Region Midtjylland Regional Udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland Regional Udvikling"

Transkript

1 Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 17. juni 2008 /DORNIE Referat af mødet i kl. 16:00 i Viborg Lounge

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Projekt Landsbyfornyelse 1 2 Projekt Profilering af landdistrikterne 3 3 Trådløst bredbånd til landdistrikterne 5 4 Den fælles landbrugspolitik i EU - forslag fra EU-kommissionen til tilpasninger (Sundhedstjekket) 6 5 Vækstforums Handlingsplan Mødeplan LAG panel Gensidig orientering 11

3 Projekt Landsbyfornyelse Orientering om fremdriften i Projekt Landsbyfornyelse i Vækstforums Handlingsplan De to modelprojekter for landsbyfornyelse er sendt i udbud til LAG erne og kommunerne, med ansøgningsfrist 1. oktober Rapporten om udvikling og fornyelse af landsbyerne er fremsendt til de berørte ministerier med anmodning om initiativer og midler til fremme af fornyelsen. Der er kommet svar fra Velfærdministeren på alle de berørte ministres vegne og der afholdes møde mellem Region, kommuner og Miljøministeren den 26. juni. LAG-erne er inviteret til at komme med forslag til modtagere af Region Midtjyllands landsbypris Administrationen indstiller at orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning. Det samlede projekt om Landsbyfornyelse er en del af den tværgående indsats for udvikling i landdistrikterne i Vækstforums handlingsplan og er direkte sammenhængende med den regionale udviklingsplan. Projektet indeholder beskrivelse af rammevilkår og forslag til initiativer, inkl. arbejde for en landsbyfornyelsesfond, gennemførelse af 2 modelprojekter for landsbyfornyelse i samarbejde med kommuner og LAG-er og en landsbypris. En projektgruppe bestående af tre repræsentanter fra kommunerne, fire repræsentanter fra de Lokale Aktions Grupper (LAG-er), og repræsentanter fra Region Midtjylland har udarbejdet rapporten om udvikling og fornyelse af landsbyerne og udbudsmaterialet for modelprojekterne. Modelprojekter De to konkrete modelprojekter for udvikling og fornyelse af landsbyer med udgangspunkt i hhv. småerhverv og kulturmiljø, der gennemføres i samarbejde mellem kommunerne, LAG erne og de lokale, er sendt i udbud, med ansøgningsfrist d. 1. oktober Hvert af projekterne har et budget på 4 mio. kr., heraf 1 mio.kr fra Region Midtjylland.

4 2 Det samlede projekt Landsbyfornyelse har et budget på 8.5. mio. kr., der finansieres med 2.5 mio. kr. fra Region Midtjylland, 2 mio. kr. fra kommunerne og 4. mio. kr. fra EU/stat via LAG erne. Redegørelse og anmodning til ministerier Redegørelsen om "Udvikling og fornyelse af landsbyerne - rammevilkår og forslag til initiativer er fremsendt til fem ministerier med anmodningen om, at der skal afsættes betydeligt flere midler til fornyelse i landsbyerne og på landet, at der oprettes en særlig landsbyfornyelsesfond, at kommunerne får bedre mulighed for erhvervelse af fast ejendom med henblik på sanering og fornyelse m.v. Velfærdsministeren har ved brev af 14. maj 2008 besvaret henvendelsen på alle ministres vegne (brevet er vedlagt dagsordenen og tidligere udsendt til medlemmerne af Panelet m.fl.). Der er møde torsdag den 26. juni 2008 mellem miljøminister Troels Lund Poulsen, regionsrådsformandbent Hansen og en repræsentant for kommunerne. Landsbypris LAG-erne er anmodet om at komme med hver et forslag til modtager af landsbyprisen inden den 1. oktober Der er afsat kr. til prisen for hvert af årene 2008 og Hovedkriterierne er, at der er tale om en landsby eller en gruppe af landsbyer der højst har 3000 indbyggere, et stærkt samarbejde mellem borgere, foreningsliv og kommune, samt at der præsteres en sammenhængende indsats som kan resultere i markante resultater for udvikling af bosætning og erhverv../. Velfærdsministeriets svar på henvendelse omkring initiativer og midler til fremme af sanering og fornyelse i landsbyer og på landet.

5 Projekt Profilering af landdistrikterne Orientering om fremdriften i Projekt Profilering af landdistrikterne i Vækstforums handlingsplan De 2 modelprojekter for profilering sendes i udbud den 1. august 2008 med ansøgningsfrist den 1. december Der arbejdes med konkretisering af udmøntningen af PR-indsatsen. Administrationen indstiller, at redegørelsen for projektet tages til orientering. Taget til orientering. Det samlede projekt Profilering i landdistrikter er en del af den tværgående indsats for udvikling i landdistrikterne i Vækstforums handlingsplan og er direkte sammenhængende med den regionale udviklingsplan. Projektet indeholder 2 modelprojekter: Profilering af landdistrikter gennem kulturerhvervssamarbejde og Profilering af små fødevareproducenter i landdistrikter. Projektet indeholder endvidere en PR-funktion, som skal fortælle de gode historier fra landdistrikterne. Det samlede projekt Profilering i landdistrikter har et budget på 8,5 mio.kr, der finansieres med 2,5 mio.kr. fra Region Midtjylland, 2 mio. kr. fra kommuner og 4 mio. kr. fra EU/Stat via de Lokale Aktions Grupper. En projektgruppe bestående af tre repræsentanter fra kommunerne, fire repræsentanter fra de Lokale Aktions Grupper og repræsentanter fra Region Midtjylland udarbejder udbudsmaterialet for modelprojekterne og konkretiserer udmøntningen af PRindsatsen. Modelprojekter Modelprojektet om kultur-erhvervssamarbejde skal være et samarbejdsprojekt mellem en eller flere LAG er, en eller flere lokale virksomheder og en eller flere lokale kulturinstitutioner eller kunstnere. Projektet skal bygge på lokale kulturelle styrkepositioner og potentialer og profilere lokalt producerede varer og oplevelsesprodukter. Projektet skal dokumentere en produktudvikling.

6 4 Modelprojektet vedr. små fødevareproducenter skal være et samarbejde mellem LAG er og forskellige aktører på tværs i Region Midtjylland. Projektet skal bygge på lokale, eksisterende og potentielle styrkepositioner og på eksisterende netværk og aktiviteter. Projektet skal dokumentere en udvikling af profileringen af lokale fødevareproducenter, - produkter og fødevareoplevelser. De 2 modelprojekter har hvert et budget på 4 mio. kr., heraf 1 mio. kr. fra Region Midtjylland. De 2 modelprojekter sendes i udbud den 1. august I forbindelse med modelprojektet for små fødevareproducenter afholdes medio august et partnersøgningsarrangement med deltagelse af små fødevarenetværk, personer med indsigt i markedsføring på området, LAG er, kommuner, m.fl. Fristen for kommuner og LAG-er til at indsende ansøgninger om modelprojekter er 1. december PR-funktion Arbejdsgruppen har defineret en række overordnede mål med funktionen. En række udvalgte journalister og pressemedarbejdere inviteres til at give deres bud på hvordan målene indfries, hvilke medier der skal involveres, mv.

7 Trådløst bredbånd til landdistrikterne Region Midtjylland på vej til at blive den første region i Danmark med adgang til internettet via trådløst bredbånd for alle interesserede, både på land og i by. Administrationen indstiller, at redegørelsen tages til orientering. Redegørelsen taget til orientering. Materialet, der er udsendt i forbindelse med informationsmøderne i Herning og Viborg kommuner, sendes til alle kommuner i Region Midtjylland til orientering. Et nyt samarbejde mellem Dansk Landbrugsrådgivning, Region Midtjylland og telekommunikationsvirksomheden SkyLine betyder, at der er hurtigt, trådløst bredbånd på vej til beboerne på landet i Herning og Viborg kommuner. I disse områder er der typisk ikke mulighed for andre løsninger med bredbånd. Et fuldt udbygget bredbåndsnet er en af de vigtigste betingelser for at sikre levende landdistrikter, erhvervsmæssigt, kulturelt og på mange andre vigtige felter. En moderne digital infrastruktur giver bedre muligheder for at skabe trivsel, vækst og øget beskæftigelse og dermed bedre rammer for alle borgeres hverdag også på landet. Region Midtjylland har for at imødekomme befolkningens behov i landdistrikterne for at få bredbånd taget initiativ til et samarbejde med SkyLine i Randers og Landscentret i Skejby. Skyline i Randers har efter erhvervelsen af den såkaldte Wimax-licens forpligtet sig til at dække Danmark med bredbånd senest i Samarbejdet har ført til, at SkyLine fremskynder den planlagte udrulning af det trådløse 5 Mbit bredbånd i landdistrikterne i Herning og Viborg kommuner. Det starter helt konkret i Simmelkær-området i Herning Kommune, samt i Skelhøje/Frederiks-området i Viborg Kommune. I disse områder kan alle interesserede få leveret trådløst bredbånd med høj hastighed i løbet af få måneder, og umiddelbart efter følger resten af Region Midtjylland. Regionen bliver dermed den første i Danmark med adgang til internettet via trådløst bredbånd for alle interesserede, både på land og i by. Der er afholdt to informationsmøder, et i det nordlige af Herning kommune og et i det sydlige af Viborg kommune. Møderne har været annonceret i pressen og på samarbejdspartnernes hjemmesider.

8 Den fælles landbrugspolitik i EU - forslag fra EU-kommissionen til tilpasninger (Sundhedstjekket) EU-Kommissionen har offentliggjort de konkrete forslag til tilpasninger af den fælles landbrugspolitik i EU - det såkaldte sundhedstjek. Forslaget indeholder bl.a. forøgelse fra 5 % til 13 % af overflytningen af midler fra landbrugsstøtte til landdistriktsstøtte. Administrationen indstiller, At redegørelsen tages til orientering. Redegørelsen blev taget til orientering. Administrationen udarbejder forslag til en udtalelse, der bakker op om Danske Regioners tilkendegivelse om, at der bør afsættes betydelig flere midler til akse 3, job og levevilkår. EU s danske landbrugskommissær, Mariann Fischer Boel, har den 20. maj 2008 præsenteret EU-kommissionens endelige forslag til tilpasninger af den fælles landbrugspolitik - det såkaldte sundhedstjek, der blev besluttet i forbindelse med de større ændringer i landbrugspolitikken forud for programperioden Tilpasningerne indeholder bl.a.: Begyndende udfasning af mælkekvoterne. Stop for støtte til dyrkning af energiafgrøder. Afskaffelse af brakordninger. Flere midler flyttes fra landbrugsstøtte til landdistriktsstøtte. Flytningen øges med 8 % (fra 5 % til 13 % af landbrugsstøtten), der fordeles med en gradvis forøgelse på 2 % årligt for hvert af de fire år EU landene får desuden mulighed for at anvende 10 % af den samlede landbugsstøtte til andre formål. Forenkling af støtteordningerne. Set i forhold til udvikling i landdistrikterne er det særligt flytningen af yderligere 8 % fra landbrugsstøtte til landdistriktsstøtte, der er interessant.

9 7 En overflytning på 1 % svarer for Danmarks vedkommende til ca. 50 mio. kr. årligt i EUmidler. 8 % svarer således til en forøgelse af EU-midlerne til landdistriktsprogrammet på ca 400 mio. kr. årligt, hvilket næsten er en fordobling. De nuværende støttemidler i landdistriktsprogrammet er i gennemsnit for årene ca. 1 mia. kr. årligt fordelt med ca. 500 mio. kr. fra EU og ca. 500 mio kr. fra den danske stat. En forøgelse med 400 mio. kr. i EU-midler og tilsvarende statsmidler vil således svare til, at støttemidlerne vil være vokset til ialt ca. 1,8 mia. kr. årligt i Efter fastlæggelsen af EU-midlerne og statsmidlerne i landdistriktsprogrammet kommer den nationale fastlæggelse af fordelingen af midlerne på akserne (indsatsområderne) i programmet. For 2007 og 2008 er fordelingen på akserne følgende: 25 % til Akse 1 Udvikling i jordbrugs- og fødevaresektorerne. 55 % til Akse 2 Natur og miljø. 20 % til Akse 3 Job og levevilkår (der hovedsagelig prioriteres til projekter af de lokale aktionsgrupper, LAG-erne). Regeringsgrundlaget af november 2007 for VK Regeringen III indeholder følgende om landdistriktsudvikling og fordeling af midlerne i landdistriktsprogrammet: "Regeringen vil fremlægge forslag til en udmøntning af landdistriktsprogrammet for perioden Regeringen ønsker som pejlemærke at afsætte 75 % af midlerne til natur og miljøindsatser og 25 % af midlerne til erhvervsrettede og øvrige aktiviteter i landdistrikterne." Danske Regioner finder, at indsatsen for job og levevilkår skal have betydelig højere prioritet. Det er derfor et centralt punkt i forhandlingerne med Fødevareministeriet om udmøntningen af landdistriksprogrammet for

10 Vækstforums Handlingsplan 2009 Vækstforums nuværende Handlingsplan dækker 2007 og Arbejdet med Handlingsplan 2009 er påbegyndt i administrationen med skitsering af indsatsområder og projekter. Der redegøres for de foreløbige overvejelser om projekter på landdistriktsområdet i Handlingsplan Administrationen indstiller, at de forslag og ideer til projekter på landdistriktsområdet i Vækstforums Handlingsplan 2009, der arbejdes med i adminstrationen, drøftes. Blev drøftet og taget til orientering. Efter Handlingsplanen for 2007 og 2008 er der igangsat følgende 3 projekter under det tværgående initiativ: Balance 3.4 Landdistriktsudvikling: Projekt Samarbejdet i LAG-erne. Projekt Landsbyfornyelse. Projekt Profilering af landdistrikterne. Landdistriktsprogrammet løber til 2013 og projektet om samarbejdet i LAG-erne påregnes at fortsætte til programmets udløb. Projekterne om landsbyfornyelse og profilering er godt i gang og gennemførelsen af modelprojekter m.v. vil vare til Projekterne har vist sig at være interessante og aktuelle. Det overvejes derfor, at videreudvikle og supplere denne indsats. F.eks. med modelprojekter m.v. for en sammenhængende udvikling af landsbyer eller grupper af landsbyer - udvikle fremtidens landsby. Indsatsen for udvikling i landdistrikterne har bl.a. været drøftet på den landsdækkende konference om udvikling i landdistrikterne på Gl. Estrup den 3. marts 2008, arrangeret af Region Midtjylland. Indsatsen har også været drøftet med kommuner, LAG-er, forsknings- og udviklingsaktører m.fl. Drøftelserne med aktørerne, mediernes afdækning af problemer i landdistrikterne, erfaringer fra den hidtidige indsats, redegørelser om udviklingen m.v. indgår i arbejdet med konkretisering af indsatsen for udvikling i landdistrikterne i Handlingsplan 2009.

11 9 Indsatsen for udvikling i landdistrikterne i Handlingsplan 2009 er i forlængelse af Handlingsplanen for 2007 og 2008 en sammenhængende indsats for bosætning og erhvervsudvikling, der gennemføres i samarbejde med kommunerne, LAG-erne og andre aktører. For at styrke indsatsen for yderområderne og en balanceret udvikling i regionen er der særlig opmærksomhed på de seks kommuner, der er defineret som yderkommuner i landdistriktsprogrammet - Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Norddjurs, Samsø, Skive og Struer. Indsatsen for udvikling af landsbyer eller grupper af landsbyer kunne f.eks. omfatte modelprojekter for: Sammenhængende udvikling af offentlig og privat service - som f.eks. børnepasning, skoler, ældrepleje, sundhedscentre, kollektiv trafik, dagligvareforsyning, kultur og fritid, idræt, motion, energiforsyning etc. Sammenhæng med erhvervsudviklingen i området og med de projekter og initiativer, der specielt er rettet mod erhvervsudvikling i landdistrikter. Sanering og fornyelse i landsbyen og oplandet. Markedsføring af området som attraktivt for bosætning og erhverv m.v. Et projekt for udvikling af energilandsbyer, der finansieres under megasatsningen energi og miljø. En særlig indsats for erhvervsudvikling i landdistrikterne kunne f.eks. omfatte: Et projekt for virksomhedsudvikling i landdistrikter. Med rådgivningstilbud til små og mellemstore virksomheder i landdistrikterne og kollektive tilbud til etablering af udviklingsnetværk mellem virksomheder og med vidensinstitutioner, klynger, værdikædesamarbejde m.v. Et projekt for udvikling af erhvervsstyrkepositioner i yderkommunerne. Det kan f.eks. være udvikling af styrkepositioner som, jern og metal, træ, elektronik, håndværk og service, kunst og kunsthåndværk etc. Et projekt for udvikling af turismeerhvervene og fødevareerhvervene. Herunder udvikling af kombinationer af naturoplevelser - inklusiv oplevelse af de nye nationalparker - med fødevareoplelser, kulturoplevelser, oplevelsessteder for børnefamilier etc. Dette projekt finansieres under megasatsningen fødevarer. Den samlede budgetramme for midler fra Region Midtjylland til landdistriktsprojekter i Vækstforums Handlingsplan 2009 påregnes at svare til rammen for 2007 og 2008 på ca. 5,5 mio. kr. årligt. På mødet vil administrationen gennemgå de forslag og ideer til projekter på landdistriktsområdet, der arbejdes med i administrationen.

12 Mødeplan LAG panel 2008 Møder i LAG panelet for resten af 2008 Administrationen indstiller, at at der, som tidligere besluttet, holdes møde tirsdag den 4. november 2008, kl. 10:00. det, som besluttet på panelets møde den 26. februar 2008, drøftes om der er behov for 2 møder i efteråret Administrationen udsender forslag til tidspunktet for næste møde. Mødet den 4. november 2008 blev besluttet på panelets møde den 26. februar 2008 og er koordineret i den samlede mødeplanlægning for Regionrådet, udvalg, paneler etc. På mødet den 26. februar 2008 blev det besluttet, at det på mødet den skulle drøftes om der er behov for 2 møder i efteråret 2008.

13 Gensidig orientering I sagsfremstillingen har administrationen givet en kort beskrivelse af emner til orientering. Administrationen indstiller, Gensidig orientering. Gensidig orientering. Næste møde med LAG formænd og koordinatorer Administrationen holder næste møde med LAG-formænd og koordinatorer tirsdag den 17. juni Emnerne på mødet er de aktuelle udfordringer i LAG-erne med udvikling og prioritering af projekter, drøftelse af etablering af sundhedshuse efter indlæg fra Region Midtjylland, Primær Sundhed, om udviklingen i strukturen i almen lægepraksis, status for projekterne om landsbyfornyelse og profilering m.v. EU s Mål 3 program, Kattegat-Skagerak programmet (KASK programmet) I relation til landdistriktsudvikling samarbejdes med erhvervskontorer, kommuner m.fl. i Region Midtjylland og partnere i Norge og Sverige om udvikling af samarbejdsprojekter indenfor følgende områder: Udvikling af bosætning og erhverv i landdistrikter, herunder udvikling af turisme, fødevareerhverv, madoplevelser og kultur. Udvikling af erhverv m.v. med udgangspunkt i nationalparker. Udnyttelse af nationalparker til styrkelse af udvikling af turisme, oplevelsesøkonomi og relaterede erhverv, styrkelse af bosætning m.v.

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling Regionshuset Viborg Vækstforum Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk NOTAT Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til

Læs mere

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk NOTAT Landdistriktsprogrammet 2007-2013 - organisering

Læs mere

Referat. til mødet i Panel for Udvikling i Landdistrikter og. Fiskeriområder

Referat. til mødet i Panel for Udvikling i Landdistrikter og. Fiskeriområder Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 28. oktober 2008 /DORNIE Referat til mødet i kl. 10:00 i Hjerl Hede, administrationsbygningen, Hjerl Hedevej 14, 7820 Vinderup Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Mulighedernes landdistrikter 6. november 2007, Anders Debel, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Regional udvikling landdistrikter, erhverv Stort fokus

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

Sønder Vium 19. Januar LAG Ringkøbing-Skjern

Sønder Vium 19. Januar LAG Ringkøbing-Skjern Sønder Vium 19. Januar 2012 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING Jørgen S. Madsen Formand Faster-Astrup Anette Gaasdal Næstformand Herborg Poul Nielsen Kasserer Hanning Elsebeth Rasmussen Højmark Ole Bøndergaard

Læs mere

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk Regional Udvikling Direktør Lars Hansson Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa www.regionmidtjylland.dk Regional Udviklings opgaver Lovgivningsbestemt Regionsrådet: Regional udviklingsplan Uddannelse

Læs mere

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Regionshuset Viborg Regional Udviklingn Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk NOTAT Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Dato 27. 03.2007 Side 1

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20

LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20 LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20 Indledningsvist vil vi sige, at der er mange positive elementer i udkastet til det nye Landdistriktsprogram.

Læs mere

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG LAG Odder-Hedensted VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG Middagsinvitationen er en del af Gentænk Landsbyen, der gennemføres i forbindelse med, at Aarhus er udnævnt som europæisk kulturhovedstad i 2017. I Gentænk

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Projektstøtte i Kerteminde kommune

Projektstøtte i Kerteminde kommune Kerteminde LAG Projektstøtte i Kerteminde kommune Information om Kerteminde LAG Formålet med denne folder er kort at redegøre for Kerteminde LAG og vilkårene for at søge projektstøtte. LAG står for Lokal

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Oplysninger om ansøger Vestjyske Fødevarer og Oplevelser er et projekt under Region Midtjyllands indsats vedrørende profilering af små fødevareproducenter og netværk

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Uddrag af resultatkontrakter mellem IFUL og hhv. Indenrigs- og Socialministeriet og Fødevareministeriet.

Uddrag af resultatkontrakter mellem IFUL og hhv. Indenrigs- og Socialministeriet og Fødevareministeriet. Bilag 02-10 Uddrag af resultatkontrakter mellem IFUL og hhv. Indenrigs- og Socialministeriet og Fødevareministeriet. Resultatkontrakt mellem Fødevareministeriet og Institut for Forskning og Udvikling i

Læs mere

LAG Tønder. www.lag-toender.dk

LAG Tønder. www.lag-toender.dk LAG Tønder Oplæg om økonomiske muligheder Om økonomiske muligheder i forbindelse med erhvervsudvikling i Nationalpark Vadehavet, specielt Landdistrikts- og Fiskeriudviklingsmidler V/ Karsten H. Jensen,

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter. Glamsbjerg den 12.

Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter. Glamsbjerg den 12. Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter Glamsbjerg den 12. marts 2009 1 Disposition Velfærdsministeriets pulje til områdefornyelse

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland Til medlemmerne af Vækstforum for Region Midtjylland REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 22. juni 2006 Sagsbehandler: Helen Rosager Tlf.: 8728 2972 E-mail: hro@rm.dk Journalnr.:

Læs mere

LAG Lokal AktionsGruppe

LAG Lokal AktionsGruppe Haderslev Tønder Aganda Om LAG Haderslev-Tønder Udviklingsstrategi og indsatsområder Hvordan søger man tilskud? PROMIS Prioriteringskriterier Hvordan gennemfører man et LAG-projekt? Spørgsmål God arbejdslyst

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

Sted: Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 1. sal, 6200 Aabenraa

Sted: Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 1. sal, 6200 Aabenraa Referat af bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Tid: Onsdag den 10. juni 2009, kl. 16.30-19.00 Sted: Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 1. sal, 6200 Aabenraa Dagsorden: 1. Orientering ved formanden/koordinatoren

Læs mere

Til LAG formænd og LAG koordinatorer. Referat af møde for LAG formænd og LAG koordinatorer den 2. september Følgende deltog i mødet

Til LAG formænd og LAG koordinatorer. Referat af møde for LAG formænd og LAG koordinatorer den 2. september Følgende deltog i mødet Regionshuset Viborg Til LAG formænd og LAG koordinatorer Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat af møde for LAG

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program BILAG 7A Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat

Læs mere

Lokaldrevet udvikling

Lokaldrevet udvikling Lokaldrevet udvikling Strategi Et Vendsyssel - i balance. LAG Nords væsentligste opgave er at sikre bosætning i hele aktionsgruppens område. Det er derfor vigtigt, at udviklingen og væksten også sker i

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Samlet set er der tale om et rigtigt godt finanslovsforslag for natur- og miljøområdet et finanslovsforslag, der peger fremad og

Samlet set er der tale om et rigtigt godt finanslovsforslag for natur- og miljøområdet et finanslovsforslag, der peger fremad og Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Bilag 773 Offentligt Notat J.nr. DEP-0400-00034 2. september 2009 Talepinde til brug ved møderne med Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg og Finansudvalget

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne Lokal Aktionsgruppe - LAG Lokalt

Læs mere

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Et helt Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Den kongelige forestilling at bestemme at der oprettes et Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter,

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Aftale om boligpartnerskab

Aftale om boligpartnerskab Bilag 3: Aftale om boligpartnerskab Side 1 af 6 Aftale om boligpartnerskab Historie De almene boligafdelinger i Brøndby Strand har i flere år haft samarbejde omkring en række forhold. Oprindelig var samarbejdet

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

LAG Struer beretning 2011

LAG Struer beretning 2011 LAG Struer beretning 2011 a. Overordnet redegørelse for aktionsgruppens og bestyrelsens virke i det foregående år med hensyn til udviklingsstrategien, inddragelse af det lokale liv/offentlige myndigheder

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Netværks INFO. Netværkscenteret flytter. Indhold. NetværksINFO 37 / 2014

Netværks INFO. Netværkscenteret flytter. Indhold. NetværksINFO 37 / 2014 16. september 2014 Netværkscenteret +45 41 71 78 30 NetværksINFO 37 / 2014 Netværks INFO Netværkscenteret flytter Ministeren for by, bolig og landdistrikter har besluttet at samle administrationen af de

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 LAG Middelfart og projektet Hvem er LAG Middelfart? Forening under Landdistriktsprogrammet 2007-2013 Landdistriktsprogrammets overordnede formål er at skabe attraktive

Læs mere

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt VEU-center midt/øst Udviklingskontrakt og organisering Kirsten Holmgaard 8. april 2010 Tids- og procesplan 18.12.2009 UVM udmelder, at Mercantec skal være

Læs mere

Ingen orienteringspunkter, da Destination Djursland behandles under pkt. 3

Ingen orienteringspunkter, da Destination Djursland behandles under pkt. 3 Bilag pkt. 9 Orientering om aktuelle emner a. Kompetenceråd b. Destination Djursland c. LAG-Djursland d. Djursland Landboforening e. Region Midtjylland f. Syddjurs Kommune g. Norddjurs Kommune a. Kompetenceråd

Læs mere

LAG Djursland din lokale aktionsgruppe. Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG

LAG Djursland din lokale aktionsgruppe. Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG LAG Djursland din lokale aktionsgruppe Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG Landdistriktsprogrammet 2007-2009 Akse 1 Erhverv Jordbrugsog Fødevaresektoren 142 mio. kr. pr. år i 2007 og 2008 156 mio.

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 INFORMATIONSMØDE Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 - for jer der vil bidrage til udvikling af lokalsamfundet Afdelingschef Christian Lützen Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Afbud fra: Torben Haahr. Søren Vinding og Gorm Sigaard var fraværende under punktet Godkendt

Afbud fra: Torben Haahr. Søren Vinding og Gorm Sigaard var fraværende under punktet Godkendt Referat til bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde torsdag den 3. marts 2016 kl. 17.00 ca. 20.00 på Fanø Rådhus, Skolevej 5-7, Nordby, Fanø (Færge fra Esbjerg kl. 16.30) Afbud fra: Torben Haahr Dagsorden: Pkt.

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt med mail til: vfm@vfm.dk. Udkast

Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt med mail til: vfm@vfm.dk. Udkast Regionshuset Viborg Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

LAG erne. Samarbejde med LAG erne. Hvem og hvordan? Samarbejde med kommunerne Samarbejde ifm. Grøn Vækst

LAG erne. Samarbejde med LAG erne. Hvem og hvordan? Samarbejde med kommunerne Samarbejde ifm. Grøn Vækst LAG erne Hvem og hvordan? Samarbejde med kommunerne Samarbejde ifm. Grøn Vækst Mette Risager, Koordinator for LAG Randers Kirsten Birke Lund, Landdistriktskonsulent DIAPLAN, Koldkærgård, 11. 12. juni 2012

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Hvem er vi? Landudvikling Slagelse er en Lokal AktionsGruppe (LAG), der som lokal forening skaber udvikling i landdistrikterne

Læs mere

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Hvem er vi? Landudvikling Slagelse er en Lokal AktionsGruppe (LAG), der som lokal forening skaber udvikling i landdistrikterne

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Referat. Dansk partnermøde 10/6, Kl. 12-15. Nr Nissum. Deltagere. Kirsten Bjerg, KB. Kirsten Helby, KH. Ditte Staun Munch Leddet, DL

Referat. Dansk partnermøde 10/6, Kl. 12-15. Nr Nissum. Deltagere. Kirsten Bjerg, KB. Kirsten Helby, KH. Ditte Staun Munch Leddet, DL Referat Dansk partnermøde 10/6, Kl. 12-15. Nr Nissum Deltagere Kirsten Bjerg, KB Kirsten Helby, KH Ditte Staun Munch Leddet, DL Henrik Willadsen, HW Per Fischer, PF Jørgen Korning, JK Dagsorden: 12.00:

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet arbejdskraft Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 18 arbejdskraft Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 Eannr:

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 12. maj 2016 Kl. 12.00 13.00 Mødelokale 142 Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Deltagere Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark er en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken 2015-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør Indholdsfortegnelse 018. Landsbyudvalget - Kvalitetsfondsmidler 2011 26 019. Himmerlands Kulturklub

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning Landdistriktspolitik 2015-2018 og handlingsplan 2017-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

INFRASTUKTUR. Tovholdergruppemøde. Infrastruktur. Business Region North Denmark. Den 13. marts Niels Bohrs Vej, Aalborg Øst.

INFRASTUKTUR. Tovholdergruppemøde. Infrastruktur. Business Region North Denmark. Den 13. marts Niels Bohrs Vej, Aalborg Øst. Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark Den 13. marts 2015. Niels Bohrs Vej, 30. 9220 Aalborg Øst. Deltagere Morten Lemvigh Region Nordjylland Per Toppenberg Region Nordjylland

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Indstilling Lukket dagsorden Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forsk- ningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume

Indstilling Lukket dagsorden Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forsk- ningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Lukket dagsorden Den 7. september 2006 Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forskningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume Det anbefales, at Aarhus

Læs mere