fredag, den 26. januar 2007 kl. 15:00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fredag, den 26. januar 2007 kl. 15:00"

Transkript

1 Keops Indkaldelse til generalforsamling i Indberettet via StockWise til Københavns Fondsbørs den 12. januar 2007 København, den 12. januar 2007 Ordinær generalforsamling i Selskabets ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 26. januar 2007 kl. 15:00 hos, Scandiagade 8, 2450 København SV Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6. Forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsen fremsætter følgende forslag: Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets vedtægter. Selskabets nugældende vedtægter ændres som følger: Ny formulering 5.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil nominelt kr ,00 i perioden indtil 31. december Bestyrelsen foreslår, at den bemyndiges til at erhverve egne aktier inden for aktieselskabslovens regler. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling indsendes til Københavns Fondsbørs i sin fulde ordlyd og udsendes til selskabets navnenoterede aktionærer. For yderligere informationer kontakt: Investorer: Presse: Karina Deacon Susanne Lindø Head of Corporate Affairs Kommunikationschef Tlf Tlf Scandiagade 8 T W København SV F E

2 Til aktionærer Selskabets ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 26. januar 2007 kl. 15:00 hos, Scandiagade 8, 2450 København SV Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Alle selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Jørgen Basso Larsen, direktør Skarphédinn Berg Steinarsson og direktør Eiríkur S. Jóhannsson. Da Keops ejer 33% af Capinordic A/S, hvor Steen Bryde er koncerndirektør, genopstiller denne ikke til bestyrelsen, også under henvisning til reglerne om god Corporate Governance. Bestyrelsen indstiller følgende personer til nyvalg professor Thomas Plenborg, direktør Jesper Eigen Møller og direktør Steen Hundevad Knudsen. 6. Forslag fra bestyrelsen Bestyrelsen fremsætter følgende forslag: a) Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets vedtægter. Selskabets nugældende vedtægter ændres som følger: Nugældende formulering Ny formulering 5.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil nominelt kr ,00 i perioden indtil 25. februar Bestyrelsen har ved beslutning af 23. januar 2006 udnyttet bemyndigelsen til at forhøje Selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr ,00. Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil nominelt kr ,00 i perioden indtil 31. december b) Bestyrelsens forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til at erhverve egne aktier: Bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil den 19. juli 2008 og indenfor 10 % af aktiekapitalen at erhverve egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %. c) Bestyrelsens forslag om bemyndigelse af dirigenten Dirigenten bemyndiges til at anmelde det passerede og herved foretage de ændringer og korrektioner i det vedtagne, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af hensyn til registrering af de trufne beslutninger måtte forlange eller henstille foretaget. Side 2 af 5

3 7. Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. 8. Eventuelt Uddybning og motivering af forslagene Ad dagsordenens punkt. 4 -ooo- Med henblik på yderligere konsolidering indstiller bestyrelsen, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2005/06. Konsolideringen sker med henblik på at sikre, at selskabets kapitalberedskab kan danne grundlag for den fortsatte vækst i koncernen. Ad dagsordenens punkt 5 Bestyrelsen ønskes sammensat af personer, der har en sådan baggrund, at bestyrelsen under ét kan varetage selskabets og aktionærernes interesser på bedst mulig vis. De foreslåede bestyrelsesmedlemmer har følgende baggrund: Jørgen Basso Larsen (født 15. oktober 1946) er formand for bestyrelsen i. Jørgen Basso Larsen er selvstændig konsulent og adm. direktør for SFJML Aktieinvest ApS. Jørgen Basso Larsen har tidligere været økonom i Dansk Esso ( ), budgetchef i A/S Dagbladet Børsen ( ) og direktør i DV industri A/S ( ). Jørgen Basso Larsen er uddannet cand.oecon. fra Århus universitet 1976 og har haft studieophold i USA, Japan og Schweiz. Jørgen Basso Larsen har herudover undervist i erhvervsøkonomi, finansiel planlægning og virksomhedsøkonomi ved Handelshøjskolen i København og merkonomstudiet. Jørgen Basso Larsen anses som et uafhængigt bestyrelsesmedlem. Skarphédinn Berg Steinarsson (født den 5. juli 1963) er administrerende direktør for nordiske investeringer i Baugur Group. Skarphédinn Berg Steinarsson var kontorchef i finansmininisteriet på Island fra og departementchef hos premierministeren på Island i Han er bestyrelsesformand for FL Group hf. og bestyrelsesmedlem i ejendomsselskaberne, Stodir hf og Atlas Ejendomme A/S samt den Islandske bank Glitnir hf. Skarphédinn Berg Steinarsson er uddannet cand.oecon. fra Islands Universitet og har taget en MBA uddannelse fra Universitetet i Minnesota i Han har studeret ved Oklahoma Universitet i Skarphédinn Berg Steinarsson var sekretær for arbejdsgruppen for privatisering i perioden Skarphédinn Berg Steinarsson anses ikke som et uafhængigt bestyrelsesmedlem på grund af sin tilknytning til hovedaktionæren Baugur Group hf. Eiríkur S. Jóhannsson (født den 8. februar 1968) er direktør for nordiske investeringer i Baugur Group. Eiríkur S. Jóhannsson har tidligere arbejdet som regional manager i Landsbanki ( ), Co-Op manager i KEA ( ), CEO i Kaldbakur hf. og CEO i Og fjarskipti hf. (senere Dagsbrún hf ). Eiríkur S. Jóhannsson er bestyrelsesformand for Samherii hf. og sidder i bestyrelsen for Atlas Ejendomme A/S,, Capinordic A/S og Capinordic Bank A/S. Eiríkur S. Jóhannsson er uddannet bach.oecon. fra Islands universitet i 1991 og har studeret international økonomi og finansiering på Vanderbilt universitetet i perioden Eiríkur S. Jóhannsson anses ikke som et uafhængigt bestyrelsesmedlem på grund af sin tilknytning til hovedaktionæren Baugur Group hf. Side 3 af 5

4 Thomas Plenborg (født den 23. januar 1967) er professor i regnskab på Copenhagen Business School. Thomas Plenborg er uddannet cand.merc. i 1992 og har forsvaret sin Ph.d.-afhandling i Thomas Plenborgs primære forskningsområder er investeringsstrategi, værdiansættelse af virksomheder samt udarbejdelse af eksterne regnskaber. Thomas Plenborg sidder i Børsens dommerkomité (årsrapportprisen) og er medlem af bestyrelsen for Copenhagen Business School. Han er herudover reviewer på en række fagtidsskrifter. Thomas Plenborg anses som et uafhængigt bestyrelsesmedlem. Jesper Eigen Møller (født den 19. januar 1956) er administrerende direktør for Toms Gruppen A/S. Jesper Eigen Møller har været administrerende direktør i Coca-Cola Tapperierne A/S ( ), direktør i ISS Europe A/S ( ) og direktør i ISS A/S ( ). Jesper Eigen Møller er medlem af bestyrelsen for Vital Petfood Group A/S og VPG Holding A/S. Jesper Eigen Møller er uddannet cand.merc. på Handelshøjskolen i København i Jesper Eigen Møller anses som et uafhængigt bestyrelsesmedlem. Steen Hundevad Knudsen (født den 1. august 1951) er direktør i A. P. Møller - Mærsk A/S. Steen Hundevad Knudsen har tidligere været beskæftiget som økonomidirektør i Dansk Industri Syndikat ( ) og som adm. direktør i Mærsk Data A/S ( ). Steen Hundevad Knudsen er uddannet som cand.oecon. fra Århus Universitet 1975 og har deltaget på senior management program, Harvard Business School (1989). Steen Hundevad er formand for bestyrelsen for Scalepoint Technologies Ltd., England og K/S Østergade 15, København K., han er næstformand for bestyrelsen for Saab Danmark Systems A/S og Saab Danmark A/S. Steen Hundevad Knudsen anses som et uafhængigt bestyrelsesmedlem. -ooo- I henhold til de af Københavns Fondsbørs opstillede anbefalinger for god corporate governance anbefales det, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige. Såfremt de foreslåede bestyrelsesmedlemmer vælges, vil bestyrelsen leve op til de krav, idet fire ud af seks medlemmer vil være uafhængige. Når den nye bestyrelse har konstitueret sig, herunder valgt ny formand, vil det i tråd med selskabets ønske om at forbedre corporate governance blive foreslået, at der oprettes en Audit Committee, så bestyrelsen får endnu et værktøj til at sikre sig, at regnskabsaflæggelse m.v. lever op til de relevante standarder og regelsæt. Ad dagsordenens pkt. 6.a. Bestyrelsen motiverer forslaget med et ønske om muligheden for at styrke kapitalgrundlaget. Bestyrelsen ønsker en udvidet bemyndigelse med henblik på muligheden for en øgning af egenkapitalen. Bestyrelsen vil ikke udelukke, at egenkapitalen kan øges gennem kapitaludvidelse, eksempelvis når en større ejendomsinvestering gennemføres. Ad dagsordenens pkt. 6.b. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i perioden indtil den 19. juli 2008 og indenfor 10 % af aktiekapitalen at erhverve egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %, jf. aktieselskabsloven 48. En sådan bemyndigelse er sædvanlig for børsnoterede selskaber. Side 4 af 5

5 -ooo- Selskabets årsrapport for perioden 1/ / samt de fuldstændige forslag er fra 8 dage før generalforsamlingen fremlagt til gennemsyn på selskabets kontor og kan rekvireres af interesserede på telefon Vedtagelse af det under dagsordens punkt 6.a) stillede forslag kræver vedtagelse med kvalificeret majoritet, jf. vedtægternes 8 stk. 5 og Aktieselskabslovens 78. Adgang på generalforsamlingen ifølge vedtægternes 7, stk. 10 og 11 Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage forud for generalforsamlingens afholdelse mod behørig legitimation har løst adgangskort på selskabets kontor. Aktionæren kan møde sammen med en rådgiver. Udskrift fra Værdipapircentralen kan alene tjene som legitimation, såfremt udskriften er dateret senest 14 dage før generalforsamlingen. Stemmeret på generalforsamlingen ifølge vedtægternes 8 Stemmeret på generalforsamlinger har enhver aktionær, som senest 5 dage før generalforsamlingen har løst adgangskort. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt, når den befuldmægtigede imod aflevering af fuldmagt har løst adgangskort til at møde på fuldmagtsgiverens vegne. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt, der ikke kan gives for længere tid end ét år. For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, kan stemmeretten ikke udøves på generalforsamlinger, der er indkaldt, inden aktierne er blevet noteret på navn i aktiebogen, eller inden aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1,00 én stemme. Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre Aktieselskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. Med venlig hilsen Bestyrelsen Side 5 af 5

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 70 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Meddelelse nr. 03 2015 Til NASDAQ Copenhagen

Meddelelse nr. 03 2015 Til NASDAQ Copenhagen Meddelelse nr. 03 2015 Til NASDAQ Copenhagen ROCKWOOL International A/S Hovedgaden 584, Indgang C 2640 Hedehusene Tlf.: 46 56 03 00 www.rockwool.com CVRnr.: 54879415 Side 1/3 19. marts 2015 INDKALDELSE

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER GENERAL- FORSAMLING PRAKTISKE INFORMATIONER AKTIEKAPITAL Selskabets nuværende aktiekapital udgør nominelt DKK 1.505.515 fordelt i aktier á DKK 0,1. Hver aktie på DKK 0,1 giver én stemme (samlet antal stemmer

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5 SELSKABSMEDDELELSE 29. august 2014 Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S den 24. september 2014 kl. 10.30 IC Companys A/S Raffinaderivej 10 2300 København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 14/2014 4. december 2014 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Tel: 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 4. december

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S torsdag den 12. marts 2015 2 Indkaldelse til generalforsamling 2015 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas

Læs mere

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges.

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges. INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling torsdag 26. marts 2015, kl. 16.00 i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København

Læs mere

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Sortedammen ApS Øster Søgade 32 4. tv. 1357 København K

Sortedammen ApS Øster Søgade 32 4. tv. 1357 København K Sortedammen ApS 24. februar 2015 Kære aktionærer Vedlagt findes indkaldelse og tilmeldings- og brevstemme-/fuldmagtsblanketter til selskabets generalforsamling den 17. marts 2015 kl. 15:00. Vores årsregnskab

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest (under navneændring til Kapitalforeningen Jyske Invest) Fælles ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a

Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Indhold: Foreslået vedtægt med ændringer fremhævet side 2 Vedtægt efter generalforsamlingens og Finanstilsynets

Læs mere

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 25. februar 2015 Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank Afholdt ordinær

Læs mere