Thisted kommune. November 2016 BYGGEMODNING - MYNTEVEJ, THISTED. Geoteknisk undersøgelsesrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thisted kommune. November 2016 BYGGEMODNING - MYNTEVEJ, THISTED. Geoteknisk undersøgelsesrapport"

Transkript

1 Thisted kommune November 6 BYGGEMDNING - MYNTEVEJ, THISTED Geoteknisk undersøgelsesrapport

2 PRJEKT Byggemodning - Myntevej, Thisted Geoteknisk undersøgelsesrapport Thisted kommune Projekt nr. 64 Dokument nr. 5 Version Revision, d. 8. Nov. 6 Udarbejdet af BAL Kontrolleret af BIT Godkendt af EJH SAMMENFATNING Der er planlagt udstykning af 5 parcelhusgrunde i den østlige del af Thisted hvor området skal byggemodnes med anlæg af veje samt afvandingssystem. For projektet er der udført stk. geotekniske boringer. I alle boringerne er der under, á,6 m muld overvejende truffet postglaciale aflejringer af sand og ler, der i,5-, m u. t. underlejres af faste og bæredygtige aflejringer af ler, moræneler/-kalk eller kalk. Ved pejling uger efter endt borearbejde er der ikke registreret vandspejl i boringerne.. Det vurderes dog, at der i perioder med megen nedbør kan forekomme sekundære vandspejl beliggende over lavpermeable lag. Med de trufne bundforhold vurderes det, at langt den overvejende del af parcellerne kan bebygges ved direkte fundering i frostsikker dybde, som anført i de særskilte parcelhusundersøgelser. Ledninger og veje vurderes at kunne funderes direkte efter afrømning af,,6 m muld og vækstlag. Det vurderes, at planum er frostfarlig, da underbunden er meget kalkholdig eller bestående af morænekalk samt kalk. Der skal sikres effektiv dræning af planum og bærelag. De trufne intakte kalk- og leraflejringer vurderes betinget egnede for genindbygning i veje/kloakgrav. For at kunne genindbygge mest muligt af de opgravede materialer forslås det, at jorden med fordel udtørres og indbygges i en tør periode. Alternativt genindbygges materialerne som en sandwich -opbygning med skiftevis udlægning af ler/kalk og sand. Eftersom boringerne fremstår tørre, vurderes der ikke at være behov for midlertidig grundvandssænkning, men evt. tilstrømmende vand fra sekundære vandforekomster kan forventes fjernet ved simpel lænsning. Byggemodningsarealet vurderes begrænset egnet for nedsivning bedømt på baggrund af udførte nedsivningstests og jordbundsforhold. NIRAS A/S CVR-nr T: D: Vestre Havnepromenade 9 Tilsluttet FRI F: M: 7875 Postboks 9 E: E: 9 Aalborg

3 INDHLD Indledning... Undersøgelsens omfang.... Feltundersøgelser.... Laboratorieundersøgelser... Resultater.... Jordbundsforhold.... Grundvandsforhold.... Nedsivningsforhold... 4 Vurderinger Funderingsforhold Veje og pladser Ledninger Parceller Projektering Designgrundlag Nedsivning Udførelse Tørholdelsesforanstaltninger Udgravningsforhold Tilfyldning Genindbygning Komprimering Naboforhold Tilsyn, kontrol og overvågning Supplerende undersøgelser Afsluttende bemærkninger... 8 BILAGSVERSIGT BILAG : Boringer vej/kloak, BV- BV-5 BILAG : Boringer for parcelhusgrunde, B4, B7, B8, B9, B-B, B, B4, B6, B8, B, B, B4, B6, B8, B4 BILAG : Parcelhusrapporter BILAG A: Signaturer og definitioner BILAG S: Situationsplan Thisted kommune: Byggemodning - Myntevej, Thisted

4 INDLEDNING Undersøgelsen er udført i forbindelse med udstykning af 5 parcelhusgrunde på Myntevej i den østlige del af Thisted, jf. Figur. Der foreligger ikke oplysninger om lægningsniveauer for ledninger. Det er oplyst, at regnvand skal bortledt ved nedsivning, hvilket gælder for både vejafvanding samt de enkelte parcelhusgrunde. Figur versigtskort. Udstykning af Myntevej i Thisted. Arealet har tidligere været landbrugsareal og fremstår ubebygget. I henhold til jordartskort kan der overvejende forventes morænelersaflejringer i meters dybde på et mindre område mod sydøst kan der forventes kalk direkte under muldlaget. Dette bekræftes også i en tidligere undersøgelse udført syd for lokaliteten i forbindelse med en anden udstykning. Formålet med undersøgelsen er at fremskaffe geotekniske data for Thisted Kommunes byggemodning af arealet samt orienterende geotekniske data vedr. efterfølgende grundsalg. UNDERSØGELSENS MFANG Undersøgelsesomfanget svarer til en geoteknisk placeringsundersøgelse i henhold til Eurocode 7. Der er udført én geoteknisk boring for hver parcel ligesom der er udført 5 geotekniske boringer for vej-/kloakprojektet. Når der foreligger konkrete byggeprojekter på de enkelte parceller skal der udføres en geoteknisk parameterundersøgelse tilpasset det konkrete byggeri. Thisted kommune: Byggemodning - Myntevej, Thisted

5 . Feltundersøgelser Med K. Rytter som boreentreprenør er der d.. september. oktober 6 udført 5 stk. boringer for vej/kloak, benævnt BV- BV-5, som er udført til 5, m under terræn. Derudover er der udført én geoteknisk boring pr. parcelhusgrund, benævnt iht. parcelhusnummerering, der er udført til, m u. t. Boringerne er udført med mobilt boreværk, som uforede 6 boringer. Boringerne er udført som geotekniske boringer, iht. DGF Bulletin no. 4, og der er foretaget følgende i forbindelse med borearbejdet: Laggrænser er registreret. Vingeforsøg er udført til bestemmelse af kohæsive jordarters udrænede forskydningsstyrke. Pejlerør er etableret som ø5 mm med,7 mm slidsestrækning omgivet af filtersand i alle boringer. For bestemmelse af nedsivningsevnen er der udført forsøg iht. Teknologisk Instituts vejledning for infiltrationstest. Nedsivningstestene er udført af Aarup Kloak og Entreprenør ApS og er udført i punkter, som angivet på Bilag S. Boringerne er afsat og nivelleret med GPS af Landinspektørfirmaer LE4 A/S. r referer til DVR9 og koordinater til DKTM. Boringernes placering fremgår af situationsplanen i Bilag S.. Laboratorieundersøgelser NIRAS har udført laboratorieundersøgelser og har foretaget følgende: Ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse i henhold til DGF-bulletin, rev.. maj 995. Bestemt det naturlige vandindhold, w (%). Resultaterne af felt- og laboratoriearbejdet er optegnet på geotekniske boreprofiler, der er vedlagt som Bilag. Signaturer og definitioner fremgår af Bilag A. RESULTATER. Jordbundsforhold I boringerne, udført i vejen BV- til BV-5, er generelt truffet, á,4 m muld, hvorunder der i boring BV-, BV-4 og -5 er truffet postglaciale sand- og leraflejringer til,8 á, m u. t. Herunder er der i alle boringer truffet faste aflejringer i form af moræneler, morænekalk og/eller af kalk. I de resterende parcelhus-boringer er der generelt truffet, á,6 m muld, hvorunder der overvejende træffes postglacialt sand og ler til,6 á, m u. t. Dette underlejres af faste aflejringer af moræneler, morænekalk eller kalk. Thisted kommune: Byggemodning - Myntevej, Thisted

6 Der gøres opmærksom på, at morænekalk- og kalkaflejringerne flere steder indeholder flint, hvorfor aflejringerne lokalt fremstår meget faste. Det vurderes tillige, at der er sket en vis nedknusning af kalken i forbindelse med borearbejdet, hvorfor den kan fremstå grovere og mere brokket end boringerne antyder. For en mere detaljeret beskrivelse af de trufne jordbundsforhold henvises til de optegnede boreprofiler i bilag.. Grundvandsforhold Boringerne er pejlet d.. november 6, svarende til ca. uger efter borearbejdets afslutning. Resultaterne for samtlige boringer for vejen samt parcellerne fremstår tørre. Pejleresultaterne fremgår af boreprofiler i Bilag og. Ifølge grundvandspotentialekort for Thisted ligger det primære grundvandsspejl i området omkring kote +4 á 5 (DVR9), hvilket er målt i kalklaget. Der er ikke registreret vandspejl ved efterfølgende pejling, men der vurderes at kunne forekomme sekundære vandspejl over lavpermeable aflejringer. Der kan derfor forventes årstids- og nedbørsafhængige eller nedsivningshorisonter, hvorfor der i ovennævnte perioder må forventes højere liggende, sekundære vandspejl.. Nedsivningsforhold Der er udført nedsivningstest i punkter. I alle punkter er der foretaget udgravning til,75 m, hvorfra forsøget er udført. Resultaterne af forsøgene er angivet i Tabel. Tabel : Resultat af nedsivningstest. Forsøgsdybde Hydraulisk ledningsevne, k (m u. t.) (m/s) Pkt.,75-,,8. -5 Pkt.,75-,, Pkt.,75-, 5, VURDERINGER 4. Funderingsforhold 4.. Veje og pladser verbygning for veje og pladser kan udlægges uden sætningsgener efter afrømning af samtlige muld og vækstlag, svarende til det niveau i Tabel anførte afrømningsniveau (AFRN) for vejopbygningen. I Tabel er også anført terrænkote samt højest registreret grundvandsspejl (GVS). Thisted kommune: Byggemodning - Myntevej, Thisted

7 Tabel : Terrænkote samt niveau for AFRN og GVS. Boring Terræn AFRN GVS (DVR9) (m u. t.) (DVR9) (DVR9) BV- +,,4 +,6 - BV- +9,9,6 +9, - BV- +,7, +,4 - BV-4 +,, +,7 - BV-5 +4,5,4 +4, - De i AFRN trufne intakte aflejringer vurderes at være bæredygtige for veje og eventuelle ledninger. Befæstede arealer anbefales dimensioneret i henhold til vejregler for Dimensionering af befæstelser og forstærkningsbelægninger (november ). Ved dimensionering af overbygningen kan der tages udgangspunkt i de i Tabel anførte bundmoduler. Det vurderes, at planum generelt er frostfarligt, da underbunden fremstår meget kalkholdig eller bestående af morænekalk/ kalk. Der skal sikres effektiv dræning af planum og bærelag. 4.. Ledninger Der foreligger ikke oplysninger om lægningsniveauer for ledninger, men det vurderes, at ledningerne kan lægges uden sætningsgener, såfremt de lægges i/under AFRN-niveau. Det trufne muld vurderes uegnet for genindbygning, såfremt der stilles krav til komprimering. Øvrige materialer vurderes betinget egnede for genindbygning. For betinget egnede aflejringer som ler, moræneler/-kalk og kalk (5% < w < %) har vejrlig og årstid stor indflydelse på materialernes egnethed for genindbygning. Det anbefales derfor, at genindbygning af disse materialer kun foretages i tørvejr. 4.. Parceller Med de trufne bundforhold vurderes det, at langt den overvejende del af parcellerne kan bebygges ved direkte fundering i frostsikker dybde i forhold til eksisterende terræn. På parcel nr. 7 (boring B7) må der forventes funderingsdybder >,9 m u. t., og der vurderes at være behov for ekstra fundering i form af en sandpudefundering, hvorefter funderingen kan udføres i frostsikker dybde heri. Thisted kommune: Byggemodning - Myntevej, Thisted 4

8 I bilag er der opsummeret resultater samt vurderinger mht. fundering, udførelse og miljøforhold for de enkelte parceller. 4. Projektering Med de trufne jordbundsforhold kan projektet placeres i geoteknisk kategori, jf. EC 7, del, afsnit. og DK-Anneks K. Projektering af geotekniske konstruktioner skal ske iht. Eurocode 7 DS/EN 997- :7 samt DK:NA 5. Denne geotekniske undersøgelsesrapport kan danne grundlag for den geotekniske projekteringsrapport. Gældende krav for lægning af ledninger i jord skal overholdes. 4.. Designgrundlag For design af vejopbygning kan der anvendes parametre som angivet i Tabel. Tabel : Bundmodul for de enkelte jordlag. E-modul Jordlag g/g *) *) E m (kn/m ) (Mpa) Ler (pg) 9/9 Ler (gc) / Moræneler (gc) / Kalkmoræne (gc) / Kalk () 9/9 *) Værdierne er skønnet. Såfremt råjordsplanum forventes udnyttet til større bundmodul end anført i tabel 4, forslås der udført pladebelastningsforsøg til dokumentation heraf. 4.. Nedsivning en i området under vækstlaget er generelt ler eller moræneler/-kalk. Ved simple nedsivningstest udført i det trufne moræneler/-kalk ca. m u. t., er der fundet en permeabilitetskoefficient i størrelsesordenen k =,7-5,4 x -5 m/s, hvilket må betegnes som mindre permeabelt. Det vurderes muligt at nedsive i området, men grundet aflejringernes begrænsede permeabilitet vurderes området begrænset egnet for nedsivning, idet nedsivning vil kræve forholdsvis store/lange faskiner. Thisted kommune: Byggemodning - Myntevej, Thisted 5

9 5 UDFØRELSE 5. Tørholdelsesforanstaltninger Der er ikke registreret noget egentligt grundvandsspejl i området, hvorfor der ikke vurderes at være behov for midlertidig grundvandssænkning. Eftersom udgravninger forventes at ske i overvejende ler, kan tilstrømmende vand forventes fjernet ved simpel lænsning. 5. Udgravningsforhold Ved kortvarige udgravninger over vandspejl og uden belastning, vurderes det at skråningsanlæg kan stå stejlt (anlæg <), så længe kravene iht. arbejdsmiljølovgivningen er overholdt. Der henvises i øvrigt til SBI, afsnit 8.. Ved længerevarende udgravninger over vandspejl, vurderes det at ubelastede skråninger er stabile med minimum: Anlæg,5 for midlertidig skråninger i ler/moræneler/kalk Ved skråninger under vandspejl, belastede eller permanente skråninger, skal udgravningsanlæg projekteres således, at der er sikkerhed mod brud iht. Eurocode 7: Geoteknik (DS/EN 997-:7). 5. Tilfyldning Hvor der fremover skal være vej/belægninger skal bundsikringslag samt stabilt grus leveres og indbygges i henhold til Vejdirektoratets krav for vejmaterialer. 5.. Genindbygning Trufne muld og muldholdige materialer kan ikke genanvendes i befæstede arealer, hvor der stilles krav til komprimering. De trufne intakte kalk- og leraflejringer vurderes at have et naturligt vandindhold, der ligger over det optimale for indbygning, hvorfor det vurderes, at disse aflejringer kun er betinget egnet som genindbygning. For at kunne genindbygge mest muligt af de opgravede materialer, kan jorden med fordel udtørres og indbygges i en tør periode. Alternativt genindbygges materialerne som en sandwich - opbygning med skiftevis udlægning af ler/kalk og sand. Der må ikke indbygges frosne materialer eller tilfyldes på frossen jord. 5.. Komprimering Under fremtidige belægninger anbefales det at anvende komprimeringskrav, som angivet i Tabel 4. Det forudsættes, at materialets densitet måles med isotopsonde, og at referenceværdi bestemmes ved laboratorieforsøg efter standardiserede metoder, Standard Proctor (SP) eller Vibrationsindstampning (VIB). Thisted kommune: Byggemodning - Myntevej, Thisted 6

10 Tabel 4: Komprimeringskrav. Råjord > m under færdig vejoverflade Råjord < m under færdig vejoverflade Standard Proctor (SP) Isotopmåling *) Vibrationsbord (VIB) Ler/kalk >9 - Sand >95 >9 Ler/kalk >96 - Sand >98 >95 Bundsikringslag (BL) >98 >95 Stabilt Grus (SG) - >95 *) Mindsteværdi må maksimalt være % mindre end de angivne værdier. 5.4 Naboforhold Grundvandssænkning, komprimering, pæleramning, spunsning m.v. kan indebære en vis risiko for beskadigelse af nærliggende bygninger og anlæg. Dette kan forstærkes af dårlig/mangelfuld fundering af nabobygninger. Anlægsarbejdet skal derfor mindst 4 dage før arbejdets opstart varsles iht. Byggelovens. Det anbefales derfor, at der foretages en besigtigelse, evt. suppleret med en fotoregistrering, for at klarlægge nærliggende konstruktioners tilstand og funderingsforhold, hvorved der kan foretages de nødvendige foranstaltninger. 5.5 Tilsyn, kontrol og overvågning Jævnfør DS/EN 997-,.8, (4)P skal der udarbejdes en plan for geoteknisk tilsyn, så det kan eftervises, at de geotekniske forudsætninger er opfyldt. Der skal ligeledes foretages nødvendig overvågning/monitering og eventuelle kontrolundersøgelser. For det konkrete projekt, vurderes det at der skal foretages følgende: - Kontrol af niveau for bæredygtige aflejringer. - Løbende komprimeringskontrol. - Evt. vibrationsmåling på udvalgte nabobebyggelser. 6 SUPPLERENDE UNDERSØGELSER Når der foreligger et konkret projekt for hver af parcellerne, skal omfanget af supplerende undersøgelser vurderes og tilpasses projektet, jf. DS/EN AC: og DS/EN 997- DK NA:5, Anneks K. Thisted kommune: Byggemodning - Myntevej, Thisted 7

11 7 AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER I det omfang det ønskes, står NIRAS selvsagt til rådighed for videre drøftelse af geotekniske/funderingsmæssige spørgsmål i sagen. NIRAS kan f.eks. være behjælpelig med: - Geotekniske beregninger (afstivninger) - Geoteknisk udgravningskontrol - Fotoregistrering - Vibrationsmåling Thisted kommune: Byggemodning - Myntevej, Thisted 8

12 , BV- BV-5 BILAG

13 ø5 DVR9. m + MULD, sv. stenet, sort, kfr 5 7 MRÆNEKALK, lysebrun, khl MRÆNEKALK MRÆNEKALK MRÆNEKALK MRÆNEKALK, meget lys brun, khl Sten 5 KALK, H, lys og mørk flint, hvid + KALK, H, lys flint, hvid Sten - Vinge afvist Sten - Vinge afvist 5 KALK KALK - - Sten - Vinge afvist 45 KALK Tør: KALK (%) Cfv, (kpa) Boremetode: Tørboring uden foring Koordinatsystem: DKTM X: 897 Y: 4949 Plan: Bilag S Sag: 64 Myntevej, Thisted Boret af: K. Rytter to: 6.9. Bedømt af: ABJ DGU-: Boring: GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :7:5 BV- Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:. S. /

14 ø5 DVR9 9.9 m MULD, enk. sten, sort 5 7 SAND, muldet, sv. gruset, brun LER, gruset, enk. sten, mørkebrun, sv. khl +9 LER - - Sten Sten - Vinge afvist Sten - Vinge afvist 5 KALK, H, lys flint, lysegrå +8 KALK - - Sten - Vinge afvist Sten - Vinge afvist 5 KALK, H, lys flint, hvid +7 KALK KALK KALK - - Sten Sten Tør:6 45 KALK KALK (%) Cfv, (kpa) Boremetode: Tørboring uden foring Koordinatsystem: DKTM X: 897 Y: 479 Plan: Bilag S Sag: 64 Myntevej, Thisted Boret af: K. Rytter to: 6.9. Bedømt af: ABJ DGU-: Boring: GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :7:55 BV- Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:. S. /

15 ø5 DVR9.7 m MULD, enk. sten, sort MRÆNELER, gruset, sv. stenet, brun til lysebrun, sv. khl MRÆNEKALK, lysebrun, st. khl MRÆNEKALK MRÆNEKALK - - KALK, H, lys flint, hvid Sten 5 KALK KALK - - Sten - Vinge afvist +7 5 KALK Cfv 4 KALK - - Cfv Tør: KALK KALK (%) Cfv, (kpa) Boremetode: Tørboring uden foring Koordinatsystem: DKTM X: 88 Y: 479 Plan: Bilag S Sag: 64 Myntevej, Thisted Boret af: K. Rytter to: 6.9. Bedømt af: ABJ DGU-: Boring: GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :7:58 BV- Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:. S. /

16 ø5 DVR9. m + MULD, sv. gruset, rødder, sort 5 7 LER, sandet, gruset, sv. stenet, brun, sv. khl LER - - Sten + MRÆNELER, sandet, sv. stenet, sv. gruset, kalkklaster, lysebrun, st. khl Sten Sten 5 MRÆNELER, sv. sandet, sv. stenet, sv. gruset, kalkstykker, meget lys brun, st. khl + MRÆNELER - - Cfv> Sten - Vinge afvist Sten - Vinge afvist 5 KALK, H, lys flint, hvid + KALK - - Sten Sten Sten 5 KALK, H, lys flint, enkelte korla el. bryozo, hvid KALK, H, lys flint, enkelte koral el. bryozo, hvid 45 KALK Tør: KALK, H, lys flint, hvid +7 (%) Cfv, (kpa) Boremetode: Tørboring uden foring Koordinatsystem: DKTM X: 88 Y: 4876 Plan: Bilag S Sag: 64 Myntevej, Thisted Boret af: K. Rytter to: 6.9. Bedømt af: ABJ DGU-: Boring: GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :8: BV-4 Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:.4 S. /

17 ø5 DVR9 4.6 m MULD, enk. grus, rødder, sort, kfr v Re Sten LER, st. sandet, enk. sten, brun, kfr LER, st. sandet, enk. sten, enk. manganpletter, brun, kfr MRÆNELER, sandet, gruset, enk. sten, kalkstkker, lysebrun, st. khl + 5 KALK, H, lys flint, hvid KALK KALK, H, lys flint, enk. krystallinsk grus, hvid KALK, H, lys og mørk flint, enk. krystallinsk grus, hvid + 5 KALK, H, lys og mørk flint, enkelte koral el. bryozo, hvid 4 4 KALK - - Sten Tør: KALK, H, lys og mørk flint, hvid 5 5 KALK (%) Cfv, (kpa) Boremetode: Tørboring uden foring Koordinatsystem: DKTM X: 88 Y: 4949 Plan: Bilag S Sag: 64 Myntevej, Thisted Boret af: K. Rytter to: 6.9. Bedømt af: ABJ DGU-: Boring: GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :9:49 BV-5 Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:.5 S. /

18 , B4, B7, B8, B9, B-B, B, B4, B6, B8, B, B, B4, B6, B8, B4 BILAG

19 ø5 DVR9. m + MULD, mørkt brunt, kfr SAND, fin, siltet, sv. leret, enkelte grusklastre, brunt, kfr. LER, st. sandet, sv. gruset, enkelte sten (flint), sv. kh, brun MRÆNEKALK, st. khl., lys brun, enkelte små klumper m. mørkbrun ler MRÆNEKALK, flintholdigt, enkelt grusklaster af granit, st. khl., lys brun + MRÆNEKALK, flintholdigt, grusklaster af sandsten, st. khl., lys brun Cfv 5 MRÆNEKALK, flintholdigt, st. khl., lys brun Tør:6 +9 KALK, overvejende h, sandet, slammet, indhold af flint +8 (%) Cfv, (kpa) kan være morænekalk Sag: 64 Myntevej, Thisted Boremetode: Koordinatsystem: DKTM X: 8948 Y: 497 Plan: Bilag S Boret af: K. Rytter to: 6.. Bedømt af: PHN DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:.4 S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :7:8 B4

20 ø5 DVR9.8 m MULD, mørkt brunt, kfr. Cfv> SAND, fin, sv. leret, sv. gruset, enkelte sten, mørkbrun, kfr. LER, sandet, sv. siltet, gruset, enkelte sten, kfr., mørk brun MRÆNEKALK, st. khl, lys brun med mørkebrune lerede partier MRÆNEKALK, st. khl, lys brun + MRÆNEKALK, afrundede klastre, st. khl., hvid 5 MRÆNEKALK, st. khl., hvid Tør:6 + MRÆNEKALK, st. khl., enkelte indslag af mørkebrun ler (formodentlig kontaminering) hvid +9 (%) Cfv, (kpa) Sag: 64 Myntevej, Thisted Boremetode: Koordinatsystem: DKTM X: 89 Y: 499 Plan: Bilag S Boret af: K. Rytter to: 6.. Bedømt af: PHN DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:.7 S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :7:44 B7

21 ø5 DVR9.5 m MULD, mørkt brunt, kfr MULD - - LER, st. sandet, sv. gruset, sv. kh, brun MRÆNEKALK, enkelte stykker, flintholdigt, st. khl., lys brun + 5 MRÆNEKALK, enkelte stykker flint, st. khl., lys brun MRÆNEKALK, enkelte stykker flint, enkelt klaster af granit, st. khl., hvid Sten - Vinge afvist + 5 MRÆNEKALK, st. khl., flintholdigt, hvid Tør:6 MRÆNEKALK (%) Cfv, (kpa) Sag: 64 Myntevej, Thisted Boremetode: Koordinatsystem: DKTM X: 8948 Y: 49 Plan: Bilag S Boret af: K. Rytter to: 6.. Bedømt af: PHN DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:.8 S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :7:47 B8

22 ø5 DVR9. m Cfv MULD, mørkt brunt, kfr. SAND, fin, sv. leret, sv. gruset, enkelte sten, mørkbrun, kfr. LER, sandet, sv. siltet, gruset, enkelte sten, kfr., mørk brun MRÆNEKALK, indhold af flint, enkelt krystallinsk klaster st. kalkholdig, lys brun MRÆNEKALK, enkelte krystallinske klastre og flintesten, st. kalkholdig, lys brun + 5 MRÆNEKALK, flintholdigt, enkelt krystallinsk klaster, st. khl., hvid MRÆNEKALK, flintholdigt, st. khl., hvid Tør:6 + KALK, H, sandet, svagt slammet, lys flint, hvid (%) Cfv, (kpa) Sag: 64 Myntevej, Thisted Boremetode: Koordinatsystem: DKTM X: 89 Y: 49 Plan: Bilag S Boret af: K. Rytter to: 6.. Bedømt af: PHN DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:.9 S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :7:5 B9

23 ø5 DVR9.9 m MULD, mørkt brunt, kfr. Cfv MULD, sv leret, mørkt brunt, kfr. MRÆNEKALK, overvejende hærdede kalkstykker (h), flintholdigt, st. khl, brun MRÆNEKALK, st. khl, lys brun 5 MRÆNEKALK, khl., lys brun Sten + MRÆNEKALK, enkelte krystalline klastre, st. khl, lys brun 5 MRÆNEKALK, flintholdigt, st. khl, hvid Tør:6 +9 KALK, H, stærkt slammet, FLINT, hvid. +8 (%) Cfv, (kpa) kan være morænekalk Sag: 64 Myntevej, Thisted Boremetode: Koordinatsystem: DKTM X: 8985 Y: 494 Plan: Bilag S Boret af: K. Rytter to: 6.. Bedømt af: PHN DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:. S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :6:9 B

24 ø5 DVR9 4. m +4 MULD, mørkt brunt, kfr. 5 7 LER, sandet, gruset, sv. siltet, muldpletter, kfr, brun LER - - Cfv + MRÆNEKALK, store uhærdede kalkklastre, flintholdigt, st. khl., lys brun Sten 5 MRÆNEKALK, store uhærdede kalkklastre, flintholdigt, granitklastre, st. khl., lys brun + MRÆNEKALK, en del afrundede klastre, st. khl, hvid Cfv 5 MRÆNEKALK, enkelte afrundede klastre, stærkt præget af kalkslam, kalkstykker, st. khl, hvid Tør:6 + MRÆNEKALK, st. khl, hvid (%) Cfv, (kpa) Sag: 64 Myntevej, Thisted Boremetode: Koordinatsystem: DKTM X: 8857 Y: 49 Plan: Bilag S Boret af: K. Rytter to: 6.. Bedømt af: PHN DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:. S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :6:4 B

25 ø5 DVR9. m + MULD, mørkt brunt, kfr. Cfv> Cfv> LER, sandet, svag gruset, enkelte sten, muldet. mørkbrun, kfr. MRÆNEKALK, enkelte mørke pletter (org. indhold?), st. khl, lys brun MRÆNEKALK, flintholdigt, st. khl, kalkholdig, lys brun MRÆNEKALK, flintholdigt, st. khl, mørkbrune partier (org. indhold?), brun - lys brun Sten - Vinge afvist + 5 MRÆNEKALK, flintholdigt, enkelte klastre med krystallinsk indhold, st. khl., lys brun MRÆNEKALK, knust flint, afrundede klastre, st. khl., lys brun Tør:6 +9 KALK, H, H, overvejende h, sandet, slammet, stort indhold af lys flint +8 (%) Cfv, (kpa) Sag: 64 Myntevej, Thisted Boremetode: Koordinatsystem: DKTM X: 8988 Y: 4967 Plan: Bilag S Boret af: K. Rytter to: 6.. Bedømt af: PHN DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:. S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :6:45 B

26 ø5 DVR9.6 m MULD, mørkt brunt, kfr. Sten Sten SAND, fin, sv. leret, sv. gruset, enkelte sten, mørkbrun, kfr. MRÆNEKALK, flintholdigt, enkelt krystallinsk klaster, st. kalkholdig, lys brun MRÆNEKALK, enkelt krystallinsk klaster, st. kalkholdig, lys brun MRÆNEKALK, flintholdigt, st. kalkholdig, lys brun MRÆNEKALK, flintholdigt, enkelt krystallinsk klaster, st. khl., hvid Sten + 5 MRÆNEKALK, flintholdigt, st. khl., hvid Tør:6 KALK, H, sandet, slammet, lys flint, hvid + (%) Cfv, (kpa) kan være morænekalk Sag: 64 Myntevej, Thisted Boremetode: Koordinatsystem: DKTM X: 8857 Y: 497 Plan: Bilag S Boret af: K. Rytter to: 6.. Bedømt af: PHN DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:. S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :6:48 B

27 ø5 DVR9.8 m MULD, mørkt brunt, kfr. Cfv LER, sandet, sv. gruset, muldet. mørkbrun, kfr. MRÆNEKALK, flintholdigt, st. kalkholdig, lys brun MRÆNEKALK - - Sten Cfv> + 5 MRÆNEKALK, flinholdigtt, enkelte krystallinske klastre, st. kalkholdig, lys brun MRÆNEKALK, flintholdigt, afrundede klastre, st. khl., hvid Cfv Tør:6 + 5 MRÆNEKALK, flintholdigt, krystallinske klastre, enkelte afrundede klastre, st. khl., hvid MRÆNEKALK, flintholdigt, enkelte krystallinske klastre, st. khl., hvid +9 (%) Cfv, (kpa) Sag: 64 Myntevej, Thisted Boremetode: Koordinatsystem: DKTM X: 8947 Y: 4967 Plan: Bilag S Boret af: K. Rytter to: 6.. Bedømt af: PHN DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:.4 S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :58: B4

28 ø5 DVR9.8 m MULD, mørkt brunt, kfr. Sten SAND, fin, sv. siltet, leret, enkelt sten, brunt, kfr. LER, st. sandet, gruset, sten (flint), sv. kh, brun MRÆNEKALK, flintholdigt, st. khl., lys brun Cfv> 5 MRÆNEKALK, flint (hvid og blå), st. khl., lys brun + MRÆNEKALK: FLINT, sandsten, st. khl., lys brun Tør:6 + 5 MRÆNEKALK, flintholdigt, afrundede klastre, en afrundet klaster af en krystallin bjergart, st. khl., hvid MRÆNEKALK: FLINT, st. khl., hvid +9 (%) Cfv, (kpa) Sag: 64 Myntevej, Thisted Boremetode: Koordinatsystem: DKTM X: 8857 Y: 488 Plan: Bilag S Boret af: K. Rytter to: 6.. Bedømt af: PHN DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:.5 S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :6:55 B5

29 ø5 DVR9.5 m MULD, mørkt brunt, kfr LER, st. sandet, sv. siltet, sv. gruset, enkelte sten, muldplettet, kfr, brun MRÆNEKALK, flintholdigt, enkelte muldpletter, st. khl, lys brun MRÆNEKALK, flintholdigt, st. khl, lys brun Sten Cfv> + 5 MRÆNEKALK, flintholdigt, st. khl., lys brun Sten MRÆNEKALK, en del afrundede klastre, krystallinsk klaster, st. khl., hvid + 5 KALK?, H, stærkt slammet, knust flint. Tør:6 KALK?, H, stærkt slammet, flint. + (%) Cfv, (kpa) Sag: 64 Myntevej, Thisted Boremetode: Koordinatsystem: DKTM X: 89 Y: 4967 Plan: Bilag S Boret af: K. Rytter to: 6.. Bedømt af: PHN DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:.6 S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :6:58 B6

30 ø5 DVR9.4 m MULD, mørkt brunt, kfr. Re Cfv SAND, fin, sv. leret, sv. gruset, enkelte sten, mørkbrun, kfr. LER, sandet, sv. siltet, gruset, enkelte sten, kfr., mørk brun, o pg LER, sandet, sv. siltet, gruset, enkelte sten, kfr., mørk brun MRÆNEKALK, flintholdigt, enkelt krystallinsk klaster, st. kalkholdig, lys brun Sten MRÆNEKALK, flintholdigt, enkelt krystallinsk klaster, afrundede kalkklastre, st. khl., hvid Cfv + 5 MRÆNEKALK - - Tør:6 MRÆNEKALK (%) Cfv, (kpa) Sag: 64 Myntevej, Thisted Boremetode: Koordinatsystem: DKTM X: 8857 Y: 486 Plan: Bilag S Boret af: K. Rytter to: 6.. Bedømt af: PHN DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:.7 S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :7: B7

31 ø5 DVR9 4. m +4 MULD, mørkt brunt, kfr. Cfv SAND, fin, sv. leret, sv. gruset, enkelte sten, mørkbrun, kfr. LER, sandet, sv. siltet, gruset, enkelte sten, kfr., mørk brun MRÆNEKALK, st. kalkholdig, lys brun med mørkebrune partier MRÆNEKALK, flintholdigt, enkelt krystallinsk klaster, st. kalkholdig, lys brun + MRÆNEKALK, flintholdigt, enkelt krystallinsk klaster, afrundede kalkklastre, st. khl., hvid Cfv> 5 MRÆNEKALK - - Tør:6 + MRÆNEKALK, knust flint, st. khl., hvid (%) Cfv, (kpa) Sag: 64 Myntevej, Thisted Boremetode: Koordinatsystem: DKTM X: 8878 Y: 4967 Plan: Bilag S Boret af: K. Rytter to: 6.. Bedømt af: PHN DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:.8 S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK ::8 B8

32 ø5 DVR9.6 m MULD, sv. stenet, sort SAND, fin., muldet, gruset, brun MRÆNELER, sandet, gruset, stenet, brun, kfr MRÆNEKALK, lysebrun, khl + 5 MRÆNEKALK, sandet, gruset, enk. sten, kalkstykker, lysebrun, khl MRÆNEKALK, lys og mørk flint, enk. krystalline korn, hvid Cfv +9 5 KALK, H, lys og mørk flint, hvid Tør:6 KALK, H, lys og mørk flint, enkelte koral el. bryozo, hvid +8 (%) Cfv, (kpa) Boremetode: Tørboring uden foring Koordinatsystem: DKTM X: 8857 Y: 486 Plan: Bilag S Sag: 64 Myntevej, Thisted Boret af: K. Rytter to: 6.9. Bedømt af: ABJ DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:.9 S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :7:7 B9

33 ø5 DVR9 4.7 m MULD, mørkt brunt, kfr. Cfv LER, st. sandet, sv. siltet, sv. gruset, enkelte sten, muldplettet, kfr, brun MRÆNEKALK, flintholdigt, st. khl, lys brun MRÆNEKALK, flintholdigt, st. khl., lys brun 5 MRÆNEKALK Sten - Vinge afvist MRÆNEKALK, flintholdigt, en del afrundede, klastre,. khl., hvid Sten - Vinge afvist 5 KALK, H, stærkt slammet, flint. + Tør:6 KALK, H, stærkt slammet, store stykker brudt flint(ø6 mm). + (%) Cfv, (kpa) 5, kan være morænekalk Sag: 64 Myntevej, Thisted Boremetode: Koordinatsystem: DKTM X: 884 Y: 4967 Plan: Bilag S Boret af: K. Rytter to: 6.. Bedømt af: PHN DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:. S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :7: B

34 ø5 DVR9 5. m +5 MULD, mørkt brunt, kfr. 5 7 LER, sandet, gruset, sv. siltet, muldpletter, kfr, brun MRÆNEKALK, flintholdigt, st. khl, lys brun +4 MRÆNEKALK, flintholdigt, st. khl, hvid Sten - Vinge afvist Sten - Vinge afvist 5 MRÆNEKALK - - Sten Cfv> + MRÆNEKALK, flintholdigt, enkelte stykker granitklastre, st. khl, hvid 5 MRÆNEKALK - - Tør:6 + MRÆNEKALK, flintholdigt, afrundede klastre, st. khl, hvid + (%) Cfv, (kpa) Sag: 64 Myntevej, Thisted Boremetode: Koordinatsystem: DKTM X: 888 Y: 4967 Plan: Bilag S Boret af: K. Rytter to: 6.. Bedømt af: PHN DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:. S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :7: B

35 ø5 DVR9 4.6 m MULD, mørkt brunt, kfr. Cfv Sten LER, sandet, sv. siltet, gruset, enkelte sten, kfr., mørk brun MRÆNEKALK, enkelte striber med mørk brun ler, st. kalkholdig, lys brun MRÆNEKALK, st. kalkholdig, enkelte pletter med mørk brun ler, lys brun MRÆNEKALK, flintholdigt, en enkelt krystallinsk klaster, st. kalkholdig, lys brun MRÆNEKALK, flintholdigt, enkelt krystallinsk klaster, afrundede kalkklastre, st. khl., hvid Sten Cfv> + 5 MRÆNEKALK, flintholdigt, afrundede kalkklastre, st. khl., hvid Tør:6 MRÆNEKALK, flintholdigt, st. khl., hvid + (%) Cfv, (kpa) Sag: 64 Myntevej, Thisted Boremetode: Koordinatsystem: DKTM X: 888 Y: 49 Plan: Bilag S Boret af: K. Rytter to: 6.. Bedømt af: PHN DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:.4 S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :7:5 B4

36 DVR9.9 m MULD, mørkt brunt, kfr. Sten LER, sandet, st. gruset, enkelte sten (flint), muldet, mørkbrun, kfr. MRÆNEKALK, flintholdigt, st. kalkholdig, lys brun MRÆNEKALK, flintholdigt, lys brun 5 MRÆNEKALK, flintholdigtt, afrundede klastre, st. kalkholdig, lys brun + MRÆNEKALK, flintholdigt, mange afrundede klastre, enkelte krystallinske klastre, st. khl., hvid Sten Cfv> 5 MRÆNEKALK - - Tør:6 + MRÆNEKALK, flintholdigt, st. khl., hvid + (%) Cfv, (kpa) Sag: 64 Myntevej, Thisted Boremetode: Koordinatsystem: DKTM X: 888 Y: 49 Plan: Bilag S Boret af: K. Rytter to: 6.. Bedømt af: PHN DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:.6 S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :7:8 B6

37 ø5 DVR9. m + MULD, mørkt brunt, kfr. 5 MULD - - Cfv + 7 LER, st. sandet, sv. gruset, generelt kfr, men reaktion på enkelte klastre, brun MRÆNEKALK, enkelte stykker, flintholdigt, st. khl., lys brun Sten - Vinge afvist 5 MRÆNEKALK, enkelte stykker flint, st. khl., lys brun + MRÆNEKALK, enkelte stykker flint, en enkelt granitklaster, st. khl., hvid Cfv 5 MRÆNEKALK, st. khl., hvid Tør:6 + KALK, H, H, sandet, slammet, lys og mørk knust flint (%) Cfv, (kpa) Boremetode: Koordinatsystem: DKTM Plan: Bilag S Sag: 64 Myntevej, Thisted Boret af: K. Rytter to: 6.. Bedømt af: PHN DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:.8 B8 S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :7:

38 ø5 DVR9. m MULD, sv. stenet, sort LER, sandet, gruset, sv. stenet, mørkebrun, kfr MRÆNELER, sandet, gruset, enk. sten, kalkstykker, lysebrun, khl MRÆNELER - - Sten Sten + 5 MRÆNEKALK, lysebrun, khl + 5 MRÆNEKALK, flintholdigt, enk. krystallint grus, lysegrå til hvid MRÆNEKALK, flintholdigt, enk. krystallinsk grus, hvid Tør:6 +9 KALK, H, lys flint, enkelte koral el. bryozo, hvid (%) Cfv, (kpa) Boremetode: Tørboring uden foring Koordinatsystem: DKTM X: 888 Y: 484 Plan: Bilag S Sag: 64 Myntevej, Thisted Boret af: K. Rytter to: 6.9. Bedømt af: ABJ DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:. S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :7:4 B

39 ø5 DVR9. m MULD, enk. sten, sort SAND, fin., muldet, sv. gruset, brun MRÆNELER, sandet, gruset, brun, kfr Cfv MRÆNEKALK, sandet, sv. gruset, lysegrå, khl + 5 KALK, H, lys og mørk flint, hvid KALK, H, meget mørk og lys flint, hvid Sten +9 5 KALK, H, lys og mørk flint, hvid Tør:6 +8 KALK, H, lys flint, hvid (%) Cfv, (kpa) Boremetode: Tørboring uden foring Koordinatsystem: DKTM X: 888 Y: 486 Plan: Bilag S Sag: 64 Myntevej, Thisted Boret af: K. Rytter to: 6.9. Bedømt af: ABJ DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:. S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :5: B

40 ø5 DVR9. m MULD, sv. stenet, sv. gruset, sort LER, sandet, gruset, brun til mørkebrun, kfr MRÆNEKALK, lysebrun, khl +9 5 MRÆNEKALK, meget lys brun, khl MRÆNEKALK, lysebrun, khl Sten - Vinge afvist Sten - Vinge afvist +8 5 KALK, H, lys og mørk flint, enkelte koral el. bryozo, hvid KALK, H, lys flint, enkelte koral el. bryozo, hvid Tør:6 +7 KALK, H, lys og mørk flint, enkelte koral el. bryozo, hvid (%) Cfv, (kpa) Boremetode: Tørboring uden foring Koordinatsystem: DKTM X: 888 Y: 4778 Plan: Bilag S Sag: 64 Myntevej, Thisted Boret af: K. Rytter to: 6.9. Bedømt af: ABJ DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:.4 S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :7: B4

41 ø5 DVR9 9. m Cfv MULD, sv. gruset, sort LER, sandet, st. gruset, stenet, brun til mørkebrun, kfr MRÆNELER, sandet, gruset, enk. sten, kalkstykker, lysebrun, khl MRÆNELER - - KALK, H, lys og mørk flint, hvid +7 5 KALK, H, lys og mørk flint, enk. krystallinsk grus, hvid KALK - - Cfv Tør:6 +6 KALK, H, lys flint, hvid (%) Cfv, (kpa) Boremetode: Tørboring uden foring Koordinatsystem: DKTM X: 88 Y: 475 Plan: Bilag S Sag: 64 Myntevej, Thisted Boret af: K. Rytter to: 6.9. Bedømt af: ABJ DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:.6 S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :7: B6

42 ø5 DVR9. m + MULD, sv. gruset, sort 5 7 SAND, fin., muldet, sv. gruset, brun LER, sandet, gruset, brun til mørkebrun, kfr Cfv +9 MRÆNELER, sandet, sv. gruset, lysebrun, khl 5 MRÆNELER, sv. sandet, gruset, enk. sten, kalkstykker, meget lys brun, khl +8 KALK, H, lys flint, enk. sten, hvid 5 KALK, H, lys flint, enkelte koral el. bryozo, hvid Tør:6 +7 KALK, H, lys flint, hvid (%) Cfv, (kpa) Boremetode: Tørboring uden foring Koordinatsystem: DKTM X: 8859 Y: 4778 Plan: Bilag S Sag: 64 Myntevej, Thisted Boret af: K. Rytter to: 6.9. Bedømt af: ABJ DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:.8 S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :7:5 B8

43 ø5 DVR9 9.7 m MULD, sv. gruset, sv stenet, sort MRÆNELER, sandet, gruset, enk. sten, kalkstykker, lysebrun, khl MRÆNELER, sandet, gruset, meget lys brun, khl MRÆNELER MRÆNELER KALK, H, lys flint, enkelte koral el. bryozo, hvid Cfv Tør: KALK - - KALK (%) Cfv, (kpa) Boremetode: Tørboring uden foring Koordinatsystem: DKTM X: 89 Y: 4778 Plan: Bilag S Sag: 64 Myntevej, Thisted Boret af: K. Rytter to: 6.9. Bedømt af: ABJ DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:.4 S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :7:4 B4

44 Parcelhusrapporter BILAG

45 UDSTYKNING - MYNTEVEJ, THISTED Parcelhusrapport PARCEL NR. 4 Situationsskitse Boring nr. B4 Terrænkote:, DVR9 verside bæredygtige lag:,8 m u. t., DVR9 Afrømningsniveau for gulve:, m u. t.,7 DVR9 Regningsmæssig bæreevne: > kn/m GETEKNISKE FRHLD Med bundforhold som truffet i den udførte boring, kan der for moderate belastninger, forventes gennemført en direkte fundering i/under overside bæredygtige lag eller som min. frostsikker dybde under fremtidig terræn. jordbunden ikke vurderes tilstrækkelig selvdrænende, anbefales det at lægge omfangsdræn. Nedsivning vurderes at kunne ske i morænekalk aflejringer, der vurderes at have en begrænset nedsivningsevne. Ved overslagsberegninger kan aflejringerne påregnes at have en hydraulisk ledningsevne på -5 x -5 m/s. Med de trufne jordbunds- og vandspejlsforhold forventes udgravninger for kælderløst byggeri, at kunne ske uden afgørende grundvandsgener idet evt. tilstrømmende vand forventes fjernet ved simpel lænsning. MILJØFRHLD Denne undersøgelse har ikke haft til formål at undersøge miljøforholdene, da ejendommen hverken er kortlagt eller områdeklassificeret jf. jordforureningsloven. Ifølge luftfoto har ejendommen været anvendt til landbrugsjord. Der er heller ikke ved den udførte undersøgelse konstateret tegn (ved synsindtryk) på forurening. Der er ikke registreret affaldsfraktioner som tegl mv. i boringen. Med mindre der under gravearbejdet træffes forurening, kan eventuel overskudsjord, uden yderligere undersøgelser, bortskaffes som ren jord til godkendte jordmodtagere. arealet ikke er områdeklassificeret eller kortlagt jf. jordforureningsloven skal bortskaffelsen af overskudsjord ikke anmeldes til Thisted Kommune. BEMÆRKNINGER Endelig fastlæggelse af funderingsniveau, vurdering af bæredygtige lag samt dimensioneringsparametre, anbefales fastlagt ved supplerende undersøgelser, når der foreligger et konkret byggeprojekt. Udarbejdet af: BAL Kontrolleret af: BIT Godkendt af: EJH Projekt nr. 64

46 ø5 DVR9. m + MULD, mørkt brunt, kfr SAND, fin, siltet, sv. leret, enkelte grusklastre, brunt, kfr. LER, st. sandet, sv. gruset, enkelte sten (flint), sv. kh, brun MRÆNEKALK, st. khl., lys brun, enkelte små klumper m. mørkbrun ler MRÆNEKALK, flintholdigt, enkelt grusklaster af granit, st. khl., lys brun + MRÆNEKALK, flintholdigt, grusklaster af sandsten, st. khl., lys brun Cfv 5 MRÆNEKALK, flintholdigt, st. khl., lys brun Tør:6 +9 KALK, overvejende h, sandet, slammet, indhold af flint +8 (%) Cfv, (kpa) kan være morænekalk Sag: 64 Myntevej, Thisted Boremetode: Koordinatsystem: DKTM X: 8948 Y: 497 Plan: Bilag S Boret af: K. Rytter to: 6.. Bedømt af: PHN DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:.4 S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :7:8 B4

47 UDSTYKNING - MYNTEVEJ, THISTED Parcelhusrapport PARCEL NR. 7 Situationsskitse Boring nr. B7 Terrænkote:,8 DVR9 verside bæredygtige lag:,9 m u. t.,9 DVR9 Afrømningsniveau for gulve:,9 m u. t.,9 DVR9 Regningsmæssig bæreevne: > kn/m GETEKNISKE FRHLD Med bundforhold som truffet i den udførte boring, kan der for moderate belastninger, forventes gennemført en direkte fundering i/under overside bæredygtige lag eller som min. frostsikker dybde under fremtidig terræn. jordbunden ikke vurderes tilstrækkelig selvdrænende, anbefales det at lægge omfangsdræn. Nedsivning vurderes at kunne ske i morænekalk aflejringer, der vurderes at have en begrænset nedsivningsevne. Ved overslagsberegninger kan aflejringerne påregnes at have en hydraulisk ledningsevne på -5 x -5 m/s. Med de trufne jordbunds- og vandspejlsforhold forventes udgravninger for kælderløst byggeri, at kunne ske uden afgørende grundvandsgener idet evt. tilstrømmende vand forventes fjernet ved simpel lænsning. MILJØFRHLD Denne undersøgelse har ikke haft til formål at undersøge miljøforholdene, da ejendommen hverken er kortlagt eller områdeklassificeret jf. jordforureningsloven. Ifølge luftfoto har ejendommen været anvendt til landbrugsjord. Der er heller ikke ved den udførte undersøgelse konstateret tegn (ved synsindtryk) på forurening. Der er ikke registreret affaldsfraktioner som tegl mv. i boringen. Med mindre der under gravearbejdet træffes forurening, kan eventuel overskudsjord, uden yderligere undersøgelser, bortskaffes som ren jord til godkendte jordmodtagere. arealet ikke er områdeklassificeret eller kortlagt jf. jordforureningsloven skal bortskaffelsen af overskudsjord ikke anmeldes til Thisted Kommune. BEMÆRKNINGER Endelig fastlæggelse af funderingsniveau, vurdering af bæredygtige lag samt dimensioneringsparametre, anbefales fastlagt ved supplerende undersøgelser, når der foreligger et konkret byggeprojekt. Udarbejdet af: BAL Kontrolleret af: BIT Godkendt af: EJH Projekt nr. 64

48 ø5 DVR9.8 m MULD, mørkt brunt, kfr. Cfv> SAND, fin, sv. leret, sv. gruset, enkelte sten, mørkbrun, kfr. LER, sandet, sv. siltet, gruset, enkelte sten, kfr., mørk brun MRÆNEKALK, st. khl, lys brun med mørkebrune lerede partier MRÆNEKALK, st. khl, lys brun + MRÆNEKALK, afrundede klastre, st. khl., hvid 5 MRÆNEKALK, st. khl., hvid Tør:6 + MRÆNEKALK, st. khl., enkelte indslag af mørkebrun ler (formodentlig kontaminering) hvid +9 (%) Cfv, (kpa) Sag: 64 Myntevej, Thisted Boremetode: Koordinatsystem: DKTM X: 89 Y: 499 Plan: Bilag S Boret af: K. Rytter to: 6.. Bedømt af: PHN DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:.7 S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :7:44 B7

49 UDSTYKNING - MYNTEVEJ, THISTED Parcelhusrapport PARCEL NR. 8 Situationsskitse Boring nr. B8 Terrænkote:,5 DVR9 verside bæredygtige lag:,5 m u. t., DVR9 Afrømningsniveau for gulve:,5 m u. t., DVR9 Regningsmæssig bæreevne: > kn/m GETEKNISKE FRHLD Med bundforhold som truffet i den udførte boring, kan der for moderate belastninger, forventes gennemført en direkte fundering i/under overside bæredygtige lag eller som min. frostsikker dybde under fremtidig terræn. jordbunden ikke vurderes tilstrækkelig selvdrænende, anbefales det at lægge omfangsdræn. Nedsivning vurderes at kunne ske i morænekalk aflejringer, der vurderes at have en begrænset nedsivningsevne. Ved overslagsberegninger kan aflejringerne påregnes at have en hydraulisk ledningsevne på -5 x -5 m/s. Med de trufne jordbunds- og vandspejlsforhold forventes udgravninger for kælderløst byggeri, at kunne ske uden afgørende grundvandsgener idet evt. tilstrømmende vand forventes fjernet ved simpel lænsning. MILJØFRHLD Denne undersøgelse har ikke haft til formål at undersøge miljøforholdene, da ejendommen hverken er kortlagt eller områdeklassificeret jf. jordforureningsloven. Ifølge luftfoto har ejendommen været anvendt til landbrugsjord. Der er heller ikke ved den udførte undersøgelse konstateret tegn (ved synsindtryk) på forurening. Der er ikke registreret affaldsfraktioner som tegl mv. i boringen. Med mindre der under gravearbejdet træffes forurening, kan eventuel overskudsjord, uden yderligere undersøgelser, bortskaffes som ren jord til godkendte jordmodtagere. arealet ikke er områdeklassificeret eller kortlagt jf. jordforureningsloven skal bortskaffelsen af overskudsjord ikke anmeldes til Thisted Kommune. BEMÆRKNINGER Endelig fastlæggelse af funderingsniveau, vurdering af bæredygtige lag samt dimensioneringsparametre, anbefales fastlagt ved supplerende undersøgelser, når der foreligger et konkret byggeprojekt. Udarbejdet af: BAL Kontrolleret af: BIT Godkendt af: EJH Projekt nr. 64

50 ø5 DVR9.5 m MULD, mørkt brunt, kfr MULD - - LER, st. sandet, sv. gruset, sv. kh, brun MRÆNEKALK, enkelte stykker, flintholdigt, st. khl., lys brun + 5 MRÆNEKALK, enkelte stykker flint, st. khl., lys brun MRÆNEKALK, enkelte stykker flint, enkelt klaster af granit, st. khl., hvid Sten - Vinge afvist + 5 MRÆNEKALK, st. khl., flintholdigt, hvid Tør:6 MRÆNEKALK (%) Cfv, (kpa) Sag: 64 Myntevej, Thisted Boremetode: Koordinatsystem: DKTM X: 8948 Y: 49 Plan: Bilag S Boret af: K. Rytter to: 6.. Bedømt af: PHN DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:.8 S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :7:47 B8

51 UDSTYKNING - MYNTEVEJ, THISTED Parcelhusrapport PARCEL NR. 9 Situationsskitse Boring nr. B9 Terrænkote:, DVR9 verside bæredygtige lag:,7 m u. t.,6 DVR9 Afrømningsniveau for gulve:,7 m u. t.,6 DVR9 Regningsmæssig bæreevne: > kn/m GETEKNISKE FRHLD Med bundforhold som truffet i den udførte boring, kan der for moderate belastninger, forventes gennemført en direkte fundering i/under overside bæredygtige lag eller som min. frostsikker dybde under fremtidig terræn. jordbunden ikke vurderes tilstrækkelig selvdrænende, anbefales det at lægge omfangsdræn. Nedsivning vurderes at kunne ske i morænekalk aflejringer, der vurderes at have en begrænset nedsivningsevne. Ved overslagsberegninger kan aflejringerne påregnes at have en hydraulisk ledningsevne på -5 x -5 m/s. Med de trufne jordbunds- og vandspejlsforhold forventes udgravninger for kælderløst byggeri, at kunne ske uden afgørende grundvandsgener idet evt. tilstrømmende vand forventes fjernet ved simpel lænsning. MILJØFRHLD Denne undersøgelse har ikke haft til formål at undersøge miljøforholdene, da ejendommen hverken er kortlagt eller områdeklassificeret jf. jordforureningsloven. Ifølge luftfoto har ejendommen været anvendt til landbrugsjord. Der er heller ikke ved den udførte undersøgelse konstateret tegn (ved synsindtryk) på forurening. Der er ikke registreret affaldsfraktioner som tegl mv. i boringen. Med mindre der under gravearbejdet træffes forurening, kan eventuel overskudsjord, uden yderligere undersøgelser, bortskaffes som ren jord til godkendte jordmodtagere. arealet ikke er områdeklassificeret eller kortlagt jf. jordforureningsloven skal bortskaffelsen af overskudsjord ikke anmeldes til Thisted Kommune. BEMÆRKNINGER Endelig fastlæggelse af funderingsniveau, vurdering af bæredygtige lag samt dimensioneringsparametre, anbefales fastlagt ved supplerende undersøgelser, når der foreligger et konkret byggeprojekt. Udarbejdet af: BAL Kontrolleret af: BIT Godkendt af: EJH Projekt nr. 64

52 ø5 DVR9. m Cfv MULD, mørkt brunt, kfr. SAND, fin, sv. leret, sv. gruset, enkelte sten, mørkbrun, kfr. LER, sandet, sv. siltet, gruset, enkelte sten, kfr., mørk brun MRÆNEKALK, indhold af flint, enkelt krystallinsk klaster st. kalkholdig, lys brun MRÆNEKALK, enkelte krystallinske klastre og flintesten, st. kalkholdig, lys brun + 5 MRÆNEKALK, flintholdigt, enkelt krystallinsk klaster, st. khl., hvid MRÆNEKALK, flintholdigt, st. khl., hvid Tør:6 + KALK, H, sandet, svagt slammet, lys flint, hvid (%) Cfv, (kpa) Sag: 64 Myntevej, Thisted Boremetode: Koordinatsystem: DKTM X: 89 Y: 49 Plan: Bilag S Boret af: K. Rytter to: 6.. Bedømt af: PHN DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:.9 S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :7:5 B9

53 UDSTYKNING - MYNTEVEJ, THISTED Parcelhusrapport PARCEL NR. Situationsskitse Boring nr. B Terrænkote:,9 DVR9 verside bæredygtige lag:,6 m u. t., DVR9 Afrømningsniveau for gulve:,6 m u. t., DVR9 Regningsmæssig bæreevne: > kn/m GETEKNISKE FRHLD Med bundforhold som truffet i den udførte boring, kan der for moderate belastninger, forventes gennemført en direkte fundering i/under overside bæredygtige lag eller som min. frostsikker dybde under fremtidig terræn. jordbunden ikke vurderes tilstrækkelig selvdrænende, anbefales det at lægge omfangsdræn. Nedsivning vurderes at kunne ske i morænekalk aflejringer, der vurderes at have en begrænset nedsivningsevne. Ved overslagsberegninger kan aflejringerne påregnes at have en hydraulisk ledningsevne på -5 x -5 m/s. Med de trufne jordbunds- og vandspejlsforhold forventes udgravninger for kælderløst byggeri, at kunne ske uden afgørende grundvandsgener idet evt. tilstrømmende vand forventes fjernet ved simpel lænsning. MILJØFRHLD Denne undersøgelse har ikke haft til formål at undersøge miljøforholdene, da ejendommen hverken er kortlagt eller områdeklassificeret jf. jordforureningsloven. Ifølge luftfoto har ejendommen været anvendt til landbrugsjord. Der er heller ikke ved den udførte undersøgelse konstateret tegn (ved synsindtryk) på forurening. Der er ikke registreret affaldsfraktioner som tegl mv. i boringen. Med mindre der under gravearbejdet træffes forurening, kan eventuel overskudsjord, uden yderligere undersøgelser, bortskaffes som ren jord til godkendte jordmodtagere. arealet ikke er områdeklassificeret eller kortlagt jf. jordforureningsloven skal bortskaffelsen af overskudsjord ikke anmeldes til Thisted Kommune. BEMÆRKNINGER Endelig fastlæggelse af funderingsniveau, vurdering af bæredygtige lag samt dimensioneringsparametre, anbefales fastlagt ved supplerende undersøgelser, når der foreligger et konkret byggeprojekt. Udarbejdet af: BAL Kontrolleret af: BIT Godkendt af: EJH Projekt nr. 64

54 ø5 DVR9.9 m MULD, mørkt brunt, kfr. Cfv MULD, sv leret, mørkt brunt, kfr. MRÆNEKALK, overvejende hærdede kalkstykker (h), flintholdigt, st. khl, brun MRÆNEKALK, st. khl, lys brun 5 MRÆNEKALK, khl., lys brun Sten + MRÆNEKALK, enkelte krystalline klastre, st. khl, lys brun 5 MRÆNEKALK, flintholdigt, st. khl, hvid Tør:6 +9 KALK, H, stærkt slammet, FLINT, hvid. +8 (%) Cfv, (kpa) kan være morænekalk Sag: 64 Myntevej, Thisted Boremetode: Koordinatsystem: DKTM X: 8985 Y: 494 Plan: Bilag S Boret af: K. Rytter to: 6.. Bedømt af: PHN DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:. S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :6:9 B

55 UDSTYKNING - MYNTEVEJ, THISTED Parcelhusrapport PARCEL NR. Situationsskitse Boring nr. B Terrænkote: 4, DVR9 verside bæredygtige lag:,9 m u. t., DVR9 Afrømningsniveau for gulve:,4 m u. t.,7 DVR9 Regningsmæssig bæreevne: 6 kn/m GETEKNISKE FRHLD Med bundforhold som truffet i den udførte boring, kan der for moderate belastninger, forventes gennemført en direkte fundering i/under overside bæredygtige lag eller som min. frostsikker dybde under fremtidig terræn. jordbunden ikke vurderes tilstrækkelig selvdrænende, anbefales det at lægge omfangsdræn. Nedsivning vurderes at kunne ske i morænekalk aflejringer, der vurderes at have en begrænset nedsivningsevne. Ved overslagsberegninger kan aflejringerne påregnes at have en hydraulisk ledningsevne på -5 x -5 m/s. Med de trufne jordbunds- og vandspejlsforhold forventes udgravninger for kælderløst byggeri, at kunne ske uden afgørende grundvandsgener idet evt. tilstrømmende vand forventes fjernet ved simpel lænsning. MILJØFRHLD Denne undersøgelse har ikke haft til formål at undersøge miljøforholdene, da ejendommen hverken er kortlagt eller områdeklassificeret jf. jordforureningsloven. Ifølge luftfoto har ejendommen været anvendt til landbrugsjord. Der er heller ikke ved den udførte undersøgelse konstateret tegn (ved synsindtryk) på forurening. Der er ikke registreret affaldsfraktioner som tegl mv. i boringen. Med mindre der under gravearbejdet træffes forurening, kan eventuel overskudsjord, uden yderligere undersøgelser, bortskaffes som ren jord til godkendte jordmodtagere. arealet ikke er områdeklassificeret eller kortlagt jf. jordforureningsloven skal bortskaffelsen af overskudsjord ikke anmeldes til Thisted Kommune. BEMÆRKNINGER Endelig fastlæggelse af funderingsniveau, vurdering af bæredygtige lag samt dimensioneringsparametre, anbefales fastlagt ved supplerende undersøgelser, når der foreligger et konkret byggeprojekt. Udarbejdet af: BAL Kontrolleret af: BIT Godkendt af: EJH Projekt nr. 64

56 ø5 DVR9 4. m +4 MULD, mørkt brunt, kfr. 5 7 LER, sandet, gruset, sv. siltet, muldpletter, kfr, brun LER - - Cfv + MRÆNEKALK, store uhærdede kalkklastre, flintholdigt, st. khl., lys brun Sten 5 MRÆNEKALK, store uhærdede kalkklastre, flintholdigt, granitklastre, st. khl., lys brun + MRÆNEKALK, en del afrundede klastre, st. khl, hvid Cfv 5 MRÆNEKALK, enkelte afrundede klastre, stærkt præget af kalkslam, kalkstykker, st. khl, hvid Tør:6 + MRÆNEKALK, st. khl, hvid (%) Cfv, (kpa) Sag: 64 Myntevej, Thisted Boremetode: Koordinatsystem: DKTM X: 8857 Y: 49 Plan: Bilag S Boret af: K. Rytter to: 6.. Bedømt af: PHN DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:. S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :6:4 B

57 UDSTYKNING - MYNTEVEJ, THISTED Parcelhusrapport PARCEL NR. Situationsskitse Boring nr. B Terrænkote:, DVR9 verside bæredygtige lag:,5 m u. t.,5 DVR9 Afrømningsniveau for gulve:,5 m u. t.,5 DVR9 Regningsmæssig bæreevne: > kn/m GETEKNISKE FRHLD Med bundforhold som truffet i den udførte boring, kan der for moderate belastninger, forventes gennemført en direkte fundering i/under overside bæredygtige lag eller som min. frostsikker dybde under fremtidig terræn. jordbunden ikke vurderes tilstrækkelig selvdrænende, anbefales det at lægge omfangsdræn. Nedsivning vurderes at kunne ske i morænekalk aflejringer, der vurderes at have en begrænset nedsivningsevne. Ved overslagsberegninger kan aflejringerne påregnes at have en hydraulisk ledningsevne på -5 x -5 m/s. Med de trufne jordbunds- og vandspejlsforhold forventes udgravninger for kælderløst byggeri, at kunne ske uden afgørende grundvandsgener idet evt. tilstrømmende vand forventes fjernet ved simpel lænsning. MILJØFRHLD Denne undersøgelse har ikke haft til formål at undersøge miljøforholdene, da ejendommen hverken er kortlagt eller områdeklassificeret jf. jordforureningsloven. Ifølge luftfoto har ejendommen været anvendt til landbrugsjord. Der er heller ikke ved den udførte undersøgelse konstateret tegn (ved synsindtryk) på forurening. Der er ikke registreret affaldsfraktioner som tegl mv. i boringen. Med mindre der under gravearbejdet træffes forurening, kan eventuel overskudsjord, uden yderligere undersøgelser, bortskaffes som ren jord til godkendte jordmodtagere. arealet ikke er områdeklassificeret eller kortlagt jf. jordforureningsloven skal bortskaffelsen af overskudsjord ikke anmeldes til Thisted Kommune. BEMÆRKNINGER Endelig fastlæggelse af funderingsniveau, vurdering af bæredygtige lag samt dimensioneringsparametre, anbefales fastlagt ved supplerende undersøgelser, når der foreligger et konkret byggeprojekt. Udarbejdet af: BAL Kontrolleret af: BIT Godkendt af: EJH Projekt nr. 64

58 ø5 DVR9. m + MULD, mørkt brunt, kfr. Cfv> Cfv> LER, sandet, svag gruset, enkelte sten, muldet. mørkbrun, kfr. MRÆNEKALK, enkelte mørke pletter (org. indhold?), st. khl, lys brun MRÆNEKALK, flintholdigt, st. khl, kalkholdig, lys brun MRÆNEKALK, flintholdigt, st. khl, mørkbrune partier (org. indhold?), brun - lys brun Sten - Vinge afvist + 5 MRÆNEKALK, flintholdigt, enkelte klastre med krystallinsk indhold, st. khl., lys brun MRÆNEKALK, knust flint, afrundede klastre, st. khl., lys brun Tør:6 +9 KALK, H, H, overvejende h, sandet, slammet, stort indhold af lys flint +8 (%) Cfv, (kpa) Sag: 64 Myntevej, Thisted Boremetode: Koordinatsystem: DKTM X: 8988 Y: 4967 Plan: Bilag S Boret af: K. Rytter to: 6.. Bedømt af: PHN DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:. S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :6:45 B

59 UDSTYKNING - MYNTEVEJ, THISTED Parcelhusrapport PARCEL NR. Situationsskitse Boring nr. B Terrænkote:,6 DVR9 verside bæredygtige lag:,6 m u. t., DVR9 Afrømningsniveau for gulve:,6 m u. t., DVR9 Regningsmæssig bæreevne: kn/m GETEKNISKE FRHLD Med bundforhold som truffet i den udførte boring, kan der for moderate belastninger, forventes gennemført en direkte fundering i/under overside bæredygtige lag eller som min. frostsikker dybde under fremtidig terræn. jordbunden ikke vurderes tilstrækkelig selvdrænende, anbefales det at lægge omfangsdræn. Nedsivning vurderes at kunne ske i morænekalk aflejringer, der vurderes at have en begrænset nedsivningsevne. Ved overslagsberegninger kan aflejringerne påregnes at have en hydraulisk ledningsevne på -5 x -5 m/s. Med de trufne jordbunds- og vandspejlsforhold forventes udgravninger for kælderløst byggeri, at kunne ske uden afgørende grundvandsgener idet evt. tilstrømmende vand forventes fjernet ved simpel lænsning. MILJØFRHLD Denne undersøgelse har ikke haft til formål at undersøge miljøforholdene, da ejendommen hverken er kortlagt eller områdeklassificeret jf. jordforureningsloven. Ifølge luftfoto har ejendommen været anvendt til landbrugsjord. Der er heller ikke ved den udførte undersøgelse konstateret tegn (ved synsindtryk) på forurening. Der er ikke registreret affaldsfraktioner som tegl mv. i boringen. Med mindre der under gravearbejdet træffes forurening, kan eventuel overskudsjord, uden yderligere undersøgelser, bortskaffes som ren jord til godkendte jordmodtagere. arealet ikke er områdeklassificeret eller kortlagt jf. jordforureningsloven skal bortskaffelsen af overskudsjord ikke anmeldes til Thisted Kommune. BEMÆRKNINGER Endelig fastlæggelse af funderingsniveau, vurdering af bæredygtige lag samt dimensioneringsparametre, anbefales fastlagt ved supplerende undersøgelser, når der foreligger et konkret byggeprojekt. Udarbejdet af: BAL Kontrolleret af: BIT Godkendt af: EJH Projekt nr. 64

60 ø5 DVR9.6 m MULD, mørkt brunt, kfr. Sten Sten SAND, fin, sv. leret, sv. gruset, enkelte sten, mørkbrun, kfr. MRÆNEKALK, flintholdigt, enkelt krystallinsk klaster, st. kalkholdig, lys brun MRÆNEKALK, enkelt krystallinsk klaster, st. kalkholdig, lys brun MRÆNEKALK, flintholdigt, st. kalkholdig, lys brun MRÆNEKALK, flintholdigt, enkelt krystallinsk klaster, st. khl., hvid Sten + 5 MRÆNEKALK, flintholdigt, st. khl., hvid Tør:6 KALK, H, sandet, slammet, lys flint, hvid + (%) Cfv, (kpa) kan være morænekalk Sag: 64 Myntevej, Thisted Boremetode: Koordinatsystem: DKTM X: 8857 Y: 497 Plan: Bilag S Boret af: K. Rytter to: 6.. Bedømt af: PHN DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:. S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :6:48 B

61 UDSTYKNING - MYNTEVEJ, THISTED Parcelhusrapport PARCEL NR. 4 Situationsskitse Boring nr. B4 Terrænkote:,8 DVR9 verside bæredygtige lag:,6 m u. t., DVR9 Afrømningsniveau for gulve:,6 m u. t., DVR9 Regningsmæssig bæreevne: > kn/m GETEKNISKE FRHLD Med bundforhold som truffet i den udførte boring, kan der for moderate belastninger, forventes gennemført en direkte fundering i/under overside bæredygtige lag eller som min. frostsikker dybde under fremtidig terræn. jordbunden ikke vurderes tilstrækkelig selvdrænende, anbefales det at lægge omfangsdræn. Nedsivning vurderes at kunne ske i morænekalk aflejringer, der vurderes at have en begrænset nedsivningsevne. Ved overslagsberegninger kan aflejringerne påregnes at have en hydraulisk ledningsevne på -5 x -5 m/s. Med de trufne jordbunds- og vandspejlsforhold forventes udgravninger for kælderløst byggeri, at kunne ske uden afgørende grundvandsgener idet evt. tilstrømmende vand forventes fjernet ved simpel lænsning. MILJØFRHLD Denne undersøgelse har ikke haft til formål at undersøge miljøforholdene, da ejendommen hverken er kortlagt eller områdeklassificeret jf. jordforureningsloven. Ifølge luftfoto har ejendommen været anvendt til landbrugsjord. Der er heller ikke ved den udførte undersøgelse konstateret tegn (ved synsindtryk) på forurening. Der er ikke registreret affaldsfraktioner som tegl mv. i boringen. Med mindre der under gravearbejdet træffes forurening, kan eventuel overskudsjord, uden yderligere undersøgelser, bortskaffes som ren jord til godkendte jordmodtagere. arealet ikke er områdeklassificeret eller kortlagt jf. jordforureningsloven skal bortskaffelsen af overskudsjord ikke anmeldes til Thisted Kommune. BEMÆRKNINGER Endelig fastlæggelse af funderingsniveau, vurdering af bæredygtige lag samt dimensioneringsparametre, anbefales fastlagt ved supplerende undersøgelser, når der foreligger et konkret byggeprojekt. Udarbejdet af: BAL Kontrolleret af: BIT Godkendt af: EJH Projekt nr. 64

62 ø5 DVR9.8 m MULD, mørkt brunt, kfr. Cfv LER, sandet, sv. gruset, muldet. mørkbrun, kfr. MRÆNEKALK, flintholdigt, st. kalkholdig, lys brun MRÆNEKALK - - Sten Cfv> + 5 MRÆNEKALK, flinholdigtt, enkelte krystallinske klastre, st. kalkholdig, lys brun MRÆNEKALK, flintholdigt, afrundede klastre, st. khl., hvid Cfv Tør:6 + 5 MRÆNEKALK, flintholdigt, krystallinske klastre, enkelte afrundede klastre, st. khl., hvid MRÆNEKALK, flintholdigt, enkelte krystallinske klastre, st. khl., hvid +9 (%) Cfv, (kpa) Sag: 64 Myntevej, Thisted Boremetode: Koordinatsystem: DKTM X: 8947 Y: 4967 Plan: Bilag S Boret af: K. Rytter to: 6.. Bedømt af: PHN DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:.4 S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :58: B4

63 UDSTYKNING - MYNTEVEJ, THISTED Parcelhusrapport PARCEL NR. 5 Situationsskitse Boring nr. B5 Terrænkote:,8 DVR9 verside bæredygtige lag:,4 m u. t.,4 DVR9 Afrømningsniveau for gulve:,4 m u. t.,4 DVR9 Regningsmæssig bæreevne: kn/m GETEKNISKE FRHLD Med bundforhold som truffet i den udførte boring, kan der for moderate belastninger, forventes gennemført en direkte fundering i/under overside bæredygtige lag eller som min. frostsikker dybde under fremtidig terræn. jordbunden ikke vurderes tilstrækkelig selvdrænende, anbefales det at lægge omfangsdræn. Nedsivning vurderes at kunne ske i morænekalk aflejringer, der vurderes at have en begrænset nedsivningsevne. Ved overslagsberegninger kan aflejringerne påregnes at have en hydraulisk ledningsevne på -5 x -5 m/s. Med de trufne jordbunds- og vandspejlsforhold forventes udgravninger for kælderløst byggeri, at kunne ske uden afgørende grundvandsgener idet evt. tilstrømmende vand forventes fjernet ved simpel lænsning. MILJØFRHLD Denne undersøgelse har ikke haft til formål at undersøge miljøforholdene, da ejendommen hverken er kortlagt eller områdeklassificeret jf. jordforureningsloven. Ifølge luftfoto har ejendommen været anvendt til landbrugsjord. Der er heller ikke ved den udførte undersøgelse konstateret tegn (ved synsindtryk) på forurening. Der er ikke registreret affaldsfraktioner som tegl mv. i boringen. Med mindre der under gravearbejdet træffes forurening, kan eventuel overskudsjord, uden yderligere undersøgelser, bortskaffes som ren jord til godkendte jordmodtagere. arealet ikke er områdeklassificeret eller kortlagt jf. jordforureningsloven skal bortskaffelsen af overskudsjord ikke anmeldes til Thisted Kommune. BEMÆRKNINGER Endelig fastlæggelse af funderingsniveau, vurdering af bæredygtige lag samt dimensioneringsparametre, anbefales fastlagt ved supplerende undersøgelser, når der foreligger et konkret byggeprojekt. Udarbejdet af: BAL Kontrolleret af: BIT Godkendt af: EJH Projekt nr. 64

64 ø5 DVR9.8 m MULD, mørkt brunt, kfr. Sten SAND, fin, sv. siltet, leret, enkelt sten, brunt, kfr. LER, st. sandet, gruset, sten (flint), sv. kh, brun MRÆNEKALK, flintholdigt, st. khl., lys brun Cfv> 5 MRÆNEKALK, flint (hvid og blå), st. khl., lys brun + MRÆNEKALK: FLINT, sandsten, st. khl., lys brun Tør:6 + 5 MRÆNEKALK, flintholdigt, afrundede klastre, en afrundet klaster af en krystallin bjergart, st. khl., hvid MRÆNEKALK: FLINT, st. khl., hvid +9 (%) Cfv, (kpa) Sag: 64 Myntevej, Thisted Boremetode: Koordinatsystem: DKTM X: 8857 Y: 488 Plan: Bilag S Boret af: K. Rytter to: 6.. Bedømt af: PHN DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:.5 S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :6:55 B5

65 UDSTYKNING - MYNTEVEJ, THISTED Parcelhusrapport PARCEL NR. 6 Situationsskitse Boring nr. B6 Terrænkote:,5 DVR9 verside bæredygtige lag:,6 m u. t.,9 DVR9 Afrømningsniveau for gulve:,6 m u. t.,9 DVR9 Regningsmæssig bæreevne: > kn/m GETEKNISKE FRHLD Med bundforhold som truffet i den udførte boring, kan der for moderate belastninger, forventes gennemført en direkte fundering i/under overside bæredygtige lag eller som min. frostsikker dybde under fremtidig terræn. jordbunden ikke vurderes tilstrækkelig selvdrænende, anbefales det at lægge omfangsdræn. Nedsivning vurderes at kunne ske i morænekalk aflejringer, der vurderes at have en begrænset nedsivningsevne. Ved overslagsberegninger kan aflejringerne påregnes at have en hydraulisk ledningsevne på -5 x -5 m/s. Med de trufne jordbunds- og vandspejlsforhold forventes udgravninger for kælderløst byggeri, at kunne ske uden afgørende grundvandsgener idet evt. tilstrømmende vand forventes fjernet ved simpel lænsning. MILJØFRHLD Denne undersøgelse har ikke haft til formål at undersøge miljøforholdene, da ejendommen hverken er kortlagt eller områdeklassificeret jf. jordforureningsloven. Ifølge luftfoto har ejendommen været anvendt til landbrugsjord. Der er heller ikke ved den udførte undersøgelse konstateret tegn (ved synsindtryk) på forurening. Der er ikke registreret affaldsfraktioner som tegl mv. i boringen. Med mindre der under gravearbejdet træffes forurening, kan eventuel overskudsjord, uden yderligere undersøgelser, bortskaffes som ren jord til godkendte jordmodtagere. arealet ikke er områdeklassificeret eller kortlagt jf. jordforureningsloven skal bortskaffelsen af overskudsjord ikke anmeldes til Thisted Kommune. BEMÆRKNINGER Endelig fastlæggelse af funderingsniveau, vurdering af bæredygtige lag samt dimensioneringsparametre, anbefales fastlagt ved supplerende undersøgelser, når der foreligger et konkret byggeprojekt. Udarbejdet af: BAL Kontrolleret af: BIT Godkendt af: EJH Projekt nr. 64

66 ø5 DVR9.5 m MULD, mørkt brunt, kfr LER, st. sandet, sv. siltet, sv. gruset, enkelte sten, muldplettet, kfr, brun MRÆNEKALK, flintholdigt, enkelte muldpletter, st. khl, lys brun MRÆNEKALK, flintholdigt, st. khl, lys brun Sten Cfv> + 5 MRÆNEKALK, flintholdigt, st. khl., lys brun Sten MRÆNEKALK, en del afrundede klastre, krystallinsk klaster, st. khl., hvid + 5 KALK?, H, stærkt slammet, knust flint. Tør:6 KALK?, H, stærkt slammet, flint. + (%) Cfv, (kpa) Sag: 64 Myntevej, Thisted Boremetode: Koordinatsystem: DKTM X: 89 Y: 4967 Plan: Bilag S Boret af: K. Rytter to: 6.. Bedømt af: PHN DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:.6 S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :6:58 B6

67 UDSTYKNING - MYNTEVEJ, THISTED Parcelhusrapport PARCEL NR. 7 Situationsskitse Boring nr. B7 Terrænkote:,4 DVR9 verside bæredygtige lag:, m u. t., DVR9 Afrømningsniveau for gulve:, m u. t., DVR9 Regningsmæssig bæreevne: 8 kn/m GETEKNISKE FRHLD Med bundforhold som truffet i den udførte boring, kan der for moderate belastninger, må der forventes ekstra omkostninger til fundering. Det vurderes mest økonomisk gennemført som en sandpudefundering. jordbunden ikke vurderes tilstrækkelig selvdrænende, anbefales det at lægge omfangsdræn. Nedsivning vurderes at kunne ske i morænekalk aflejringer, der vurderes at have en begrænset nedsivningsevne. Ved overslagsberegninger kan aflejringerne påregnes at have en hydraulisk ledningsevne på -5 x -5 m/s. Med de trufne jordbunds- og vandspejlsforhold forventes udgravninger for kælderløst byggeri, at kunne ske uden afgørende grundvandsgener idet evt. tilstrømmende vand forventes fjernet ved simpel lænsning. MILJØFRHLD Denne undersøgelse har ikke haft til formål at undersøge miljøforholdene, da ejendommen hverken er kortlagt eller områdeklassificeret jf. jordforureningsloven. Ifølge luftfoto har ejendommen været anvendt til landbrugsjord. Der er heller ikke ved den udførte undersøgelse konstateret tegn (ved synsindtryk) på forurening. Der er ikke registreret affaldsfraktioner som tegl mv. i boringen. Med mindre der under gravearbejdet træffes forurening, kan eventuel overskudsjord, uden yderligere undersøgelser, bortskaffes som ren jord til godkendte jordmodtagere. arealet ikke er områdeklassificeret eller kortlagt jf. jordforureningsloven skal bortskaffelsen af overskudsjord ikke anmeldes til Thisted Kommune. BEMÆRKNINGER Endelig fastlæggelse af funderingsniveau, vurdering af bæredygtige lag samt dimensioneringsparametre, anbefales fastlagt ved supplerende undersøgelser, når der foreligger et konkret byggeprojekt. Udarbejdet af: BAL Kontrolleret af: BIT Godkendt af: EJH Projekt nr. 64

68 ø5 DVR9.4 m MULD, mørkt brunt, kfr. Re Cfv SAND, fin, sv. leret, sv. gruset, enkelte sten, mørkbrun, kfr. LER, sandet, sv. siltet, gruset, enkelte sten, kfr., mørk brun, o pg LER, sandet, sv. siltet, gruset, enkelte sten, kfr., mørk brun MRÆNEKALK, flintholdigt, enkelt krystallinsk klaster, st. kalkholdig, lys brun Sten MRÆNEKALK, flintholdigt, enkelt krystallinsk klaster, afrundede kalkklastre, st. khl., hvid Cfv + 5 MRÆNEKALK - - Tør:6 MRÆNEKALK (%) Cfv, (kpa) Sag: 64 Myntevej, Thisted Boremetode: Koordinatsystem: DKTM X: 8857 Y: 486 Plan: Bilag S Boret af: K. Rytter to: 6.. Bedømt af: PHN DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:.7 S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :7: B7

69 UDSTYKNING - MYNTEVEJ, THISTED Parcelhusrapport PARCEL NR. 8 Situationsskitse Boring nr. B8 Terrænkote: 4, DVR9 verside bæredygtige lag:,9 m u. t., DVR9 Afrømningsniveau for gulve:,9 m u. t., DVR9 Regningsmæssig bæreevne: kn/m GETEKNISKE FRHLD Med bundforhold som truffet i den udførte boring, kan der for moderate belastninger, forventes gennemført en direkte fundering i/under overside bæredygtige lag eller som min. frostsikker dybde under fremtidig terræn. jordbunden ikke vurderes tilstrækkelig selvdrænende, anbefales det at lægge omfangsdræn. Nedsivning vurderes at kunne ske i morænekalk aflejringer, der vurderes at have en begrænset nedsivningsevne. Ved overslagsberegninger kan aflejringerne påregnes at have en hydraulisk ledningsevne på -5 x -5 m/s. Med de trufne jordbunds- og vandspejlsforhold forventes udgravninger for kælderløst byggeri, at kunne ske uden afgørende grundvandsgener idet evt. tilstrømmende vand forventes fjernet ved simpel lænsning. MILJØFRHLD Denne undersøgelse har ikke haft til formål at undersøge miljøforholdene, da ejendommen hverken er kortlagt eller områdeklassificeret jf. jordforureningsloven. Ifølge luftfoto har ejendommen været anvendt til landbrugsjord. Der er heller ikke ved den udførte undersøgelse konstateret tegn (ved synsindtryk) på forurening. Der er ikke registreret affaldsfraktioner som tegl mv. i boringen. Med mindre der under gravearbejdet træffes forurening, kan eventuel overskudsjord, uden yderligere undersøgelser, bortskaffes som ren jord til godkendte jordmodtagere. arealet ikke er områdeklassificeret eller kortlagt jf. jordforureningsloven skal bortskaffelsen af overskudsjord ikke anmeldes til Thisted Kommune. BEMÆRKNINGER Endelig fastlæggelse af funderingsniveau, vurdering af bæredygtige lag samt dimensioneringsparametre, anbefales fastlagt ved supplerende undersøgelser, når der foreligger et konkret byggeprojekt. Udarbejdet af: BAL Kontrolleret af: BIT Godkendt af: EJH Projekt nr. 64

70 ø5 DVR9 4. m +4 MULD, mørkt brunt, kfr. Cfv SAND, fin, sv. leret, sv. gruset, enkelte sten, mørkbrun, kfr. LER, sandet, sv. siltet, gruset, enkelte sten, kfr., mørk brun MRÆNEKALK, st. kalkholdig, lys brun med mørkebrune partier MRÆNEKALK, flintholdigt, enkelt krystallinsk klaster, st. kalkholdig, lys brun + MRÆNEKALK, flintholdigt, enkelt krystallinsk klaster, afrundede kalkklastre, st. khl., hvid Cfv> 5 MRÆNEKALK - - Tør:6 + MRÆNEKALK, knust flint, st. khl., hvid (%) Cfv, (kpa) Sag: 64 Myntevej, Thisted Boremetode: Koordinatsystem: DKTM X: 8878 Y: 4967 Plan: Bilag S Boret af: K. Rytter to: 6.. Bedømt af: PHN DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:.8 S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK ::8 B8

71 UDSTYKNING - MYNTEVEJ, THISTED Parcelhusrapport PARCEL NR. 9 Situationsskitse Boring nr. B9 Terrænkote:,6 DVR9 verside bæredygtige lag:,6 m u. t., DVR9 Afrømningsniveau for gulve:,6 m u. t., DVR9 Regningsmæssig bæreevne: 6 kn/m GETEKNISKE FRHLD Med bundforhold som truffet i den udførte boring, kan der for moderate belastninger, forventes gennemført en direkte fundering i/under overside bæredygtige lag eller som min. frostsikker dybde under fremtidig terræn. jordbunden ikke vurderes tilstrækkelig selvdrænende, anbefales det at lægge omfangsdræn. Nedsivning vurderes at kunne ske i morænekalk aflejringer, der vurderes at have en begrænset nedsivningsevne. Ved overslagsberegninger kan aflejringerne påregnes at have en hydraulisk ledningsevne på -5 x -5 m/s. Med de trufne jordbunds- og vandspejlsforhold forventes udgravninger for kælderløst byggeri, at kunne ske uden afgørende grundvandsgener idet evt. tilstrømmende vand forventes fjernet ved simpel lænsning. MILJØFRHLD Denne undersøgelse har ikke haft til formål at undersøge miljøforholdene, da ejendommen hverken er kortlagt eller områdeklassificeret jf. jordforureningsloven. Ifølge luftfoto har ejendommen været anvendt til landbrugsjord. Der er heller ikke ved den udførte undersøgelse konstateret tegn (ved synsindtryk) på forurening. Der er ikke registreret affaldsfraktioner som tegl mv. i boringen. Med mindre der under gravearbejdet træffes forurening, kan eventuel overskudsjord, uden yderligere undersøgelser, bortskaffes som ren jord til godkendte jordmodtagere. arealet ikke er områdeklassificeret eller kortlagt jf. jordforureningsloven skal bortskaffelsen af overskudsjord ikke anmeldes til Thisted Kommune. BEMÆRKNINGER Endelig fastlæggelse af funderingsniveau, vurdering af bæredygtige lag samt dimensioneringsparametre, anbefales fastlagt ved supplerende undersøgelser, når der foreligger et konkret byggeprojekt. Udarbejdet af: BAL Kontrolleret af: BIT Godkendt af: EJH Projekt nr. 64

72 ø5 DVR9.6 m MULD, sv. stenet, sort SAND, fin., muldet, gruset, brun MRÆNELER, sandet, gruset, stenet, brun, kfr MRÆNEKALK, lysebrun, khl + 5 MRÆNEKALK, sandet, gruset, enk. sten, kalkstykker, lysebrun, khl MRÆNEKALK, lys og mørk flint, enk. krystalline korn, hvid Cfv +9 5 KALK, H, lys og mørk flint, hvid Tør:6 KALK, H, lys og mørk flint, enkelte koral el. bryozo, hvid +8 (%) Cfv, (kpa) Boremetode: Tørboring uden foring Koordinatsystem: DKTM X: 8857 Y: 486 Plan: Bilag S Sag: 64 Myntevej, Thisted Boret af: K. Rytter to: 6.9. Bedømt af: ABJ DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:.9 S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :7:7 B9

73 UDSTYKNING - MYNTEVEJ, THISTED Parcelhusrapport PARCEL NR. Situationsskitse Boring nr. B Terrænkote: 4,7 DVR9 verside bæredygtige lag:,6 m u. t. 4, DVR9 Afrømningsniveau for gulve:,6 m u. t. 4, DVR9 Regningsmæssig bæreevne: 6 kn/m GETEKNISKE FRHLD Med bundforhold som truffet i den udførte boring, kan der for moderate belastninger, forventes gennemført en direkte fundering i/under overside bæredygtige lag eller som min. frostsikker dybde under fremtidig terræn. jordbunden ikke vurderes tilstrækkelig selvdrænende, anbefales det at lægge omfangsdræn. Nedsivning vurderes at kunne ske i morænekalk aflejringer, der vurderes at have en begrænset nedsivningsevne. Ved overslagsberegninger kan aflejringerne påregnes at have en hydraulisk ledningsevne på -5 x -5 m/s. Med de trufne jordbunds- og vandspejlsforhold forventes udgravninger for kælderløst byggeri, at kunne ske uden afgørende grundvandsgener idet evt. tilstrømmende vand forventes fjernet ved simpel lænsning. MILJØFRHLD Denne undersøgelse har ikke haft til formål at undersøge miljøforholdene, da ejendommen hverken er kortlagt eller områdeklassificeret jf. jordforureningsloven. Ifølge luftfoto har ejendommen været anvendt til landbrugsjord. Der er heller ikke ved den udførte undersøgelse konstateret tegn (ved synsindtryk) på forurening. Der er ikke registreret affaldsfraktioner som tegl mv. i boringen. Med mindre der under gravearbejdet træffes forurening, kan eventuel overskudsjord, uden yderligere undersøgelser, bortskaffes som ren jord til godkendte jordmodtagere. arealet ikke er områdeklassificeret eller kortlagt jf. jordforureningsloven skal bortskaffelsen af overskudsjord ikke anmeldes til Thisted Kommune. BEMÆRKNINGER Endelig fastlæggelse af funderingsniveau, vurdering af bæredygtige lag samt dimensioneringsparametre, anbefales fastlagt ved supplerende undersøgelser, når der foreligger et konkret byggeprojekt. Udarbejdet af: BAL Kontrolleret af: BIT Godkendt af: EJH Projekt nr. 64

74 ø5 DVR9 4.7 m MULD, mørkt brunt, kfr. Cfv LER, st. sandet, sv. siltet, sv. gruset, enkelte sten, muldplettet, kfr, brun MRÆNEKALK, flintholdigt, st. khl, lys brun MRÆNEKALK, flintholdigt, st. khl., lys brun 5 MRÆNEKALK Sten - Vinge afvist MRÆNEKALK, flintholdigt, en del afrundede, klastre,. khl., hvid Sten - Vinge afvist 5 KALK, H, stærkt slammet, flint. + Tør:6 KALK, H, stærkt slammet, store stykker brudt flint(ø6 mm). + (%) Cfv, (kpa) 5, kan være morænekalk Sag: 64 Myntevej, Thisted Boremetode: Koordinatsystem: DKTM X: 884 Y: 4967 Plan: Bilag S Boret af: K. Rytter to: 6.. Bedømt af: PHN DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:. S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :7: B

75 UDSTYKNING - MYNTEVEJ, THISTED Parcelhusrapport PARCEL NR. Situationsskitse Boring nr. B Terrænkote: 5, DVR9 verside bæredygtige lag:,6 m u. t. 4,4 DVR9 Afrømningsniveau for gulve:,6 m u. t. 4,4 DVR9 Regningsmæssig bæreevne: kn/m GETEKNISKE FRHLD Med bundforhold som truffet i den udførte boring, kan der for moderate belastninger, forventes gennemført en direkte fundering i/under overside bæredygtige lag eller som min. frostsikker dybde under fremtidig terræn. jordbunden ikke vurderes tilstrækkelig selvdrænende, anbefales det at lægge omfangsdræn. Nedsivning vurderes at kunne ske i morænekalk aflejringer, der vurderes at have en begrænset nedsivningsevne. Ved overslagsberegninger kan aflejringerne påregnes at have en hydraulisk ledningsevne på -5 x -5 m/s. Med de trufne jordbunds- og vandspejlsforhold forventes udgravninger for kælderløst byggeri, at kunne ske uden afgørende grundvandsgener idet evt. tilstrømmende vand forventes fjernet ved simpel lænsning. MILJØFRHLD Denne undersøgelse har ikke haft til formål at undersøge miljøforholdene, da ejendommen hverken er kortlagt eller områdeklassificeret jf. jordforureningsloven. Ifølge luftfoto har ejendommen været anvendt til landbrugsjord. Der er heller ikke ved den udførte undersøgelse konstateret tegn (ved synsindtryk) på forurening. Der er ikke registreret affaldsfraktioner som tegl mv. i boringen. Med mindre der under gravearbejdet træffes forurening, kan eventuel overskudsjord, uden yderligere undersøgelser, bortskaffes som ren jord til godkendte jordmodtagere. arealet ikke er områdeklassificeret eller kortlagt jf. jordforureningsloven skal bortskaffelsen af overskudsjord ikke anmeldes til Thisted Kommune. BEMÆRKNINGER Endelig fastlæggelse af funderingsniveau, vurdering af bæredygtige lag samt dimensioneringsparametre, anbefales fastlagt ved supplerende undersøgelser, når der foreligger et konkret byggeprojekt. Udarbejdet af: BAL Kontrolleret af: BIT Godkendt af: EJH Projekt nr. 64

76 ø5 DVR9 5. m +5 MULD, mørkt brunt, kfr. 5 7 LER, sandet, gruset, sv. siltet, muldpletter, kfr, brun MRÆNEKALK, flintholdigt, st. khl, lys brun +4 MRÆNEKALK, flintholdigt, st. khl, hvid Sten - Vinge afvist Sten - Vinge afvist 5 MRÆNEKALK - - Sten Cfv> + MRÆNEKALK, flintholdigt, enkelte stykker granitklastre, st. khl, hvid 5 MRÆNEKALK - - Tør:6 + MRÆNEKALK, flintholdigt, afrundede klastre, st. khl, hvid + (%) Cfv, (kpa) Sag: 64 Myntevej, Thisted Boremetode: Koordinatsystem: DKTM X: 888 Y: 4967 Plan: Bilag S Boret af: K. Rytter to: 6.. Bedømt af: PHN DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:. S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :7: B

77 UDSTYKNING - MYNTEVEJ, THISTED Parcelhusrapport PARCEL NR. 4 Situationsskitse Boring nr. B4 Terrænkote: 4,6 DVR9 verside bæredygtige lag:,6 m u. t. 4, DVR9 Afrømningsniveau for gulve:,6 m u. t. 4, DVR9 Regningsmæssig bæreevne: kn/m GETEKNISKE FRHLD Med bundforhold som truffet i den udførte boring, kan der for moderate belastninger, forventes gennemført en direkte fundering i/under overside bæredygtige lag eller som min. frostsikker dybde under fremtidig terræn. jordbunden ikke vurderes tilstrækkelig selvdrænende, anbefales det at lægge omfangsdræn. Nedsivning vurderes at kunne ske i morænekalk aflejringer, der vurderes at have en begrænset nedsivningsevne. Ved overslagsberegninger kan aflejringerne påregnes at have en hydraulisk ledningsevne på -5 x -5 m/s. Med de trufne jordbunds- og vandspejlsforhold forventes udgravninger for kælderløst byggeri, at kunne ske uden afgørende grundvandsgener idet evt. tilstrømmende vand forventes fjernet ved simpel lænsning. MILJØFRHLD Denne undersøgelse har ikke haft til formål at undersøge miljøforholdene, da ejendommen hverken er kortlagt eller områdeklassificeret jf. jordforureningsloven. Ifølge luftfoto har ejendommen været anvendt til landbrugsjord. Der er heller ikke ved den udførte undersøgelse konstateret tegn (ved synsindtryk) på forurening. Der er ikke registreret affaldsfraktioner som tegl mv. i boringen. Med mindre der under gravearbejdet træffes forurening, kan eventuel overskudsjord, uden yderligere undersøgelser, bortskaffes som ren jord til godkendte jordmodtagere. arealet ikke er områdeklassificeret eller kortlagt jf. jordforureningsloven skal bortskaffelsen af overskudsjord ikke anmeldes til Thisted Kommune. BEMÆRKNINGER Endelig fastlæggelse af funderingsniveau, vurdering af bæredygtige lag samt dimensioneringsparametre, anbefales fastlagt ved supplerende undersøgelser, når der foreligger et konkret byggeprojekt. Udarbejdet af: BAL Kontrolleret af: BIT Godkendt af: EJH Projekt nr. 64

78 ø5 DVR9 4.6 m MULD, mørkt brunt, kfr. Cfv Sten LER, sandet, sv. siltet, gruset, enkelte sten, kfr., mørk brun MRÆNEKALK, enkelte striber med mørk brun ler, st. kalkholdig, lys brun MRÆNEKALK, st. kalkholdig, enkelte pletter med mørk brun ler, lys brun MRÆNEKALK, flintholdigt, en enkelt krystallinsk klaster, st. kalkholdig, lys brun MRÆNEKALK, flintholdigt, enkelt krystallinsk klaster, afrundede kalkklastre, st. khl., hvid Sten Cfv> + 5 MRÆNEKALK, flintholdigt, afrundede kalkklastre, st. khl., hvid Tør:6 MRÆNEKALK, flintholdigt, st. khl., hvid + (%) Cfv, (kpa) Sag: 64 Myntevej, Thisted Boremetode: Koordinatsystem: DKTM X: 888 Y: 49 Plan: Bilag S Boret af: K. Rytter to: 6.. Bedømt af: PHN DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:.4 S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :7:5 B4

79 UDSTYKNING - MYNTEVEJ, THISTED Parcelhusrapport PARCEL NR. 6 Situationsskitse Boring nr. B6 Terrænkote:,9 DVR9 verside bæredygtige lag:,6 m u. t., DVR9 Afrømningsniveau for gulve:,6 m u. t., DVR9 Regningsmæssig bæreevne: kn/m GETEKNISKE FRHLD Med bundforhold som truffet i den udførte boring, kan der for moderate belastninger, forventes gennemført en direkte fundering i/under overside bæredygtige lag eller som min. frostsikker dybde under fremtidig terræn. jordbunden ikke vurderes tilstrækkelig selvdrænende, anbefales det at lægge omfangsdræn. Nedsivning vurderes at kunne ske i morænekalk aflejringer, der vurderes at have en begrænset nedsivningsevne. Ved overslagsberegninger kan aflejringerne påregnes at have en hydraulisk ledningsevne på -5 x -5 m/s. Med de trufne jordbunds- og vandspejlsforhold forventes udgravninger for kælderløst byggeri, at kunne ske uden afgørende grundvandsgener idet evt. tilstrømmende vand forventes fjernet ved simpel lænsning. MILJØFRHLD Denne undersøgelse har ikke haft til formål at undersøge miljøforholdene, da ejendommen hverken er kortlagt eller områdeklassificeret jf. jordforureningsloven. Ifølge luftfoto har ejendommen været anvendt til landbrugsjord. Der er heller ikke ved den udførte undersøgelse konstateret tegn (ved synsindtryk) på forurening. Der er ikke registreret affaldsfraktioner som tegl mv. i boringen. Med mindre der under gravearbejdet træffes forurening, kan eventuel overskudsjord, uden yderligere undersøgelser, bortskaffes som ren jord til godkendte jordmodtagere. arealet ikke er områdeklassificeret eller kortlagt jf. jordforureningsloven skal bortskaffelsen af overskudsjord ikke anmeldes til Thisted Kommune. BEMÆRKNINGER Endelig fastlæggelse af funderingsniveau, vurdering af bæredygtige lag samt dimensioneringsparametre, anbefales fastlagt ved supplerende undersøgelser, når der foreligger et konkret byggeprojekt. Udarbejdet af: BAL Kontrolleret af: BIT Godkendt af: EJH Projekt nr. 64

80 DVR9.9 m MULD, mørkt brunt, kfr. Sten LER, sandet, st. gruset, enkelte sten (flint), muldet, mørkbrun, kfr. MRÆNEKALK, flintholdigt, st. kalkholdig, lys brun MRÆNEKALK, flintholdigt, lys brun 5 MRÆNEKALK, flintholdigtt, afrundede klastre, st. kalkholdig, lys brun + MRÆNEKALK, flintholdigt, mange afrundede klastre, enkelte krystallinske klastre, st. khl., hvid Sten Cfv> 5 MRÆNEKALK - - Tør:6 + MRÆNEKALK, flintholdigt, st. khl., hvid + (%) Cfv, (kpa) Sag: 64 Myntevej, Thisted Boremetode: Koordinatsystem: DKTM X: 888 Y: 49 Plan: Bilag S Boret af: K. Rytter to: 6.. Bedømt af: PHN DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:.6 S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :7:8 B6

81 UDSTYKNING - MYNTEVEJ, THISTED Parcelhusrapport PARCEL NR. 8 Situationsskitse Boring nr. B8 Terrænkote:, DVR9 verside bæredygtige lag:,6 m u. t.,6 DVR9 Afrømningsniveau for gulve:,6 m u. t.,6 DVR9 Regningsmæssig bæreevne: > kn/m GETEKNISKE FRHLD Med bundforhold som truffet i den udførte boring, kan der for moderate belastninger, forventes gennemført en direkte fundering i/under overside bæredygtige lag eller som min. frostsikker dybde under fremtidig terræn. jordbunden ikke vurderes tilstrækkelig selvdrænende, anbefales det at lægge omfangsdræn. Nedsivning vurderes at kunne ske i morænekalk aflejringer, der vurderes at have en begrænset nedsivningsevne. Ved overslagsberegninger kan aflejringerne påregnes at have en hydraulisk ledningsevne på -5 x -5 m/s. Med de trufne jordbunds- og vandspejlsforhold forventes udgravninger for kælderløst byggeri, at kunne ske uden afgørende grundvandsgener idet evt. tilstrømmende vand forventes fjernet ved simpel lænsning. MILJØFRHLD Denne undersøgelse har ikke haft til formål at undersøge miljøforholdene, da ejendommen hverken er kortlagt eller områdeklassificeret jf. jordforureningsloven. Ifølge luftfoto har ejendommen været anvendt til landbrugsjord. Der er heller ikke ved den udførte undersøgelse konstateret tegn (ved synsindtryk) på forurening. Der er ikke registreret affaldsfraktioner som tegl mv. i boringen. Med mindre der under gravearbejdet træffes forurening, kan eventuel overskudsjord, uden yderligere undersøgelser, bortskaffes som ren jord til godkendte jordmodtagere. arealet ikke er områdeklassificeret eller kortlagt jf. jordforureningsloven skal bortskaffelsen af overskudsjord ikke anmeldes til Thisted Kommune. BEMÆRKNINGER Endelig fastlæggelse af funderingsniveau, vurdering af bæredygtige lag samt dimensioneringsparametre, anbefales fastlagt ved supplerende undersøgelser, når der foreligger et konkret byggeprojekt. Udarbejdet af: BAL Kontrolleret af: BIT Godkendt af: EJH Projekt nr. 64

82 ø5 DVR9. m + MULD, mørkt brunt, kfr. 5 MULD - - Cfv + 7 LER, st. sandet, sv. gruset, generelt kfr, men reaktion på enkelte klastre, brun MRÆNEKALK, enkelte stykker, flintholdigt, st. khl., lys brun Sten - Vinge afvist 5 MRÆNEKALK, enkelte stykker flint, st. khl., lys brun + MRÆNEKALK, enkelte stykker flint, en enkelt granitklaster, st. khl., hvid Cfv 5 MRÆNEKALK, st. khl., hvid Tør:6 + KALK, H, H, sandet, slammet, lys og mørk knust flint (%) Cfv, (kpa) Boremetode: Koordinatsystem: DKTM Plan: Bilag S Sag: 64 Myntevej, Thisted Boret af: K. Rytter to: 6.. Bedømt af: PHN DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:.8 B8 S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :7:

83 UDSTYKNING - MYNTEVEJ, THISTED Parcelhusrapport PARCEL NR. Situationsskitse Boring nr. B Terrænkote:, DVR9 verside bæredygtige lag:,6 m u. t.,7 DVR9 Afrømningsniveau for gulve:,6 m u. t.,7 DVR9 Regningsmæssig bæreevne: > kn/m GETEKNISKE FRHLD Med bundforhold som truffet i den udførte boring, kan der for moderate belastninger, forventes gennemført en direkte fundering i/under overside bæredygtige lag eller som min. frostsikker dybde under fremtidig terræn. jordbunden ikke vurderes tilstrækkelig selvdrænende, anbefales det at lægge omfangsdræn. Nedsivning vurderes at kunne ske i morænekalk aflejringer, der vurderes at have en begrænset nedsivningsevne. Ved overslagsberegninger kan aflejringerne påregnes at have en hydraulisk ledningsevne på -5 x -5 m/s. Med de trufne jordbunds- og vandspejlsforhold forventes udgravninger for kælderløst byggeri, at kunne ske uden afgørende grundvandsgener idet evt. tilstrømmende vand forventes fjernet ved simpel lænsning. MILJØFRHLD Denne undersøgelse har ikke haft til formål at undersøge miljøforholdene, da ejendommen hverken er kortlagt eller områdeklassificeret jf. jordforureningsloven. Ifølge luftfoto har ejendommen været anvendt til landbrugsjord. Der er heller ikke ved den udførte undersøgelse konstateret tegn (ved synsindtryk) på forurening. Der er ikke registreret affaldsfraktioner som tegl mv. i boringen. Med mindre der under gravearbejdet træffes forurening, kan eventuel overskudsjord, uden yderligere undersøgelser, bortskaffes som ren jord til godkendte jordmodtagere. arealet ikke er områdeklassificeret eller kortlagt jf. jordforureningsloven skal bortskaffelsen af overskudsjord ikke anmeldes til Thisted Kommune. BEMÆRKNINGER Endelig fastlæggelse af funderingsniveau, vurdering af bæredygtige lag samt dimensioneringsparametre, anbefales fastlagt ved supplerende undersøgelser, når der foreligger et konkret byggeprojekt. Udarbejdet af: BAL Kontrolleret af: BIT Godkendt af: EJH Projekt nr. 64

84 ø5 DVR9. m MULD, sv. stenet, sort LER, sandet, gruset, sv. stenet, mørkebrun, kfr MRÆNELER, sandet, gruset, enk. sten, kalkstykker, lysebrun, khl MRÆNELER - - Sten Sten + 5 MRÆNEKALK, lysebrun, khl + 5 MRÆNEKALK, flintholdigt, enk. krystallint grus, lysegrå til hvid MRÆNEKALK, flintholdigt, enk. krystallinsk grus, hvid Tør:6 +9 KALK, H, lys flint, enkelte koral el. bryozo, hvid (%) Cfv, (kpa) Boremetode: Tørboring uden foring Koordinatsystem: DKTM X: 888 Y: 484 Plan: Bilag S Sag: 64 Myntevej, Thisted Boret af: K. Rytter to: 6.9. Bedømt af: ABJ DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:. S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :7:4 B

85 UDSTYKNING - MYNTEVEJ, THISTED Parcelhusrapport PARCEL NR. Situationsskitse Boring nr. B Terrænkote:, DVR9 verside bæredygtige lag:,6 m u. t.,7 DVR9 Afrømningsniveau for gulve:,6 m u. t.,7 DVR9 Regningsmæssig bæreevne: 6 kn/m GETEKNISKE FRHLD Med bundforhold som truffet i den udførte boring, kan der for moderate belastninger, forventes gennemført en direkte fundering i/under overside bæredygtige lag eller som min. frostsikker dybde under fremtidig terræn. jordbunden ikke vurderes tilstrækkelig selvdrænende, anbefales det at lægge omfangsdræn. Nedsivning vurderes at kunne ske i morænekalk aflejringer, der vurderes at have en begrænset nedsivningsevne. Ved overslagsberegninger kan aflejringerne påregnes at have en hydraulisk ledningsevne på -5 x -5 m/s. Med de trufne jordbunds- og vandspejlsforhold forventes udgravninger for kælderløst byggeri, at kunne ske uden afgørende grundvandsgener idet evt. tilstrømmende vand forventes fjernet ved simpel lænsning. MILJØFRHLD Denne undersøgelse har ikke haft til formål at undersøge miljøforholdene, da ejendommen hverken er kortlagt eller områdeklassificeret jf. jordforureningsloven. Ifølge luftfoto har ejendommen været anvendt til landbrugsjord. Der er heller ikke ved den udførte undersøgelse konstateret tegn (ved synsindtryk) på forurening. Der er ikke registreret affaldsfraktioner som tegl mv. i boringen. Med mindre der under gravearbejdet træffes forurening, kan eventuel overskudsjord, uden yderligere undersøgelser, bortskaffes som ren jord til godkendte jordmodtagere. arealet ikke er områdeklassificeret eller kortlagt jf. jordforureningsloven skal bortskaffelsen af overskudsjord ikke anmeldes til Thisted Kommune. BEMÆRKNINGER Endelig fastlæggelse af funderingsniveau, vurdering af bæredygtige lag samt dimensioneringsparametre, anbefales fastlagt ved supplerende undersøgelser, når der foreligger et konkret byggeprojekt. Udarbejdet af: BAL Kontrolleret af: BIT Godkendt af: EJH Projekt nr. 64

86 ø5 DVR9. m MULD, enk. sten, sort SAND, fin., muldet, sv. gruset, brun MRÆNELER, sandet, gruset, brun, kfr Cfv MRÆNEKALK, sandet, sv. gruset, lysegrå, khl + 5 KALK, H, lys og mørk flint, hvid KALK, H, meget mørk og lys flint, hvid Sten +9 5 KALK, H, lys og mørk flint, hvid Tør:6 +8 KALK, H, lys flint, hvid (%) Cfv, (kpa) Boremetode: Tørboring uden foring Koordinatsystem: DKTM X: 888 Y: 486 Plan: Bilag S Sag: 64 Myntevej, Thisted Boret af: K. Rytter to: 6.9. Bedømt af: ABJ DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:. S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :5: B

87 UDSTYKNING - MYNTEVEJ, THISTED Parcelhusrapport PARCEL NR. 4 Situationsskitse Boring nr. B4 Terrænkote:, DVR9 verside bæredygtige lag:,6 m u. t. 9,7 DVR9 Afrømningsniveau for gulve:,6 m u. t. 9,7 DVR9 Regningsmæssig bæreevne: > kn/m GETEKNISKE FRHLD Med bundforhold som truffet i den udførte boring, kan der for moderate belastninger, forventes gennemført en direkte fundering i/under overside bæredygtige lag eller som min. frostsikker dybde under fremtidig terræn. jordbunden ikke vurderes tilstrækkelig selvdrænende, anbefales det at lægge omfangsdræn. Nedsivning vurderes at kunne ske i morænekalk aflejringer, der vurderes at have en begrænset nedsivningsevne. Ved overslagsberegninger kan aflejringerne påregnes at have en hydraulisk ledningsevne på -5 x -5 m/s. Med de trufne jordbunds- og vandspejlsforhold forventes udgravninger for kælderløst byggeri, at kunne ske uden afgørende grundvandsgener idet evt. tilstrømmende vand forventes fjernet ved simpel lænsning. MILJØFRHLD Denne undersøgelse har ikke haft til formål at undersøge miljøforholdene, da ejendommen hverken er kortlagt eller områdeklassificeret jf. jordforureningsloven. Ifølge luftfoto har ejendommen været anvendt til landbrugsjord. Der er heller ikke ved den udførte undersøgelse konstateret tegn (ved synsindtryk) på forurening. Der er ikke registreret affaldsfraktioner som tegl mv. i boringen. Med mindre der under gravearbejdet træffes forurening, kan eventuel overskudsjord, uden yderligere undersøgelser, bortskaffes som ren jord til godkendte jordmodtagere. arealet ikke er områdeklassificeret eller kortlagt jf. jordforureningsloven skal bortskaffelsen af overskudsjord ikke anmeldes til Thisted Kommune. BEMÆRKNINGER Endelig fastlæggelse af funderingsniveau, vurdering af bæredygtige lag samt dimensioneringsparametre, anbefales fastlagt ved supplerende undersøgelser, når der foreligger et konkret byggeprojekt. Udarbejdet af: BAL Kontrolleret af: BIT Godkendt af: EJH Projekt nr. 64

88 ø5 DVR9. m MULD, sv. stenet, sv. gruset, sort LER, sandet, gruset, brun til mørkebrun, kfr MRÆNEKALK, lysebrun, khl +9 5 MRÆNEKALK, meget lys brun, khl MRÆNEKALK, lysebrun, khl Sten - Vinge afvist Sten - Vinge afvist +8 5 KALK, H, lys og mørk flint, enkelte koral el. bryozo, hvid KALK, H, lys flint, enkelte koral el. bryozo, hvid Tør:6 +7 KALK, H, lys og mørk flint, enkelte koral el. bryozo, hvid (%) Cfv, (kpa) Boremetode: Tørboring uden foring Koordinatsystem: DKTM X: 888 Y: 4778 Plan: Bilag S Sag: 64 Myntevej, Thisted Boret af: K. Rytter to: 6.9. Bedømt af: ABJ DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:.4 S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :7: B4

89 UDSTYKNING - MYNTEVEJ, THISTED Parcelhusrapport PARCEL NR. 6 Situationsskitse Boring nr. B6 Terrænkote: 9, DVR9 verside bæredygtige lag:,6 m u. t. 8,7 DVR9 Afrømningsniveau for gulve:,6 m u. t. 8,7 DVR9 Regningsmæssig bæreevne: kn/m GETEKNISKE FRHLD Med bundforhold som truffet i den udførte boring, kan der for moderate belastninger, forventes gennemført en direkte fundering i/under overside bæredygtige lag eller som min. frostsikker dybde under fremtidig terræn. jordbunden ikke vurderes tilstrækkelig selvdrænende, anbefales det at lægge omfangsdræn. Nedsivning vurderes at kunne ske i morænekalk aflejringer, der vurderes at have en begrænset nedsivningsevne. Ved overslagsberegninger kan aflejringerne påregnes at have en hydraulisk ledningsevne på -5 x -5 m/s. Med de trufne jordbunds- og vandspejlsforhold forventes udgravninger for kælderløst byggeri, at kunne ske uden afgørende grundvandsgener idet evt. tilstrømmende vand forventes fjernet ved simpel lænsning. MILJØFRHLD Denne undersøgelse har ikke haft til formål at undersøge miljøforholdene, da ejendommen hverken er kortlagt eller områdeklassificeret jf. jordforureningsloven. Ifølge luftfoto har ejendommen været anvendt til landbrugsjord. Der er heller ikke ved den udførte undersøgelse konstateret tegn (ved synsindtryk) på forurening. Der er ikke registreret affaldsfraktioner som tegl mv. i boringen. Med mindre der under gravearbejdet træffes forurening, kan eventuel overskudsjord, uden yderligere undersøgelser, bortskaffes som ren jord til godkendte jordmodtagere. arealet ikke er områdeklassificeret eller kortlagt jf. jordforureningsloven skal bortskaffelsen af overskudsjord ikke anmeldes til Thisted Kommune. BEMÆRKNINGER Endelig fastlæggelse af funderingsniveau, vurdering af bæredygtige lag samt dimensioneringsparametre, anbefales fastlagt ved supplerende undersøgelser, når der foreligger et konkret byggeprojekt. Udarbejdet af: BAL Kontrolleret af: BIT Godkendt af: EJH Projekt nr. 64

90 ø5 DVR9 9. m Cfv MULD, sv. gruset, sort LER, sandet, st. gruset, stenet, brun til mørkebrun, kfr MRÆNELER, sandet, gruset, enk. sten, kalkstykker, lysebrun, khl MRÆNELER - - KALK, H, lys og mørk flint, hvid +7 5 KALK, H, lys og mørk flint, enk. krystallinsk grus, hvid KALK - - Cfv Tør:6 +6 KALK, H, lys flint, hvid (%) Cfv, (kpa) Boremetode: Tørboring uden foring Koordinatsystem: DKTM X: 88 Y: 475 Plan: Bilag S Sag: 64 Myntevej, Thisted Boret af: K. Rytter to: 6.9. Bedømt af: ABJ DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:.6 S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :7: B6

91 UDSTYKNING - MYNTEVEJ, THISTED Parcelhusrapport PARCEL NR. 8 Situationsskitse Boring nr. B8 Terrænkote:, DVR9 verside bæredygtige lag:,9 m u. t. 9, DVR9 Afrømningsniveau for gulve:,9 m u. t. 9, DVR9 Regningsmæssig bæreevne: > kn/m GETEKNISKE FRHLD Med bundforhold som truffet i den udførte boring, kan der for moderate belastninger, forventes gennemført en direkte fundering i/under overside bæredygtige lag eller som min. frostsikker dybde under fremtidig terræn. jordbunden ikke vurderes tilstrækkelig selvdrænende, anbefales det at lægge omfangsdræn. Nedsivning vurderes at kunne ske i morænekalk aflejringer, der vurderes at have en begrænset nedsivningsevne. Ved overslagsberegninger kan aflejringerne påregnes at have en hydraulisk ledningsevne på -5 x -5 m/s. Med de trufne jordbunds- og vandspejlsforhold forventes udgravninger for kælderløst byggeri, at kunne ske uden afgørende grundvandsgener idet evt. tilstrømmende vand forventes fjernet ved simpel lænsning. MILJØFRHLD Denne undersøgelse har ikke haft til formål at undersøge miljøforholdene, da ejendommen hverken er kortlagt eller områdeklassificeret jf. jordforureningsloven. Ifølge luftfoto har ejendommen været anvendt til landbrugsjord. Der er heller ikke ved den udførte undersøgelse konstateret tegn (ved synsindtryk) på forurening. Der er ikke registreret affaldsfraktioner som tegl mv. i boringen. Med mindre der under gravearbejdet træffes forurening, kan eventuel overskudsjord, uden yderligere undersøgelser, bortskaffes som ren jord til godkendte jordmodtagere. arealet ikke er områdeklassificeret eller kortlagt jf. jordforureningsloven skal bortskaffelsen af overskudsjord ikke anmeldes til Thisted Kommune. BEMÆRKNINGER Endelig fastlæggelse af funderingsniveau, vurdering af bæredygtige lag samt dimensioneringsparametre, anbefales fastlagt ved supplerende undersøgelser, når der foreligger et konkret byggeprojekt. Udarbejdet af: BAL Kontrolleret af: BIT Godkendt af: EJH Projekt nr. 64

92 ø5 DVR9. m + MULD, sv. gruset, sort 5 7 SAND, fin., muldet, sv. gruset, brun LER, sandet, gruset, brun til mørkebrun, kfr Cfv +9 MRÆNELER, sandet, sv. gruset, lysebrun, khl 5 MRÆNELER, sv. sandet, gruset, enk. sten, kalkstykker, meget lys brun, khl +8 KALK, H, lys flint, enk. sten, hvid 5 KALK, H, lys flint, enkelte koral el. bryozo, hvid Tør:6 +7 KALK, H, lys flint, hvid (%) Cfv, (kpa) Boremetode: Tørboring uden foring Koordinatsystem: DKTM X: 8859 Y: 4778 Plan: Bilag S Sag: 64 Myntevej, Thisted Boret af: K. Rytter to: 6.9. Bedømt af: ABJ DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:.8 S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :7:5 B8

93 UDSTYKNING - MYNTEVEJ, THISTED Parcelhusrapport PARCEL NR. 4 Situationsskitse Boring nr. B4 Terrænkote: 9,7 DVR9 verside bæredygtige lag:, m u. t. 9,5 DVR9 Afrømningsniveau for gulve:, m u. t. 9,5 DVR9 Regningsmæssig bæreevne: > kn/m GETEKNISKE FRHLD Med bundforhold som truffet i den udførte boring, kan der for moderate belastninger, forventes gennemført en direkte fundering i/under overside bæredygtige lag eller som min. frostsikker dybde under fremtidig terræn. jordbunden ikke vurderes tilstrækkelig selvdrænende, anbefales det at lægge omfangsdræn. Nedsivning vurderes at kunne ske i morænekalk aflejringer, der vurderes at have en begrænset nedsivningsevne. Ved overslagsberegninger kan aflejringerne påregnes at have en hydraulisk ledningsevne på -5 x -5 m/s. Med de trufne jordbunds- og vandspejlsforhold forventes udgravninger for kælderløst byggeri, at kunne ske uden afgørende grundvandsgener idet evt. tilstrømmende vand forventes fjernet ved simpel lænsning. MILJØFRHLD Denne undersøgelse har ikke haft til formål at undersøge miljøforholdene, da ejendommen hverken er kortlagt eller områdeklassificeret jf. jordforureningsloven. Ifølge luftfoto har ejendommen været anvendt til landbrugsjord. Der er heller ikke ved den udførte undersøgelse konstateret tegn (ved synsindtryk) på forurening. Der er ikke registreret affaldsfraktioner som tegl mv. i boringen. Med mindre der under gravearbejdet træffes forurening, kan eventuel overskudsjord, uden yderligere undersøgelser, bortskaffes som ren jord til godkendte jordmodtagere. arealet ikke er områdeklassificeret eller kortlagt jf. jordforureningsloven skal bortskaffelsen af overskudsjord ikke anmeldes til Thisted Kommune. BEMÆRKNINGER Endelig fastlæggelse af funderingsniveau, vurdering af bæredygtige lag samt dimensioneringsparametre, anbefales fastlagt ved supplerende undersøgelser, når der foreligger et konkret byggeprojekt. Udarbejdet af: BAL Kontrolleret af: BIT Godkendt af: EJH Projekt nr. 64

94 ø5 DVR9 9.7 m MULD, sv. gruset, sv stenet, sort MRÆNELER, sandet, gruset, enk. sten, kalkstykker, lysebrun, khl MRÆNELER, sandet, gruset, meget lys brun, khl MRÆNELER MRÆNELER KALK, H, lys flint, enkelte koral el. bryozo, hvid Cfv Tør: KALK - - KALK (%) Cfv, (kpa) Boremetode: Tørboring uden foring Koordinatsystem: DKTM X: 89 Y: 4778 Plan: Bilag S Sag: 64 Myntevej, Thisted Boret af: K. Rytter to: 6.9. Bedømt af: ABJ DGU-: Boring: Udarb. af: BAL Kontrol: BIT Godkendt: EJH to: 6.. Bilag:.4 S. / GeoGIS SQL-DB Aalborg GE - PSTGDK :7:4 B4

95 Signaturer & definitioner BILAG A

96 NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 9 9 Aalborg Telefon Telefax

97 NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 9 9 Aalborg Telefon Telefax

98 Geoteknisk situationsplan BILAG S

99 B B B8 B6 B4 B BV-5 BV- B B4 B B9 B8 B B7 B4 B6 B5 BV-4 B8 B7 B B9 B BV- BV- SIGNATURER: B Geotekniske boringer B4 B8 B4 B6 Bilag S Byggemodning - Myntevej, Thisted Placering af geoteknisk boringer to 6..9 Målestok : Sag nr.: 64 NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 9 Aalborg Telefon Telefax