Gastekniske Dage Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS"

Transkript

1 Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

2 CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10

3 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2. CE mærkning iht. Bygningsreglementet BR10 3. Brandsikring iht. Bygningsreglementet BR10

4 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) CE mærkning af aftrækssystemer foregår i henhold til standarderne udviklet under CEN s tekniske komite TC166 Chimneys. TC109 Central heating boilers using gaseous fuels m.fl. certificerer dog aftrækssystemer sammen med mindre gasfyrede apparater i medfør af Gasapparatdirektivet (GAD).

5 De væsentlige parametre for CE-mærkningen er: Temperatur (normaldrift) Trykklasse under-, nul-, eller overtryk Våd eller tør drift Korrosionsklasse Materialeklasse og godstykkelse Montage indvendigt og/eller udvendigt Brandprøvning og afstand til brændbart Egenskaber ved brand Skaktløsninger

6 Disse parametre fremgår af designationskoden: Designationskoden er aftrækssystems varefakta, som anvendes til at afgøre om systemet er egnet til anvendelsen. Designationskoden skal for aftrækssystemer, der er CE mærket iht. CPD en fremgå af den såkaldte mærkeplade.

7 Eksempel på mærkeplade: Mærkeplade her er en af de mere komplicerede på markedet. De fleste indeholder kun én eller to designationskoder.

8 Mærkeplade - fortsat: Når aftrækket er monteret udfylde mærkepladen, hvis nødvendigt, og klistres på et synligt sted på aftrækket.

9 Designationskoden hvordan læses? Gastekniske Dage 2011 Temperatur: T600 > T450 > T400 > T300 > T250 > T200 > T160 > T140 > T120 > T100 > T080 Tryk: H1 > H2 > P1 > P2 > N1 > N2 Våd/tør drift: W > D Korrosion: V3 > V2 > V1 > Vm Sodild: G > O

10 Installationsanvisning: Enkelt oplysninger fremgår enten ikke af koden, men findes i installationsanvisningen. Det er f.eks. oplysninger om: Max. fritstående højde Antal og placering af bæringer og forankringer Anvendelse af pakninger Anvisninger ved gennemføring og skakt Evt. produktspecifikke anvisninger

11 Hvilke produktstandarder møder vi? Gastekniske Dage 2011 TC 166 har udviklet en række standarder som er tilpasset de forskellige materialer og aftrækssystemer. De mest anvendte er: DS/EN 1856 (skorsten i stål) DS/EN (foring i stål) DS/EN (systemer i plast)

12 2. CE mærkning iht. Bygningsreglementet BR10 BR10 trådte i kraft i sommeren 2010 og havde en sameksistensperiode med BR08 på 6 måneder. Svært at læse, men nemt at arbejde med når man har lært det at kende!

13 Funktionskrav mere end detailkrav: Gastekniske Dage 2011 Det første Bygningsreglement, fra 1961, var i høj grad præget af detailkrav ofte med udgangspunkt i tradition. Ved revisionen i 2008 (BR08) satte Erhvervs-og Byggestyrelsen en proces i gang, som transformerer Bygningsreglementet fra detailkrav til funktionskrav. Reglementet er således blevet mere abstrakt, hvorfor det er svære at læse, men åbne også for mere innovation.

14 De vigtigste bestemmelser ift. gasaftræk: Gastekniske Dage Aftrækssystemer Generelt Stk. 1 Bestemmelse Aftrækssystemer skal udføres og opsættes, så der ikke opstår fare for brand, eksplosion, skadelig kondens, forgiftning og sundhedsmæssige gener.

15 De vigtigste bestemmelser ift. gasaftræk: Gastekniske Dage 2011 ( , stk. 1) Vejledning Gennemføringer må ikke svække bygningsdelenes brandmodstandsevne, da det medfører en øget risiko for brandspredning i bygningen. Gennembrydes en bygningsdel af et CE-mærket aftrækssystem, skal dette være afprøvet til isolerede (ikke ventilerede) gennemføringer i bygningsdele. Afprøvningen skal fremgå af producentens dokumentation. Gennembrydes en bygningsdel klasse REI 30 [BD-bygningsdel30] af en skakt med en skorsten i, skal skakten således udføres som en bygningsdel klasse EI 30 [BDbygningsdel 30]. Røgrør bør kun monteres i opstillingsrummet.

16 De vigtigste bestemmelser ift. gasaftræk: Gastekniske Dage 2011 Denne type gennemføringer er specielle for markederne rundt om Østersøen. Derfor er det som ofte en tillægsprøvning for det fleste producenter.

17 De vigtigste bestemmelser ift. gasaftræk: og der blev til eller Uddrag af BR10 kapitel stk. 4 Gastekniske Dage 2011 Fyringsanlæg skal indrettes, så der under normale driftsforhold hersker undertryk i fyringsanlæggets forbrændingsrum og aftræk i forhold til det rum, hvori fyringsanlægget er opstillet. Kravet kan fraviges for særligt tætte kedler, der er indrettet til overtryksforbrænding og forsynet med tæt aftræk eller er opstillet adskilt fra beboelses og arbejdsrum i særligt rum med uafspærrelige ventilationsåbninger til det fri.

18 De vigtigste bestemmelser ift. gasaftræk: Gastekniske Dage Beskyttelse over for berøringsskade Stk. 1 BESTEMMELSE Aftrækssystemets overfladetemperatur må under normal drift ikke overstige den i produktstandarden fastsatte maksimale tilladelige temperatur. Placeres aftrækssystemet i en skakt, på grund af temperaturkravet, udføres skakten i overensstemmelse med CE-mærkningen og producentens anvisninger. Bestemmelsen gælder ikke den del af aftrækssystemet, der er i rummet, hvor ildstedet er opstillet.

19 3. Brandsikring iht. Bygningsreglementet BR10 Hvordan klassificeres brandmodstandsevne? Hvilke standarder kan vi benytte? Hvad er formålet for afprøvning? Hvad med aftrækssystemer? udfordringer!

20 Hvad siger BR10? Gennemføringer må ikke svække bygningsdelenes brandmodstandsevne, da det medfører en øget risiko for brandspredning i bygningen.

21 Hvorfor afprøve brandmodstandsevnen? Brandmodstandsevnentestes og klassificeres for at forhindre brandspredningen fra brandceller, gennem brandklassificerede bygningsdele eller brandklassificerede beklædninger. Brandudviklingen forsinkes, hvorved mennesker der opholder sig i bygningen kan undslippe. For aftræk er det produktet og dettes gennemføring i brandceller og/eller brandklassificerede bygningsdele/beklædninger der afprøves og klassificeres.

22 Byggevarers reaktion mod brand: A1 byggevarer, som ikke medvirker til brand. A2 byggevarer, hvis medvirken til brand er yderst begrænset. B byggevarer, hvis medvirken til brand er meget begrænset. C byggevarer, som i begrænset udstrækning medvirker til brand. D byggevarer, hvis medvirken til brand kan accepteres. E byggevarer, som i relativt stor udstrækning medvirker til brand. F betyder, at det ikke er dokumenteret, at produktet lever op til et klassifikationskrav. Aftræk(skorstene) udført som cementbundne eller stålskorstene er klassificeret som A1

23 Hvilke parametre måles/afprøves i relation til brandspredning? Bæreevne [R] Integritet [E] Isolering [I] Røgtæthed [S] Parametrene måles over tid og angiver en brandmodstandsevne over tid angivet i minutter. Disse parametre kræver en nærmere forklaring!

24 Bæreevnen [R] er et bærende, eller bærende og adskillende, konstruktions element evne til under brandpåvirkning fra en, eller flere sider, at modstå de mekaniske påvirkninger i en periode uden at miste stabiliteten. Integritet [E] er en installationskomponents evne til at forhindre udbredelse af brand som følge af, at betydelige mængder flammer eller varme gasser passerer fra branden til den ueksponerede side, hvorved der forårsages antændelse enten af den ueksponerede overflade eller af materialer i nærheden af denne overflade. For aftrækssystemer udført i stål, gælder det at disse to parametre er lette at bestå endda helt op til 240 minutter.

25 Isolation [I] er en installationskomponents evne til at modstå brandpåvirkning, uden at branden breder sig som følge af væsentlig gennemstrømning af varme. Gennemstrømning skal begrænses, således at hverken ueksponerede overflader eller materialer i nærheden af disse overflader antændes. Komponenten skal også fungere som varmebarriere i tilstrækkelig grad til, at personer i nærheden af den beskyttes. Røgtætheden [S]er bygningsdelens evne til at modstå gennemstrømning af gasser eller røg ved omgivelsestemperatur og ved eksponering ifølge standardbrandforløbet. Aftrækssystemer udført i stål har storevanskeligheder med isolation, men klarer forholdsvis enkelt røgtæthedskravet.

26 Bygninger består af brandadskillelser eller brandceller et alm. parcelhus er defineret som én brandcelle med brandadskillelser mellem rum og etager. Større byggerier har flere selvstændige brandceller. Brandklassificer et bygningsdel

27 Der opstår en brand Bygningsdelene skal være brandklassificeret

28 Det gælder også f.eks. døre, elektriske ledninger og rørinstallationer

29 Rør-og kanalinstallationer vil blive meget varme ved brandpåvirkning. Varmen vil blive ledt fra en brandcelle til den tilstødende eller igennem en brandklassificeret bygningsdel til det tilstødende rum. Den transporterede varme vil kunne antænde brandbare bygningsdele, interiør eller opmagasinerede effekter, hvilket medfører brandspredning.

30 Det vil som hovedregel være nødvendigt at foretage yderligere sikring mod brandspredning (specielt ift. isolering) det kan være indkapsling af rør-og kanalinstallationerne i skakte eller lignende.

31 Det samme gælder for et aftræk (skorsten). Der skal anvendes en tilstrækkelig sikker gennemføringsmetode afhængig af bygningsforholdene og reglementskravet. Dvs. en sikker gennemføring ift.: 1. Bæreevne 2. Integritet 3. Isolering 4. Røgtæthed

32 Aftrækket (skorstenen) vil lede varme i gennem gennemføringen via ydrekappen. Varmeledningen kan ikke forhindres blot forsinkes. Varmeledningen afhænger ikke kun af ydrekappens varmeledningsevne, men bl.a. også af brandgennemføringens konstruktion, hvilke materiale bygningsdelen er udført i og hvordan denne er konstrueret.

33 Afhængig af klassifikationsniveauet skal nogle skorstene placeres i en skakt. Skakten vil forhindre at skorstenen, pga. varmeledningen, kan antænde brandbare materialer i tilstødende rum ift. det rum hvori det brænder.

34 Brandsikker konstruktion - ekstern til ekstern For skorstene monteret uden skakt skal isolering [I] sikres i gennemføring For skorstene monteret i skakt er isolering [I] sikret i kombinationen af skakt og gennemføring

35 Isolering ved en ekstern brand udsættes skorstens yderkappe for en voldsom varme. Varmen ledes i gennem brandadskillelsen.

36 I 2008 påbegyndte TC166 WG1 arbejdet med at udvikle en standard for ekstern til ekstern brandspredning for aftrækssystemer. Et udkast er allerede klar. Udkastet er baseret på en standard for ventilationskanaler og har arbejdsnummeret 1366-xx. Idet TC127 er den tekniske komite, som normalt tager sig af brandsikkerhed har TC166 valgt at afvente TC127 s videre arbejde med standarden.

37 Nogen spørgsmål eller kommentar?

GR-B-4. 5 Skorstene og aftrækssystemer. 07-09-2010 1 af 15

GR-B-4. 5 Skorstene og aftrækssystemer. 07-09-2010 1 af 15 GR-B-4 5 Skorstene og aftrækssystemer 07-09-2010 1 af 15 5. AFTRÆKSSYSTEMER 5.1. Terminologi 5.1.1. Miljø og emissioner Listevirksomhed Virksomhed, som er nævnt i bilag 1 eller 2 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten

MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten MONTAGEANVISNING Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten Topmontering eller Bagudmontering Gå til det kapitel, der vedrører netop den monteringsmetode, som du skal anvende i din installation. Topmontering

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du begynder med monteringen af din nye skorsten. Er der tvivlsspørgsmål

Læs mere

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Information. om brandteknisk dimensionering

Information. om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering April 2004 Information om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering 1 Information om brandteknisk dimensionering Publikationen kan

Læs mere

Installation og brandsikring. Sådan fyrer du med biobrændsel

Installation og brandsikring. Sådan fyrer du med biobrændsel Installation og brandsikring Sådan fyrer du med biobrændsel Udarbejdet af FOFA(Foreningen af Producenter af Fastbrændsels Anlæg) i samarbejde med Skorstensfejerlauget, Teknologisk Institut, Forsikring

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center

Læs mere

Stålskorsten Monteringsanvisning

Stålskorsten Monteringsanvisning Stålskorsten Monteringsanvisning Indholdsfortegnelse: Klassificering Ø100/Ø150 mm s. 3 Anvendelse s. 4 Klassificering Ø200 mm s. 6 Lovkrav s. 8 Skorstenens højde s. 9 Rensning/skorstensfejning s. 10 Opstilling

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Vejledning om brandforhold på skoler

Vejledning om brandforhold på skoler Vejledning om brandforhold på skoler Foreningen mener Brande på skoler forekommer med jævne mellemrum. De udvikler sig sjældent katastrofalt, hvilket blandt andet skyldes, at skoler i vid udstrækning benyttes

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

BRANDTEKNISK DOKUMENTATION

BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Speciale 7. Sem Brandteknisk dokumentation 7. Semester speciale forår 2013 Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Christian Vrist VIA University College, Campus Holstebro 16.04.2013 Klasse: BKHO71P-S13

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger - En anvisning til de mest gængse tagtyper april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse BR10 Rationel vinduer hjem med gode energier VÆrd at VIde om Br10 TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse Indhold 1. Bygningers indretning...

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, Jelling

RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, Jelling TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, VEJLEDER: Ove Bjerregaard Broch FORFATTER: Preben Hansen DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER: 124536 OPLAG: 2 SIDETAL

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

Brandteknisk projektopgave

Brandteknisk projektopgave ANALYSE AF RØGALARMANLÆG I BOLIGER Brandteknisk projektopgave Master i Brandsikkerhed Institut for Byggeri & Anlæg, Danmarks Tekniske Universitet (DTU Byg) Anders Jensen Studienr. 063627 Januar 2010 Revideret

Læs mere

Valg af isoleringsmaterialer

Valg af isoleringsmaterialer Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER 2011 - REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer

Læs mere

Brandsikker isolering 2.8

Brandsikker isolering 2.8 Brandsikker isolering.8 Forord Rockwool stenuld er let at anvende, og skal også være let at projektere med. Med denne brochure ønsker vi at give en samlet beskrivelse af de konstruktioner og systemer,

Læs mere

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302 INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign Brandteknisk dimensionering af stålkonstruktioner Januar 2009 BK302 Peter Ehlers Indhold Indhold Side Forord 2 1. Indledning 3 2. Brandsikring af

Læs mere

RØGALARMER. Undersøgelse af forekomsten og effekten af røgalarmer 2009

RØGALARMER. Undersøgelse af forekomsten og effekten af røgalarmer 2009 RØGALARMER Undersøgelse af forekomsten og effekten af røgalarmer 2009 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: cfo@brs.dk www.brs.dk

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere