Målrettet statte til socialt udsatte har styrket indsatsen i de store byer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målrettet statte til socialt udsatte har styrket indsatsen i de store byer"

Transkript

1

2 Storbypulj en Side 1 af 1 PRESSEMEDDELELSE FRA SFI 8. februar 2007 Målrettet statte til socialt udsatte har styrket indsatsen i de store byer Storbypuljen har med godt 300 mio. kr. iperioden styrket indsatsen for socialt udsatte ide seks starste byer i Danmark. Ialt 69 projekter har fået statte. De fleste har givet positive erfaringer, der kan bruges i nye tiltag. Indsatserne har bestået i en række forskellige tilbud til socialt udsatte grupper i Kabenhavn, Frederiksberg, Arhus, Odense, Aalborg og Esbjerg. Som eksempler på tilbud kan nævnes alternative plejehjem, hvor beboerne fortsat kan have et aktivt misbrug, men tilbydes forn~den pleje og omsorg; bostattetilbud i eget hjem, hvor en bostattemedarbejder hjælper med praktiske garemål nogle timer om ugen, og væresteder, hvor brugerne tilbydes social omsorg, aktiviteter og et måltid mad. Der er givet statte til såvel offentlige som private og frivillige tilbud. SFI har i perioden evalueret puljen itre delundersagelser. Der er bl.a. gennemfart interview med projektledere, forvaltningsiedere, lokalpolitikere, socialrådgivere, brugerorganisationer og brugere i udvalgte tilbud. En række erfaringer, ideer og anbefalinger er nu sammenfattet i et idekatalog. Flere problemer Iases på en gang Ud fra interviewene konkluderer ph.d. Lars Benjaminsen, at indsatserne overordnet set er meget vellykkede: "Det er i haj grad muligt gennem samfundets servicetilbud at styrke livssituationen for socialt sårbare grupper i samfundet. Men evalueringen viser også, at der er behov for en fortsat udvikling og udbygning af indsatsen." Især den målrettede satsning på flere alternative plejehjemspladser og botilbud med bostatte har givet bedre mulighed for at tage hensyn til flere samtidige problemer hos socialt udsatte. Fx er der positive erfaringer med botilbud til psykisk syge misbrugere, der ofte også har været hjemlase i flere perioder. Forskellige botilbud gar det muligt at arbejde med sociale og psykiske problemstillinger samtidig med, at boligproblemet Iases. Behov for flere indsatser Særligt i Kabenhavn er der behov for flere botilbud til bl.a. psykisk syge misbrugere, hjemlase og socialt marginaliserede unge. Og i de avrige byer er der et fortsat behov for at kvalitetslidvikle indsatsen, fx ved at styrke det forebyggende arbejde og få tidligere fat i ensomme og personer med misbrugsproblemer i socialt udsatte boligområder. Yderligere oplysninger:, ph.d. Lars Beniaminsen, , Udgivelse: Lars Benjaminsen: Storbypuljen- Indsatser for socialt udsatte. Ideer og erfaringer Socialforskningsinstituttet 07:05 Udgivelsesdato: 8. februar 2007 Omfang: 50 sider > Bestii/Download > Læs rest~me Med venlig hilsen SociaIforskningsinstituttet, Formidlingsafdelingen...,,w+,* Du har modtaget denne som abonnent på Socialforskningsinstituttets service. 0nsker du ikke længere at modtage pressemeddelelser eller nyhedsbreve på fra SFI, kan du afmelde denne service her

3 E '1 111 lo I 1 { SFI - Storbypulje OmSFI Afdelinger Forskningsmilj~r Udgivelser Nyhedscenter Ansatte e,. Side 1 af 1 SOCIAL FOORCKf inst1i-u Udgivelser: Wappo&s Ar bejdspapirer Videnskabelige artikler %yhedsmagusine$ Sociai Forsknir7g \Sag i alle ildgivelser Einnecversigt Cninpbeil Reviews Indsatserfor socialt udsatte Mere viden: Om svaqe qrupp Om socialt udsat Om levevilkar Ctorhyp~eljerm liar med godt 300 rnik?. kr. i perioden styrket indsatsen for socialt udsatte i Ksberihavn: Frederiksberg, Arhus, Odense; Aalborg og Esbjerg. I ak 89 projekter har faet st~tte. Projekterns har besiael i alterriative piej'jei-)jern, botilhud med bostutte og er? rarkke andre tilbud, fx private og frivillige v~resteder og r&d~iv!7ingstilbt.id. Cocinl~orsi<r~ii~g.;in~i~tut4e.1 has evalueret indsatsen genriem interview med bl.a. fohl~itningsiedere, projektledere og brugere fra en r~klae af de stegtede projekter. De fleste erfaringer er positive. Men der er behov for flere tiltag, og nogle kali blive endnu bedre. Kataloget her giver ai~befdiingsr og gode rad til irispiration for b6de nuv~ref?de og komtiilende projekter far socialt udsatte. Del her?vendersig til p~litikereog socialarbejdere i kornrnurierneog til akinrer i private og Mvillige coci~4le organisationer.., ".,,,,,,... ~ " - Fo&attcr(e): ictrs BerijarnBr!aeri Udgiver: 5FI Udgivelsesdato: Sprog: Darask ICSN i81Ci ISBN ' bis: Kr. 60;. B~lki.ii?OIns La?s pressemeddelelse Download rapport (pdf 2?4rnb) Bestil rapport Læs resume Sidst opdateret 22. febriiar 2007

4 SFI -Socialforskningsinstituttet Side 1 af 1 OmSFI Afdelinger Forskningsmiljar Udgivelser Nyhedscenter Ansatte +-II... ~. Kontakt ] Erigiisfi I FAQ j S~temap( Index SWIAL FQRmKI rhlsani, Nyhed : 4 ud af 5 ledige vil gerne i arbejde - p&visse betingelser (26.Q2,QTj4 ud af 5 ledige vil gerne heve et job. L)e fleste vil hurtig?i gang og er aktivi cogeilde. Sanatidig stiller de fleste ledige betingelser for at acceptere et job. Meget f5 er fx parate til at fiytte eller acceptere lange rejsetider, Det viser eri ny undersagelse fra SF3: som beigsser motivation og fleksibiiitet; hos ledigz, som er-tilmeldt arbejdsforrnidiin~. Nyhed : Malrettet statte til socialt udsatte har styrket indsatsen i de store byer ( ) Storbypiiljen hcar nred godt 300 mio. kr. i periodetl 2003-,20011 styrket indsatsen for socialt uhfs~e"te i de seks stgrste byer i Dannoark. i alt 69 projekter hat faet ststte De fleste hair givet positrve tarfarrnger, der kan bl'uges I nye tilteg ~LæsIDownloadrapport >Læs p res ser ned del el se -.j Seneste rapp 31.O1.O7.p- Kontanthjæl~sm O7 Brain drain eller I 25.01,O7 Hvordan virker ir --p social arv? Arrangement Investrnents in H...,- Sociaiforski~;ngsi~~stit~~tt~t - Iieriuf l-rolies Gade ii Kshenliavn K - Find o$.- Tlf DS D ma--to%.l6fra Fa nyheder p SFI-nvhedsbrev~ Links SFI-subcites (ko1 forskninas~rogra SFI-Survev Nordisk C amm Social arv Den sociale port;

5

6 STORBYPULJEN INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE IDÉER OG ERFARINGER LARS BENJAMINSEN KØBENHAVN 2007 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET

7 STORBYPULJEN INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE Afdelingsleder: Ole Gregersen Afdelingen for socialpolitik og velfærdsydelser ISSN: ISBN: Layout: Hedda Bank Forsidefoto: Martin Kurt Hageland Oplag: 800 Tryk: Nørhaven Book A/S 2007 Socialforskningsinstituttet Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade København K Tlf Socialforskningsinstituttets publikationer kan frit citeres med tydelig angivelse af kilden. Skrifter, der omtaler, anmelder, henviser til eller gengiver Socialforskningsinstituttets publikationer, bedes sendt til instituttet.

8 INDHOLD 5 FORORD STORBYPULJEN FIRE INDSATSOMRÅDER STORBYPULJEN HAR STYRKET INDSATSEN ANBEFALINGER IDÉER OG ERFARINGER ALTERNATIVE PLEJEHJEM BOTILBUD MED BOSTØTTE SAMARBEJDE MED PRIVATE OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER AKTIVITETER PÅ VÆRESTEDER INDSATSER FOR UDSATTE GRØNLÆNDERE FLERSTRENGET GADEPLANSARBEJDE TILBUD TIL UNGE TILBUD TIL ETNISKE MINORITETER BEHOV FOR STYRKELSE AF DEN FOREBYGGENDE INDSATS BOTILBUD OG BETALINGSEVNE 3 S T O R B Y P U L J E N 47 LITTERATUR

9 4

10 FORORD Dette inspirationskatalog beskriver sociale tilbud, der kan styrke indsatsen for socialt udsatte. Inspirationskataloget er udviklet på baggrund af en evaluering af projekter/aktiviteter støttet af puljen til socialt udsatte grupper i de seks største bysamfund, som Socialforskningsinstituttet har udført for Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service i perioden Inspirationskataloget indeholder en række idéer og anbefalinger, der kan anvendes i den fortsatte udvikling af indsatsen for socialt udsatte borgere baseret på erfaringerne fra indsatsen under storbypuljen. Inspirationskataloget henvender sig til politikere og administration i kommuner, frivillige organisationer, medarbejdere i den sociale sektor og øvrige aktører med interesse for området. Evalueringens resultater foreligger i tre delrapporter, der er udkommet i Socialforskningsinstituttets arbejdspapirserie: Etablering og status for projekterne under de fire delindsatsområder (Benjaminsen, Sørensen og Christensen, 2005), Udviklingen i omfanget af indsatsen for de socialt udsatte grupper (Benjaminsen, 2005) og Indsatser for socialt udsatte (Benjaminsen, Fabricius og Børjesson, 2006). De tre delrapporter udgør dokumentationsgrundlaget for dette idékatalog. Evalueringen er fulgt og diskuteret af en følgegruppe. Centerleder Frank Ebsen, Center for Forskning i Socialt Arbejde, har været referee på idékataloget. 5 S T O R B Y P U L J E N København, januar 2007 Jørgen Søndergaard

11 6

12 STORBYPULJEN I Danmark forbinder vi social udsathed med en række grupper i samfundet som de hjemløse, misbrugere, psykisk syge og prostituerede. Disse gruppers situation er kendetegnet ved forskellige sårbarhedsfaktorer som fx sociale problemer, alkoholmisbrug, stofmisbrug, boligproblemer, samt psykiske og fysiske sygdomme. Det er forhold, der ofte spiller sammen og fastholder individerne i en vanskelig livssituation. De socialt udsatte grupper kom for alvor på den politiske og forskningsmæssige dagsorden sidst i 1980 erne under betegnelser som udstødte og sårbare grupper. Disse grupper blev dengang synlige i byernes centrum og i de almene boligområder. Der var en udbredt enighed om, at den generelle velfærdspolitik var slået fejl i relation til disse grupper, og at det var nødvendigt med nye, målrettede indsatser, herunder et øget samarbejde med den frivillige sektor, som havde en lang tradition for at beskæftige sig med disse grupper. Den samtidigt opståede puljestrategi viste sig velegnet til at etablere indsatser for de udsatte grupper, og der blev efterhånden etableret en række forsøgsprojekter og forskellige tilbud. En kritik, der blev rettet mod de første puljetiltag for de udsatte grupper, var imidlertid, at indsatsen ikke var tilstrækkeligt målrettet (Just Jeppesen et al., 1992; Jensen, 1992). Det fik indflydelse på de efterfølgende puljer, som blev mere differentierede, både hvad angik målgrupper og indsatstyper (Anker et al., 2001). Samlet kan der i udviklingen af den puljestøttede indsats identificeres en bevægelse fra, at støtten i de tidlige puljer primært blev givet som støtte til forsøg og udvikling, til at støtte i de senere år særligt er givet til en forstærket indsats. Samtidig er der sket en udvikling fra støtte til de enkelte grupper af udsatte (sindslidende, hjemløse osv.) til støtte til bestemte indsatsformer (Anker et al., 2001). En række af de indsatser, der startede som forsøg, er siden blevet gjort permanente. Det gælder forsøgsparagraffer i bistandsloven, som senere er blevet til paragraffer i serviceloven, fx om væresteder, støtte- og kontaktpersoner, samt varierende boformer. Puljen for socialt udsatte er et af de foreløbigt seneste store puljetiltag på området. Puljen til socialt udsatte grupper i de seks største bysamfund storbypuljen 1 udgør en del af satspuljemidlerne og består af sociale indsatser for ca. 317 mio. kr. fordelt over årene til en styrkelse af indsatsen for socialt udsatte i København, Frederiksberg, Århus, Odense, Aalborg og Esbjerg. Denne indsats har haft til hensigt at styrke og udvikle indsatsen for socialt udsatte borgere i landets største byer. 7 S T O R B Y P U L J E N 1 Betegnelsen storbypuljen er tidligere anvendt om en anden stor puljesatsning ( ) for socialt udsatte grupper i storbyerne (se Jensen et al., 1997).

13 FIRE INDSATSOMRÅDER Storbypuljen har sigtet på at målrette indsatsen gennem at prioritere en række særlige indsatsområder. Dermed har fokus ikke blot været rettet mod enkelte grupper af udsatte, men på at udvikle indsatstyper, der kan benyttes på tværs af forskellige grupper. Af i alt 69 støttede projekter er 37 af projekterne placeret under fire indsatsområder: alternative plejehjem botilbud med intensiveret bostøtte samarbejde med private og frivillige organisationer indsatser for udsatte grønlændere. 8 En stor del af tilbuddene under storbypuljen består af botilbud, herunder alternative plejehjem, botilbud med bostøtte, udslusningstilbud og bostøtte i eget hjem. Der er også givet støtte til en række private og frivillige tilbud med henblik på at understøtte disse tilbud ressourcemæssigt og styrke en forankring af tilbuddene i kommunerne. Det drejer sig om både væresteder, botilbud samt rådgivnings- og behandlingstilbud. Et mindre antal projekter er henvendt til gruppen af udsatte grønlændere i form af tilbud, der særligt tilgodeser denne gruppes kulturelle baggrund. Der indgår under storbypuljen endvidere en række tilbud, som ikke hører under de fire indsatsområder. Det gælder bl.a. en række kommunale væresteder, støtte til udvidelse af kvindekrisecentre og projekter for børn af psykisk syge. Evalueringen har særligt fokuseret på projekterne under de fire indsatsområder. Som led i evalueringen af storbypuljen har Socialforskningsinstituttet interviewet en række aktører, der har været involveret i indsatsen. Det gælder projektledere, forvaltningsledere, lokalpolitikere, socialrådgivere, brugerorganisationer mv. Der er også gennemført interview med brugere i udvalgte tilbud. STORBYPULJEN HAR STYRKET INDSATSEN Evalueringen af storbypuljen viser, at det med de alternative plejehjem og botilbud med bostøtte i vid udstrækning har været muligt at udvikle indsatstyper, der tager udgangspunkt i de komplekse problemer, der ofte kendetegner brugernes livssituation.

14 Det er en styrke ved indsatsen, at mange af tilbuddene består af specialiserede botilbud. Mange socialt udsatte borgere har brug for et mere eller mindre intensivt tilbud om pleje og/eller omsorg, og en stor del af de socialt udsatte har samtidig hjemløshedserfaringer. En forudsætning for at kunne arbejde med sociale og psykiske problemstillinger er en stabilisering af boligsituationen. Botilbuddene giver generelt mulighed for, at de socialt udsatte kan tilegne sig færdigheder og kompetencer, der giver bedre mulighed for at klare sig i hverdagen, herunder at flytte i egen bolig for dem, der er stærke nok til at bo selv. En styrke ved indsatsen under storbypuljen er også, at der er givet et løft til den private og frivillige sociale sektor, hvor det sociale arbejde, som en række private og frivillige organisationer udfører i de seks byer, er blevet understøttet ressourcemæssigt. Det har betydet, at det har været muligt fx at ansætte ekstra personale og at gennemføre flere aktiviteter for brugerne. De private tilbud bidrager til en flerstrenget indsats og er generelt kendetegnet ved en høj grad af rummelighed i indsatsen over for forskellige grupper af socialt udsatte. Der er en stor efterspørgsel efter de servicetilbud og den omsorg og støtte, som de private og frivillige organisationer kan give. Erfaringerne fra storbypuljen viser, at ved at understøtte de private og frivillige organisationer økonomisk og organisatorisk gennem samarbejde opnås en større bæredygtighed i tilbuddene. Evalueringen af indsatsen under storbypuljen har også fokuseret på sammenhængen mellem puljetilbuddene og den øvrige indsats for de socialt udsatte grupper. Konklusionen er, at storbypuljen samlet set har bidraget til at styrke servicetilbuddene til de udsatte grupper (Benjaminsen, 2005). I de store provinsbyer melder både forvaltningsmedarbejdere, projektledere og brugerorganisationer om, at der efterhånden er ved at være etableret et nødvendigt antal botilbud til de udsatte grupper, og at tilbuddene under storbypuljen har bidraget afgørende til denne udvikling. I København vurderer undersøgelsens interviewpersoner, at der på trods af en generel styrkelse af indsatsen stadig er et betydeligt behov for at etablere flere botilbud til de udsatte grupper. Samtidig meldes der i alle byerne om et generelt behov for at videreudvikle indsatsen, fx gennem en fortsat målretning af tilbuddene til specifikke gruppers problemstillinger og behov, ligesom der er et behov for at styrke den forebyggende indsats. Der meldes også om grupper, som indsatsen ikke når i tilstrækkeligt omfang. Det gælder særligt de etniske minoriteter og de unge. 9 S T O R B Y P U L J E N

15 ANBEFALINGER Evalueringen af storbypuljen giver anledning til at opstille en række forslag til, hvordan indsatsen for de socialt udsatte grupper yderligere kan styrkes. Forslagene er baseret på de lokale aktørers oplevelser af indsatsen og på deres vurderinger af, hvilke behov der er for en fortsat udvikling af den. Disse forslag uddybes i de følgende afsnit. 10 Der kan ske en fortsat udbygning af de alternative plejehjem, da der er flere borgere i målgruppen af misbrugere, der har udviklet et plejebehov, og som vil kunne have gavn af et sådant tilbud. Visse steder i landet er der fortsat mangel på botilbud til psykisk syge misbrugere, udslusnings- og bostøttetilbud til hjemløse og botilbud til socialt udsatte unge. I disse områder kan indsatsen styrkes ved etablering af flere pladser. Bostøtte i eget hjem kan bidrage til, at socialt udsatte borgere kan blive boende i egen bolig eller evt. fastholde en anvist bolig efter en periode i hjemløshed. Udredning af brugere kan styrkes gennem en øget inddragelse af psykologfagligt personale, herunder neuropsykologisk ekspertise. En styrkelse af udredningsforløb kan også styrke den efterfølgende visitering til botilbud og kvalificere den videre indsats for den enkelte bruger. Flere sociale aktiviteter på værestederne kan give brugerne en mere meningsfyldt hverdag og dermed skabe grundlag for forandring af livssituationen. Der er behov for flere tilbud til socialt udsatte med etnisk minoritetsbaggrund med en særlig opmærksomhed på psykisk syge og deres familier, herunder børn. Der er behov for etablering af flere opholdssteder, klubber, idrætstilbud og botilbud til socialt udsatte unge for at modvirke en tidlig social udstødelse.

16 Der er behov for at styrke den forebyggende og opsøgende indsats over for ensomme, alkoholikere og andre, der lever isoleret i byernes udsatte boligområder. Der er behov for mere kontinuitet i den kommunale socialrådgivnings kontakt med brugerne. Gennem regelmæssige fællesmøder for kommunale og private aktører i indsatsen kan kommunerne understøtte og katalysere netværksdannelse mellem aktører på området. For at undgå, at en vanskelig social situation fastholdes eller forværres, er muligheden for hurtig anvisning til almene boliger vigtig for dem, som kan bo i egen bolig. Særligt i hovedstadsområdet betyder lange ventelister, at der er behov for at øge tilgængeligheden af boliger til socialt udsatte. Der er et behov for at rette fokus på kontanthjælpsmodtageres og unges betalingsevne i forhold til huslejen i de botilbud og boliger, de får anvist, hvis man vil sikre, at de kan gøre brug af tilbuddene. 11 S T O R B Y P U L J E N

17 12

18 IDÉER OG ERFARINGER Der er gennem de senere år sket en betydelig udvikling af de indsatser, som samfundet iværksætter for de socialt udsatte grupper. Storbypuljen har bidraget til at forstærke denne udvikling, idet indsatsen er udbygget såvel kvalitativt i form af nye tilbud som kvantitativt i form af etableringen af flere pladser i fx botilbud og væresteder. Vi præsenterer i det følgende en række idéer og erfaringer med udgangspunkt i de indsatser, der er iværksat under storbypuljen. Først ser vi på erfaringerne fra etableringen af boformer under indsatsområderne alternative plejehjem og botilbud med bostøtte. Vi ser også på styrkelsen af de private og frivillige tilbuds inddragelse i indsatsen, herunder idéer og erfaringer i at udvikle aktiviteter på de sociale væresteder. Derefter ser vi på erfaringerne med tilbud til udsatte grønlændere og opsøgende gadeplansarbejde. Efterfølgende belyser vi behovet for at styrke indsatsen for socialt udsatte unge og gruppen med etnisk minoritetsbaggrund og behovet for at styrke den forebyggende indsats. Endelig fremhæver vi en problematik i de socialt udsattes mulighed for at kunne betale for de botilbud, de tilbydes, ligesom vi sætter fokus på et behov for at øge udbuddet af boliger til socialt udsatte borgere. ALTERNATIVE PLEJEHJEM Målgruppen for de alternative plejehjem er personer, der har et pleje- og omsorgsbehov, som det er vanskeligt at dække på almindelige plejehjem på grund af fx en fortsat aktiv misbrugsadfærd og/eller psykisk sygdom. Det er også vanskeligt at give denne gruppe et tilbud på 110-boformer (herberger, tidligere under 94) og væresteder på grund af de plejebehov, der kendetegner målgruppen. Den overordnede målsætning med de alternative plejehjem er at give et tilbud, der kan lindre og afbøde de værste komplikationer ved brugernes langvarige sociale udstødelse. På de fleste af de nyoprettede alternative plejehjem er det en del af målsætningen at kunne rumme et fortsat aktivt misbrug blandt beboerne ud fra en opfattelse af, at det for en stor del af brugergruppens vedkommende er urealistisk at ændre misbrugsadfærden efter et langt liv med den. Under storbypuljen er der etableret seks alternative plejehjem. Et syvende plejehjem er planlagt, men endnu ikke etableret. Der eksisterede allerede enkelte alternative plejehjem i landet forud for storbypuljen. Indsatsen under storbypuljen har dermed øget kapaciteten på dette område. 13 S T O R B Y P U L J E N

19 ALTERNATIVE PLEJEHJEM 14 BY TILBUD København Plejehjemslignende tilbud til yngre alkoholdemente (Sundholm). 10 pladser. Plejekollektiv for ældre stofmisbrugere. 5 pladser. (Endnu ikke etableret). Frederiksberg Botilbuddet Soltoppen for yngre og midaldrende brugere med sindslidelse. 18 pladser. Århus Specialafdeling i tilknytning til forsorgshjemmet Østervang. 8 pladser. Odense Det alternative plejehjem Dannesbohus i tilknytning til forsorgshjemmet St. Dannesbo pladser. Aalborg Alternativt plejehjem i tilknytning til forsorgshjemmet Svenstrupgård. 10 pladser. Esbjerg Alternativt plejehjem i tilknytning til Forsorgshjemmet Exnergade. 8 pladser og 2 aflastningspladser. På de fleste af de nyetablerede alternative plejehjem tilhører beboerne gruppen af tidligere hjemløse, psykisk syge misbrugere. Beboerne er typisk i årsalderen, hvor mange misbrugere udvikler somatiske plejebehov. På et enkelt af de nyetablerede alternative plejehjem er målgruppen yngre sindslidende. De foreløbige erfaringer med de nyetablerede alternative plejehjem er ifølge både projektlederne og de interviewede brugere positive. Brugerne har generelt taget godt imod tilbuddene. De alternative plejehjem er i de fleste tilfælde etableret i nybyggeri, hvor der er lagt vægt på en god indretning af de fysiske omgivelser. Det har en positiv betydning for beboernes oplevelse af de nye rammer for deres tilværelse. Det er ved visitationen til de alternative plejehjem vigtigt at nå de mest plejekrævende blandt de potentielle beboere og sikre, at fravalg først og fremmest sker over for dem, der ikke er dårlige nok. Projektlederne på de nyetablerede plejehjem vurderer, at det i vid udstrækning er lykkedes at udvælge de brugere, der har mest behov for tilbuddet.

20 De foreløbige erfaringer med den misbrugstolererende strategi er, at den er en vigtig forudsætning for at kunne rumme og fastholde brugergruppen i tilbuddet. Der arbejdes ofte med at regulere indtaget af alkohol, hash og stoffer ud fra et kodeks om acceptabel adfærd eller hensyntagen til relaterede fysiske lidelser. Der er grund til at være opmærksom på, hvordan det fortsatte misbrug kan udvikles forskelligt blandt beboerne. Nogle brugere øger efter indflytningen deres misbrug betydeligt. De oplever at have fået et sted at bo, hvor de kan leve med den adfærd, de er vant til. Når misbruget eskalerer, kan det give problemer i forhold til andre af de nyindflyttede beboere. Erfaringen er dog, at misbruget som oftest stabiliseres igen, når virkningen af at være kommet til at bo under stabile former med den fornødne støtte og omsorg indtræffer. Der har været tilfælde, hvor enkelte af de personer, der har været udset til at flytte ind på de alternative plejehjem, gennem andre tilbud har fået reduceret eller stoppet et misbrug i ventetiden indtil færdiggørelsen af plejehjemmet. Her kan der rejses spørgsmål ved, om et ophold blandt fortsat aktive misbrugere er hensigtsmæssigt. Det er således centralt, at den enkelte afdeling har en dynamisk strategi i forhold til, hvordan misbrug håndteres, hvor der både tages hensyn til den enkelte og hele bofællesskabet. Mange af de nyindflyttede beboere har som følge af et langt liv præget af misbrug og perioder i hjemløshed ret vidtgående somatiske plejebehov og fysiske handicap, der fx ofte involverer brug af rollatorer. Det er vigtigt, at der tages hensyn til rækkevidden af de fysiske handicap ved etableringen af plejehjemmene. Det er erfaringen fra flere plejehjem, at der i etableringsfasen har været lagt særlig vægt på at kunne rumme brugernes fortsatte misbrugsadfærd. Personalet påpeger imidlertid, at en opmærksomhed på de fysiske handicap er mindst lige så vigtig og ikke altid har været tilstrækkelig i planlægningsfasen. Der er enkelte eksempler på, at badeværelserne på de nyetablerede plejehjem har været for små til, at to medarbejdere på én gang kan assistere brugerne ved bad. Det betyder, at brugerne ikke kan bade i deres egne badeværelser, men må benytte fælles badefaciliteter, hvor der er bedre plads. Det er således nødvendigt, at de alternative plejehjem har det almindelige plejehjems faciliteter. Rækkevidden af de fysiske handicap stiller også betydelige krav til personalenormeringen. Der er eksempler på, at personalenormeringen opleves som presset, særligt i forbindelse med dækningen om natten. Angående både indretningen af de fysiske faciliteter og personalenormeringen skal man være opmærksom på, at plejebehovene for brugergruppen må forventes at blive endnu større med alderen. 15 S T O R B Y P U L J E N

21 Jeg er blevet i meget bedre humør, jeg er glad, når jeg vågner om morgenen. Jeg synes, jeg har noget at leve for igen. Beboer på Dannesbohus 16 På baggrund af de foreløbigt positive erfaringer med de alternative plejehjem må det generelt anbefales, at der sker en fortsat udbygning af antallet af alternative plejehjemspladser. Specielt i København er der etableret relativt få alternative plejehjemspladser i forhold til misbrugermiljøernes omfang, og behovet for alternative plejehjemspladser vurderes af både forvaltningsmedarbejdere og projektledere at være større end det aktuelle antal. I de store provinsbyer giver de amtslige forvaltningsmedarbejdere eksempler på, at der også er borgere i omkringliggende mindre kommuner, der kunne drage nytte af at bo på et alternativt plejehjem. I forbindelse med kommunalreformen og amternes nedlæggelse bør man være opmærksom på, at behovet for alternative plejehjemspladser også kan være til stede i de mindre og mellemstore byer. Alternative plejehjem er et vigtigt tilbud til borgere, der efter et langvarigt misbrug har udviklet et fysisk plejebehov. Beboernes ofte vidtgående fysiske handicap stiller krav til indretning af de fysiske faciliteter og til personalenormeringen. Rummeligheden i forhold til beboernes fortsatte misbrug er vigtig samtidig med et fokus på, at misbrugsadfærd kan udvikle sig forskelligt efter indflytningen. BOTILBUD MED BOSTØTTE Botilbud med bostøtte har til formål at støtte personer med særlige sociale problemer, og som ofte har svage eller ingen netværk og få sociale ressourcer. Bostøtten skal give mulighed for at fungere i egen bolig, bofællesskab eller en anden boform. Bostøttetilbuddene består både af egentlige botilbud, udslusningstilbud og bostøtte i eget hjem. Der er etableret ti projekter under indsatsområdet botilbud med bostøtte. Disse tilbud består af botilbud til psykisk syge, herunder psykisk syge misbrugere, udslusningstilbud til hjemløse og forskellige bostøttetilbud i eget hjem.

22 17 S T O R B Y P U L J E N

23 BOTILBUD MED BOSTØTTE 18 BY København Århus Odense Aalborg TILBUD Botilbud til psykisk syge stofmisbrugere (Flinterupgård), 8 pladser. Kollegielignende boliger til psykisk syge (Kollegiet i Borgervænget), 20 pladser. Skæve boliger opgangsfællesskab (under Kollegiet Gammel Køge Landevej), 5 boliger. Strandhuset, 4 pladser. Bostøtte til psykisk syge med misbrug, 12 pladser. Bostøtte til psykisk syge med anden etnisk baggrund, 15 pladser. Bostøtte SIND-samarbejdet, 11 indskrevne. Bostøtte til særligt udsatte borgere, 24 pladser. Botilbuddet i Vendelbogade, 10 pladser. Mentorordning, 6 indskrevne. Ligesom de alternative plejehjem giver bostøttetilbuddene mulighed for at adressere samspillet mellem forskellige sårbarhedsfaktorer, fx boligproblemer, sociale og psykiske problemer. Bostøtteprojekterne retter sig mod at etablere tilbud om omsorg og støtte, herunder praktisk støtte i form af hjælp til udvikling af færdigheder og kompetencer, der kan skabe struktur i dagligdagen. Tilbuddene bidrager også i større eller mindre grad til at styrke den sociale situation for brugerne. Det gælder i en del tilfælde primært, at brugerne har dagligt samvær med de andre brugere og med personalet i tilbuddene, men der er også eksempler på, at brugerne efterhånden får genetableret kontakt til venner og familie, herunder eventuelle børn. Bostøttetilbuddene kan kun i mindre grad anvendes som indsats over for plejekrævende brugere. Hvor brugere allerede har eller er ved at udvikle plejebehov, kan der være brug for et mere intensivt tilbud. I et bostøttetilbud til psykisk syge misbrugere, der tilbydes bostøtte i eget hjem, var det tidligere, i projekteringsfasen, planen, at tilbuddet skulle suppleres af plejeboliger,

24 men i sin endelige form er der etableret et tilbud uden plejeboliger. Enkelte af tilbuddets brugere har imidlertid et fysisk plejebehov, og det er en erfaring fra dette tilbud, at bostøtte i eget hjem ikke kan erstatte et egentligt bo- eller plejetilbud for dem med et sådant plejebehov eller andre forholdsvis vidtgående behov for social støtte og omsorg. I et botilbud i København henvendt til psykisk syge unge er en del af de brugere, der henvises, vanskelige at rumme i tilbuddet. Det hænger sammen med, at brugergruppen er meget sammensat, idet en del af brugerne har misbrugs- og kriminalitetsadfærd, og tilbuddet samtidig er uden natpersonale. Erfaringerne fra dette tilbud viser, at det er vigtigt, at personalenormeringen i tilbuddet tilpasses karakteren af brugernes problemer, og at der sker en tilstrækkelig udredning af brugerne inden visiteringen. Der er generelt et behov for at fortsætte udviklingen af botilbud til specifikke grupper af socialt udsatte. Særligt i København peger både projektledere, socialforvaltningen og politikere på, at der er et behov for at etablere flere specialiserede botilbud, navnlig til hjemløse, psykisk syge misbrugere og socialt udsatte unge. I Århus, Aalborg og Odense melder både forvaltningsledere, projektledere og brugerorganisationer om, at der efterhånden er ved at være opnået en god dækning med botilbud til de udsatte grupper, og at storbypuljen i betydelig grad har medvirket til denne udvikling. Der meldes samtidig om et behov for en fortsat målretning af tilbuddene til behovene hos specifikke grupper. Erfaringerne fra mange af tilbuddene i storbypuljen viser, at en målretning af botilbuddene til brugernes komplekse behov og problemstillinger er vigtig og kan lade sig gøre. I de følgende afsnit præsenteres en række idéer og erfaringer i forbindelse med etableringen af botilbud. 19 S T O R B Y P U L J E N Mindre botilbud til psykisk syge misbrugere giver mulighed for at håndtere samspillet mellem boligproblemer og psykosociale problemer. Attraktive udslusningsboliger kan styrke vejen ud af hjemløshed. Bostøtte i eget hjem giver mulighed for støtte i hverdagen og for at udvikle praktiske og sociale færdigheder.

STORBYPULJEN INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE

STORBYPULJEN INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE STORBYPULJEN INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE IDÉER OG ERFARINGER LARS BENJAMINSEN KØBENHAVN 2007 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET STORBYPULJEN INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE Afdelingsleder: Ole Gregersen Afdelingen

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Bilag 2: Tilbud og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem

Bilag 2: Tilbud og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 2: og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem 1.1: Støtte- og kontaktpersonordning for hjemløse Støtte- og

Læs mere

INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE

INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE 13:2006 ARBEJDSPAPIR Lars Benjaminsen Nina Fabricius Eva Børjesson INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE EVALUERING AF PULJEN TIL SOCIALT UDSATTE GRUPPER I DE SEKS STØRSTE BYER DELRAPPORT III AFDELINGEN FOR SOCIALPOLITIK

Læs mere

Etablering og status for projekterne under de fire delindsatsområder

Etablering og status for projekterne under de fire delindsatsområder 04:2005 ARBEJDSPAPIR Lars Benjaminsen Mette-Lise Sørensen Ivan Christensen Etablering og status for projekterne under de fire delindsatsområder Evaluering af puljen til socialt udsatte grupper i de seks

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg.

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Baggrund og formål. I 2006 foretog Brobyggerselskabet De Udstødte en undersøgelse af indsatsen for socialt marginaliseret grønlændere

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson ordning efter Servicelovens 99 Servicelovens 99 paragraffens ordlyd Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen "Små skridt - store forandringer" (Socialministeriets j.nr.

Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen Små skridt - store forandringer (Socialministeriets j.nr. Dato: 10-10-2006 Sagsnr.: 313706 Dok.nr.: 1885253 Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen "Små skridt - store forandringer" (Socialministeriets j.nr. 8411-0018) 1.

Læs mere

Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng

Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng Opstartsseminar Århus, 14. april, 2015 Lars Benjaminsen 15-04-2015 1 Disposition Udvikling i hjemløshed og i hjemløshed blandt unge i Danmark

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010 Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Forord Frederiksberg Kommunes udsattepolitik har som overordnet mål at sikre, at socialt udsatte medborgere får

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommune har som en af de første kommuner i landet

Læs mere

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne Nov 10 2010 09:18:45 - Helle Wittrup-Jensen 37 artikler. tilbud leverandør organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud tilbud, der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Boligplan for det specialiserede socialområde

Boligplan for det specialiserede socialområde Dato marts 2016 Dok.nr. 41753-16 Sagsnr. 16/3371 Ref. Sanne Schroll Boligplan for det specialiserede socialområde 1. Indledning Med denne boligplan for det specialiserede socialområde ønsker Varde Kommune

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne Mar 18 2011 12:27:42 - Helle Wittrup-Jensen 42 artikler. tilbud leverandør organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud tilbud, der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

RAMME OG RETNING Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer

RAMME OG RETNING Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer RAMME OG RETNING 2016-2020 Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer Ramme og retning Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer 2016-2020 Hvidovre

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Socialforvaltningen NOTAT Æ23-11-2010 Sagsnr. 2010-17388 Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Forvaltningen vil i dette notat orientere om en ændret organisering af socialpsykiatrien

Læs mere

Housing First og bostøttemetoderne

Housing First og bostøttemetoderne Housing First og bostøttemetoderne Opstartsseminar 13. november 2014 Lars Benjaminsen 21-11-2014 1 Disposition Erfaringer fra hjemløsestrategien Hjemløshed i Danmark udvikling, profil og støttebehov Housing

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Rummelighed. Kontinuitet i kaos. Konfliktløsende. Skabe stabilitet omkring beboerne. habillitering - ikke rehabilitering. Mestringsstrategier

Rummelighed. Kontinuitet i kaos. Konfliktløsende. Skabe stabilitet omkring beboerne. habillitering - ikke rehabilitering. Mestringsstrategier Trækbanen Rummelighed Skabe tryghed Skabe selvværd Skabe tillid At møde beboerne når de er klar til det Medarbejderne skal ikke normalisere Mestringsstrategier Skabe stabilitet omkring beboerne At kunne

Læs mere

Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente

Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente Indhold Beskrivelse 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Serviceloven 192 og Lov om Almene Ældreboliger 5 2. Hvilket behov dækker

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Notat Projekt nr. 133 Konsulent Referent Dato for afholdelse Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 5.september 2007 Godkendt d. 10.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165

Læs mere

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Tidligere retningslinjer Foreslåede retningslinjer Det nye er Forenkling i overskrifter, der

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre beskriver

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

Caroline Schmidts Minde - Opgangsfællesskab for yngre demente

Caroline Schmidts Minde - Opgangsfællesskab for yngre demente Click here to en ter text. Opgangsfællesskab for yngre deme nte - Caroline Schmi dts Mind e «edocad dresscivilcode» Caroline Schmidts Minde - Opgangsfællesskab for yngre demente 2014-27445/ 2014-267035

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper. Ansøgningsfrist 15. november 2002

Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper. Ansøgningsfrist 15. november 2002 Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K Skema A UDSAT Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper Ansøgningsfrist 15. november

Læs mere

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK til handling fra fratanke tanke til handling I DANMARK BOR 10-12.000 GRØNLÆNDERE. Ud af dem er der 7-900 mennesker, som befinder sig på samfundets bund.

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET Socialpolitik for Guldborgsund Kommune på Social- og Handicapområdet. Indledning. Kommunens Socialpolitik på Social- og Handicapområdet er et centralt element

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Page 1 of 9 51 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud Foretrukken term leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud

Læs mere

SFl NYE VEJE TIL REKRUTTERING OG KVALITET I ÆLDREPLEJEN. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 310 Offentligt KRESTA SØRENSEN NIELS RASMUSSEN

SFl NYE VEJE TIL REKRUTTERING OG KVALITET I ÆLDREPLEJEN. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 310 Offentligt KRESTA SØRENSEN NIELS RASMUSSEN Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 310 Offentligt SFl NYE VEJE TIL REKRUTTERING OG KVALITET I ÆLDREPLEJEN KRESTA SØRENSEN NIELS RASMUSSEN DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD OMSORG OG E T

Læs mere

Page 1 of 9 50 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud Foretrukken term leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22.

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22. Notat Projekt nr. 118 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 22.november 2007 Godkendt d. 11.december 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf:

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe.

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe. Værestedsstrategi Indhold Indledning...3 Væresteder i Haderslev Kommune...3 Sociale væresteder...3 Borgercafeen, Haderslev...3 Regnbuen, Vojens...4 Socialt ansvar...4 Væresteder for sindslidende...4 Brugerhuset,

Læs mere

aktivitets- og samværstilbud værested varmestue døgnplejehjem privat døgnpleje plejebarn 1 af :56 Artikler 60 artikler.

aktivitets- og samværstilbud værested varmestue døgnplejehjem privat døgnpleje plejebarn 1 af :56 Artikler 60 artikler. 1 af 11 15-01-2015 13:56 Artikler 60 artikler. aktivitets- og samværstilbud Vejledende lovhjemmel: SEL 104 dagtilbud til voksne, der leverer aktivitets- og samværsydelser til opretholdelse eller forbedring

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Afsluttede fokusområder

Afsluttede fokusområder Bilag 5 Fokusområder der er afsluttet i foråret 2008, igangværende fokusområder samt input til rammeaftaleprocessen fra de faglige netværk i Syddanmark Fokusområder I Rammeaftale 2008 er der aftalt 8 fokusområder

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 Thorvaldsensvej 14 9700 Brønderslev Telefon: 41 73 67 39 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen E mail: rikke.j.pedersen@99454545.dk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d.

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d. Notat Projekt nr. 64 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene M. Thomsen Mads Sinding Jørgensen 13.september 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Retningslinjer for 18 puljen

Retningslinjer for 18 puljen Retningslinjer for 18 puljen Revisionsoplæg, juni 2015 Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen 1 Indholdsfortegnelse Puljens formål... 3 Ansøgningsfrist...

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

INDSATS FOR UDSATTE 1

INDSATS FOR UDSATTE 1 INDSATS FOR UDSATTE 1 2 VI YDER EN INDSATS FOR MENNESKER I UDSATTE LIVSSITUATIONER KFUM s Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg for mennesker i udsatte livssituationer. Vi møder mennesker i

Læs mere

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.09.00-A00-3-5 Sagsbehandlere: TC/MSJ Dato: 3. maj 206 Strategi for Aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg 206-2020 Indledning Horsens Kommune har en stor og

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

DELMÅL. 110 flere anvises gennem den boligsociale anvisning. 15 unge fra ventelisten til boligsocial anvisning deler en lejlighed en anvist lejlighed

DELMÅL. 110 flere anvises gennem den boligsociale anvisning. 15 unge fra ventelisten til boligsocial anvisning deler en lejlighed en anvist lejlighed Aftaler med de almene boligselskaber om flere lejligheder som målgruppen kan betale Aftaler med de almene boligselskaber om at afvise færre borgere, der har gæld til de enkelte boligselskaber. 2-3 unge

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere