STRATEGI DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGI 2015-2017 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING"

Transkript

1 STRATEGI DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING

2 Arbejdet med Strategi blev påbegyndt i foråret Med udgangen af 2014 blev det færdiggjort, blev præsenteret og besluttet af bestyrelsen d. 14. januar Strategien indeholder, foruden planen for de kommende 3 år, også en række strategier for indsatsområder ligesom der er beskrevet en række målepunkter, som viser strategiens fremgang. OM STRATEGIEN Fokus for DDV er medlemmerne. De startede foreningen i 1978 idet der var et behov for at tilegne sig og udveksle viden. Missionen blev grundlagt og er stadig gældende, som den første af 4 grundpiller i foreningens hus: DDV bygger netværk, der øger organisationers driftsoptimering - ved at facilitere og inspirere til anvendelse af Best Pratice metoder og processer. For at opnå ny viden, er Uddannelsesinstitutionerne afgørende i Danmark. DDV har derfor et tæt samarbejde med primært maskinmesterskolerne men i takt med udviklingen af nye uddannelser og institutioner, har de tekniske universiteter m.fl. interesse for foreningen. Den forskning, der foregår, skal være med til at sikre, at vores medlemmer fortsat kan være konkurrencedygtige på det globale marked med deres virksomheder placeret i Danmark. For at stimulere de faglige netværk og initiere videns overførsel fra uddannelsesinstitutioner gennemfører DDV arrangementer, som går på tværs af de faglige netværk og uddannelsesinstitutioner. Derved er DDV medvirkende til at, nye trends spottes og nye samarbejdsmuligheder udforskes til gavn for medlemmerne. Den fjerde og sidste grundpille er derfor samarbejde med interesseorganisationer. DDV ønsker at samarbejde med andre interessenter, hvor fælles viden skaber synergieffekt og optimering af vedligehold og dermed i sidste ende mulighed for vækst i virksomheden.

3 For at sikre, at såvel andre interesseorganisationer, uddannelsesinstitutioner som vore medlemmer og potentielle medlemmer, får kendskab til de muligheder foreningen tilbyder, er det vigtigt, at kunne skille sig ud i den store mængde af informationer og tilbud, der hele tiden tilflyder virksomhederne og beslutningstagerne. DDV skal derfor have en skarp kommunikationsprofil og et stærkt brand. Vision for DDV: Danmarks primære omdrejningspunkt til driftoptimering gennem vedligehold. VISION Danmarks primære omdrejningspunkt til driftsoptimering gennem vedligehold BRANDING OG KOMMUNIKATION NETVÆRK SAMAREBJDE med uddannelsesinstituationer ARRANGEMEN- TER SAMARBEJDE med interesseorganisationer MISSION DDV bygger netværk, der øger organisationers driftsoptimering - ved at facilitere og inspirere til anvendelse af Best Pratice metoder og -processer MEDLEMMERNE fordi vedligehold er mennesker

4 AMBITION Danmarks primære omdrejningspunkt til driftsoptimering gennem vedligehold. Derfor har DDV identificeret en række målsætninger, der vil være fokus på i den kommende 3 årig periode: Målsætninger Stigende antal medlemmer Optimering af netværk Samarbejde med uddannelsesinstituationer: Maskinmesterskoler Erhvervsskoler Universiteter - herunder kontakt mellem studerende og virksomheder Øget antal besøgende til arrangementerne Samarbejde med interessenter - herunder specielt offshore og shipping segmentet Branding og kommunikation

5 FOKUS I 2015: Der vil i hele strategiperioden være fokus på at udbygge foreningen med hensyn til antal af medlemmer og arrangementer. Det høje kvalitetsniveau af kurser, temamøder og konferencer skal fortsætte og der vil fra sekretariates side blive sat ind på at øge tilgangen af deltagere til de enkelte arrangementer. Arrangementerne vil blive budt bredt ud, således potentielle medlemmer bliver gjort opmærksom på foreningens tilbud. DDV skal ikke blot være et sted, hvor man mødes til gode arrangementer men også være et sted, hvor man kan søge og videregive viden hvilket sker i netværkene. Uddannelsesinstituationerne er vigtige for DDV og medlemmerne; Kommende medarbejdere kan spottes, de studerende etablerer tidligt et netværk, bacheloropgaver kan defineres og løses i samarbejde osv. Og ikke uvæsentligt, så er det en kanal for foreningen til fremtidige medlemmer. En win-win for alle. Nye segmenter vil blive udforsket, kontaktet og tilbudt medlemskab af DDV for at styrke foreningen og dens medlemmer. Nye medlemmer - om det er produktionsvirksomheder eller konsulentvirksomheder - skal ikke ses som en konkurrence men som en mulighed for udvikling. I dag er netværksdeltagere meget bevidste om at give og tage i lige dele. Ellers virker det ikke.

6 STIGENDE ANTAL MEDLEMMER I hele strategiperioden vil der sættes ind for at øge medlemstallet, for at sikre indtjeningen i foreningen. År Personer i alt Firma Personlige Studerende

7 HVORDAN? Sekretariatet vil aktivit søge potentielle medlemmer via personlig kontakt i forbindelse med messer, arrangementer mv. samt opsøge og besøge virksomheder. Lejlighedsvist vil der blive investeret i konsulenter, der hjælper DDV med rekrutteringen ved direkte kontakt til potentielle medlemmer. Virksomhedsbesøg/informationsmøder Virksomheder vil aktivt blive kontaktet og besøgt for muligheder for arrangementer og medlemskaber. Studerende De studerende på landets 5 maskinmesterskoler tilbydes gratis medlemskab fra start af uddannelsen. Dette udvides efterhånden til andre typer skoler efterhånden som strategien skrider frem. Erhvervskontorer Regioner/Erhvervskontorer i de enkelte regioner/byer kontaktes med henblik på tværgående samarbejder og etablering af arrangementer og samarbejde til gavn for medlemsvirksomhederne. Sponsorer Virksomheder har mulighed for at være DDV sponsor under Bygningsvedligehold eller Systemvedligehold. DDVs sponsorstruktur vil blive gennemgået og evt. revideret i 2015.

8 OPTIMERING AF NETVÆRK Netværkene er krumtappen i DDVs arbejde. Antallet af netværk er ikke vigtigt, men kvaliteten er. Derfor bliver netværkene løbende evalueret og det vurderes, om de skal køre videre, nedlægges og om der skal tilføres nye. For at sikre, at vi tilbyder medlemmerne et godt netværk skal der udvikles en køreplan for et netværksmøde før, under og efter mødet, således deltagerne får mest muligt ud af deres deltagelse. Det kræver engagement at være i et netværk og det vil vi gerne honorere med, at møderne er så professionelt tilrettelagt og udført som muligt. Netværk pr Kommentarer Asset Management Igang Benchmarking Igang Byg Kick-off i 2015 Ekspert/Diplom og Uddannelse Kick-off i 2015 El Kører Energi/Proces Kick-off i 2015 Produktivitetsforbedring Kick-off i 2015 Præsidiet Kører RCM Kører Region Sjælland (incl. Hoved + Born) Kører Region Midt-/Nordjylland Kick-off i 2015 Region Syddanmark Kører

9 HVORDAN? Folderen Det gode DDV-netværksmøde er en beskrivelse af hvorledes et netværksmøde skal køres. Hvert netværk vil blive drevet af en netværksformand, der som udgangspunkt er medlem af DDV. Der stilles krav til netværksformanden ligesom DDV samt netværksdeltagerne skal yde sin part i at få et godt DDV-netværksmøde. I 2015 tilbydes alle netværksformænd et udannelsesforløb, der skal klæde dem på til rollen. I 2015 vil det også blive besluttet, om netværkskonsulenten skal honoreres for sit arbejde. Nye netværk Nye netværk etableres hvis medlemmerne ønsker det.

10 SAMARBEJDE MED UDDANNELSESINSTITUTIONER DDV ser det som en vigtig opgave at formidle interessen for vedligehold blandt unge. Dette skal gøres på et tidligt tidspunkt, således de unge har mulighed for at søge ind på relevante uddannelser. For de kommende 3 år er følgende besluttet: Uddannelsesinstitutioner Maskinmesterskoler Erhvervsskoler Universiteter Maskinmesterskoler 2015 I 2015 fortsætter den allerede etablerede kontakt med maskinmesterskolerne. Der vil blive udarbejdet en skabelon for undervisning således det sikres, at indhold og budskaber er ens. DDV etablerer et undervisnings-team, der kan varetage undervisningen på de enkelte skoler. Der vil blive udarbejdet en profil på hvert team-medlem således skolerne kan efterspørge bestemte kvalifikationer. Erhvervsskoler 2016 DDV vil tilbyde erhvervsskolerne samme oplæg som maskinmesterskolerne, og arbejdet påbegyndes i efteråret 2015 Der tænkes også for denne gruppe et projekt, hvor de unge skal arbejde hands-on med vedligehold. Den første arbejdsoverskrift er Vedligehold - en spændende karriere med fokus på emne, hvor der skal arbejdes med cases og på virksomheder. Emnerne kunne være: Offshore (skibe/energy) Green Energy (vindmøller/jordvarme mv.) Produktion (traditionel produktion) Elektrotekniker (Repamotor)

11 Desuden tænkes de højere læreranstalter ind til en præsentation af mulighederne for videreuddannelse. Universiteter 2017 Der er allerede idag etableret et godt samarbejde med Syddansk Universitet omkring Ph.D inden for vedligehold. DDV deltager i det omfang SDU har ønsker hertil. Plan for samarbejder vil blive udarbejdet i efteråret HVORDAN? Aftale om undervisningsmoduler på skolerne DDV dating etablering af samarbejde mellem studerende og virksomheder ved praktikophold og bacheloropgaver Medlemskab ved start af studierne Deltage i arrangementer til specialpriser Lave arrangementer for/i samarbejde med skolerne Studiepris ved årskonferencen

12 ØGET ANTAL BESØGENDE TIL ARRANGEMENTERNE Der udvikles to gange årlige en arrangementskalender til medlemmerne, der udkommer sammen med Optimering. Valg af emner baseres på medlemmernes svar i forbindelse med en survey i efteråret. Arrangementskalenderen skal på et år indeholde: Konferencer, 6 8 om året Temamøder, 10 om året Årskonference, 1 om året Kurser / Workshops / seminarer / certificeringer: DDV egne kurser EFNMS regi I samarbejde med eksterne udbydere Konferencer Konferencerne er heldagsarrangementer, som medlemmerne skal betale for. Tovholderen for arrangementerne, f. en netværksformand, sørger for, at indlægsholdere og cases passer ind kvalitetsmæssigt i DDVs programportefølje. Temamøder Medlemmer af DDV har mulighed for at tilbyde et temamøde, hvor fagligheden selvfølgelig er i fokus. Deltagerne skal dog forvente, at værtsvirksomheden vil fortælle om sin egen virksomhed/produkter. Dette skal dog begrænses, hvilket også er en del af aftalen, når man udbyder temamøde i DDV. Deltagelse i et temamøde er gratis. Årskonference En gang om året afholder DDV årskonference for alle medlemmer. Dagen vil være bredere i emnerne ligesom arrangement vil blive afholdt på en lokalitet, som vurderes relevant for det pågældende årsmøde. Der er ingen fast dagsorden for dette møde.

13 Kurser / Workshops / seminarer / certificeringer Medlemmerne tilbydes forskellige former for uddannelse under DDV. Det kan være ledelse, teknik EFNMS certificering mv. men det vil for nærværende være på et niveau, hvor DDV ikke konkurrerer med etablerede uddannelsesinstitutioner. HVORDAN? Markedsføring Der vil blive fokuseret på markedsføring via nyhedsmail, Optimering, relevante medier samt i forbindelse med den personlige kontakt.

14 SAMARBEJDE MED INTERESSEORGANISATIONER DDV ser samarbejder på tværs af interesser og faggrupper som en styrke for foreningen og dens medlemmer. Der foreligger en række aftaler, der i løbet af 2015 vil blive gennemgået og forsøgt genetableret. Desuden vil nye netværk/organisationer blive kontaktet, hvor det vurderes, at de kan bibringe DDV og dens medlemmer værdi. I 2015 har bestyrelsen for DDV besluttet, at der skal være fokus på Offshore branchen. I et samarbejde med DDV ligger også, at vores medlemmer skal tilbydes deltagelse i arrangementer til en reduceret pris. Foreløbig oplæg til interessefelter: Maskinmestrenes Forening Offshore Energy Danish Maritime and Offshore Group Danmarks Rederiforening IT Brancheforeningen Videncentre, f. Dansk Produktions Univers, Green Tech Center mv. Erhvervsservice centre Maritime Danmark Energiforum Danmark Effiktivitet.dk Dansk Facility Management Repamotor

15 HVORDAN? Sekretariatet vil aktivit søge samarbejdsmuligheder på tværs af interesser og faggrupper. I løbet af strategiperioden vil der være forskellige områder, der vil blive sat ekstra fokus på. For den kommende periode vil det være Offshore og Shipping Segmentet.

16 BRANDING OG KOMMUNIKATION Branding af DDV DDV logo og navn er velkendte blandt medlemmerne. Det, sammen med foreningens koncept, netværk og aktiviteter, samt den måde, sekretariatet agerer på, danner vores identitet. Visionen Bæredygtig vedligehold skal indtænkes i alt, hvad vi gør. Kommunikation Hjemmeside Kommunikationen til medlemmerne foregår via hjemmeside, møder, netværk og arrangementer ligesom deltagelse på relevante messer skal være en del af kommunikationsstrategien. Optimering 4 gange årligt undsendes Optimering, der er medlemsbladet for DDV. DDV har på den måde et talerør til ca modtagere, som alle er medlem af Maskinmestrenes Forening. DDV er med i redaktionen og leverer artikler samt annoncer til bladet. Brochuremateriale Der udarbejdes brochuremateriale til de konferencer således de kan medbringes til forskellige temamøder mv. Pressemeddelelser DDV udsender pressemeddelelser i relevante medier, når der er noget at fortælle om. Det kan både være lokale aviser samt interesse-/brancherelateret. Personlig kontakt Bestyrelse og sekretariatschef skal holde kontakt med interessenter ved personlig kontakt.

17 HVORDAN? Kommunikationen bliver løbende tilpasset muligheder og økonomi, og skal understøtte foreningens strategi.

18 European Federation of National Maintenance Societies, EFNMS, er en sammenslutning af 22 vedligeholdsorganisationer, som sikrer konstant tilførsel af fagligt knowhow på højt internaionalt niveau til Danmark gennem DDV. Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade Fredericia Tlf

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 2008 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Visionsprojektet

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015

VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015 VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015 VIBORGegnens Erhvervsråd (VER) skal i 2015 gennemføre og/eller aktivt bidrage til nedenstående opgaver. Der er opstillet konkrete effektmål for alle

Læs mere

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN?

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? side 2 PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE Forfatter: Annemarie Holsbo Fotos: Colourbox Layout: Robert Georgalas Teknologisk Institut har udgivet publikationen

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1 Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning,

Læs mere

Oplev vækst stedbundne oplevelser

Oplev vækst stedbundne oplevelser Oplev vækst stedbundne oplevelser Analyse af 4 events Udarbejdet af Jysk Analyse 2014 2 I denne rapport præsenteres et kortfattet sammendrag af de samlede resultater af gæsteanalyser og værdikædeanalyser

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

NETVÆRK NORDVEST 2015

NETVÆRK NORDVEST 2015 NETVÆRK NORDVEST 2015 IDENTIFIKATION AF LOKALE VIRKSOMHEDSNETVÆRK Rapport for Udarbejdet af FORORD I 2012 blev der af otte ministerier, de seks regionale vækstfora, Danske Regioner og KL udviklet en strategi

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen //

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // Hva så Arkitektforbundet? Arkitektforbundet inviterer dig og din kol- Deltag i debatten, hør oplæg `uden filter og nyd en håndbrygget Stauning Classic fra lega

Læs mere