"Din mening om Europa 2020"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""Din mening om Europa 2020""

Transkript

1 HØRING AF EU'S REGIONER OG KOMMUNER "Din mening om Europa 2020" (Opfølgning på RU's høring af EU's regioner og kommuner i 2009 om en ny strategi for bæredygtig vækst) Den 3. marts 2010 fremlagde Kommissionen Europa 2020 en strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst som Lissabonstrategiens efterfølger (se beskrivelsen i bilag 2). Det Europæiske Råd anmodes nu om at bakke op om strategiens generelle tilgang og EU's overordnede mål samt godkende strategien endeligt. Imidlertid besvarer strategien stadig ikke en række vigtige spørgsmål med betydning for de lokale og regionale myndigheder, såsom behovet for differentierede målsætninger på territorialt niveau, behovet for indikatorer, som går ud over BNP, de lokale og regionale myndigheders reelle rolle i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af den nye strategi, sammenhængen mellem Europa 2020, samhørighedspolitikken og EU-budgettet samt behovet for at formidle den nye strategi til alle EU-borgere (se baggrundsnotatet i bilag 1). Det har afgørende betydning, at disse spørgsmål besvares på passende vis inden den endelige godkendelse af Europa 2020 på Det Europæiske Råd i juni. Redegør for Deres holdning over for de europæiske og nationale ledere, som skal deltage i Det Europæiske Råd i juni: Deres deltagelse er vigtig. Alle relevante oplysninger findes på: Bidragene kan indsendes på alle officielle EU-sprog og vil blive offentliggjort på dette website på originalsproget og på engelsk (uden Deres kontaktoplysninger). Send venligst Deres svar i Word-format(doc.), eventuelt ved brug af de blanke felter i denne fil, til senest den 28. april 2010 DA

2 - 2 - Afsenders fornavn og efternavn 1 : Kontaktoplysninger (adresse, tlf., ) På vegne af (navn på institution angives): Land KL (Kommunernes Landsforening) Danmark 1. EUROPA 2020-mål Kommissionen har omsat de 3 prioriteter i Europa 2020-strategien (intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst) til 5 overordnede EU-målsætninger på europæisk niveau: % af befolkningen mellem år skal være i beskæftigelse. 2. 3% af EU's BNP skal investeres i F&U /20/20"-klima-/energimålene skal være opfyldt (herunder en 30%'s reduktion af emissionerne, hvis omstændighederne tillader det). 4. Andelen af unge, der forlader skolen tidligt, bør være under 10 %, og mindst 40 % af den unge generation skal have en videregående uddannelse. 5. Gruppen af borgere, der er i fare for at blive ramt af fattigdom, skal reduceres med 20 millioner mennesker. For at sikre, at hver medlemsstat skræddersyr Europa 2020-strategien på baggrund af de nationale forhold og forskellige udgangspunkter anmoder Kommissionen medlemsstaterne om at omsætte disse mål til nationale målsætninger inden Det Europæiske Råd i juni. 1.1 Er der skabt en passende balance mellem strategiens tre dimensioner: den økonomiske, sociale og miljømæssige? Hvis ikke, bedes De forklare hvorfor. På det overordnede plan virker det som om der er skabt en passende balance, men det endelige balance afhænger af den konkrete udmøntning og implementering. 1.2 Er antallet af mål passende og er de tilstrækkeligt fokuserede? Antallet af målene er passende, men det 5. Mål om fattigdom synes for ufokuseret. 1.3 Hvilke andre mål bør Deres land foreslå som nationale målsætninger, så der tages højde for regionale forhold og forskellige udgangssituationer på lokalt og regionalt niveau? Vi finder, at grundet de store problemer i EU omkring ungdomsarbejdsløshed 1 Ansvarsfraskrivelse og beskyttelse af personoplysninger. Opfølgning af alle interessetilkendegivelser indebærer behandling af personlige oplysninger (navn, kontaktoplysninger osv.) i en fil. Skulle De ønske yderligere oplysninger eller at udøve Deres rettigheder under forordning (EF) 45/2001 (f.eks. adgang til eller berigtigelse af oplysninger), kontakt venligst den registeransvarlige (chefen for netværks- og subsidiaritetsenheden) på De kan også kontakte Regionsudvalgets databeskyttelsesansvarlige De har til enhver tid ret til at henvende Dem til den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse ( Bemærk venligst, at Deres personoplysninger ikke vil blive offentliggjort på internettet.

3 - 3 - ville det være hensigtsmæssigt, at der var et konkret mål omkring dette.

4 EUROPA 2020-indikatorer Kommissionen har fastslået, at der vil være en årlig opfølgning af strategiens resultater "med udgangspunkt i en række indikatorer, der viser de samlede fremskridt hen imod en intelligent, grøn og inklusiv økonomi, der sikrer høj beskæftigelse, produktivitet og social samhørighed". Ikke desto mindre, blev der ikke specificeret nogen indikatorer i forslaget. De politiske retningslinjer for de økonomiske strategier udformes på basis af de målte resultater. For nærværende er der allerede bred enighed om behovet for at kombinere BNP med indikatorer, der bedre kan måle de økonomiske resultater og borgernes levestandard samt livskvalitet. 2.1 Hvilke indikatorer bør man anvende for at måle fremskridtene i retning af de mål, som er fastsat på EU-niveau? Indikatorerne afhænger af målet. Det kommer an på, hvad det er som skal måles. Et eksempel er målet om fattigdom, hvor der ikke er enighed om, hvilke indikatorer der skal være. Målet omkring forskning og udvikling er et andet godt eksempel på, at det er svært at finde de relevante indikatorer. 2.2 Hvilke udfordringer forbinder De med anvendelsen af disse indikatorer? At finde indikatorer, som giver mening for alle lande at måle på, og så giver et reelt billede. 3. EUROPA 2020: De lokale og regionale myndigheders rolle Kommissionen foreslår at "alle nationale, regionale og lokale myndigheder bør gennemføre partnerskabet i tæt samarbejde med parlamenter, arbejdsmarkedets parter og repræsentanter for civilsamfundet, både hvad angår udarbejdelsen af nationale reformprogrammer og gennemførelsen". Når det drejer sig om at anvende dette princip i praksis - særligt hvad angår de syv "flagskibsinitiativer", der skal medvirke til realiseringen af de endelige Europa mål (se bilaget) foreslår Kommissionen imidlertid, at foranstaltninger og initiativer koordineres på EU- og nationalt niveau, mens man ikke kommer ind på det lokale og regionale niveaus rolle. 3.1 Findes der i Deres land institutionelle mekanismer, som kunne bidrage til en effektiv inddragelse af regioner og kommuner i udarbejdelsen af strategien (udformning af nationale målsætninger og reformprogrammer) samt dennes gennemførelse? Hvordan kan regioner og kommuner sikre, at strategien bliver mere fokuseret og tilpasses lokale og regionale forskelle? I Danmark har Regeringen nedsat et Kontaktudvalg for EU2020-strategien, hvor de lokale og regionale myndigheder høres. Dette har ikke altid fungeret optimalt, men er igennem årene blevet forbedret. Et andet godt eksempel på inddragelse var det svenske EU-formandskab afholdelse af en konference i november 2009, som inddrog de lokale og regionale myndigheder ift. forberedelsen af EU2020-strategien og hvor

5 - 5 - repræsentanter fra staten også deltog. Dette gav en god indsigt de lokale og regionale myndigheders store rolle. 3.2 Hvordan ser De Deres rolle i gennemførelsen af Europa 2020 (generelt og mere specifikt med hensyn til flagskibsinitiativernes udformning)? De lokale myndigheder i Danmark spiller en stor rolle i implementering af langt de fleste af flagsskibsinitiativerne undtager undtagen forskning og udvikling. Derfor er vi af den opfattelse af, at de lokale og regionale myndigheder skal være en aktiv del af EU2020.

6 EUROPA 2020, EU-finansiering og samhørighedspolitik Regionsudvalget fremhæver, at formålet med samhørighedspolitikken er at "formindske forskellene mellem de forskellige områders udviklingsniveauer" (EU-traktaten, artikel 174). Hvis Europa 2020-prioriteten "inklusion" skal udgøre det afgørende bindeled mellem vækst og målsætningerne om (økonomisk, social og territorial) samhørighed, skal denne prioritet omsættes til troværdige mål. Kommissionens Europa 2020-forslag fastslår at "( ) Samhørighedspolitik og strukturfondene - som i sig selv er vigtige - vil være de afgørende mekanismer for at nå de prioriterede mål om en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i medlemsstaterne og regionerne". Det tilføjes at "Drøftelserne bør ikke kun dreje sig om finansiering, men også om, hvordan forskellige finansieringsinstrumenter, som f.eks. strukturfonde, landbrugsfonde og Fonden for Udvikling af Landdistrikter, rammeprogrammet for forskning og programmet for konkurrenceevne og innovation, skal udformes for at nå Europa 2020-målene og optimere virkningen, sikre effektivitet og EU-merværdi". Det erkendes, at "Det er ligeledes vigtigt, at frugterne af den økonomiske vækst spredes til alle dele af EU, også regionerne i den yderste periferi, og dermed styrker den geografiske samhørighed". 4.1 Hvordan, og under hvilke omstændigheder, kan samhørighedspolitikken leve op til den væsentligste traktatmæssige målsætning om at "formindske forskellene", samtidig med at den bidrager til Europa 2020-prioriteterne om en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst? Dette spørgsmål er meget omfattende. 4.2 Hvordan bør EU's finansiering bidrage til territorial samhørighed og intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, både hvad angår (A) den samlede størrelse og (B) fordelingen mellem forskellige finansieringsinstrumenter såsom strukturfondene, landbrugsfonde og Fonden for Udvikling af Landdistrikter, rammeprogrammet for forskning og programmet for konkurrenceevne og innovation? Fortsætte med at koble mål og midler som man gjorde i den sidste fase af Lissabonstrategien.

7 Formidling af EUROPA 2020 I 2009 tilkendegav bidragydere til RU's høring om Lissabonstrategiens fremtid, at Lissabonstrategien ikke blev opfattet som værende relevant for almindelige borgeres tilværelse. Kommissionen er klar over, at regionerne har en vigtig rolle at spille, når det drejer sig om at sikre den nødvendige opbakning til Europa 2020, og når der skal redegøres for det bidrag, som EU og medlemsstaterne forventer af "borgerne, erhvervslivet og deres repræsentative organisationer" i forbindelse med gennemførelsen af de nødvendige reformer. I den henseende vil Kommissionen stille forslag om "nogle fælles kommunikationsværktøjer", der tager højde for "nationale forhold og traditioner". 5.1 Mener De, at Europa 2020-forslaget kan formidles bedre til EU's borgere end Lissabonstrategien? Set i lyset af erfaringerne med Lissabonstrategien, hvilke dele af det europæiske samfund og territorium bør så være målet for en særlig kommunikationsindsats? Ja, det mener KL bestemt og det bør især være målrettet beslutningstagere i de lokale og regionale myndigheder dvs. politikere og ledende embedsmænd. Der mangler i høj grad en formidlingsindsats. 5.2 Hvilke elementer bør inkluderes i de kommunikationsværktøjer, som Kommissionen har foreslået? Og hvordan bør der tages højde for økonomiske, sociale, territoriale og kulturelle forskelle mellem EU's lande og regioner? Ift. Regionsudvalget bør der gøres bedre brug af de nationale delegationer, den nationale koordinator samt kommuneforeningerne. Fx er det problematisk, at KL ikke kan komme på mailinglisten vedr. EU2020-overvågningsplatformen. Det har vi bedt om i flere år og det er stadig ikke sket. Dette for os et problem, da KL fungerer som kommunikationslinje mellem EU og kommunerne i Danmark. Derfor vil dette i høj grad være til gavn for Regionsudvalget, at KL blev inkluderet i formidlingsopgaven. KL mener derfor at kommunikationsindsatsen skal gøres landespecifik da der er store forskelle på medlemslandene. Formidlingsindsatsen i Danmark bør fx ske via regeringen og de enkelte deltagere i Kontaktudvalget for EU2020 og ift. kommunerne via KL.

8 - 8 - Bilag I Europa 2020: Baggrundsnotat Udarbejdet af Regionsudvalgets platform til overvågning af Europa Kommissionens Europa 2020-plan imødekommer en række nøglekrav fra EU's regioner og kommuner Forslaget som Kommissionen har fremsat i sin meddelelse "Europa En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" 2, lever i vidt omfang op til fem nøglekrav som RU har fremført og giver dermed et konstruktivt svar på den initiativudtalelse, som RU vedtog på sin plenarforsamling den december samt på nogle af de "spørgsmål om Lissabonstrategiens fremtid", der fremgik af en høring af EU's regioner og kommuner om en ny strategi for bæredygtig vækst, som RU gennemførte tidligere i Efter afholdelsen af den femte territoriale dialog den 18. januar 2010, blev disse spørgsmål sammenfattet i et fælles brev fra RU's formand og det spanske rådsformandskab til Det Europæiske Råds formand Herman Van Rompuy. Først og fremmest anerkendes det i Kommissionens forslag, at EU's lokale og regionale myndigheder skal ses som faste partnere i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af strategien, hvilket RU har været fortaler for siden Rent faktisk understreges det i "Hvem gør hvad?"-afsnittet i Kommissionens forslag (punkt 5.2) at (vores understregninger) "alle nationale, regionale og lokale myndigheder bør gennemføre partnerskabet i tæt samarbejde med parlamenter, arbejdsmarkedets parter og repræsentanter for civilsamfundet, både hvad angår udarbejdelsen af nationale reformprogrammer og gennemførelsen. Ved at indføre en permanent dialog mellem forskellige regeringsniveauer bringes EU's prioriteter tættere på borgerne og styrker derved det ejerskab, der er nødvendigt for at gennemføre Europa strategien". Derudover erkendes det i forslaget også at "(...) Udveksling af god praksis, benchmarking og dannelse af netværk som anbefalet af flere medlemsstater har vist sig at være et andet nyttigt værktøj til at styrke ejerskab og dynamik i forbindelse med behovet for reformer". På trods af denne erklæring fra Kommissionens side er disse netværk imidlertid i højere grad blevet etableret af en bred vifte af aktører, såsom regioner og kommuner eller RU, end af medlemsstaterne. Disse aktørers rolle bør anerkendes mere eksplicit, og der bør fastlægges en mere synlig ramme for deres bidrag KOM(2010) 2020 ( ). Lissabonstrategiens fremtid efter 2010 (CdR 25/2009).

9 - 9 - For det andet anbefales det i Europa 2020, som anmodet om i RU's udtalelse 5, at Regionsudvalget "i højere grad inddrages". For det tredje tillægges de sociale og miljømæssige søjler samme værdi som den økonomiske, hvilket retter op på den manglende hensyntagen til sociale og miljømæssige aspekter, som de fleste regioner og kommuner i EU opfattede som en stor svaghed ved Lissabonstrategien. Kommissionens forslag påpeger ligeledes med rette, at målsætninger med relation til prioriteterne intelligent, bæredygtig og inklusiv i Europa 2020 bør opfattes som "sammenhængende" og gensidigt forstærkende. Forslaget indarbejder også RU's anmodning om at "styrke Europas konkurrenceevne inden for den grønne økonomi" 6. For det fjerde erkendes det i forslaget, at strategien bør tilpasses forskellige udgangspunkter på fleksibel vis. Samtidig med, at den opstiller målsætninger på EU-niveau, der omfatter de tre førnævnte prioriteter, erkender Kommissionen at "hver medlemsstat er forskellig, og EU-27 er mere forskelligartet end for ti år siden" og "traditionelle sektorer og landdistrikter" samt "avancerede serviceøkonomier" befinder sig i forskellige udgangssituationer. Derfor foreslår Kommissionen, at den enkelte medlemsstat omsætter EU-målene til "nationale mål og køreplaner", således at "investeringer i forskning og udvikling og innovation, i uddannelse og i ressourceeffektive teknologier vil være nyttige ( ). De vil styrke den økonomiske, sociale og geografiske samhørighed". For det femte anerkendes det i Kommissionens forslag ligeledes, at Europa 2020 skal opfylde behovet for solidaritet mellem de rigeste og fattigste områder i EU, og forslaget tager udgangspunkt i, at strategiens resultater vil bidrage til realiseringen af Lissabontraktatens mål om territorial samhørighed og erklærer videre, at "det er ligeledes vigtigt, at frugterne af den økonomiske vækst spredes til alle dele af EU, også regionerne i den yderste periferi, og dermed styrker den geografiske samhørighed". 2. Imidlertid tages der ikke i tilstrækkelig grad højde for andre emner, der er relevante for EU's lokale og regionale myndigheder Andre nøgleemner som RU har taget op, behandles ikke i tilstrækkeligt omfang i Europa 2020-planen, det drejer sig i særlig grad om følgende aspekter: Selvom behovet for en stærkere økonomisk styring anerkendes imødekommer Europa 2020-forslaget ikke RU's anmodning om, at EU-medlemsstaternes nationale regioner gives "stærkere incitamenter til at 5 6 Lissabonstrategiens fremtid efter 2010 (CdR 25/2009). Ibidem.

10 forpligte sig til at levere den nye strategis målsætninger" 7. I stedet stoler man på effektiviteten af de mekanismer, som er baseret på de landespecifikke henstillinger, som Det Europæiske Råd har udstedt, og den efterfølgende politiske advarsel, som Kommissionen kan udstede, hvis en medlemsstat ikke efterlever henstillingerne inden for en toårig periode. Hvad angår de lokale og regionale myndigheders rolle, fremhæver forslaget, hvilket er i modstrid med de ovennævnte positive tilkendegivelser, ikke behovet for, at de på en vedvarende og struktureret måde inddrages i udformningen og gennemførelsen af flagskibsinitiativerne. På trods af, at det anerkendes, at RU "i højere grad bør inddrages", uddyber forslaget ikke, hvordan udvalget skal involveres i tilrettelæggelse, gennemførelse og overvågning af den nye strategi. Forslaget opfordrer til en debat om "hvordan forskellige instrumenter såsom strukturfondene (...) bør udformes med henblik på opfyldelse af Europa 2020-målsætningerne". Den enkle erkendelse af at "samhørighedspolitik og strukturfondene i sig selv er vigtige" bør uddybes. RU har altid understreget faren ved de for tiden voksende tværregionale økonomiske forskelle (når forskellene mellem landene bliver mindre) og de deraf følgende ulige sociale vilkår, der er i modstrid med den europæiske sociale model. Set i lyset af debatten om størrelsen af og rationalet bag EU-budgettet bør forbindelsen mellem samhørighedspolitikken og Europa 2020 derfor genovervejes, og der bør tages højde for den rolle, som samhørighedspolitikken spiller for inklusion. Forslaget forholder sig ikke til RU's opfordring om at gå videre end til "brugen af BNP som den væsentligste indikator til måling af de økonomiske resultater" 8 og det deraf følgende behov for at supplere med nye indikatorer, som i højere grad afspejler de forskellige faktorer, der har betydning for livskvalitet og (økonomiske, sociale og miljømæssige) bæredygtighedstemaer. Rent faktisk er der på globalt plan en øget opmærksomhed og en intensiv debat om behovet for at kombinere BNP med indikatorer, der bedre kan måle de økonomiske resultater og borgernes livskvalitet 9. I forslaget fastslås det, at "Kommissionen vil årligt følge op på situationen med udgangspunkt i en række indikatorer, der viser de samlede fremskridt hen imod en intelligent, grøn og inklusiv økonomi, der sikrer høj beskæftigelse, produktivitet og social samhørighed", men det afsløres ikke, hvad disse indikatorer vil bestå af Ibidem. Ibidem. Der kan nævnes en bred vifte af undersøgelser omhandlende dette emne (f.eks. OECDinitiativet "Måling af samfundenes fremskridt" eller Stiglitz-Sen-Fitoussi-kommissionen om måling af økonomiske resultater og sociale fremskridt) samt Kommissionens eget videregående arbejde (meddelelse: "BNP og mere", KOM(2009)433 endelig).

11 Europa 2020 erklærer, at de foreslåede målsætninger på EU-niveau "er repræsentative, men ikke udtømmende" og opfordrer medlemsstaterne til at fastsætte deres egne supplerende indikatorer og målsætninger, hvis de ønsker det. Europa 2020-forslaget undlader imidlertid at støtte kortlægningen af supplerende indikatorer på EU-niveau, hvilket ellers har afgørende betydning, hvis disse indikatorer skal anvendes til styringsformål i hele EU (sammenligninger og benchmarking, kontrol og evaluering samt forvaltning af territoriale politikker). Med hensyn til behovet for en mere effektiv kommunikation med borgere og interessenter, nævner Europa 2020-forslaget "nogle fælles kommunikationsværktøjer", som der imidlertid ikke gives yderligere detaljer om. Effektiv kommunikation forbliver et væsentligt element, hvis Europa 2020 skal give gode resultater i praksis. I sin udtalelse 10 efterlyste RU "en mere effektiv kommunikationsstrategi ( ) for at skabe opmærksomhed om og udbrede kendskabet til den nye strategis hovedbudskaber", mens bidragyderne til RU's høring 11 anmodede om en strategi, der er "mere relevant for de almindelige borgeres tilværelse" Lissabonstrategiens fremtid efter 2010 (CdR 25/2009). Regionsudvalgets høring af EU's regioner og kommuner om en ny strategi for bæredygtig vækst,

12 Bilag II Europa 2020: Kommissionen fremlægger forslag om en ny økonomisk strategi i Europa (Pressemeddelelse IP/10/225, den 3. marts 2010) Kommissionen har i dag fremlagt Europa 2020-strategien, som skal hjælpe os gennem krisen og tilrettelægge EU's økonomi for de næste ti år. Kommissionen har opstillet tre nøgleområder for vækst, som skal implementeres gennem konkret handling på såvel EU-plan som nationalt plan: intelligent vækst (fremme af viden, innovation, uddannelse og det digitale samfund), bæredygtig vækst (vores produktion skal gøres mere ressourceeffektiv, samtidig med at konkurrenceevnen øges) og inklusiv vækst (øget deltagelse på arbejdsmarkedet, erhvervelse af kvalifikationer og fattigdomsbekæmpelse). En sådan kamp for vækst og jobskabelse kræver, at der bliver taget ejerskab på højeste politiske niveau, og at alle aktører i hele Europa inddrages. Der er opstillet fem mål, som viser, hvor EU skal være i 2020, og som kan anvendes til at måle fremskridtene. Kommissionens formand José Manuel Barroso sagde: "Europa 2020 handler om, hvad vi er nødt til at gøre i dag og i morgen for at få EU's økonomi tilbage på rette spor. Krisen har blotlagt en række grundlæggende forhold og uholdbare tendenser, som vi ikke længere kan se bort fra. Europa lider af et vækstunderskud, som bringer vores fremtid i fare. Vi er nødt til målrettet at rette op på vores svagheder og udnytte vores stærke sider. Vi er nødt til at opbygge en ny økonomisk model baseret på viden, kulstoffattig økonomi og høj beskæftigelse. Denne kamp kræver, at alle aktører i hele Europa inddrages." Det er vigtigt, at Europa lærer af den globale økonomiske og finansielle krise. Vores økonomier er bundet tæt sammen. Det er ikke muligt for nogen af medlemsstaterne at klare de globale udfordringer ved at optræde isoleret. Vi er stærkere, når vi står sammen, og en positiv udgang kræver derfor en nøje politisk koordinering på det økonomiske område. Hvis det ikke lykkes os, risikerer vi at ende med et "tabt årti" præget af nedgang, vækstmuligheder, der er ødelagt for altid, og en høj strukturel arbejdsløshed. Europa 2020-strategien indeholder derfor en vision for Europas sociale markedsøkonomi i de kommende ti år og er baseret på tre sammenhængende og gensidigt forstærkende prioriteter: intelligent vækst, der fører til udvikling af en videns- og innovationsbaseret økonomi; bæredygtig vækst, der fremmer en kulstoffattig, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig økonomi og inklusiv vækst, der afstedkommer en økonomi med høj beskæftigelse og social og geografisk samhørighed. Indsatsen for at nå disse målsætninger vil blive vurderet på grundlag af fem repræsentative og overordnede EU-mål, som medlemsstaterne anmodes om at omsætte til nationale mål i overensstemmelse med de forskellige udgangspunkter: 75 % af befolkningen mellem år skal være i beskæftigelse 3% af EU's BNP skal investeres i F&U 20/20/20"-klima-/energimålene skal være opfyldt andelen af unge, der forlader skolen tidligt, bør være under 10 %, og mindst 40 % af den unge generation skal have en videregående uddannelse gruppen af borgere, der er i fare for at blive ramt af fattigdom, skal reduceres med 20 millioner mennesker.

13 Ud fra et ønske om at nå disse mål foreslår Kommissionen en dagsorden for Europa 2020 bestående af en række flagskibsinitiativer. Gennemførelsen af disse initiativer er en fælles prioritet og kræver, at der gøres en indsats på alle niveauer: EU-organisationer, medlemsstater og lokale og regionale myndigheder. Innovation i EU omlægning af F&U og innovationspolitikken, så der fokuseres på de store udfordringer, samtidig med at der bygges bro over kløften mellem videnskaben og markedet, så opdagelser fører til produkter. F.eks. kunne fællesskabspatentet spare virksomhederne for 289 mio. EUR om året. Youth on the move øget mobilitet blandt studerende og unge fagfolk bør udnyttes til at højne såvel kvalitet som resultater på EU's højere uddannelsesinstitutioner og til at gøre institutionerne mere attraktive på internationalt plan. Som et konkret tiltag bør ledige stillinger i medlemsstaterne i højere grad kunne søges overalt i Europa, og erhvervskvalifikationer og erfaring bør anerkendes reelt. En digital dagsorden for Europa der bør gøres en indsats for at nå frem til de bæredygtige økonomiske og sociale fordele, der er forbundet med et digitalt indre marked baseret på et ultrahurtigt internet. Alle europæere bør senest i 2013 have adgang til højhastighedsinternet. Ressourceeffektivt Europa støtte til overgangen til en ressourceeffektiv og kulstoffattig økonomi. Europa bør holde fast ved sine 2020-mål for energiproduktion, energieffektivitet og energiforbrug. Herved vil der blive brug for mindre olie- og gasimport i 2020 til en værdi af 60 mia. EUR. En industripolitik for grøn vækst med det formål at hjælpe EU's industrielle grundlag med at bevare konkurrenceevnen i tiden efter krisen gennem fremme af iværksætteri og udvikling af nye kvalifikationer. En sådan politik kunne føre til millioner af nye job. En dagsorden for nye kvalifikationer til nye job fastsættelse af betingelserne for en modernisering af arbejdsmarkederne med det formål at øge beskæftigelsen og sikre bæredygtige sociale modeller i tiden, hvor de store årgange går på pension, og Europæisk platform mod fattigdom sikring af den økonomiske, sociale og geografiske samhørighed ved at hjælpe de fattige og socialt udstødte og gøre det muligt for dem at spille en aktiv rolle i samfundet. Ambitionerne bag Europa 2020 kræver, at lederskab og ansvar placeres på et nyt niveau. Kommissionen opfordrer stats- og regeringscheferne til at tage ejerskab for den nye strategi og at godkende den på forårsmødet i Det Europæiske Råd. Europa-Parlamentets rolle vil også blive styrket. Ledelsesmetoderne vil blive styrket, så det sikres, at de indgåede forpligtelser omsættes til konkret handling ude i virkeligheden. Kommissionen vil føre tilsyn med indsatsen. Rapporterings- og evalueringsarbejdet i forbindelse med såvel Europa 2020 som stabilitets- og vækstpagten vil blive udført samtidig for at forbedre sammenhængen (instrumenterne forbliver dog adskilte). Herved bliver det muligt at forfølge de samme reformmål med de to strategier samtidig med, at der er tale om to separate instrumenter. Hele Europa 2020-forslaget og yderligere informationer findes på:

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET 17. marts 2010 Center for Europa Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens meddelelse Europa 2020 en strategi for

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Høring Din mening om Europa 2020 Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 HOVEDKONKLUSIONER, VURDERING OG POLITISKE KONSEKVENSER Regionsudvalgets

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien 09-1411 - ersc - 21.04.2010 Kontakt: - ersc@ftf.dk@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Viden og uddannelse i EU 2020 strategien Uddannelse, videnudvikling og innovation spiller en afgørende rolle i Kommissionens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RAPPORT fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Dato: 28. oktober 2008 Grønbog om Territorial Samhørighed - Territorial Samhørighed skal være en Styrke Kommissionen

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 10. juli 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 23.

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 405 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2014

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO)

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. maj 2016 9273/16 SOC 336 EMPL 232 ECOFIN 477 SAN 206 EDUC 207 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14320/17 RECH 359 COMPET 751 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Forberedelse af samlingen

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD DEN 28.-29. oktober

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Info Note 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Fælles samråd ( nationalt semester

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del Bilag 236 Offentligt N O T A T 24-05-2017 Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder J.nr. 2017-3348 CAIJ Europæisk søjle af sociale rettigheder

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til orientering fremsendes

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER"

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2012 COM(2012) 166 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER" KOMMISSIONENS SVAR PÅ

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

14209/17 ipj 1 DG E - 1C

14209/17 ipj 1 DG E - 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2017 (OR. en) 14209/17 CULT 139 DIGIT 238 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 12980/17

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet 22. maj til Folketingets Europaudvalg Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 10.2.2011 2010/2307(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om Unge på vej - en ramme for forbedring af undervisnings- og uddannelsessystemerne i Europa (2010/2307(INI))

Læs mere

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT)

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT) DA Tale Bruxelles, den 13. oktober 2016 Tale af Klaus-Heiner Lehne, formand for Den Europæiske Revisionsret Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg

Læs mere

15071/15 bh 1 DG B 3A

15071/15 bh 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. december 2015 (OR. en) 15071/15 SOC 711 EMPL 464 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: den 7. december til: delegationerne

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS Euroområdets stats- og regeringschefer har besluttet at vedtage en pagt for euroen for at

Læs mere

2. Garanti for tilstrækkelige pensioner i et aldrende samfund

2. Garanti for tilstrækkelige pensioner i et aldrende samfund Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del Bilag 48 Offentligt N O T A T 20. september 2015 Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 5. oktober 2015 Sagsnr. CAIJ/Isy 1. Erfaringer fra Det Europæiske

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 339 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/2226(INI) 6.4.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om, hvordan den fælles landbrugspolitik kan forbedre beskæftigelsen i landdistrikterne

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Forslag til en ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fælles bestemmelser

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 256 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Tysklands nationale reformprogram for 2015

Læs mere

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 64 Offentligt Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Grønbog om øget mobilitet

Læs mere

Den europæiske økonomiske genopretningsplan i regioner og byer: Ét år efter Papirversion af en online-undersøgelse http://www.cor.europa.

Den europæiske økonomiske genopretningsplan i regioner og byer: Ét år efter Papirversion af en online-undersøgelse http://www.cor.europa. Direktoratet for Rådgivende Funktioner Enhed 3 Netværk & Subsidiaritet DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Den europæiske økonomiske genopretningsplan i regioner og byer: Et år efter Spørgeskema Frist

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 13.6.2007 ARBEJDSDOKUMENT om diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere i tredjelande

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 1112/05/DA WP 103 Udtalelse 1/2005 om databeskyttelsesniveauet i Canada i forbindelse med luftfartsselskabers overførsel af PNR- og API-oplysninger Vedtaget

Læs mere

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 FINANSIELLE INSTRUMENTER I SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Regionaludviklingsudvalget ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Regionaludviklingsudvalget ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Regionaludviklingsudvalget 2009 17.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om forslag til Rådets forordning om oprettelse af Samhørighedsfonden (KOM(2004)0494-2004/0166(AVC)) Regionaludviklingsudvalget

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. november 2015 Nyt notat Situationen i den europæiske stålindustri 1. Resumé På opfordring fra

Læs mere

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon.

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon. Europaudvalget EU-Sekretariatet Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 22. oktober 2007 Det Europæiske Råds uformelle møde i Lissabon den 18.-19. oktober 2007 EU s stats- og regeringschefer mødtes

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

Regionsudvalgets 4. overvågningsrapport om Europa 2020-strategien Oktober 2013 Resumé

Regionsudvalgets 4. overvågningsrapport om Europa 2020-strategien Oktober 2013 Resumé Regionsudvalgets 4. overvågningsrapport om Europa 2020-strategien Oktober 2013 Resumé DA - 1 - NOTAT TIL MEDLEMMERNE AF REGIONSUDVALGETS PRÆSIDIUM 148. MØDE I REGIONSUDVALGETS PRÆSIDIUM 7. oktober 2013

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Spaniens nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Spaniens nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 259 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Spaniens nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Spaniens stabilitetsprogram

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Holdningspapir Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 2014-2020 Kommissionens forslag til EU s landdistriktspolitik 2014-2020 Europa-Kommissionen har fremlagt sit forslag til en

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Den nye styrelse: Mission og vision Mission I partnerskab med andre gør vi det enkelt og attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 15.10.2014 2014/...(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende energieffektivitet og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Samlenotatet sendes efterfølgende til Videnskabsudvalget Rådsmøde (konkurrenceevne) (det indre

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0338 (CNS) 13732/16 ADD 3 FISC 172 IA 100 FORSLAG fra: modtaget: 26. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere