Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne"

Transkript

1 Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Nøgleord / Søgeord: Magtanvendelse, selvbestemmelsesret, nødværge, nødret. Titel: Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Standard: Magtanvendelse Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region Hovedstadens Psykiatri Godkendt af: Ledelsen i Region Hovedstadens Psykiatri Gældende fra: Revision senest: Revisionsansvarlig Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region Hovedstadens Psykiatri Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Formål At sikre retssikkerheden for brugeren og medarbejderne ved magtanvendelser. At analysere indberetninger om magtanvendelse med henblik på at udvikle det faglige tilbud til brugeren, så indsatsen vil minimere behovet for magtanvendelse. Definition af begreber Magtanvendelse: Fysisk indgriben i brugerens selvbestemmelsesret. Magtanvendelse i henhold til serviceloven (SEL) Personkreds Personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, som modtager hjælp i form af personlig og praktisk hjælp samt socialpædagogisk støtte og som ikke samtykker i den foranstaltning, der tænkes iværksat efter bestemmelserne i servicelovens Bestemmelser i serviceloven 125: Personlig alarm eller pejlesystemer 126: Fastholdelse af en person eller føre personen til andet opholdsrum. 126 a: Fastholdelse af en person for at udføre omsorgspligten i personlig-hygiejne situationer. 127: Fastholdelse af person i boligen eller føre personen tilbage til boligen. 128: Fastspænding af person med stofsele 129: Optagelse af person i bestemt boform Væsentlig personskade (som beskrevet i lovgivningen) Eksempler på væsentlig personskade er brækkede lemmer, hjernerystelser, kraniebrud, tabte eller løse tænder, snitsår og kvæstelser opstået enten ved grov fysisk vold eller ved brug af skarpe instrumenter som knive, sakse m.v. eller andre redskaber. Væsentlig personskade kan også være forgiftningstilstande, forbrændinger og bid. Verbale trusler, skub og tjat er ikke væsentlig personskade. Side 1 af 8

2 Samtykke Personen tilkendegiver i ord eller handling at vedkommende accepterer foranstaltningen. Passivitet Personen modsætter sig ikke foranstaltningen men giver heller ikke samtykke. Myndighed Den myndighed (medarbejder på botilbuddet, kommunalbestyrelse eller Det sociale Nævn) der har kompetence til at træffe afgørelse om magtanvendelse i henhold til serviceloven. Ulovlig magtanvendelse Magtanvendelse i henhold til servicelovens 125 og 126 a 128 der udføres, inden myndigheden har truffet afgørelse om, at den kan anvendes. Indberetning Beskrivelse af hændelsesforløbet på Servicestyrelsen indberetningsskemaer og fremsendelse af skemaet til behandlende myndighed. Anmodning om afgørelse Henvendelse til kommunal myndighed med anmodning om, at kommunen træffer afgørelse om magtanvendelse i henhold til SEL 125 og 126a 128. Anden magtanvendelse Magtanvendelse der ikke er omfattet af servicelovens bestemmelser. EKJ Elektronisk klientjournal. Det elektroniske journalsystem de sociale tilbud anvender. Ansvarlig Ledelsen er ansvarlig for at denne vejledning er kendt og anvendes af medarbejderne. Medarbejderne er ansvarlige for at følge de procedurer, som beskrives i afsnittet Fremgangsmåde. Lokale tilføjelser til Ansvarlig: Fremgangsmåde 1. Magtanvendelse i form af fastholdelse og føren SEL 126 Hvis der er nærliggende risiko for, at en bruger med varig nedsat fysisk funktionsevne udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet, må medarbejderen anvende fysisk magt i form af at fastholde brugeren eller føre brugeren til et andet opholdsrum. Medarbejderen har myndighed til at træffe beslutning om anvendelse af fysisk magt i form af fastholdelse eller føren. Magtanvendelsen kan udføres af 1 eller flere medarbejdere. Magtanvendelse må aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk indsats. Der skal være et rimeligt forhold mellem indgrebets voldsomhed og det som søges opnået med magtanvendelsen. Side 2 af 8

3 Magtanvendelsen skal begrænses til det absolut nødvendige. Medarbejderen skal før, under og efter en magtanvendelse have blik for brugerens muligheder for at beholde sin værdighed Indberetning af magtanvendelse Medarbejderen/medarbejderne, der udførte magtanvendelsen, skal efterfølgende umiddelbart og senest dagen efter indberette magtanvendelsen på socialstyrelsens skema 2. Skemaet findes i EKJ. Af indberetningen skal det fremgå, hvilke bemærkninger brugeren har til episoden, hvis det er muligt at indhente disse. Derudover skal nærmeste leders kommentarer til magtanvendelsen fremgå af skemaet. Indberetningen sendes via senest 3 hverdage efter magtanvendelsen til konsulent i Kvalitetsog Udviklingsafdelingen i Region Hovedstadens Psykiatri. Lokale tilføjelser til Indberetning af magtanvendelse: 1.2. Behandling af indberetning Konsulent i Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region Hovedstadens Psykiatri behandler inden 4 uger indberetningen og vurderer, om magtanvendelsen er sket i henholdt til 126 i SEL. Konsulenten i Kvalitets- og Udviklingsafdelingen sender sin behandling af indberetningen om magtanvendelsen til botilbuddet med kopi til brugerens handlekommune. Konsulenten i Kvalitets- og Udviklingsafdelingen sender kopi af behandlingen af indberetningen til brugeren. Såfremt magtanvendelsen vurderes at være sket i henhold til 126 i SEL sendes ligeledes oplysning om klageadgang til brugeren. Brevet til brugeren sendes til botilbuddet. Botilbuddet udleverer brevet personligt til brugeren og besvarer eventuelle spørgsmål, som brevet giver anledning til. Botilbuddet orienterer i en mail konsulenten i Kvalitets- og Udviklingsafdelingen om, at brevet er udleveret til brugeren Klage over magtanvendelse Hvis brugeren vil klage over en magtanvendelse, der er sket i henhold til 126 i SEL, sendes klagen inden 4 uger til Region Hovedstadens Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri revurderer behandlingen af indberetningen om magtanvendelse. Hvis det fastholdes, at magtanvendelsen er sket i henhold til SEL 126, videresender Region Hovedstadens Psykiatri klagen til Det sociale Nævn. Det sociale Nævn vil kvittere for modtagelse af klagen og vil i kvitteringsbrevet oplyse, hvor lang tid der går, før de har behandlet klagen Opfølgning på magtanvendelse Lederen af botilbuddet vil sikre, at omstændighederne omkring magtanvendelsen bliver analyseret. Der tages herunder stilling til, om der skal udarbejdes en særskilt handleplan for at forebygge fremtidige magtanvendelser. Denne handleplan kan eventuelt udarbejdes i samarbejde med handlekommunen. Såfremt konsulenten, der har behandlet indberetning, kommer med forslag til opfølgning på magtanvendelsen, vil botilbuddets ledelse sikre, at denne opfølgning finder sted. Side 3 af 8

4 Lokale tilføjelser til Opfølgning på magtanvendelse: 2. Magtanvendelse i form af alarm og pejlesystemer, fastholdelse i personlig hygiejnesituationer, fastholdelse i bolig SEL 125 og 126 a Betingelsen for at anvende alarm og pejlesystemer uden brugerens samtykke er, at brugeren udsætter sig selv eller andre for at lide personskade. Botilbuddet har lov til at anvende alarm og pejlesystemer, hvis brugeren samtykker i anvendelsen. 125 stk. 3 Betingelsen for at anvende særlige døråbnere ved yderdørene er, at brugeren ved at forlade tilbuddet udsætter sig selv eller andre for væsentlig personskade. 126 a Betingelsen for at kommunen kan træffe afgørelse om at fastholde en bruger i personlig hygiejnesituationer er, at fastholdelse må anses for absolut nødvendig for at varetage omsorgspligten. Brugeren kan ikke give tilladelse til, at personale må fastholde vedkommende i sådanne situationer. 127 Betingelsen for at en bruger med magt kan tilbageholdes i boligen eller føres tilbage til boligen er, at brugeren udsætter sig selv eller andre for væsentlig personskade. Brugeren kan ikke give tilladelse til at personalet må føre vedkommende tilbage med magt. 128 Betingelsen for at fastspænde brugeren med stofsele til kørestol, seng eller toilet er, at brugeren udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade. Botilbuddet har lov til at anvende stofseler til fastspænding, hvis brugeren samtykker i anvendelsen Indberetning af magtanvendelse Hvis brugeren ikke modsætter sig at anvende alarm eller pejlesystemer eller indvilger i at blive spændt fast med stofsele, må tilbuddet gøre det, uden at der skal træffes nogen afgørelse. Denne form for magtanvendelse skal ikke indberettes. Hvis brugeren er passiv eller modsætter sig magtanvendelse efter ovenstående, og kommunen/det sociale Nævn ikke har truffet afgørelse om, at der kan anvendes magt efter disse, er der tale om ulovlig magtanvendelse. At magtanvendelsen er ulovlig betyder udelukkende, at magtanvendelsen er sket, før kommunen/det sociale Nævn har truffet afgørelse om, at den må anvendes. Det betyder ikke, at det har været ufornuftigt at anvende magt. Ulovlig magtanvendelse skal indberettes umiddelbart og senest dagen efter at den har fundet sted på Socialstyrelsens skema 2, skemaet findes i EKJ. Indberetningen sendes pr. til konsulent i Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region Hovedstadens Psykiatri senest 3 hverdage efter magtanvendelsen. Efterfølgende skal tilbuddet vurdere, om der er tale om en enkeltstående situation, der ikke forventes at gentage sig, eller der er tale om en situation, som det ventes vil gentage sig. Hvis der er tale om en enkeltstående situation, skal tilbuddet ikke gøre andet end at indberette magtanvendelsen på skema 2. Side 4 af 8

5 Hvis tilbuddet forventer, at der fremover også vil være behov for magtanvendelsen, skal tilbuddet, ud over at indberette magtanvendelsen, hurtigst mulig ansøge handlekommunen om at træffe afgørelse om magtanvendelsen. Socialstyrelsen har ikke udarbejdet formelle skema til ansøgning om afgørelse om magtanvendelse. Tilbuddet bør derfor kontakte brugerens handlekommune for at få oplyst, hvilke oplysninger kommunen har brug for i forbindelse med, at de skal træffe afgørelse om magtanvendelse. Det er brugerens handlekommune, der træffer afgørelse om magtanvendelse i henhold til 125, 126 a 128. Kommunens afgørelse kan ankes til Det sociale Nævn. Det sociale Nævns afgørelser kan ankes til ankestyrelsen og ankestyrelsens afgørelser kan, for 127 ankes til retten. Den sidste ankeinstans træffer den endelige afgørelse. Når kommunen/det sociale Nævn/ankestyrelsen/retten har truffet afgørelse om magtanvendelse i henhold til 125, 126 a 128 skal magtanvendelsen, når den finder sted, registres umiddelbart og senest dagen efter. Den skal indberettes på Socialstyrelsens skema 1. Skemaet ligger i EKJ. Der skal udfyldes et skema for hver magtanvendelse, hvis der på en dag udføres flere magtanvendelser, skrives de på samme skema. Skemaet sendes pr. en gang om måneden til konsulent i Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region Hovedstadens Psykiatri. Lokale tilføjelser til Indberetning af magtanvendelse: 2.2. Behandling af indberetning Konsulent i Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region Hovedstadens Psykiatri behandler inden 4 uger indberetningen. Behandlingen vil i en række tilfælde udelukkende bestå i, at konsulenten kvitterer for at have modtaget indberetningen. Konsulenten i Kvalitets- og Udviklingsafdelingen sender sin behandling af indberetningen om magtanvendelsen til botilbuddet med kopi til brugerens handlekommune Opfølgning på magtanvendelsen Lovgivningsmæssigt er der for de enkelte magtanvendelser fastsat, at de løbende skal vurderes så de ikke fortsætter længere tid end nødvendigt. For magtanvendelse efter 125 og 127 skal kommunen senest 8 måneder efter, at de har truffet afgørelse om magtanvendelsen, revurdere behovet for den. Afgørelser om magtanvendelse i personlig hygiejnesituationer ( 126 a) træffes for en periode på tre måneder, med mulighed for forlængelse i 3 måneder. Det forventes, at tilbuddet inden for denne periode har udviklet metoder, så magtanvendelse er unødvendig. Tilbuddet skal udarbejde en plan for, hvordan hjælpen kan tilrettelægges så magtanvendelse kan undgås. Afgørelser om magtanvendelse efter 128 skal vurderes løbende. Kommunen skal senest 18 måneder efter afgørelsen revurdere, om der fortsat er behov for magtanvendelsen. Lokale tilføjelser til Opfølgning på magtanvendelsen: Side 5 af 8

6 3. Optagelse i særligt botilbud uden samtykke SEL 129 Det sociale Nævn kan efter indstilling fra kommunen træffe afgørelse om, at en person, der modsætter sig flytning, skal optages i et bestemt botilbud. Det sociale Nævns afgørelse kan ankes til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen afgørelse kan forelægges retten. Det er en forudsætning, at borgeren forud er visiteret til botilbuddet, samt at der på botilbuddet er en ledig bolig. Når de sociale tilbud skal modtage en borger, som kommunen vil flytte i henhold til 129, aftaler botilbuddet indskrivningstidspunkt med kommunen. Hvis der træffes afgørelse om, at borgeren skal flytte ind på botilbuddet, kan politiet være behjælpelig med flytningen af borgeren, hvis det er nødvendigt. I disse sager vil der ofte gå lang tid (op til flere måneder) fra boligen på botilbuddet stilles til rådighed og til brugeren flytter ind Indberetning Når flytningen er gennemført skal den kommune som brugeren er flyttet fra, senest med udgangen af den måned flytningen er sket, udfylde Socialstyrelsens skema 3. Skemaet indsendes til Region Hovedstadens Psykiatri Behandling af indberetning Konsulent i Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region Hovedstadens Psykiatri kvitterer for modtagelse af indberetningen. 4. Anden magtanvendelse Ved anden magtanvendelse forstås for eksempel en fysisk indgriben der udføres i nødværge for at beskytte sig selv. En fysisk indgriben der anvendes for at beskytte andre (nødret). En fysik indgriben over for brugere, der ikke har en varig psykisk funktionsnedsættelse. En fysisk indgriben der består i andet end at fastholde og føre. En fysisk indgriben der udføres i forbindelse med sundhedsfaglig behandling (holde en beboers arm mens den behandles, eller der tages blodprøver). Disse former for magtanvendelse er der ikke hjemmel til i loven. Det betyder, at der ikke i loven står, at de må udføres. På den anden side står der heller ikke i loven, at de ikke må udføres. Hvis en borger vil klage over en sådan magtanvendelse, må de klage til politiet. Det er så op til politiet at beslutte, om der skal rejes tiltale over for den medarbejder, der har udført magtanvendelsen Indberetning Alle former for anden magtanvendelse skal indberettes umiddelbart og senest dagen efter på Socialstyrelsen skema 2. Indberetningen sendes pr. til konsulent i Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region Hovedstadens Psykiatri senest 3 hverdage efter magtanvendelsen. Lokale tilføjelser til Indberetning: 4.2. Behandling af indberetning Konsulent i Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region Hovedstadens Psykiatri behandler inden 4 uger indberetningen. Side 6 af 8

7 Konsulenten i Kvalitets- og Udviklingsafdelingen sender sin behandling af indberetningen om magtanvendelsen til botilbuddet med kopi til brugerens handlekommune. Konsulenten i Kvalitets- og Udviklingsafdelingen sender kopi af behandlingen af indberetningen til brugeren. Brugeren opfordres til at rette henvendelse til konsulenten, hvis vedkommende har spørgsmål til behandlingen af magtanvendelsen. Brevet til brugeren sendes til botilbuddet. Botilbuddet udleverer brevet personligt til brugeren og besvarer eventuelle spørgsmål, som brevet giver anledning til. Botilbuddet orienterer i en mail konsulenten i Kvalitets- og Udviklingsafdelingen om, at brevet er udleveret til brugeren Opfølgning på magtanvendelse Lederen af botilbuddet vil sikre, at omstændighederne omkring magtanvendelsen bliver analyseret. Der tages herunder stilling til, om der skal udarbejdes en særskilt handleplan for at forebygge fremtidige magtanvendelser. Denne handleplan kan eventuelt udarbejdes i samarbejde med handlekommunen. Såfremt konsulenten, der har behandlet indberetning, kommer med forslag til opfølgning på magtanvendelsen, vil botilbuddets ledelse sikre, at denne opfølgning finder sted. Lokale tilføjelser til Opfølgning på magtanvendelse: 5. Brugere hvor ophold på 108 tilbud er led i udmøntning af en dom Hvis en bruger, der har dom til at opholde sig på botilbuddet, forlader botilbuddet uden tilladelse, skal personalet kontakte politiet med henblik på, at de bringer brugeren tilbage på boformen. Personalet må kun tilbageholde brugeren på botilbuddet, hvis kommunen/det sociale nævn/ankestyrelsen/retten har truffet afgørelse om dette i henhold til SEL 127. Dokumentation Tilbuddet skal i EKJ eller andet elektronisk klientjournalsystem dokumentere, hvis brugeren har en betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Tilbuddet skal i EKJ eller andet elektronisk klientjournalsystem journalisere indberetningerne om magtanvendelse og konsulentens svar på indberetningen. Konsulenten i Region Hovedstadens Psykiatri skal løbende registrere indberetningerne i en oversigt, som skal vise antal og omfang af magtanvendelser i forhold til hvert tilbud og i forhold til den enkelte bruger. Konsulenten i virksomheden skal årligt udarbejde en status og afrapportering til direktionen. Status og afrapportering forlægges årligt for Regionsrådet. Lokale tilføjelser til Dokumentation: Side 7 af 8

8 Referencer Se referencer i standarderne Lokale tilføjelser til Referencer: Side 8 af 8

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Vejledning om Magtanvendelse

Vejledning om Magtanvendelse Vejledning om Magtanvendelse Demenskoordinatorerne Svendborg Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord Generelt om magtanvendelse: Formål...... side 4 Målgruppe...... side 4 Principper...... side

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse... 2 Indledning.... 3 Formålet med loven... 3 Principper for magtanvendelse... 4 Personkreds, som er omfattet af loven... 4 Forudsætninger for at iværksætte indgreb...5

Læs mere

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING ÆLDRESERVICE VEJLEDNING Om magtanvendelse At arbejde uden at anvende magt, må aldrig betyde, at man undlader at handle. Men opgaven anses først for løst, når man har fundet frem til en handlemåde, hvori

Læs mere

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet VEJLEDNING om brug af magtanvendelse på ældreområdet Indholdsfortegnelse 1..Præsentation og fortolkning af loven...2 2. Forudsætning for anvendelse af tvang...4 3. Hvilken tvang må anvendes? Og hvornår?...5

Læs mere

NOTAT Specialiserede tilbud

NOTAT Specialiserede tilbud ORIENTERING OM MAGTANVENDELSER NOTAT Specialiserede tilbud Orientering til Børne- og undervisningsudvalget vedrørende magtanvendelser og tilsynet hermed Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) varetager

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Socialpædagogisk metode og magtanvendelse

Socialpædagogisk metode og magtanvendelse Socialpædagogisk metode og magtanvendelse Instruks for håndtering og indberetning på voksen- og ældreområdet. Socialcenter og Sundheds- og omsorgscenter, Ringsted Kommune mab feb. 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse

Vejledning om magtanvendelse Vejledning om magtanvendelse Udarbejdet af: Lillian Aakjær Hassinggaard Gerda Møller Ulla Riber Mortensen Tovholder for magtanvendelse: Ulla Riber Mortensen Dato: 30.05.2009 Revideret: September 2010 Hold

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med voksne med et svært psykisk handicap Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

O M S O R G O G M A G T O M M A G T A N V E N D E L S E O G A N D R E I N D G R E B I S E L V B E S T E M M E L S E S R E T T E N

O M S O R G O G M A G T O M M A G T A N V E N D E L S E O G A N D R E I N D G R E B I S E L V B E S T E M M E L S E S R E T T E N OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med mennesker med svær demens Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre indgreb

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet.

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet. Magtanvendelse overfor børn og unge under 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet Pixi-manual 2012 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Magtanvendelse

Læs mere

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6 Lovgivning, relevant for oligofrenipsykiatriområdet (Det følgende oplister uddrag af den nævnte lovgivning) LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 1.1 Patienters

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af:

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af: 1 Københavns Amt Psykiatri- og Socialforvaltningen Socialpædagogernes Landsforbund Kreds Københavns Amt Retningslinjer i forbindelse med anvendelse magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for voksne

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a.

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a. SKEMA 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse

Læs mere