Målrettet statte til socialt udsatte har styrket indsatsen i de store byer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målrettet statte til socialt udsatte har styrket indsatsen i de store byer"

Transkript

1

2 Storbypulj en Side 1 af 1 PRESSEMEDDELELSE FRA SFI 8. februar 2007 Målrettet statte til socialt udsatte har styrket indsatsen i de store byer Storbypuljen har med godt 300 mio. kr. iperioden styrket indsatsen for socialt udsatte ide seks starste byer i Danmark. Ialt 69 projekter har fået statte. De fleste har givet positive erfaringer, der kan bruges i nye tiltag. Indsatserne har bestået i en række forskellige tilbud til socialt udsatte grupper i Kabenhavn, Frederiksberg, Arhus, Odense, Aalborg og Esbjerg. Som eksempler på tilbud kan nævnes alternative plejehjem, hvor beboerne fortsat kan have et aktivt misbrug, men tilbydes forn~den pleje og omsorg; bostattetilbud i eget hjem, hvor en bostattemedarbejder hjælper med praktiske garemål nogle timer om ugen, og væresteder, hvor brugerne tilbydes social omsorg, aktiviteter og et måltid mad. Der er givet statte til såvel offentlige som private og frivillige tilbud. SFI har i perioden evalueret puljen itre delundersagelser. Der er bl.a. gennemfart interview med projektledere, forvaltningsiedere, lokalpolitikere, socialrådgivere, brugerorganisationer og brugere i udvalgte tilbud. En række erfaringer, ideer og anbefalinger er nu sammenfattet i et idekatalog. Flere problemer Iases på en gang Ud fra interviewene konkluderer ph.d. Lars Benjaminsen, at indsatserne overordnet set er meget vellykkede: "Det er i haj grad muligt gennem samfundets servicetilbud at styrke livssituationen for socialt sårbare grupper i samfundet. Men evalueringen viser også, at der er behov for en fortsat udvikling og udbygning af indsatsen." Især den målrettede satsning på flere alternative plejehjemspladser og botilbud med bostatte har givet bedre mulighed for at tage hensyn til flere samtidige problemer hos socialt udsatte. Fx er der positive erfaringer med botilbud til psykisk syge misbrugere, der ofte også har været hjemlase i flere perioder. Forskellige botilbud gar det muligt at arbejde med sociale og psykiske problemstillinger samtidig med, at boligproblemet Iases. Behov for flere indsatser Særligt i Kabenhavn er der behov for flere botilbud til bl.a. psykisk syge misbrugere, hjemlase og socialt marginaliserede unge. Og i de avrige byer er der et fortsat behov for at kvalitetslidvikle indsatsen, fx ved at styrke det forebyggende arbejde og få tidligere fat i ensomme og personer med misbrugsproblemer i socialt udsatte boligområder. Yderligere oplysninger:, ph.d. Lars Beniaminsen, , Udgivelse: Lars Benjaminsen: Storbypuljen- Indsatser for socialt udsatte. Ideer og erfaringer Socialforskningsinstituttet 07:05 Udgivelsesdato: 8. februar 2007 Omfang: 50 sider > Bestii/Download > Læs rest~me Med venlig hilsen SociaIforskningsinstituttet, Formidlingsafdelingen...,,w+,* Du har modtaget denne som abonnent på Socialforskningsinstituttets service. 0nsker du ikke længere at modtage pressemeddelelser eller nyhedsbreve på fra SFI, kan du afmelde denne service her

3 E '1 111 lo I 1 { SFI - Storbypulje OmSFI Afdelinger Forskningsmilj~r Udgivelser Nyhedscenter Ansatte e,. Side 1 af 1 SOCIAL FOORCKf inst1i-u Udgivelser: Wappo&s Ar bejdspapirer Videnskabelige artikler %yhedsmagusine$ Sociai Forsknir7g \Sag i alle ildgivelser Einnecversigt Cninpbeil Reviews Indsatserfor socialt udsatte Mere viden: Om svaqe qrupp Om socialt udsat Om levevilkar Ctorhyp~eljerm liar med godt 300 rnik?. kr. i perioden styrket indsatsen for socialt udsatte i Ksberihavn: Frederiksberg, Arhus, Odense; Aalborg og Esbjerg. I ak 89 projekter har faet st~tte. Projekterns har besiael i alterriative piej'jei-)jern, botilhud med bostutte og er? rarkke andre tilbud, fx private og frivillige v~resteder og r&d~iv!7ingstilbt.id. Cocinl~orsi<r~ii~g.;in~i~tut4e.1 has evalueret indsatsen genriem interview med bl.a. fohl~itningsiedere, projektledere og brugere fra en r~klae af de stegtede projekter. De fleste erfaringer er positive. Men der er behov for flere tiltag, og nogle kali blive endnu bedre. Kataloget her giver ai~befdiingsr og gode rad til irispiration for b6de nuv~ref?de og komtiilende projekter far socialt udsatte. Del her?vendersig til p~litikereog socialarbejdere i kornrnurierneog til akinrer i private og Mvillige coci~4le organisationer.., ".,,,,,,... ~ " - Fo&attcr(e): ictrs BerijarnBr!aeri Udgiver: 5FI Udgivelsesdato: Sprog: Darask ICSN i81Ci ISBN ' bis: Kr. 60;. B~lki.ii?OIns La?s pressemeddelelse Download rapport (pdf 2?4rnb) Bestil rapport Læs resume Sidst opdateret 22. febriiar 2007

4 SFI -Socialforskningsinstituttet Side 1 af 1 OmSFI Afdelinger Forskningsmiljar Udgivelser Nyhedscenter Ansatte +-II... ~. Kontakt ] Erigiisfi I FAQ j S~temap( Index SWIAL FQRmKI rhlsani, Nyhed : 4 ud af 5 ledige vil gerne i arbejde - p&visse betingelser (26.Q2,QTj4 ud af 5 ledige vil gerne heve et job. L)e fleste vil hurtig?i gang og er aktivi cogeilde. Sanatidig stiller de fleste ledige betingelser for at acceptere et job. Meget f5 er fx parate til at fiytte eller acceptere lange rejsetider, Det viser eri ny undersagelse fra SF3: som beigsser motivation og fleksibiiitet; hos ledigz, som er-tilmeldt arbejdsforrnidiin~. Nyhed : Malrettet statte til socialt udsatte har styrket indsatsen i de store byer ( ) Storbypiiljen hcar nred godt 300 mio. kr. i periodetl 2003-,20011 styrket indsatsen for socialt uhfs~e"te i de seks stgrste byer i Dannoark. i alt 69 projekter hat faet ststte De fleste hair givet positrve tarfarrnger, der kan bl'uges I nye tilteg ~LæsIDownloadrapport >Læs p res ser ned del el se -.j Seneste rapp 31.O1.O7.p- Kontanthjæl~sm O7 Brain drain eller I 25.01,O7 Hvordan virker ir --p social arv? Arrangement Investrnents in H...,- Sociaiforski~;ngsi~~stit~~tt~t - Iieriuf l-rolies Gade ii Kshenliavn K - Find o$.- Tlf DS D ma--to%.l6fra Fa nyheder p SFI-nvhedsbrev~ Links SFI-subcites (ko1 forskninas~rogra SFI-Survev Nordisk C amm Social arv Den sociale port;

5

6 STORBYPULJEN INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE IDÉER OG ERFARINGER LARS BENJAMINSEN KØBENHAVN 2007 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET

7 STORBYPULJEN INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE Afdelingsleder: Ole Gregersen Afdelingen for socialpolitik og velfærdsydelser ISSN: ISBN: Layout: Hedda Bank Forsidefoto: Martin Kurt Hageland Oplag: 800 Tryk: Nørhaven Book A/S 2007 Socialforskningsinstituttet Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade København K Tlf Socialforskningsinstituttets publikationer kan frit citeres med tydelig angivelse af kilden. Skrifter, der omtaler, anmelder, henviser til eller gengiver Socialforskningsinstituttets publikationer, bedes sendt til instituttet.

8 INDHOLD 5 FORORD STORBYPULJEN FIRE INDSATSOMRÅDER STORBYPULJEN HAR STYRKET INDSATSEN ANBEFALINGER IDÉER OG ERFARINGER ALTERNATIVE PLEJEHJEM BOTILBUD MED BOSTØTTE SAMARBEJDE MED PRIVATE OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER AKTIVITETER PÅ VÆRESTEDER INDSATSER FOR UDSATTE GRØNLÆNDERE FLERSTRENGET GADEPLANSARBEJDE TILBUD TIL UNGE TILBUD TIL ETNISKE MINORITETER BEHOV FOR STYRKELSE AF DEN FOREBYGGENDE INDSATS BOTILBUD OG BETALINGSEVNE 3 S T O R B Y P U L J E N 47 LITTERATUR

9 4

10 FORORD Dette inspirationskatalog beskriver sociale tilbud, der kan styrke indsatsen for socialt udsatte. Inspirationskataloget er udviklet på baggrund af en evaluering af projekter/aktiviteter støttet af puljen til socialt udsatte grupper i de seks største bysamfund, som Socialforskningsinstituttet har udført for Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service i perioden Inspirationskataloget indeholder en række idéer og anbefalinger, der kan anvendes i den fortsatte udvikling af indsatsen for socialt udsatte borgere baseret på erfaringerne fra indsatsen under storbypuljen. Inspirationskataloget henvender sig til politikere og administration i kommuner, frivillige organisationer, medarbejdere i den sociale sektor og øvrige aktører med interesse for området. Evalueringens resultater foreligger i tre delrapporter, der er udkommet i Socialforskningsinstituttets arbejdspapirserie: Etablering og status for projekterne under de fire delindsatsområder (Benjaminsen, Sørensen og Christensen, 2005), Udviklingen i omfanget af indsatsen for de socialt udsatte grupper (Benjaminsen, 2005) og Indsatser for socialt udsatte (Benjaminsen, Fabricius og Børjesson, 2006). De tre delrapporter udgør dokumentationsgrundlaget for dette idékatalog. Evalueringen er fulgt og diskuteret af en følgegruppe. Centerleder Frank Ebsen, Center for Forskning i Socialt Arbejde, har været referee på idékataloget. 5 S T O R B Y P U L J E N København, januar 2007 Jørgen Søndergaard

11 6

12 STORBYPULJEN I Danmark forbinder vi social udsathed med en række grupper i samfundet som de hjemløse, misbrugere, psykisk syge og prostituerede. Disse gruppers situation er kendetegnet ved forskellige sårbarhedsfaktorer som fx sociale problemer, alkoholmisbrug, stofmisbrug, boligproblemer, samt psykiske og fysiske sygdomme. Det er forhold, der ofte spiller sammen og fastholder individerne i en vanskelig livssituation. De socialt udsatte grupper kom for alvor på den politiske og forskningsmæssige dagsorden sidst i 1980 erne under betegnelser som udstødte og sårbare grupper. Disse grupper blev dengang synlige i byernes centrum og i de almene boligområder. Der var en udbredt enighed om, at den generelle velfærdspolitik var slået fejl i relation til disse grupper, og at det var nødvendigt med nye, målrettede indsatser, herunder et øget samarbejde med den frivillige sektor, som havde en lang tradition for at beskæftige sig med disse grupper. Den samtidigt opståede puljestrategi viste sig velegnet til at etablere indsatser for de udsatte grupper, og der blev efterhånden etableret en række forsøgsprojekter og forskellige tilbud. En kritik, der blev rettet mod de første puljetiltag for de udsatte grupper, var imidlertid, at indsatsen ikke var tilstrækkeligt målrettet (Just Jeppesen et al., 1992; Jensen, 1992). Det fik indflydelse på de efterfølgende puljer, som blev mere differentierede, både hvad angik målgrupper og indsatstyper (Anker et al., 2001). Samlet kan der i udviklingen af den puljestøttede indsats identificeres en bevægelse fra, at støtten i de tidlige puljer primært blev givet som støtte til forsøg og udvikling, til at støtte i de senere år særligt er givet til en forstærket indsats. Samtidig er der sket en udvikling fra støtte til de enkelte grupper af udsatte (sindslidende, hjemløse osv.) til støtte til bestemte indsatsformer (Anker et al., 2001). En række af de indsatser, der startede som forsøg, er siden blevet gjort permanente. Det gælder forsøgsparagraffer i bistandsloven, som senere er blevet til paragraffer i serviceloven, fx om væresteder, støtte- og kontaktpersoner, samt varierende boformer. Puljen for socialt udsatte er et af de foreløbigt seneste store puljetiltag på området. Puljen til socialt udsatte grupper i de seks største bysamfund storbypuljen 1 udgør en del af satspuljemidlerne og består af sociale indsatser for ca. 317 mio. kr. fordelt over årene til en styrkelse af indsatsen for socialt udsatte i København, Frederiksberg, Århus, Odense, Aalborg og Esbjerg. Denne indsats har haft til hensigt at styrke og udvikle indsatsen for socialt udsatte borgere i landets største byer. 7 S T O R B Y P U L J E N 1 Betegnelsen storbypuljen er tidligere anvendt om en anden stor puljesatsning ( ) for socialt udsatte grupper i storbyerne (se Jensen et al., 1997).

13 FIRE INDSATSOMRÅDER Storbypuljen har sigtet på at målrette indsatsen gennem at prioritere en række særlige indsatsområder. Dermed har fokus ikke blot været rettet mod enkelte grupper af udsatte, men på at udvikle indsatstyper, der kan benyttes på tværs af forskellige grupper. Af i alt 69 støttede projekter er 37 af projekterne placeret under fire indsatsområder: alternative plejehjem botilbud med intensiveret bostøtte samarbejde med private og frivillige organisationer indsatser for udsatte grønlændere. 8 En stor del af tilbuddene under storbypuljen består af botilbud, herunder alternative plejehjem, botilbud med bostøtte, udslusningstilbud og bostøtte i eget hjem. Der er også givet støtte til en række private og frivillige tilbud med henblik på at understøtte disse tilbud ressourcemæssigt og styrke en forankring af tilbuddene i kommunerne. Det drejer sig om både væresteder, botilbud samt rådgivnings- og behandlingstilbud. Et mindre antal projekter er henvendt til gruppen af udsatte grønlændere i form af tilbud, der særligt tilgodeser denne gruppes kulturelle baggrund. Der indgår under storbypuljen endvidere en række tilbud, som ikke hører under de fire indsatsområder. Det gælder bl.a. en række kommunale væresteder, støtte til udvidelse af kvindekrisecentre og projekter for børn af psykisk syge. Evalueringen har særligt fokuseret på projekterne under de fire indsatsområder. Som led i evalueringen af storbypuljen har Socialforskningsinstituttet interviewet en række aktører, der har været involveret i indsatsen. Det gælder projektledere, forvaltningsledere, lokalpolitikere, socialrådgivere, brugerorganisationer mv. Der er også gennemført interview med brugere i udvalgte tilbud. STORBYPULJEN HAR STYRKET INDSATSEN Evalueringen af storbypuljen viser, at det med de alternative plejehjem og botilbud med bostøtte i vid udstrækning har været muligt at udvikle indsatstyper, der tager udgangspunkt i de komplekse problemer, der ofte kendetegner brugernes livssituation.

14 Det er en styrke ved indsatsen, at mange af tilbuddene består af specialiserede botilbud. Mange socialt udsatte borgere har brug for et mere eller mindre intensivt tilbud om pleje og/eller omsorg, og en stor del af de socialt udsatte har samtidig hjemløshedserfaringer. En forudsætning for at kunne arbejde med sociale og psykiske problemstillinger er en stabilisering af boligsituationen. Botilbuddene giver generelt mulighed for, at de socialt udsatte kan tilegne sig færdigheder og kompetencer, der giver bedre mulighed for at klare sig i hverdagen, herunder at flytte i egen bolig for dem, der er stærke nok til at bo selv. En styrke ved indsatsen under storbypuljen er også, at der er givet et løft til den private og frivillige sociale sektor, hvor det sociale arbejde, som en række private og frivillige organisationer udfører i de seks byer, er blevet understøttet ressourcemæssigt. Det har betydet, at det har været muligt fx at ansætte ekstra personale og at gennemføre flere aktiviteter for brugerne. De private tilbud bidrager til en flerstrenget indsats og er generelt kendetegnet ved en høj grad af rummelighed i indsatsen over for forskellige grupper af socialt udsatte. Der er en stor efterspørgsel efter de servicetilbud og den omsorg og støtte, som de private og frivillige organisationer kan give. Erfaringerne fra storbypuljen viser, at ved at understøtte de private og frivillige organisationer økonomisk og organisatorisk gennem samarbejde opnås en større bæredygtighed i tilbuddene. Evalueringen af indsatsen under storbypuljen har også fokuseret på sammenhængen mellem puljetilbuddene og den øvrige indsats for de socialt udsatte grupper. Konklusionen er, at storbypuljen samlet set har bidraget til at styrke servicetilbuddene til de udsatte grupper (Benjaminsen, 2005). I de store provinsbyer melder både forvaltningsmedarbejdere, projektledere og brugerorganisationer om, at der efterhånden er ved at være etableret et nødvendigt antal botilbud til de udsatte grupper, og at tilbuddene under storbypuljen har bidraget afgørende til denne udvikling. I København vurderer undersøgelsens interviewpersoner, at der på trods af en generel styrkelse af indsatsen stadig er et betydeligt behov for at etablere flere botilbud til de udsatte grupper. Samtidig meldes der i alle byerne om et generelt behov for at videreudvikle indsatsen, fx gennem en fortsat målretning af tilbuddene til specifikke gruppers problemstillinger og behov, ligesom der er et behov for at styrke den forebyggende indsats. Der meldes også om grupper, som indsatsen ikke når i tilstrækkeligt omfang. Det gælder særligt de etniske minoriteter og de unge. 9 S T O R B Y P U L J E N

15 ANBEFALINGER Evalueringen af storbypuljen giver anledning til at opstille en række forslag til, hvordan indsatsen for de socialt udsatte grupper yderligere kan styrkes. Forslagene er baseret på de lokale aktørers oplevelser af indsatsen og på deres vurderinger af, hvilke behov der er for en fortsat udvikling af den. Disse forslag uddybes i de følgende afsnit. 10 Der kan ske en fortsat udbygning af de alternative plejehjem, da der er flere borgere i målgruppen af misbrugere, der har udviklet et plejebehov, og som vil kunne have gavn af et sådant tilbud. Visse steder i landet er der fortsat mangel på botilbud til psykisk syge misbrugere, udslusnings- og bostøttetilbud til hjemløse og botilbud til socialt udsatte unge. I disse områder kan indsatsen styrkes ved etablering af flere pladser. Bostøtte i eget hjem kan bidrage til, at socialt udsatte borgere kan blive boende i egen bolig eller evt. fastholde en anvist bolig efter en periode i hjemløshed. Udredning af brugere kan styrkes gennem en øget inddragelse af psykologfagligt personale, herunder neuropsykologisk ekspertise. En styrkelse af udredningsforløb kan også styrke den efterfølgende visitering til botilbud og kvalificere den videre indsats for den enkelte bruger. Flere sociale aktiviteter på værestederne kan give brugerne en mere meningsfyldt hverdag og dermed skabe grundlag for forandring af livssituationen. Der er behov for flere tilbud til socialt udsatte med etnisk minoritetsbaggrund med en særlig opmærksomhed på psykisk syge og deres familier, herunder børn. Der er behov for etablering af flere opholdssteder, klubber, idrætstilbud og botilbud til socialt udsatte unge for at modvirke en tidlig social udstødelse.

16 Der er behov for at styrke den forebyggende og opsøgende indsats over for ensomme, alkoholikere og andre, der lever isoleret i byernes udsatte boligområder. Der er behov for mere kontinuitet i den kommunale socialrådgivnings kontakt med brugerne. Gennem regelmæssige fællesmøder for kommunale og private aktører i indsatsen kan kommunerne understøtte og katalysere netværksdannelse mellem aktører på området. For at undgå, at en vanskelig social situation fastholdes eller forværres, er muligheden for hurtig anvisning til almene boliger vigtig for dem, som kan bo i egen bolig. Særligt i hovedstadsområdet betyder lange ventelister, at der er behov for at øge tilgængeligheden af boliger til socialt udsatte. Der er et behov for at rette fokus på kontanthjælpsmodtageres og unges betalingsevne i forhold til huslejen i de botilbud og boliger, de får anvist, hvis man vil sikre, at de kan gøre brug af tilbuddene. 11 S T O R B Y P U L J E N

17 12

18 IDÉER OG ERFARINGER Der er gennem de senere år sket en betydelig udvikling af de indsatser, som samfundet iværksætter for de socialt udsatte grupper. Storbypuljen har bidraget til at forstærke denne udvikling, idet indsatsen er udbygget såvel kvalitativt i form af nye tilbud som kvantitativt i form af etableringen af flere pladser i fx botilbud og væresteder. Vi præsenterer i det følgende en række idéer og erfaringer med udgangspunkt i de indsatser, der er iværksat under storbypuljen. Først ser vi på erfaringerne fra etableringen af boformer under indsatsområderne alternative plejehjem og botilbud med bostøtte. Vi ser også på styrkelsen af de private og frivillige tilbuds inddragelse i indsatsen, herunder idéer og erfaringer i at udvikle aktiviteter på de sociale væresteder. Derefter ser vi på erfaringerne med tilbud til udsatte grønlændere og opsøgende gadeplansarbejde. Efterfølgende belyser vi behovet for at styrke indsatsen for socialt udsatte unge og gruppen med etnisk minoritetsbaggrund og behovet for at styrke den forebyggende indsats. Endelig fremhæver vi en problematik i de socialt udsattes mulighed for at kunne betale for de botilbud, de tilbydes, ligesom vi sætter fokus på et behov for at øge udbuddet af boliger til socialt udsatte borgere. ALTERNATIVE PLEJEHJEM Målgruppen for de alternative plejehjem er personer, der har et pleje- og omsorgsbehov, som det er vanskeligt at dække på almindelige plejehjem på grund af fx en fortsat aktiv misbrugsadfærd og/eller psykisk sygdom. Det er også vanskeligt at give denne gruppe et tilbud på 110-boformer (herberger, tidligere under 94) og væresteder på grund af de plejebehov, der kendetegner målgruppen. Den overordnede målsætning med de alternative plejehjem er at give et tilbud, der kan lindre og afbøde de værste komplikationer ved brugernes langvarige sociale udstødelse. På de fleste af de nyoprettede alternative plejehjem er det en del af målsætningen at kunne rumme et fortsat aktivt misbrug blandt beboerne ud fra en opfattelse af, at det for en stor del af brugergruppens vedkommende er urealistisk at ændre misbrugsadfærden efter et langt liv med den. Under storbypuljen er der etableret seks alternative plejehjem. Et syvende plejehjem er planlagt, men endnu ikke etableret. Der eksisterede allerede enkelte alternative plejehjem i landet forud for storbypuljen. Indsatsen under storbypuljen har dermed øget kapaciteten på dette område. 13 S T O R B Y P U L J E N

19 ALTERNATIVE PLEJEHJEM 14 BY TILBUD København Plejehjemslignende tilbud til yngre alkoholdemente (Sundholm). 10 pladser. Plejekollektiv for ældre stofmisbrugere. 5 pladser. (Endnu ikke etableret). Frederiksberg Botilbuddet Soltoppen for yngre og midaldrende brugere med sindslidelse. 18 pladser. Århus Specialafdeling i tilknytning til forsorgshjemmet Østervang. 8 pladser. Odense Det alternative plejehjem Dannesbohus i tilknytning til forsorgshjemmet St. Dannesbo pladser. Aalborg Alternativt plejehjem i tilknytning til forsorgshjemmet Svenstrupgård. 10 pladser. Esbjerg Alternativt plejehjem i tilknytning til Forsorgshjemmet Exnergade. 8 pladser og 2 aflastningspladser. På de fleste af de nyetablerede alternative plejehjem tilhører beboerne gruppen af tidligere hjemløse, psykisk syge misbrugere. Beboerne er typisk i årsalderen, hvor mange misbrugere udvikler somatiske plejebehov. På et enkelt af de nyetablerede alternative plejehjem er målgruppen yngre sindslidende. De foreløbige erfaringer med de nyetablerede alternative plejehjem er ifølge både projektlederne og de interviewede brugere positive. Brugerne har generelt taget godt imod tilbuddene. De alternative plejehjem er i de fleste tilfælde etableret i nybyggeri, hvor der er lagt vægt på en god indretning af de fysiske omgivelser. Det har en positiv betydning for beboernes oplevelse af de nye rammer for deres tilværelse. Det er ved visitationen til de alternative plejehjem vigtigt at nå de mest plejekrævende blandt de potentielle beboere og sikre, at fravalg først og fremmest sker over for dem, der ikke er dårlige nok. Projektlederne på de nyetablerede plejehjem vurderer, at det i vid udstrækning er lykkedes at udvælge de brugere, der har mest behov for tilbuddet.

20 De foreløbige erfaringer med den misbrugstolererende strategi er, at den er en vigtig forudsætning for at kunne rumme og fastholde brugergruppen i tilbuddet. Der arbejdes ofte med at regulere indtaget af alkohol, hash og stoffer ud fra et kodeks om acceptabel adfærd eller hensyntagen til relaterede fysiske lidelser. Der er grund til at være opmærksom på, hvordan det fortsatte misbrug kan udvikles forskelligt blandt beboerne. Nogle brugere øger efter indflytningen deres misbrug betydeligt. De oplever at have fået et sted at bo, hvor de kan leve med den adfærd, de er vant til. Når misbruget eskalerer, kan det give problemer i forhold til andre af de nyindflyttede beboere. Erfaringen er dog, at misbruget som oftest stabiliseres igen, når virkningen af at være kommet til at bo under stabile former med den fornødne støtte og omsorg indtræffer. Der har været tilfælde, hvor enkelte af de personer, der har været udset til at flytte ind på de alternative plejehjem, gennem andre tilbud har fået reduceret eller stoppet et misbrug i ventetiden indtil færdiggørelsen af plejehjemmet. Her kan der rejses spørgsmål ved, om et ophold blandt fortsat aktive misbrugere er hensigtsmæssigt. Det er således centralt, at den enkelte afdeling har en dynamisk strategi i forhold til, hvordan misbrug håndteres, hvor der både tages hensyn til den enkelte og hele bofællesskabet. Mange af de nyindflyttede beboere har som følge af et langt liv præget af misbrug og perioder i hjemløshed ret vidtgående somatiske plejebehov og fysiske handicap, der fx ofte involverer brug af rollatorer. Det er vigtigt, at der tages hensyn til rækkevidden af de fysiske handicap ved etableringen af plejehjemmene. Det er erfaringen fra flere plejehjem, at der i etableringsfasen har været lagt særlig vægt på at kunne rumme brugernes fortsatte misbrugsadfærd. Personalet påpeger imidlertid, at en opmærksomhed på de fysiske handicap er mindst lige så vigtig og ikke altid har været tilstrækkelig i planlægningsfasen. Der er enkelte eksempler på, at badeværelserne på de nyetablerede plejehjem har været for små til, at to medarbejdere på én gang kan assistere brugerne ved bad. Det betyder, at brugerne ikke kan bade i deres egne badeværelser, men må benytte fælles badefaciliteter, hvor der er bedre plads. Det er således nødvendigt, at de alternative plejehjem har det almindelige plejehjems faciliteter. Rækkevidden af de fysiske handicap stiller også betydelige krav til personalenormeringen. Der er eksempler på, at personalenormeringen opleves som presset, særligt i forbindelse med dækningen om natten. Angående både indretningen af de fysiske faciliteter og personalenormeringen skal man være opmærksom på, at plejebehovene for brugergruppen må forventes at blive endnu større med alderen. 15 S T O R B Y P U L J E N

21 Jeg er blevet i meget bedre humør, jeg er glad, når jeg vågner om morgenen. Jeg synes, jeg har noget at leve for igen. Beboer på Dannesbohus 16 På baggrund af de foreløbigt positive erfaringer med de alternative plejehjem må det generelt anbefales, at der sker en fortsat udbygning af antallet af alternative plejehjemspladser. Specielt i København er der etableret relativt få alternative plejehjemspladser i forhold til misbrugermiljøernes omfang, og behovet for alternative plejehjemspladser vurderes af både forvaltningsmedarbejdere og projektledere at være større end det aktuelle antal. I de store provinsbyer giver de amtslige forvaltningsmedarbejdere eksempler på, at der også er borgere i omkringliggende mindre kommuner, der kunne drage nytte af at bo på et alternativt plejehjem. I forbindelse med kommunalreformen og amternes nedlæggelse bør man være opmærksom på, at behovet for alternative plejehjemspladser også kan være til stede i de mindre og mellemstore byer. Alternative plejehjem er et vigtigt tilbud til borgere, der efter et langvarigt misbrug har udviklet et fysisk plejebehov. Beboernes ofte vidtgående fysiske handicap stiller krav til indretning af de fysiske faciliteter og til personalenormeringen. Rummeligheden i forhold til beboernes fortsatte misbrug er vigtig samtidig med et fokus på, at misbrugsadfærd kan udvikle sig forskelligt efter indflytningen. BOTILBUD MED BOSTØTTE Botilbud med bostøtte har til formål at støtte personer med særlige sociale problemer, og som ofte har svage eller ingen netværk og få sociale ressourcer. Bostøtten skal give mulighed for at fungere i egen bolig, bofællesskab eller en anden boform. Bostøttetilbuddene består både af egentlige botilbud, udslusningstilbud og bostøtte i eget hjem. Der er etableret ti projekter under indsatsområdet botilbud med bostøtte. Disse tilbud består af botilbud til psykisk syge, herunder psykisk syge misbrugere, udslusningstilbud til hjemløse og forskellige bostøttetilbud i eget hjem.

22 17 S T O R B Y P U L J E N

23 BOTILBUD MED BOSTØTTE 18 BY København Århus Odense Aalborg TILBUD Botilbud til psykisk syge stofmisbrugere (Flinterupgård), 8 pladser. Kollegielignende boliger til psykisk syge (Kollegiet i Borgervænget), 20 pladser. Skæve boliger opgangsfællesskab (under Kollegiet Gammel Køge Landevej), 5 boliger. Strandhuset, 4 pladser. Bostøtte til psykisk syge med misbrug, 12 pladser. Bostøtte til psykisk syge med anden etnisk baggrund, 15 pladser. Bostøtte SIND-samarbejdet, 11 indskrevne. Bostøtte til særligt udsatte borgere, 24 pladser. Botilbuddet i Vendelbogade, 10 pladser. Mentorordning, 6 indskrevne. Ligesom de alternative plejehjem giver bostøttetilbuddene mulighed for at adressere samspillet mellem forskellige sårbarhedsfaktorer, fx boligproblemer, sociale og psykiske problemer. Bostøtteprojekterne retter sig mod at etablere tilbud om omsorg og støtte, herunder praktisk støtte i form af hjælp til udvikling af færdigheder og kompetencer, der kan skabe struktur i dagligdagen. Tilbuddene bidrager også i større eller mindre grad til at styrke den sociale situation for brugerne. Det gælder i en del tilfælde primært, at brugerne har dagligt samvær med de andre brugere og med personalet i tilbuddene, men der er også eksempler på, at brugerne efterhånden får genetableret kontakt til venner og familie, herunder eventuelle børn. Bostøttetilbuddene kan kun i mindre grad anvendes som indsats over for plejekrævende brugere. Hvor brugere allerede har eller er ved at udvikle plejebehov, kan der være brug for et mere intensivt tilbud. I et bostøttetilbud til psykisk syge misbrugere, der tilbydes bostøtte i eget hjem, var det tidligere, i projekteringsfasen, planen, at tilbuddet skulle suppleres af plejeboliger,

24 men i sin endelige form er der etableret et tilbud uden plejeboliger. Enkelte af tilbuddets brugere har imidlertid et fysisk plejebehov, og det er en erfaring fra dette tilbud, at bostøtte i eget hjem ikke kan erstatte et egentligt bo- eller plejetilbud for dem med et sådant plejebehov eller andre forholdsvis vidtgående behov for social støtte og omsorg. I et botilbud i København henvendt til psykisk syge unge er en del af de brugere, der henvises, vanskelige at rumme i tilbuddet. Det hænger sammen med, at brugergruppen er meget sammensat, idet en del af brugerne har misbrugs- og kriminalitetsadfærd, og tilbuddet samtidig er uden natpersonale. Erfaringerne fra dette tilbud viser, at det er vigtigt, at personalenormeringen i tilbuddet tilpasses karakteren af brugernes problemer, og at der sker en tilstrækkelig udredning af brugerne inden visiteringen. Der er generelt et behov for at fortsætte udviklingen af botilbud til specifikke grupper af socialt udsatte. Særligt i København peger både projektledere, socialforvaltningen og politikere på, at der er et behov for at etablere flere specialiserede botilbud, navnlig til hjemløse, psykisk syge misbrugere og socialt udsatte unge. I Århus, Aalborg og Odense melder både forvaltningsledere, projektledere og brugerorganisationer om, at der efterhånden er ved at være opnået en god dækning med botilbud til de udsatte grupper, og at storbypuljen i betydelig grad har medvirket til denne udvikling. Der meldes samtidig om et behov for en fortsat målretning af tilbuddene til behovene hos specifikke grupper. Erfaringerne fra mange af tilbuddene i storbypuljen viser, at en målretning af botilbuddene til brugernes komplekse behov og problemstillinger er vigtig og kan lade sig gøre. I de følgende afsnit præsenteres en række idéer og erfaringer i forbindelse med etableringen af botilbud. 19 S T O R B Y P U L J E N Mindre botilbud til psykisk syge misbrugere giver mulighed for at håndtere samspillet mellem boligproblemer og psykosociale problemer. Attraktive udslusningsboliger kan styrke vejen ud af hjemløshed. Bostøtte i eget hjem giver mulighed for støtte i hverdagen og for at udvikle praktiske og sociale færdigheder.

INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE

INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE 13:2006 ARBEJDSPAPIR Lars Benjaminsen Nina Fabricius Eva Børjesson INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE EVALUERING AF PULJEN TIL SOCIALT UDSATTE GRUPPER I DE SEKS STØRSTE BYER DELRAPPORT III AFDELINGEN FOR SOCIALPOLITIK

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Ny strategi på udsatteområdet

Ny strategi på udsatteområdet Rammer for Ny strategi på udsatteområdet Indledning I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets vedtagelsen af besparelser på Handicap og Psykiatriområdet d. 5. marts 2014 blev forvaltningen bemyndiget

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

SFl NYE VEJE TIL REKRUTTERING OG KVALITET I ÆLDREPLEJEN. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 310 Offentligt KRESTA SØRENSEN NIELS RASMUSSEN

SFl NYE VEJE TIL REKRUTTERING OG KVALITET I ÆLDREPLEJEN. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 310 Offentligt KRESTA SØRENSEN NIELS RASMUSSEN Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 310 Offentligt SFl NYE VEJE TIL REKRUTTERING OG KVALITET I ÆLDREPLEJEN KRESTA SØRENSEN NIELS RASMUSSEN DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD OMSORG OG E T

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK til handling fra fratanke tanke til handling I DANMARK BOR 10-12.000 GRØNLÆNDERE. Ud af dem er der 7-900 mennesker, som befinder sig på samfundets bund.

Læs mere

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Socialforvaltningen NOTAT Æ23-11-2010 Sagsnr. 2010-17388 Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Forvaltningen vil i dette notat orientere om en ændret organisering af socialpsykiatrien

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de psykisk sårbare borgere på Næsborgvej 90. Baggrunden er et ønske om at skabe et samlet miljø

Læs mere

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen. Døgnværested for hjemløse grønlændere i København

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen. Døgnværested for hjemløse grønlændere i København Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen Vedr.: Døgnværested for hjemløse grønlændere i København Projektbeskrivelse Baggrund Opsøgende medarbejdere fra Kofoeds

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City 85 medarbejderne H.C. Andersens Boulevard 25,3 1553 København V Tlf.: 33328411 1 Hvem er vi Hjemmevejlederne omfatter 28 85 medarbejdere

Læs mere

DELMÅL. 110 flere anvises gennem den boligsociale anvisning. 15 unge fra ventelisten til boligsocial anvisning deler en lejlighed en anvist lejlighed

DELMÅL. 110 flere anvises gennem den boligsociale anvisning. 15 unge fra ventelisten til boligsocial anvisning deler en lejlighed en anvist lejlighed Aftaler med de almene boligselskaber om flere lejligheder som målgruppen kan betale Aftaler med de almene boligselskaber om at afvise færre borgere, der har gæld til de enkelte boligselskaber. 2-3 unge

Læs mere

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering Juli 2003 Et redskab til matchning af brugere og botilbud Indflytningsparathedsskema IPAS for evaluering Forord Notatet om indflytningsparathedsskemaet IPAS er udarbejdet på baggrund af en evaluering af

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

Undersøgelse om unge hjemløse

Undersøgelse om unge hjemløse Undersøgelse om unge hjemløse Marts 2015 Vi har i Kirkens Korshær undersøgt, om antallet af unge hjemløse under 30 år på Kirkens Korshærs varmestuer og herberger har ændret sig, og fået indsigt i, hvad

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

HJÆLPE GUIDEN. Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide

HJÆLPE GUIDEN. Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide HJÆLPE GUIDEN Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide Denne lille kvikguide er tænkt som en hurtig hjælp til dig, når det hele brænder sammen. Brug den eller lad en god ven og fortrolig hjælpe dig.

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Skæve hverdagsliv. Stine Svendsen-Tune

Skæve hverdagsliv. Stine Svendsen-Tune Skæve hverdagsliv Stine Svendsen-Tune Et studie med tilknytning til forskningsprojektet Det Kvalificerede Hverdagsliv, som er finansieret af Socialministeriet Skæve hverdagsliv Af Stine Svendsen-Tune ISBN:

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse

Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse - ifølge Metodehæftet udgivet af VFC Socialt Udsatte og med eksempler fra forskellige kommuner Indledning 3 Den organisatoriske

Læs mere

MITEQ. et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder

MITEQ. et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder MITEQ et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder MITEQ betyder edderfugl symbolet på varme og omsorg. Sarte spædbørn blev i gamle dage i Grønland svøbt i edderfuglens varme fjerdragt. Blandt socialt

Læs mere

Bogstaverne i N.A.B.O. står for:

Bogstaverne i N.A.B.O. står for: N.A.B.O. er et samværs- og aktivitetssted, samt en boenhed, for voksne psykisk sårbare, som er beliggende på Amager. N.A.B.O. er et tilbud til Københavns kommunes borgere, som kan komme frivilligt og uden

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper Socialministeriet 4.Kontor - Udsatte grupper J.nr. 606-473 4. april 2003 Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper April 2003 1 af 82 Side Indhold Forord side 4 Afsnit 1. Indledning side

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Vision: Med udgangspunkt i individuelle ønsker, behov og ressourcer skal mennesker med epilepsi tilbydes attraktive, fleksible og differentierede boliger/boformer.

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG

FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG ET INTERVIEWSTUDIE BLANDT TIDLIGERE HJEMLØSE 11:46 DORTE LAURSEN STIGAARD 11:46 FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG ET INTERVIEWSTUDIE BLANDT TIDLIGERE HJEMLØSE DORTE LAURSEN STIGAARD

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Foreløbigt notat. Dato: 31.3.2014. Emne: Kapacitetsanalyse af Psykiatriområdet, HPU forår 2014: Ideer til nye tiltag på Psykiatriområdet

Foreløbigt notat. Dato: 31.3.2014. Emne: Kapacitetsanalyse af Psykiatriområdet, HPU forår 2014: Ideer til nye tiltag på Psykiatriområdet Foreløbigt notat Dato: 31.3.2014 Emne: Kapacitetsanalyse af Psykiatriområdet, HPU forår 2014: Ideer til nye tiltag på Psykiatriområdet Ledelsessekretariatet/ Innovationscenter HPU Dato: 31-03-2014 Sagsnr.:

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere