Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år"

Transkript

1 NOTAT Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år

2 1. Indledning 4 2. Personalemangel Indledning Udfordringen Økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser af personalemanglen Økonomiske konsekvenser og vikaranvendelse Kvalitetsmæssige konsekvenser Initiativer til imødegåelse af personalemanglen Lokale initiativer Blomsterprojekterne 9 3. Styringsinitiativer Indledning Styringsmodel Generelt Referencetakster Revideret styringsmodel øget anvendelse af systematisk udbud Økonomisk potentiale ved øget anvendelse af systematisk udbud og de nye referencetakster Økonomisk potentiale ved revideret styringsmodel Anvendelse af referencetakster i regionens takstmodel Indførelse af differentierede takster på sygehusenes marginale aktivitet Indførelse af differentierede takster på den samlede sygehusaktivitet Styringsmodel ift. psykiatrien Medicin Generelt Sygesikringsmedicin 27 Resultater og kommende indsatser Sygehusmedicin Sygesikringsområdet Større sikkerhed i prognosticering Laboratorieområdet Respiratorpatienter Enhedsomkostninger på de sociale institutioner Indkøbsområdet i Region Sjælland Generelt Effekter af indkøbsindsatsen 2009/ Indsatsen fortsætter Behandlingsret og regionens egenbehandling i psykiatrien Indledning Børne- og ungepsykiatri 35 2

3 4.3 Voksenpsykiatri Indsatsområder Implementering i budgettet for Sygehusforpligtigelse for patienter fra Københavns kommunes socialpsykiatriske institutioner beliggende i Region Sjælland IT Indledning Resultater på IT-området Én fælles klinisk platform i regionen Konsolidering af it-infrastruktur og fælles administrative systemer Indsatsområder i Klinisk IT arbejdsplads IT-understøttet planlægning og logistikstyring Telemedicin Understøttelse af administrative processer Basale infrastrukturelle forudsætninger og sikkerhed Synlighed og sammenhæng i den regionale udviklingsindsats Indledning Ny strategi for tilskudsmidler Effekter af regionale udviklingsmidler 49 3

4 1. Indledning Regionen har siden etableringen arbejdet med at udføre og udvikle regionens opgaver og drift. Hvert år har særlige temaer været med til at tegne profilen i årets budget. Temaet for Budget 2007 var sikker drift, og for Budget 2008 var det harmonisering og udvikling. Budgettemaet for 2009 var fremdrift i kvalitet og effektivitet. Der blev specielt sat fokus på den væsentlige udfordring som regionen står over for med personalemangel på bl.a. sundhedsområdet. I budgettet blev der afsat betydelige midler til at imødegå denne udfordring, ligesom der blev formuleret strategiske sigtelinjer for regionens indsats inden for dette område. Der blev i forbindelse med budgettet for 2009 desuden taget forskellige initiativer for at tage højde for de styringsmæssige udfordringer, som regionen står over for: Mulighederne for at påvirke efterspørgslen efter regionens ydelser er stærkt begrænsede, samtidig med at den økonomiske ramme sætter begrænsninger for at øge udbuddet af regionens ydelser. I de følgende afsnit vil der blive gjort status på flere af de væsentlige initiativer af strategisk og/eller styringsmæssig karakter, regionen har iværksat, ligesom der vil blive set nærmere på perspektiverne af de pågældende initiativer i 2010 og de kommende år med fokus på den videre udvikling. Afsnittene er inddelt i følgende overordnede temaer: Personalemangel Med udgangspunkt i budget 2009 s tema om personalemangel følges der hér op på de såkaldte blomster projekter, som er den daglige betegnelse for de projekter, der er resultatet af rigtig mange og gode forslag (over 150) fra virksomhedens mange arbejdspladser og afdelinger, der kom ind som svar på de politiske sigtelinjer, der blev udstukket fra årets start. Med afsæt i de konsekvenser af økonomisk og kvalitetsmæssig karakter, som sygehusene oplever som følge af personalemanglen, vil der ligeledes blive redegjort for nogle af de initiativer, sygehusene har iværksat. Endelig vil regionens initiativer til at nedbringe udgifterne til eksterne vikarer blive omtalt. Styringsinitiativer Regionen står på flere områder over for væsentlige udfordringer som følge af de styringsmæssige rammer, der gælder for regionens virke. Regionen udfordres således af stor efterspørgsel efter mange af regionens ydelser, som sætter aktiviteten og økonomien under pres. Senest blev det udvidede frie sygehusvalg genindført pr. 1. juli, hvilket forventes at betyde en forøgelse af efterspørgslen. Der vil i den forbindelse blive gjort status for flere af de initiativer, som 4

5 Region Sjælland har iværksat for at imødegå disse udfordringer, herunder bl.a. i forhold til en proaktiv styring og opfølgning samt fokus på enhedsomkostninger. Det gælder fx regionens styringsmodel ift. sygehusaktiviteten, medicinområdet, regionens indkøbsstrategi og fokus på enhedsomkostninger på socialområdet. Behandlingsret og regionens egenbehandling i Psykiatrien Under dette tema er der set nærmere på de foreløbige effekter af regionens indsats for at implementere undersøgelses- og behandlingsretten inden for børne- og ungepsykiatrien. Pr. 1/ indføres en udvidet behandlingsret for voksne, og der vil derfor tillige indgå psykiatriens foreløbige handlingsplan for arbejdet med at implementere denne behandlingsret. Derudover ses der kort nærmere på regionens bestræbelser på at omlægge fra udenregional til regional behandling i form af et hjemtagelsesprojekt af patienter der hidtil har været behandlet i Region Hovedstaden. IT IT spiller en væsentlig rolle i realiseringen af flere af regionens målsætninger. Udover at være et meget håndgribeligt værktøj i hverdagen, er IT således et væsentligt redskab på hele sundhedsområdet ift. at sikre en høj kvalitet og høj grad af patientsikkerhed. IT er også et redskab til at imødegå udfordringer omkring personalemangel, fx på områder hvor anvendelsen af IT kan frigøre personaleressourcer til andre opgaver, ligesom IT kan anvendes som et middel til at rekruttere personale. Den Regionale Udviklingsindsats I forlængelse af Region Sjællands dannelse har den regionale udviklingsindsats i de foregående år især haft fokus på udvikling af strategier og handlingsplaner, opbygning af relationer til eksterne samarbejdspartnere og på udvikling af regionens rolle som regionalpolitisk aktør. Der vil hér blive set nærmere på de initiativer, der i et fremadrettet perspektiv skal skærpe Region Sjællands profil, øge synligheden om regionen og styrke sammenhængene på tværs i den regionale udviklingsindsats. 5

6 2. Personalemangel 2.1 Indledning Mangel på personale var et af to hovedtemaer i budgettet for I forbindelse med budgettet for 2009 blev der således afsat en pulje til imødegåelse af primært personalemangel (pulje til fremdrift i kvalitet og effektivitet). I forlængelse heraf blev der politisk formuleret sigtelinjer inden for en lang række indsatsområder, som fx fastholdelse, national og international rekruttering, uddannelse og forskning. I løbet af 2009 er der på tværs af regionen, arbejdet med at omsætte sigtelinjerne til konkrete typisk lokalt forankrede projekter, de såkaldte blomsterprojekter. Manglen på personale på regionens sygehuse giver sygehusene udfordringer af såvel økonomisk som kvalitetsmæssig karakter. I forbindelse med driftsaftaleopfølgningen pr fik Regionsrådet en foreløbig orientering om disse konsekvenser. Bl.a. på den baggrund er der iværksat en række lokale initiativer på sygehusene - blomster - projekter, ligesom der er taget forskellige initiativer specielt på vikarområdet. 2.2 Udfordringen Mangel på arbejdskraft inden for visse personalegrupper er et landsdækkende problem. I Region Sjælland forstærkes dette problem af den aldersmæssige sammensætning hos såvel personale som befolkning. Frem mod 2018 stiger gruppen af ældre med et forventeligt øget behov for pleje og behandling - således med ca. 38 %. Samtidig falder arbejdsstyrken med 5 % frem mod Specielt inden for de kommende 5 år forventes fx 25 % af sygeplejerskerne og 50 % af speciallægerne og de praktiserende læger at gå på pension. Hertil kommer, at de små årgange fra år - er relativt mindre i Region Sjælland end i resten af landet. Udfordringen med at kunne tiltrække unge til erstatning for de ældre, der forlader regionens arbejdspladser, er altså relativt større i Region Sjælland. Samtidig er regionens uddannelsesniveau lavere end i landets øvrige regioner. Evnen til at tiltrække den nødvendige kvalificerede arbejdskraft til bl.a. Region Sjællands sundhedsvæsen er en grundlæggende forudsætning for, at regionens målsætninger kan opfyldes. Den økonomiske situation har betydet, at arbejdsløsheden er steget. Umiddelbart vil øget arbejdsløshed kunne ses som en forbedring af mulighederne for at rekruttere personale. Formentlig som konsekvens af usikkerheden i den aktuelle situation er der da også tendenser til, at personale i højere grad vælger sikker offentlig ansættelse til, ligesom ansøgertallet til sundhedsuddannelserne er steget. 6

7 Da sundhedsvæsenet er videnstung, og manglen inden for fx lægegruppen er bestemt af den historiske uddannelseskapacitet, medfører den økonomiske krise ikke i sig selv en forbedring af rekrutteringssituationen. Udfordringen med de små årgange vs. de stigende behov for specielt sundhedspersonale er således uændret til stede. Fokus på rekruttering, fastholdelse og attraktive arbejdspladser skal derfor fastholdes med en målrettet indsats dels for at rekruttere nyt personale som erstatning for afgående, dels for at udskyde afgang fra arbejdsmarkedet. 2.3 Økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser af personalemanglen Det er en målsætning for sygehusenes drift at gennemføre en så høj aktivitet som muligt bl.a. af hensyn til at sikre patienterne en så rettidig og kompetent behandling som muligt. Det er samtidig en forudsætning, at denne aktivitet gennemføres inden for de opstillede økonomiske rammer, og med fokus på en effektiv ressourceanvendelse. Samtidig skal aktiviteten gennemføres ud fra en ambition om opfyldelse af alle centralt og lokalt fastsatte kvalitets- og servicemål Økonomiske konsekvenser og vikaranvendelse Regionen har prioriteret en høj aktivitet højest for at sikre patienten en hurtig behandling på egne sygehuse. Satsningen på høj aktivitet og korte ventetider udfordres bl.a. af manglen på personale og kapacitet. I en situation med personalemangel, betyder sygehusenes målsætning om at levere en høj aktivitet, en kraftig forøgelse af den eksterne vikaranvendelse. Sygehusene har i varierende grad udfordringer med at rekruttere det nødvendige personale. Inden for lægeområdet har alle tre sygehuse mangel på speciallæger. I Sygehus Nord er langt hovedparten af stillingerne dog besat med reservelæger eller 1. reservelæger. For Sygehus Syds vedkommende har det været nødvendigt at honorere eget personale for en ekstra indsats samt lave en række aftaler for at dække beredskaber og opretholde aktiviteter, gennem anvendelse af lægekonsulenter og eksterne vikarbureauer. Psykiatrien anvender også eksterne vikarer, konsulenter og i mindre omfang medicinstuderende til at imødegå lægemanglen, ligesom der ansættes andre personalegrupper i lægestillingerne, fx psykologer. De somatiske sygehuse mangler sygeplejersker inden for flere forskellige specialer, ligesom Psykiatrien står over for rekrutteringsudforinger i forhold til plejepersonalet. For at kunne give patienterne den nødvendige pleje og behandling, er det derfor nødvendigt at anvende eksterne vikarbureauer. Regionens sygehuse mangler også lægesekretærer og der er tillige i varierende omfang udfordringer med at skaffe radiografer og til dels også bioanalytikere. 7

8 Omfanget af ledige stillinger har medført en kraftig stigning i sygehusenes udgifter til vikarer. På Sygehus Nord har der pr. 31/5-09 været en stigning på ca. 11 mio. kr. ift. samme periode sidste år, svarende til en stigning på ca. 45 %. På Sygehus Syd har der pr. 31/5-09 været en stigning på ca. 17 mio. kr. svarende til en stigning på ca. 5 8%. Psykiatrien har pr. 31/5-09 oplevet en stigning i forbruget af eksterne vikarer på ca. 3 mio. kr. ift. samme periode sidste år, svarende til en stigning ca. 20%. Denne kraftige stigning i den eksterne vikaranvendelse presser i sagens natur sygehusenes økonomi ganske meget. Det har medført overvejelser om etableringen af interne vikarkorps, og muligheden for at gå i udbud med vikarydelser i Region Sjælland, jf. nedenfor. De enkelte sygehuse har som supplement hertil og til de centrale blomsterprojekter igangsat en række lokale initiativer Kvalitetsmæssige konsekvenser Personalemanglen på sygehusene betyder bl.a., at arbejdsmiljøet påvirkes, idet der lægges et øget pres på det faste personale, når der anvendes ekstern arbejdskraft i stadig stigende omfang. Kontinuiteten i patientbehandlingen og den patientoplevede kvalitet sættes også under pres, når der i større omfang anvendes vikarer. Blandt andet fordi der bruges mange ressourcer på introduktion og oplæring af de eksterne vikarer, for at sikre deres kendskab til lokale forhold og lokale rutiner, og der dermed bliver mindre tid til andre opgaver. Også arbejdet med optimering af patientforløb og egentlig vagtplanlægning kræver ekstra tid ved den høje anvendelse af vikarer. Manglen på fx læger og lægesekretærer har også en negativ effekt på sygehusenes registrerings-og dokumentationsindsats fx ift. rettidig udsendelse af udskrivningsbreve og registreringer i kliniske databaser m.m. 2.4 Initiativer til imødegåelse af personalemanglen Region Sjælland har iværksat en lang række tiltag for at imødegå personalemanglen, og de deraf følgende både økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser. Der arbejdes med løsninger som skal reducere manglen, både i form af lokale initiativer på sygehusene og blomsterprojekterne. Der arbejdes også på initiativer som har til formål at reducere udgifterne til de vikarer, som anvendes Lokale initiativer Sygehusene har iværksat en lang række af initiativer til imødegåelse af personalemanglen - initiativer, som især skal bidrage til at tiltrække og fastholde personalet. Af eksempler kan nævnes fokus på international rekruttering, hvor sygehusene med bistand fra regionens enhed for ledelse, kompetenceudvikling og rekruttering gennemfører flere rekrutteringskampagner, fx blev der i juni 2009 indgået en samarbejdsaftale mellem Region Sjælland og det østrigske lægekammer. 8

9 Sygehusene har endvidere valgt at fokusere på en mere bevidst anvendelse af branding og annoncering for gennem en skærpet profil at rekruttere medarbejdere, fx ift. stillingsopslag, deltagelse i messer m.m. Der bliver også arbejdet med forskning og uddannelse, bedre arbejdsmiljø som midler til at rekruttere og fastholde medarbejdere. Som rekrutterings- og fastholdelsestiltag har Distrikt Næstved og Distrikt Maribo i samarbejde fx igangsat et projekt, hvor der udbydes en 1-årig introduktionsuddannelse til sygeplejersker inden for psykiatrien. Formålet er, at sygeplejersker gennem praktisk og teoretisk uddannelse samt personlig udvikling opnår kompetencer svarende til rutineret niveau i udøvelse af psykiatrisk behandling. Der arbejdes endvidere aktivt med opgaveglidning på regionens sygehuse. Dette arbejde har muliggjort en vis flytning af opgaver til personalegrupper, hvor personalemanglen ikke er så markant som fx for læger og sygeplejersker. Opgaveglidningen er på flere områder understøttet af uddannelsesmæssige tiltag. Sygehusene arbejder aktivt med igangsættelse af projekter omkring opgaveglidning. Fx er der gennemført et projekt omkring opgaveglidning i Sygehus Syd, hvor halvdelen af radiografstillinger i Ringsted er besat med social- og sundhedsassistenter. En forudsætning for opgaveglidningen har været etablering af en særlig uddannelse af SSA er, der bl.a. giver dem mulighed for at arbejde med billedtagning i mammografiscreeningsfunktionen. Sygehusene har i varierende omfang desuden anvendt forskellige overenskomstmæssige muligheder, fx ift honorering for meraktivitet, ligesom der har været indgået aftaler med fx lægekonsulenter om varetagelse af forskellige funktioner, især i områder, hvor lægemanglen er stor. Der er i starten af 2009 igangsat en række initiativer på regionens sygehuse for at imødegå de kvalitetsmæssige og økonomiske udfordringer i forhold til brugen af eksterne vikarer. Således er der bl.a. igangsat konkrete initiativer i forhold til den daglige rekvirering af vikarer, herunder rekvireringsprocedurer på de enkelte sygehuse. Med det formål at reducere prisen ved vikaranvendelse gennemføres i efteråret 2009 et regionalt udbud på eksterne vikarydelser. Således forventes det, at der ultimo 2009 indgås de første vikarrekrutteringer på nye regionspriser. I løbet af efteråret 2009 vurderes sideløbende ønskeligheden og muligheden for etablering af interne vikarkorps på de enkelte sygehuse. Den samlede indsats på vikarområdet koordineres af OHR i samarbejde med de tre sygehuse Blomsterprojekterne I forlængelse af den politiske aftale om Budget 2009, blev der udarbejdet politiske sigtelinjer inden for: Rekruttering og fastholdelse 9

10 o Fastholdelse o National rekruttering o International rekruttering Attraktive arbejdspladser o Udvikling og forskning o Uddannelse o Arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse og arbejdsdeling o Teknologi o Opgavedeling De politiske sigtelinjer angiver en retning for, hvordan der skal arbejdes frem mod de vedtagne politikker på området og således være styrende for de indsatser, der skulle sættes i værk. Proces for arbejdet med de politiske sigtelinjer i 2009 og tildeling af midler Som en del af udmøntningen af de politiske sigtelinjer i forhold til budgettemaet om personalemangel mv. har der været indkaldt projektidéer fra alle afdelinger og MED-udvalg mv. i hele sundhedsvæsenet samt fra de sociale institutioner. Baggrunden for, at idéindkaldelsen blev tilrettelagt som en bottom-up proces, var en tese om, at personalets accept af og ejerskab til de udviklede løsninger uanset kvalitetsniveauet er afgørende, hvis de også skal være effektive/have effekt. Ud fra denne filosofi og proces ville der så kunne være en eller flere enheder, der havde opnået en effektiv løsning inden for de enkelte områder, som der var udarbejdet sigtelinjer for. Hvis der blev igangsat projekter inden for alle områder, ville man således ultimo 2009/primo 2010 samlet set være i den situation, at mange forskellige enheder i regionen har bidraget med både brugbare og højeffektive løsninger, som ville kunne udveksles afdelinger og enheder imellem. Desuden ville enhederne kunne markedsføres som spydspidser/frontfører/ udviklere osv., der kunne bidrage til den fælles videndeling og -spredning. Samlet blev der indsendt 150 projektidéer inden for sundhedsområdet og 9 projektidéer fra de sociale institutioner. Principperne for tildeling af midler fra puljen på de 24,5 mio. kr. har på sundhedsområdet været, hvorvidt projektet håndterer personalemangel ved at skaffe nye hænder eller at flytte opgaver fra hænder der mangler, til hænder der kan skaffes eller at fastholde hænder. Projekterne på de sociale institutioner har udover for at fastholde og tiltrække - haft som fokus at udvikle institutionerne via udvikling af medarbejdere, ledere og samarbejdsrelationer. Endvidere blev der for alle projekter set på, hvorvidt projektet kan ses i sammenhæng med andre projekter af lignende karakter, hvorvidt der var tale om et videndelingsprojekt, samt hvorvidt projekterne kunne startes op eller suppleres med proceshjælp fra fx Organisation og HR og Kvalitet og Udvikling. 10

11 Initiativer inden for fastholdelse og rekruttering herunder projekter til fremme af international rekruttering er blevet tildelt ca. 12 mio. kr. fra puljen. Derudover var der særlig stor interesse for at arbejde med Arbejdstilrettelæggelse og arbejdsdeling/opgavedeling (herunder LEAN), hvorfor en række af sådanne projekter er prioriteret ved fordeling af midlerne i alt ca. 2,4 mio. kr. Ringe i vandet videndeling og -spredning som nødvendighed og sund fornuft Udvikling af nye initiativer, arbejdsgange, rutiner mv. er allerede en del af hverdagen lokalt på regionens arbejdspladser. For at sikre optimal udnyttelse af ressourcerne, bør der i de mange lokale initiativer tænkes ind hvordan viden og erfaringer kan gives videre til andre, men også om andre allerede har udviklet viden eller gjort erfaringer, der kan bygges videre på i udviklingen af det lokale arbejde. Det bliver således et must for enhederne at stjæle med arme og ben, hente inspiration alle steder fra for hurtigt at kunne opnå resultater, og for at demonstrere, at man ikke altid behøver at starte forfra, men godt kan overtage andres idéer og arbejde videre hermed. Et væsentligt aspekt ved det samlede projekt har derfor været, at den viden, der findes eller genereres i de enkelte projekter, deles med andre, bl.a. gennem afrapportering i fælles projektstyringssystem, via central koordinering ift. beslægtede projekter, videndeling i Danske Regioner m.m. Der planlægges afholdt en fælles projektmarkedsdag, i efteråret hvor de enkelte projekter dels vil kunne præsentere/sælge deres projektidé til andre, dels søge viden eller shoppe hos andre projekter. Projektet har bragt de idéer og initiativer - der enten allerede er i gang eller som ønskes igangsat for at udvikle eksisterende praksis - frem i lyset. Hverken deling eller spredning af denne viden kommer af sig selv i en travl hverdag. Der skal derfor igangsættes initiativer, der understøtter og accelererer processen med at sprede ny viden fra de søsatte sigtelinjeprojekter. Fra ildsjæl til evidens Udvikling af praksis skal ske med fokus på evidens som metode til at vurdere mange metoder og indsatser mod hinanden med det formål at finde frem til det, der giver det bedste resultat. Det indebærer en analyse såvel kvantitativt som kvalitativt - af, hvad der er evidens for; at finde ud af, hvad der virker og hvorfor. Ved at evaluere projekterne systematisk og sprede erfaringerne både internt i regionen og ud over regionens grænser bidrager Region Sjælland til at producere evidens og bane vejen for next practice. Den videre indsats På baggrund af aktuel erfaring og viden indhøstet via sigtelinjeprojekterne vurderes der at være potentiale i at rette et særligt fokus på og intensivere indsatsen inden for to områder, der samlet set tilgodeser forudsætninger 11

12 for effektive løsninger (kvalitet, accept og videndeling) som beskrevet tidligere. De to områder er opgavedeling med afsæt i LEAN samt videndeling og -spredning. I 2009 var der i alt afsat ca. 24 mio. kr. til blomsterprojekterne. Hovedparten af disse projekter rækker ind i 2010/fortsætter i Når der tages højde for virkningerne i 2010 af allerede iværksatte initiativer og initiativer i forlængelse af tre-partsaftale m.m, vil der i 2010 være 5 mio. kr. til at gennemføre nye projekter. Det foreslås, at der i 2010 afsættes 5 mio. kr. til fremme af nye initiativer med særlig fokus på anvendelse af Lean som styringsfilosofi og ledelsesgrundlag. Det foreslås i forbindelse med budgettet for 2010 At arbejdet med Lean i Region Sjælland fokuseres og intensiveres. Alle ledere på Regionens institutioner (sygehuse, psykiatri, sociale institutioner mv.) bør tilbydes kursus i Lean-ledelse. Dette sker med henblik på at understøtte en fælles målrettet ledelsesindsats for at arbejde mod en optimal anvendelse af ressourcer via procesoptimering samt konkret vurdering af opgavevaretagelse og deling baseret på nødvendige kompetencer. Formålet med Leankursus er med udgangspunkt i de ledelsesmæssige udfordringer i implementeringen af en leankultur at tage fat på, hvordan man udøver god ledelse og fastholder god ledelse, når man inddrager medarbejderne i optimering af afdelingens arbejdsgange. At der iværksættes konkrete initiativer, der understøtter: o At indhøstede erfaringer i egen organisation fastholdes og videregives med henblik på udvikling o At viden indsamles - også uden for Region Sjælland - med henblik på, at lokale projekter tilføres viden fra andre initiativer o Koordinering af initiativer, der med fordel kan understøttes og løftes via fælles løsninger frem for via individuelle løsninger At der afsættes 5 mio. kr. til fremme af nye initiativer med særlig fokus på anvendelse af Lean som styringsfilosofi og ledelsesgrundlag 12

13 3. Styringsinitiativer 3.1 Indledning Regionen står på flere områder over for væsentlige udfordringer som følge af de styringsmæssige rammer, der gælder for regionens virke. Regionen udfordres således af stor efterspørgsel efter mange af regionens ydelser, som sætter aktiviteten og økonomien under pres. Senest blev det udvidede frie sygehusvalg genindført pr. 1. juli, hvilket forventes at betyde en forøgelse af efterspørgslen Der vil i den forbindelse blive gjort status over flere af de initiativer, som Region Sjælland har iværksat for at imødegå disse udfordringer, herunder bl.a. i forhold til en proaktiv styring og opfølgning samt fokus på enhedsomkostninger. Der vil ligeledes blive fokuseret på et mere fremadrettet perspektiv af initiativerne. Følgende emner vil blive gennemgået: Styringsmodel Medicin o Sygesikringsmedicin o Særlig dyr medicin Sygesikring Enhedsomkostninger på socialområdet Indkøb 3.2 Styringsmodel Generelt I budgettet for 2009 var der fokus på regionens styringsmæssige rammer. Hovedfokus var på de udfordringer, som den høje grad af efterspørgselsstyring på især sygehusområdet, giver. I forlængelse af suspensionen af det udvidede frie sygehusvalg og ændringen af styringsregime blev der som led i budgettet for 2009 foretaget en tilpasning af regionens takstmodel på sygehusområdet, således at hovedfokus var budgetoverholdelse. Der blev desuden iværksat udbud af sygehusydelser. I det følgende beskrives et forslag til en ændring af regionens styringsmodel på det somatiske område, hvori den foreslåede takstmodel for 2010 med inddragelse af differentierede takster kombineres med systematisk anvendelse af udbud. I lyset af den foreslåede ændring af styringsmodellen på det somatiske område, vil der kort blive set nærmere på styringen inden for psykiatrien Referencetakster Fra 2010 skal afregningen af behandlinger på privathospitaler og klinikker baseres på en forhandlet takst, som tager udgangspunkt i såkaldte referencetakster. Referencetaksterne beregnes med udgangspunkt i 13

14 udgifterne på de offentlige sygehuse, som udfører de forskellige typer af behandlinger mest omkostningseffektivt/billigst. Referencetaksterne vil derfor være lavere end DRG-/DAGS-taksterne, som er udtryk for de offentlige sygehuses gennemsnitlige udgift ved behandling af patienter. I nedenstående figur illustreres fastsættelsen af referencetaksten. Figur 1. Fastsættelse af referencetakst Der vil formentlig blive fastsat en referencetakst for hver DRG/DAGSgruppe. Hvilken procentvis andel af de billigste offentlige sygehuse, der vil blive anvendt ved fastsættelsen af referencetakster vides endnu ikke. Referencetaksterne for 2010 udarbejdes af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, og udmeldes senest den 1. oktober Revideret styringsmodel øget anvendelse af systematisk udbud Regionens takstmodel understøtter en øget ressourceudnyttelse, høj aktivitet og budgetoverholdelse i eget sygehusvæsen, men er ikke tilstrækkelig til en styring af udgiftsniveauet for regionens samlede sygehusforbrug, især på grund af det udvidede frie sygehusvalg. Anvendelse af systematiske udbud af sygehusydelser bidrager til en højere grad af styring af det samlede udgiftsniveau. Regionens rammeudbud til privathospitaler og klinikker, som blev gennemført i forlængelse af suspensionen af det udvidede frie sygehusvalg, resulterede i reduktioner af priserne til privathospitalerne. Konkret var takstniveauet i de indgående aftaler gennemsnitligt ca. 75 % af DRG/DAGS-taksten. I aftalen mellem Danske Regioner og 14

15 privathospitalerne om afregningstaksterne for 2. halvår 2009, er der fastsat priser svarende til ca. 83 % af DRG/DAGS-taksterne, svarende til en reduktion på gennemsnitligt ca. 17 %. De priser regionen har opnået ved systematisk udbud er slåedes lavere end de nationalt aftalte takster. For at understøtte styringen af udgiftsniveauet og en effektiv ressourceudnyttelse, foreslås der større grad af fokus på udbud og rammeaftaler ift. køb af sygehusydelser. Anvendelsen af systematiske udbud i budgettet for 2010, øges fra alene at omhandle det forventede forbrug på privathospitaler, til også at omfatte dele af det elektive forbrug af sygehusbehandlinger på udenregionale sygehuse samt udvalgte dele af den elektive basisbehandling på egne sygehuse. Formålet er således en samlet hjemtagning/omdirigering af regionens forbrug fra andre udenregionale sygehuse til egne sygehuse og/eller private samarbejdssygehuse. Da behandlingen på basisniveau på andre offentlige sygehuse afregnes til 100 % af DRG/DAGS-taksterne, vurderes der at være et større økonomisk potentiale ved en øget anvendelse af rammeaftaler med privathospitalerne. Det vurderes ikke at være muligt at hjemtage/omdirigere hele forbruget fra udenregionale sygehuse, da det består af både elektiv og akut behandling. Dertil kommer, at en del af forbruget på udenregionale sygehuse alene kan omdirigeres til egne sygehuse, da der for de pågældende behandlinger ikke eksisterer et privat marked. For at sikre kapacitet på egne sygehuse til at hjemtage behandlinger, er der sideløbende derfor behov for at lettere behandlinger omdirigeres fra egne sygehuse til privathospitaler/praktiserende speciallæger. Udbud til de praktiserende speciallæger forudsættes videreført, idet der på denne måde kan frigøres kapacitet i eget sygehusvæsen til mere komplicerede undersøgelser/operationer, som ikke kan udføres i speciallægepraksis. På de områder, hvor der indgås systematiske udbud, skal visitationen i regionen tilpasses således at patienter, for hvem behandlingen ikke kan tilbydes på egne sygehus indenfor 1 måned, med det samme viderehenvises til privathospitaler (samarbejdssygehuse) og speciellægepraksis. På den måde udvides regionens samlede behandlingskapacitet ved de indgåede aftaler med udvalgte leverandører. Den private sektor forventes at være interesseret i at indgå rammeaftaler med et lavere prisniveau end i de nationale aftaler, idet de til gengæld garanteres et aftalt niveau for køb af sygehusbehandlinger. Sideløbende med de systematiske udbud skal det afdækkes, i hvilket omfang der med fordel kan indføres differentierede takster i regionens takststyring af egne sygehuse. De differentierede takster vil være baseret på de nye referencetakster med henblik på at øge aktiviteten og/eller 15

16 omkostningseffektiviteten på egne sygehuse De prioriterede områder kan f.eks. være områder, hvor der er et stort efterspørgselspres eller områder, hvor aktiviteten på egne sygehuse ønskes øget. Ideen med den reviderede styringsmodel kan illustreres ved følgende eksempel. Regionen har et udækket behandlingsbehov på ortopædkirurgi som følge af mangel på læger m.m. Her kan man med økonomisk fordel flytte dele af de mindre ortopædkirurgiske operationer fra egne sygehuse til praktiserende speciallæger og privathospitaler. Den økonomiske fordel realiseres via systematiske udbud. Den uudnyttede kapacitet på egne sygehuse, målrettes udførelse af flere skulderoperationer, der hjemtages fra privathospitaler eller udenregionale sygehuse. Skulderoperationer koster på nuværende tidspunkt 109 % af DRG-taksten på privathospitaler og 100 % af DRG-taksten på udenregionale sygehuse. Her kan referencetaksten for skulderoperationer indføres som en differentieret takst i selve takstmodellen. I og med den differentierede takst er lavere end 100 % af DRG-taksten, øges omkostningseffektiviteten således på den samlede udgiftsniveau for sygehusbehandlinger Økonomisk potentiale ved øget anvendelse af systematisk udbud og de nye referencetakster Anvendelse af rammeudbud og den større grad af styring af patientstrømmene samt indførelse af referencetakster indeholder et betydeligt potentiale for økonomiske gevinster Økonomisk potentiale ved revideret styringsmodel Referencetaksterne beregnes på baggrund af udgifterne på de offentlige sygehuse, som udfører de forskellige typer af behandlinger mest omkostningseffektivt/billigst. Referencetaksterne vil derfor være lavere end DRG/DAGS-taksterne, som er udtryk for de offentliges sygehuses gennemsnitlige udgift ved behandling af patienter. Regionens køb af sygehusydelser hos de private Ved anvendelse af systematiske udbud har det vist sig muligt at købe sygehusydelser på privathospitaler m.m. til gennemsnitligt ca. 75% af DRG/DAGS-taksten. Såfremt regionens samlede forbrug på privathospitaler m.m. på ca. 300 mio. kr. sker på privathospitaler som regionen har indgået rammeaftaler med, vil det være muligt at reducere takstniveauet for afregningen fra 83% af DRG/DAGS-taksten til de 75% af DRG/DAGS-taksten. 16

17 Figur 2. Takstreduktioner i de nationale aftaler samt systematisk udbud Budget 100 % takst 83 % takst 75 % takst B1 B2 B3 Aktivitet A1 A2 A3 I ovenstående figur 2 er de forudsatte priseffekter på regionens køb af sygehusydelser for de private beskrevet. Her illustrerer pkt. B1 udgiftsniveauet ved at realisere den forudsatte aktivitet A1 ved køb hos privathospitaler til en takst på 100% af DRG/DAGS-niveauet. Ved den forudsatte takstreduktion på 17 % dvs. en samlet takst på 83 % af DRG/DAGS-nivauet har regionen to muligheder: 1. At fastholde aktiviteten A1 og realisere en udgiftsreduktion svarende til forskellen mellem B1 og B2, der samlet er 50 mio. kr. 2. At fastholde udgiftsniveauet B1 og realisere en aktivitetsudvidelse fra A1 til A2, svarende til 20 %. I budgetforslaget for 2010 er det forudsat, at den forventede takstreduktion i de nationale aftaler anvendes til reduktion af udgiftsniveauet(mulighed 1). Dette giver regionen en gevinst på 50 mio. kr., hvilket er indarbejdet i budgettet for

18 Det er endvidere forudsat, at der gennemføres systematisk udbud på regionens køb af sygehusydelser hos privathospitaler og klinikker. Ved systematisk udbud forudsættes takstniveauet ydereligere reduceret med 8 pct.point fra 83 % til 75 % af DRG/DAGS-niveauet. Såfremt aktivitetsniveauet A1 fastholdes kan udgiften reduceres ydereligere til B3. Udgiftsreduktionen vurderes til at være på ca. 24 mio. kr. Der kan via takstreduktioner i dels de nationale aftaler dels ved et efterfølgende regional udbud realiseres en forventet samlet udgiftsreduktion på ca. 74 mio. kr., hvilket er illustreret i figuren ved bevægelsen fra B1 til B3. Hvis udgiftsniveauet blev fastholdt, kunne der alternativt opnås en aktivitetsudvidelse fra A1 til A3 svarende til ca. 28 %. Regionens køb af sygehusydelser på udenregionale sygehuse Basisbehandlingen af regionens borgere på udenregionale sygehuse afregnes til 100 % af DRG/DAGS-taksten. For at kunne erhverve sygehusydelser mere omkostningseffektivt, er det nødvendigt at hjemtage/omdirigere patienterne fra udenregionale sygehuse til egne og/eller samarbejdssygehuse (private). Der vil som tidligere anført være behandling, hvor der ikke eksisterer et privat tilbud, ligesom en del af aktiviteten har akut karakter, og derfor ikke vil kunne flyttes til eget sygehusvæsen, inkl. private samarbejdssygehuse. 1. Hvis halvdelen af forbruget på de udenregionale sygehuse kan omdirigeres til privathospitaler a. til en afregning på 83% af DRG/DAGS-taksten, svarende til prisniveauet i 2. halvår 2009 vil der være et potentiale på op til ca. 26 mio. kr. b. til en afregning på 75% af DRG/DAGS-taksten, svarende til det forventede gennemsnitlige takstniveau opnået ved systematisk udbud, vil der være et potentiale på yderligere 12 mio. kr., dvs. 38 mio. kr. i alt. 2. Hvis den anden halvdel af forbruget på de udenregionale sygehuse omdirigeres til egne sygehuse og for at have kapacitet hertil, omdirigeres en aktivitet af lignende størrelse til privathospitaler a. til en afregning på 83% af DRG/DAGS-taksen, svarende til prisniveauet i 2. halvår 2009 vil der være et potentiale på op til ca. 26 mio. kr. b. til en afregning på 75% af DRG/DAGS-taksten, svarende til det forventede gennemsnitlige takstniveau opnået ved systematisk udbud, vil der være et potentiale på yderligere 12 mio. kr., dvs. 38 mio. kr. i alt. 18

19 Tabel 1. Økonomisk potentiale ved referencetakster og revideret styringsmodel Potentiale ved regionens køb af sygehusydelser hos private i mio. kr. Forudsatte takstreduktion på 17 % til en takst på 83 % af DRG/DAGS-taksten i de nationale aftaler for regionernes køb af 50 sygehusydelser hos de private udbyder Allerede indarbejdet i basisbudgettet - 50 Ved systematisk udbud forudsættes realiseret en yderligere takstreduktion på 8 % fra til en takst på 83 % til 75 % af DRG/DAGS-taksten 24 Potentiale ved regionens køb af sygehusydelser på udenregionale sygehuse Halvdelen af forbruget på de udenregionale sygehuse omdirigeres til privathospitaler, hvor der realiseres en takstreduktion på mellem 17 og 25 % Halvdelen af forbruget på de udenregionale sygehuse omdirigeres til egne sygehuse og for at have kapacitet hertil, omdirigeres en aktivitet af lignende størrelse til privathospitaler, hvor der realiseres en takstreduktion på mellem 17 og 25 % Muligt økonomisk potentiale, som ikke er indarbejdet i basisbudgettet Samlet set er der i den reviderede styringsmodel et økonomisk potentiale på op til ca. 100 mio. kr. Det er vurderingen, at det vil være realistisk at kunne opnå besparelser i 2010 på 50 mio. kr., hvilket er indarbejdet i budgetforslaget for Hvis efterspørgslen i 2010 stiger mere end den forudsatte aktivitetsvækst på 3,5 % vil det ikke være muligt at opnå de forudsatte økonomiske potentiale. Til gengæld vil den reviderede styringsmodel sikre, at den øgede aktivitet realiseres til lavere merudgifter Anvendelse af referencetakster i regionens takstmodel I forbindelse med genindførelsen af det udvidede frie valg blev der på Regionsrådets møde den 18. juni 2009 godkendt en ny takstmodel for 2. halvår af 2009 samt fastsættelse af de overordnede rammer for Takstmodellen er baseret på følgende tre hensyn: 1. Nedbringelse af ventetider til behandling en så høj aktivitet som mulig 2. Budgetoverholdelse 3. En så enkel og gennemskuelig model som mulig modellen skal ikke virke som en barriere for meraktivitet, Hensynet til budgetoverholdelse betyder, at der fastsættes et konkret loft for afregningen af meraktivitet til 55 % af DRG/DAGS-taksten. Loftet fastsættes, så det svarer til den aktivitet, som der er budgetteret med. 19

20 Meraktivitet udover loftet afregnes til 10 % af DRG/DAGS-taksten svarende til den kommunale medfinansiering. Hensynet til budgetoverholdelsen betyder endvidere, at meraktvitetsprojekter med en fast afregning til over 55 % af DRG/DAGS taksten, skal være på områder med ventelister og hvor sygehusenes forslag til afregning er konkurrencedygtig med priserne i de indgåede rammeaftaler. Principperne i regionens nuværende takstmodel illustreres i nedenstående figur 3. Figur 3. Regionens takstmodel Takstmodellen består af en beskrevet sammenhæng mellem budget og sygehusenes aktivitetsbudget (baseline). Sygehusenes får som 20

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Incitamenter til kvalitet. DRG-konferencen 2013. Lene Jørndrup

Incitamenter til kvalitet. DRG-konferencen 2013. Lene Jørndrup Incitamenter til kvalitet DRG-konferencen 2013 Lene Jørndrup Region Sjælland 817.000 borgere 4 somatiske sygehuse + Psykiatrien Incitamenter til kvalitet Temaets formål er at belyse, hvilke økonomiske

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Sigtelinie-projekter, som finansieres af puljen (de 24 mio. kr.) Finansiering af puljen

Sigtelinie-projekter, som finansieres af puljen (de 24 mio. kr.) Finansiering af puljen Sigtelinie-projekter, som finansieres af puljen (de 24 mio. kr.) Finansiering af puljen Projektnavn Tid Budget Fastholdelse Egen finansierng Samlet 4 Forbedrede arbejdsforhold for anæstesilæger April til

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 31. oktober 2013 Fra 2010 til 2012 har danske privathospitaler mistet hver femte offentligt finansierede patient. Faldet afspejler sandsynligvis,

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009 Meddelelse nr. 7.02 Emne: Rigsrevisionen har netop offentliggjort Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Orientering om den videre proces og implementering

Orientering om den videre proces og implementering Dato: 14. december 2011 Brevid: 1556479 Orientering om den videre proces og implementering Når Regionsrådet har godkendt en ny organisationsmodel, der bygger på 5 sygehusledelser, skal direktionen igangsætte

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At følge op på seneste estimat (april 2012) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer, sammenholdt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Folketinget, Christiansborg DK-1240 København K Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Udbredelse af telemedicin incitamenter på tværs? Et debatoplæg fra Det Digitale Råd, juni 2015

Udbredelse af telemedicin incitamenter på tværs? Et debatoplæg fra Det Digitale Råd, juni 2015 Udbredelse af telemedicin incitamenter på tværs Et debatoplæg fra Det Digitale Råd, juni 2015 FORORD I Det Digitale Råd undrer vi os over, at telemedicin endnu ikke er bredt ud i sundhedssektoren herhjemme.

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH)

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH) Uddannelse og Autorisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Bestyrelse/Board: Århus, den 24. september 2011 Svar fra: Dansk Oftalmologisk Selskab Vedr.: Dimensionering af speciallægeuddannelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer. Oktober 2011

Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer. Oktober 2011 Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Oktober 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Regionernes forvaltning af fedmeoperationer 17. oktober 2011 RN

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Økonomisk styringsgrundlag

Økonomisk styringsgrundlag Område: Administrationen Afdeling: Økonomi Journal nr.: 12/20026 Dato: 27. februar 2013 Udarbejdet af: Julia Egebæk E-mail: Julia.Egebaek@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30552904 Økonomisk styringsgrundlag

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland

Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland Viborg, 10. september 2007 Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Kristendemokraterne, Dansk

Læs mere

Emil Niragira Rasmussen

Emil Niragira Rasmussen Emil Niragira Rasmussen Fra: Svend Særkjær Sendt: 15. juni 2009 09:59 Til: chm@fm.dk Cc: Peter Munch Jensen; Mads Hansen; Lasse Lau Lauridsen FRATRÅDT; Søren Lindemann Aagesen Emne: VS: Rigsrevisionens

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Styrkelse af det akutte område og beredskab mod overbelægning (5 mio. kr.) I budgettet for 2013 indgår 25 mio. kr.

Læs mere

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=...

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... Page 1 of 1 01-02-2010 Fra: Kis Thuesen Sendt: 2. juni 2009 15:01 Til: Kis Thuesen Emne: VS: Vedhæftede filer: PDF Beretningsudkast

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2014 om vagtplanlægning

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads

Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads 23. november 2006 Sag nr. 1101-324497 Dok.nr. 2006-21284 Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads 1. En ambitiøs strategi for kompetenceudvikling

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse AF SUNDHEDSPOLITISK CHEFKONSULENT KATRINA FEILBERG, CAND. SCIENT. ADM.OG UN- DERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sammenhængende patientforløb (beretning nr.

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. oktober 2012 2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET To ud af tre danskerne

Læs mere

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 PROGRAM: - HVEM ER JEG - BAGGRUND FOR INDSATSEN - FORMÅLET MED INDSATSEN

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere