Uddannelsesordning for CNC-teknikeruddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for CNC-teknikeruddannelsen"

Transkript

1 Uddannelsesordning for CNCteknikeruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 11. april 2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion og Udvikling. Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag 3. Til afsnit 1 Uddannelsens formål og opdeling Der er ikke behov for uddybning af bekendtgørelsens bestemmelser om formål og opdeling. Til afsnit 2 Uddannelsens varighed og struktur m.v. Vejledende struktur for CNCassistent, 1½ år Grundforløb skole 20 uger Hovedforløb Praktik skole 10 uger praktik Vejledende struktur for CNCtekniker, 2½ år Grundforløb skole 20 uger Hovedforløb praktik Skole 10 uger praktik Skole 10 uger praktik NB! Valgfri specialefag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder. Til afsnit 3 Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet Der er ikke behov for uddybning af bekendtgørelsens bestemmelser Til afsnit 4 kompetencemål for hovedforløbet Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens grundfag, områdefag, specialefag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemfø 1

2 res i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål findes i For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i Bekendtgørelse om grundfag, som kan findes i Retsinformation. I tabel 1 er beskrevet de fag, der gennemføres på hovedforløbet, herunder de valgfri specialefag som vælges i løbet af hovedforløbet. Hovedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet i tabel 1. Det gøres ved at planlægge et forløb, hvor fag fra tabel 2 erstatter tilsvarende fag i tid og omfang på lavere niveau fra tabel 1. Eleven kan afslutte et fag på et andet niveau end det obligatoriske fastlagte. Det gøres ved, at fag fra tabel 2 erstatter tilsvarende fag fra tabel 1 undervejs i hovedforløbet. Tabel 1 Fagenes bidrag til kompetencemålene skoledelen af hovedforløbet Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard for faget Vejledende tid Trin 1 CNCassistent Specialet CNCtekniker. Grundfag 1,0 3,0 1, 5, 6, 8, 10 Engelsk F 2,0 X 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, Iværksætteri og 10, 11 innovation Områdefag Præstationsstandard 7,0 7,0 2, 3, 4, 5, 6, 7, CNCteknisk bearbejdning 2,5 X X 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Måleteknik og 1,5 X X 11, 12 materialeforståelse 3, 6, 7 Fagtegning 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Datastyret bearbejdning 2,0 X X 9, 10, 11, 12 Specialefag 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 3, 6, 9, 10, 11, 12 CAD/CAMteknik Bundne specialefag Specialet CNCtekniker CNCteknisk bearbejdning 2 Præstationsstandard 0,0 6,0 3,0 X 2,0 X 2

3 3, 4, 5, 7, 8, 11 Spåntagningsteknik Valgfri specialefag Praktisk værkstedsteknik, spåntagning Bearbejdningsteknik, drejning, emnefremstilling Produktionstekniske beregninger for CNC CAM/CNC højhastighedsbearbejdning CAM/flerakset bearbejdning Volumenmodeller, CAD/CAM, bearbejdning Volumenmodeller, dynamisk CAD, produktionstegning Volumenmodeller, dynamisk CAM, bearbejdning CAD/CAM redigering og overførsel til bearbejdning Bearbejdningstekteknik,CAD/CAM 2½D, fræsning Overfladebearbejdning, CAD/CAM 3D, fræsning Maskintegning, projektionstegning i CAD Maskintegning, 3D, CAD konstruktion Bearbejdningsteknik, CAMprogrammering 1,0 X Præstationsstandard AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB ,0 2,0 2,0 X 3

4 Bearbejdningsteknik, måling og geometriangivelse Bearbejdningsteknik, geometriangivelse og kontrol Bearbejdningsteknik, måling og dataopsamling Bearbejdningsteknik, målefejl og usikkerheder Produktionsfilosofier, definition og anvendelse AB AB AB AB Styring og planlægning af vedli geholdelsesarbej de Ledelse ved pro duktionsomlæg ning Valgfag 1,0 2,0 undervisning i målene fra de for specialet CNCtekniker fastsatte obligatoriske specialefag. Tabel 2 Fag beskrevet med højere præstationsstandard i medfør af hovedbekendtgørelsen, 29, stk. 3. Fagnavn CNCteknisk bearbejdning 3 Præstationsstandard for faget Vejledende tid Bygger oven på faget: Avanceret 2,0 CNCteknisk bearbejdning 2 Præstationsstandard CAD/CAM, bearbejdning CNC makroprogrammering Avanceret 2,0 CAD/CAMteknik Ekspert 1,0 CNCteknisk bearbejdning 2 Produktionsteknik 1,0 Spåntagningsteknik 4

5 Tabel 3 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål [Nummereringen henviser til nummereringen af kompetencemål i uddannelsesbekendtgørelsen.] Praktikmål Trin 1, CNCassistent Specialet CNCtekniker 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CNCbearbejdning. X X 3, 6, 9, 10, 11, 12 CAD/CAM X 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 Dokumentation og kommunikation X 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 Produktionsteknik X Til afsnit 5 Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Ingen supplerende bemærkninger. Til afsnit 6 og beviser mv. Svendeprøven Grundlaget for CNCteknikuddannelsen er kompetence og målbeskrivelserne for uddannelsen. Beskrivelserne er dermed det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og således også grundlag for svendeprøvebedømmelsen. Trin 1, CNCassistent For uddannelsen trin 1 CNCassistent afholder skolen en prøve i form af et praktisk orienteret projekt, der tager udgangspunkt i kompetencemålene for trinnet. Projektet bedømmes på skolens foranstaltning. Ved bedømmelsen anvendes bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Skolen indsender oplysning om de enkelte karakterer til det faglige udvalg, hvorefter den beregnede prøvekarakter påføres uddannelsesbeviset. Indstilling til ny svendeprøve Skolen skal tilbyde elever, der ikke består den afsluttende praktisk orienterede projektprøve, en ny prøve. Eleven kan kun deltage i én omprøve, idet skolen dog kan tillade en ny omprøve, hvis særlige omstændigheder foreligger. 5

6 Specialet CNCtekniker Opgaverne for stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Det faglige udvalg kan udarbejde forslag til opgaver for svendeprøven. Svendeprøven aflægges normalt tidligst 3 måneder før udlæringsdatoen og aldrig mere end 6 måneder før udlæringsdatoen. Prøven finder sted på skolen i forbindelse med det afsluttende skoleophold. n foretages af 2 skuemestre (censorer) udpeget af det faglige udvalg samt en lærer(eksaminator) udpeget af skolen. Ved bedømmelsen anvendes bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Skuemestrene udpeges af det faglige udvalg til bedømmelse 34 uger før svendeprøven. Erhvervsskolen modtager kopi af iværksættelsespapirerne. For skolens lærere eller tilsynsførende gælder skolens lokale bedømmelsesplan vedrørende svendeprøveaflæggelsen. Kun prøver, der er iværksat i samarbejde med Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI), kan medtages ved bedømmelsen. Svendeprøven for specialet CNCtekniker gennemføres inden for en varighed af 36 klokketimer og består af en kombineret teoretisk og praktisk projektprøve. Instruktion gennemføres i hh.t. skolens eksamensregulativ. Skolen skal sikre, at elever, der har behov for det, gennemfører prøverne i henhold til gældende bestemmelser om prøver og eksaminer for erhvervsuddannelseselever med handicap.. Prøven Varighed: 36 klokketimer. Eleven kan indgå i en gruppe af 2 4 eksaminander. Prøven indeholder: Udarbejdelse af CNCprogram til det valgte prøveemne, indeholdende underprogrammer, boreeller fræsecykler. Værktøjsliste, med tilhørende skæredata. Tegninger fremstillet på et CADsystem Opstillingskort. Forslag til optimering af fremstillingsprocessen, ved eventuelt massefremstilling. Kontrolskema. Projektrapport. Fremstilling Ved bedømmelsen af prøven giver de to skuemestre og læreren samlet én karakter, hvori følgende bedømmelseskriterier indgår: Elevens tekniskfaglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af uddannelsens mål samt elevens almenfaglige og personlige kompetencer inden for faglig kommunikation, arbejdsplanlægning og dokumentation samt miljø og kvalitetsbevidsthed. De nævnte kompetencer inddrages i bedømmelsen via nedenstående fokuspunkter: 6

7 Håndværksmæssig udførelse Teknisk udførelse Helhedsindtryk Samtale med eleven I forbindelse med bedømmelsen af prøven gives eleven lejlighed til at redegøre for den anvendte arbejdsproces og den valgte metode og derved til yderligere at demonstrere sine tekniske og almen faglige samt almene og personlige kvalifikationer i relation til den gennemførte uddannelse. Karakterskala Prøverne bedømmes efter 7trinsskalaen: Karakter 12 A 10 B Relation til ECTS Betegnelse Den fremragende præstation Den fortrinlige præstation 7 C Den gode præstation 4 D Den jævne præstation 02 E Den tilstrækkelige præstation 00 Fx Den utilstrækkelige præstation Beskrivelse Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller kun få uvæsentlige mangler Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. 3 F Den ringe præstation Karakteren 3 gives for den helt uacceptable præstation. Såfremt, der i forbindelse med voteringen er behov for at udføre gennemsnitsberegninger, fastsættes den endelige svendeprøvekarakter efter afrunding til et tal i 7trinsskalaen i overensstemmelse med nedenstående afrundingsskema: Afrundingsskema 7trinsskalaen Interval, beregnet Endelig karakter 3 t.o.m. 1,51 3 F Den ringe præstation 1,5 t.o.m. 1,99 00 Fx Den utilstrækkelige præstation 2,0 t.o.m. 2,99 02 E Den tilstrækkelige præstation 7

8 3,0 t.o.m. 5,49 4 D Den jævne præstation 5,5 t.o.m. 8,49 7 C Den gode præstation 8,5 t.o.m B Den fortrinlige præstation 11,0 t.o.m. 12,0 12 A Den fremragende præstation For at bestå svendeprøven kræves, at karakteren er mindst 02. Læreren og de 2 skuemestre meddeler lærlingen eksamensresultatet umiddelbart efter, at den endelige karakter er fastsat. Skuemestrene og skolen indsender oplysning om de enkelte karakterer til det faglige udvalg, hvorefter den beregnede svendeprøvekarakter påføres svendebrevet. Indstilling til ny svendeprøve Skolen og det faglige udvalg skal tilbyde elever, der ikke består den afsluttende svendeprøve, en ny prøve i den delprøve (skriftlig eller praktisk), hvor eleven ikke har opnået mindst karakteren 02. Eleven kan kun deltage i én omprøve, idet skolen efter samråd med det faglige udvalg dog kan tillade en ny omprøve, hvis særlige omstændigheder foreligger. 8

9 Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. Områdefag For at opnå kompetencemålene for trin 1, CNCassistent, undervises eleverne i følgende områdefag: CNCteknisk bearbejdning 1 fag 223 Vejledende varighed 3,0 uger. Mål Eleven kan programmere, indlæse, idriftsætte og afprøve ISOprogrammer på CNCbearbejdningsmaskiner Eleven kan fremstille ISOprogrammer og overføre disse til CNCbearbejdningsmaskiner. Eleven kan indlæse værktøjsdata, emnenulpunkter m.v. i styringen på, henholdsvis en CNCdrejebænk og CNCfræsemaskine Eleven kan fremstille emner ved anvendelse af CNCstyrede bearbejdningsmaskiner. Eleven har kendskab til CAD/CAM teknikkens anvendelsesmuligheder Eleven kan udvise miljøbevidst arbejdsadfærd vedrørende energiforbrug og affaldshåndtering og deltage aktivt i forbedring af arbejdsmiljøet. Eleven kan overholde givne kvalitetskrav og tage initiativ til kvalitetsforbedringer Eleven har kendskab til termiske påvirkninger af emner og værktøjer ved spåntagende bearbejdning Måleteknik fag 224 Vejledende varighed 0,5 uge Mål Eleven kan kontrollere fremstillede emner v.h.a. digitalt måleudstyr (skydelære og/eller mikrometerskrue) opkoblet til pc. Eleven kender mulighederne for anvendelse af 3D målemaskiner til koordinatmåling. Eleven kan, på baggrund af indhentede måleresultater, planlægge eventuelle korrigerende handlinger og implementere disse i produktionsprocessen. Eleven er bevidst om målkontrollens betydning for virksomhedens samlede kvalitetsstyring. Eleven kan bidrage til kvalitetsstyring ved elektronisk dataopsamling og statistisk proceskontrol (SPC). 9

10 Måleteknik og materialeforståelse fag 8496 Vejledende varighed 1,5 uge Mål Eleven kan kontrollere fremstillede emner v.h.a. digitalt måleudstyr (skydelære og/eller mikrometerskrue) opkoblet til pc. Eleven kender mulighederne for anvendelse af 3D målemaskiner til koordinatmåling. Eleven kan, på baggrund af indhentede måleresultater, planlægge eventuelle korrigerende handlinger og implementere disse i produktionsprocessen. Eleven er bevidst om målkontrollens betydning for virksomhedens samlede kvalitetsstyring. Eleven kan bidrage til kvalitetsstyring ved elektronisk dataopsamling og statistisk proceskontrol (SPC). Eleven kan overholde gældende regler og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anvendelse og bearbejdning af forskellige materialer Eleven kan anvende materialeteknologiens relevante begreber og terminologien i erhvervsfaglige sammenhænge Eleven kan søge informationer om materialers tekniske, miljø og arbejdsmiljømæssige samt økonomiske specifikationer i skriftlige og elektroniske medier Fagtegning fag 225 Vejledende varighed 1,0 uge Mål Eleven kan udføre konstruktion af 2D tegninger ved hjælp af CADanlæg. Eleven kan anvende CADsystemets geometrifunktioner samt redigerings og manipuleringsværktøjer. Eleven kan arkivere og genfinde CADtegninger. Eleven er kvalitetsbevidst i forbindelse med tegnings og konstruktionsarbejdet. Eleven er bevidst om arbejdstegningers funktion som kommunikationsværktøj i virksomheden. Datastyret bearbejdning fag

11 Vejledende varighed 2,0 uger Mål Eleven kan ud fra emnetegninger udføre CNCprogrammering, indlæsning af program, opstilling, idriftsættelse, produktionsforberedelse og kvalitetsstyring. Eleven kan vælge og opmåle værktøjer, fremstille værktøjsliste og indlæse værktøjsdata i CNCmaskine. Eleven kan opspænde skærende værktøjer og emner på CNCmaskine. Eleven kan fremstille opstillingsdokumentation og indlæse de nødvendige data i CNCmaskinens styring. Eleven kan indkøre og idriftsætte CNCmaskinen til produktion. Eleven kan overholde gældende sikkerhedsforskrifter. Eleven kan indgå i arbejdsgrupper med fælles opgaver inden for CNCprogrammering, opstilling og produktion og medvirke aktivt ved planlægning af gruppens operationer, arbejdsflow og opgavefordeling Eleven kan indgå i arbejdsgrupper med fælles opgaver inden for CNCprogrammering, opstilling og produktion og medvirke aktivt ved planlægning af gruppens operationer, arbejdsflow og opgavefordeling Eleven kan overskue produktionssammenhænge og udvise forståelse for detailkvalitetens betydning for helheden. Specialefag Endvidere omfatter hovedforløbet for den afsluttende del af CNCteknikuddannelsen med specialet CNCtekniker, efter at kompetencemålene for trin 1 CNCassistent er opfyldt, nedennævnte bundne specialefag med følgende niveau, vejledende uddannelsestid, mål og indhold: CNCteknisk bearbejdning 2 fag 227 Vejledende varighed 3,0 uger Mål Eleven kan fremstille CNCprogrammer ved brug af ISOkoder. Programmerne indeholder variabel programmering og underprogramteknik. Programmerne er optimeret, testet, udskrevet på printer og indlæst i CNCmaskine. Eleven kan udføre CNCbearbejdning herunder programindlæsning, opstilling og produktion på CNCmaskine. Eleven kan opstille organisation og mål for et spåntagende produktionsforløb. Eleven kan dokumentere et produktionsforløb i form af teknisk dokumentation og ressourcebelastning. Eleven kan indkøre og idriftsætte CNCmaskiner til produktion. Eleven kan overholde gældende sikkerhedsforskrifter. Eleven har kendskab til indre og ydre op og omstillingstid. 11

12 Eleven har kendskab til højhastighedsbearbejdning og udførelse af spåntagning i hærdede materialer. Eleven kan overskue produktionssammenhænge, samarbejde med andre og tage initiativer som deltager i projektorganiserede arbejdsgrupper. Eleven kan selvstændigt søge og anvende den fornødne viden om gældende kvalitets, sikkerheds og miljøregler. Eleven kan instruere andre i arbejde med CNC. CAD/CAMteknik fag 228 Vejledende varighed 2,0 uger Mål Eleven kan fremstille emnegeometrier i CADsystemer til brug for CAMprogrammering. Eleven kan generere CNCkoder ved brug af CAMsoftware, herunder til kontur og lommefræsning. Eleven kan fremstille CNCkoder til fræsning af dobbeltkrumme overflader ved hjælp af CAMsoftware. Eleven kan anvende postprocessorer i forbindelse med forskellige maskintyper. Eleven har kendskab til filudvekslingsformater. Eleven kan overskue produktionssammenhænge, samarbejde med andre og tage initiativer som deltager i projektorganiserede arbejdsgrupper.. Eleven kan selvstændigt søge og anvende den fornødne viden om gældende kvalitets, sikkerheds og miljøregler. Eleven kan instruere andre i arbejde med CAD/CAM. Spåntagningsteknik fag 229 Vejledende varighed 3,0 uger Mål Eleven har kendskab til parametrene ved udregning af økonomiske skæredata. Eleven kan beregne omdrejnings og tilspændingshastigheder ud et givent overfladekrav. Eleven kan vælge den rigtige hårdmetal eller keramiske plattetype til bearbejdning af forskellige materialer. Med udgangspunkt i maskinen og opspændingen kan eleven fastsætte de økonomiske skæredata til en skrub og slet bearbejdning. Eleven har kendskab til mulighederne på internettet, kataloger m.v. til bestilling af relevant skærende værktøj. Eleven kan udarbejde dokumentation for de beregnede skæredata, til brug for opstillingskort m.v. 12

13 Eleven kan på baggrund af sin viden om sammenhængene mellem parametre ved spåntagning vælge arbejdsprocesser under hensyn til overfladekrav, materiale, maskinens beskaffenhed og tilgængeligt skærende værktøj. Fag beskrevet med højere præstationsstandard i medfør af hovedbekendtgørelsen, 29, stk. 2. Elever, der har opfyldt alle de ovennævnte uddannelsesmål og har tid til overs på et skoleophold skal have tilbudt følgende fag på avanceret niveau. CNCteknisk bearbejdning 3 fag 230 Avanceret Vejledende varighed 2,0 uger Mål Eleven kan opstille organisation og mål for et spåntagende produktionsforløb. Eleven kan dokumentere et produktionsforløb i form af teknisk dokumentation og ressourcebelastning. Eleven kan indkøre og idriftsætte CNCmaskiner til produktion Eleven kan udføre fejlfinding ved hjælp af CNCstyringens indbyggede program. Eleven har kendskab til indre og ydre op og omstillingstid. Eleven har kendskab til højhastighedsbearbejdning og udførelse af spåntagning i hærdede materialer. Eleven har kendskab til CNC slibning. Eleven har kendskab til produktionsceller, CNCmåleudstyr, håndterings og svejserobotter samt flerspindlede maskiner. Eleven kan overskue produktionssammenhænge, samarbejde med andre og tage initiativer som deltager i projektorganiserede arbejdsgrupper. Eleven kan selvstændigt søge og anvende den fornødne viden om gældende kvalitets, sikkerheds og miljøregler. NB! Den opnåede karakter indgår ikke i beregning af elevens gennemsnitskarakter og såfremt eleven ikke opnår beståelseskarakter i faget, hindrer dette ikke, at der udstedes skolebevis i henhold til bekendtgørelsesbilagets afsnit 6.3. CAD/CAM, bearbejdning Fag 490 Avanceret Vejledende varighed 2,0 uger Mål Eleven kan konstruere 3D parter. Eleven kan lægge værktøjsbaner på 3D parter, ved hjælp af et CAM system Eleven kan konstruere drejeparter 13

14 Eleven kan arbejde med både 2 akset og 3akset koordinatsystem. Eleven kan lægge værktøjsbaner på en drejepart Eleven kan opstille og indkøre egne CAD/CAM programmer på CNCmaskine CNC, makroprogrammering Fag 491 Ekspert Mål Eleven kan programmere på flere niveauer og herunder foretage ændring af etablerede maskinparametre. Eleven kan udarbejde enkle makroprogrammer til automatisk opmåling af emner. Eleven kan udarbejde programdokumentation for valgte parametre NB! Den opnåede karakter indgår ikke i beregning af elevens gennemsnitskarakter og såfremt eleven ikke opnår beståelseskarakter i faget, hindrer dette ikke, at der udstedes skolebevis i henhold til bekendtgørelsesbilagets afsnit Produktionsteknik Fag 489 Vejledende varighed 1,0 uge Mål Eleven kan på baggrund af kendte produktionsparametre anvende itbaserede planlægningsværktøjer til udarbejdelse af produktionsplaner. Eleven kan udføre produktionsopfølgning ud fra gældende produktionsplaner Eleven kan medvirke ved etablering og ændring af produktions layout NB! Den opnåede karakter indgår ikke i beregning af elevens gennemsnitskarakter og såfremt eleven ikke opnår beståelseskarakter i faget, hindrer dette ikke, at der udstedes skolebevis i henhold til bekendtgørelsesbilagets afsnit Valgfri specialefag Hovedforløbet omfatter endvidere valgfri specialefag: De valgfri specialefag vælges i samråd mellem eleven, praktikstedet og skolen. Der kan vælges mellem nedenstående valgfri specialefag: Varigheden af de valgfri specialefag er for elever på trin 1, CNCassistent, 1 uge og for elever med specialet CNCtekniker 2 uger. 14

15 Eleven og virksomheden har derudover adgang til at vælge erhvervsrettet påbygning i op til 4 uger fra listen over de valgfri specialefag. Praktisk værkstedsteknik (svarende til AB 44815) Mål Deltageren kan udføre operationsbeskrivelser, fastlægge skæredata og gennemføre et praktisk spåntagende forløb ved manuel drejebænk og universal fræsemaskine. Faget bedømmes som uddannelsen med betegnelsen bestået eller Bearbejdningsteknik, drejning, emnefremstilling (svarende til AB 44885) Vejledende varighed 2,0 uger Mål Deltageren kan udføre operationsbeskrivelser, fastlægge skæredata og gennemføre et praktisk spåntagende forløb ved manuel drejebænk og universal fræsemaskine. Deltageren kan anvende måleværktøj og ruhedsmåleapparat korrekt, samt læse og forstå DS/ISO standarder for form og positions og dimensionstolerancer korrekt. Deltageren kan ud fra matematiske formler beregne de forskellige vinkler på relevante arbejdstegninger. Deltageren kan fremstille korrekte operationsbeskrivelser, indeholdende de valgte spåntagende værktøjer samt tilhørende skæredata. Deltageren kan fremstille komplekse emner indeholdende både indvendig og udvendig gevind, efter dansk standard og arbejdsgrad IT 7. Faget bedømmes som uddannelsen med betegnelsen bestået eller Produktionstekniske beregninger for CNC (svarende til AB 44821) Vejledende varighed 1,0 uge Mål Deltagerne kan arbejde med trigonometriske formler og udføre beregninger ud fra givne tegninger. Deltagerne kan ud fra pcgeometri software beregne koordinatsæt til anvendelse ved programmering af diverse konturer i CNC programmer. Deltagerne kan beregne korrekte skæretekniske data, ud fra givne materialer og værktøj. Faget bedømmes som uddannelsen med betegnelsen bestået eller 15

16 CAM/CNC højhastighedsbearbejdning (svarende til AB 44824) Mål Deltageren kan, på baggrund af det opnåede kendskab til teknologien, vurdere mulighederne for udbredelse og anvendelse af højhastighedsbearbejdning. Deltageren kan, under hensyntagen til højhastighedsbearbejdningsteknologiens særlige krav til bearbejdningsmaskiner, bearbejdningsdata, spåntagende værktøjer, CAM systemer og materialer, fremstille og afprøve enkle 3D volumenmodeller på en højhastighedsbearbejdningsmaskine. Faget bedømmes som uddannelsen med betegnelsen bestået eller CAM/flerakset bearbejdning (svarende til AB 44827) Mål Deltageren kan foretage konvertering af data mellem forskellige CAMsystemer og herunder fejlrette på givne emnegeometrier samt foretage aksevalg til de aktuelle opgaver. Deltageren kan ud fra de valgte akser (max: 5) vælge korrekte bearbejdningsmønstre (værktøjsbaner) samt bearbejdningsdata til fremstilling på specifikt flerakset bearbejdningscenter. Faget bedømmes som uddannelsen med betegnelsen bestået eller Volumenmodeller, CAD/CAM, bearbejdning (svarende til AB 44828) Mål Deltageren kan fremstille en volumenmodelprototype i 3D, analysere denne for fejl i emnegeometrien, samt identificere minimum radius. Deltageren kan fastlægge korrekte bearbejdningsdata til den valgte 3D protype under hensyn til emnes stivhed, maskinstabilitet, postprocessere til CAM systemet, samt vælge spåntagende værktøjer til bearbejdning af emne. Faget bedømmes som uddannelsen med betegnelsen bestået eller Volumenmodeller, dynamisk CAD, produktionstegning (svarende til AB 44830) Mål Deltageren kan fremstille avancerede tegninger i 2D og 3D ved hjælp af et volumenbaseret CAD system. Deltageren kan fremstille samlingstegninger indeholdende delelementer, samle disse i assembly, simulere sammenpasning af tegnede elementer og konvertere til dokumentation i form af billeder. Faget bedømmes som uddannelsen med betegnelsen bestået eller 16

17 Volumenmodeller, dynamisk CAD/CAM, bearbejdning (svarende til AB 44831) Mål Deltageren kan ud fra fastlagte 3D volumenmodeller, fastlægge parametre for fremstilling af de enkelte emnedele (parter). Deltageren kan overføre parametrisk volumenbaserede 3D modeller til CAM anlægget, kontrollere emnet ved simulering og vælge korrekte parametre til spåntagende bearbejdning. Faget bedømmes som uddannelsen med betegnelsen bestået eller CAD/CAM redigering og overførsel til bearbejdning (svarende til AB 44832) Mål Deltageren kan fremstille korrekte 2D tegninger indeholdende målsætning, skravering og laghåndtering, fremstille samlingstegninger samt redigere og overføre tegninger til et CAMsystem for fremstilling af enkle CNCprogrammer.. Faget bedømmes som uddannelsen med betegnelsen bestået eller 17

18 Bearbejdningsteknik,CAD/CAM 2½D, fræsning (svarende til AB 44845) Mål Deltageren kan importere filer fra et CADsystem til CAMsystemet, udføre verifikation, samt fejlrette manglende geometri. Deltageren kan vælge korrekte bearbejdningsdata, simulere værktøjsbaner, post processe til færdige CNCprogrammer, samt anvende disse på et CNCbearbejdningscenter. Faget bedømmes som uddannelsen med betegnelsen bestået eller. Overfladebearbejdning, CAD/CAM 3D, fræsning (svarende til AB 44846) Mål Deltageren kan definere forskellen på systemkoordinater, modelkoordinater, arbejdskoordinater, vektorer der anvendes på 2D og 3D CAD/CAM systemer samt kende forskel på trådmodeller, flademodeller og volumenmodeller. Deltageren kan definere overfladetyperne rotations, ruled, coonsoverflader, fillet samt redigere fladerne ved trimning og fillets. Deltageren kan foretage 3D bearbejdning korrekt, indeholdende bearbejdningsdata og postprocessering til færdig CNCprogram. Faget bedømmes som uddannelsen med betegnelsen bestået eller Maskintegning, projektionstegning i CAD (svarende til AB 44847) Mål Deltageren kan konstruere maskintegninger i retvinklet projektion efter gældende DS/ISO standarder, samt anvende CAD tegnesystemets brugerflade til valg og påføring af symboler for geometriske tolerancer og overfladekrav. Faget bedømmes som uddannelsen med betegnelsen bestået eller. Maskintegning, 3D, CAD konstruktion (svarende til 44848) Mål Deltageren kan konstruere 3D modeller samt anvende 3D brugerdefinerede koordinatsystemer, 3D objekter, redigeringsfaciliteter samt visualisere den aktuelle konstruktion. Deltageren kan kende forskel på tråd flade og volumenmodeller Faget bedømmes som uddannelsen med betegnelsen bestået eller 18

19 Bearbejdningsteknik, CAMprogrammering, (svarende til AB 44881) Mål Deltageren kan anvende CAM systemet til at oprette emnegeometri, generere værktøjsbaner, simulere bearbejdningen samt postprocesse til færdigt CNCprogram og overføre programmet til et CNCbearbejdningscenter for test. Faget bedømmes som uddannelsen med betegnelsen bestået eller Bearbejdningsteknik, måling og geometriangivelse (svarende til AB 44892) Mål Deltageren kan anvende enkle værkstedstekniske dokumentationer, der er udført i henhold til gældende standard for geometriske produkt specifikationer (GPS). Deltageren kan anvende dimensions og geometritolerancer, maksimum materialeprincip og vurdere overfladebeskaffenhed i forbindelse med fremstillingsopgaver. Deltageren kan endvidere udføre relevante praktiske målinger undervejs i et produktionsforløb. Faget bedømmes som uddannelsen med betegnelsen bestået eller Bearbejdningsteknik, geometriangivelse og kontrol (svarende til AB 44893) Mål Deltageren kan anvende værkstedstekniske dokumentationer i overensstemmelse med de geometriske produkt specifikationer (GPS). Deltageren kan anvende geometriske tolerancer, referencer og referencesystemer samt maksimum materiale princip ved fremstillingsog kontrolopgaver. Deltageren kan udføre kontrol af huller og aksler ud fra gældende kvalitetsnorm. Faget bedømmes som uddannelsen med betegnelsen bestået eller Bearbejdningsteknik, måling og dataopsamling (svarende til AB 44890) Mål Deltageren kan anvende mindre komplicerede værkstedstekniske dokumentationer i overensstemmelse med de geometriske produkt specifikationer (GPS), foretage nøjagtige målinger i forbindelse med almindeligt forekommende spåntagende bearbejdning. Deltageren kan medvirke til systematiseret brug af registrerende og styrende data samt ved vedligeholdelse af dokumentationsmateriale Faget bedømmes som uddannelsen med betegnelsen bestået eller 19

20 Bearbejdningsteknik, målefejl og usikkerheder (svarende til AB 44891) Mål Deltageren kan anvende værkstedstekniske dokumentationer i overensstemmelse med de geometriske produkt specifikationer (GPS). Deltageren kan tilrettelægge værkstedstekniske måleopgaver, analysere målefejl og måleusikkerheder samt vurdere disses betydning for bearbejdningskvaliteten. Deltageren kan gennemføre systematiseret brug af registrerende og styrende data samt udføre vedligeholdelse af dokumentationsmaterialer Faget bedømmes som uddannelsen med betegnelsen bestået eller Produktionsfilosofier, definition og anvendelse fag 181 Vejledende varighed 1 uge Mål Eleven kan i relevante produktions og vedligeholdelsessammenhænge agere hensigtsmæssigt ud fra en grundlæggende viden om forskellige produktionsfilosofier, herunder LEANfilosofien, og om de samfundsmæssige og økonomiske baggrunde for disse. Eleven kan anvende procesoptimeringsværktøjer og er bevidst om nødvendigheden af, at der løbene sker en optimering af produktionsprocesserne. Eleven kan arbejde med spildreduktion i forskellige produktions og vedligeholdelsessammenhænge. Eleven kan arbejde med en af LEAN modellerne tilrettet danske forhold. Eleven har kendskab til situationsbestemt ledelse og læring kan identificere disse begreber som en del af rammerne for de nye produktionsfilosofier. Faget bedømmes med betegnelsen bestået eller Styring og planlægning af vedligeholdelsesarbejde fag 182 Vejledende varighed 1 uge Mål Eleven kan ud fra opnået viden om betydningen af vedligeholdelsesarbejde indgå på procesledelsesniveau i vedligeholdelsesgrupper. Eleven kan, gennem løbende ajourføring af viden om nyeste teknikker og processer, medvirke til forbedring af vedligeholdelsessystemer og indpasning af disse i gældende produktionsfilosofier. Eleven kan medvirke til, at der i produktionsapparatet er indlagt kontrolfunktioner, således at de eksisterende produktionssystemer alarmerer og tilbagemelder ved opståede fejl Eleven kan medvirke til udvikling og udbredelse af en produktionsrelateret vedligeholdelseskultur, baseret på innovativ og kreativ tænkning rettet mod optimering af samspillet mellem produktions og vedligeholdelsesfunktioner. Faget bedømmes med betegnelsen bestået eller 20

21 Ledelse ved produktionsomlægning fag 183 Vejledende varighed 1 uge Mål Eleven kan medvirke ved planlægning af forandringsprocesser der baserer sig på menneskelige og samarbejdsmæssige forhold. Eleven kan i denne forbindelse agere på en måde, der modvirker medarbejderflugt eller dårligere kvalitet og effektivitet som følge af et iværksat forandringsforløb. Eleven kender de basale regler for god projektledelse og kan medvirke til styring af forandringsprocessen og opbygning af læringsprogrammer, der bringer medarbejdernes kompetencer i overensstemmelse med de fastsatte mål. Eleven kan, på ledelsesniveau eller på arbejdsgruppeniveau, vurdere og beskrive, hvilke forventninger en given forandringsproces stiller til leder og ledelse. Deltageren kan bidrage til befordring af et innovativt miljø på virksomheden, dels ved at give plads for udvikling af medarbejdernes kreative ressourcer og dels ved at sikre ledelsesmæssig åbenhed over for forslag og nytænkning. Faget bedømmes med betegnelsen bestået eller Praktikmål Praktikuddannelsen skal indeholde følgende praktikmål opdelt på trin og specialer. Trin 1 CNCassistent CNCbearbejdning. Fag 2772 Mål Eleven kan planlægge og udføre programmering og indlæsning af programmer til bearbejdningsopgaver på datastyrede maskiner. Eleven kan indlæse værktøjsdata, emnenulpunkter m.v. i CNCbearbejdningsmaskine. Eleven kan indkøre og idriftsætte en CNCdrejebænk eller fræsemaskine til produktion. Eleven kan udføre spåntagende bearbejdning på datastyrede bearbejdningsmaskiner. 21

22 Specialet CNCtekniker CAD/CAM Fag 2773 Mål Eleven kan generere CNCkoder ved brug af CAMsoftware Eleven kan anvende postprocessorer i forbindelse med forskellige maskintyper Eleven kan fremstille CNCkoder til fræsning af dobbeltkrumme overflader ved hjælp af CAMsoftware. Dokumentation og kommunikation Fag 2774 Mål Eleven kan udarbejde teknisk produkt og kvalitetsdokumentation for et produktionsforløb. Eleven kan ud fra givne specifikationer udføre de fornødne beregninger til optimering af spåntagende produktionsprocesser. Eleven kan anvende informationsteknologiske værktøjer til vidensøgning og kommunikation, herunder specifikt inden for fagområderne CNC og CAD/CAM. Produktionsteknik Fag 2776 Mål Eleven kan tidsvurdere og planlægge et CNCrelateret produktionsforløb og ud fra givne specifikationer udføre overslagsberegninger af ressourcekrav og produktionsøkonomi Eleven kan overskue produktionssammenhænge, samarbejde med andre og tage initiativer som deltager i projektorganiserede arbejdsgrupper. Eleven kan i forbindelse med udførelsen af sine arbejdsopgaver agere i overensstemmelse med gældende kvalitets, sikkerheds og miljøregler. 22

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

CAD- og CAD kurser Flexværksted. 2011-2012 Beskrivelse af kurser

CAD- og CAD kurser Flexværksted. 2011-2012 Beskrivelse af kurser CAD- og CAD kurser Flexværksted 2011-2012 Beskrivelse af kurser Flexværksted er både for dig der er i job og ledig Uddannelsescenter Holstebro tilbyder: Flexværksted Alle kurserne gennemføres i flexværksted,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker

Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker Januar 2012 Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for modelsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 4. marts

Læs mere

Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen

Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen Udstedelsesdato: 14. december 2012 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker August 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Køletekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 8.03.008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for flymekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 8/0/008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Teknisk Designer Udstedt af det faglige udvalg for faglige udvalg for teknisk designer uddannelsen i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed November 2010 Skuemestervejledning Finmekaniker Finmekanikerassistent Våbenmekaniker Låsesmed Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronik og svagstrøm Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Elektronik og svagstrøm Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 beslagsmedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for beslagsmedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen

Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Udstedelsesdato: 28.03.2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for karrosseriuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uannelsesorning for uannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttræelsesato: 1. august 2015 Ustet af et faglige uvalg for Metalinustriens Uannelser i henhol til bekentgørelse nr. 437 af 13/04/2015 om uannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for modelsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 11. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen

Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til, udstillings- og eventtekniker Udstedelsesdato: 15. juli 2011 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Indhold 4. Uddannelsens struktur... 2 9. Svendeprøven... 3 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb... 5 SKEMA 2 Voksne med standardiseret

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media Undervisningsministeriet den 14. december 2007 Sagsnr. 108.534.021 Uddannelsesordning for uddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 inden for Digital media Udstedt af det faglige udvalg for digital media

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Dette temahæfte indeholder en række uddannelsestilbud til efteruddannelse af medarbejdere beskæftiget med bearbejdning i stål-, metal-, plast-, eller

Dette temahæfte indeholder en række uddannelsestilbud til efteruddannelse af medarbejdere beskæftiget med bearbejdning i stål-, metal-, plast-, eller Dette temahæfte indeholder en række uddannelsestilbud til efteruddannelse af medarbejdere beskæftiget med bearbejdning i stål-, metal-, plast-, eller kompositmaterialer ved hjælp af manuelle bearbejdningsværktøjer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Web-integrator Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker Maj 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Industritekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen den 28. marts 2008 i henhold til bekendtgørelse nr. 137 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 438 af 13/04/2015

Læs mere

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. November 2010 Skuemestervejledning Mekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Cykelmekaniker. Knallertmekaniker. Cykelmontør. Motorcykelmekaniker

Skuemestervejledning. November 2010. Cykelmekaniker. Knallertmekaniker. Cykelmontør. Motorcykelmekaniker November 2010 Skuemestervejledning Cykelmekaniker Knallertmekaniker Cykelmontør Motorcykelmekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08.2010 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

INDUSTRITEKNIKER HOVEDFORLØB 1

INDUSTRITEKNIKER HOVEDFORLØB 1 INDUSTRITEKNIKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleophold beskæftiger vi os med: Cad-program Vi tegner en dunkraft i Cad-program ud fra et udleveret materiale. Her fremstilles tegninger, hvor der

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og Udstedelsesdato: 28.03.2008 landbrugsmaskinuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/2/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Fremstilling. Temahæfte

Fremstilling. Temahæfte Temahæfte Fremstilling Dette temahæfte indeholder en række uddannelsestilbud til efteruddannelse af medarbejdere beskæftiget med bearbejdning i stål-, metal-, plast-, eller kompositmaterialer ved hjælp

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Indhold 4. Uddannelsens struktur... 2 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb... 10 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb...

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til CNC-tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til CNC-tekniker BEK nr 437 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr.008.08t.541 Senere ændringer til

Læs mere

Industriteknikeruddannelsen Grundforløb Uddannelsesrelateret Områdefag

Industriteknikeruddannelsen Grundforløb Uddannelsesrelateret Områdefag Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Industriteknikeruddannelsen Grundforløb Uddannelsesrelateret Områdefag Dækker følgende uddannelser: Industritekniker Produktion Industritekniker

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelserne inden for. Boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelserne inden for. Boligmontering Uddannelsesordning for uddannelserne inden for Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Boligmontering Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 340 af 13.4. 2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008. Greenkeeper Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen greenkeeper

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Udstedelsesdato: 1. juli 2011 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1515 af 15. december 2010 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. marts 2010 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2244 Titel: Maskin- og værktøjsområdet Kort titel: Maskin Status: GOD Godkendelsesperiode: 21-12-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet er centreret

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedelsesdato: 1. februar 2013 Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen til henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere