Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Projekt finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Projekt finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen 2009-2011"

Transkript

1 Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Projekt finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen Basisversion af slides til foredrag for BuildingSMART Norge v. Peter Hauch, arkidata Flemming Vestergaard, lektor ved DTU, Byggeri og anlæg Jan Mouritsen, professor ved CBS, Department of Operations Management

2 Agenda Baggrunden for projektet ØG-DDB metoden Resultaterne fra 3 cases Opsamling af foreløbige resultater Hvorfor potentialer ikke er indfriet Det videre forløb 2 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet ØG-DDB

3 Projektdeltagere Projektgruppen: Flemming Vestergaard (FV), projektleder, DTU Byg Jan Karlshøj (JK), DTU Byg Peter Hauch (PH), Arkidata/DTU Byg Jan Mouritsen (JM), CBS Jan Lambrecht (JL), TI/DS Følgegruppen: Kristian Hagemann Gottlieb Paludan arkitekter Lars Fuhr Pedersen, MT Højgaard Clars Danvold, Slots- og Ejendomsstyrelsen Jørgen Storm Emborg, COWI Sten Bonke, DTU Management Per Anker Jensen, Center for Facilities Management Morten Steffensen, Erhvervs- og Byggestyrelsen 3 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

4 Baggrunden for projektet Det Digitale Byggeri, et IKT-udviklingsprogram - fra 2D CAD til BIM Bygherrekravene var pisken for statslige bygherrer Bedst i Byggeriet var guleroden, 17 casebeskrivelser for implementering Implementeringsnetværket overtog efter DDB med vejledninger og anvisninger. Nu Cuneco. Alt peger på økonomiske fordele ved IKT/BIM, men gevinster ligger spredt mellem processer og aktører og er svære at lokalisere og kvantificere Behov for en grundigere beskrivelse af størrelsen af gevinster samt omkostninger for at realisere dem Dette projekt er et led i bestræbelsen på at identificere indtjenings- og omkostningspotentiale ved BIM 4 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

5 Problemer ved måling af økonomiske gevinster Store forventninger til rationaliseringsgevinster ved anvendelse af BIM/Digitale bygningsmodeller Eksempel herpå er COWI rapportens 17 milliarder overvejende ved drift forvaltning Hvis de store potentialer var nemme at indfri var det nok sket Der er flere grunde: Svært at opstille et økonomisk regnskab for gevinster, byggeprojekt unikt, manglende tradition Omkostninger og gevinster ligger forskellige steder og hos forskellige aktører. Indfrielse af gevinster kan ikke alene afgøres af den enkelte aktør men i et værdikædeforløb Dette projekt prøver ved konkret cases at levere tal til vurdering af effekter ved IKT implementering samt beskrive kontekst og forudsætningskrav 5 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

6 Lokaliseringen af gevinsterne, gevinsttyper Da gevinster i stor udstrækning afhænger af genbrug af projektdata vil vi ikke kun måle på konkrete effekter i en enkelt proces (automation) men medtage effekter på 4 niveauer: De direkte effekter De indirekte effekter De afledte effekter De langsigtede effekter (potentialer) 6 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

7 Informationsdybde Kommunikation mellem forskellige parter kan ske på forskellige informationsdybde Der skelnes mellem: Digitalt båret, analog tolkning Fx håndskitse Digitalt båret, direkte computer redigerbart, analog tolkning Fx et tekstdokument Digitalt båret, digital tolkning Fx bygningsmodel 7 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

8 Effektniveauer IKT-konceptets anvendelse (dataudveksling mellem værktøjer) Koblet Dekoblet IKT-konceptets anvendelse (organisatorisk domæne) Inter Intra Effektniveauet udtrykker om et IKT-koncept er placeret i forhold til adskilte processer (dekoblet) eller i samarbejdende processer (koblet) samt om IKT-konceptet er placeret i en virksomhed (intra) eller integreret med andre virksomheder (inter). Effekterne kan således ligge på forskellige niveauer: 1)effektivisere en proces i en virksomhed 2)effektivisere processer ved integration mellem flere processer i en virksomhed 3)effektivisere en proces mellem flere virksomheder (ex. Projektweb) og 4)effektivisere processer ved integration mellem forskellige processer i flere virksomheder. 8 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet ØG-DDB

9 Forudsætningskæder og risikovurdering Metoden har fokus på relationerne mellem aktiviteterne, effekterne og forudsætningerne for effekterne. For at kunne vurdere succesraten for anvendelsen af IKT-konceptets sammenholdes effektmålingen med forudsætningskæden indenfor områderne: Teknologien, standarder, arbejdsmetode Kompetencer, i virksomheden og hos medarbejdere Samarbejdsrelationer og projektintegration Lovgivning, ydelsesaftaler, honorarer m.v. 9 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

10 De forskellige målgruppeniveauer Projektet har til formål at give alle aktører baggrund for at handle gennem informationer om gevinstmuligheder. Gevinsterne kan ligge på forskellige målgruppeniveauer: Virksomhederne Projektet Byggesektoren Virksomhedsniveauet er specielt interessant, da der er her beslutninger tages om BIM-strategi, implementering af arbejdsmetode osv. Projektniveauet er interessant i dansk kontekst gennembygherrekravene og mere integrerede samarbejdsformer. 10 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

11 Metodebeskrivelse, ØG-DDB metodemanualen En formaliseret metodebeskrivelse, der anvendes i første omgang ved de 4 cases, herefter revideres og stilles til rådighed for sektoren, så der løbende kan udføres casestudier, der er sammenlignelige. Videncentret Cuneco og forsknings- og uddannelsesinstitutioner kan frit anvende metodeværktøjerne. Metodemanualen ØG-MM består af en drejebog til instruktion for effektmåling og casebeskrivelse samt en lang række skemaer i excelformat til dokumentation. Bygger på BIB og Net Present Value, Measuring the Benefits of IT Innovation og Information Economics 11 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

12 Målemetoden Der er udarbejdet en fast metode, en MetodeManual, bestående af en række skabeloner til informationsregistrering og måling. Metoden er en videreførelse af metoden fra Bedst i Byggeriet: Først forgår en værdianalyse for at vælge relevante cases. Derefter forgår en potentialeanalyse for at analysere casens muligheder. Herefter udføres målinger og interviews gennem effektmålingsskemaer. Resultaterne vurderes (bl.a. forudsætningskæden og risiko) og sættes i kontekst. Resultaterne formidles i forskellig form til forskellige målgrupper. 12 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

13 De metodemæssige beslutninger: Lokalisering af gevinsterne. Lært af tidligere er det vigtigt at betragte hele værdikæden. Omkostninger kan ligge hos én operatør og høstes hos en anden. Vi opererer med gevinster af flere typer: direkte gevinster, indirekte, afledte og potentielle. Differentierede målgruppeniveauer. Fokus på målgrupperne for vores resultater og deres handlemuligheder. Der arbejder med 3 niveauer: virksomhed, projekt og branche. Der kan eksempelvis ligge en gevinst i projektet, men ikke i virksomheden. Værdikæde og informationsdybde. Genbrug af data er udtryk for en rationaliseringsgevinst. Forudsætningen er integreret samarbejde og åbne udvekslinger. Derfor fokus på genbrug og udveksling. Samt matchende IKT niveauer mellem parterne. Forudsætningskæder, risikovurdering. Kompleksiteten ved en IKT implementering er ofte undervurderet af virksomhederne. Vi vil bestræbe os på i casene at beskrive de væsentlige forudsætninger, der er til stede ved en vellykket implementering. Nødvendige investeringer/omkostninger. For at give en retvisende, realistisk beskrivelse af en implementering skal de væsentlige omkostninger medtages. 13 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

14 De 4 cases Leverandørerne er virksomheder, der repræsenterer 4 hovedgrupper af aktører i byggesektoren. Udgangspunktet for valget af virksomheder har været deres engagement og kompetencer indenfor BIM, og der er taget udgangspunkt i en teknologisk front-end case, (som evt. er suppleret med processer fra andre cases i porteføljen). På baggrund af en værdianalyse i projektgruppen er valgt 4 cases, byggeprojekter, repræsenterende følgende virksomhedstyper: 1. Mindre arkitektrådgiver (Tværsnit Arkitekter, enfamiliehuse ombygning) 2. Større ingeniørrådgiver (Rambøll, RHO) 3. Bygherre- og driftsherre samt bygherrerådgiver (Professionshøjskolen UCC som bygherre og Archiwise som BIM koordinator) 4. Større entreprenørfirma (MT Højgaard, KPMG domicil) 14 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

15 Case01: Mindre arkitektrådgiver Beskrivelse af IKT-konceptet Koordinering af projektbeslutninger strukturelt og byggeteknisk. Koordinering med andre parter i projektet (udveksling proprietært med anden part (potentielt IFC). Kommunikation med bygherren gennem visualiseringer af modellen (leverance: renderede 3D billeder og potentielt bygningsmodel til viewing). Generering af traditionelt tegningsmateriale direkte fra bygningsmodellen med en mindre omfattende efterbehandling. Simulering af energiforbrug på overslagsniveau med anvendelse af bygningsmodellens objektinformationer. Tilrettelæggelse af udbudsmateriale, hvor tegninger og styklister genereres fra bygningsmodellen. Forestå udbuddet. Kontrol og kommunikation af løsninger under udførelsen ved hjælp af bygningsmodellen. 15 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet ØG-DDB

16 Case01: opsummering af effektmålingen Gevinster og omkostninger opgjort på projektniveau for hovedrådgiver 16 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

17 Case02: Større ingeniørrådgiver, RHO Beskrivelse af IKT-konceptet Oprettelse af byggesag på projektweb og administrere projektweb i hele projekteringsforløbet Projektledelse og koordinering mellem rådgiverne modelbaseret Modelkonsistenskontrol mellem fagmodellerne Projektering af stål, beton og installationer modelbaseret Simulering af bygningsfysiske egenskaber Simulering af kontorindretning ved medarbejderinddragelse Kommunikation med bygherren ved visualiseringer af modellen Generering af traditionelt tegningsmateriale fra modeller med en mindre efterbehandling Kontrol og kommunikation af løsninger under udførelsen ved hjælp af bygningsmodeller Aflevering af as built dokumentation i form af tegninger og bygningsmodeller Forestå udbud vedr. rengøringsentreprisen byggende på digital bygningsmodel 17 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet Ombygning/omprojektering allerede under udførelsen

18 Case02: opsummering af effektmålingen Økonomisk oversigt for IKT konceptet case02, hovedrådgiver Omkostninger: Udviklings- og implementeringsomkostninger kr Driftsomkostninger: kr I alt finansiering: kr. kr Rationaliseringsgevinster (direkte): Tidsbesparelse ved konsistent projektmateriale kr Automation ved generering af ståltegninger (eksempel) kr Hurtigere afvikling af projekteringsteamet under udførelse kr Plus diverse ikke finansielt målte A-C I alt: kr Balance: kr Genbrug: brugerinddragelse indretning samt rengøringsentreprise. 18 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

19 Case02: opsummering af effektmålingen Økonomisk oversigt for IKT konceptet case02, fagentreprenør Ventilation Omkostninger: Indkøb af hardware og software kr Implementering og opgradering: kr I alt finansiering: kr. kr Rationaliseringsgevinster (direkte): Reduktion i tid gennem koordinering af fag kr * Hurtigere gennemførsel af fagentreprise kr Færre montagestop (gælder også for andre fagentr.) kr Plus diverse ikke finansielt målte A-B I alt: kr Balance: kr * Beløbet kan ikke alene tilskrives 3D arbejdsmetoden 19 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

20 Case 03: Bygherre og bygherrerådgiver IKT konceptet repræsenterer en arbejdsmetode, hvor en byg/driftsherre outsourcer udvalgte processer, der vurderes at kunne understøttes af BIM med rationaliseringsgevinster. Der etableres et parallelt modelbaseret planlægnings- og KS forløb, BIM Hosting, med følgende hovedaktiviteter: Projektkoordinering gennem etablering af digital bygningsmodel ud fra rådgivernes tegninger/modeller. Konsistenskontrol af og fejlfinding i projektmaterialet gennem den etablerede fællesmodel. Bygbarhedsvurderinger gennem bygningsmodellen Visuel kommunikation ved hjælp af bygningsmodellen og viewere. Generering af udbudslister og udbudsmateriale. Evaluering og forhandling af entreprisetilbud. Validering af fremdrift i forhold til betalingsanmodninger. Sikring af at driftsdata kan indgå i driftssystemet. 20 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

21 Case03: opsummering af effektmålingen Økonomisk oversigt for IKT konceptet case03 Omkostninger: Outsourcing af BIM koordinering, BIM Hosting : kr Investeringer og implementering: kr I alt finansiering: kr. kr Rationaliseringsgevinster: Lavere tilbudspriser ved bedre datagrundlag (15%): kr Besparelse ved overførsel af driftdata til driftssystem. kr Mindre omkostninger til vedligehold årligt (15 år): kr Mindre omkostninger til drift årligt (15 år): kr Færre fejl ved udførelsen: antal fejl: 75, ikke værdisat endnu - Reducering af tid til byggemøder: 30-35% - Plus diverse andre ikke finansielt målte - I alt: kr kr Balance: kr DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

22 Samlet oversigt over gevinstområder Bedre kvalitet af: Projektmaterialet Bygningsegenskaber Suboptimering af processer Hurtigere produktion: Færre processtop Færre tvister Bedre samarbejde Besparelser på: Drift og vedligehold Forvaltning Driftsentrepriser Design/Projektering Simulering A kvalitet Simulering B kvalitet Tegningsgenerering tid/penge Koordinering kvalitet Konsistenskontrol kvalitet Kollisionskontrol kvalitet Visualisering tid/penge Informationsudveksling tid/penge Brugerinddragelse kvalitet Udbud/tilbud Konsistent projektm. billigere tilbud penge Styklistegenerering tid/penge Digitalt udbud penge Prod.forberedelse Koordinering tid/penge Projektgranskning tid/penge Projektafklaringer tid/penge Afvikling af rådg.team tid/penge Drift og vedligehold Produktion Projektgranskning tid/penge Færre fejl tid/penge Færre montagestop tid/penge Færre forespørgsler tid/penge Kortere møder tid/penge Økonomistyring penge Logistikstyring tid/penge Aflevering Aflevere digitale driftsdata tid/penge Overførsel til driftssystem tid/penge Genbrug af data til: Drift og forvaltning tid/penge Forvaltning tid/penge Ombygning tid/penge Driftsentrepriseudbud tid/penge Driftsentrepr.vurdering tid/penge Bygningsfysiske egenskaber kvalitet Totaløkonomi penge 22 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

23 Opsamling af foreløbige resultater Det er muligt at gennemføre et byggeprojekt med anvendelse af IKT baserede delprocesser og værktøjer indenfor den samme økonomiske ramme som tidligere. Alle parter involveret i casene har som minimum kunne udføre delprocesser (suboptimering) med samme omkostninger som ved traditionelle, dokumentbaserede processer. Ved genanvendelse af modeldata samt gentagelse i efterfølgende projekter vil produktivitetsgraden stige. Genbrug af data giver gevinster. Jo flere gange data genbruges jo større produktivitet. Udfordring til medarbejdernes kreativitet for nye processer og nye forretningsområder. Dem der investerer i ny teknologi høster gevinster. Jo mere man investerer i relevante værktøjer og kompetencer jo mere høster man. Der er typisk investeringer, der skal tages før andre, det vil casebeskrivelser kunne hjælpe med til. Parter, der ikke anvender 3D arbejdsmetode får også gevinster. Samarbejdspartnere, der ikke investerer i ny teknologi og implementering af 3D arbejdsmetoder, får også afledte - gevinster. De får fordelene ved en bedre koordinering og bedre kvalitet af projektmaterialet. 23 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

24 Opsamling af foreløbige resultater Der er generelt gode erfaringer med IKT implementering. Alle interviewede casedeltagere, der har implementeret IKT baserede metoder og værktøjer i byggeprojekter, vil fortsætte med at anvende dem i kommende projekter. De umiddelbare gevinster ligger i projektkoordinering og i de senere faser. De største gevinster ligger i udførelse og drift, hvor modeldata anvendes og genbrugsgraden er stigende. De tidlige faser, hvor modellerne skabes, er omkostningstunge, men giver et koordineret projektmateriale til gavn for alle. Potentialerne i BIM bliver ikke udnyttet tilstrækkeligt. Der er en lang række muligheder for datagenbrug, kvalitetssikring, simulering og dataudtræk som ikke udnyttes. Årsager er manglende ledelsesinitiativer, manglende kompetencer, manglende overblik over muligheder, begrænsninger fra samarbejdsparter. Fokus ikke mod BIM, men mod traditionelle processer og outputs. 24 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

25 Hvorfor potentialer ikke er indfriet Samarbejdspartnerne har ikke et tilstrækkeligt højt eller matchende IKT niveau (informationsdybde) Byg- og driftsherren efterspørger ikke modelbaserede data, da de ikke kan håndtere dem. Nye forretningsområder/ydelser er ikke efterspurgt, da de kræver en investering hos modtager (lokalisering af gevinster) Manglende kendskab til potentialerne, grundet manglende kompetencer og manglende gode eksempler på udnyttelsen Nogle processer, primært de indledende, repræsenterer omkostningerne og ikke gevinsterne (de indirekte gevinster) Samarbejdsrelationer, ydelsesaftaler m.v. spærrer for overførsel af honorarer for modelarbejdet (forudsætninger) Megen fokus på teknologiske mangler i softwaren udsættelse af innovation Mangel på standarder, der kan overføre data fra platform til platform 25 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

26 Det videre arbejde Case04 færdiggøres i løbet af efteråret. Byggeprojekt hos større entreprenørfirma (MT Højgaard, KPMG) Følgende output fra projektet: En revideret Metodemanual alle kan anvende: Cuneco, uddannelse/forskning En samlet rapport for projektet med de væsentlige fælles resultater og konklusioner 4 casebeskrivelser med de detaljerede resultater En formidlingsplan med formidling til danske fagtidsskrifter En videnskabelig artikel i et anerkendt internationalt tidsskrift. 26 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

27 Spørgsmål 27 ØG-DDB

ØG-DDB Teknisk Rapport

ØG-DDB Teknisk Rapport Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet ØG-DDB Teknisk Rapport Afrapportering af projektet: Måling af økonomiske

Læs mere

Case03: BIM hos driftsherre og byg- og driftsherrerådgiver

Case03: BIM hos driftsherre og byg- og driftsherrerådgiver Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet Case03: BIM hos driftsherre og byg- og driftsherrerådgiver Casebeskrivelse

Læs mere

3D arbejdsmetode og Det Digitale Byggeri. Seminar Norra Latin, Stockholm, 24.11.2008 Flemming Vestergaard, Danmarks Tekniske Universitet

3D arbejdsmetode og Det Digitale Byggeri. Seminar Norra Latin, Stockholm, 24.11.2008 Flemming Vestergaard, Danmarks Tekniske Universitet 3D arbejdsmetode og Det Digitale Byggeri Seminar Norra Latin, Stockholm, 24.11.2008 Flemming Vestergaard, Danmarks Tekniske Universitet Strategien for Det Digitale Byggeri Bygger på DDB Strateginotat af

Læs mere

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning af indførelsen af Det Digitale Byggeri Udført for: Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, BAI

Læs mere

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne forretningsmodellen for cuneco-resultaterne tager form

Læs mere

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 Nyt om DBK bips nyt 3 / 2007 bips 3 / 2007 1 Digital arbejdsmetode Siden afslutningen

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer 1 Hvem står bag denne miniguide? Denne miniguide er udgivet af Implementeringsnetværket for Det Digitale

Læs mere

AFRAPPORTERING FRA UDREDNINGSPROJEKTET BYG- OG DRIFTSHERRERS DIGITALISERINGSBEHOV Et værdibaseret digitaliseringsperspektiv

AFRAPPORTERING FRA UDREDNINGSPROJEKTET BYG- OG DRIFTSHERRERS DIGITALISERINGSBEHOV Et værdibaseret digitaliseringsperspektiv AFRAPPORTERING FRA UDREDNINGSPROJEKTET BYG- OG DRIFTSHERRERS DIGITALISERINGSBEHOV Et værdibaseret digitaliseringsperspektiv Del 2: Forslag til 11 strategiske projekter Juni 2011 side 1 af 39 Strategiske

Læs mere

bips nyt Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 2 / 2005 3D arbejdsmetode byggeri

bips nyt Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 2 / 2005 3D arbejdsmetode byggeri byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 3D arbejdsmetode bips nyt 2 / 2005 bips 2 / 2005 1 Den mest

Læs mere

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK SketchUp hos

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 8 Februar 2014- september 2014 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz

Læs mere

Strategisk partnering

Strategisk partnering Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Lasse Sloth Andersen Eva Kirstine Braad Forord Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Projektperiode: 1. februar

Læs mere

Det Digitale Byggeri

Det Digitale Byggeri ARTIKLER Det Digitale Byggeri Af Jonas Maaløe Jespersen, Implementerings:netværket Rapporten kan bestilles hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: http://www.ebst.dk/det_digitale_byggeri/22490/9/0 Kapitel 1 -

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bips forandres for altid leder bips nyt 2 : 13 2 Lars Coling, formand

Læs mere

CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk

CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk BYGGERIETS LEDELSESCENTER FRA PRAKTISK D&V TIL DIGITAL FM - BLIV CAFM LEDER Denne professionelle uddannelse

Læs mere

Nye informations- og kommunikationssystemer på byggepladsen

Nye informations- og kommunikationssystemer på byggepladsen Nye informations- og kommunikationssystemer på byggepladsen Rapport 2: Internationale Erfaringer Martine Buser Casper Schultz Larsen Christian Koch Rapport R-133 BYG DTU ISBN 87-7877-204-4 Juli 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland et bedre bips indhold leder bips nyt 2 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne KL Udbudsportalen December 2010 Indhold Forord...3 1. Seks modeller for offentlig-privat samspil...4 1.1 Drift, anlæg eller begge dele...5

Læs mere

Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk

Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk CAFM-Leder Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk BYGGERIETS LEDELSESCENTER Fra analog D&V til Digital FM - BLIV CAFM-LedeR Den professionelle CAFM-lederuddannelse

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER UDVIKLING AF TVÆRFAGLIGE BIM-KOMPETENCER OG ETABLERING AF NETVÆRKSSAMARBEJDET BVU*NET MELLEM BYGGERIETS UDDANNELSER SBI 2015:11 Implementering

Læs mere

Referat af fokusgruppemøde om programmeringsfasen 13.10. 2011

Referat af fokusgruppemøde om programmeringsfasen 13.10. 2011 Referat af fokusgruppemøde om programmeringsfasen 13.10. 2011 cuneco en del af bips Dato 24. 10. 2011 Projektnr. Sign. MET 1. Baggrund cuneco vil i en behovsanalyse afdække byggebranchens behov som udgangspunkt

Læs mere

Kvalitetsmål i den. - med fokus på industrialiseret byggeri. arkitektoniske designproces. Kasper vibæk Jensen og anne Beim

Kvalitetsmål i den. - med fokus på industrialiseret byggeri. arkitektoniske designproces. Kasper vibæk Jensen og anne Beim Kvalitetsmål i den arkitektoniske designproces - med fokus på industrialiseret byggeri Kasper vibæk Jensen og anne Beim cinark- Center for Industriel Arkitektur Kunstakademiets Arkitektskole cinark Omslagets

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere