SILKEBORG KOMMUNE KULTURPOLITIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SILKEBORG KOMMUNE KULTURPOLITIK 2 0 1 3-2 0 1 6"

Transkript

1 SILKEBORG KOMMUNE KULTURPOLITIK

2 Indhold Hvorfor en kulturpolitik?...05 En attraktiv kommune...06 Udviklingsstrategi 2024 særligt fokus på det vi lever for...10 Kulturpolitisk vision for Silkeborg Kommune Kulturpolitikkens værdier...12 Kulturpolitikkens mål...14 Kulturpolitikkens indsatsområder...15 Kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd...20 Silkeborg Kommunes engagement i Aarhus - Europæisk Hovedstad Kulturpolitik i Silkeborg Kulturpolitik i Silkeborg 3

3 Hvorfor en kulturpolitik? Silkeborg Kommune er kendt for et bredt og alsidigt kulturliv. Kultur giver Silkeborg Kommune puls, liv og indhold og bidrager til at området er et godt sted at bo, arbejde og leve. Kulturen er med til at øge tiltrækningskraften overfor bosættere, virksomheder, studerende og turister. Kulturpolitikken sætter retning på den ønskede udvikling, understøtter Silkeborg Kommunes engagement på kulturområdet og synliggør Silkeborg Kommunes kul tu rel le identitet. Politikkens tilblivelse bygger på dialog og input fra borgere, in te res sen ter og aktører og med Silkeborg Kulturråd som sparringspartner. Vi ønsker at støtte det eksisterende kulturliv i alle dets mange afskygninger. Vi ønsker at støtte de mange kulturelle vækstlag. Men vi ønsker også at give inspiration og lyst til at søge nye veje, nye horisonter og nye projekter. Eller sagt på en anden måde: vi ønsker, at denne politik kan medvirke til at udvikle de mange kulturtiltag i Silkeborg kommune. Til gavn og glæde for de aktive, for de udøvende, men også for tilskuerne. Det er vores håb, at dialog, samspil, netværk og partnerskaber vil blive en væsentlig del af de kommende 4 års udvikling af kulturlivet. Vi tror på, at vi sammen kan skabe et endnu stærkere kulturliv i hele kommunen. Dialogen skal være byggesten i den fælles målrettede indsats, der skal give kulturen et løft. Byrådets overordnede udviklingsstrategi 2024, der sætter særligt fokus på det vi lever for, understøttes generelt gennem kulturpolitikkens indsatsområder og helt specifikt gennem kulturaftalen mellem Kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd. Steen Vindum Formand for Kultur- og Fritidsudvalget 4 kulturpolitik i Silkeborg Kulturpolitik i Silkeborg 5

4 En attraktiv kommune Silkeborg Kommune har et rigt facetteret kulturliv, der bæres frem af såvel ama tø rer som professionelle aktører, markante kul turinstitutioner, et engageret foreningsliv og et meget stort antal frivillige. Silkeborg Kommunes kunst- og kulturliv bygger på en mangfoldighed af aktivitet 6 kulturpolitik i Silkeborg og kulturtilbud, som er udgangspunktet for den udvikling kulturpolitikkens ind sats om råder sætter fokus på. Jeg kan nævne et udsnit af den kulturelle mangfoldighed, der tegner kulturen i Sil ke borg Kommune og i dag er kom munens kulturelle identitet: Naturen Søer, parkområder, skove, bakker, kilder og masser af mulighed for aktiv brug heraf. Festivaler og events Riverboat Jazzfestival, Hede Rytmer, Dukketeaterfestivalen, Countryfestivalen, N0.9 Electronic Musik Festival, Midtjysk Folkemusik Festival, Tange Sø Folk Festival, KK44 Ildfestregatta, Åbne Atelierdøre, Bunker By Night, Automania. Teater Silkeborg Ny Teater, Perronteatret. Kor og orkestre Silkeborg Motetkor, Silkeborg Kammerorkester, Silkeborg Mandskor, Fortunakoret, Midtjysk Børne- og Ungdomssymfoniorkester. Museer og kunsthaller Museum Jorn, KunstCentret Silkeborg Bad, Papirmuseet Bikuben, Silkeborg Museum, Blicheregnens Museum, Silkeborg Bunkermuseum. Gallerier og udstillinger Galleri Modern, Silkeborg Kunstnerhus, Kulturspinderiet. Scener Jysk Musik & Teaterhus, Kulturhuset Rampelys, Kedelhuset, Lunden. Arrangørforeninger Swingsfinx, B Sharp, Rytmisk Musik Silkeborg, Silkeborg Jazzklub, Silkeborg Teaterkreds, Frokostjazz Silkeborg, Kulturstafetten, foreningen Thorningegnens Friluftsspil. Arbejdende værksteder inden for musik og billedkunst Musikøvehuset Lydpotten, Grafisk Værksted, Værksted 12, Atelier Vestergade 25, Kulturspinderiets værksteder, Kunstnernes hus, Spilledåsen. Kulturinstitutioner Silkeborg Bibliotekerne, Performers House, Den Kreative Skole, Medborgerhuse, Aqua, forsamlingshuse. Børnekultur Teaterklub for børn, Børnekultur Silkeborg. Kulturarv Kirker, lokalhistoriske foreninger, Arkiver. Kulturpolitik i Silkeborg 7

5 Kulturpolitikken vil blive fulgt op af en proces, der sætter handlinger på ind sats områderne i de kommende 4 år, og en børnekulturpolitik vil følge op på udviklingen inden for børnekulturen. Arbejdet med indsatsområderne og handlingsinitiativerne vil indgå i arbejdet med det årlige kulturbudget hvert år i perioden maj-oktober måned. Silkeborg Kulturråd og Børnekultursamrådet vil være vigtige sam ar bejdspartnere i dette arbejde. Inspiration til udviklingen får Silkeborg Kommune også gennem samarbejdet med Horsens, Randers og Viborg, den såkaldte Kulturregion Østjysk Vækstbånd, hvor der netop er indgået Kulturaftale med Kulturministeriet. Samarbejdet har fokus på nytænkning og ud vik ling. Den nye aftales overskrift er Den levende by og har tre ind sats om rå der: Den kulturelle byudvikling, ungekultur og kulturarvsspor og bidrager dermed til arbejdet med kulturpolitikkens indsatsområder og sætter disse ind i en regional kontekst. I den regionale kontekst ligger også Aarhus Kommunes satsning på at blive Europæisk Kulturhovedstad 2017, der har udviklet sig til at blive et regionalt projekt, hvor Silkeborg Kommune har valgt at spille en meget aktiv rolle. Det er helt sikkert, at Kulturkommunen Silkeborg ikke kan undgå at få stor gavn af det store fokus, der kommer på regionen og især Østjylland. Afgørelsen foreligger i september Freddie Davidsen Kultur- og Fritidschef 8 Kulturpolitik i Silkeborg Kulturpolitik i Silkeborg 9

6 Udviklingsstrategi 2024 særligt fokus på det vi lever for Silkeborg Kommunes Udviklingsstrategi 2024 udfolder Byrådets vision om at skabe endnu flere unikke udfoldelsesmuligheder for borgere og erhvervsliv. Strategien indeholder således flere overordnede politiske meldinger, som kulturpolitikken skal iagttage. Pejlemærket om unikke oplevelser skabt i fællesskab er afsæt for strategiens kulturog oplevelsessatsninger, som Silkeborg Kommune vil søge at realisere frem mod Disse satsninger er valgt ud fra en vurdering af, hvor vi har størst mulighed for re sul tater og effekt, der bidrager til vores fælles vision. Strategien har et særligt indsatsområde omkring oplevelser, hvor det overordnede pejlemærke er Unikke oplevelser skabt i fællesskab og det er det fordi: De særlige satsninger med kulturpolitisk indhold er følgende: - Vi alle skal være med til at skabe et kreativt fællesskab - Vi vil bruge kultur og oplevelser til at fremme innovation, kreativitet og trivsel - Vi vil være en attraktiv, kreativ og dynamisk kommune der byder på unikke oplevelser Mere liv i byerne Vi vil fremme udviklende og involverende fællesskaber, der bidrager til liv og puls i alle byer. Når vi etablerer nye anlæg, f.eks. som åbne pladser og p-kældre vil vi indtænke muligheder for aktiv brug til f.eks. musik eller små markeder. Bindslevs Plads, trækplaster for uddannelse og kultur Vi vil omdanne Bindslev Plads til et pulserende samlingssted for folk, der søger et levende miljø med puls. Her skal være gode rammer for læring, kreativitet, kulturelle aktiviteter og andet, der kan engagere og samle på tværs. Jorn som en særlig markør for Silkeborg Kommune Vi vil vise verden den særlige forbindelse mellem Silkeborg og Asger Jorn. Vi vil arbejde for at realisere et nyt Museum Jorn, hvor Jorn og hans kunst formidles og opleves på en moderne og gentænkt måde. Mange kreative oplevelser for børn og unge Vi vil styrke arbejdet med børnekultur, især gennem involvering af børn og unge i skabelse af oplevelser og kreative processer. En kommune med musik og begivenheder Vi vil styrke og omsætte vores oplevelsesøkonomiske potentiale indenfor musik- og andre events til endnu flere oplevelser og større omsætning. Lokalhistorie med oplevelser Kommunens lokalområder rummer mange unikke historier, som gennem lokalt engagement kan få nyt liv og omsættes til aktiviteter og oplevelser. 10 Kulturpolitik i Silkeborg Kulturpolitik i Silkeborg 11

7 Kulturpolitisk vision for Silkeborg Kommune Vi ønsker et mangfoldigt kulturliv, der med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes identitet skabes af kvalitetsbevidste frivillige og pro fes sio nelle. Der satses på et stærkt internationalt udsyn, idet det øger dynamikken i kulturlivet, så det udvikler sig i åben dialog med sin omverden. Kulturpolitikkens værdier Mangfoldighed Mangfoldighed er den værdi, som favner kulturlivets rige variation, både i forhold til udbud, udøvere og brugere. En mangfoldighed af genrer og kunstformer, som giver plads til mange forskellige kulturelle udtryk. Kulturlivet appellerer bredt til alle aldersgrupper og forskellige etniske og sociale grupper, så alle borgere kan finde appellerende kulturtilbud. Dynamik Dynamik er den værdi, som betoner, at kulturlivet skal være i en stadig udvikling gennem samarbejder på tværs af privat og offentlig, amatør og professionel. Det dynamiske kulturliv støtter nye idéer og nye samarbejdspartnere, så institutioner og foreninger fornys. Kvalitetsbevidsthed Kvalitetsbevidsthed er den værdi, som underbygger kulturlivets niveau i udbud og formidling. Kulturlivet søger kvaliteten på alle niveauer: Ved at udvikle kommunens etablerede kulturliv, dyrke lokale talenter og invitere kulturfolk på højeste niveau til kommunen. I dialog med Silkeborg Kulturråd sættes kriterierne for kvalitet i kulturlivet til debat. Identitet Identitet er den værdi, som sætter fokus på Silkeborg Kommunes sær præg. Kulturlivet er en grundsten i Silkeborg Kommune og i den enkelte bor gers egen identitetsdannelse. Derfor skal kendskabet til kulturlivet øges, og der skal skabes større synlighed om kommunens kunst- og kul tur mil jøer. Frivillighed Frivillighed er den værdi, som anerkender, at en stor del af kulturlivet bæres af frivillige, hvis engagement gør udbuddet vedkommende for deltagerne. Ved at have frivillighed som værdi betoner Silkeborg Kommune, at de frivillige græsrødder og deres fællesskaber er en vigtig del af fundamentet i kulturlivet, og at der skal gøres en særlig indsats for at understøtte og udvikle det frivillige arbejde. Internationalt udsyn Internationalt udsyn er den værdi, som styrker udsynet fra kom mu nen til resten af verden. Værdien lægger vægt på at kulturlivet skal finde international inspiration, skabe oplevelser og internationale netværk. Udsynet åbner verden for den enkelte borger og bidrager til at fo ku se re på de store perspektiver. Derved bringes verden til Silkeborg Kommune og Silkeborg Kommune ud i verden. 12 Kulturpolitik i Silkeborg Kulturpolitik i Silkeborg 13

8 Kulturpolitikkens mål Silkeborg Kommune ønsker: - At sikre, at alle borgere i alle aldre kan tage del i kommunens varierede kulturliv som deltagere, udøvere og tilskuere. - At sikre rammerne for nytænkning og ri si kovil lig hed, så nye idéer får en chance. - At sikre, at der er kvalitet i kulturudbuddene på alle niveauer, både i udbud og formidling. - At øge kendskabet til kommunens kulturliv og skabe synlighed om kunst- og kulturmiljøerne. - At understøtte og udvikle de frivilliges muligheder for at skabe kvalitet samt at idéudvikle og producere i samarbejde med professionelle. - At bringe verden til Silkeborg Kommune og Silke borg Kommune ud i verden, i form af en aktiv kulturel udveksling. Kulturpolitikkens indsatsområder De kulturpolitiske mål skal nås gennem fokuseret udvikling af kulturlivet i Silkeborg Kommune. I de kommende 4 år skal udviklingen af kulturlivet ske ved særlig fokus på følgende 6 indsatsområder: - Kultur til alle - Ungekultur - Samspil og partnerskaber - Formidling og synlighed - Internationalt samarbejde - Kulturel byudvikling Kultur til alle Kulturtilbud til alle kommunens borgere forudsætter en kulturel mangfoldighed, som kan sikre et varieret kulturliv. Det betyder, at kulturlivet skal favne bredt i forhold til udbud, udøvere og brugere. En mangfoldighed af genrer og kunstformer, som giver plads til mange forskellige kulturelle udtryk. Kulturlivet skal appellere bredt, så alle borgere har mulighed for at deltage, være udøvende eller tilskuer. Kulturel mangfoldighed skaber en rig og forskelligartet kommune og bidrager til kulturel udvikling og nytænkning. Gode vilkår for udøvende kunstneres udvikling skal understøttes Indsatsområdet sætter fokus på de skabende kunstneres vilkår for at udvikle sig. Mang foldighed blandt de udøvende kunstnere, professionelle som amatører, er en forudsætning for mangfoldighed i kulturtilbuddene - mangfoldighed i forhold til kunst nere med forskellige værdier og faglige baggrunde. Gode vilkår for udøvende kunstneres virke og udvikling er en vigtig forudsætning for kulturel mangfoldighed. 14 Kulturpolitik i Silkeborg Kulturpolitik i Silkeborg 15

9 Vækstlagenes udviklingsmuligheder skal understøttes Vækstlagene har store potentialer, som er grundlaget for en fortsat vækst og ny tænk ning på kunst- og kulturområdet. Vækstlagene skal understøttes målrettet, der hvor de findes og deres vækstbetingelser er optimale. Vækstlagene skal sikres udviklingsmuligheder og albuerum. Talentudviklingen skal styrkes Talentudviklingen skal styrkes både gennem institutionerne og gennem de foreninger, som arbejder med talenter inden for alle kunstarter. Silkeborg Kommune har et alsidigt og kreativt kulturliv med mange helt unge talenter, som har behov for tilbud, der gør det muligt at udvikle deres talent i hjemkommunen. Fokus rettes mod tidlig talentudvikling inden for alle kunstarter. Det betyder, at ar bej det med identifikation af talenterne og udvikling af tilbud på området skal styrkes. Udbud af kunst- og kulturtilbud med kvalitet og mangfoldighed skal understøttes Indsatsområdet sætter fokus på udbuddet af kunst- og kulturtilbud. Kulturlivet skal præsentere en bred vifte af tilbud indenfor forskellige kunstgenrer, stilarter, og i forhold til emner og indhold. Smalle såvel som bredt appellerende kulturtilbud og store begivenheder såvel som små eksperimenter. Kvalitet i kulturtilbuddene på alle niveauer skal sikres gennem fokus på udvikling af kommunens etablerede kulturliv, dyrke lokale talenter og invitere markante kulturfolk til kommunen. Ungekultur Unges udfoldelsesmuligheder skal styrkes Indsatsområdet fokuserer på de unges udfoldelsesmuligheder på kunst- og kulturområdet og mulighed for egne aktiviteter og netværk i kommunen. Fokus rettes mod de unges udvikling og afvikling af egne kunst- og kultur aktiviteter. Der er et uudnyttet kunstnerisk og kulturelt potentiale i ungemiljøet, som kan ak ti ve res ved inddragelse af relevante aktører både på ungeområdet og på kunst- og kul tur området, så der udvikles et stærkt og bæredygtigt kulturmiljø for, med og af unge i Silkeborg Kommune. Et særligt fokus kan rettes mod unge ikke-brugere af de traditionelle kulturtilbud, så en større andel af unge kan inddrages og deltage aktivt i kulturlivet. Ungegruppen defineres bredt og med åbenhed over for de unges egne præferencer samt skæve og innovative udfoldelser. Formidling og synlighed Øget synliggørelse af kunst- og kulturtilbuddene med målrettet formidlingsindsats Indsatsområdet sætter fokus på øget synliggørelse af kunst- og kulturtilbuddene med både lokalt, regionalt og internationalt sigte. Det betyder, at der skal sættes fokus på den overordnede formidling af Silkeborg Kommune som Kulturkommune. Fastlæggelse af en markedsføringsstrategi vil være en forudsætning for at gennemføre en målrettet formidlingsindsats. Markedsføring af kunst- og kulturtilbud regionalt og internationalt er med til at profilere Silkeborg Kommune og tiltrække turister. Indsatsområdet retter fokus på kulturinstitutionernes arbejde med at profilere og synliggøre sig selv og sine aktiviteter - fokus på målrettet, systematisk og udviklingsorienteret formidling for at tiltrække et stadigt større og bredere publikum. 16 Kulturpolitik i Silkeborg Kulturpolitik i Silkeborg 17

10 Samspil og partnerskaber Samspil og nye partnerskaber mellem udviklere, foreninger, borgere, uddannelses-sektor og erhvervsliv skal understøttes Indsatsområdet sætter fokus på nye partnerskaber, der kan understøtte en realisering af samarbejdsprojekter partnerskaber mellem udviklere, foreninger, borgere og andre aktører. I samspil mellem kunstnere, uddannelsessektor og erhvervsliv skabes innovation så kvalitet øges og engagement i kulturen styrkes. Silkeborg Kommune ønsker, at kulturinstitutionernes og de udøvende kunstneres samspil med uddannelsessektoren, erhvervslivet og andre aktører til stadighed er i vækst og under udvikling gennem afprøvning af forskellige former for partnerskaber. Internationalt samarbejde Internationalt udsyn og kulturelle netværk på tværs af landegrænser skal give inspiration til kulturel udvikling Indsatsområdet retter blikket ud over grænserne, og sikrer kvalitet og fornyelse. Et internationalt udsyn skaber ikke bare inspiration til kulturel udvikling, men styrker de kulturelle netværker og øvrige samarbejder på tværs af landegrænser. Indsatsområdet sætter fokus på at bringe verden til Silkeborg Kommune og Silkeborg Kommune ud i verden og en aktiv kulturel udveksling styrker det internationale udsyn. Nye partnerskaber på det kulturelle område skal tænkes ud over de lokale og nationale grænser. Globaliseringen skaber mulighed for at danne nye netværk og nå ud til nye kulturforbrugere og hente inspiration internationalt. Kulturel byudvikling Byrum, der giver plads til kulturel udfoldelse og oplevelse, skal udvikles Indsatsområdet sætter fokus på udvikling af byrum, der giver plads til kulturel udfoldelse og oplevelse. Kultur skal være synlig i gadebilledet og bestandigt give positive overraskelser for alle, der bevæger sig i byen. Der er levende torve, pladser og parker med oplevelser og udfoldelse for alle og kreative indslag til glæde for fællesskabet og gæster. Arkitektur, der udtrykker byens kulturhistorie, er også et vigtigt element i gadebilledet. Indsatsområdet sætter fokus på udviklingen af byer, der summer af kulturel aktivitet og æstetiske oplevelser aktiviteter som udfolder borgernes og især ungdommens og vækstlagets kreativitet. Skaber rum, hvor borgerne inspireres og motiveres til kulturel udfoldelse og bevægelse og samtidig får mulighed for at tilegne sig viden om de kulturhistoriske spor i området. Aktiviteter der skaber en levende by også efter forretningernes lukketid. 18 Kulturpolitik i Silkeborg Kulturpolitik i Silkeborg 19

11 Kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd Kulturregion Østjysk Vækstbånd er et samarbejde, der forener kommunerne Horsens, Silkeborg, Randers og Viborg i et kulturelt fællesskab med fokus på nytænkning og udvikling. Visionen i Kulturaftalen er at gøre Horsens, Silkeborg, Randers og Viborg til levende byer, der emmer af kulturelle aktiviteter og æstetiske oplevelser for alle borgere. Kulturaftalen skal være med til at skabe en stærk kulturel identitet i den østjyske region. Her skal kunst og kultur inspirere borgerne til kulturel udfoldelse og bevægelse og give dem mulighed for at tilegne sig viden om kulturarv og anden kultur i området. Kulturaftalen har særligt fokus på tre indsatsområder: - Den kulturelle byudvikling - Ungekultur - Kulturarvsspor Den Kulturelle byudvikling Kulturregionen ønsker at gøre Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg til byer, der sprudler af liv og kulturelle aktiviteter. Indsatsen inden for den kulturelle byudvikling skal gøre byrummene til fleksible platforme for kunst ne riske og kulturelle aktiviteter til glæde for byens bor ge re. Byen skal være scene for koncerter, teaterforestillinger, kunstudstillinger, markeder, idræt og bevægelse samt fremvisning af store kulturelle begivenheder eller film på storskærm. Ungekultur En levende kultur inddrager og henvender sig til alle borgere og ikke mindst de unge. De unge skal være med til at sætte deres eget præg på byernes ud vik ling inden for kunst- og kulturområdet. Derfor etableres netværk og kunstneriske og kul tu rel le miljøer, hvor unge kan møde andre unge. Her kan de udfolde egne projekter og aktiviteter. Projekterne kan være skulpturfe-stivaler i udvalgte byrum, gra fit ti udsmykninger på oversete steder og musik, teater eller dans i gamle klosterhaver eller forladte industri bygnin ger. Kulturarvsspor i landskabet Bjergbestigninger, cykelture og kanosejlads skal i frem tiden lokke folk op af sofaen og ud i kul tur re gi o nens naturressourcer og kulturspor. Aktiviteterne er eksempler på nogle af de tiltag, som udvikles. Tiltagene skal på en ny og anderledes måde synliggøre de spændende historier, som museumsog naturfolk i kulturregionen ligger inde med. Både via den direkte personlige formidling, samt gennem brug af moderne teknologi. Læs mere på: 20 Kulturpolitik i Silkeborg Kulturpolitik i Silkeborg 21

12 Silkeborg Kommunes engagement i Aarhus - Europæisk Hovedstad 2017 Aarhus Kommunes satsning på at blive Europæisk Kulturhovedstad har udviklet sig til at blive et regionalt projekt, hvor Silkeborg Kommune har valgt at spille en meget aktiv rolle. Det er helt sikkert, at Kulturkommunen Silkeborg ikke kan undgå at få stor gavn af det store fokus, der kommer på regionen og især Østjylland. Overskriften for satsningen er Rethink altså Gentænk og det har været med gentænk ningens briller Silkeborg Kommune bidrager til den fælles ansøgning der af sen des til Bruxelles i foråret Det handler f.eks. om at gentænke vore festivaler og vore kulturinstitutioner, om at sætte vores kulturpolitik ind i en europæisk sam men hæng, om at skabe nye, spændende fora for kulturel aktivitet. Dette kræver et langt tilløb, og processen starter i 2013 og ender faktisk først i 2018, altså et år efter selve Kulturåret. De opnåede erfaringer skal have tid til efter behand ling og implementering. Om Aarhus og Region Midt bliver Kulturhovedstad 2017 afgøres i september 2012 Skulle satsningen mod forventning glippe er indsatsen ikke forgæves. Der er en stor gevinst i ansøgningen, nemlig en lang række visionære kulturprojekter, der er klar til realisering og på den måde i sig selv har stor værdi for Silkeborg Kommune. I givet fald skal disse gentænkes ind i Kommunes Kulturpolitik. Læs mere på: 22 Kulturpolitik i Silkeborg Kulturpolitik i Silkeborg 23

13 Layout og foto: k&f

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016. Handleplan 2014. Kultur og Fritid, Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016. Handleplan 2014. Kultur og Fritid, Silkeborg Kommune Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 Handleplan 2014 Kultur og Fritid, Silkeborg Kommune Indhold Kultur giver puls, liv og indhold... 4 Om Handleplan 2014... 6 1. Udvikling af kulturlivet KulturWorkshop...

Læs mere

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Handleplan 2013

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Handleplan 2013 Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 Handleplan 2013 Kultur- og Fritidsafdelingen Silkeborg Kommune 1 Indhold En attraktiv kommune... 3 Idékatalog med handlemuligheder... 3 Årlige handleplaner for

Læs mere

Den levende kulturby. Kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd. Hør Lyset, Randers. Foto: Adam Mørk.

Den levende kulturby. Kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd. Hør Lyset, Randers. Foto: Adam Mørk. Den levende kulturby Kulturaftale 2012-2015 mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd Hør Lyset, Randers. Foto: Adam Mørk. Den levende kulturby Kulturaftale 2012-2015 Du står nu med en

Læs mere

Idékatalog. til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-16

Idékatalog. til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-16 Kultur- og Fritidsafdelingen 28. september 2012, 19. oktober 2012 Forslag Idékatalog til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-16 Kataloget har baggrund i: Silkeborg Kommunes Udviklingsstrategi

Læs mere

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016. Kultur- og Fritidsafdelingen, Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016. Kultur- og Fritidsafdelingen, Silkeborg Kommune Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 2016 Kultur- og Fritidsafdelingen, Silkeborg Kommune 1 Indhold Forord..........................4 Målsætninger for Handleplan 2016.........6 Kulturlivets aktører..................

Læs mere

IDÉKATALOG. til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016

IDÉKATALOG. til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 IDÉKATALOG til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 Kultur- og Fritidsafdelingen Silkeborg Kommune Udgave # 01 Januar 2013 1 Foto: Lars Bay Preben Stentoft Paw Friis Peter

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Kultur- og Fritidsafdelingen, Silkeborg Kommune1

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Kultur- og Fritidsafdelingen, Silkeborg Kommune1 Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 2016 Kultur- og Fritidsafdelingen, Silkeborg Kommune1 Indhold Målsætninger for Handleplan 2016.........6 Fokus i 2015...................... 8 Den Kreative Skole.................

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Kultur. Politik for Herning Kommune

Kultur. Politik for Herning Kommune Kultur Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Johs. Poulsen, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget 5 Kulturpolitik - vision 7 1 - Børne- og ungekultur 9 2 - Kulturelle fyrtårne 11 3 - Kultur nedefra

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

De levende kulturbyer. Kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd

De levende kulturbyer. Kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd De levende kulturbyer Kulturaftale 2016-2017 mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd EKSPERIMENTARIUM FOR KULTUREL BYUDVIKLING OG UNGEKULTUR Kulturaftale 2016-2017 Kulturministeriet

Læs mere

Kulturpolitik i Kolding

Kulturpolitik i Kolding Kolding Kommunes Kulturpolitik 2016-2017 Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kulturområdet Kulturpolitik i Kolding 2016-2017 - kulturdynamik og fællesskab Forord...2 Kultur i Kolding...3 Kulturpolitiske

Læs mere

KULTUR POLITIK

KULTUR POLITIK Foto: Uggi Kaldan KULTUR POLITIK 2015-17 2 Foto: Randers Kunstmuseum, Henrik Espensen Karoline H. Larsen /copydanbilleder.dk I Randers har vi et mangfoldigt udbud af kulturaktiviteter. Vi ved, at dét vi

Læs mere

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Handleplan Kultur og Fritid, Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Handleplan Kultur og Fritid, Silkeborg Kommune Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 Handleplan 2015 Kultur og Fritid, Silkeborg Kommune Silkeborg Arkiv flyttede historien op i glascontaineren på Torvet, 2014. 2 Indhold Forord...4 Målsætninger

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

Udvalgsplan Kulturudvalget

Udvalgsplan Kulturudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Kulturudvalget KULTURAFDELINGEN Forord I de sidste 20 år har Horsens Kommune forandret sig. Kulturlivet har spillet en central rolle i forandringen. Horsens brand er ændret fra fængselsby

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK

KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK 2013-2016 Kultur- og udviklingsafdelingen 0 Politikken Indlevelse og inddragelse udfoldelse og oplevelse - for alle i Norddjurs Kultur og fritid i Norddjurs Kommune I sommeren

Læs mere

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni 2012 for Esbjerg Kommune Forord Esbjerg Kommune er begunstiget med et stærkt kulturliv, der rummer en mangfoldighed af engagerede kulturaktører.

Læs mere

Slagelse Kommune. En dynamisk og visionær kulturpolitik

Slagelse Kommune. En dynamisk og visionær kulturpolitik Slagelse Kommune En dynamisk og visionær kulturpolitik Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 Indledning... s. 5 Fem ledende principper for kulturpolitikken... s. 5 Kulturpolitiske visioner... s. 6 En dynamisk

Læs mere

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020.

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020. Indstilling Til Aarhus Byråd Fra Magistraten for Kultur og Borgerservice Dato 13. oktober 2016 Kulturpolitik 2017-2020 Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Kulturpolitik Kultur handler om mennesker og om, hvordan vi indretter os i samfund og fællesskaber om hvor vi kommer fra og måske

Læs mere

STATUS 2015 KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND ET KULTURELT EKSPERIMENTARIUM

STATUS 2015 KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND ET KULTURELT EKSPERIMENTARIUM STATUS 2015 KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND ET KULTURELT EKSPERIMENTARIUM Kulturministeriet har siden 2008 indgået i et kulturregionalt samarbejde med kommunerne Horsens, Silkeborg og Viborg kaldet Kulturregion

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

Vær med til at præge den nye fynske kulturaftale 2011-2014

Vær med til at præge den nye fynske kulturaftale 2011-2014 Vær med til at præge den nye fynske kulturaftale 20112014 Tirsdag d. 9. marts kl. 16.0020.30 på spillestedet Posten, Østre Stationsvej 35, 5000 Odense C. Nye ideer ny energi Det fynske kultursamarbejde

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 1 of 5 Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik. Visionen

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune Kultur for alle Kulturpolitik for Glostrup Kommune Et rigt lokalt kulturliv er: mangfoldighed fælleskab identitetsdannende frivillighed læring udfoldelse leg inddragelse tradition kreativitet oplevelser

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 HVAD ER EN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD? Et kulturel projekt af internationalt format Tildeles en by i to EU-medlemsstater hvert år - i 2017 Pafos (Cypern) og Aarhus

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Kulturaftale

Kulturaftale Kulturaftale 2009-2011 mellem KULTURMINISTERIET OG KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND med kulturen som løftestang Kulturministeriet har indgået en treårig kulturaftale med Kulturregion Østjysk Vækstbånd, der

Læs mere

Kultur som kreativ motor, for det, vi vil

Kultur som kreativ motor, for det, vi vil Kultur som kreativ motor, for det, vi vil Kultur- og fritidslivet skaber glæde, energi og gejst. Vi mærker det mest, når vi jubler over en vunden fodboldkamp, når vi spændt følger handlingen i en film,

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK EN FASTHOLDELSE AF ALT DET DER GÅR GODT OG EN HURTIG SCANNING

Læs mere

Kultur er en væsentlig drivkraft, når vi skal skabe fremtidig udvikling i Struer Kommune.

Kultur er en væsentlig drivkraft, når vi skal skabe fremtidig udvikling i Struer Kommune. KULTUR I STRUER KULTUR I STR UER KULTUR I STRUER KULTUR I STRUER KULTUR I STRUER KULT UR I STRUER KULTUR I STRUER K ULTUR I STRUER KULTUR I STRU ER KULTUR I STRUER KULTUR I S TRUER KULTUR I STRUER KULTU

Læs mere

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik med titlen Frem mod 2020 med det mål, at der i 2020 er opnået en tydelig

Læs mere

KULTUR I KØGE KOMMUNE

KULTUR I KØGE KOMMUNE KI K K KULTUR I KØGE KOMMUNE KIKK er Køge Kommunes nye kulturstrategi. KIKK skal skabe puls, impuls og udvikling af et allerede mangfoldigt kulturliv i Køge Kommune. Kulturstrategien tilvejebringes gennem

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Status på Handleplan 2013. Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 Kultur & Fritid, november 2013

Status på Handleplan 2013. Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 Kultur & Fritid, november 2013 Status på Handleplan 2013 Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 Kultur & Fritid, november 2013 2 Indholdsfortegnelse 1 Overblik... 4 2 Kulturworkshop maj 2013... 6 3 Skaterpark... 7 4 Dialogfora og

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik Forord Kultur- og Idrætsudvalget Indledning Allerød kommunes kulturhistorie går langt tilbage. Allerød er første gang nævnt i kilderne i år 1260 som Alryth. Al er

Læs mere

Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune

Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune 1 Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune Indhold Forord...4 1. Børnekultur...8 2. Biblioteker...10 3. Kulturhuse...12 4. Musik dans drama billedkunst...14 5. Skabende kunst...16 6. Idræt...18

Læs mere

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FOR, MED boernekultur.vejle.dk OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FORORD Bliv et af de topmotiverede mandskaber, som skal dyste i kaproning over en distance på ca. 300m på Vejle Visionen for Børnekulturen er

Læs mere

Kulturpolitikken kulturpolitikken2016.theplatform.dk

Kulturpolitikken kulturpolitikken2016.theplatform.dk Kulturpolitikken 2017-2020 kulturpolitikken2016.theplatform.dk kulturpolitikken2016@theplatform.dk Gennemgang af den kulturpolitiske proces i datoer Gennemgang af den kulturpolitiske proces i temaer Hvad

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder Notat Emne: Kulturpolitik 2013-2016 Til: Kulturudvalget. Temamøde om Kulturpolitik 23.04.2013 Kopi til: Kopi til Den 15. april 2013 Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder,

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Kultur og erhvervsseminar

Kultur og erhvervsseminar KULTURRÅDET INVITERER 16.APRIL 2013 Kultur og erhvervsseminar Udarbejdet af Sarah Kloster 2013 Med kulturen i centrum KAPITEL 1 Forord Ved Marianne Folkersen, Odder bibliotek Kulturrådet er et af de fire

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommune Oplevelsesøkonomisk handlingsplan Aalborg

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

December Kultur og Fritid

December Kultur og Fritid Kulturpolitik December 2007 Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indledning 3 Byrådets vision 4 Værdigrundlag 5 Mål 1. Natur og kultur 6 Mål 2. Mangfoldighed og brobygning 7 Mål 3. Kvalitet og folkelighed

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd (Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg Kommuner) for perioden 01.01.

Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd (Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg Kommuner) for perioden 01.01. Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd (Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg Kommuner) for perioden 01.01.09 til 31.12.11 Side 2 INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler

Læs mere

ET KULTURLIV, DER BLÆSER DIG OMKULD

ET KULTURLIV, DER BLÆSER DIG OMKULD flyttilsvendborg.nu ET KULTURLIV, DER BLÆSER DIG OMKULD Er du klar til et af landets absolut største og mest attraktive kulturudbud? Flyt til Svendborg og bliv blæst omkuld af en kulturrigdom uden sidestykke

Læs mere

Kulturpolitik. Kommuneqarfik Sermersooq april 2013

Kulturpolitik. Kommuneqarfik Sermersooq april 2013 Kulturpolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2010- april 2013 Indhold Indledning... 3 Formål... 4 Kulturbegrebet... 4 Kulturelt værdigrundlag... 4 Vision... 5 Kulturpolitikkens hovedtemaer... 6 Kunstnerisk kvalitet...

Læs mere

Kulturpolitiske målsætninger for Aalborg Kommune.

Kulturpolitiske målsætninger for Aalborg Kommune. Kulturpolitiske målsætninger for Aalborg Kommune. Kulturpolitiske målsætninger Den kommunale kulturpolitiks opgave er at sikre Aalborg Kommunes borgere: Grundlag for en mangfoldighed af oplevelser Et levende,

Læs mere

Aabenraa Kommunes. Kultur- og Fritidspolitik

Aabenraa Kommunes. Kultur- og Fritidspolitik Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2013-2016 Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik blev fra starten døbt Makreller der spræller, fordi vi har et livligt og aktivt kultur- og fritidsliv,

Læs mere

NOTAT. Politisk rammesætning af børne- og ungdomskulturen

NOTAT. Politisk rammesætning af børne- og ungdomskulturen NOTAT Politisk rammesætning af børne- og ungdomskulturen Fokusgruppen afleverer dette notat med henblik på en overordnet, politisk rammesætning af en fortsat udvikling af børne- og ungdomskulturen i Thisted

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland KulturKANten 2013-2016 Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden som en kombination af idéen om at videreudvikle den gamle kulturaftale (KulturAftale

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere