Orientering om G4S - Udbud af levering og installering af ABA-anlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om G4S - Udbud af levering og installering af ABA-anlæg"

Transkript

1 Pkt. 299 Orientering om G4S - Udbud af levering og installering af ABA-anlæg Sagsnr Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Forvaltningen har været i udbudt på levering og installering af ABA-anlæg (Automsik brandalarmeringsanlæg) og har modtaget i alt 5 tilbud, herunder tilbud fra vagtselskabet G4S. G4S koncernen er de seneste år blevet kritiseret for deres forretningsmæssige aktiviteter på Vestbredden. Forvaltningen har i forbindelse med evalueringen af de indkomne tilbud derfor foretaget en nærmere undersøgelse af, hvorvidt G4S overtræder kommunens krav omkring etik og socialt ansvar. Forvaltningens eksterne advokfirma har udarbejdet det vedlagte not. Beslutningskompetence Økonomiudvalget Sagsfremstilling Roskilde Kommune har udbudt levering og installering af ABA-anlæg og har i den forbindelse modtaget tilbud fra i alt 5 tilbudsgivere, herunder fra vagtselskabet G4S, som efter de opstillede kriterier er klar vinder af udbuddet. G4S er en internional koncern med aktiviteter i mange forskellige lande, herunder på Vestbredden. Som altid har Roskilde Kommune i forbindelse med udbuddet stillet krav om, kommunens leverandører skal overholde menneskerettighedskonventioner mv. Og henset til, G4S de seneste år er blevet kritiseret for deres aktiviteter på Vestbredden, har forvaltningen foretaget en nærmere undersøgelse af en mulig overtrædelse af kommunens krav til etik og socialt ansvar. Forvaltningen har bedt sit eksterne advokfirma om udarbejde et not, hvor de juridisk vurderer, om G4S overtræder kommunens krav, samt beskriver kommunens retstilling, hvis kommunen beslutter sig for afvise G4S tilbud på levering og installering af ABA-anlæg. Notet er vedlagt denne orientering. Folkerets professor dr. jur. Halte Rasmussen har i 2011 udarbejdet en rapport, hvor konklusionen klart fastslår, G4S hverken overtræder nional eller internional lovgivning og ej heller folkeretligt er forpligtet til bringe sit engagement på Vestbredden til ophør. Det skal dog bemærkes, rapporten er bestilt og betalt af G4S. Forvaltningen har bedt G4S om bekræfte, konklusionen i rapporten forts har gyldighed. Dette har G4S gjort i af 10. juni 2013, hvori de samtidig bekræfter, G4S overholder kommunens krav om etik og socialt ansvar. Som det også fremgår af vedlagte not, og på baggrund af ovenstående er det herefter forvaltningens klare opftelse, kommunen ikke kan afvise tilbuddet fra G4S med henvisning til manglende overholdelse af kommunens krav om etik og socialt ansvar. Hvis kommunen alligevel skulle vælge afvise G4S tilbud, har G4S mulighed for søge om erstning for den uberettigede afvisning af tilbud. Økonomi Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Økonomiudvalget, , pkt. 299

2 Fraværende: Carsten Wickmann.

3 Peter Lund Meyer Povl Nick Bronstein Partner Partner Peter Leif Vesterdorf Juridisk konsulent, lic. jur. (PhD) Michael Steinicke Juridisk konsulent, PhD, professor Bent Ole Gram Mortensen Juridisk konsulent, PhD, professor Janus Fürst Advok (H) Erik Østergaard-Nielsen Advok (L) Dorte Hesselholt Advok (L) Christoffer R. Jørgensen Advok Anders Nørgaard Jensen Advokfuldmægtig A: PUBLICURE Advokfirma P/S CVR-nr Islands Brygge 26 DK-2300 København S T: F: W: København, 11. juni 2013 Sagsnummer Sagsbehandler: Povl Nick Bronstein E: M: PRIVILIGERET OG FORTROLIGT NOTAT om TILBUD FRA G4S SECURITY SERVICES A/S i forbindelse med udbud af levering og installering af ABA-anlæg i Roskilde Kommune, jf. udbudsbekendtgørelse 2013/S

4 1 Baggrund Roskilde Kommune har som begrænset udbud i henhold til Udbudsdirektiv 2004/18/EF ved bekendtgørelse i Supplement til EU-tidende af 6. marts 2013 udbudt levering og installering af ABA-anlæg i Roskilde Kommune (herefter benævnt Udbuddet ). Der er under udbudsproceduren indkommet tilbud fra følgende budopfordrede virksomheder: SIF Gruppen Wicotec Kirkebjerg A/S G4S Security Services A/S ( G4S ) Siemens A/S Lindpro A/S Region Hovedstaden Efter modtagelsen af tilbuddene har Roskilde Kommune efter det oplyste foretaget en gennemgang af tilbuddenes formelle og indholdsmæssige konditionsmæssighed samt efterfølgende foretaget en evaluering af de tilbudte løsninger med henblik på identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af de i udbudsbetingelserne anførte vægtede underkriterier. Kommunen har på dette grundlag ligeledes efter det oplyste identificeret tilbuddet fra G4S som det økonomisk mest fordelagtige, idet underretninger til de berørte tilbudsgivere herom endnu ikke er udsendt. I forbindelse med kommunens evaluering af tilbuddet fra G4S er der imidlertid opstået tvivl om, hvorvidt G4S overholder udbudsmerialets bestemmelser om etik og socialt ansvar, jf. 24 i det til udbudsmerialet hørende kontraktudkast. Den pågældende bestemmelse har følgende ordlyd: Ordregiver forudsætter, kontrakthaver og dennes underleverandører [min fremhævning] overholder internionale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILOkonventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Ingen diskriminion i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indss til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) Side 2 af 8

5 Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt Organisionsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning. Kontrakthaver skal i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 sikre, lønarbejdere og eventuelle underentreprenørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nionale love eller administrive forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Det forudsættes endvidere, kontrakthaver og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Overholder leverandøren ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra arbejdstagerne, kan Roskilde Kommune tilbageholde vederlag til leverandøren med henblik på sikre arbejdstagerne de nævnte ansættelsesvilkår. Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for være en væsentlig misligholdelse, hvilket berettiger ordregiver til ophæve kontrakten med omgående virkning. Roskilde Kommune kan til enhver tid udbede sig relevant dokumention for, leverandøren lever op til ovenstående forpligtelser. Leverandøren er forpligtet til, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumention for overholdelse af ovenstående. Dokumentionen skal være Roskilde Kommune i hænde senest 5 arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Såfremt fyldestgørende dokumention ikke fremsendes bliver det betragtet som en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Roskilde Kommune har på dette grundlag anmodet PUBLICURE om besvare følgende spørgsmål: Spørgsmål 1 Spørgsmål 2 Overholder G4S den i udbudsmerialet indeholdte kontraktbestemmelse om etik og socialt ansvar? Hvad er konsekvenserne af en uberettiget afvisning af tilbuddet fra G4S som ukonditionsmæssigt? PUBLICURE har til brug for besvarelsen af ovennævnte spørgsmål modtaget følgende meriale fra kommunen den 11. juni 2013: Udbudsmeriale, herunder udbudsbetingelser og kontraktudkast, Side 3 af 8

6 af 10. juni 2013 fra G4S til Roskilde Kommune, hvori det oplyses, [ ] der [har] i de danske medier for et par år siden været rejst en kritik af et af vores søsterselskabers aktiviteter i Mellemøsten. Det har i 2011 foranlediget, vores moderselskab G4S plc har foretaget en grundig revurdering af deres selskab i Israel - Hashmira Company Ltd. s aktiviteter. Som et led i den revurdering bad de professor Hjalte Rasmussen fra Københavns Universitet, som er kendt og førende autoritet inden for folkeret, om bedømme koncernens forretning i området og levere et juridisk responsum. Efter have besøgt området konkluderede professor Rasmussen, G4S ikke overtræder hverken nional eller internional lovgivning. Jeg har været i kontakt med vores moderselskab i England og kan bekræfte, den konklusion stadig er korrekt. Desuden kan vi med glæde bekræfte, G4S Security Services A/S, der har afgivet tilbud til Roskilde Kommune på levering og installering af ABA-anlæg, ikke overtræder nogen af de krav, som Roskilde Kommune har opstillet i paragraf 24 om etik og socialt ansvar i udbuddet på levering og installering af ABA-anlæg. af 11. juni 2013 fra G4S med vedhæftet (i) skrivelse til Roskilde Kommune af 11. juni 2013, (ii) summary af et af professor dr. jur. Hjalte Rasmussen udarbejdet responsum fra 2011, og (iii) nævnte responsum i sin helhed. 2 Sammenfning På grundlag af det nedenfor under punkt 3 og punkt 4 anførte vurderes det sammenftende, Spørgsmål 1 må besvare således, det må antages, G4S overholder den i udbudsmerialet indeholdte kontraktbestemmelse om etik og socialt ansvar, jf. Spørgsmål 1, Spørgsmål 2 må besvares således, en uberettiget afvisning af tilbuddet fra G4S som ukonditionsmæssigt som følge af manglende overholdelse af kontraktudkastets 24 vil udgøre en overtrædelse af de udbudsretlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed, Side 4 af 8

7 G4S antageligvis vil kunne rette et erstningskrav mod kommunen for selskabets mistede dækningsbidrag i fald kommunen uberettiget måtte afvise tilbuddet som ukonditionsmæssigt, foruds G4S kan dokumentere, selskabets tilbud var det økonomisk mest fordelagtige, hvilket vil forudsætte en indsigt i kommunens endnu ikke offentliggjorte evaluering, en sådan indsigt efter omstændighederne kan tilvejebringes via en anmodning om aktindsigt, i hvilken sammenhæng det vil skulle vurderes, om kommunen med hjemmel i offentlighedslovens undtagelsesbestemmelser vil kunne undtage de pågældende oplysninger fra aktindsigt, der ikke består en kontraheringspligt ved gennemførelse af en udbudsprocedure, den udbudsretlige rets- og klagenævnspraksis således indrømmer ordregivende myndigheder en ganske vid annullionsbeføjelse, det således er udgangspunktet, ordregiver kan annullere en udbudsforretning, i det omfang annullionen ikke sker på et usagligt grundlag, og en annullion, der eksempelvis er begrundet i kommunens ønske om ikke samarbejde med G4S som følge af, selskabet er en del af en koncern, der varetager sikkerhedsopgaver i Østjerusalem og på Vestbredden, vurderes være usaglig i denne sammenhæng. 3 Ad Spørgsmål 1 Overholder G4S den i udbudsmerialet indeholdte kontraktbestemmelse om etik og socialt ansvar? Det lægges på grundlag af det af kommunen oplyste til grund, tilbuddet fra G4S er konditionsmæssigt, herunder tilbuddet ikke indeholder forbehold over for kontraktudkastets 24. Det bemærkes herudover, den pågældende kontraktbestemmelse alene retter sig mod en kommende kontrakthaver og dennes eventuelle underleverandører, men ikke i al fald udtrykkeligt den eventuelle koncern, som kontrakthaver måtte indgå i. G4S har i den sammenhæng i sin skrivelse til kommunen af 11. juni 2013 bl.a. oplyst, (i) G4S er et dansk selskab, [ ] der udelukkende opererer inden for Danmarks grænser [ ], og (ii) selskabet ingen aktiviteter har i Israel eller de palæstinensiske områder. Side 5 af 8

8 G4S anfører endvidere udtrykkeligt i nævnte skrivelse af 11. juni 2013, de i forbindelse med Udbuddet ikke overtræder nogen af de krav om etik og socialt ansvar, som er anført i kontraktudkastets 24. Det vurderes allerede på dette grundlag, G4S må antages overholde ovennævnte kontraktbestemmelse. Det forhold G4S søsterselskaber måtte overtræde den pågældende bestemmelse andetsteds, vurderes således ikke kunne medføre, også G4S i et sådant tilfælde må anses for have misligholdt sine forpligtelser i henhold til kontraktudkastets 24, med mindre G4S anvender de(t) pågældende søsterselskab(er) som underleverandører i forbindelse med varetagelsen af den udbudte opgave. Det vurderes endvidere være betænkeligt udstrække fortolkningen af den pågældende kontraktbestemmelse til også angå kontrakthavers koncernforbundne selskaber. Hertil kommer, professor dr. jur. Hjalte Rasmussen i sit responsum af 27. januar 2011 nærmere har afdækket foreneligheden af G4S-koncernens forskelligartede aktiviteter i Østjerusalem og på Vestbredden med folkeretten. Det bemærkes i den henseende og som også anført i responsummet juridiske personer ikke kan pålægges et strafansvar efter folkeretten. Derimod kan krigsforbrydelser efter omstændigheder danne grundlag for et individuelt strafansvar. Responsummet konkluderer endvidere, (i) der efter forfterens [ ] helt klare opftelse [ ] på ingen måde er grundlag for anse [Group 4 Securicor A/S] eller anste i koncernen for strafferetligt have medvirket til opretholdelse af bosættelser, og selve koncernens tilstedeværelse [i Østjerusalem og på Vestbredden] kan ikke begrunde anklager om krigsforbrydelser., (ii) der derfor ikke påhviler [ ] Group 4 Securior A/S en folkeretlig pligt til bringe sine under alle omstændigheder selv-begrænsede aktiviteter på de beste områder til ophør, (iii) [ ] der [ikke] på nogen tænkelig måde skulle kunne være grundlag for gøre [Group 4 Securicor A/S] civilretligt ansvarlige for aktiviteterne på de beste områder, og (iv) [forfterens] undersøgelser ikke efterlader tvivl om den folkeretlige lovlighed af [Group 4 Securicor A/S ] aktiviteter på de beste områder. Side 6 af 8

9 PUBLICURE har i sagens nur og med det korte varsel hvormed dette not er udarbejdet ikke haft mulighed for på nogen vis nærmere efterprøve de i responsummet indeholdte konklusioner, herunder det grundlag hvorpå de er fremkommet. Responsummet ses dog på ganske udførlig vis og efter forfterens egen besigtigelse af Group 4 Securicor A/S aktiviteter i bl.a. Østjerusalem og på Vestbredden behandle foreneligheden af G4S-koncernens forskelligartede aktiviteter i Østjerusalem og på Vestbredden med folkeretten, og konklusionerne heri forekommer være velunderbyggede. Det må således på det foreliggende grundlag antages, G4S, herunder den koncern hvori selskabet indgår, overholder de forpligtelser og krav, der følger af kontraktudkastets Ad Spørgsmål 2 Hvad er konsekvenserne af en uberettiget afvisning af tilbuddet fra G4S som ukonditionsmæssigt Det lægges på grundlag af det under punkt 1 og punkt 3 ovenfor anførte til grund, tilbuddet fra G4S er konditionsmæssigt og i øvrigt identificeret som det økonomisk mest fordelagtige. En eventuel afvisning af tilbuddet fra G4S som ukonditionsmæssigt med henvisning til selskabets manglende overholdelse af kontraktudkastets 24, vil således være i strid med de udbudsretlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed. Herudover vil G4S ligeledes kunne rette et erstningskrav mod kommunen for selskabets mistede dækningsbidrag i fald kommunen uberettiget måtte afvise tilbuddet som ukonditionsmæssigt. Et sådant erstningskrav forudsætter, G4S kan dokumentere, selskabets tilbud var det økonomisk mest fordelagtige, hvilket vil kræve et indblik i kommunens endnu ikke offentliggjorte evaluering. Denne indsigt kan efter omstændighederne tilvejebringes via en anmodning om aktindsigt. Det vil i den sammenhæng skulle vurderes, om kommunen med hjemmel i offentlighedslovens undtagelsesbestemmelser vil kunne undtage de pågældende oplysninger fra aktindsigten. G4S vil alternivt have mulighed for rette et erstningskrav mod kommunen for selskabets forgæves afholdte omkostninger til udarbejdelse af tilbud, hvis G4S ikke kan dokumentere, selskabets tilbud var det økonomisk mest fordelagtige. Side 7 af 8

10 Det skal afslutningsvist blot for god ordens skyld bemærkes, der ikke består en kontraheringspligt ved gennemførelse af en udbudsprocedure, hvorfor den udbudsretlige rets- og klagenævnspraksis indrømmer ordregivende myndigheder en ganske vid annullionsbeføjelse. Det er således udgangspunktet, en ordregiver kan annullere en udbudsforretning i det omfang annullionen ikke er i strid med de udbudsretlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed, herunder annullionen ikke sker på et usagligt grundlag. En annullion, der eksempelvis er begrundet i kommunens ønske om ikke samarbejde med G4S som følge af, selskabet er en del af en koncern, der varetager sikkerhedsopgaver i Østjerusalem og på Vestbredden, vurderes i den sammenhæng være usaglig. ---o0o--- Jeg er nurligvis til rådighed, såfremt der måtte være spørgsmål til det i notet anførte eller behov for en uddybning heraf. Med venlig hilsen Povl Nick Bronstein Side 8 af 8

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013 K E N D E L S E SDI Media A/S (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod Danmarks Radio (selv) Danmarks Radios

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur.

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE

NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE Varde Kommune har anmodet Rønne & Lundgren om at vurdere, om Varde Kommune inden for rammerne af udbudsreglerne kan indgå en

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Journalnummer 2015-608 2. marts 2015. Vedr.: Ion Beam Applications S.A. mod Region Midtjylland.

Journalnummer 2015-608 2. marts 2015. Vedr.: Ion Beam Applications S.A. mod Region Midtjylland. Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Advokatfirmaet Gorrissen

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere