Idékatalog. til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idékatalog. til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-16"

Transkript

1 Kultur- og Fritidsafdelingen 28. september 2012, 19. oktober 2012 Forslag Idékatalog til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Kataloget har baggrund i: Silkeborg Kommunes Udviklingsstrategi 2024 Konferencen Kunstens Maskinrum 2011 Kulturworkshop 2012 Idéer fra Silkeborg Kulturråd Idéer fra Kunstcentret Silkeborg Bad Alle idéerne vil blive brugt som inspiration ved udarbejdelse af de årlige handleplaner, og kan ses på Silkeborg Kommunes hjemmeside. Indhold Fokus på udvikling af kulturlivet v/formand for Kultur- og Fritidsudvalget Steen Vindum Idékatalog med handlemuligheder Hvordan arbejder vi videre? Proces for udarbejdelse af den årlige handleplan

2 Fokus på udvikling af kulturlivet Silkeborg Kommune ønsker et mangfoldigt kulturliv, der med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes identitet skabes af kvalitetsbevidste frivillige og professionelle. Et stærkt internationalt udsyn øger dynamikken i kulturlivet, så det udvikler sig i åben dialog med sin omverden. Som redskab til realisering af visionen godkendte Byrådet i juni 2012 Silkeborg Kommunes Kullturpolitik for med ønske om At understøtte et mangfoldigt kulturliv At sikre at alle borgere i alle aldre kan tage del i kommunens varierede kulturliv som deltagere, udøvere og tilskuere At sikre rammerne for nytænkning og risikovillighed, så nye ideer får en chance At sikre at der er kvalitet i kulturudbuddene på alle niveauer, både i udbud og formidling At øge kendskabet til kommunens kulturliv og skabe synlighed om kunst- og kulturmiljøerne At understøtte og udvikle de frivilliges muligheder for at skabe kvalitet samt at idéudvikle og producere i samarbejde med professionelle At bringe verden til Silkeborg og Silkeborg ud i verden, i form af en aktiv kulturel udveksling Silkeborg Byråd ønsker, at de kulturpolitiske mål skal nås gennem fokuseret udvikling af kulturlivet i Silkeborg Kommune. I de kommende 4 år skal udviklingen af kulturlivet således ske ved særlig fokus på følgende 6 indsatsområder: Kultur til alle Ungekultur Samspil og partnerskaber Formidling og synlighed Internationalt samarbejde Kulturel byudvikling Idékataloget er resultatet af en proces, der med overordnet udgangspunkt i Silkeborg Kommunes Udviklingsstrategi 2024 og konkret i konferencerne Kunstens Maskinrum i 2011 og Kulturworkshop i 2012, opsamler forslag og input fra borgere, politikere, administrationen, kulturfolk, erhvervsfolk, Silkeborg Kulturråd og Silkeborgs kulturinstitutioner til brug for en styrket satsning på kunst og kultur i Silkeborg Kommune - en satsning, der understreges af Silkeborg Kommunes engagement i Århus som Europæisk Kulturhovedstad i KulturWorkshoppen i 2012 var åben for alle, og fremmødet var overvældende med stor aldersspredning. Knap 100 deltagere bidrog aktivt fra start til slut, og resultatet blev mere end 500 idéer herunder 28 udvalgte idéer, der blev yderligere uddybet og viderebearbejdet på selve workshoppen. De mange forslag afspejler et stort ønske om og vilje til - på et ambitiøst niveau - at skabe forandringer og udvikling på kulturområdet. Generelt er der stor interesse for og opbakning til kulturlivet i Silkeborg Kommune, hvilket er et vigtigt og meget positivt udgangspunkt for det videre arbejde, som dette idékatalog vil være grundlag for. Helt konkret i forbindelse med udarbejdelse af en årlig handleplan. Vi tror på at vi sammen kan skabe et endnu stærkere kulturliv i hele kommunen. 2

3 Steen Vindum Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Idékatalog med handlemuligheder Idèkataloget giver inspiration til arbejdet med de årlige planer, der skal sætte handling på udviklingen indenfor kulturpolitikkens 6 indsatsområder: Kultur til alle Gode vilkår for udøvende kunstneres udvikling skal understøttes. Vækstlagenes udviklingsmuligheder skal understøttes. Talentudviklingen skal styrkes. Udbud af kunst- og kulturtilbud med kvalitet og mangfoldighed skal understøttes. Ungekultur Unges udfoldelsesmuligheder skal styrkes. Formidling og synlighed Øget synliggørelse af kunst- og kulturtilbuddene med målrettet formidlingsindsats. Samspil og partnerskaber Samspil og nye partnerskaber mellem udviklere, foreninger, borgere, uddannelsessektor og erhvervsliv skal understøttes. Internationalt samarbejde Internationalt udsyn og kulturelle netværk på tværs af landegrænser skal give inspiration til kulturel udvikling. Kulturel byudvikling Byrum, der giver plads til kulturel udfoldelse og oplevelse, skal udvikles. Kataloget har baggrund i: Silkeborg Kommunes Udviklingsstrategi 2024 Konferencen Kunstens Maskinrum 2011 Kulturworkshop 2012 Idéer fra Silkeborg Kulturråd Idéer fra Kulturinstitutioner Alle input og idéer er forsøgt opsamlet i dette katalog i en række uprioriterede temaer. Alle idéerne vil blive brugt som inspiration ved udarbejdelse af de årlige handleplaner, og kan ses på Silkeborg Kommunes hjemmeside. Tema: Byrummet Arkitektur Kommunens pladser Skaterpark Velkomstkoncept ved indfaldsveje Lys Tema: Historie Byernes historie Tema: Kulturinstitutioner Eksisterende institutioner specielt Biblioteket Kulturhus Campus Bindslev Tema: Samarbejde Kulturel udveksling Tværgående samarbejder Samarbejde med erhvervslivet Tema: Formidling og synlighed Kulturkoordinator Kulturportal Udstillingsfacilitet Tema: Børn Fokus på børnekultur Tema: Unge Ungekulturhus Øvelokaler til unge Mere fokus på unge Tema: Kultur til alle Egnsteater Internationale events Events som en central del af kulturlivet Kulturkorps Kulturbus Jorn som særlig markør 3

4 Byrummet Arkitektur Byrummene i Silkeborg Kommune og ikke mindst i Silkeborg by har et stort uudnyttet potentiale. Det handler ikke kun om eksisterende gader og pladser, men også om en mere overordnet tilgang til byens udvikling og udseende. Der er et udpræget ønske om at stille langt større krav til arkitekturen både den ny, men også den allerede eksisterende arkitektur i byen inklusiv facader, valg af materialer, lyssætning og det kreative udtryk. Ikke mindst på centralt beliggende lokationer. Kommunens pladser Kommunens pladser og torve nævnes i mange forskellige sammenhænge. Generelt er udfordringen at få skabt mere liv på pladserne i form af gadeteater, koncerter, optræden o.lign. ikke mindst ved at skabe bedre rammer, der også kan bruges til mere impulsive events. Et andet centralt punkt, der ofte går igen, er behovet for at tænke skatere og lign. ind i byens rum ikke mindst på netop torve, pladser og i parker. Skaterpark Hensynet til skatere, rulleskøjteløbere, bmx ere og andre tilsvarende grupper går igen, hvad enten der er tale om byens forskellige rum eller et egentligt samlet Campus-område. Desuden er der et ønske om en egentlig skaterpark, hvor disse grupper kan samles à la skaterparken ved Fælledparken i København. Velkomstkoncept ved indfaldsveje Det foreslås, at der sættes penge af til et velkomstprojekt ved indfaldsvejene. Lys Mere fokus på lys er et gennemgående tema. En årligt tilbagevendende lysfest foreslås som en mulighed. Historie Byernes historie Byernes historie er en ressource, der kan og bør inddrages mere i designet af fremtidige kulturtiltag. Større fokus på oplysning og formidling af byens historie (og historier) med QRkoder, guidede ture, plancher o.lign. er nogle af forslagene. Kommunens lokalområder rummer mange unikke historier, som gennem lokalt engagement kan få nyt liv og omsættes til aktiviteter og oplevelser. Kulturinstitutioner Eksisterende institutioner specielt biblioteket Silkeborg har allerede en lang række stærke institutioner. Der opfordres til at huske at mange af de eksisterende tilbud sagtens kan udbygges og videreudvikles, så de også kan spille centrale roller i fremtidens kulturlandskab. Specielt Biblioteket som samlende institution fremhæves. 4

5 Kulturhus Et meget stort tema har været et kulturhus med en samlende funktion, hvor de forskellige frivillige netværk kan mødes, og hvor kunstnere og andre kan have et samlingssted. Samtidig kan huset fungere som multihus med både kontorer, caféer, værksteder, udstillingsfaciliteter, øvelokaler, scener og udenomsarealer. Der peges på Nordre Skole som en mulig lokation for kulturhus, men der har i processen også været peget på både Sønderport og det gamle elværk bag Bindslevs Plads. Campus Bindslev Omdannelse af Bindslevs Plads til et pulserende samlingssted for folk, der søger et levende miljø med puls. Her skal være gode rammer for læring, kreativitet, kulturelle aktiviteter og andet, der kan engagere og samle på tværs. Samarbejde Kulturel udveksling Tæt relateret til partnerskaber og internationale samarbejder er en målrettet kulturel udveksling både konkret mellem Silkeborg og andre venskabsbyer, men også i form af en mere målrettet udsendelse af lokale talenter til udlandet, hvor de kan styrke både kompetencer og netværk. Etablering af et kreativt rum for unge talenter. Fysiske rum, der også kan bruges som mulige legatboliger for udenlandske kunstnere i forbindelse med eventuel udveksling f.eks. på KunstCentret Silkeborg Bad. Tværgående samarbejder Et gennemgående tema er tværgående samarbejder og partnerskaber, hvor der generelt er en udpræget vilje til at tænke på tværs i stedet for i lukkede cirkler, og det gælder både internt mellem de forskellige kulturaktører, mellem kultur- og erhvervsliv samt mellem Silkeborg Kommune og andre byer og det gælder både regionalt og nationalt samt ikke mindst internationalt. De input, der er kommet viser, at der er en udbredt vilje til at åbne op og arbejde på tværs. Samarbejde med erhvervslivet Erhvervslivet nævnes gentagne gange som en spiller, der bør involveres noget mere både som samarbejdspartner, sponsor og aftager af kulturelle tilbud som fx kunst i virksomheden. Der er stor vilje til i positiv ånd at bygge bro mellem kultur- og erhvervsliv, ligesom der er en del konkrete forslag til, hvordan dette kan realiseres. Konkret foreslås bl.a. et udvidet samarbejde mellem erhvervsilkeborg, handelsilkeborg, turismesilkeborg og de kulturelle aktører. Formidling og synlighed Kulturkoordinator For at øge koordineringen og synligheden af kulturlivet i Silkeborg Kommune foreslås, at der ansættes en egentlig kulturkoordinator, der kan arbejde dedikeret på alt fra events til en langsigtet aktivering og involvering af bl.a. ungekultur. 5

6 Kulturportal Et vigtigt redskab for kulturkoordinatoren er en dynamisk kulturportal, der kan samle al væsentlig information om kulturlivet i Silkeborg Kommune og samtidig fungere som primær kommunikationskanal udadtil. En sådan digital kulturportal skal holdes i live bl.a. ved brug af de sociale medier. Udstillingsfacilitet Lukningen af Kulturspinderiet går igen og igen som et stort tab for byen. De rammer og muligheder, Kulturspinderiet stod for og ikke mindst var et stærkt symbol for var unikke for Silkeborg, og siden har flere andre byer kopieret idéen. Der er mange-facetterede ønsker om et nyt Kulturspinderi, og der opfordres kraftigt til at tænke et sådant ind i de kommende handleplaner. Børn Fokus på børnekultur Et andet stort tema er børn og unge og her ikke mindst folkeskolen. Hvis en kulturel satsning for Silkeborg Kommune skal lykkes på lang sigt, er det afgørende, at folkeskolen tænkes ind, så kunst, kultur og kreativitet kommer på skoleskemaet så tidligt som muligt. Fokus fortsat på børnekultur med satsning på udvikling af tværgående samarbejde på børnekultur-området og børns adgang til at være kulturdeltagere og kulturskabere i såvel fritidslivet som institutionslivet. Unge Ungekulturhus Tæt beslægtet med idéen om et samlende kulturhus er forslaget om et ungekulturhus, hvor de unge kan udfolde sig på deres præmisser. Ikke mindst behovet for et mellemstort spillested for unge er et centralt tema, der går igen også selvom det ikke nødvendigvis er en del af et ungekulturhus. Øvelokaler til unge Tæt relateret til netop spillestedet er ønsket om flere øvelokaler til unge enten som en del af et kulturhus eller et ungekulturhus eller alternativt i en dedikeret bygning som fx en tidligere fabriksbygning eller en lagerhal. Mere fokus på unge Der efterspørges generelt flere tilbud til de unge, da Silkeborg ikke opfattes som særlig attraktiv for unge. Mere og bedre studiemiljø, et ungekulturhus, et rock-spillested og hensyn til skatere o.lign. i byens rum er konkrete underpunkter. Der er behov for øget fokus på unge i kulturen, bl.a. for at fastholde kreative unge i byen ( vækstlaget ). Det gælder både unge under 20 år, men også den ældre gruppe op til ca. 35 år. For gruppen under 20 år er det vigtigt, at de oplever friheden og støtten til selv at skabe deres kultur på deres egne vilkår. Her skal initiativet komme fra de unge selv med mulighed for støtte og opbakning. 6

7 Kultur til alle Egnsteater I forbindelse med et muligt kulturhus, foreslås et egentligt egnsteater. Egnsteatret kunne fungere som omdrejningspunkt for kulturhuset, da et sådant vil indebære både kreative og administrative stillinger, der kan bidrage til den løbende drift af et muligt nyt kulturhus. Internationale events Silkeborg opfattes som en del af både den nationale og den internationale scene, og der er tilsyneladende stor vilje til at yde en indsats for at styrke de eksisterende internationale netværk og opdyrke nye. Derfor ønskes der mere fokus på det internationale i form af blandt andet events og arrangementer af international kaliber, der fremover skal prioriteres noget højere. Events som en central del af kulturlivet En lang række mere eller mindre konkrete forslag til events præger mange af forslagene, og der er stor vilje til at skabe gode rammer for at tænke ud af boksen og prøve nyt. Kulturkorps En relateret idé til kulturbus er forslag om et egentligt kulturkorps, der også bygger på idéen om mobil kultur i hele kommunen: Centralt organiseret, men frivilligt drevet af kunstnere i tæt samarbejde med fx lokalbibliotekerne. Kulturbus En mobil kultur- og kunstbus, der kan komme rundt i hele kommunen, er et gennemgående tema. Specielt i relation til børn og unge kan en sådan bus spille en vigtig rolle, der vil være med til at bringe kulturen ud i hele kommunen og samtidig sikre større samhørighed i hele kommunen. Jorn som særlig markør for Silkeborg Kommune Den særlige forbindelse mellem Silkeborg og Asger Jorn skal vises nationalt og internationalt gennem realisering af et nyt Museum Jorn, hvor Jorn og hans kunst formidles og opleves på en moderne og gentænkt måde.. Der igangsættes en udviklingsproces med en bærende idé om gennem undersøgelse og afprøvning af konkrete initiativer at nå frem til konkrete og ambitiøse bud på udfoldelse af Jorns vækstpotentiale i forskellige sammenhænge omsætning af en kunstners brandingsværdi til international profilering af et område, Udviklingsprocessen funderes på 3 hovedspor: 1. Et vækstspor, hvor Jorns kunst og univers bringes i spil som vækstgenerator 2. Nyt Formidlingscenter/Museum Jorn 3. Fejring af Jorns`s 100 års fødselsdag i

8 Hvordan arbejder vi videre? Kultur- og Fritidsudvalget vil i forbindelse med den årlige budgetlægning udarbejde og vedtage en handleplan, der blandt andet med inspiration fra idéerne i dette katalog sætter handling på indsatsområderne. Den årlige handleplan vil blive udarbejdet i samarbejde med Silkeborg Kulturråd. Partnerskaber, samspil, netværksdannelse og dialog vil være væsentlige initiativer, der skal i spil for at skabe resultater. Silkeborg Kommune vil gennem Kultur- og Fritidsafdelingens kulturkonsulenter - med baggrund i den årlige handleplan - være katalysator for nye og eksisterende kulturtilbud. Silkeborg Kommune vil ligeledes gennem Kultur- og Fritidsafdelingens kulturkonsulenter deltage aktivt i arbejdet med etablering af nye partnerskaber, samarbejder m.v. til støtte for udviklingen af kulturlivet. I samarbejde med Silkeborg Kulturråd og kulturaktørerne vil Silkeborg Kommune gennem Kultur- og Fritidsafdelingens kulturkonsulenter etablere dialogfora til støtte for udviklingen, herunder eventuelt afvikling af temakonferencer. Til inspiration og kvalificering af udviklingen af kulturlivet i henhold til de aktuelle handleplaner afholdes en årlig workshop med deltagelse af Repræsentanter fra Silkeborg Kommunes kulturinstitutioner Samarbejdsforum for børne- og ungekultur Silkeborg Kulturråd Repræsentanter fra Ungdomsplatformen Repræsentanter fra Kultur- og Fritidsafdelingen Repræsentanter fra Silkeborg Kommunes Analyse og Udvikling Repræsentanter fra Byplanafdelingen Workshoppen indeholder aktuelle oplæg. Inspiration til udviklingen af kulturlivet får Silkeborg Kommune også gennem samarbejdet med Horsens, Randers og Viborg, den såkaldte Kulturregion Østjysk Vækstbånd, hvor der er indgået Kulturaftale for med Kulturministeriet. Samarbejdet, der har overskriften Den levende kulturby har fokus på nytænkning og udvikling, og har tre indsatsområder: Den kulturelle byudvikling, ungekultur og kulturarvsspor. Silkeborg Kommune satser endvidere på udviklingen af kommunens kulturliv gennem engagement i Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad Det sikres, at de årlige handleplaner og implementeringen heraf bygger på kulturpolitikkens værdier: mangfoldighed, dynamik, kvalitetsbevidsthed, identitet frivillighed og internationalt udsyn. 8

9 Proces for udarbejdelse af den årlige handleplan 2013 Proces 2012 November 2012 Kultur- og Fritidsafdelingen udarbejder handleplan i samarbejde med Silkeborg Kulturråd December 2012 Udkast til handleplan behandles i Kultur- og Fritidsudvalget Januar 2013 Forslag til handleplan godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget April Workshop v/kulturkonsulent afholdes Årlig proces foråret Kultur- og Fritidsafdelingen udarbejder handleplan i samarbejde med Marts Silkeborg Kulturråd April Udkast til handleplan behandles i Kultur- og Fritidsudvalget Forslag til handleplan godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget i Maj forbindelse med budgetlægningen for det kommende år. November Workshop v/kulturkonsulent afholdes. 9

IDÉKATALOG. til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016

IDÉKATALOG. til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 IDÉKATALOG til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 Kultur- og Fritidsafdelingen Silkeborg Kommune Udgave # 01 Januar 2013 1 Foto: Lars Bay Preben Stentoft Paw Friis Peter

Læs mere

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Handleplan 2013

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Handleplan 2013 Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 Handleplan 2013 Kultur- og Fritidsafdelingen Silkeborg Kommune 1 Indhold En attraktiv kommune... 3 Idékatalog med handlemuligheder... 3 Årlige handleplaner for

Læs mere

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016. Kultur- og Fritidsafdelingen, Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016. Kultur- og Fritidsafdelingen, Silkeborg Kommune Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 2016 Kultur- og Fritidsafdelingen, Silkeborg Kommune 1 Indhold Forord..........................4 Målsætninger for Handleplan 2016.........6 Kulturlivets aktører..................

Læs mere

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016. Handleplan 2014. Kultur og Fritid, Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016. Handleplan 2014. Kultur og Fritid, Silkeborg Kommune Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 Handleplan 2014 Kultur og Fritid, Silkeborg Kommune Indhold Kultur giver puls, liv og indhold... 4 Om Handleplan 2014... 6 1. Udvikling af kulturlivet KulturWorkshop...

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Kultur- og Fritidsafdelingen, Silkeborg Kommune1

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Kultur- og Fritidsafdelingen, Silkeborg Kommune1 Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 2016 Kultur- og Fritidsafdelingen, Silkeborg Kommune1 Indhold Målsætninger for Handleplan 2016.........6 Fokus i 2015...................... 8 Den Kreative Skole.................

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 1 of 5 Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik. Visionen

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE KULTURPOLITIK 2 0 1 3-2 0 1 6

SILKEBORG KOMMUNE KULTURPOLITIK 2 0 1 3-2 0 1 6 SILKEBORG KOMMUNE KULTURPOLITIK 2 0 1 3-2 0 1 6 Indhold Hvorfor en kulturpolitik?...05 En attraktiv kommune...06 Udviklingsstrategi 2024 særligt fokus på det vi lever for...10 Kulturpolitisk vision for

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Status på Handleplan 2013. Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 Kultur & Fritid, november 2013

Status på Handleplan 2013. Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 Kultur & Fritid, november 2013 Status på Handleplan 2013 Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 Kultur & Fritid, november 2013 2 Indholdsfortegnelse 1 Overblik... 4 2 Kulturworkshop maj 2013... 6 3 Skaterpark... 7 4 Dialogfora og

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK EN FASTHOLDELSE AF ALT DET DER GÅR GODT OG EN HURTIG SCANNING

Læs mere

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Handleplan Kultur og Fritid, Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Handleplan Kultur og Fritid, Silkeborg Kommune Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 Handleplan 2015 Kultur og Fritid, Silkeborg Kommune Silkeborg Arkiv flyttede historien op i glascontaineren på Torvet, 2014. 2 Indhold Forord...4 Målsætninger

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx 7. oktober 2011 Sagsnr. 194816 Brevid. 1340268 Ref. TIGC Dir. tlf. 46 31 40 95 tinagc@roskilde.dk Ungepolitik Vision Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur

Læs mere

Kulturplan 2013. Kulturafdelingen November 2012

Kulturplan 2013. Kulturafdelingen November 2012 Kulturplan 2013 Kulturafdelingen November 2012 Indhold Indledning... 1 Om processen... 3 Kultur-vision, overordnede temaer, strategier og indsatsområder... 4 Bilag - Idé-katalog fra fokusgrupperne...

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kulturkonference 2016 Kunst og kultur i det offentlige rum. en hilsen fra Helsingør

Kulturkonference 2016 Kunst og kultur i det offentlige rum. en hilsen fra Helsingør Kulturkonference 2016 Kunst og kultur i det offentlige rum en hilsen fra Helsingør Kulturpolitik for Helsingør Kommune mål og handleplaner Find kulturpolitikken her: http://www.helsingor.dk/politik-og-indflydelse/strategier-og-politikker/vores-vej/

Læs mere

NOTAT. Kultur og Fritidscenter. 4. oktober 2011. Kulturaftale for KulturMetropolØresund

NOTAT. Kultur og Fritidscenter. 4. oktober 2011. Kulturaftale for KulturMetropolØresund Kultur og Fritidscenter NOTAT 4. oktober 2011 Sagsbehandler: John Romlund Telefon: 43 57 71 10 Email: jrk@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: 201101872 Dokument 1 - jrk Kulturaftale for KulturMetropolØresund

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Fælles politikkoncept i Odense Kommune Vision: (Hvor skal vi hen? Meget langt sigte) - Fælles

Læs mere

Silkeborg Kommune Kulturpolitik 2013-2016

Silkeborg Kommune Kulturpolitik 2013-2016 1. Kultur til alle A. KULTURBUSSEN ER PÅ VEJ Kulturbussen er forankret i den Kreative Skole i samarbejde med Kulturforvaltningen Kulturbussen for kunst og kultur. Ud til alle brugere i alle hjørner af

Læs mere

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Svendborg d. 12-0-07 Modelforsøg: Børnekultur i kommunen Svendborg kommune ansøger hermed om at blive udpeget til som modelkommune i Børnekulturens

Læs mere

Kulturpolitiske målsætninger for Aalborg Kommune.

Kulturpolitiske målsætninger for Aalborg Kommune. Kulturpolitiske målsætninger for Aalborg Kommune. Kulturpolitiske målsætninger Den kommunale kulturpolitiks opgave er at sikre Aalborg Kommunes borgere: Grundlag for en mangfoldighed af oplevelser Et levende,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig

Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig Sønderjylland-Schleswig - en europæisk kulturaftale Den dansk-tyske grænseregion med Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og Stadt Flensburg samt kommunerne

Læs mere

Kulturen i Svendborg: Hvad er det?

Kulturen i Svendborg: Hvad er det? Svendborg Kulturstrategi, vision og løfte 1. maj 2013 Kulturen i Svendborg: Hvad er det? Vi har taget en beslutning om, at vi skal turde. Vi skal forpligte os. Vi skal tage udfordringen op og sætte os

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

KULTUR POLITIK

KULTUR POLITIK Foto: Uggi Kaldan KULTUR POLITIK 2015-17 2 Foto: Randers Kunstmuseum, Henrik Espensen Karoline H. Larsen /copydanbilleder.dk I Randers har vi et mangfoldigt udbud af kulturaktiviteter. Vi ved, at dét vi

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2016 14.12.15

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2016 14.12.15 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2016 14.12.15 Kultur- og fritidspolitikken 2013-2016 for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. august 2012. Politikken skal revideres i 2016,

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Projektbeskrivelse. Ungekulturrådet synliggøres som vigtig sparringspartner for lokale beslutningstagere

Projektbeskrivelse. Ungekulturrådet synliggøres som vigtig sparringspartner for lokale beslutningstagere Projektbeskrivelse Ungekulturråd og Projektmagerforløb i Kulturregion Fyn 2015-18 Baggrund Udvikling af et ungekulturråd har været, og er fortsat, en indsats under den fynske kulturaftale. I perioden 2015-18

Læs mere

Notat. Organisering af kulturarbejdet med børn og unge i Ballerup Kommunes dagtilbud, skoler og klubber

Notat. Organisering af kulturarbejdet med børn og unge i Ballerup Kommunes dagtilbud, skoler og klubber SKOLER OG INSTITUTIONER Dato:22. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2106 E-mail: bau@balk.dk Kontakt: Bibi Baunkilde Notat Organisering af kulturarbejdet med børn og unge i Kommunes dagtilbud, skoler og klubber

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik

Kultur- og fritidspolitik Kultur- og fritidspolitik Kultur- og Fritidsudvalget i har udformet et forslag til en kultur- og fritidspolitik, der skal sikre, at den enkelte borger får mulighed for at deltage, udfolde sig og præge

Læs mere

STATUS 2015 KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND ET KULTURELT EKSPERIMENTARIUM

STATUS 2015 KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND ET KULTURELT EKSPERIMENTARIUM STATUS 2015 KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND ET KULTURELT EKSPERIMENTARIUM Kulturministeriet har siden 2008 indgået i et kulturregionalt samarbejde med kommunerne Horsens, Silkeborg og Viborg kaldet Kulturregion

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune I tilknytning til dagsordenspunktet om ny kultur- og fritidspolitik 2015-2019 har administrationen udarbejdet et notat om styrker

Læs mere

De levende kulturbyer. Kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd

De levende kulturbyer. Kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd De levende kulturbyer Kulturaftale 2016-2017 mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd EKSPERIMENTARIUM FOR KULTUREL BYUDVIKLING OG UNGEKULTUR Kulturaftale 2016-2017 Kulturministeriet

Læs mere

Drømmen om et kulturhus på landet

Drømmen om et kulturhus på landet Huset på Næsset Drømmen om et kulturhus på landet I Udby fik lokale ildsjæle idéen om at lave et gammelt elværk om til kulturhus og med et stort og langvarigt engagement er drømmen nu gjort til virkelighed.

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

Kultur. Politik for Herning Kommune

Kultur. Politik for Herning Kommune Kultur Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Johs. Poulsen, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget 5 Kulturpolitik - vision 7 1 - Børne- og ungekultur 9 2 - Kulturelle fyrtårne 11 3 - Kultur nedefra

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Udvalgsplan Kulturudvalget

Udvalgsplan Kulturudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Kulturudvalget KULTURAFDELINGEN Forord I de sidste 20 år har Horsens Kommune forandret sig. Kulturlivet har spillet en central rolle i forandringen. Horsens brand er ændret fra fængselsby

Læs mere

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommune Oplevelsesøkonomisk handlingsplan Aalborg

Læs mere

Den levende kulturby. Kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd. Hør Lyset, Randers. Foto: Adam Mørk.

Den levende kulturby. Kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd. Hør Lyset, Randers. Foto: Adam Mørk. Den levende kulturby Kulturaftale 2012-2015 mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd Hør Lyset, Randers. Foto: Adam Mørk. Den levende kulturby Kulturaftale 2012-2015 Du står nu med en

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020.

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020. Indstilling Til Aarhus Byråd Fra Magistraten for Kultur og Borgerservice Dato 13. oktober 2016 Kulturpolitik 2017-2020 Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune

FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kommissorium... 3 Forslag til kulturpas... 4 Børn som kulturbrugere... 4 Kulturpas... 4 Erfaringer... 4 Formålet... 5 Målgruppe...

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Gå på opdagelse: Kunst i det offentlige rum

Gå på opdagelse: Kunst i det offentlige rum Gå på opdagelse: Kunst i det offentlige rum Liv i byens rum Når vi bevæger os rundt i byen er det ikke alene arkitekturen, der spiller ind på rumdannelsen. Kunstværker i det offentlige rum har en særlig

Læs mere

VISION OG KERNEVÆRDI

VISION OG KERNEVÆRDI VISION OG KERNEVÆRDI Brøndby IF - det handler om os alle sammen For Brøndby IF handler det om fodbold. Om at inkludere og bringe folk sammen på tværs af kulturelle bånd og geografi. Om fællesskabet, der

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

Frivilligstrategi 2015

Frivilligstrategi 2015 Frivilligstrategi 2015 Aalborg Kommunes Frivilligstrategi Frivilligheden i Aalborg Kommune er kendetegnet af stor mangfoldighed. Der arbejdes frivilligt på landet og i byen, med ældre, unge, børn, på kulturområdet,

Læs mere

Ledelsesgrundlaget. Fem grundholdninger til ledelse

Ledelsesgrundlaget. Fem grundholdninger til ledelse Ledelsesgrundlaget Fem grundholdninger til ledelse 2 Indhold 3 Fakta - Ledelsesgrundlaget og visionen................................. 4 Forord..................................................................

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021 Silkeborg Kommune Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 4 Trivsel... 5 Samspil... 6 Rammer for læring, trivsel og samspil... 7 Side 2 af 7 Indledning Vi ser læring og trivsel

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016 Slagelse Kommune Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016 1. Baggrund Slagelse Kommune er inde i en meget spændende og aktiv udvikling af kultur- og fritidsområdet,

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Side 1 af 7. Skolepolitik. Børn og Skole

Side 1 af 7. Skolepolitik. Børn og Skole Side 1 af 7 Skolepolitik Børn og Skole Godkendt i kommunalbestyrelsen 28. juni 2012 Side 2 af 7 Den bornholmske folkeskole er attraktiv, fordi skolerne lægger vægt på: 1. Fællesskab, relationer og samarbejde.

Læs mere

Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune

Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune 1 Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune Indhold Forord...4 1. Børnekultur...8 2. Biblioteker...10 3. Kulturhuse...12 4. Musik dans drama billedkunst...14 5. Skabende kunst...16 6. Idræt...18

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune Kultur for alle Kulturpolitik for Glostrup Kommune Et rigt lokalt kulturliv er: mangfoldighed fælleskab identitetsdannende frivillighed læring udfoldelse leg inddragelse tradition kreativitet oplevelser

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Møde nr.: 06 Mødedato: 19. maj 2011 Mødevarighed: 14.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Andreas Boesen, Kristian Dyhr

Møde nr.: 06 Mødedato: 19. maj 2011 Mødevarighed: 14.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Andreas Boesen, Kristian Dyhr REFERAT Kulturudvalg Møde nr.: 06 Mødedato: Mødevarighed: 14.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Andreas Boesen, Kristian Dyhr Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 KU Lund IF, idrætsanlæg 2 KU

Læs mere

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende Ny skolestruktur Udviklingsspor: Fredericia PLUC 17.aug. 2012 Ny skolestruktur Udviklingsspor: PLUC Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC)

Læs mere

Frivilligrådets mærkesager 2015-16

Frivilligrådets mærkesager 2015-16 Frivilligrådets mærkesager 2015-16 September 2015 FÆLLESSKAB OG DELTAGELSE GIVER ET BEDRE SAMFUND OG BEDRE VELFÆRD Forord Frivilligrådet mener, at vi i dagens Danmark har taget de første og spæde skridt

Læs mere

Kulturplan 2009-2010

Kulturplan 2009-2010 Kulturplan 2009-2010 Kulturplan Vision: Vi ønsker et bredt, rigt, varieret og kvalitetspræget kulturliv, dels baseret på de faste kulturelle institutioner, dels på det folkelige engagement både som aktører

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Høringsmateriale. Ung i Gladsaxe Indhold og organisering

Høringsmateriale. Ung i Gladsaxe Indhold og organisering Høringsmateriale Ung i Gladsaxe Indhold og organisering 18. december 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og baggrund 3 2. Hovedindhold Ung i Gladsaxe 5 2.1. Ideerne bag Ung i Gladsaxe 6 2.2. De fysiske

Læs mere

Norddjurs Kommunes Ungdomspolitik

Norddjurs Kommunes Ungdomspolitik 08-02-2013 Norddjurs Kommunes Ungdomspolitik Det skal være attraktivt at være ung i Norddjurs Kommune! At være ung i Norddjurs Kommune skal give mod på mere. Vi vil med et attraktivt ungdomsliv fastholde

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

You can have both - International strategi for Københavns Kommune

You can have both - International strategi for Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Bilag 1 You can have both - International strategi for Københavns Kommune 1) Fortællingen om København Det internationale arbejde skal understøtte kommunens fælles fortælling om byen

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Kolding. Egnsteateraftale mellem By- og. Mungo Park Kolding. Kolding Kommune 6000 Kolding

Kolding. Egnsteateraftale mellem By- og. Mungo Park Kolding. Kolding Kommune 6000 Kolding og studieby. Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005337003 Kommune 6000 Mungo Park Udviklingsforvaitningen og Nytorv 11 Egnsteateraftale mellem By- og Ko mm un Aftalen omhandler Kommunes tilskud

Læs mere

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed Strategi 2015-2020 - bolig med nærhed Indhold Før strategiplan 2015-2020...5 Missionen...6 Om BOLIGNÆSTVED...7 Værdierne Troværdighed...8 Nærvær og engagement...8 Handlekraft...9 Visionen...10 Målsætningerne

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele

Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele Del 1: Egnsteater i Thisted Kommune Thy Teater er Thisted Kommunes ubetinget største leverandør af professionel scenekunst. Med 109 forestillinger i 2010 og 120 forestillinger

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

Jorns univers som udviklingsdynamo - oplæg til politisk behandling i Silkeborg Byråd og Regionsrådet.

Jorns univers som udviklingsdynamo - oplæg til politisk behandling i Silkeborg Byråd og Regionsrådet. 13. september 2012 Jorns univers som udviklingsdynamo - oplæg til politisk behandling i Silkeborg Byråd og Regionsrådet. Indledning Jorns univers, kunst og kunstsamling har i sig et uforløst potentiale

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere