Digitale redskaber Rapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitale redskaber Rapport"

Transkript

1 Digitale redskaber Rapport 14

2 Indhold Det Digitale Byggeri... 3 Digital renovering... 4 Planlægning og projektering... 5 Udbud og udførelse... 6 Drift og administration... 7 Digital bygningsmodel... 8 Opmåling og registrering Statslige bygherrekrav Om udviklingsprojektet SIDE 2 AF 14

3 Det Digitale Byggeri Tanken om at digitalisere byggeriet har været diskuteret i mange år. Let adgang til bygningsdata med projektweb, 3D-tegninger med klikbare objekter og anvendelsen af data om bygningen gennem dens drift og administration er elementer i drømmen om det digitale byggeri. I nybyggeriet taler man om det digitale byggeri fra vugge til grav. Her kommer digitalisering af tegningerne næsten af sig selv. I de eksisterende bygninger skal man derimod aktivt vælge at få lavet en digital model af sin bygning. Der kan være mange gode grunde til at lave en digital model af en eksisterende bygning. I forbindelse med en større renovering eller ombygning kan det være en stor hjælp i dialogen mellem parterne, hvis man kan bevæge sig rundt i en 3-dimensionel model af bygningen. En digitaliseret renoveringsproces har fordele i alle led. Under planlægning og projektering kan man nemt teste for uhensigtsmæssige placeringer af bygningsdele og installationer. I forbindelse med tilbudsgivning kan entreprenøren trække mængder ud med større sikkerhed og mindre tidsforbrug til følge. Under udførelsen kan en bygningsmodel holde alle opdateret på fremdriften af byggeriet - og håndværkerne har ofte lettere ved at forstå det ønskede slutresultat. Nogle vælger at få lavet digitale bygningsmodeller alene for at lette arbejdet i forbindelse med vedligehold og administration af bygningen. Med en klikbar bygningsmodel, der indeholder relevante data om bygningen og dens installationer, er det let at få overblik over vedligeholdelsesplaner, og dialogen med håndværkere og brugere bliver lettere. SIDE 3 AF 14

4 Digital renovering Når der skal gennemføres større renoverings- eller ombygningsopgaver i eksisterende bygninger, er der lige så mange gode grunde til at vælge en digital samarbejdsform som ved nybyggeri. En digital bygningsmodel af bygningen giver mange fordele. Der kan spares tid og penge samtidig med, at der bliver færre fejl og øget kvalitet i renoveringsarbejdet. Et projektweb sikrer, at alle arbejder på seneste versioner af modellen - og under udførelsen kan alle følge med i, hvor langt man er kommet. Digitalt udbud og tilbud kan potentielt spare mange timer for entreprenøren, når han ikke møjsommeligt skal sidde og beregne mængder. Endelig kan digital aflevering sikre, at de data, der er genereret under renoveringen, kan anvendes i den daglige drift og vedligehold af bygningen mange år frem. I modsætning til nybyggeriet er der ved renovering af en eksisterende bygning en særlig udfordring i at få skabt et digitalt grundlag for bygningsmodellen. Den store forskel mellem nybyggeri og renovering er, at hvor nybyggeriet i dag laves på baggrund af digitale tegninger, så skal den eksisterende bygning først opmåles og registreres, før den kan behandles digitalt. Men når bygningen først er lagt ind en bygningsmodel, er processen i store træk den samme som i nybyggeriet. SIDE 4 AF 14

5 Planlægning og projektering Planlægning Bygherren beslutter allerede under planlægningen af renoveringsprocessen, hvorledes den digitale bygningsmodel skal anvendes fremover. Beslutningen om detaljeringsgrad vil have indvirkning på valg af metoder for opmåling og registrering, og hvorledes de bæres videre i de efterfølgende faser i renoveringsprojektet. En digital bygningsmodel kan gøre projektet umiddelbart forståeligt for lægfolk, som ofte har vanskeligt ved at læse de traditionelle 2D-tegninger. Det øger muligheden for, at inddrage brugerne og driftfolk tidligt i fasen. Projektering Når alle rådgivere arbejder på samme projektmodel, er det nemt og hurtigt at simulere ændringsforslag, så alle parter kan aflæse konsekvenserne. Ændringer skal kun foretages ét sted, hvorefter nye detailtegninger hurtigt kan printes. En væsentlig fordel ved en digital bygningsmodel i 3D er, at man allerede i projekteringsfasen kan se, om geometrien er på plads. Man kan fx teste, om der er føringsveje, der kolliderer med bærende konstruktionsdele. SIDE 5 AF 14

6 Udbud og udførelse Udbud og tilbud Et væsentligt element i det digitale udbudsmateriale er en beskrivende mængdefortegnelse, hvor rådgiveren har opgjort de mængder, som entreprenørerne skal lægge til grund for deres tilbud. Den beskrivende mængdefortegnelse udformes på grundlag af det nye klassifikationssystem, DBK. Den digitale tilbudsgivningen foregår ved at de bydende entreprenører uploader deres tilbud via en portal på internettet. Licitationen foregår samme sted. Udførelse Håndværksmæssigt arbejde uden fejl og uhensigtsmæssige løsninger leveret til tiden er en efterspurgt vare, som mange bygherrer har vanskelig ved at få leveret. Føres rørene hensigtsmæssigt, eller føres de, som det passer bedst for den håndværker, der tilfældigvis har opgaven? Det er et af de problemer, som ofte kan løses, når projekteringen foregår i 3D, hvor man tydeligt kan se objekternes placering. Håndværkerne er i gang med renovering af en udlejningsejendom i Sønderborg, som er projekteret i 3D. Et introseminar, hvor håndværkerne præsenteres for projektet og kan stille spørgsmål, giver færre fejl og stor tilfredsstillelse hos håndværkerne. Ofte forstår de bedre bygherrens ønsker, når projektet demonstreres og forklares med digitale bygningsmodeller i 3D. 3D-modeller kan også anvendes i byggeprocessen, men det sker endnu sjældent. Adgang til en bygningsmodel i 3D ude på byggepladsen vil fjerne mange misforståelser. SIDE 6 AF 14

7 Drift og administration Drift og vedligehold af bygninger handler om overblik. Overblikket skal sikre, at vedligeholdelse og renovering finder sted på de optimale tidspunkter, og at bygningens lejemål udnyttes bedst muligt. Hvis hele bygningsporteføljen findes i klikbare 3D tegninger, så har ejer eller administrator bedre muligheder for at administrere bygningerne hensigtsmæssigt, og administrationen gøres mere uafhængig af enkeltpersoners viden om bygningerne. Vil du have statistikker på hvor mange badeværelser, der er i bygnings-porteføljen, antal kvadratmeter eller hvor mange kvadratmeter gang, mødelokale, butikslokale du har eller lignende, så kan du få det ud lynhurtigt. Særligt ejere og administratorer med et større antal bygninger, kan få stor glæde af dette. Når bygningerne er opmålte og registrerede, bliver nye renoveringssager også lettere at håndtere. De virtuelle bygninger kan løbende opdateres efter vedligehold eller renovering. SIDE 7 AF 14

8 Digital bygningsmodel Den digitale bygningsmodel er en 3-dimensionel model bygget op af objekter som fx rum, vægge, gulve og vinduer. Objekterne kan være mere eller mindre detaljeret beskrevet i modellen. Skærmbillede af en 3-dimensionel tegning. Bygningsejeren får mulighed for visuelle illustrationer i 3D af projektet, hvilket kan medvirke til en øget forståelse af projektets muligheder. Det kan også være en stor hjælp i forbindelse med dialogen med ejendommens brugere (lejere, driftsfolk m.m.). Desuden kan bygningsmodellen efterfølgende indgå i såvel administrations- som driftsopgaver. Modellen vil fx hjælpe driftsherren med et visuelt overblik over vedligeholdelsessituationen i bygningen. Rådgiverne har primært glæde af, at en bygningsmodel giver bedre overblik i projektet. Desuden kan rådgiveren gennemføre simuleringer på baggrund af data hentet fra bygningsmodellen. Det vil lette arbejdet med simuleringerne betydeligt, og dermed gøre SIDE 8 AF 14

9 det billigere at udføre dem. De udførende får let adgang til modellens mængder, som indgår direkte i pris- og omkostningsberegninggerne. Modellen kan desuden med fordel anvendes i planlægningen af arbejdet. SIDE 9 AF 14

10 Opmåling og registrering Allerede under den indledende planlægning af en renoveringsopgave, skal bygherren lægge sig fast på detaljeringsniveauet for opmålingen af bygningen. Han afgør principielt, om der skal foretages en langtidsholdbar opmåling eller en projektspecifik opmåling. På baggrund af opmålingen kan der etableres en digital bygningsmodel, der kan udgøre den fælles reference gennem hele projektet fra planlægning til aflevering og eventuelt videre under drift og vedligehold. Det er derfor essentielt, at behovet for detaljeringsniveau under alle projektets faser vurderes forud for opmålingen. Det er dog muligt at supplere opmålingen med flere detaljer, hvis det undervejs viser sig nødvendigt. Opmåling Opmåling kan principielt foretages med stor nøjagtighed og ned til mindste detalje. Man skal dog gøre sig klart, at et højt detaljeringsniveau medfører en voldsomt stor datamængde og gør efterbehandlingen tilsvarende arbejdstung. Det er derfor vigtigt at overveje fremtidige behov for anvendelsen af den digitale bygningsmodel før detaljeringsniveauet fastlægges. Traditionel opmåling er den mest anvendte metode - også til digitale bygningsmodeller. Håndholdte laser-afstandmålere er med til at gøre denne proces lettere, og prismæssigt er de blevet tilgængelige for de fleste. I mindre opgaver er det ofte arkitekten, der selv måler op, mens det i store projekter er en fordel at overlade opgaven til specialister som fx landmålere. Nedenstående link indeholder en oversigt over opmålingsmetoder og eksempler på udbydere anno Oversigten giver desuden et bud på, hvilket detaljeringsniveau, der er behov for i de forskellige byggefaser. Arkitekten foretager typisk en yderligere opmåling af bygningsdele under registreringen. Arkitekt og landmåler bør overveje, om det vil være en fordel at forrykke den traditionelle grænseflade. Landmåleren har principielt ingen forudsætninger for at måle byggetekniske detaljer op, men med omhyggelig information kan landmåleren medtage typiske arkitektmåleopgaver som placering af indvendige rør, detaljer omkring vinduer inde og ude m.v. Derved undgår arkitekten at bruge tid på måltagning, som landmåleren kan udføre hurtigere. Arkitekten kan til gengæld fokusere på kvalificering af bygningsdelene - dvs. selve registreringen. Det kan være en god idé at lave daljerede lister over, hvad landmåleren skal måle, og hvilken detaljereingsgrad de enkelte detaljer skal have. Listerne kan evt. suppleres SIDE 10 AF 14

11 med fotografier til støtte for landmåleren. Registrering Når opmålingsdata er bearbjedet til en objektbaseret bygningsmodel i 3D, indarbejdes data fra registreringen af bygningen. Derved opnås ikke alene kendskab til geometri, men også materialer og tilstand af de forskellige bygningsdele. SIDE 11 AF 14

12 Statslige bygherrekrav Det Digitale Byggeri er et initiativ fra regeringen, der betyder, at statslige bygherrer pr. 1. januar 2007 for nybyggeri og pr. 1. januar 2008 for renovering skal stille en række IKT-krav til rådgivere og udførende. Ved statsligt byggeri med en byggesum på 3 mio.kr. eller mere skal byggeerhvervets virksomheder kommunikere digitalt på følgende områder: Digitalt udbud Projektweb 3D modeller Digital aflevering Flere informationer ww.detdigitalebyggeri.dk SIDE 12 AF 14

13 Om udviklingsprojektet Mål Det kortsigtede mål med projektet var at tilvejebringe konkurrencedygtige opmålingsmetoder, der kunne generere digitale, objektorienterede bygningsmodeller af eksisterende bygninger og konverteres til de meste anvendte digitale 3D tegnings- og projekteringsværktøjer. Data skulle kunne anvendes ved projektering af renoveringsopgaver, udtræk af beskrivende mængdefortegnelser og digitalt udbudsmateriale. Det langsigtede mål var, at: et repræsentativt udsnit af tekniske rådgivere og udførende entreprenører fik tilstrækkelige kompetencer til at håndtere de ovennævnte metoder, brugen af metoderne skulle sikre en højere kvalitet og effektivitet med et mindre ressourceforbrug end ved traditionel opmåling, registrering, projektering og udbud/tilbud, samt bygherren kunne anvende den objektorienterede bygningsmodel i den daglige drift af ejendommen. Aktuel status Projektet er afsluttet i Projektets resultater har blandt andet været medtagning af krav til 3D-modeller i Erhvervs og Byggestyrelsens vejledning til de digitale bygherrekrav i forbindelse med indførelsen af kravene for renovering, om- eller tilbygning pr. 1. januar Projektgruppe Projektledelse: sbs Faglige konsulenter: Cyber Com Consulting GroupTeknologisk Institut Backbone Udviklingsvirksomheder (metoder): L3D: Landmålergården 3D-udbud: Statens Byggeforskningsinstitut SBi SIDE 13 AF 14

14 Involverede virksomheder (afprøvning/implementering): Rådgiverteams Arkitektfirmaet C.F. Møller og Rambøll Danmark A/S Arkitektfirmaet Hou & Partnere A/S og Leif Hansen Rådgivende Ingeniører A/S COWI A/S og B+arkitekter og designere as Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S og Arkitektfirmaet Kegel & Sciera og CEG Projektering NIRAS Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S og NOVA 5 Entreprenører CEG A/S MT Højgaard A/S NCC Construction Danmark A/S SKANSKA Danmark A/S Bygherre for afprøvningsprojekter Gentofte Kommune Bevillinger Fase kr. ( ) Fase kr. ( ) Fase kr. ( ) SIDE 14 AF 14

Digital projektplanlægning. Opfølgning på effektmåling

Digital projektplanlægning. Opfølgning på effektmåling TEKNOLOGISK INSTITUT Digital projektplanlægning Opfølgning på effektmåling Analyse og Erhvervsfremme Center for Nyindustrialisering Februar 2009 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1. EFFEKTMÅLINGEN DENGANG...

Læs mere

Til Universitets- og Bygningsstyrelsen. Dokumenttype Evalueringsrapport. Dato September 2010 DIGITAL 3D OPMÅLING PILOTPROJEKT PÅ SYDDANSK UNIVERSITET

Til Universitets- og Bygningsstyrelsen. Dokumenttype Evalueringsrapport. Dato September 2010 DIGITAL 3D OPMÅLING PILOTPROJEKT PÅ SYDDANSK UNIVERSITET Til Universitets- og Bygningsstyrelsen Dokumenttype Evalueringsrapport Dato September 2010 DIGITAL 3D OPMÅLING PILOTPROJEKT PÅ SYDDANSK UNIVERSITET DIGITAL 3D OPMÅLING PILOTPROJEKT PÅ SYDDANSK UNIVERSITET

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud.

UDVIKLINGSPROGRAM. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud. UDVIKLINGSPROGRAM Resumé, afrapportering af fase 1 samt program for fase 2

Læs mere

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2/99 Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2008-12-30 Anvendelse af IKT 1. BAGGRUND... 6 2. OVERSIGTSSKEMAER OVER BYGHERREKRAV... 8

Læs mere

Et godt renoveringsprojekt. Håndbog til bygherren om succesfuld renovering

Et godt renoveringsprojekt. Håndbog til bygherren om succesfuld renovering Et godt renoveringsprojekt Håndbog til bygherren om succesfuld renovering Titel: Et godt renoveringsprojekt Håndbog til bygherren om succesfuld renovering Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Analyse

Læs mere

bips nyt Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 2 / 2005 3D arbejdsmetode byggeri

bips nyt Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 2 / 2005 3D arbejdsmetode byggeri byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 3D arbejdsmetode bips nyt 2 / 2005 bips 2 / 2005 1 Den mest

Læs mere

Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav

Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav Udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav Juni 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Udarbejdet

Læs mere

PROJ EK T DOK U M EN T A T I ON B EDRE B Y GGEET I K. Minimeret udbudsmateriale til små byfornyelsessager. Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet

PROJ EK T DOK U M EN T A T I ON B EDRE B Y GGEET I K. Minimeret udbudsmateriale til små byfornyelsessager. Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet PROJ EK T DOK U M EN T A T I ON B EDRE B Y GGEET I K til små byfornyelsessager Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet Abildhauge A/S B. Nygaard Sørensen A/S December 2006 CeG A/S Kuben Byfornyelse

Læs mere

RAPPORT. Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden

RAPPORT. Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden RAPPORT Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden MANUAL NEW Januar 2011 MANUAL NEW Skovbakken 2 7800 Skive Tlf: 97 52 54 52 Mail: manew@mail.dk 2 Indhold

Læs mere

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer 1 Hvem står bag denne miniguide? Denne miniguide er udgivet af Implementeringsnetværket for Det Digitale

Læs mere

Det Digitale Byggeri

Det Digitale Byggeri ARTIKLER Det Digitale Byggeri Af Jonas Maaløe Jespersen, Implementerings:netværket Rapporten kan bestilles hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: http://www.ebst.dk/det_digitale_byggeri/22490/9/0 Kapitel 1 -

Læs mere

Et godt renoveringsprojekt. Håndbog til lejeren om succesfuld renovering

Et godt renoveringsprojekt. Håndbog til lejeren om succesfuld renovering Et godt renoveringsprojekt Håndbog til lejeren om succesfuld renovering Titel: Et godt renoveringsprojekt Håndbog til lejeren om succesfuld renovering Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Analyse og Erhvervsfremme,

Læs mere

Vejledningsnotat til bygherrekrav ( 3-12)

Vejledningsnotat til bygherrekrav ( 3-12) Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i alment byggeri og Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri

Læs mere

LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING

LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING på baggrund af Concert & Conference Centre, Reykjavik, Island Indhold 1. INDLEDNING...3 2. HVORFOR 3D PROJEKTERER?...4 2.1. Projektets udformning...4 2.2. De Digitale Bygherrekrav...4

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit

Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit VIA UNIVERSITY COLLEGE AARHUS Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit Morten Aaskov 26-11-2012 TITELBLAD TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE SPECIALE TITEL: VEJLEDER: Stig Ilkrone FORFATTER: Morten Aaskov

Læs mere

bips nyt Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3 / 2004 3D CAD-projekteringsværktøjer

bips nyt Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3 / 2004 3D CAD-projekteringsværktøjer byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3D CAD-projekteringsværktøjer bips nyt 3 / 2004

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8.

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. marts 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 3 Indledning...

Læs mere

Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT)

Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT) Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT) En guide baseret på Universitets og Bygningsstyrelsens erfaringer med Det Digitale Byggeri 1 Hvem står bag denne guide? Denne guide

Læs mere

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning af indførelsen af Det Digitale Byggeri Udført for: Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, BAI

Læs mere

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 BEDSTE PRAKSIS-MANUAL OM TOTALØKONOMI Resume: Denne Bedste Praksis-manual har til formål at redegøre

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

bips nyt 1/ 2009 bipshuset - sådan kan det gøres Årsberetning 3D objekter - nu også i renovering byggeri informationsteknologi produktivitet

bips nyt 1/ 2009 bipshuset - sådan kan det gøres Årsberetning 3D objekter - nu også i renovering byggeri informationsteknologi produktivitet byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bipshuset - sådan kan det gøres Årsberetning 3D objekter - nu også i renovering bips nyt 1/ 2009 bips 1 / 2009 1 Er bips på sporet? Der er sket meget

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri. April 2013

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri. April 2013 Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri April 2013 1 Udgivet af Bygningsstyrelsen April 2013 ISBN elektronisk 978-87-93013-01-8 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

vidensdeling/praktisk brugerplan/3d projektering status 2010 D model / 1.0 tværfaglig erfaringsopsamling/ ændrede arbejdsprocesser/arbejdsmetoder/

vidensdeling/praktisk brugerplan/3d projektering status 2010 D model / 1.0 tværfaglig erfaringsopsamling/ ændrede arbejdsprocesser/arbejdsmetoder/ vidensdeling/praktisk brugerplan/3d projektering status 2010 D model / tværfaglig erfaringsopsamling/ ændrede arbejdsprocesser/arbejdsmetoder/ 1.0 02/03 2/xx Ny viden til byggefagene/ Et afprøvningsprojekt

Læs mere

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri VEJLEDNING NR. 9186 Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 4 Indledning... 5 Baggrund

Læs mere

Forankring af Det Digitale Byggeri

Forankring af Det Digitale Byggeri Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania Forankring af Det Digitale Byggeri Rapport Juni 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

DET DIGITALE BYGGERI

DET DIGITALE BYGGERI VIA University College, Aarhus DET DIGITALE BYGGERI HVORDAN SER FREMTIDEN UD? Toke Grud Titelblad SPECIALE TITEL: DET DIGITALE BYGGERI VEJLEDER: JENS OTTO GRABAU (JOG) FORFATTER: TOKE GRUD DATO / UNDERSKRIFT:

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

En ny dagligdag med IKT - i almene renoveringsbyggesager

En ny dagligdag med IKT - i almene renoveringsbyggesager Titel Projektweb manual Undertitel Udgave En ny dagligdag med IKT - i almene renoveringsbyggesager 1. udgave Udgivelsesår 2013 Redigering Følgegruppe Forfattere Webportal Bygherregruppe Webportal Projektgruppe

Læs mere