Boligplan for det specialiserede socialområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligplan for det specialiserede socialområde"

Transkript

1 Dato marts 2016 Dok.nr Sagsnr. 16/3371 Ref. Sanne Schroll Boligplan for det specialiserede socialområde 1. Indledning Med denne boligplan for det specialiserede socialområde ønsker Varde Kommune at afdække det fremtidige behov for boliger på det specialiserede socialområde. Det vil sige behovet for boliger til udviklingshæmmede borgere, borgere med erhvervet hjerneskade, borgere med psykiske vanskeligheder samt socialt udsatte borgere. Boligplanen bygger på information om hvilke boliger der i dag er til rådighed, hvilke borgere der i dag har behov for en bolig og borgere som forventes i fremtiden at have et behov for en bolig. Derudover bygger boligplanen også på Strategi for voksne udviklingshæmmede, Strategi for voksne borgere med erhvervet hjerneskade, Strategi for voksne inden for psykiatriområdet samt Strategi for voksne indenfor udsatteområdet. 2. Typer af boliger Inden for det specialiserede socialområde er der tre forskellige boligtyper: Midlertidigt botilbud efter Lov om social service 107. Denne type boliger er bygget efter Lov om social service 107 og er beregnet til borgere med et udviklingspotentiale. Det forventes således, at borgere, der visiteres til denne type bolig, vil udvikle sig i løbet af de kommende år. Herefter vil borgeren så kunne forvente at blive visiteret til enten længerevarende botilbud eller egen bolig med socialpædagogisk støtte. 1 Varde Kommune har i øjeblikket ikke nogen boliger til udviklingshæmmede borgere efter 107. Længerevarende botilbud efter Lov om social service 108. Denne type boliger drives efter Lov om social service 108. Det er som regel boliger, der er egnede til plejekrævende borgere, som forventes permanent at bo her. Der er som regel nattevagt ved denne type boliger. 1 Efter Lov om social service 85. 1/17

2 Borgeren bor her med boligdokument, svarende til en lejekontrakt og borgere der visiteres til denne type bolig har ret til selv at vælge hvor de vil bo. Borgeren kan således også vælge et botilbud uden for Varde Kommune, såfremt der er ledig plads. Boliger opført efter Lov om almene boliger 105. Varde Kommunes boliger er næsten alle opført efter denne paragraf, idet den giver de bedste økonomiske betingelser for byggeriet. Borgere i denne type boliger vil typisk modtage socialpædagogisk støtte i større eller mindre omfang. Men der kan i denne type boliger også placeres borgere, som er visiteret til længerevarende botilbud ( 108). Det er det Varde Kommune har gjort i fx Bo Østervangs nybyggede 5 boliger. Denne typer boliger kan både være med og uden nattevagt alt efter borgernes behov. 3. Boliger til udviklingshæmmede borgere Varde Kommune har siden kommunesammenlægningen arbejdet for at sikre, at flere og flere udviklingshæmmede borgere kan tilbydes en bolig inden for kommunen, således at borgerne får mulighed for at bevare tilknytningen til familie, venner og lokalområde. Dette har medført et stigende behov for boliger til udviklingshæmmede borgere i Varde Kommune og det er denne udvikling, som stadig pågår, hvorfor der også i de kommende år må forventes et stigende behov for boliger til denne målgruppe. 3.1 Historisk udvikling i boliger til udviklingshæmmede borgere Nedenstående figurer viser udviklingen antallet af botilbud til udviklingshæmmede samt borgere med erhvervet hjerneskade 2 fra 2009 til Antallet af permanente botilbud i Varde Kommune til disse to borgergrupper er næsten fordoblet fra 7 til 13 (14 i 2014). Samtidig falder anvendelsen af permanent botilbud uden for kommunen i perioden fra 60 til 42. I samme periode ses en mindre stigning i hvor mange udviklingshæmmede borgere og borgere med erhvervet hjerneskade, der får et midlertidigt botilbud inden for Varde Kommune fra 5 til 7, mens anvendelsen af midlertidige boliger uden for kommunen falder fra 56 til 38. Der er således et markant fald af antallet af botilbudspladser til udviklingshæmmede uden for kommunen både i forhold til permanente og midlertidige botillbud, mens der er en stigning i begge inden for kommunen. Tilsammen indebærer dette et betydeligt fald i 2 Det er desværre ikke muligt at adskille botilbud til udviklingshæmmede og borgere med erhvervet hjerneskade pga. konteringen. Men borgere med erhvervet hjerneskade udgør i pladser i hele perioden. For 107 pladser er det mere usikkert, hvor mange pladser, der vedrører borgere med erhvervet hjerneskade. Det er dog sikkert at det er en mindre del af det samlede antal pladser, som vedrører borgere med erhvervet hjerneskade. 2/17

3 antallet af botilbudspladser. Dette skyldes at langt flere borgere end tidligere i dag klarer sig i egen bolig med socialpædagogisk støtte ( 85). Endelig er de forholdsvist lave tal i nedenstående tabeller udtryk for at de botilbud der er opført efter 105 regnes som borgernes egne boliger og derfor ikke indgår i nedenstående opgørelse. Figur 1. Udviklingen i permanent botilbud Figur 2. Udviklingen i midlertidige botilbud 3.2 Boligsituationen i dag til udviklingshæmmede borgere 3/17

4 Varde Kommunes boliger til udviklingshæmmede borgere drives primært af Samstyrken, dog har Østbækhjemmet, der er tilknyttet Kristelig handicapforening, 15 boliger i Ølgod. I tabellen nedenfor ses, hvilke boliger der findes i Varde til denne målgruppe. I dag rådes der i alt over 102 pladser. Tabel 1. Boligoversigt. Adresse Pladser Varde 56 Humlehaven * 6 Humlehaven * 6 Humlehaven Ledige boliger pr. 1. maj 2016 På vej til udflytning Kærhøgevej 105* 6 2 til plejecenter Svaneparken 105* 5 Østervang gr * 5 Østervang gr * 5 Østervang gr * 5 Krogen 5 105* til botilbud eller egen lejlighed med støtte Oksbøl 14 Kirkegade 105* 10 Gartnervænget Ølgod 32 Rosenvang gr Rosenvang gr Rosenvang gr Østbækhjemmet 15 Pladser i alt i Kommunen * Boligerne er egnet til plejekrævende borgere Tabellen indeholder alle boliger i Varde Kommune. Disse boliger rummer borgere fra både Varde og andre kommuner. 3.3 Behov for boliger til udviklingshæmmede borgere 4/17

5 Der kommer løbende borgere til med behov for botilbud for udviklingshæmmede. Som oftest er det borgere, der efter det fyldte 18. år ikke længere kan bo, hvor de har boet indtil da, fx hos forældre, plejeforældre eller på institution. Børn og Forebyggelse kender som regel disse unge i mange år før de fylder 18 år og der sker en løbende overlevering fra Børn og Forebyggelse til Social og Handicap. Det er dog altid vanskeligt at sige præcis, hvornår de unge får behov for botilbud, idet der kan være flere omstændigheder, som gør, at de i en periode kan blive boende, hvor de er. Det kan fx være, at forældrene ønsker, at de bliver boende hjemme længere eller unge hos plejefamilier kan blive visiteret til efterværn, så den unge bliver hos plejefamilien indtil vedkommende fylder 23 år. I dag kender vi 29 unge, som får behov for botilbud inden for den nærmeste fremtid. I tabellen nedenfor ses hvornår de unge fylder 18 år (eller er fyldt 18 år) og hvilken boligform de forventes at få behov for nu eller i nærmeste fremtid. Tabel 2. Unge med fremtidigt behov for bolig. 18. år 108/ døgn 105 med 85 støtte/uden døgn 107 Midlertidigt I alt Det ses, at der er 21 på listen, der enten allerede er blevet 18 år eller bliver det i løbet af Herudover er der 8 mere på listen, som bliver 18 år i løbet af de kommende 3 år. Der er således udsigt til, at 29 unge inden for de kommende år vil få behov for botilbud, heraf forventes det, at 9 få behov for midlertidigt botilbud ( 107), 4-5 vil få behov botilbud uden døgndækning og de resterende forventes at få behov for botilbud med døgndækning. Det må dog forventes, at der kan ske en løbende udvikling i de unges behov, således at unge der fx forventes at have behov for nattevagt viser sig at kunne klare sig uden, når behovet for botilbud melder sig. Ligesom det modsatte naturligvis kan gøre sig gældende. Desuden vil borgere der i dag ser ud til at skulle have en midlertidig bolig, da de vurderes at have et udviklingspotentiale muligvis vise sig at have behov for en mere permanent bolig, når de får behov for en bolig. 3.4 Udbygningsmuligheder 5/17

6 Ud over de eksisterende boliger er der i dag planer om at bygge ekstra boliger til i Ølgod samt at etablere en ekstra lejlighed i Svaneparken. De nybyggede boliger i Ølgod forventes dels at skulle rumme et botilbud for udviklingshæmmede ældre med plejebehov samt et tilbud til unge, der får behov for botilbud. Boligerne i Ølgod er i dag fordelt på tre levegrupper, som alle er permanente boliger: Rosenvang gruppe 1 og 2 har henholdsvis fem og syv boliger. De to levegrupper er bygget i hver sin fløj, som dog er forbundet med servicearealer. Rosenvang gr. 3 er bygget som en selvstændig bygning med fem boliger. Der er således i dag 17 boliger i alt i Rosenvang i Ølgod. Hertil er der på grunden også en cafe, som benyttes af både borgerne i de 17 boliger samt af udviklingshæmmede borgere, som bor i egen bolig i Ølgod. Byrådet godkendte i 2012 at udbygge boligerne i Ølgod og der er således afsat anlægsmidler til denne udbygning. Det er dog nødvendigt at justere byggeriet, således at det bedre kan rumme det stigende behov for boliger. Udvidelsen af boliger skaber behov for flere p-pladser og grunden er for lille til både at anlægge større p-plads samt bygge nye boliger. Der er indtil videre følgende muligheder i spil for ny p-plads uden for grunden: 1. Udvide p-pladsen ved Sønderparken i Ølgod, hvorfra der er gangsti til Rosenvang boligerne 2. Køb af en grund i nærheden, fx er Løkkevang 9 til salg i øjeblikket. Optimalt ville det dog være med en af grunden lige op til matriklen, således at de to matrikler kunne sammatrikuleres. Byggeriet: De fem boliger i Rosenvang 1 ændres til midlertidige boliger ( 107) og de syv boliger i Rosenvang 2 bevares som permanente boliger. Der bygges 18 nye boliger samt servicearealer. Dette medfører at byggeprocenten udnyttes næsten maksimalt. Cafeen udvides med 60 kvm, således at den bedre kan rumme det større antal borgere. Dette skaber i alt følgende boliger i Ølgod: 5 midlertidige boliger (Rosenvang 1) = 30 permanente boliger (Rosenvang nybyggeri) I alt 35 boliger. Såfremt der ikke kan findes p-plads uden for grunden vil det være nødvendigt at rive de 5 boliger i Rosenvang 1 ned. 6/17

7 Det kan dog måske også være muligt at etablere et mindre antal boliger i tilknytning til Østbækhjemmet. Denne mulighed er dog endnu ikke undersøgt. 3.5 Samlede udbud og efterspørgsel efter boliger til udviklingshæmmede borgere Tabel 1 viser, at der ud af Varde Kommunes samlede boliger er otte boliger, der er på vej til at blive ledige: seks på Krogen 5 og to på Kærhøgevej. Derudover er der planer om at bygge 18 nye boliger i Ølgod og der forventes at blive etableret en ekstra lejlighed i Svaneparken i Varde. Af de seks der flytter fra Krogen 5 er det dog kun de tre som reelt medfører ledige lejligheder, idet de to flytter til de ledige lejligheder på Kærhøgevej og en flytter til den nye lejlighed i Svaneparken. Udflytningerne giver således i alt kun tre ledige boliger. Der forventes således, at blive 6 ledige lejligheder på Krogen 5 samt 13 eller 18 ekstra lejligheder i Ølgod, som skal modsvare behovet fra de 29 unge, der i løbet af de kommende år vil få behov for en bolig. Boligerne på Krogen 5 samt de nybyggede i Ølgod er alle permanente boliger og kan derfor ikke anvendes til de borgere, der har behov for et midlertidigt botilbud ( 107). Da det ved nybyggeri pga. tilskudsregler er væsentligt dyrere at bygge midlertidige boliger end permanente boliger, er det tilrådeligt, at nybyggeri bygges som permanente boliger. Eksisterende boliger, hvor lånene enten er betalt ud eller langt ned, kan så i stedet omdannes til midlertidige boliger. Ved byggeriet i Ølgod vil 5 af de eksisterende boliger blive konverteret til midlertidige boliger ( 107), da disse boliger er for små til plejekrævende borgere, men er egnede til borgere, der har behov for en midlertidig bolig, mens deres udviklingspotentiale afklares. De borgere, der bor i de eksisterende 5 boliger, forventes at flytte til de nybyggede boliger i Ølgod. Samlet set ser behovet og udbuddet således ud som i tabel 3. 7/17

8 Tabel 3. Udbud og efterspørgsel efter boliger. Efterspørgsel: Forventet behov Udbud: Forventede ledige boliger Permanente boliger ( 105/108) 20 19* Midlertidige boliger ( 107) 9 8** I alt * 18 nybyggede i Ølgod + 6 ledige på Krogen 5 = 24 5 der flyttes fra eksisterende boliger i Ølgod, som omdannes til midlertidige boliger = i alt 19. ** 5 omdannes i Ølgod + 3 omdannes på Krogen 3 = 8 Samlet set må det derfor anbefales, at der bygges 18 nye lejligheder i Ølgod samt at det eksisterende bevares ved at anlægge p-plads uden for grunden. Behovet for midlertidige boliger dækkes ikke af ovenstående løsningsforslag, idet der mangler 1 eller 9 (såfremt det ikke er muligt at omdanne nogen) midlertidige boliger. Det er dog altid usikkert, hvor mange af de unge der reelt får behov for midlertidigt botilbud samt hvor længe de har dette behov, før de får behov for en mere permanent bolig. Dette behov forsøges derfor løst ved at omdanne tre boliger på Krogen 3 til fleksible pladser, dvs. pladser der ved behov kan anvendes som midlertidige boliger. Krogen 3 er Varde Kommune botilbud til børn og unge under 18 år. En del af de unge der fremgår i tabellen med behov for botilbud i fremtiden bor i dag på Krogen 3. Det er derfor hensigtsmæssigt at de unge, som visiteres til midlertidigt botilbud og som allerede bor på Krogen 3 kan blive der i en periode, indtil deres endelige behov kan bestemmes. Således etableres der i alt 8 midlertidige pladser, hvoraf de tre også kan anvendes til børnebotilbud. Denne plan betyder dog, at der stadig mangler pladser i forhold til de unge som i dag er kendt. Derudover må det forventes, at der også i årene efter 2019 vil komme unge, som får behov for botilbud. Men der kan også være ældre, som falder bort. For at løse dette behov er der mulighed for at bygge yderligere 6 boliger på Humlehaven i Varde. Her har Varde Kommune i forvejen 2 botilbud med i alt 12 pladser og den grund, som er placeret op til disse to botilbud, ejes også af Varde Kommune. Det er derfor oplagt at placere endnu et botilbud her, når behovet for flere pladser opstår. En anden mulighed er at etablere flere boliger i Oksbøl i tilknytning til boligerne på Kirkegade 60. Her har det tidligere været på tale at de fire boliger på Gartnervænget skulle nedlægges og bygges til 8/17

9 i Kirkegade 60. Denne grund ligger op til en mark, så der burde være mulighed for at udvide yderligere. Derudover er ældrecentret Skovhøj beliggende skråt overfor på Kirkegade 71. Dette kunne også ind tænkes som en del af en udvidelses løsning i Oksbøl. Samstyrkens botilbud består i dag af mange små enheder, som det fremgår af tabellen ovenfor. I fremtiden er der behov for, at der ved etablering af nye botilbud ind tænkes driftsfordele ved at samle botilbuddene i større enheder. Både det planlagte nybyggeri i Ølgod og forslaget med et nyt botilbud på Humlehaven lever op til dette. 3.6 Anbefaling Det anbefales, at det etableres 18 nye permanente boliger i Ølgod og at det eksisterende samtidig bevares, ved at etablere p-plads uden for grunden. Hermed bliver der i alt 35 boliger i Ølgod. Desuden anbefales det, at der etableres en ny permanent bolig i Svaneparken. Derudover anbefales det, at der etableres fem midlertidige boliger i det eksisterende byggeri i Ølgod samt at der etableres tre fleksible midlertidige pladser på Krogen 3, som kan anvendes både til børnebotilbud og til midlertidigt botilbud til unge. På længere sigt er der stadig en forventning om, at der er behov for lidt flere boliger. Her anbefales det at placere endnu et botilbud på Humlehaven i tæt tilknytning til de eksisterende to botilbud på Humlehaven. Endelig anbefales det, at der altid ind tænkes driftsfordele ved at samle botilbud i større enheder, således at personaleressourcer kan udnyttes bedst muligt. Dette er en del af grundlaget for anbefalingerne om at bygge i Ølgod i tilknytning til det eksisterende botilbud samt om placeringen af et muligt nyt botilbud på Humlehaven i tilknytning til de eksisterende botilbud på Humlehaven eller i Oksbøl i tilknytning til Kirkegade 60. 9/17

10 4. Boliger til borgere med erhvervet hjerneskade Varde Kommune er i den særlige situation, at vi har det højt specialiserede tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade, Bo- og rehabiliteringscentret Lunden, som rummer både en rehabiliteringsafdeling med 8 rehabiliteringspladser samt 23 permanente boliger Botilbudspladser til specialiseret rehabilitering Der arbejdes i øjeblikket med planer om at udvide rehabiliteringsafdelingen med 5 pladser. Dette arbejde bunder i, at der i Region Syddanmark er behov for flere pladser til rehabilitering på specialiseret niveau for borgere med erhvervet hjerneskade. Det nye behov skyldes en regelændring, som bl.a. indfører en ny kategori af genoptræningsplaner: genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau. Intentionen er, at kvaliteten i genoptræningsindsatsen og sammenhængen i den samlede, koordinerede rehabiliteringsindsats skal styrkes og at der skal være sikkerhed for, at alle patienter med behov for rehabilitering på specialiseret niveau får samme effektive indsats uanset hvor i regionen, de er bosat. Med de kompetencer Lunden råder, over er det oplagt, at Lunden påtager sig at løfte en del af denne opgave. Ifølge Sundhedsstyrelsen forventes ca. 80 borgere i Region Syddanmark årligt at få behov for rehabilitering på specialiseret niveau. En opholdslænge på ca. 3 måneder er forventelig for hver borger, således at det svarer til ca. 20 pladser årligt. Det er sandsynligt, at Lunden vil kunne tiltrække borgere fra ca. halvdelen af kommunerne, idet der på Fyn også findes tilbud, som må kunne forventes at kunne tilbyde rehabilitering på specialiseret niveau. Vi kan derfor forvente en efterspørgsel på ca. 10 pladser årligt. For at starte forsigtigt ønsker vi derfor, at udvide Lundens rehabiliteringsafdeling med 5 pladser. De 5 pladser kan muligvis rummes inden for den eksisterende bygningsmasse, men dette er endnu ikke endeligt afklaret. 4.2 Boliger til særforanstaltninger Derudover ønsker Lunden også at udvide målgruppen til også at omfatte plejekrævende borgere med erhvervet hjerneskade som samtidig er udadreagerende. Denne målgruppe er voksende og der findes i Danmark kun meget få tilbud til borgere med disse vanskeligheder. Det nærmeste sted der rummer udadreagerende borgere med erhvervet hjerneskade er på Fyn og her tager man ikke borgere som samtidig er plejekrævende (dvs. kørestolsbrugere). Lunden har derfor fået flere henvendelser fra andre kommuner med forespørgsler på om Lunden kunne tilbyde botilbud til denne type borgere. Det er i dag ikke muligt for Lunden at rumme denne type borgere, da de eksisterende bygninger ikke giver mulighed for at etablere skærmede boenheder. Der arbejdes derfor på, at etablere 4 skærmede 10/17

11 boliger i tæt tilknytning til det eksisterende byggeri, men samtidig isoleret, så borgerne får den ro de har behov for. Ved at udvide Lunden skabes et endnu stærkere neurofagligt miljø i Varde Kommune, hvilket vil være med til at skabe flere arbejdspladser samt gøre det nemmere at tiltrække og fastholde fagligt dygtige medarbejdere. 4.3 Anbefaling Det anbefales, at der etableres yderligere 5 rehabiliteringspladser i tilknytning til rehabiliteringsafdelingen på Lunden samt at der etableres 4 permanente boliger som skærmede enheder i tilknytning til Lunden. 11/17

12 5. Boliger til borgere inden for psykiatriområdet Varde Kommune varetager det sociale arbejde med borgere over 18 år med sindslidelse eller sværere psykiske problemer, mens behandlingspsykiatrien varetages af Region Syddanmark. 5.1 Målgruppe og boliger Størstedelen af borgere inden for psykiatriområdet bor i egen bolig, heraf en stor del i lejebolig. Det har stor betydning for borgernes trivsel, at de får støtte til at have en stabil boligsituation. Der samarbejdes derfor med boligforeningerne, hvis en borger misligholder sin lejlighed og derfor har behov for støtte. Formålet er at sikre, at der gribes ind, inden det bliver for slemt, således at borgeren kan blive i eget hjem. Desuden er en stor del af socialpsykiatriens arbejde at støtte borgerne i at bo i egen bolig og træne botræning i botilbuddene. De borgere der ikke er i stand til at bo i egen bolig har derfor midlertidigt behov for at bo i botilbud. Der tilbydes i dag mulighed for botilbud i Vidagerhus i Janderup, hvor der er 10 midlertidige botilbudspladser ( 107) og 2 gæstepladser. Vidagerhus er et botilbud til unge over 18 år med sindslidelser eller svære psykiske problemer. Der arbejdes med individuelt tilpasset pædagogik med udgangspunkt i den enkelte unges forudsætninger og muligheder. På Vidagerhus er der personale hele døgnet. Vidagerhus har siden opstarten i 2015 været udfordret af ikke at have fuld belægning og dette er stadig gældende for Vidagerhus. Derudover er der 10 permanente botilbudspladser ( 105) i De gule huse i Ølgod. De gule huse henvender sig til mennesker med psykiske lidelser, som har behov for støtte i dagligdagen. Der er ikke døgndækning i De gule huse. Socialpsykiatrien indgår desuden som samarbejdspartner i den kommende helhedsplan for Boulevardbebyggelsen. Det vurderes at behovet for boliger til borgere inden for psykiatriområdet er dækket af de eksisterende botilbud. 5.2 Anbefaling Det anbefales, at behovet for boliger til borgere inden for psykiatriområdet løbende følges samt at de eksisterende boliger for målgruppen bevares. 12/17

13 6. Boliger til socialt udsatte Varde Kommune har kontakt med ca. 75 socialt udsatte borgere heraf flest mænd. Det er mennesker over 18 år i udsatte livssituationer med misbrug og/eller psykiske lidelser. Mange lever isoleret med meget sparsom kontakt til familie og venner. De har typisk vanskeligheder i forhold til deres bolig. Måske er de blevet sat ud af deres lejlighed eller de er måske på vej til det, fordi de ikke er i stand til at leve op til de krav udlejer stiller. Det gælder både boliger i Varde men også i høj grad på landet og i de mindre byer i kommunen. Ud over boligproblemer oplever socialt udsatte ofte problemer i forhold til ensomhed, ringe hygiejne og sundhedstilstand. For nogens vedkommende har de ikke mulighed for at komme i bad eller vaske tøj og mange oplever ofte at der ikke er råd til mad og lægeordineret medicin. Det er således borgere med massive problemer ikke kun i forhold til hjemløshed, misbrug og psykiske lidelser, men også i forhold til basale behov som hygiejne, ernæring og sundhed. Det er et stort problem, når udsatte borgere sættes ud af deres boliger og dermed bliver hjemløse. Når borgeren ikke længere har en adresse, medfører det flere andre problemer end blot boligmangel, fx kan man ikke få kontanthjælp eller anden støtte fra det offentlige. Varde Kommune samarbejder derfor med boligforeningerne om i fællesskab kan være opmærksomme på de borgere, der har brug for støtte. 6.1 Hjemløshed, herbergspladser og støtte til unge De borgere der sættes ud af deres lejligheder ender i nogle tilfælde med i en kortere eller længere periode at sove udenfor. Derudover er der borgere der i en periode ikke kan holde ud at være i deres lejlighed og derfor selv vælger at sove udenfor. Det bør derfor overvejes om fx Center Bøgely kan udvides med nogle få herbergspladser, hvor hjemløse kan sove, når de ikke har andre muligheder. En større og større del af de hjemløse er i dag unge mennesker. De unge har behov for botræning, således at de får de nødvendige færdigheder til at klare at bo selv. Der bør derfor iværksættes en undersøgelse af behovet for et ungebotilbud, som tilstræbes at være rusfrit 3. Derudover kan det være en god idé at støtte de unge, der bor i ungdomsboliger, da disse i en vis udstrækning er fødekæde til de unge, der ender som hjemløse eller fx på Center Bøgely. Disse unge har ligeledes behov for støtte og hjælp til at lære at bo selv. En mulighed kunne være en social vicevært, som var tilknyttet ungdomsboligerne i kommunen og kunne spotte og støtte de unge der har behov. 3 I Varde Kommune findes i dag Vidagerhus, 107 botilbud under Socialpsykiatrien, som er helt rusfrit og i Esbjerg Kommune findes Skjoldbo, 110 boform for unge mellem 18 og 29 år, som ikke er rusfrit. Der er derfor behov for et botilbud, som tilstræbes at være rusfrit, hvor unge kan bo også selvom de indimellem falder i med brug af rusmidler, men hvor der stadig tilstræbes et rusfrit miljø. 13/17

14 6.2 Skæve boliger De fleste borgere kan som regel hjælpes på fode igen og tilbage i en almindelig bolig. Men der er også borgere, som fx på grund af misbrugsproblemer ikke ønsker eller ikke er i stand til at bo i en almindelig bolig. Der er derfor behov for 2-4 skæve boliger i Varde, hvor denne borgergruppe kan bo. Skæve boliger bør have en social vicevært tilknyttet, som kan hjælpe borgerne i den udstrækning de ønsker det. 6.3 Anbefaling Det anbefales, at muligheden for at etablere nogle få herbergspladser på fx Center Bøgely til hjemløse borgere undersøges, således at der kan tilbydes overnatningsmulighed til de borgere der ikke har andre muligheder. Desuden anbefales det, at støtte de unge der har behov for botræning, så de kan lære at bo selv. Der bør derfor iværksættes en undersøgelse af behovet for et ungebotilbud samt muligheden for at tilknytte en social vicevært til kommunens ungdomsboliger, som kan spotte og støtte de unge der har behov. Endelig anbefales det, at der igangsættes et arbejde om etablering af 2-4 skæve boliger med tilknyttet social vicevært, for de borgere, som ikke er i stand til at bo i en almindelig bolig. 14/17

15 7. Krav til boligerne Boliger på det specialiserede socialområde skal først og fremmest opfylde borgernes behov for boliger der giver trivsel og indbyder til et godt liv. Det stiller krav til boligerne udformning, til placeringen og til omgivelserne. Derudover skal der ind tænkes teknologiske løsninger, når disse understøtter borgernes mulighed for at blive mere selvhjulpne samt til at skabe tryghed, stimulation og social inklusion. Endelig kan teknologiske løsninger inddrages for at sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. Muligheden for at etablere et godt arbejdsmiljø bør altid være et krav, når der etableres boliger på det specialiserede socialområde. Ligesom en optimal udnyttelse af personaleressourcerne også altid skal indgå i planlægningen af etablering af botilbud. Da det drejer sig om boliger til vidt forskellige målgrupper vil det være nødvendigt at tage stilling til disse krav til boligerne og vurdere dem i forhold til den konkrete målgruppe hver gang der planlægges ændringer i forhold til boligerne på området. 15/17

16 8. Resume og anbefalinger Boligplanen giver et samlet overblik over behovet for boliger på det specialiserede socialområde fordelt på områderne for udviklingshæmmede borgere, borgere med erhvervet hjerneskade, borgere med psykiske lidelser samt socialt udsatte borgere. 8.1 Udviklingshæmmede borgere Det anbefales, at det etableres 18 nye permanente boliger i Ølgod samt at der etableres en ny permanent bolig i Svaneparken. Derudover anbefales det, at der etableres fem midlertidige boliger i det eksisterende byggeri i Ølgod samt at der etableres tre fleksible midlertidige pladser på Krogen 3, som kan anvendes både til børnebotilbud og til midlertidigt botilbud til unge. Dette vil formentlig dække behovet for botilbudspladser indtil På længere sigt er der stadig en forventning om, at der er behov for lidt flere boliger. Her anbefales det at placere endnu et botilbud på Humlehaven i tæt tilknytning til de eksisterende to botilbud på Humlehaven. Derudover er det muligt at etablere yderligere boliger ved botilbuddet Kirkegade 60 i Oksbøl Borgere med erhvervet hjerneskade Det anbefales, at der etableres yderligere 5 midlertidige boliger i tilknytning til rehabiliteringsafdelingen på Lunden samt at der etableres 4 permanente boliger som skærmede enheder i tilknytning til Lunden. 8.3 Borgere inden for psykiatriområdet Det anbefales, at behovet for boliger til borgere inden for psykiatriområdet løbende følges samt at de eksisterende boliger for målgruppen bevares. 8.4 Socialt udsatte borgere Det anbefales, at muligheden for at etablere nogle få herbergspladser på fx Center Bøgely til hjemløse borgere undersøges, således at der kan tilbydes overnatningsmulighed til de borgere der ikke har andre muligheder. Desuden anbefales det, at støtte de unge der har behov for botræning, så de kan lære at bo selv. Der bør derfor iværksættes en undersøgelse af behovet for et ungebotilbud samt muligheden for at tilknytte en social vicevært til kommunens ungdomsboliger, som kan spotte og støtte de unge der har behov. 16/17

17 Endelig anbefales det, at der igangsættes et arbejde om etablering af 2-4 skæve boliger med tilknyttet social vicevært, for de borgere, som ikke er i stand til at bo i en almindelig bolig. 17/17

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Indhold 1. Ventelister og ventetid: Behov for kapacitetsudvidelse...

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Tendenser på boligmarkedet

Tendenser på boligmarkedet Tendenser på boligmarkedet Erfaringer med billige boliger, skæve boliger og ungdomsboliger Vejle Kommune, 29. marts 2016 P r o f e s s o r, a r k i t e k t, C l a u s B e c h - D a n i e l s e n, S b i,

Læs mere

5 Muligheden for byggeri af boliger for ældre, ældre sindslidende og ældre udviklingshæmmede borgere

5 Muligheden for byggeri af boliger for ældre, ældre sindslidende og ældre udviklingshæmmede borgere 5 Muligheden for byggeri af boliger for ældre, ældre sindslidende og ældre udviklingshæmmede borgere Nedenstående afsnit er blevet til i et samarbejde mellem Socialudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget.

Læs mere

Resume af rapportens anbefalinger

Resume af rapportens anbefalinger Indholdsfortegnelse Resume af rapportens anbefalinger... 3 1.Baggrund... 5 2. Borgerinddragelse og dialog... 6 2.1 Udsagn og synspunkter vedr. botilbud til borgere med særlige behov... 6 2.2 Udsagn og

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Nedenstående er en uddybende beskrivelse af forløb for de hjemløse, der har taget ophold i boliger etableret under

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby.

Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby. Punkt 3. Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby. 2013-49283. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, At

Læs mere

Budgettale - 1. behandling af budget 2016. Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget

Budgettale - 1. behandling af budget 2016. Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget Budgettale - 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget 1 2 Budgettale ved 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget Jeg er glad for i dag at

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Bolighandlingsplan for det sociale område 2016

Bolighandlingsplan for det sociale område 2016 Social & Sundhed Administration Svinget 14 5700 Svendborg Sagsid: 16-2637 Afdeling: Administration Ref. August 2016 Bolighandlingsplan for det sociale område 2016 Side 1 af 16 Indhold 1. Indledning...3

Læs mere

Udvalget for Social og Sundhed

Udvalget for Social og Sundhed Udvalget for Social og Sundhed Udvalget varetager opgaver indenfor områderne: Sundhedsfremme og forebyggelse Medfinansiering af sundhedsudgifter Genoptræning Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Voksenhandicapundersøgelsen. Tema 1: Valg af egen bolig og konflikter borgerne imellem

Voksenhandicapundersøgelsen. Tema 1: Valg af egen bolig og konflikter borgerne imellem Voksenhandicapundersøgelsen Tema 1: Valg af egen bolig og konflikter borgerne imellem 1 Voksenhandicapundersøgelsen 1:4 I juni måned 2011 gennemførte Socialpædagogerne en stor undersøgelse på voksenhandicapområdet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalgets indsatser i valgperioden 2010-2013

Social- og Sundhedsudvalgets indsatser i valgperioden 2010-2013 Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4684 Fax +45 8888 5501

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Beskrivelse af det/de kommunale tilbud til voksne med sindslidelse. ÆH Handicapafdelingen

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Indstilling. Deltagelse i frikommunenetværk. Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016

Indstilling. Deltagelse i frikommunenetværk. Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016 Indstilling Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016 Deltagelse i frikommunenetværk 1. Resume By & Bolig, MSB, har i samarbejde med Randers, Favrskov, København, Roskilde

Læs mere

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 5: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Byområder Byggerier på forsiden: Yderst billede til venstre: Strandholmen, Nørresundby

Læs mere

Fra bo- og døgntilbud til den rette faglige indsats med udgangspunkt i egen bolig med 85 bostøtte

Fra bo- og døgntilbud til den rette faglige indsats med udgangspunkt i egen bolig med 85 bostøtte 5. januar 2016 Fra bo- og døgntilbud til den rette faglige indsats med udgangspunkt i egen bolig med 85 bostøtte Beskæftigelse & Sundhed vil med dette notat sandsynliggøre, at budgettet for 107 tilbud

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Servicedeklaration. Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration. Palleshave Bo- og Aktivitetscenter BILAG 3 Servicedeklaration Palleshave Bo- og Aktivitetscenter 1. Beskrivelse af tilbud Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på en grund (ca. fem tdr. land) i skønne landlige omgivelser. På

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

Servicedeklaration for. Æblehaven. Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration for. Æblehaven. Bo- og Aktivitetscenter Servicedeklaration for Æblehaven Bo- og Aktivitetscenter Praktiske oplysninger: Fjordvej 160 6000 Kolding Tlf.: 99443000 Centerleder: Torben Bøeg-Jensen Mail: Torben.Boeg-Jensen@soc.regionsyddanmark.dk

Læs mere

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe.

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe. Værestedsstrategi Indhold Indledning...3 Væresteder i Haderslev Kommune...3 Sociale væresteder...3 Borgercafeen, Haderslev...3 Regnbuen, Vojens...4 Socialt ansvar...4 Væresteder for sindslidende...4 Brugerhuset,

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Region Syddanmarks socialcentre

Region Syddanmarks socialcentre Din GUIDE til Region Syddanmarks socialcentre Maj 2014 Xxxxxx Indhold Region Syddanmark - en kompetent leverandør................. side 3 Handicapcenter Nordøstfyn, Region Syddanmark................. side

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig Sammen om velfærd Vi har brug for dig Vi lever i en ny virkelighed, hvor det kommunale husholdningsbudget er presset. Det kræver, at vi sammen skaber en ny velfærd. Det kalder vi Ny virkelighed Ny velfærd.

Læs mere

Indstilling. Aarhus Kommune. Opførelse af Mødrekollegium. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Aarhus Kommune. Opførelse af Mødrekollegium. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. september 2012 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og

Læs mere

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015 Katalog med er til Ældrepulje 2015 Det er muligt at søge ift. følgende emner: 1. Styrket rehabiliterings- og genoptrænings 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 3. Bedre forhold for de svageste ældre

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur... 3

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur... 3 20 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur... 3 2. UDVIKLINGEN I ANTALLET AF ÆLDRE I VIBORG KOMMUNE... 5 Den generelle udvikling... 5 Udviklingen fordelt på ældredistrikter...

Læs mere

Internt notat Krogens fremtid

Internt notat Krogens fremtid Sagsnr. 12/10 407 Dok.nr. 31646-13 Lene Nørlund/Line Knudsen/Kurt Berthelsen Internt notat Krogens fremtid 1. Indledning Esbjerg Kommune har meddelt, at de med udgangen af 2014 forventer at hjemtage aflastningsopgaver,

Læs mere

Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet'

Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet' Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet' 17. november 2011 At have en bolig i et godt og trygt miljø vil jeg tro er en selvfølge for de fleste af os, der er her i dag. Men det er det ikke

Læs mere

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. September 2014

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. September 2014 Rapport Tilsyn med personlig og praktisk i hjemmeplejen September 2014 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Indholdsfortegnelse 1.0 Konklusion på tilsyn med personlig

Læs mere

Den langsigtede boligplan for det sociale område - justering november 2011

Den langsigtede boligplan for det sociale område - justering november 2011 Område: Det sociale område Afdeling: Kvalitet og udvikling Journal nr.: Dato: 17. november 2011 Udarbejdet af: Torben S. Nielsen E-mail: Torben.Nielsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631068 Den langsigtede

Læs mere

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune:

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Den faglige tilgang og de konkrete tilbud Indledning Center for Socialpsykiatri (CfS) arbejder ud fra nedenstående faglige rehabiliterings-tilgang: Psykosocial

Læs mere

1 INDLEDNING... 1 2 KOMMISSORIUM... 1 3 METODE... 2 4 RESULTATER... 2 5 ANBEFALINGER... 4

1 INDLEDNING... 1 2 KOMMISSORIUM... 1 3 METODE... 2 4 RESULTATER... 2 5 ANBEFALINGER... 4 1 INDLEDNING... 1 2 KOMMISSORIUM... 1 2.1 FORMÅL... 1 2.2 ARBEJDSOPGAVER... 1 2.3 DELTAGERE I ARBEJDSGRUPPEN... 1 2.4 ARBEJDSGRUPPENS MØDER... 2 3 METODE... 2 4 RESULTATER... 2 4.1 BESKRIVELSE AF MÅLGRUPPEN

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

SOCIAL OG UDSATTE OMRÅDET

SOCIAL OG UDSATTE OMRÅDET SOCIALUDVALGET 2014 SOCIAL OG UDSATTE OMRÅDET 1 Udfordringen Regeringens 2020 mål på udsatte området Regeringens udspil til sociale 2020 mål for de mest udsatte voksne: 1. Antallet af hjemløse i Danmark

Læs mere

Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde

Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde Dato 13.03.2012 Dok.nr. 1.108.637 Sagsnr. 1.068.757 Ref. ehan Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde Deltagere fra

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune 2008-2013 0 For yderligere information Økonomikonsulent Inga Schmidt

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 2. december 2008 Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af kommunalt bofællesskab til

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Nærværende notat sammenfatter

Læs mere

Alment boligbyggeprogram 2015 2018. - Prioritering ØK 26. august 2015 - Viborg Kommune; Viborg Baneby

Alment boligbyggeprogram 2015 2018. - Prioritering ØK 26. august 2015 - Viborg Kommune; Viborg Baneby Alment boligbyggeprogram 2015 2018 - Prioritering ØK 26. august 2015 - Viborg Kommune; Viborg Baneby Overordnet prioritering Efter anmodning fra Viborg Kommune fremsendes hermed prioriteringsforslag i

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Forebyggende tiltag Sundhed

Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 19. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Voksenhandicapundersøgelsen. Tema 3: Ledsagelse og ud af matriklen

Voksenhandicapundersøgelsen. Tema 3: Ledsagelse og ud af matriklen Voksenhandicapundersøgelsen Tema 3: Ledsagelse og ud af matriklen 1 Voksenhandicapundersøgelsen 3:4 I juni måned 2011 gennemførte Socialpædagogerne en stor undersøgelse på voksenhandicapområdet blandt

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet, 2014

Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet, 2014 Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet, 2014 Der er i forbindelse med finansloven for 2014 afsat en pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet. I henhold til denne søges der

Læs mere

Villaen. - fra børnehjem til fremtidens børnehjem. Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 73 Offentligt

Villaen. - fra børnehjem til fremtidens børnehjem. Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 73 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 73 Offentligt Villaen - fra børnehjem til fremtidens børnehjem Kerteminde Kommune ønsker i et tæt samarbejde med Social Tilsyn Syd at være foregangskommune

Læs mere

DIALOG OM BEBOERE OG YDELSER

DIALOG OM BEBOERE OG YDELSER DIALOG OM BEBOERE OG YDELSER DIALOGMATERIALE til masterplan Landsbyen Sølund 2014 Med dialogmaterialet sætter vi gang i arbejdet med masterplan for Landsbyen Sølund. Vi håber på dit bidrag i en proces,

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 BRØNDBY KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 - En værdig ældrepleje FEBRUAR 2016 Værdighed Brøndby Kommunes ældrepolitik berører mange vigtige emner, der har betydning for skabelsen af et godt, langt og aktivt

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Social- og Borgerservice. Projekt UDE-HOS. - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune

Social- og Borgerservice. Projekt UDE-HOS. - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune Social- og Borgerservice Projekt UDE-HOS - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune Projekt UDE-HOS et særligt tilbud efter Servicelovens 99 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Kort

Læs mere

Ændring af Trianglen analyser og vurderinger på basis af arbejdet i styregruppen mv.

Ændring af Trianglen analyser og vurderinger på basis af arbejdet i styregruppen mv. Sagsnr.: 2016/0003469 Dato: 26. maj 2016 Titel: Ændring af Trianglen analyser og vurderinger på basis af arbejdet i styregruppen mv. Sagsbehandler: Christian Lorens Hansen Halsnæs Kommune er i gang med

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted:

Beskrivelse af klinisk undervisningssted: Beskrivelse af klinisk undervisningssted: Socialpsykiatrien Aalborg Kommune Botilbudområdet Klinisk underviser: Mille Schroll E-mail til klinisk underviser: mis-aeh@aalborg.dk Telefon til klinisk underviser:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 22. oktober 2003 via Magistraten Tlf. nr.:8940 6662 Jour. nr.: 82.06.00P00 2002/00211

Læs mere

Notat. 1. Overtagelse af regionale botilbud overtagelsesøkonomi, finansiering og risici

Notat. 1. Overtagelse af regionale botilbud overtagelsesøkonomi, finansiering og risici Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5038 cvr.: 29189684 Dato: 24. april 2015 Sagsnr.: 2015-004708-2 Mads.SandagerHansen@middelfart.dk

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Velfærd og Sundhedsstaben Analyse og Udvikling 27.42.00-P00-1-14 11. maj 2016. Udvikling af plejeboliger 2016 2029

Velfærd og Sundhedsstaben Analyse og Udvikling 27.42.00-P00-1-14 11. maj 2016. Udvikling af plejeboliger 2016 2029 Velfærd og Sundhedsstaben Analyse og Udvikling 27.42.00-P00-1-14 11. maj 2016 Udvikling af plejeboliger 2016 2029 Indholdsfortegnelse 1. Resume...2 2. Baggrund...3 3. Fremskrivning med 15 % af 80+ årige...3

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Tovholder: Pia Rahn Arbejdsgruppe: Lars Reinholdt Christensen, Klara Lynge, Birthe Jensen, Jens Carlo Pedersen Mødefrekvens i gruppen: Efter behov

Tovholder: Pia Rahn Arbejdsgruppe: Lars Reinholdt Christensen, Klara Lynge, Birthe Jensen, Jens Carlo Pedersen Mødefrekvens i gruppen: Efter behov Dato December 2012 Dok.nr. 1 021175 Sagsnr. 11/8059 Ref. Lene Nørlund Afrapportering 2012 på Politik for Sindslidende Gruppe: Bo- og Hverdagsliv Tovholder: Pia Rahn Arbejdsgruppe: Lars Reinholdt Christensen,

Læs mere

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse Alderssegmenter: De 17-29 årige og de 30-39 årige BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

1 Resumé og anbefalinger

1 Resumé og anbefalinger 3 1 Resumé og anbefalinger Ankestyrelsen har undersøgt fra 24 kommuner om hjælp eller afslag på hjælp efter serviceloven til borgere over 18 år med sjældne diagnoser med komplekse behov og borgere med

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret Bofællesskab Nørre Allé

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret Bofællesskab Nørre Allé Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret Bofællesskab Nørre Allé 28. juni 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Ungdomscentret Bofællesskab

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Evaluering af ressourcepædagoger

Evaluering af ressourcepædagoger Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

NOTAT: Analyse af mulighederne for et privat botilbud til udviklingshæmmede i Roskilde

NOTAT: Analyse af mulighederne for et privat botilbud til udviklingshæmmede i Roskilde Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 206493 Brevid. 1389483 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 2 3 mettese@roskilde.dk NOTAT: Analyse af mulighederne for et privat botilbud til udviklingshæmmede

Læs mere

Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser

Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser Da der d. 5.april 2011 blev afholdt et fælles temamøde for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgene blev det aftalt, at der

Læs mere

Frikommuneansøgning om mulighed for midlertidig lejekontrakt

Frikommuneansøgning om mulighed for midlertidig lejekontrakt ANSØGNING Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger Frikommuneansøgning om mulighed for midlertidig lejekontrakt Titel på forsøg Frikommune-netværk Deltagerkommuner Faglig kontaktperson

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 4. juni 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Forsorgstilbuddet Nordbyen, Center for Akut- og Opsøgende

Læs mere

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik.

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Socialpsykiatriske fagspeciale. Næstved Kommune Indholdsfortegnelse Lovgrundlag:... 3 Generel beskrivelse af tilbudstypen Socialpsykiatriske fagspeciale....

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Vangsbovej Tilbudstype

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Side 1 af 6 Venstre har fremsat en 10-dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune. Dette notat indeholder svar

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere