mere fleksibelt danskundervisningstilbud til udenlandske arbejdstagere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mere fleksibelt danskundervisningstilbud til udenlandske arbejdstagere"

Transkript

1 nyhedsbrev om dansk som andetsprog for børn, unge og voksne DET FLYVENDE TÆPPE : 12 : 2009 mere fleksibelt danskundervisningstilbud til udenlandske arbejdstagere Af Jette Lou, Danskuddannelsesenheden, Integrationsministeriet. Udenlandske arbejdstagere i Danmark skal have tilbud om et nyt fleksibelt danskundervisningstilbud Intro-dansk. Det anbefaler en arbejdsgruppe om danskuddannelse for voksne udlændinge, som regeringen har nedsat. Arbejdsgruppens rapport, som netop er offentliggjort, indeholder en række anbefalinger vedrørende danskuddannelse til voksne udlændinge. En del af de udlændinge, der kommer til Danmark som arbejdstagere, bliver her kun i en kortere periode og har derfor sjældent behov for et helt treårigt danskuddannelsesforløb. Tilbuddet om Intro-dansk er derfor tænkt som et supplement til de tre eksisterende danskuddannelser. Intro-dansk er et begynderkursus møntet på beskæftigede udlændinge, og kurset kan tilrettelægges specifikt arbejdsmarkedsrettet. Undervisningen på kurset skal sikre, at udenlandske arbejdstagere får en hurtig indføring i de mest basale danskkundskaber og kan tilrettelægges, så undervisningen passer til det arbejdsfællesskab, som arbejdstageren indgår i samt til virksomhedernes behov. Intro-dansk indeholder ingen prøver. Rapporten indeholder en række andre anbefalinger som skal forbedre danskuddannelse til udlændinge og bidrage til en forenkling af administrationen. Integrationsministeren vil fremsætte lovforslag om ændring af danskuddannelsesloven i efteråret Arbejdsgruppens sammensætning Følgende myndigheder og organisationer har været repræsenteret i arbejdsgruppen: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, der varetog formandskab og sekretariat, Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Undervisningsministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og udvikling (CIRIUS), KL, Foreningen af ledere ved danskuddannelser og Uddannelsesforbundet. (forsætter side 6)

2 INDHOLD side 03 side 04 side 04 NYT FRA UNDERVISNINGSMINISTERIET ALMEN VOKSENUDDANNELSE (avu) OG HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN (hf) Nye muligheder for tosprogede i almen voksenuddannelse (avu) Af Ulla Næsgaard, Gymnasieafdelingen Forsøg med dansk som andetsprog på hf Af Annette Damkjær, Gymnasieafdelingen arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) Kursus i undervisning af tosprogede sammen med deltagere med dansk som modersmål Af Annette Ramsøe, Kontor for livslang læring GRUNDSKOLE OG FOLKEOPLYSNING side 06 side 08 side 09 side 10 NYT FRA INTEGRATIONMINISTERIET DANSKUDDANNELSER Mere fleksibelt danskundervisningstilbud til udenlandske arbejdstagere Af Jette Lou, Danskuddannelsesenheden Nye informationsmøder i censorcirklerne - kvalitetssikring af prøveafvikling og bedømmelse Af Gitte Østergaard Nielsen, Danskuddannelsesenheden Nyt fra ALTE nu individuelt medlemskab Ordblinde med dansk som andetsprog Af Anna Steenberg Gellert, Center for Læseforskning side 05 Dansk som andetsprog gode eksempler fra frie grundskoler Af Beata Engels Andersson, Kontor for folkeskolens mål, fag og evaluering side 12 OPSLAGSTAVLEN Udgives af Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet. Nyhedsbrevet bringer informationer fra følgende uddannelses- og skoleområder: Undervisningsministeriet: Grundskole og folkeoplysning, Erhvervsfaglige uddannelser, Forberedende voksenundervisning (FVU), Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), Almen voksenuddannelse (avu)/højere forberedelseseksamen (hf), Gymnasiet (Det almene gymnasium), handelsgymnasium (HHX), teknisk gymnasium (HTX), Korte og mellemlange videregående uddannelser samt øvrige tilbud, herunder vejledning. Integrationsministeriet: Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Det flyvende tæppe udsendes elektronisk fire gange årligt. Dette nummer er udsendt juni Tilmelding til nyhedsbrevet: Du kan tilmelde dig Det Flyvende Tæppe via Undervisningsministeriets hjemmeside på adressen: aktuelt/abonner.aspx. Nyhedsbrevet kan læses på adressen: 20efteruddannelse/Arbejdsmarkedsuddannelser/Tosprogede. aspx, eller søg Det flyvende tæppe på: Det Flyvende Tæppe offentliggøres på Bidrag til det Det flyvende tæppe skal være korrekturlæste og korte, dvs. max 1-2 A4 sider. Redaktionen vil gerne have kommentarer eller forslag til artikler. Redaktion og kontaktpersoner i Integrationsministeriet: Peter Villads Vedel (ansvarshavende), e-post: eller Lone Fensmark Andersen, e-post: Kontaktperson i Undervisningsministeriet: Annette Ramsøe, e-post: Layout: Tingkov Design Deadline for næste numre: , og DET FLYVENDE TÆPPE : 12 : 2009 : SIDE 2 ud af 15

3 Undervisningsministeriet / almen voksenuddannelse (AvU) og højere forberedelseseksamen (hf) Nye muligheder for tosprogede i almen voksenuddannelse (avu) Af Ulla Næsgaard, Gymnasieafdelingen Den 1. august 2009 træder en reform af almen voksenuddannelse i kraft. Almen voksenuddannelse er et tilbud til unge voksne og til erfarne, som ønsker at forbedre deres almene kundskaber. Undervisningen tilrettelægges som enkeltfagsundervisning, og det er muligt at tage et eller flere fag ad gangen. Avu-reformen er et led i regeringens indsats for at sikre, at mindst 95 pct. af en ungdomsårgang afslutter en ungdomsuddannelse. Med reformen sker der en øget målretning af uddannelsen mod de unge voksne, der har forladt folkeskolen med et resultat, der ikke eller kun delvist gør dem i stand til at gennemføre videre uddannelse. Samtidigt giver reformen de modne voksne bedre mulighed for at styrke deres grundlæggende faglige forudsætninger med henblik på uddannelse, jobskifte mv. Reformen indeholder en række nyskabelser: Flere fag på basisniveau, samt fag på niveauerne G, F, E og D Løbende evaluering af undervisningen og kursistens progression Prøver efter niveauerne G og D Almen forberedelseseksamen, som kan give adgang til hf-uddannelsen Supplerende, differentieret undervisning Fag og niveauer Fagrækken er justeret med blandt andet flere fag på basisniveau, som niveaumæssigt ligger under folkeskolens 9. klasse, samt fag på niveauerne G, F, E og D. Niveau G svarer til 9. klasse og niveau E til 10. klasse. Det afsluttende højeste niveau D giver god faglig sammenhæng til hf-uddannelsen. Faget dansk som andetsprog er udbygget, så det føres igennem fra basisniveau til niveau D. For tosprogede uden tilstrækkelige danskkundskaber er dansk som andetsprog hermed et reelt alternativ til dansk. Avu omfatter som hidtil en række almene undervisningsfag. Uddannelsesinstitutionerne udbyder hvert skoleår kernefagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, fransk eller tysk, historie, matematik, naturvidenskab og samfundsfag. Derudover kan institutionerne udbyde tilbudsfagene billedkunst, formidling, grundlæggende it, idræt, latin, livsanskuelse, psykologi, samt samarbejde og kommunikation Evaluering, prøver og almen forberedelseseksamen Der sker en løbende evaluering såvel af undervisningen som af den enkelte kursists progression, og institutionerne vil som noget nyt skulle udarbejde regler om kursisternes aktive deltagelse. Kursisterne kan aflægge prøver efter niveau G og D, og der bliver lagt vægt på, at aflæggelse af prøve skal ses som en naturlig afslutning på et undervisningsforløb. Niveauerne basis, F og E afsluttes med anden form for faglig evaluering. Som noget nyt kan kursisterne erhverve en almen forberedelseseksamen. Den almene forberedelseseksamen kan give kursisten retskrav på optagelse på 2-årigt hf. En almen forberedelseseksamen, der giver krav på optagelse på det 2-årige hf, skal være sammensat, så den omfatter prøverne i følgende 5 fag: dansk eller dansk som andetsprog, engelsk, matematik (alle på niveau D) samt desuden naturvidenskab og et af fagene historie, samfundsfag, tysk eller fransk (på niveau G eller højere). De enkelte prøver i fagene skal være bestået, dvs. mindst karakteren 02 efter 7-trins-skalaen i hver af de prøver, der indgår i almen forberedelseseksamen. Supplerende, differentieret undervisning Supplerende, differentieret undervisning kan give kursisten mulighed for særlig faglig fordybelse eller mulighed for en grundigere gennemgang af vanskelige faglige emner mv. Tilbuddet gives i tilknytning til det enkelte fag, men ud over det enkelte fags uddannelsestid. Deltagelse er frivillig og vederlagsfri for kursisten. Yderligere oplysninger Der er deltagerbetaling. Tilmelding og optagelse sker for hvert fag og hvert niveau. Almen voksenuddannelse findes på voksenuddannelsescentre og enkelte andre institutioner. Se en oversigt over landets VUC er. Informationsfolder Undervisningsministeriet har udsendt en informationsfolder, der informerer om hovedpunkterne i den nye avu-reform, fag, niveauer og timetal. Folderen kan hentes i elektronisk udgave på Undervisningsministeriets hjemmeside: under Uddannelse/Almen voksenuddannelse. DET FLYVENDE TÆPPE : 12 : 2009 : SIDE 3 ud af 15

4 Undervisningsministeriet / almen voksenuddannelse (AvU) og højere forberedelseseksamen (hf) Forsøg med dansk som andetsprog på hf Af Annette Damkjær, Gymnasieafdelingen Da der har vist sig et stort behov for dansk som andetsprog også på hf, har Undervisningsministeriet været med til at sætte et forsøgs- og udviklingsarbejde i gang med dansk som andetsprog på hf fra august 2008 til august Undervisere fra to institutioner (VUC Århus og Hf-Centret Efterslægten) gik i efteråret 2008 i gang med at skrive en forsøgslæreplan for dansk som andetsprog på A-niveau. Forsøgslæreplanen var klar til brug, således at de første hold kunne starte i januar 2009 et enkeltfagshold på hver institution. Da interessen og behovet for dansk som andetsprog på hf er stor, har yderligere to skoler (VUC Fyn og VUC Nordjylland) fået mulighed for at deltage i forsøget, således at de fire største byer i Danmark er med. Desuden udvides forsøget til også at omfatte hold på 2-årig hf. Ligesom dansk som andetsprog på almen voksenuddannelse henvender dansk som andetsprog på hf sig til kursister med andet modersmål end dansk. Dansk som andetsprog på hf er et fag på A-niveau, der kan erstatte det almindelige A-niveau i dansk. Undervisningsministeriet / arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) Kursus: Undervisning af tosprogede sammen med deltagere med dansk som modersmål Af Annette Ramsøe, Kontor for livslang læring Kurset er målrettet faglærere på AMU. Det har fokus på de problemstillinger faglæreren og kursisten står over for, når en eller flere tosprogede kursister på holdet har svært ved at følge med fagligt på grund af sproget. Det overordnede formål med kursusforløbet er at søge løsninger på konkrete problemstillinger fra faglærernes daglige undervisning. Der vil på kurset blive arbejdet med de sproglige barrierer for fagligt udbytte hos kursisterne her ikke mindst de barrierer, det store uddannelsesfaglige gråzonesprog skaber. Der vil også være fokus på den pædagogiske dimension, især hvordan den værkstedsbaserede undervisning kan fungere som en ideel løftestang til såvel kursistens faglige som fagsproglige læring. Kurset varer 5 dage og afholdes d. 31. august 1. september, d oktober og d. 16. november 2009 på Tietgen Kompetence Center i Odense. Kursusledere er: Lektor, phd. Karen Lund og sproglærer cand. mag. Ellen Bertelsen. Kursusprogram kan ses på under Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse/arbejdsmarkedsuddannelser for faglærte og ufaglærte/tosprogede eller på dette link: undervisning%20for%20voksne/om%20uddannelse%20 og%20undervisning%20for%20voksne/nyheder/voksne/ Udd/Voksne/2009/Marts/090318%20Kursus%20om%20 undervisning%20af%20flygtninge%20og%20indvandrere%20paa%20ordinaere%20amu-kurser.aspx Et andet spor på kurset er det kulturelle, hvor omdrejningspunktet vil være den interkulturelle kommunikation, arbejdspladskulturer og samarbejdsformer. DET FLYVENDE TÆPPE : 12 : 2009 : SIDE 4 ud af 15

5 Undervisningsministeriet / Grundskole og folkeoplysning Dansk som andetsprog gode eksempler fra frie grundskoler Af Beata Engels Andersson, Kontor for folkeskolens mål, fag og evaluering Undervisningsministeriets nye publikation Dansk som andetsprog - gode eksempler fra fem frie grundskoler, samler erfaringerne fra fem frie grundskolers arbejde med at øge fokus på dansk som andetsprog i skolernes undervisning. Der er i de fire projekter sat fokus på blandt andet matematik og læsning, afdækning af elevers behov for dansk som andetsprog, supplerende undervisning i faget med fokus på indholdslæsning, det kollegiale samarbejde, styrkelse af de formelle lærerkompetencer og endelig skole-hjem-samarbejdet. Materialet bidrager med inspiration til såvel frie grundskoler som folkeskoler. Publikationen foreligger som webpublikation og kan findes på Undervisningsministeriets hjemmeside. Link til publikationen DET FLYVENDE TÆPPE : 12 : 2009 : SIDE 5 ud af 15

6 integrationsministeriet / DANSKUDDANNELSER mere fleksibelt danskundervisningstilbud til udenlandske arbejdstagere fortsat fra forsiden Anbefalingerne Anbefaling 1 Det anbefales at indføre en ordning, hvorefter alle udenlandske arbejdstagere har adgang til danskuddannelse, når de har lovligt ophold i Danmark eller har fået udstedt et kildeskattekort, således at begyndelsestidspunktet for danskuddannelse fremrykkes. Anbefaling 5 Det anbefales at ændre den treårige uddannelsesret til en klippekortsmodel, der skal benyttes inden for fem år. Ændringerne tager alene sigte på at give et mere fleksibelt tilbud til personer i beskæftigelse eller personer med særlige indlæringsproblemer. Sigtet med det treårige introduktionsprogram - at sikre hurtigst mulig selvforsørgelse og gennemførelse af danskuddannelse - fastholdes. Anbefaling 2 Det anbefales, at udbydere af danskuddannelse som supplement til de tre danskuddannelser skal tilbyde et nyt danskundervisningstilbud Intro-dansk, der er særligt målrettet de danskundervisningsbehov, som arbejdstagere har. Anbefaling 6 Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere anbefaler, at den gruppe af Danskuddannelse 1-kursister, der har mulighed for at nå til Prøve i Dansk 2, skal have muligheden ved at få et tilbud om undervisning i længere tid end tre år. Anbefaling 3 Det anbefales at indføre en klippekortsordning for au pair personer, således at de får ret til at følge enten 1-2 moduler på en af de tre danskuddannelser eller Intro- Dansk. Anbefaling 7 Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere anbefaler, at udlændinge, der er i beskæftigelse, eller studerende, som har opbrugt deres uddannelsesret, får tilbudt et genopfriskningskursus. Anbefaling 4 Det anbefales, at udvekslingselever over 18 år ikke længere har ret til danskundervisning i henhold til danskuddannelsesloven, og at kommunen ikke længere kan henvise udvekslingselever under 18 år til danskuddannelse. Anbefaling 8 De vejledende modultakster på de årlige finanslove afskaffes, således at kommune og udbyder frit kan aftale modultaksternes størrelse. Anbefaling 9 Det anbefales, at de aftalte modultakster opdeles i to lige store takster en modultakst og en resultattakst - således at afregningen i højere grad kan tage højde for, at nogle kursister stopper før modultest. DET FLYVENDE TÆPPE : 12 : 2009 : SIDE 6 ud af 15

7 integrationsministeriet / DANSKUDDANNELSER mere fleksibelt danskundervisningstilbud til udenlandske arbejdstagere fortsat fra forsiden Anbefaling 10 Det anbefales, at en udbyder fremover kun kan tilbyde den ordinære danskuddannelse i en kommune efter aftale med den kommune, hvor undervisningen foregår. Det skal dog undersøges, hvordan det sikres, at undervisning på virksomheder, der er placeret uden for aftalekommunen, fortsat kan finde sted. Anbefaling 11 Det anbefales, at pligten til at tilbyde særlig tilrettelagt undervisning i kultur- og samfundsforhold opretholdes, således at emnerne gennemgås på de tidlige moduler, men dog således, at underviseren konkret vurderer, hvilke dele af emnerne der er aktuelle for den pågældende kursistgruppe. Anbefaling 12 Det anbefales, at Integrationsministeriet gennemgår og vurderer de obligatoriske emners relevans og aktualitet. Anbefaling 13 Det anbefales, at Integrationsministeriet kortlægger, hvilke eksisterende materialer på andre sprog der kunne være relevante at bruge i undervisningen herunder filmmateriale, der er versioneret til andre sprog. Anbefaling 14 Det anbefales, at vejledningsindsatsen for sprogcentrenes kursister forbliver i jobcentrets regi. Anbefaling 16 Det anbefales, at de individuelle læringsplaner afskaffes som obligatoriske for så vidt angår kursister med et normalt progressionsmønster. Den enkelte lærer kan dog benytte de individuelle læringsplaner, hvor det findes hensigtsmæssigt. For øvrige kursister, der har særlige vanskeligheder med danskindlæringen og langsom progression, er læreren forpligtet til at udarbejde en individuel læringsplan. Anbefaling 17 Det anbefales, at tilsynsforpligtelsen fortsat bør varetages af kommunerne, og at reglerne i danskuddannelsesloven og uddannelsesbekendtgørelsen klart bør præcisere kommunernes forpligtelse. Herudover vil Integrationsministeriet undersøge mulighederne for at styrke sit overordnede tilsyn med området. Anbefaling 18 Det anbefales, at kommunerne hvert tredje år skal udarbejde en kort redegørelse til Integrationsministeriet om, hvorledes tilsynsopgaven har været varetaget i perioden. Rapporten findes på Rapport fra arbejdsgruppe om danskuddannelse for voksne udlændinge, juni Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Integrationsministeriet hos chefkonsulent Charlotte Hamburger tlf.: eller specialkonsulent Jette Lou, tlf.: , Anbefaling 15 Det anbefales, at gebyrbetalingen forenkles og gøres ensartet i alle kommuner. En forenkling af gebyrbetalingen skal vurderes i forhold til gebyrpolitikken. DET FLYVENDE TÆPPE : 12 : 2009 : SIDE 7 ud af 15

8 integrationsministeriet / danskuddannelser Nye informationsmøder i censor-cirklerne - kvalitetssikring af prøveafvikling og bedømmelse Af Gitte Østergaard Nielsen, Danskuddannelsesenheden Ministeriet afholder årlige censorkonferencer for beskikkede censorer, og gennem de senere år har ministeriet via Danmarks Pædagogiske Universitetsskole udbudt kurser i censor- og eksaminatorrollen. Som et supplement til disse kurser gennemfører ministeriet tretimers informationsmøder umiddelbart forud for prøvernes afholdelse i de såkaldte censorcirkler, som er de skoler, der indgår i censorsamarbejde om prøverne. Der er i alt 10 censorcirkler. Formålet med møderne er at bidrage til at sikre og højne kvaliteten i prøveafholdelse og bedømmelse. Til møderne inviteres samtlige lærere, der skal være eksaminatorer, eller som er udpegede eller beskikkede censorer ved pågældende prøvetermin, samt skolernes prøveansvarlige. Der afholdes et møde for PD1/ PD2-involverede og et møde for PD3-involverede. De første to møder er afholdt i maj måned i censorcirklerne omkring Ringsted og Kolding. Det er planen at gennemføre møder i en række andre cirkler umiddelbart før vinterprøven. Det er ministeriets opfattelse, at det er vigtigt, at alle lokalt implicerede på denne måde får lejlighed til at mødes til disse husk-nu!-møder forud for prøveafholdelsen, så der er konsensus om prøveafvikling og bedømmelse. Derfor placeres møderne lokalt i de enkelte censorcirkler. Ministeriet forventer, at skolerne vil prioritere deltagelse i disse møder meget højt. Højrisiko -prøver og kvalitetssikring Samtlige afsluttende danskprøver er i dag højriskoprøver: Prøve i Dansk 1 og Prøve i Dansk 2 knyttes til opnåelse af permanent opholdstilladelse og Prøve i Dansk 3 til opnåelse af dansk indfødsret. Studieprøven forudsættes på de fleste videregående uddannelser som dansksproglig adgangsbillet. DET FLYVENDE TÆPPE : 12 : 2009 : SIDE 8 ud af 15

9 integrationsministeriet / danskuddannelser Nye informationsmøder i censor-cirklerne - kvalitetssikring af prøveafvikling og bedømmelse Fortsat... Der kan derfor ikke gøres nok for at sikre prøvernes kvalitet. I Integrationsministeriet er der til stadighed fokus på kvalitetssikring af prøverne. Grundigt gennemarbejdede prøveudkast bliver prætestet, så det er muligt at justere dårlige items til eller måske endog helt at forkaste et prøveudkast, hvis det viser sig ikke at fungere optimalt. Men prøverne kan være nok så gode, hvis der ikke samtidig sikres kvalitet i prøvernes gennemførelse og kvalitet i bedømmelsen. En traditionel definition af begrebet validitet er, at en prøve skal måle det, den er udformet til at måle. I dag er der enighed om, at validitetsbegrebet er bredere: Med til validiteten hører bl.a. den kontekst, prøven realiseres i. Når det drejer sig om de mundtlige prøver, er eksaminator en del af prøvegrundlaget og skal derfor være garanten for, at instruktioner udmøntes i praksis i overensstemmelse med formålet med prøven og de udstukne retningslinjer. Hvis eksaminator gennemfører prøven anderledes end foreskrevet, ændres prøvegrundlaget, og det får indflydelse på prøvedeltagerens præstation, bedømmelsesgrundlaget. Også reliabilitet skal være i fokus: Der skal finde en korrekt og ensartet bedømmelse sted. Censorerne er centrale aktører ved de mundtlige prøver, da de skal give en karakter på baggrund af en analytisk bedømmelse af det sprog, prøvedeltager producerer ved prøven. Eksaminator, hvis opmærksomhed i høj grad er rettet mod prøvens gennemførelse, foretager en holistisk bedømmelse. Nyt fra ALTE nu individuelt medlemskab Af Peter Villads Vedel, Danskuddannelsesenheden Nu kan man tegne et individuelt medlemskab af ALTE Association of Language Testers In Europe. Medlemskabet giver mulighed for at deltage på ALTEs konferencer og modtage et nyhedsbrev med informationer om sprogprøver, konferencer og efteruddannelseskurser. Medlemskabet giver også adgang til den elektroniske debatside på ALTE website. Yderlige oplysninger og tilmelding: alte.org/affiliates/index.php DET FLYVENDE TÆPPE : 12 : 2009 : SIDE 9 ud af 15

10 integrationsministeriet / danskuddannelser Ordblinde og dansk som andetsprog Ny rapport om identifikation og undervisning af ordblinde med dansk som andetsprog Af Anna Steenberg Gellert, Center for Læseforskning, Københavns Universitet Der kan være mange årsager til læsevanskeligheder. Nogle mennesker har vanskeligheder med at læse, fordi de har problemer med den tekniske afkodning af ordene. Det er karakteristisk for ordblinde. Andre har svært ved at forstå tekster på et bestemt sprog, fordi de har et begrænset ordforråd på det pågældende sprog. Det er karakteristisk for mange, der læser på et andet sprog end deres modersmål. I den nyudgivne rapport Identifikation og undervisning af ordblinde med dansk som andetsprog en faglig og pædagogisk udfordring fokuseres der på den gruppe, der har problemer med læsning, fordi de både er ordblinde og har et andet modersmål end majoriteten i det omgivende samfund. Nedenfor gives der en kort gennemgang af karakteristika ved hhv. ordblindhed og andetsprogslæsning. Derefter skitseres nogle af udfordringerne ved at identificere og undervise personer, der ikke blot har læsevanskeligheder, fordi de læser på et andet sprog end deres modersmål, men fordi de også er ordblinde. Der redegøres undervejs for et igangværende udviklingsprojekt samt for forslag til kommende projekter. For en grundigere beskrivelse af problemstillingerne og projekterne henvises der til den nævnte rapport. Ordblindhed Ordblindhed (eller dysleksi) defineres som markante vanskeligheder med at lære at bruge skriftens lydprincip (Elbro, 2007). Lydprincippet er det grundlæggende princip i alfabetiske skrifter og går ud på, at bogstaverne står for det talte sprogs enkelte, betydningsadskillende lyde (fonemer). Blandt de centrale tegn på ordblindhed er, at der forekommer mange læsefejl i modstrid med skriftens lydprincip. Det vil sige, at ordblinde ofte læser ord sådan, at de enkelte bogstaver ikke bliver forbundet med den udtale, disse bogstaver normalt har. Fx kan en ordblind læse et ord som desserten som bestemt. Et andet hovedkendetegn ved ordblindhed er, at der er vanskeligheder med læsning af nye ord. Dette viser sig, når ordblinde skal læse ord, som de ikke har set før. Et tredje kendetegn er langvarige vanskeligheder med stavning. Ordblinde personers basale vanskeligheder med at udnytte skriftens lydprincip kan fx afdækkes ved hjælp af højtlæsning af lister med vrøvleord. Læsning på et andet sprog end modersmålet Adskillige undersøgelser viser, at børn og voksne fra sproglige minoritetsgrupper gennemsnitligt klarer sig ringere på test af ordforråd og læseforståelse på majoritetssproget end jævnaldrende, der har dette sprog som modersmål (fx Droop & Verhoeven, 2003; Gellert & Elbro, 2008; Petersen, 2008). Det forekommer oplagt, at personer med et begrænset ordforråd på dansk relativt ofte vil støde på helt eller delvist ukendte ord i danske tekster og derfor har svært ved at forstå det, de læser. Børn, der får læse- og skriveundervisning på et andet sprog end deres modersmål, tilegner sig dog til trods for deres begrænsede ordforråd normalt relativt hurtigt færdigheder i at udnytte skriftens lydprincip på niveau med børn, der har undervisningssproget som modersmål (jf. Lesaux m.fl., 2006). Identifikation af ordblinde med dansk som andetsprog Børn fra sproglige minoritetsgrupper har som nævnt ovenfor ofte problemer med ordforråd og læseforståelse, men de har normalt ikke særlige vanskeligheder med at lære at bruge skriftens lydprincip. Imidlertid kan børn fra sproglige minoritetsgrupper naturligvis også være ordblinde, ligesom de kan have andre handicaps. En mindre andel af de tosprogede børn har således i lighed med en mindre andel af eleverne med dansk som modersmål påfaldende store vanskeligheder med skriftens lydprincip. Vedvarende afkodningsvanskeligheder indikerer, at der kan være tale om ordblindhed, og dette gælder ikke blot for børn med dansk som modersmål, men efter relativt kort tids skolegang i Danmark også for børn med et andet modersmål. Derfor kan afdækning af afkodningsfærdigheder blandt skoleelever generelt give et fingerpeg om, hvorvidt nogle af eleverne eventuelt kan være ordblinde. Både udenlandske og danske undersøgelser tyder imidlertid på, at ordblindhed blandt tosprogede børn ofte overses, måske fordi læsevanskelighederne automatisk og til tider fejlagtigt tilskrives det faktum, at barnet er tosproget. Det kan medføre, at ordblinde børn med dansk som andetsprog ikke får en undervisning, der tager højde for deres ordblindevanskeligheder, og derfor kan sådanne børn få ekstra svært ved at følge med i skolen. En endnu større udfordring er det at identificere ordblinde blandt personer, der først har lært sig dansk som voksne. Dette skyldes blandt andet, at sådanne personer på grund af vanskeligheder med det danske sprogs lydsystem og begrænset erfaring med det danske skriftsprog kan begå fejl i deres læsning og stavning, som ligner typiske ordblindefejl, men som i nogle tilfælde snarere skyldes generelle dansk- DET FLYVENDE TÆPPE : 12 : 2009 : SIDE 10 ud af 15

11 integrationsministeriet / danskuddannelser Ordblinde og dansk som andetsprog Ny rapport om identifikation og undervisning af ordblinde med dansk som andetsprog Fortsat... sproglige vanskeligheder. Det er problematisk at anvende hovedparten af de eksisterende danske testmaterialer til identifikation af ordblinde blandt personer, der har tilegnet sig dansk som unge eller voksne (Gellert, 2009). Derfor er der nu ved Center for Læseforskning (KU) igangsat et projekt med det formål at udvikle og afprøve et nyt materiale, som kan forbedre mulighederne for at identificere andetsprogede voksne med ordblindevanskeligheder. Projektet er finansieret af Undervisningsministeriet, og materialet er pt. under afprøvning. Det anbefales desuden i rapporten, at der uddannes fagpersoner med specialviden om identifikation og undervisning af ordblinde med dansk som andetsprog, således at undervisningsstederne kan få flere ressourcepersoner, der er klædt på til disse udfordringer. Undervisning af ordblinde med dansk som andetsprog Der foreligger enkelte beskrivelser af mindre pilot- og udviklingsprojekter, hvor andetsprogede personer har deltaget i ordblindeundervisning (fx Københavns Kommune, 2006; Peer & Reid, 2000). Der er imidlertid ikke i forbindelse med disse projekter gennemført en systematisk undersøgelse af, hvorvidt de andetsprogede ordblinde, der deltog i den særlige projektundervisning, udviklede deres læse- og stavefærdigheder mere end tilsvarende grupper, som fik en anden type undervisning. Derfor kan man ikke vide, hvorvidt projektundervisningen faktisk medførte en forbedring, der var større end den forbedring, deltagerne kunne have opnået gennem andre undervisningstiltag. Der savnes med andre ord dokumentation for, hvilke metoder der er effektive i undervisningen af ordblinde, som undervises på et andet sprog end deres modersmål. Derfor er det uvist, om de undervisningsmetoder, der typisk anvendes i den almindelige ordblindeundervisning for personer med dansk som modersmål, med fordel uden videre kan implementeres i undervisningen af ordblinde deltagere med dansk som andetsprog. På denne baggrund fremsættes der i rapporten følgende forslag til kommende projekter: 1. Undersøgelse af effekt af træning af fonologisk opmærksomhed og udnyttelse af skriftens lydprincip blandt personer med dansk som andetsprog 2. Undersøgelse af effekt af brug af kompenserende it-hjælpemidler blandt personer med dansk som andetsprog. Link til rapporten Rapporten kan downloades fra Undervisningsministeriets hjemmeside på adressen: voksne/om%20uddannelse%20og%20undervisning%20 for%20voksne/nyheder/voksne/udd/voksne/2009/ Maj/090504%20Nyudgivet%20rapport%20om%20ordblindhed%20blandt%20tosprogede.aspx Litteratur Droop, M. & Verhoeven, L. (2003). Language profiency and reading ability in first- and second-language learners. Reading Research Quarterly, 38(1), Elbro, C. (2007). Læsevanskeligheder. København: Gyldendal Uddannelse. Gellert, A. S. (2009). Identifikation og undervisning af ordblinde med dansk som andetsprog en faglig og pædagogisk udfordring. København: Undervisningsministeriet. Gellert, A. S. & Elbro, C. (2008). Rapport om udvikling og afprøvning af Vejledende Læsetest for Voksne. København: Undervisningsministeriet. Københavns Kommune (2006). Udviklingsprojekt i Københavns Kommune vedr. voksne udlændinge med svære læsevanskeligheder inden for dansk. København: Københavns Kommune. Lesaux, N., Koda, K., Siegel, L. & Shanahan, T. (2006). Development of literacy. I: D. August & T. Shanahan (red.). Developing Literacy in Second-Language Learners. Report of the National Panel on Language-Minority Children and Youth (s ). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. Peer, L. & Reid, G. (red.). (2000). Multilingualism, Literacy and Dyslexia. London: David Fulton Publishers. Petersen, D. K. (2008). Hvad har betydning for elevers læseforståelse? København: Landsforeningen af Læsepædagoger. (Læserapport nr. 44). DET FLYVENDE TÆPPE : 12 : 2009 : SIDE 11 ud af 15

12 OPSLAGSTAVLEN Konferencer Integrationsministeriets lærerkonference Oktober 2009 Integrationsministeriets årlige lærerkonference afholdes den oktober på Hotel Munkebjerg ved Vejle. Tema: Talesproget og mundtlighed i danskuddannelserne. Nye materialer og rapporter Det kommer! Dansk som andetsprog på mellemtrin af Bodil Jeppesen og Grethe Maribo. Grundbog inklusiv cd og dvd. Bogen er beregnet til undervisning på Danskuddannelse 3, modul 3. Grundbogen rummer 11 kapitler med temaer fra dagligdagen. Hvert kapitel indeholder episoder, dialoger, tekster og grammatik med tilhørende kommunikative opgaver og øvelser, plus opgaver til alle lyd- og videoklip. Bogen indeholder også opgaver, hvor kursisterne skal tale med danskere om bogens temaer og bagefter skrive eller fortælle om samtalerne. Cd en har episoder, udtaleøvelser, dialoger og monologer. DVd en består dels af interviews, del af autentiske samtaler under medvirken af 22 unge, yngre og ældre danskere. ISBN: sider. Pris: 280 kr. inkl. moms. Nordisk konference om tosprogede dyslektikere forventes gennemført i foråret 2010 og ikke som tidligere annonceret d. 14. september Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet, UC2 har i samarbejde med Nationellt Centrum i Stockholm og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring i Oslo planlagt en nordisk konference om tosprogede kursister med særlige undervisningsbehov med særligt fokus på dysleksi, hvor den seneste forskning og udvikling på området i de 3 lande vil blive præsenteret. Konferencen har desværre måttet udskydes, men forventes gennemført i København i foråret Endelig dato foreligger endnu ikke, men vil blive annonceret på DET FLYVENDE TÆPPE : 12 : 2009 : SIDE 12 ud af 15

13 OPSLAGSTAVLEN Det kommer! Dansk som andetsprog på mellemtrin Lærervejledning. Vejledningen præsenterer materialets forskellige bestanddele. Vejledningen består af en generel del med forslag til arbejdsformer knyttet til de gennemgående aktiviteter i grundbog og øvebog samt en specifik del med henvisninger til aktiviteterne i grundbogens 11 kapitler. Der er endvidere ekstra opgaver, godt 40 kopiark og udskrifter af cd en. ISBN: sider. Pris: 395 kr. 5 emner af Ben Lecocq. Materiale, der er bygget op omkring 5 emner: Familie, Rejser, Uddannelse, Arbejde og Bolig. På hjemmesiden kan kursisterne gratis få læst læseteksterne og diktaterne op og man kan downloade ekstra grammatikøvelser. Gennem en række opgaver bliver kursisten fortrolig med emnernes tilhørende ordforråd og baggrundsstof. Materialet henvender sig til Danskuddannelse 2 modul 2, 3 og 4 og til Danskuddannelse 3 fra slut modul 1 og modul 2. ISBN sider. Puls af Fanny Slotorub og Neel Jersild Moreira. Grundbogsmateriale til kursister på Danskuddannelse 3, modul 2 (evt. 3.3 start). Materialet er inddelt i syv kapitler med emnerne: Uddannelse og arbejde, Indvandring og ophold i Danmark, Danmarksbilleder, H.C. Andersen, Danmark geografisk og i tal, Vejr og årstider, Højtider og traditioner. Materialet lægger vægt på arbejdet med dansk udtale - derfor udkommer bogen med kursist-cd en ilagt. Materialet indeholder emner, der anbefales i undervisningsvejledningen, så kursisterne opnår viden om det danske samfund. Desuden kan materialet anvendes til kursisternes forberedelse til modultest med bl.a. modultestemner og skriveopgaver. ISBN: sider. 200 kr. ekskl. moms. Lærer-cd. ISBN: kr. ekskl. moms. Virtuel lærervejledning kan hentes gratis på DET FLYVENDE TÆPPE : 12 : 2009 : SIDE 13 ud af 15

14 OPSLAGSTAVLEN Kommissær Hammer Besat af Ulla Bendix. Roman nummer seks i en spændende letlæsningsserie om Kommissær Hammer. Serien har meget lav lix ( fra 13 til 25) og udfylder derfor et hul i udvalget af egnede tekster for unge og voksne med ringe færdigheder i læsning. Målgruppen er unge og voksne, som skal i gang med læsetræning og som skal starte fra bunden. Der er udarbejdet tjekspørgsmål, som frit kan hentes på ISBN: sider. Pris: 123 kr. ekskl. moms. Få hånd på praksis guide til indslusning i virksomheder Af Annie Nielsen, Bifrost. Bogen giver konkrete redskaber til hvordan virksomheder kan afklare og integrere udsatte grupper. Bogen er det håndgribelige produkt af et treårigt udviklingsprojekt på Grundfos. Grundfos A/S er kendt for sit mangeårige arbejde med afklaring og beskæftigelse i sine fleksværksteder. Opbygningen i håndbogen er deltagerens perspektiv. Fra visitation, over indslusning og afklaring, opfølgning og vejledning til integration på arbejdspladsen. I håndbogen er eksempelvis konkrete beskrivelser af, hvordan flygtninge og indvandrere kan deltage i supplerende undervisning sideløbende med praktisk oplæring. Under hvert afsnit beskrives opgaven, som skal løses, dernæst følger eksempler på, hvordan det kan gøres. Hvert afsnit afsluttes med en opsummering af muligheder, barrierer og ideer til virksomhed og myndigheder. Få hånd i praksis guide til indslusning i virksomheder er tilgængelig i elektronisk form på eller Bogen kan også rekvireres hos Mogens Lindhard, Grundfos. DET FLYVENDE TÆPPE : 12 : 2009 : SIDE 14 ud af 15

15 OPSLAGSTAVLEN Nyt materiale til undervisere: er en hjemmeside, der er udarbejdet af historikere og arkæologer fra Aarhus Universitet. Siden blev lanceret den 14. maj 2009 og udbygges løbende med flere tekster og nye features. Formålet med hjemmesiden er at give offentligheden og undervisningssektoren mulighed for at få kvalificeret og tilgængelig viden om Danmarks historie fra oldtiden til i dag. Indholdet udvides løbende og består p.t. af: en fremstilling af Danmarks historie fra oldtiden til i dag, opdelt i kapitler et leksikon med emner, personer og begivenheder med ca. 300 opslag en kildesamling med ca. 400 kilder (tekst, lyd og billede) en interaktiv tidslinje, der giver tilgang til hjemmesidens materiale en undervisningsdel, der præsenterer temapakker, kronologiske oversigter, myter m.m. DET FLYVENDE TÆPPE : 11 : 2009 : SIDE 15 ud af 15

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning NOTAT Dato: 2008-10-31 Kontor: Integration J.nr.: 2007/5147-35 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: projektbeskrivelse Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel

Læs mere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning for indvandrere 2017 Forord Vi har alle behov for at kunne kommunikere med de mennesker, vi møder i hverdagen.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

Almen voksenuddannelse (avu)

Almen voksenuddannelse (avu) 1 Almen voksenuddannelse (avu) Almen voksenuddannelse er et tilbud til voksne, som ønsker at forbedre deres almene kundskaber. Undervisningen i avu tilrettelægges som enkeltfagsundervisning, og det er

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og centerkommuner

Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og centerkommuner Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og centerkommuner Dato: 9. oktober2003 Kontor: 1. integrationskontor J. nr.: 2003/5123-8 Sagsbeh.: ml Fil-navn:

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse

Læs mere

AVU Almen Voksenuddannelse

AVU Almen Voksenuddannelse AVU Almen Voksenuddannelse campusvejle AVU er et tilbud til voksne over 18 år, som ønsker at forbedre deres kundskaber i et eller flere fag Fag på : Dansk Samfundsfag Dansk som andetsprog Tysk Engelsk

Læs mere

Spørgsmål 1: Vil ministeren kommentere alle de rejste punkter i LVU s høringssvar af 24. oktober 2007, jf. L 56 bilag 2

Spørgsmål 1: Vil ministeren kommentere alle de rejste punkter i LVU s høringssvar af 24. oktober 2007, jf. L 56 bilag 2 Uddannelsesudvalget (2. samling) L 56 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 www.uvm.dk

Læs mere

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE 19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse og evaluering

Læs mere

Udarbejdet af Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro. Københavns Universitet

Udarbejdet af Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro. Københavns Universitet Udviklingen og afprøvningen af Vejledende Læsetest for Voksne Udarbejdet af Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro Center for Læseforskning Københavns Universitet Oplægsholder: Mette Nørgaard Sørensen

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Sept. 2011 Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning,

Læs mere

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Bilag 1 Side 1-8 Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Tlf.: 87 87 46 87 E-mail: sprogcenterviborg@viborg.dk www.viborg.dk/sprogcenter Undervisning på Sprogcenter Viborg Sprogcenter Viborg er en

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe om danskuddannelse for voksne udlændinge

Rapport fra arbejdsgruppe om danskuddannelse for voksne udlændinge Rapport fra arbejdsgruppe om danskuddannelse for voksne udlændinge juni 2009 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Beskæftigelsesministeriet Finansministeriet Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Definition Hvad er ordblindhed Markante vanskeligheder med udnyttelse af skriftens lydprincip, dvs. langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger

Læs mere

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 1 Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre,

Læs mere

Forstanderkonference 6. oktober Charlotte Hamburger

Forstanderkonference 6. oktober Charlotte Hamburger Forstanderkonference 6. oktober 2010 Charlotte Hamburger Den politiske dagsorden Vækst => behov for kvalificeret arbejdskraft => behov for sammenhæng mellem indvandring & integration Integration fra dag

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2013)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2013) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2013) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning AVU FVU OBU Almen voksenuddannelse Forberedende Ordblindeundervisning voksenundervisning I dette program kan du læse om: AVU - Almen Voksenuddannelse Svarer i niveau til 9. og 10. klasse Læs mere på side

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne LBK nr 96 af 26/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/00427 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

DYSLEKSI - alles ansvar

DYSLEKSI - alles ansvar DYSLEKSI - alles ansvar Strategi og handleplan for ordblinde børn i Frederikshavn Kommune Forvaltning og forældre 1 Indhold Dysleksi alles ansvar... 3 Hvad er skriftsproglige vanskeligheder?... 3 Hvad

Læs mere

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015 Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland FVU som andetsprog Hvad FVU-læsning er Hvorfor FVU-læsning er et godt tilbud Hvordan FVU-læsning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Lovforslag nr. L 64 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Lovforslag nr. L 64 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 64 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. november 2009 af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af lov om danskuddannelse

Læs mere

Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen

Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen Sagsnr.: 312434 Dokumentnr.: 1947874 Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen RESUMÉ Indberetninger om sprogligt standpunkt ved start

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 1 sur 8 8/11/2007 10:54 LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Accession A20060025929 Entydig dokumentidentifikation

Læs mere

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april til

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april til 2007/2 LSV 56 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., Afdelingen for gymnasiale uddannelser, j.nr. 044.142.021 Vedtaget af Folketinget ved 3.

Læs mere

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Version: 3.0 Den 21. januar 2011 NOTAT 21. januar 2011 J.nr. 2009-0008415 Vejledning til registrering af vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2011)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2011) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2011) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten

Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten Et samarbejde mellem Center for Læseforskning og Skoleforskningsprogrammet ved IUP og Undervisningsministeriet Dorthe Klint Petersen dkp@edu.au.dk Århus Universitet

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2012)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2012) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2012) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Social- og Beskæftigelsesudvalget Drøftelse Opfølgning på byrådsbehandling af "Forslag fra EL om at danskundervisningen på Lærdansk ikke skal genudbydes" SOCIALE FORHOLD

Læs mere

Hverdagslæsning Vejledning til læreren

Hverdagslæsning Vejledning til læreren Hverdagslæsning Vejledning til læreren Anna Gellert Jytte Isaksen Målgruppe Hverdagslæsning er en lærebog for unge og voksne, som ønsker at blive bedre til at læse hverdagstekster. Bogen henvender sig

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen Region Midtjylland Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Nyt i faget Dansk som andetsprog

Nyt i faget Dansk som andetsprog Almen voksenuddannelse Nyt i faget Dansk som andetsprog Juli 2012 Indhold Bekendtgørelsesændringer Ændringer af undervisningsvejledningen Ny prøve i skriftlig fremstilling, niveau G Mundtlige prøver udviklingsarbejde

Læs mere

Lov nr. 375 af 28. maj om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl.

Lov nr. 375 af 28. maj om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl. Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Til udbydere af danskuddannelse og kommuner Dato: 28. juni 2004 Kontor: 1. integrationskontor J. nr.: 2004/5123-10 Sagsbeh.: jel Fil-navn: Info.3/2004

Læs mere

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015 Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015 Samarbejde om udvikling Ordblindetesten Undervisningsministeriet har udviklet Ordblindetesten i samarbejde med Center

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden:

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: Aftale om 10. klasse Undervisningsministeriet 2. november 2006 Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: 10. klasse målrettes elever,

Læs mere

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 1. maj 2017 Sagsbehandler Ulla Visbech Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014 VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014 Virksomhedsbeskrivelse Navn: Adresse: Tlf. nr.: 48 22 78 80 Sprogcenter Nordsjælland Milnersvej 41C, 3400 Hillerød Sprogcenter Nordsjælland er en uddannelsesinstitution for

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. LBK nr 772 af 10/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.90M.541 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1871 af

Læs mere

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 1 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning - vejledning om organiseringen af den arbejdsmarkedsrettede begynderundervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Undervisningsministeriet Juni 2014 2 Indhold Indledning

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

Undervisningsministeriet Februar Vejledning til visitation af voksne med dansk som andetsprog til ordblindeundervisning

Undervisningsministeriet Februar Vejledning til visitation af voksne med dansk som andetsprog til ordblindeundervisning Undervisningsministeriet Februar 2011 Vejledning til visitation af voksne med dansk som andetsprog til ordblindeundervisning Indhold Forord 3 1. Oversigt over foreslået procedure 5 2. Testlederens kvalifikationer

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af almen voksenuddannelse (avu)

Hjemmesidevejledning for udbud af almen voksenuddannelse (avu) 03.12.14 Hjemmesidevejledning for udbud af almen voksenuddannelse (avu) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Udbud af almen

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

IT og Ordblindhed, projektets formål

IT og Ordblindhed, projektets formål Ordblindes It støtte brug af til it støtte ordblinde elever En langtidsundersøgelse med ordblinde elever på mellemtrinnet En langtidsundersøgelse med ordblinde elever på mellemtrinnet Dorthe Klint Petersen

Læs mere

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Formål Set i lyset af en national indsats for ordblinde i Danmark, så har Egedal Kommune over de seneste to år iværksat

Læs mere

Indhold. Vejledning til ansøgning om støtte til puljen efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne m.fl

Indhold. Vejledning til ansøgning om støtte til puljen efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne m.fl Vejledning til ansøgning om støtte til puljen efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne m.fl. 14.62.07.10 Indhold 1. Indledning... 1 2. Puljens formål... 2 3. Puljens prioriterede temaer i

Læs mere

Bemærkninger til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov. lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning

Bemærkninger til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov. lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning 1 2 Bemærkninger til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning (FVU) etc. Med henblik på at styrke indsatsen for at

Læs mere

CARSTEN ELBRO L ÆSEVANSKELIGHEDER GYLDENDAL

CARSTEN ELBRO L ÆSEVANSKELIGHEDER GYLDENDAL CARSTEN ELBRO L ÆSEVANSKELIGHEDER GYLDENDAL I Seminarieserien foreligger Elisabeth Arnbak: Faglig læsning fra læseproces til læreproces Louise Bjar og Caroline Liberg (red.): Børn udvikler deres sprog

Læs mere

Indhentning af tilbud på foranalyse af muligheden for digital afholdelse af modultest

Indhentning af tilbud på foranalyse af muligheden for digital afholdelse af modultest Indhentning af tilbud på foranalyse af muligheden for digital afholdelse af modultest Styrelsen for International Rekruttering og Integration (herefter benævnt SIRI) ønsker at digitalisere de modultest,

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015 Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015 Samarbejde om udvikling Ordblindetesten Undervisningsministeriet har udviklet Ordblindetesten i samarbejde med Center

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven

Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven Særlig vigtig information i forbindelse med indfødsretsprøven Hvis man ansøger om dansk indfødsret, skal man ud over at opfylde kravet om bestået indfødsretsprøve

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 L 33 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Indhold: Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven Integrationsøkonomi Danskuddannelse Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Status på Vejen Kommunes integrationsindsats.. Indgåelse

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2011)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2011) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2011) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på:

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/medborgerskab/statsborgerskab/indfoedsretsproeve.htm

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Kolding HF & VUC vedrørende ordblindeundervisning Kolding HF & VUC Juni 2012 Side 1 Nærværende overenskomsten danner rammen om parternes rettigheder

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl.

Lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl. Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og driftsansvarlige kommuner Dato: 17. december 2003 Kontor: 1.i J. nr.: 2003/5123-8 Sagsbeh.: ml Fil-navn:

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU)

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU) på forberedende voksenundervisning (FVU) Undervisningsene 2004/05-2006/07 Af Jens Andersen og Asger Hyldebrandt Pedersen Et stigende antal voksne (over 18 ) deltager i forberedende voksenundervisning (FVU).

Læs mere

Analyse af adgangskrav til de gymnasiale uddannelser April 2014

Analyse af adgangskrav til de gymnasiale uddannelser April 2014 Analyse af adgangskrav til de gymnasiale uddannelser April 2014 Det fremgår af Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative

Læs mere

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 8. februar 2006 Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner

Læs mere

N O T A T. Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning

N O T A T. Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning N O T A T 13. februar, 2014 Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning AFA / ABH /TBI / JBT Baggrund Formålet med kontanthjælpsreformen er, at unge uden en uddannelse skal påbegynde og

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

Torsdag d. 7. november 2013

Torsdag d. 7. november 2013 Torsdag d. 7. november 2013 Nyt fra ministeriet klaus.fink@uvm.dk Side 1 Hvad viser dette? 1 2 3 klaus.fink@uvm.dk Side 2 Den mundtlige gruppeprøve Beskikkede censorer: Det er gået godt Men der er stadig

Læs mere

Realkompetencevurdering et pilotprojekt påp VUC

Realkompetencevurdering et pilotprojekt påp VUC RKV påp VUC Realkompetencevurdering et pilotprojekt påp VUC Et samarbejdsprojektet Undervisningsministeriet VUC Kolding VUF, Voksenuddannelsescenter Fr.berg VUC FYN & FYNs HF-kursus Projektperiode Januar

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn NOTAT Dato: 15. august 2007 Kontor: Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse J.nr.: 3589 Sagsbeh.: HTA Fil-navn: Sprogstimuleringsindsatsen Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af sprogstimuleringsindsatsen

Læs mere

ny bevilling til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk

ny bevilling til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk nyhedsbrev om dansk som andetsprog for børn, unge og voksne DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 ny bevilling til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk Af Peter Villads Vedel, Danskuddannelsesenheden, Integrationsministeriet

Læs mere

Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på

Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på toårigt hf Side 1 Det nedsatte hf-udvalg arbejder med følgende temaer: Justeret struktur med mulighed for spor mod akademisk bachelor, erhvervsakademi-

Læs mere

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Arbejdsrettet danskundervisning Danskundervisning i tilknytning til arbejde har været på den politiske og pædagogiske dagsorden i en årrække. Den udvikling vil fortsætte.

Læs mere

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1 Forside Nationale test information til forældre Januar 2017 Titel 1 Nationale test information til forældre Tekst: Fokus Kommunikation og Undervisningsministeriet Produktion: Fokus Kommunikation Grafisk

Læs mere

Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven

Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven Særlig vigtig information i forbindelse med indfødsretsprøven Hvis man ansøger om dansk indfødsret, skal man ud over at opfylde kravet om bestået indfødsretsprøve

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Nyhedsbrev om folkeskolens afsluttende prøver 2011/12

Læs mere

Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU

Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Viden om og erfaringer med uddannelse og undervisning af tosprogede inden for FVU, avu og AMU VEU-konferencen d. 12. december 2013 Knud Dal, Centerchef AMU

Læs mere

Ordblindetest- og vejledning

Ordblindetest- og vejledning Ordblindetest- og vejledning Birgit Dilling Jandorf, birgit@husetjandorf.dk Konferencen Undervisning og Ordblindhed, 25. september 2015, UC - Sjælland Skoleforskningsprogrammet ved AU Formål med ordblindetesten

Læs mere