Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed"

Transkript

1 Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Hold: Sept./13 Netunderstøttet uddannelse Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 9 Side 1

2 Indholdsfortegnelse Modul 9: Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 3 Teoretisk undervisning (15 ECTS-points)... 4 Sygeplejefaget... 4 Videnskabsteori og forskningsmetodologi... 5 Filosofi, religion og etik... 7 Undervisnings- og arbejdsformer... 7 Planlagt studieaktivitet Bestemmelser for ekstern prøve i modul Modul 9 karakterbeskrivelse Indkald efterår 2015: d september d oktober 2015 Mandag d. 2. november 2015 (eksamen) Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 9 Net Side 2

3 Modul 9: Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier, kultur og livsanskuelse. Modulet retter sig ligeledes mod bearbejdning af en klinisk sygeplejefaglig problemstilling, hvor der demonstreres anvendelse af grundlæggende arbejdsmetoder og samarbejde om at udforske en klinisk sygeplejefaglig problemstilling. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: At beskrive, afgrænse, analysere, diskutere og dokumentere en klinisk sygeplejefaglig problemstilling indenfor sygeplejens genstandsområde At søge, sortere og kritisk vurdere praksis-, udviklings-, og forskningsbaseret viden med relevans for en selvvalgt klinisk sygeplejefaglig problemstilling At inddrage viden om grundlæggende filosofiske, videnskabsteoretiske og forskningsmetodologiske aspekter knyttet til sygeplejeforskning og afvikling At formidle og argumentere sammenhængende og stringent At reflektere over etiske aspekter vedrørende udviklings- og forskningsarbejder At reflektere over menneskets livsanskuelse og kulturelle religiøse baggrund i relation til sygeplejerskers virksomhed At reflektere over sygeplejefaglige fænomener i forhold til eksistentielle, åndelige og etiske problemstillinger At perspektivere sygepleje i relation til sygeplejefagets historiske opkomst og udvikling At beskrive klassiske sundhedsvidenskabelige forestillinger om viden og give eksempler på sundhedsvidenskabens bidrag til sygeplejeteori og sygepleje praksis At planlægge og evaluere egen læring, herunder indgå i et forpligtende samarbejde med andre Centrale fagområder ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 7 0 Filosofi, Religion & etik 3 0 Videnskabsteori & Forskningsmetodologi 5 0 Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 9 Net Side 3

4 Indhold Modul 9 retter sig mod humanvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige fag i relation til sygepleje. Teoretisk undervisning (15 ECTS-point) Sygepleje Filosofi, religion og etik Videnskabsteori og forskningsmetodologi På denne baggrund udarbejdes et projekt Sygeplejefaget Sygeplejefaget har fokus på sygeplejens historie, hvor der sættes fokus på sygeplejefagets opkomst og udvikling frem mod den sygepleje der kendes i dag. Kendskab til sygeplejens historie forankrer og kvalificerer faglige refleksioner og analyser af sygeplejen i relation til såvel praksis-, fag-, kundskabs-, virksomheds-, udviklings-, forsknings og ledelsesområder i sygeplejen. Dertil bidrager viden om sygeplejens historiske opkomst til en forståelse af sygeplejerskens rolle i forhold til samarbejdspartnere og syn på borgere/ patienter i forskellige historiske perioder frem til i dag. Sygeplejerskens rolle i sundhedsvæsnet belyses gennem sammenhæng mellem sygeplejens udvikling som indlejret i det omgivende samfund, de skiftende videnskabstraditioner og kulturer som sygeplejersken praktiserer i. I undervisningen introduceres metoder til udforskning af historien, og der lægges vægt på en historisk epistemologisk tradition, hvor den historiske analyse af brud, identificeres i en samfundsmæssig kontekst med en teoretisk ramme, for at forstå de historiske processer. Litteratur: Sygeplejefaget Glasdam, S. & Bydam J Sygepleje i fortid og nutid historisk indblik. Nyt Nordisk forlag: Kap. 3: Elstad E. Florence Nightingale og sygeplejen Kap. 4: Frederiksen K. Hvordan fattige syge blev hospitalspatienter og stuekoner blev sygeplejersker Kap. 5: Glasdam S. Uddannelse af sygeplejersker belyst fra et fagpolitisk perspektiv Kap. 7: Hedegaard Larsen B. Sygepleje i spændingsfeltet mellem autonomi og dominans Kap. 11: Holen M. Forestillinger om kvinden i sygeplejefaget Vallgårda S Historiske analyser I: Vallgårda S. & Koch L. (red.) Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab. Munksgaard, 4. udgave, kap. 9, s Brandt Jørgensen E Opkomsten af den kliniske sygepleje i Danmark. Sygepleje & Historie 16 (44), Dansk Sygeplejehistorisk Selskab. Dansk Sygeplejeråd Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 9 Net Side 4

5 Frederiksen J Konstruktionen af en moderne sygeplejerske. Klinisk Sygepleje 23(1) , Munksgaard Danmark Kropp K Registrantanalyse Historisering af et felt via dokumenter. I: Refleksiv sociologi i praksis, 1. udgave, Hans Reitzels forlag, kap. 7, s Litteratur til inspiration: Foucault M Klinikkens fødsel. Hans Reitzels forlag Videnskabsteori og forskningsmetodologi Målet er at de studerende lærer at læse, forstå og kritisk analysere kvalitative og kvantitative forskningsarbejder. Med afsæt i professionens udvikling, dens genstandsområde og dens fremtidige muligheder arbejdes der med såvel kvalitative som kvantitative metoder. I undervisningen arbejdes med forsknings- og udviklingsprocessens forskellige faser, der lægges særlig vægt på etiske aspekter og vejen fra manus til publicering gennemgås. Der vil ligeledes blive undervist i Helsinkideklaration nr. II. og datatilsynets betydning samt gennemgang af praktisk statistik. Litteratur: Videnskabsteori Birkler, J Videnskabsteori: en grundbog. Munksgaard Danmark. Litteratur: Forskningsmetodologi, kritisk artikellæsning & studier af litteratur Glasdam, s. (red) Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område indblik i videnskabelige metoder. Dansk Sygeplejeråd Nyt Nordisk Forlag. Kap & 3.1.3, s Jørgensen, T. et al (red) Kritisk litteraturgennemgang. I: Klinisk forskningsmetode. 3. udgave. Munksgaard. Kap. 6, s Supplerende litteratur: Glasdam, s. (red) Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område indblik i videnskabelige metoder. Dansk Sygeplejeråd Nyt Nordisk Forlag. Kap & & 3.1.6, s Litteratur: Forskningsmetodologi, observationsstudier Glasdam S Bachelorprojekter inden for det sundhedsfaglige område indblik i videnskabelige metoder. Antropologisk feltarbejde s , Glasdam S. Nyt Nordisk Forlag. Litteratur: Forskningsprocessen Jørgensen, T. et al (red) Klinisk forskningsmetode, Kap. 1, s , 3. udgave. Munksgaard. Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 9 Net Side 5

6 Litteratur: Forskningsmetodologi, spørgeskemaundersøgelser Münster K Spørgeskemaundersøgelser I: Vallgårda S. & Kock L (red.) Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab. 4.udgave. Munksgaard København, s Litteratur: Forskningsmetodologi, interviewundersøgelser Kvale, S. & Brinkmann Interview. Introduktion til et håndværk. Hans Reitzels Forlag, 5. udgave, København. Kap. 1 s Kap. 4 s Kap. 5 s Kap. 6 s Kap. 11 s Martinsen, B. & Norlyk, A Tre kvalitative forskningstilgange. Sygeplejersken 2011 (12), s Jensen, K.P. Bäck-Pettersson, S. & Segesten, K The caring monement and the green-thumb phenomenon among Swedish nurses. Nursing Science Quaterly, 6(2), pp Halkier, B Fokusgrupper. Roskilde Universitetsforlag. Kap. 1 s Litteratur: Forskningsmetodologi, statistik Lund, H. og Røgind H. 2004: Statistik i ord. Munksgaard, Danmark. Frimodt-Møller, N. 2011: Hospitalsinfektioner viden før handling. Ugeskrift Læger 173/2 s Lorente L, Lecuona M, Jiménez A, Palmero S, Pastor E, Lafuente N, Ramos MJ, Mora ML & Sierra A 2012: Ventilator-associated pneumonia with or without toothbrushing: a randomized controlled trial. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 31: Rehmayer J 2008: Florence Nightingale: The passionate statistician. Science News. Magazine of the society for science end the public. https://www.sciencenews.org/article/florence-nightingale-passionate-statistician Litteratur: Forskningsetik Datatilsynet: Lov nr. 429 ad 31/05/2000: lov om behandling af personoplysninger. Datatilsynets opgaver som national kontrolinstans. Helsinkideklaration nr. II, oktober SSN s Etiske retningslinjer for sygeplejeforskning (DSR) - DSR s Etiske retningslinjer for sygeplejersker (DSR) - Central og regional videnskabs etisk komitéer Lov nr. 402, af 28. maj 2003 Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 9 Net Side 6

7 Litteratur: Forskningsmetodologi, interventionsstudier Rycroft-Malone. J. et.al What counts as evidence in evideced-based practice, Journal of Advanced Nursing, 47(1), pp Litteratur: Forskningsmetodologi, supplerende Glasdam, s. (red) Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område indblik i videnskabelige metoder. Dansk Sygeplejeråd Nyt Nordisk Forlag, s Jørgensen, T. et al (red) Klinisk forskningsmetode. 3. udgave. Munksgaard. Kvale, S. Brinkmann.(2009): 5. udgave. Interview. Introduktion til et håndværk. Hans Reitzels Forlag, København. Reinicker, L. og Jørgensen, P.S. (2012) Den gode opgave. Samfundslitteratur Filosofi, religion og etik I faget filosofi, religion og etik undervises i filosofisk metode samt udvalgte filosofiske begreber, teorier og problemstillinger i relation til sygepleje. Desuden belyses sygeplejen fra et religiøst og eksistentielt perspektiv. Undervisningen omhandler dels menneskesyn, bl.a. naturalisme, humanisme og holisme og dels etiske teorier såsom pligtetik, konsekvensetik, nærhedsetik, individualistisk etik og dyds-etik. Desuden indgår i undervisning udvalgte religiøse/eksistentielle fortolkninger af sundhed, sygdom og pleje. Litteratur: Filosofi, religion og etik Birkler, J Etik i sundhedsvæsenet. København: Munksgaard Danmark Jensen, T. & Rothstein, M. 2002, Etikken og religionerne, 2. udgave (revideret udgave) edn, Aschehoug, [Kbh.]. Nyeng, F. 2000, Etiske teorier: en systematisk fremstilling af syv etiske teoriretninger, 1. udgave edn, Munksgaard Danmark, Kbh. Kapitel om kontraktteori. Supplerende litteratur Ryberg, J Forstå etikken. Hans Reitzel, Danmark. Undervisnings- og arbejdsformer Klasseundervisning Udarbejdelse af projekt Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 9 Net Side 7

8 Sygeplejerskeuddannelsens Studiecafé For at understøtte læringen og det faglige miljø på Sygeplejerskeuddannelsen, vil der hvert modul blive tilbudt aktiviteter af forskellig karakter i Sygeplejerskeuddannelsens Studiecafé. Aktiviteterne kan f.eks. involvere emner i sygepleje integreret med relevant anatomi & fysiologi, sygdomslære og farmakologi, studieteknik, lægemiddelregning, dissektioner af svineorganer, besøg på udstillinger m.m. Aktiviteterne kan være modulspecifikke eller være rettet mod flere moduler samtidig. Inden modulstart vil du modtage Studiecaféens program på din UCC mail og en notifikation på sms. Studieaktivitetsmodel Portfolio Portfolio anvendes som studieredskab og indgår såvel i den teoretiske som kliniske undervisning. Dette redskab kan understøtte den enkelte studerendes læring og læringsudbytte samt dokumentation heraf. Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 9 Net Side 8

9 I dette modul skal godkendelse af gennemført planlagt studieaktivitet og resultat af ekstern prøve dokumenteres i portfolio. Studieadministrationen afstemmer og attesterer for planlagt studieaktivitet og resultat af ekstern prøve. Originalen arkiveres i skolens arkiv og studieadministrationen udleverer en kopi til den personlige portfolio. Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 9 Net Side 9

10 Planlagt studieaktivitet I skal aflevere jeres projektopgave den 19.oktober 2015 på WISEFlow. Umiddelbart efter skal i opponere på en anden gruppes opgave. På portalen kan i se hvilken gruppe i skal opponere imod. Det betyder, at I skal forholde jer til hvordan den anden gruppes opgave er: Kan I se en "rød" tråd i opgaven? Er datasøgningen gennemskuelig og hvorfor? Uddyber gruppen søgestrategier? Og arbejder gruppen med forskning og udviklingsartikler? Og argumenterer de for det valgte? Hvilke teorier er anvendt, og er de relevante for den pågældende problemstilling? Hvordan og hvilken metode er der anvendt? Er analysen systematisk og stringent? Konkluderes der på problemformuleringen? Konkluderes der med udgangspunkt i analysen? Indeholder perspektiveringen fremadrettede aktiviteter? Når I har svaret på dette sender I jeres kommentarer til gruppen, der har udarbejdet opgaven, og til konferencen, Planlagt studieaktivitet, modul 9. senest den 22. og 23. oktober Bestemmelser for ekstern prøve i modul 9 Mål Målet med prøven er, at de studerende udvikler teoretiske og analytiske kompetencer indenfor sygepleje, og videnbaseret virksomhed. Der udarbejdes et projekt, hvor et problemområde indenfor klinisk sygepleje beskrives, analyseres, bearbejdes og udforskes med anvendelse af grundlæggende arbejdsmetoder: Beskrive et valgt klinisk sygeplejefagligt problemområde i lyset af etiske/religiøse perspektiver Afgrænse og problemformulere i relation til det valgte problemområde Beskrive formålet med at undersøge det valgte kliniske sygeplejefaglige problem Beskrive opgavens videnskabsteoretiske grundlag Beskrive og begrunde valg af søgekriterier Redegøre for teori og metodevalg Bearbejde de indsamlede data, herunder dokumenterer, analysere, diskutere og argumentere Konkludere og formidle de sygeplejefaglige fund Perspektivere undersøgelsens fund med henblik på at pege på nye områder Forholde sig konstruktivt til egen og gruppens arbejdsproces Udarbejde resumé Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 9 Net Side 10

11 Projektet må maksimalt have et omfang af tegn, svarende til ca. 20 tekstsider á 2000 tegn pr. side og udarbejdes i henhold til Retningslinier for opgaveskrivning https://ucc.dk/files/retningslinjer_for_skriftlige_opgaver_sygeplejerske_ucc_juni14_0.pdf Tilrettelæggelse, vejledning og tilbagemelding En skriftlig opgave efterfulgt af en mundtlig eksamination. Projektet udarbejdes i grupper af 3-4 studerende. Hver projektgruppe får tildelt en vejleder, der godkender gruppens problemformulering. Der tilbydes 3 lektioners vejledning pr. gruppe. Der gives ikke vejledning efter projektet er afleveret. Projektet uploades på WISEflow(se vejledning som sendes til UCC-mail og på portalen) d. 19. oktober 2015 inden kl HUSK at alle skal uploade et eksemplar selv om projektet er lavet i gruppe. Den mundtlige eksamination Den mundtlige eksamination tager udgangspunkt i de studerendes skriftlige projekt. Der vil være mulighed for enten enkeltvis eksamination eller gruppevis: Ved enkeltvis eksamination har den studerende indledningsvis 5 minutter til oplæg og herefter vil eksaminator stille spørgsmål i 20 minutter (eksklusiv votering) og den beskikkede censor kan stille uddybende spørgsmål. Ved gruppeeksamination med 3 studerende vil det være 5 minutters oplæg pr. studerende og herefter 35 minutters eksamination (eksklusiv votering) og ved 4 studerende vil det være 5 minutters oplæg pr. studerende og 40 minutters eksamination (eksklusiv votering). Datoer for mundtlig eksamen er mandag d. 2. november Eksamensoversigter for mundtlig eksamen vil blive lagt på portal.ucc.dk. Bedømmelse Efter den mundtlige eksamination har eksaminator og beskikket censor 15 minutter til votering. Den studerende kan ikke overvære voteringen. Bedømmelsen af den studerendes præsentation er individuel og sker på baggrund af en samlet vurdering af det skriftlige projekt og den mundtlige præstation. Bedømmelse munder ud i en karakter efter 7-trins skalaen. Prøve er bestået, når den studerende har opnået karakteren 02 eller derover. Beståede prøver kan ikke tages om. Indstilling til prøve Påbegyndelsen af et modul er samtidig tilmelding til modulets prøve. Prøven kan ikke afmeldes. Hvis den studerende ikke har opfyldt kravene for at deltage i den interne prøve har han/hun dermed brugt det første prøveforsøg. Dette gælder dog ikke, hvis den studerende er forhindret grundet dokumenteret sygdom og/eller barsel. Med dokumenteret sygdom menes lægelig dokumentation for sygdommen, som indsendes til Studiesekretariatet samme dag. Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 9 Net Side 11

12 Regler for omprøve og sygeeksamen Er den studerende ikke bestået eller har været sygemeldt, er hun/han fortsat tilmeldt prøven, som afholdes hurtigst muligt. Dato for omprøve/sygeprøve vil blive oplyst fra studiesekretariatet. Heller ikke denne prøve kan afmeldes. se også skolens hjemmeside Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 9 Net Side 12

13 Karakterbeskrivelse Karakteren 12 gives for den fremragende præstation. Den kan opnås, hvis den studerende, samlet set/skriftligt og mundtligt, på udtømmende vis og med ingen eller få uvæsentlige mangler, har beskrevet, bearbejdet og analyseret et valgt klinisk sygeplejefagligt problem. Desuden har beskrevet det videnskabsteoretiske grundlag samt anvendt grundlæggende arbejdsmetoder, og forholdt sig konstruktivt til arbejdsprocessen på udtømmende vis og med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation. Den kan opnås, hvis den studerende, samlet set/skriftligt og mundtligt, på omfattende vis og kun med nogle mindre væsentlige mangler, har beskrevet, bearbejdet og analyseret et valgt klinisk sygeplejefagligt problem. Desuden beskrevet det videnskabsteoretiske grundlag samt anvendt grundlæggende arbejdsmetoder, og forholdt sig konstruktivt til arbejdsprocessen med nogle mindre væsentlige mangler. Karakteren 7 gives for den gode præstation. Den kan opnås, hvis den studerende, samlet set/skriftligt og mundtligt, har leveret en god præstation med en del mangler, har beskrevet, bearbejdet og analyseret et valgt klinisk sygeplejefagligt problem med en del mangler. Desuden beskrevet det videnskabsteoretiske grundlag samt anvendt grundlæggende arbejdsmetoder, og forholdt sig konstruktivt til arbejdsprocessen med en del mangler. Karakteren 4 gives for den jævne præstation. Den opnås, hvis den studerende, samlet set/skriftligt og mundtligt, på jævn vis med adskillelige væsentlige mangler har beskrevet, bearbejdet og analyseret et valgt klinisk sygeplejefagligt problem med adskillige væsentlige mangler. Desuden beskrevet det videnskabsteoretiske grundlag samt anvendt grundlæggende arbejdsmetoder, og forholdt sig konstruktivt til arbejdsprocessen med adskillige væsentlige mangler. Karakteren 2 gives for den tilstrækkelige præstation. Den opnås, hvis den studerende, samlet set/skriftligt og mundtligt, har leveret en tilstrækkelige præstation, der på minimalt acceptabel vis, har beskrevet, bearbejdet og analyseret et valgt klinisk sygeplejefagligt problem. Desuden beskrevet det videnskabsteoretiske grundlag samt anvendt grundlæggende arbejdsmetoder, og forholdt sig konstruktivt til arbejdsprocessen på minimal acceptabel vis. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation. Den gives, hvis den studerende, samlet set/skriftligt og mundtligt, på utilstrækkelig vis har beskrevet, bearbejdet og analyseret et valgt klinisk sygeplejefagligt problem. Desuden beskrevet det videnskabsteoretiske grundlag samt anvendt grundlæggende arbejdsmetoder, og forholdt sig til arbejdsprocessen på utilstrækkelig vis. Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. Den gives, hvis den studerende, samlet set/skriftligt og mundtligt, på helt uacceptabel vis, har beskrevet, bearbejdet og analyseret et valgt klinisk sygeplejefagligt problem. Desuden beskrevet det videnskabsteoretiske grundlag samt anvendt grundlæggende arbejdsmetoder på helt uacceptabel vis. Sygeplejerskeuddannelsen, NordsjællandModulbeskrivelse 9 Side 9

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Januar 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1.

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1. Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 1 Fag og profession Modulbeskrivelse Tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje fag og profession Modulet indeholder en introduktion

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Opgavekriterier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Opgavekriterier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r......... Opgavekriterier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Udarbejdet af arbejdsgruppe nedsat af Landsudvalget

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning. September 2006. Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus

Studieordning. September 2006. Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus Studieordning September 2006 Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus Jysk Center for Videregående Uddannelse Revideret juli 2007 Efter indhentet

Læs mere

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København 1 Projektguide August 2012 Distribueres af: Studienævnet for Læring og Filosofi Institut for Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt tilvalgsfag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1.9.2010 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 814

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole. September 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 4 Adgangskrav og optagelse til masteruddannelsen...

Læs mere

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009 Praktik håndbog - International Linje Praktikadministrationen for uddannelsespraktikken International koordinator Anke Beuck dir.tlf.: +45 8755 3306 e-mail: anbe@viauc.dk Praktikleder Ulla Ravn dir.tlf.:

Læs mere