OG COPEOGNATHER DØGNFLUER, SLØRVINGER DANMARKS FAUNA GULDSMEDE, ESBEN PETERSEN (PSEUDONEUROPTERER) MED 133 AFBILDNINGER NATURHISTORISK FORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OG COPEOGNATHER DØGNFLUER, SLØRVINGER DANMARKS FAUNA GULDSMEDE, ESBEN PETERSEN (PSEUDONEUROPTERER) MED 133 AFBILDNINGER NATURHISTORISK FORENING"

Transkript

1 DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF NATURHISTORISK FORENING #^ ESBEN PETERSEN GULDSMEDE, DØGNFLUER, SLØRVINGER OG COPEOGNATHER (PSEUDONEUROPTERER) MED 133 AFBILDNINGER FORLAGT AF G. E. C. GAD KØBENHAVN 1910

2 KOBKNHAVN BIANCO LUNOS BOGTKYKKKRI

3 Indledning. De i det følgende behandlede 4 Insektordener har fra gammel Tid sammen med Vaarfluerne (Trichoptera) og Florvingerne (Neuroptera Planipennia) været samlede i een Orden, Neuroptera, som deltes i to Underordener: Pseudoneuroptererne, med ufuldstændig Forvandling, hvortil de i dette Hefte omhandlede Ordener henførtes, og de ægte Neuropterer, med fuldstændig Forvandling, omfattende Vaarfluerne og Florvingerne. Nu betragtes de hver for sig som selvstændige Ordener; men da der ofte er ret stor ydre Lighed mellem Arter tilhørende forskellige af de nævnte Ordener, hidsættes her en Oversigt over Ordenerne. 1. Følehornene korte, børsteformede, meget smaa og uanselige 2. Følehornene oftest anselige, traad-, perlesnoreller kølleformede For- og Bagvingerne omtrent lige lange og brede; ingen Haletraade (Cerci). Odonåta (Guldsmede). Bagvingerne ikke halv saa lange som Forvingerne, ofte helt manglende; 2 eller 3 lange Haletraade Ephemerida (Døgnfluer). 3. Fødderne 2- eller 3-leddede 4. Fødderne 4- eller 5-leddede 5. Esben Petersen: Pseudoneuropterer

4 4. Bagvingerne mindre end Forvingerne; 3 Biøjne; Følehornene traadformede. Undertiden er Vingerne rudimentære eller manglende; saa i Tilfælde mangler Biøjnene Copeognåtha. Bagvingerne lige saa store som eller bredere end Forvingerne; Følehornene perlesnor- eller traadformede; 3 Biøjne; enkelte Slægter med 2 Haletraade. Undertiden er Vingerne rudimentære eller manglende, men Biøjnene er alligevel til Stede Plecoptera (Slørvinger). 5. Munddelene frie og med veludviklede Kindbakker. For- og Bagvingerne ens, plane og i Hvilestillingen dækkende hinanden. Bagvingerne aldrig foldede, sjælden rudimentære. Neuroptera (Florvinger). Munddelene sammenvoksede, og Kindbakkerne rudimentære. Vingerne noget uens. De forreste oftest pergamentagtige, de bageste hindeagtige samt mer eller mindre sammenfoldede paa langs under Hvilestillingen, meget sjælden rudimentære Trichoptera (Vaarfluer). Odonåta (Guldsmede). Guldsmedene er Insekter med ufuldstændig Forvandling. Munden er en kraftig Bidemund. Følehornene fine, korte, børsteformede og bestaar af 5 7 Led. Forbrystet lille og frit bevægeligt. Fødderne 3-leddede. De 4 Vinger er omtrent lige store, kraftige, hindeagtige og udstyrede med et stærkt og tæt Net af langs- og tværgaaende Ribber. I Hvilestillingen holdes Vingerne fladt udbredte eller mer eller mindre opretstaaende, og de foldes aldrig sammen eller lægges hen over Bagkroppen. Larverne lever i Vandet. Guldsmedenes Krop er særdeles tydelig 3-delt. Paa Hovedet findes de meget store og sammen-

5 satte Øjne, der enten kan være fuldstændig adskilte eller røre hinanden i eet Punkt eller ogsaa støde sammen i en kortere eller længere Linie, I Øjesømmen. de to sidste Tilfælde dannes der en trekantet Figur af Øjnenes bageste Rande samt Baghovedets Kant. Endvidere findes paa Hovedet 3 Biøjne (Oceller), siddende paa Panden foran og imellem de sammensatte; de er enten stillede i Trekant eller i en omtrent lige Linie. Munden er en kraftig Bidemund, bestaaende af en bred, lidt indbugtet Overlæbe, et Par meget kraftige Kindbakker, udstyrede med stærke Tænder, et Par Kæber med mindre Tænder og med 2-leddede Kæbepalper, samt en særdeles stor Underlæbe, bestaaende af 3 Lapper, a hvis indbyrdes Størrelse er forskellig Fig. I. Underlæ- hos de forskellige Familier (Fig. 1). benafalibeiiuia Brystets forreste Led, Forbrystet rathtaiunte'a (Prothorax), er kun svagt udviklet, og c Agrion pul-,..,, _ chellum. men bevægeligt og ikke fast sammenvokset med de to bageste, Mellem- og Bagbryst (Meso- og Metathorax), der tilsammen udgør et kraftigt Hele, som i Almindelighed gaar under Navnet Brystet (Thorax), og som bærer de store og stærke Vinger. Bagkroppen bestaar af 10 Led, Segmenter*). I Spidsen af 10. Segment findes hos ) For at forhindre, at den lange og skøre Bagkrop knækker af hos tørrede Eksemplarer, kan det anbefales at stikke et tørt Straa eller hos de mindre Arter en Svinebørste gennem Bagkrop og Forkrop, inden Insektet sættes til Tørring. De ydre Kønsorganer og Analvedhængene maa ikke beskadiges. 1*

6 (^ 3 eller 4 (2 øvre og 1 eller 2 nedre) Analvedhæng (Appendices anales) i Form af længere eller..mt kortere uleddede, hornagtige Forlængelser. Hunnen savner de nedre Vedhæng, men har de øvre. Hannens Sædgange aabner sig under 9. Segment; men Parringsorganerne findes under 2. Segment, og disse fyldes med Sæden ved, at Hannen bøjer Bagkropsspidsen op under Bugen. Hunnens Kønsorgan findes under 9. Segment, og Aabningen dækkes mer eller mindre af 8. Segments forlængede Bugplade, Skedeklappen. Vingerne er hos nogle af Guldsmedene, Calopterygiderne og Agrioniderne, fæstede til Brystet i hele deres Bredde; men Fig. 2. Skematisk Teg. j^^g Libelluliderne og nmg Aeschni- af en Aeschna- Art. d" set ovenfra og derne findes der en mod BryiTopSifaf^oveT stet vendt fri Kant, der bærer fra og fra Siden (B og en fin, ikke ribbet Hinde, Mem- D), Prothorax (po> Me-. ^ o i n- r j so- og Metathorax (m, branen, meget forskellig fra den mo, øvre og nedre egentlige Vinge. Den forreste Analvedhæng (da, na),. -.^ - ^r- i. Bagkropssegmenterne Længderibbe 1 Vmgen benævnes (1-10). (Efter Lucas). Costalribben (Costa) og den næste Subcostalribben (Subcosta); denne sidste naar dog ikke længere end til omtrent midt paa Vingen, hvor den ender ved en Tværribbe, Nodalribben (Nodulus),

7 der fortsætter sig ind paa Vingen; her benævnes den Subnodalribben (Subnodulus) og den subnodale Skraaribbe. Radialribben og Medianribben udgaar med fælles Stamme fra Vingeroden. Ved Arculus, en Tværribbe, der fører over til Cubitalribben, deler Stammen sig, og Medianribben med dens Grene løber ud i Vingespidsen. Radius udsender ved Nodulus en Biribbe, som langs Subnodal- Atc C 5c?? ^SnøJi^'P'?' "^A -tx Fig. 3. Højre Forvinge af Aeschna juncea. C Costalribben, Se Subcostalribben, R Radialribben, N Nodalribben, Sn Subnodalribben, O den subnodale Skraaribbe, Rs Subradialribben, Mj, M^y M^ og M^ Medianribbens 4 Grene, B Broen fra Medianribben til Subradialribbens Begyndelse, Arc Arculus, Cuy Cu^^ Cug Cubitalribben med dens to Grene, A Analribben, Rsp den radiale Supplementribbe, Msp den mediane Supplementribbe, v Vingemærket, m Medianfeltet, cu Cubitalfeltet, mb Membranen, t Triangelen, d Discoidalfeltet, st Supratriangelen. ribben og den subnodale Skraaribbe løber over Ml og Mg og, under Navnet Subradialribben, fortsætter til Vingespidsen. Lidt bag ved sidstnævnte Ribbe løber den radiale Supplementribbe. Fra det Sted, hvor den radiale Supplementribbe forlader Subradialribben, strækker sig en Ribbe, Broen", tilbage til de to forreste Mediangrenes fælles Skaft. Lidt uden for Arculus bøjer Cubital-

8 6 ribben skraat nedad og danner den indre Side af Trianglen, hvis øverste Side dannes af en Binderibbe mellem Cubitalribben og Medianribbens fjerde Gren; den tredie og ydre Side dannes af en Skraaribbe fra M^ til Cu^. Den bageste Længderibbe kaldes Analribben. Rummene eller Felterne mellem Ribberne bærer til Dels Navn efter de Ribber, der ovenfor dem. Her skal nævnes Costalfeltet ligger mellem Costa og Subcosta og Subcostalfeltet mellem Subcosta og Radius. Tværribberne i disse to Felter indtil Nodalribben benævnes Antenodaltværribberne. Ud imod Vingespidsen findes i Costalfeltet en aflang, farvet Plet, Vingemærket (Pterostigma). Mellem Medianen og Cubitalribben findes Medianfeltet, der udad begrænses af Arculus. Bagved dette Felt findes Cubitalfeltet med Cubitaltværribberne. Ovenover Trianglen ligger et aflangt trekantet Felt, der gaar ind til Arculus; dette Felt benævnes Supratrianglen. Udenfor Trianglen og imellem M^ og Cttj ligger Discoidalfeltet, der gennemløbes af den mediane Supplementribbe. Tværribberne mellem Broen" og M^ og Mg's Skaft kaldes de supplementære Brotværribber. Hos de fleste Guldsmede foregaar Parringen i Luften, idet Hannen med sine øvre Analvedhæng griber Hunnen bag Forbrystets Lapper og støtter det eller de nedre Analvedhæng sammes til Forkant (f. Eks. Lestes) eller til Hovedets Bagkant Eks. (f. Aeschna). Muligt fatter hos nogle Arter de øvre Analvedhæng Hovedets Bagkant og de nedre understøttes saa mod Hovedets Overside. Hunnen bøjer da sin Bagkropsspids op under Hannens 2. Segment, hvor hans Parringsorganer holder hendes Bagkrop fast saa

9 længe, til Sæden er overført. Æglægningen begynder umiddelbart efter Parringen, og hos nogle Guldsmede vedbliver Hannen at fastholde Hunnen, saa længe Æglægningen foregaar, medens Hannen hos andre straks efter Parringen slipper Hunnen. Guldsmedenes Æg er ret smaa. Hos Zygoptererne og Aeschninerne, der har Æglægningsskede, er Æggene langstrakte af Form, og de lægges enkeltvis levende i eller døde Plantedele i eller over Vandet. Hos alle de øvrige er Æggene kugleformede, og de bliver frit aflagt Vandet. i Hos Cordulinerne bliver de lagt i f. lange Snore, Eks. hos Epitheca bimaculata. Guldsmedene er Solskinsdyr. Naar det er varmt Vejr med klart og stærkt Solskin, træffer man de større Arter af disse smukke Insekter i livlig Virksomhed, dels med at jage efter Bytte og dels i Færd med Æglægningen. De fleste af Zygoptererne fører et mere stille og roligt Liv umiddelbart ved Vand mellem Siv, Rør og andre Vandplanter. Guldsmedene er glubende Rovdyr. De større Arter griber i Flugten Insekter i alle Størrelser lige fra Kaalsommerfugle og ned til Fluer og Myg. Guldsmedenes Larver. Larverne er ved deres Kropbygning udelukkende henviste til at leve i Vandet, hvor de gerne bevæger sig rolig langs Bunden af stillestaaende Vand, og hvor deres Farve hjælper til at skjule dem, saa de let undgaar deres Fjender og med Nemhed overlister deres Bytte. Nogle Larver opholder sig mellem Vandplanternes tætte Løv, andre søger Skjul i Dyndet og i Skrænterne af Damme, Grøfter og Grave, særlig om Vinteren, naar Vandets Dyreliv taber i Fylde og Rigdom og paa Grund af Kulden sættes ned paa et vist Minimum. Hvor lang Tid der hengaar fra Larvens Udklækning af Ægget, indtil den forlader Vandet som fuldtudviklet Insekt, er langtfra kendt. Som Regel gælder vistnok, at der hengaar to Aar, og hos flere Arter tre Aar.

10 8 Larvens Legeme falder i tre Afsnit: Hoved, Bryst (Thorax) og Bagkrop. Paa det brede, men korte Hoved Fig. 4. Hoved af Larven af Leucorrhinia dubia. findes et Par store Øjne og oftest 3 Biøjne, et Par Følehorn, som har fra 4 til 7 Led, og en Mund, der i højeste Grad er egnet til at gribe dyrisk Føde. Ovenog fortil dækkes Munden af en Overlæbe (Labrum), under denne sidder et Par Kindbakker (Mandibler), hvis yderste, tyggende Del er udstyret med en Række stærke Tænder. Paa lignende Maade er Kæberne (Maxillerne) byggede; men disse har paa deres Yderside endvidere et Par 1-leddede Følere. Forneden findes Underlæben (Labium), hvis første Stykke (Submentum) er fæstet til Hovedet under Mundaabningen ved et Led og strækker sig tilbage under Hovedet og et Stykke ind under Forbrystet, hvor Mentum er fæstet til den ved et Led. Mentum strækker sig frem under Hovedet, hvor den er mer eller mindre udvidet og ender med to bevægelige Sideflige (Lateral flige). Disse Flige er udformede paa forskellig Vis hos de fire Familier, men er stedse indrettede til at gribe og fastholde et Bytte. Hos Libelluliderne danner Mentum og de trekantede Lateralflige en Skaal (Masken), der, naar Larven ikke benytter sin Underlæbe, dækker Hovedets Underside Fig. 5. Underlæben af Cordulia aenea. Sm Submentum, M Mentum, Lf Lateralflige. Paa hver Lateralflig findes 8 Lateralbørster og paa Mentum 2 X 13 Mentalbørster. og en Del af Forsiden. Langs Lateralfligenes øverste Rand (Dorsalranden) strækker sig en Række stærke Børster, Lateralbørsterne. Paa den midterste (yderste)

11 9 Rand (Medianranden) af Fligene findes øverst i Hjørnet en kraftig, bevægelig, tornlignende Børste, og nedad fra denne en Række mer eller mindre skarpe Tænder (Me- stive Børster. Lateral- diantænder), der oftest bærer korte, fligenes underste Rand (Ventralranden) er hel og mangler større Børster. Paa Mentum strækker sig paa hver Side af Midtlinien en Række Børster (Mentalbørsterne), der er stillede i en mer eller mindre bugtet Linie. Hos Aeschniderne er Mentums Bredde forholdsvis mindre, og Masken mangler Udhulingen; Slægten Cordulegaster danner dog en Fig. 6. Masken af Larven til a Aeschna grandis, b Calopteryx virgo, c Enallagma cyathigerum (c efter Rousseau). Undtagelse. Hos Agrioniderne er Underlæbens Bygning en lignende som hos Aeschniderne, hvorimod Mentum er dybt kløftet hos Calopterygiderne. Brystet bestaar af 3 Led, af hvilke det første er frit og bevægeligt og bærer 1. Benpar. De to sidste Led er sammenvoksne og ikke bevægelige i Forhold til hinanden. De bærer henholdsvis 2. og 3. Benpar, og paa deres Rygside findes Vingeskederne, der mangler hos den lige udklækkede Larve, men som efterhaanden kommer frem og tiltager i Størrelse ved hvert Hudskifte. Som hos Græshopperne dækker Bagvingernes Skeder til Dels Forvingernes. Bagkroppen bestaar af 10 Led, Segmenter, og er forholdsvis bred og fladtrykt, navnlig hos de Larver, der opholder sig i Dynd. Hos mange Arter findes der paa Bagkropsleddene, dels hen ad Ryggens Midte og dels langs Siderne, Tænder eller Torne, Dorsaltornene og Lateraltornene. I Spidsen

12 10 af Bagkroppen findes 3 uleddede, tomlignende Analvedhæng samt to korte, uleddede Haletraade. Imellem disse Vedhæng aabner Endetarmen sig, i hvis bageste Parti der findes en Mængde Gælleblade. Tarmen har Evne til at udvide og sammentrække sig, og derved Pig. 7. Larven af Aeschna grandis 9- oa øvre Analvedhæng, na nedre Analvedhæng, h Haletraade (Cerci). fyldes den skiftevis med og tømmes for Vandet; Aandedrættet foregaar altsaa i Endetarmen. Angribes Larven, eller den vil undgaa en Fare, kan den udstøde Vandet med en saadan Kraft, at dens Legeme drives frem gennem Vandet. Det er kunlibellulideme og Aeschniderne, der aander paa denne Maade ved Tarmgæller og har de nævnte Bagkropsvedhæng. Agrioniderne har i Stedet for de 5 Vedhæng tre kantstillede Gælleblade, ved Hjælp af hvilke de besørger Aandedrættet samtidig med, at de kan benytte dem som Svømmeredskaber. Det mellemste Blad er ofte forskelligt fra de to ydre. Set under en selv ringe Forstørrelse viser de sig udstyret med et meget tæt Net af Luftrør (Trachéer). At deres Aandedræt dog ikke alene sker ved Hjælp af Gællebladene, kan man se af, at de kan leve, efter af de har tabt dem, hvilket let kan ske. Muligvis aandes der tillige gennem Huden. Calopterygidernes frem eller Larver har Gælleblade som Agrioniderne, men tillige rudimentære Tarmgæller. Lemmerne er af almindelig Form. Guldsmedlarverne lever af forskellige Smaadyr, Myggelarver, Orme o. s. v. De lister sig forsigtig sidder stille skal komme nær nok og venter paa, at Byttet

13 11 til, at de kan naa det; saa strækker de lynsnart Underlæben ud og griber det og trækker det ind Munden. til Naar det sidste Hudskifte skal finde Sted, kravler de helt op over Vandet, sætter sig godt fast paa en Plantestængel, en Lerknold eller en Sten, og efter en kort Tids Forløb, naar Larven er nogenlunde tør, revner Huden over Hovedet og langs ad Brystets Rygside. Hoved, Bryst, Ben og Vinger trækkes ud, og naar Benene er blevne hærdede saa meget, at de kan holde fast ved Larvehuden, kommer Bagkroppen til sidst frem. Mens Dyret hænger ved den tomme Hud, fuldføres Forvandlingen, Vingerne faar fuld Størrelse og Stivhed, og Flugten kan nu begynde; men Løbet af et Par Dage er Guldsmeden fuldt udhærdet. først i Da ikke saa nær alle Guldsmedearternes Larver er kendte, og da flere af de Larvebeskrivelser, som findes, ikke er til at stole paa, er her kun medtaget de Larver, hvis Henføring til Art er bevist ved Klækning eller paa anden Maade, og det er stedse det sidste Stadium (Nymfestadiet), der er beskrevet. Oversigt over Larverne. Underordener og Familier. 1. Analaabningen omgiven af 5 tornformede Vedhæng. Gæller i den udvidede Endetarm. Bagkroppen med flad Underside og hvælvet Overside. L Anisoptera (Egentlige Guldsmede). 2. Pig. 8. Masken af Larven til a Libellula quadrimaculata, b Aeschna viridis, c Gomphus vulgatissimus.

14 12 Bagkropsspidsen med 3 bladformede eller trekantede Gælleblade. Bagkroppen omtrent cylinderformet. II. Zy go p ter a. (Vandnymfer) Masken hjelmdannet; mentale og laterale Børster til Stede. Bagbenene længere end Bagkroppen.. 1. Libellulidae. Masken flad; ingen mentale eller laterale Børster til Stede. Bagbenene ikke saalange som Bagkroppen. (Cordulegaster har en hjelmdannet Maske med Børster) 2. Aeschnidae. 3. De to yderste Gæller trekantede og spidse; den mellemste Gælle bladformet, kantstillet. Fig. 9. Masken hos Larven til Erythromma Mentum med dybt, rhombisk najas. Indsnit. 3. Calopterygidae. Alle tre Gæller bladformede. Mentum ikke kløftet 4. A g r i o n i d a e. I. Anisoptera. 1. Libellulidae. Masken hjelmdannet. Mentums Forrand trekantet tilspidset; Lateralfligene trekantede. Følehornene 7-leddede og tynde. Oversigt over Underfamilier og Slægter. 1. Lateralfligenes mediane Rand delt i meget flade Tænder. Indsnittene mellem Tænderne ikke dybe, og deres Bredde er ikke halv saa stor som Tændernes Bredde. Libellulinae... Lateralfligenes mediane Rand delt i 8 10 omtrent lige store Tænder. Hver Tand bærer en Gruppe af korte, kraftige Børster. Indsnittenes Dybde den øverste Trediedel mere end i det halve af Tændernes Bredde. Cordulinae 2. Følehornene sidder betydelig foran en Forbindelseslinie mellem Øjnenes forreste Kant. Øjnene smaa, knopformede. Hovedet bag Øj- 4.

15 . 13 nene paa en kort Strækning med omtrent parallele Sider. Hele Legemet oventil tætog langhaaret. Benene korte og svære. Larverne lever ved Bunden af Vandet (Fig. 10).. Følehornene sidder kun lidt foran en Forbindelseslinie mellem Øjnenes forreste Kant. Øjnene staar langt ud til Siden og er temmelig store. Hovedet bag Øjnene med stærk indadskraanende Sider. Kroppen nøgen eller kun beklædt med meget korte Fig. Børster. Benene 10. Hovedet af Larven til lange og tynde. Larverne Libellula quadrimaculata. lever frit mellem Vandplanter (Fig. 4).. 3. Leucorrhinia og 4. Sy m petrum Segment med Dorsaltorn ; Tornene paa 6. og 7. Segment lige store. Tænderne paa Labialfligenes mediane Rand tydelige Libellula. 8. Segment uden Dorsaltorn; 7. Segment med svag Antydning af en Torn. Tænderne paa Labialfligenes mediane Rand kun antydede. 2. Orthetrum Segments Baghjørner ender i meget lange, krumme Lateraltorne (Fig. 17)...* Epitheca. 9. Segments Baghjørner ender i korte, svagt krummede Lateraltorne (Fig. 15, 16).. 5. Cordulia og 6. Somatochlora. 1. Libellula quadrimaculata Linn. (Fig. 10, 11). Smaa Lateraltorne paa 9. Segment, temmelig kraftige paa 8. Analvedhængene længere end 9. -I- 10. Segment. Kraftige og tydelige Dorsaltorne paa Segment. 7 8 Lateralbørster; 2 X Mentalbørster og 10 Mediantænder. Mørk graabrun og kun lidt tegnet; haaret. L. 23 mm største Bredde ; 7,5 mm. 2. Libellula depressa ls^.xz:"^^ Linn. Ingen La.era.torne paa maculata. 9. Segment og kun Antydninger

16 14 af saadanne paa 8. Analvedhængene kortere end Segment. Mediantænderne med dybe Indsnit i den øverste Halvdel Lateralbørster; 2xca. 16 rækkestillede Mentalbørster. Lys graabrun, ret broget tegnet. Smalle mørke Bølgelinier over Biøjnene. Laarene med to temmelig godt begrænsede graa Ringe. L. 21 mm Br. 8 mm. ; 3. Orthetrum cancellatum Linn. Smaa Lateraltorne paa 8. og 9. Segment. Temmelig kraftige og spidse Dorsaltorne paa 4., 5. og 6. Segment, Segment uden Torne. Analvedhængene længere end 9. -!- 10. Segment. 6 7 Lateralbørster Mentalbørster. Lysgullig indtil graaagtig, stærkt mørkt tegnet. Langs Ryggen 2 Rækker trekantede Pletter, der ligger nærmere Ryglinien end Siden. Br. 7 mm. L. 23 mm; 4. Leucorrhinia pectoralis Charp. Lateraltorne paa 8. og 9. Segment. Tornene paa 9. Segment meget kraftige og strækker sig længere tilbage end Analvedhængene. Paa Segment smaa, spidse Baghjørner. Kraftige Dorsaltorne paa Segment; paa 8. Segment en fin, lille Spids Lateralbørster. 2x15 Mentalbørster. Lysegrønne eller gulgrønne med rødbrune Tegninger. Paa Bugsiden 3 Rækker mer eller mindre tydelige Pletter. L. 18 mm; Br. 6,5 mm. Fig. 12. Bagkropsspids af Larven til a Sympetrum sanguineum, b Leucorrhinia dubia. 5. Leucorrhinia dubia V. d. Lind. (Fig. 4, 12 fc). Lateraltome paa 8. og 9. Segment; svage Dorsaltorne paa 4. og

17 15 5. Mentum naar omtrent til midt mellem Forhofterne. Medianfligens frie Sider rette og danner næsten en ret Vinkel med hinanden. 9 Mediantænder; 11 Lateralbørster; 2 X Mentalbørster. Bagvingernes Skedespidser naar til 6. Segments Forrand. Langs Rygsiden af Bagkroppen en gul Midtlinie, og midt paa 8. og 9. Segment paa hver Side en gullig Plet. Paa hver Side af Undersiden strækker sig et bredt mørkt Baand, dannet af 3 aflange Pletter paa hvert Led; langs Midten gaar et mindre mørkt Baand, dannet af 3 i Trekant stillede Pletter, af hvilke Sidepletterne er de tydeligste. L. 22 mm; Br. 6,5 mm. 6. Leucorrhinia rubicunda Linn. (Fig. 13t). Mentum naar Forkanterne af Mellemhofterne. Tydelige Dorsaltorne paa 3. og 4. Segment, Spor af Torne paa 5. og 6. Ret kraftige Lateraltorne paa 8. og 9. Segment. 9 å 10 svage Mediantænder; 11 Lateralbørster; 2 X Mentalbørster. Undersiden med 3 mørke og brede Fig. 13. Masken af Larven til a Sympetrum sanguineum, b Leucorrhinia rubicunda. Længdebaand. I Sidebaandene findes en lille, lys Plet paa hvert Segment, og Midtbaandet findes 2 sorte Smaa- i pletter paa de fleste af Segmenterne. Mørke Skygninger langs Segmentrandene forbinder Midtbaandet med Sidebaandene og disse sidste med Bagkroppens Rande. L. 22 mm; Br. 7,5 mm. 7. Leucorrhinia caudalis Charp. (Fig. 14). Lateraltorne fra 5. Segment; de er tiltagende i Størrelse bagtil, saa at 9. Segments er særdeles lange. Dorsaltorne fra 3. Segment; meget kraftige paa 6., 7., 8. og 9. Segment Lateralbørster og 2x13 14 Mentalbørster. Bagkroppen meget bred over Midten, for- og bagtil stærkt

18 16 afrundet. Brystet forholdsvis smalt. Øjnene stærkt udstaaende. Bagkroppen fint bruntprikket og med flere lyse Pletter, af hvilke en Række langs Sideranden er store og stærkt iøjnefaldende. Benene med brune Ringe. Br. 8 mm. L. 20 mm; 8. Sympetrum sanguineum Miill. (Fig. 12a, 13 a). Mentum strækker sig til Mellemhofternes Forrand. 10 Lateralbørster. 2 X 14 Mentalbørster. Mediantænder svagt antydede. Lateralfligene med smaa, runde, mørke Pletter. Kraftige Dorsal- Fig. 14. Larven til Leucorrhinia torne paa Segment, caudalis. (Efter Rousseau). Lateraltorne paa 8. og 9. Segment; sidstnævnte Segments Torne meget lange og kraftige. Br. 6 mm. L. 17 mm; 9. Somatochlora flavomaculata v. d. Lind. (Fig. 15). 7 Lateralbørster. 2 x Mentalbørster. Labialfligenes mediane Rand med 5 6 Tænder. Dorsaltorne paa Segment. Kun Lateraltorne paa 9. Segment; disse er meget lange og kraftige. 10. Somatochlora metalli ca V. d. Lind. (Fig. 16 a). Mentum naar næppe ^^ til Midten af c-.^ d i -a c Fig.15. Bagkropsspidsen Mellemhofterne. af Medianfligens Larven til Somatochlora fla- Sider danner en stump Vinkel, vomacuiata (tegnet efter en 6-7 Lateralbørster; 2x11-12 Nymfehud). Mentalbørster; 8 kraftige Mediantænder. Lateraltornene paa 8. og 9. Segment ret smaa. Smaa Dorsaltorne paa 3.-6., store paa Segment. Paa hver Bagkropsside

19 17 to Rækker sorte Pletter; den inderste Rækkes Pletter de største. L. 26 mm; Br. 7,5 mm. Fig. 16. Bagkropsspidsen af Larven til a Somatochlora metallica, b Cordulia aenea. 11. Cordulia aenea Linn. (Fig.5, 16&). Mentum naar Mellemhofternes Bagrand. Medianfligens Sider danner en stump Vinkel. 8 kraftige Mediantænder; 8 Lateralbørster; 2 X Mentalbørster. Dorsaltorne paa Segment, smaa paa 8. og 9. Broget og livlig tegnet paa lys gulbrunt og graasort. Benene stærkt haarede og lyse med graa, brede og noget varierende Ringe. 12. Epitheca bimaculata Charp. (Fig. 17). Mentum naar Prothorax's Bagrand. 7 dybe Mediantænder; 7 Lateralbørster; 2 X 10 Mentalbørster. Kraftige Dorsaltorne paa Segment, særlig paa Kraftige Lateraltorne paa 8. og 9. Segment. Største Bredde over 8. Segment. L. 32 mm; Br. 15 mm. L. 22 mm; Br. 8 mm. Fig. 17. Bagkropsspidsen af Larven til Epitheca bimaculata. 2. Aeschnidae. Mentum flad. Lateralfligene krogformede, den tornlignende, bevægelige Børste meget kraftig udviklet og rækker langt ud over Lateralfligen. Ingen Børsterækker. Følehornene 4- eller 7-leddede. Cordulegaster-Slægtens Esben Petersen: Pseudoneuropterer. 2

20 3. 18 Larver har hjelmdannet Maske med stærke, uregelmæssige Tænder langs Lateralfligenes mediane Rand. Oversigt over Underfamilier og Slægter. 1. Følehornene 4-leddede. Fødderne paa For- og Mellembenene 2-leddede. Gomphinae 1. Gomphus. Følehornene 7-leddede. Fødderne paa alle Ben 3-leddede Masken hjelmdannet med kraftige Mediantænder. Stærkt haarede Larver. Cordulegasterinae 2. Cordulegaster. Masken flad. Larverne ikke behaarede. Aeschn i n a e Hovedet smalt. Analvedhæng korte.. Brachytron. Hovedet bredt. Analvedhæng lange Aeschna. 1. Gomphus vulgatissimus Linn. (Fig. 8c,jl8, 19). Paa 9. Segment en svag Dorsaltorn. Lateraltorne paa Segment. Følehornene 4-leddede; 3. Led længere end 1. og 2. tilsammen; 4. Led meget lille, kun synligt som en lille Knop jjpaa 3. Paa Bagkroppens Overside fin- Fig. 18. Larven til Gomphus vulgatissimus. Fig. 19. Hovedet af Larven til Gomphus vulgatissimus. des to brune Baand, bestaaende af 4 Pletter paa hvert Segment; paa 9. findes dog kun en Plet. Undertiden kan der findes en Del brune Pletter langs hele Ryggen, saa

21 19 Oversiden bliver fuldstændig brunplettet. Hele Legemet meget fladtrykt. Kraftige Graveben. Stærk Behaaring. Lever nedgravet i Dynd. L. 31 mm; Br. 9 mm. 2. Cordulegaster annulatus Latr. (Fig. 20a). Hovedet meget bredt med stærkt fremstaaende Øjne. Biøjne antydede. Segmentrandene stærkt behaarede. 8. og 9. Segment med Lateraltorne. Øvre og nedre Analvedhæng lange og spidse, saa lange som de tre bageste Segmenter tilsammen; Haletraade meget kor- Mentum naar Mel- te. lemhofternes Bagrand 5 Lateraltorne; 2x8 Mentalbørster. Larven er mørkebrun, meget Slam i smaa Vandløb. Fig. 20. Masken af Larven til a Cordulegaster annulatus, b Brachytron hafniense. {b efter Rousseau). stærkt haaret, og lever i Dynd og L mm; Br mm. 3. Brachytron h^fniense Miill. { ig. 20 b, 21, 22). Hovedet smalt. Øjnene smalle og fremstaaende. Mentums Fig. 21. Bagkropsspids af Larven til Brachytron hafniense d'. Lateralflige med fine Tænder og krogformet Spids. Lateraltorne paa Segment. Analvedhængene korte, kun lidt længere end 10. Segment. Haletraadene næsten saa lange som Analvedhængene. Enkelte mørke Pletter paa hvert Segment og en svag mørk Skygge langs Ryggen. L mm ; Br. 7 mm. 4. A e s c h n a. Larverne af denne Slægt ligner hverandre til Forveksling, og der er endnu ikke fundet absolut gode Skelnemærker mellem Arterne. Et som det synes ret paalideligt 2*

22 20 Fig. 22. Sideforlængelserne" af Forbrystet hos Larverne til:', / Brachytron hafniense, 2 Aeschna squamata, 3 Ae. juncea, 4 Ae. cyanea, 5 Ae. grandis, 6 Ae. isoscelis, 7 Ae. viridis. Fig. 23. Undersiden af 9. Segment af Larven til Aeschna grandis. Kendemærke har man dog i den ulige Form af Sideforlængelserne af Forbrystet hos de forskellige Arter. Disse Forlængelser ses lige oven over Forhofterne. Hos fuldvoksne Aeschna-Larver er Kønnene lette at skelne fra hverandre ved Hjælp af et Par Klapper paa Undersiden af 9. Segment Fig. 24. Analvedhængene af Larven (Fig. 23) samt ved, at til Aeschna grandis. ha Haletraade, Hannen foruden de almindelige Analvedhæng øa, na ;øvre og nedre Analvedhæng. har en trekantet og tilspidset Plade, der ligger ovenpaa Vedhængene (Fig. 24). II. Zygoptera. 1. Calopterygidae. Slanke og meget langbenede Larver, som fører et roligt Liv imellem Planter i svagt strømmende Vand. Antydninger af Kønsorganer paa Undersiden af 9. Segment.

23 21 Følehornenes 1. Led meget længere og tykkere end de øvrige Led. 1. Calopteryx splendens Harr. (Fig. Mentum naar 25,26&). Mellemhofternes Bagrand. 3 lange, børsteformede Mediantænder, foruden den lange, bevægelige Hjørnebørste. Mentum dybt kløvet. Bag hvert Øje findes en opretstaaende, tilspidset Knude. Vingeskederne naar Bagranden af 3. Segment. Farven er brun, undertiden lysere. Langs Ryggen strækker sig en fin, mørk Streg med en mørk Plet paa hver Side. Hos yngre Larver synes denne Plet at i mangle, og Stedet for findes en mørk Plet paa hver Side ved lis^^^^^i^^^il:^^ Fig. 25. Larven af Calopteryx splendens. Segmentranden. Ben og Gælleblade mørkbaandede. Længde fra Isse til Yderspidsen af Gællebladene ca. 37 mm. 2. Calopteryx Fig. 26. Mellemste og yderste Gælleblad af Larven til a Calopteryx virgo, b C. splendens. (Efter Rousseau). virgo Linn. (Fig. 6^26a). Mellemste Gælleblad næsten saa langt som og ikke bredere end de yderste.

24 22 Biøjnene særlig det forreste hævet ret betydelig op over Issen. Larven ligner iøvrigt foranstaaende. 4. Agrionidae. Mentums Forrand ikke kløftet, men mer eller mindre fremspringende. Børster paa Lateralfligene og paa Mentum. Alle tre Gæller ens og bladformede, gennemvævede af Trachéer. Bagbenene ikke saa lange som Bagkroppen. Alle Følehornsleddene af omtrent samme Størrelse. Lever mellem Planter i stillestaaende eller svagt rindende Vand. Oversigt over Underfamilierne. Mentum skeformet, med et langt, smalt Skaft. Trachégrenene gaar vinkelret ud mod Gællebladenes Rande Le s tin ae. Mentum kort. Trachégrenene gaar skraat ud mod Gællebladenes Rande Agrioninae. 1. Lestessponsa Hansem. (Pig. 27, 28 a). Hovedet kort, men bredt; Øjnene meget fremstaaende, og Biøjnene tydelige. Mentum meget lang, skeformet og strækker sig ud over Baghofternes Bagrand. Mentums Pig. 27. Masken af Larven til Lestes sponsa. Skaft meget smalt. Medianranden stærkt tandet. 3 Lateralbørster; 2x5 Mentalbørster. Parven lysebrun. Langs Bagkroppens Ryg strækker sig en fin, lys Linie. Gællebladene tilspidsede og med svag Antydning af 3 Tværbaand. Længde, Gælleblade iberegnede, 27 mm. 2. Platycnemispennipes Pall. (Pig. 28 by 29). Gællebladene udtrukne i en lang, traadformet Spids, der er besat med lange, tynde Børster. Gællebladenes Trachéer kun synlige i gennemfaldende Lys. 2x2 Børster paa Mentum og 3 Lateralbørster. Korte og svært byggede Larver, der er livlig farvede med mørkt paa lysegul eller mørkegul Bund. Pølehorn og Ben med mørke Ringe. L. 18,5 mm (Gælleblade iberegnede).

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER Kennel Friis E. Friis Mikkelsen, El-vej 13, Seest DK 6000 Kolding (45)61668303 ejfriism@gmail.com 1 Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding

Læs mere

Data for svaler og mursejler

Data for svaler og mursejler Svaler I Danmark yngler tre svalearter, bysvale (Delichon urbicum), digesvale (Riparia riparia) og landsvale (Hirundo rustica). Desuden ses årligt rødrygget svale (Ceropis dauruca) (Sydeuropa) og meget

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

23a. Virkningen af et bistik. Opsvulmningen skete på et par minutter. Efter en halv time var den væk igen.

23a. Virkningen af et bistik. Opsvulmningen skete på et par minutter. Efter en halv time var den væk igen. Bistik gør ondt. En bi, der stikker, kan ikke trække sin brod ud igen, for menneskehud er sej, og brodden har modhager. Bien fjerner sig efter stikket, men brodden og dens giftkirtel bliver siddende i

Læs mere

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD 1. Servietten bredes ud, og kanterne bøjes ind mod midten. 2. Servietten bøjes én gang til. 3. Servietten lægges i fem læg. 4. Alle steder, hvor kanterne

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

Edderkopper prik-til-prik

Edderkopper prik-til-prik Edderkopper prik-til-prik MATEMATIK NATUR/TEKNIK LÆRERVEJLEDNING Forskellige slags edderkopper spinder forskellige slags spind. I dette forløb tegner eleverne fra prik til prik i tallenes rækkefølge. De

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

STORKREBS RINGKREBS DANMARKS FAUNA MED 56 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING K. STEPHENSEN ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN

STORKREBS RINGKREBS DANMARKS FAUNA MED 56 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING K. STEPHENSEN ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN Sil. 71f DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING Bd. 53 K. STEPHENSEN STORKREBS IV. RINGKREBS 3. TANGLUS (MARINE

Læs mere

Sammenfattende: Kobolt udviser en forøgelse af Eumelaninet i lipokromen. Eumelaninet i lipokromen løber i uformindsket styrke ud i fjerkanten.

Sammenfattende: Kobolt udviser en forøgelse af Eumelaninet i lipokromen. Eumelaninet i lipokromen løber i uformindsket styrke ud i fjerkanten. KOBOLT I SORTSERIEN Fuglen er i sin fremtoning mørkere/sortere end en klassisk sort melaninfugl. Trods det mørkere udseende er kontrasten imellem farve og stribe melaninet godt afgrænset. Fugle er på hele

Læs mere

RANKEFØDDER HAVEDDERKOPPER DANMARKS FAUNA 3. F. (PYCNOGONIDA) (CIRRIPEDIA) MED 51 DANSK NATURHISTORISK FORENING K. STEPHENSEN AFBILDNINGER

RANKEFØDDER HAVEDDERKOPPER DANMARKS FAUNA 3. F. (PYCNOGONIDA) (CIRRIPEDIA) MED 51 DANSK NATURHISTORISK FORENING K. STEPHENSEN AFBILDNINGER DANMARKS FAUNA 3. F. ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF DANSK NATURHISTORISK FORENING jt'- K. STEPHENSEN HAVEDDERKOPPER (PYCNOGONIDA) OG RANKEFØDDER (CIRRIPEDIA)

Læs mere

Godt at vide: Godt at vide:

Godt at vide: Godt at vide: giraf elefant giraf 1. Giraffen er verdens højeste landlevende dyr. 2. En voksen hangiraf måler cirka 5 meter og vejer cirka 1.100 kg. 3. Giraffer er drøvtyggere og lever på den afrikanske savanne. 4.

Læs mere

Billednøgle til FISK I SØEN. Foto: Marcus Krag

Billednøgle til FISK I SØEN. Foto: Marcus Krag Billednøgle til FISK I SØEN Foto: Marcus Krag s tat e n s n at u r h i s to r i s k e m u s e u m kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t FISK I SØEN er en lettilgængelig billednøgle til de fiskearter,

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

SOMMERFUGLE DANMARKS FAUNA WILHELM VAN DEURS FJ E R M. MED ivl AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING. Bd. 52

SOMMERFUGLE DANMARKS FAUNA WILHELM VAN DEURS FJ E R M. MED ivl AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING. Bd. 52 ^11. 7 la DANMARKS FAUNA lli,rsthebei)e HAANDBØdEH OVEK DEN DANSKE DYRE:VERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSK UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING Bd. 52 WILHELM VAN DEURS SOMMERFUGLE VII. FJ E R M L MED

Læs mere

RILLER ROVBILLER DANMARKS FAUNA VICTOR HANSEN MED 110 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING XVI ILLUSTREREDE HÅNDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN

RILLER ROVBILLER DANMARKS FAUNA VICTOR HANSEN MED 110 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING XVI ILLUSTREREDE HÅNDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HÅNDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING Bd. 58 VICTOR HANSEN RILLER XVI ROVBILLER 2. DEL MED 110 AFBILDNINGER I

Læs mere

Poten skelet består af fodrodsknoglerne, mellemfodsknoglerne og tæernes skelet, samt muskler.

Poten skelet består af fodrodsknoglerne, mellemfodsknoglerne og tæernes skelet, samt muskler. Friis Lara Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-Vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf. (45) /5 52 83 03 Email: efriism@stofanet.dk Schæferhundens Poter Poten skelet består af fodrodsknoglerne, mellemfodsknoglerne

Læs mere

STORKREBS SKJOLDKREBS DANMARKS FAUNA K. STEPHENSEN MED 108 AFBILDNINGER NATURHISTORISK FORENING ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN

STORKREBS SKJOLDKREBS DANMARKS FAUNA K. STEPHENSEN MED 108 AFBILDNINGER NATURHISTORISK FORENING ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF NATURHISTORISK FORENING K. STEPHENSEN STORKREBS I. SKJOLDKREBS MED 108 AFBILDNINGER ' '/. G. E. C. GADS

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

STORKREBS RINGKREBS DANMARKS FAUNA MED 93 DANSK NATURHISTORISK FORENING AFBILDNINGER K. STEPHENSEN ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN

STORKREBS RINGKREBS DANMARKS FAUNA MED 93 DANSK NATURHISTORISK FORENING AFBILDNINGER K. STEPHENSEN ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF DANSK NATURHISTORISK FORENING K. STEPHENSEN STORKREBS II. RINGKREBS 1. TANGLOPPER (AMFIPODER) MED 93

Læs mere

KAKERLAKKER GRÆSHOPPER OG

KAKERLAKKER GRÆSHOPPER OG DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HÅNDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING Bd. 79 KNUD TH. HOLST KAKERLAKKER GRÆSHOPPER OG ØRENTVISTE XXVII MED 76

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Parasitter og sygdomme i fisk

Parasitter og sygdomme i fisk Kapitel 11 side 93 Parasitter og sygdomme i fisk En stor del af vores fiskebestande huser en række forskellige parasitter, som ofte er uskadelige for fisken selv. Fisk kan også leve med forskellige sygdomme.

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

Musik og Spræl. Klapstart. D A D G :Nu skal vi spille musik D A G A hoppe og danse og lave rytmik:

Musik og Spræl. Klapstart. D A D G :Nu skal vi spille musik D A G A hoppe og danse og lave rytmik: Musik og Spræl Klapstart D A D G :Nu skal vi spille musik D A G A hoppe og danse og lave rytmik: (klap skiftevis på lår og i hænder) G D A D :Goddaw sir vi til fødderne, knæene og mawsen: (klap det omtalte

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Velkommen til Myrejagten

Velkommen til Myrejagten Velkommen til Myrejagten Hvad sker der for myrerne? Vi ser dem ikke, men myrerne lever faktisk alle vegne. Ja, nærmest uanset hvor i verden vi rejser hen, kan vi ikke slippe for dem. De findes i næsten

Læs mere

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser er ideer til den gode, lille pause. Den gode pause hjælper med at genoprette den mentale energi, som har betydning for, at eleverne kan holde koncentrationen.

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

TOVINGER DANMARKS FAUNA LEIF LYNEBORG HUMLEFLUER, STILETFLUER, ROVFLUER M.FL MED 189 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING KOMMISSION HOS

TOVINGER DANMARKS FAUNA LEIF LYNEBORG HUMLEFLUER, STILETFLUER, ROVFLUER M.FL MED 189 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING KOMMISSION HOS DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HÅNDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTOTTELSE UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING Bd. 70 LEIF LYNEBORG TOVINGER IV HUMLEFLUER, STILETFLUER, ROVFLUER M.FL

Læs mere

BI LLER DANMARKS FAUNA. SANDSPRINGERE og LØBEBILLER VICTOR HANSEN J, F. MED 153 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING LARVERNE VED SV. G.

BI LLER DANMARKS FAUNA. SANDSPRINGERE og LØBEBILLER VICTOR HANSEN J, F. MED 153 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING LARVERNE VED SV. G. DANMARKS FAUNA J, F. ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING VICTOR HANSEN BI LLER XI. SANDSPRINGERE og LØBEBILLER (CICINDELIDAE

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Overkrop 3 Lig med det nederste af ryggen på bolden og god afstand mellem benene. Stræk armene op over hovedet og forsøg at lade resten af kroppen ligge afslappet. Når der mærkes stræk i ryggen og

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam Kajak VÅDBOG Version 5. marts 2011 Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak Dette hæfte kan både benyttes af instruktører og roere i begynderundervisningen.

Læs mere

UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV!

UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV! UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV! OPSKRIFTER PÅ LIDT AF HVERT TIL DEN NYFØDTE. Jeg håber at du må få glæde af dette udpluk af OPSKRIFTSBOGen og ønsker dig god fornøjelse. Med venlig hilsen JETTE STEEN

Læs mere

Svar til opgaverne i Skoletjenestens Mobile undervisningsforløb.

Svar til opgaverne i Skoletjenestens Mobile undervisningsforløb. Svar til opgaverne i Skoletjenestens Mobile undervisningsforløb. BJØRN Min snude er helt fantastisk, men til hvad? Svar til Læreren: at lugte med. Hunde har som bekendt en fantastisk god lugtesans, og

Læs mere

Om tilpasning hos fisk

Om tilpasning hos fisk Om tilpasning hos fisk Opgaver til akvarierne. For en fisk i havet handler det om at æde og at undgå at blive ædt. Dette kan den opnå på to måder: 1. Fisken kan være god til at svømme: Den kan jage og

Læs mere

FAKTAARK OM STRANDDYR

FAKTAARK OM STRANDDYR FAKTAARK OM STRANDDYR SØPINDSVIN Tangborre Tangborren er et lille rundt og fladt søpindsvin. Den måler ca. 4 cm i diameter. Skallen er besat med spidse, mørkegrønne pigge. Piggene mangler dog tit, når

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP musefangst NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte og kunstgødning.

Læs mere

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung Velkommen Til at rejse & male med Inge Hornung Start med at tænke over, hvad man vil lave: En stemning Landskab Mennesker Huse Portræt Dyr Vil vi male naturalistisk eller abstrakt. Tænk på at Weie sagde

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Id Genstand nr.:dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred Amt 20 001X020 korsklæde knipling. 21 001X021 korsklæde knipling

Id Genstand nr.:dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred Amt 20 001X020 korsklæde knipling. 21 001X021 korsklæde knipling Id Genstand nr.:dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred Amt 20 001X020 korsklæde knipling 21 001X021 korsklæde knipling 22 001X022 korsklæde blonde (maskin) 23 001X023 korsklæde m. broderi 24 001X024

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund VELKOMMEN TIL Jagttegn 2012 Danmarks Jægerforbund, Hadsund Agenda 1. Vildkendskab 2. Pattedyr a. Gnavere og støttetandede b. Hovdyr c. Rovdyr d. Hovdyr 3. Fugle a. Andefugle Pattedyr De større danske pattedyr

Læs mere

Bred vandkalv Dytiscus latissimus og lys skivevandkalv Graphoderus bilineatus i Almindingen, Bornholm.

Bred vandkalv Dytiscus latissimus og lys skivevandkalv Graphoderus bilineatus i Almindingen, Bornholm. Bred vandkalv Dytiscus latissimus og lys skivevandkalv Graphoderus bilineatus i Almindingen, Bornholm. Lars Iversen, stud.scient Philip Francis, biolog Torbenfeldtvej 7, 2. tv. Ancient DNA & Evolution

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Fuld fart frem. besøg på egen hånd klassetrin 3.-6. klasse varighed: 1 t 30 min

Fuld fart frem. besøg på egen hånd klassetrin 3.-6. klasse varighed: 1 t 30 min Fuld fart frem besøg på egen hånd Her har du undervisning du selv udfører med dine elever i vores udstilling på Den Blå Planet, hvor fokus er på bestemte morfologiske træk. Du får eleverne til at observere

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE 30. MAJ 2002 2 TILLÆG TIL DE INTERNATIONALE SPILLEREGLER OMFATTER: 2.11.1. a) og b) ET SÆT 2.13.3. a) og b) VALG

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

BILLER DANMARKS FAUNA BARKBILLER VICTOR HANSEN. =: Bd. 62 = MED ET BIOLOGISK AFSNIT MED 94 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING VED

BILLER DANMARKS FAUNA BARKBILLER VICTOR HANSEN. =: Bd. 62 = MED ET BIOLOGISK AFSNIT MED 94 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING VED DANMARKS FAUNA ILLUSTREKEDE HÅNDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING =: Bd. 62 = VICTOR HANSEN BILLER XVIII BARKBILLER MED ET BIOLOGISK AFSNIT

Læs mere

Struvit fra Limfjorden.

Struvit fra Limfjorden. Struvit fra Limfjorden. Af O. B. BØGGILD., Struviten, der er det mineralogiske Navn. paa den af alle Kemikere velkendte Forbindelse, fosforsur Magnesia-Ammoniak, NUl Mg POol, 6H20, er i Naturen fundet

Læs mere

Hvordan kan man øve badminton hjemme.

Hvordan kan man øve badminton hjemme. Hvordan kan man øve badminton hjemme. Har I lyst til at øve badminton hjemme, er her lidt inspiration til hvad, der kan foregå i et almindeligt hjem. Det kræver ikke så meget plads, før det er muligt,at

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393.

Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393. Broer, skak og netværk Side 1 af 6 Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393. Eksempler på praktiske anvendelser af matematik og nogle uløste problemer Indledning Figur

Læs mere

RHODOSPECIALISTEN.dk --- Foto: Rhododendron Skadedyr v4.0

RHODOSPECIALISTEN.dk --- Foto: Rhododendron Skadedyr v4.0 NSCF3346.JPG 'billetklip' forårsaget af snudebille. Snudebillen laver kun skader fra ydersiden af bladene. Er der huller inde i selv bladet, er det ikke forårsaget af en snudebille. Modified: 08-11-2006

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri Tip til. runde af - Geometri, Kirsten Rosenkilde. Tip til. runde af Geometri Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man løser geometriopgaver. et er ikke en særlig teoretisk indføring,

Læs mere

Lev længe. Lev godt.

Lev længe. Lev godt. PLACERINGSBESKRIVELSE Lev længe. Lev godt. Forbedret Energi Smertelindring Bedre søvn Anti Aging Vægttab ----------------------------------------- Virker via kroppens infrarøde system --------------------------------

Læs mere

Nisseland. Sne og sø:

Nisseland. Sne og sø: Nisseland Sne og sø: Materialer: 1 pakke vat, et lille spejl og noget silkepapir Krøl silkepapiret sammen til en bakke. Spred vattet ud over det område, hvor nisselandskabet skal være. Lav et hul i vattet

Læs mere

aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen

aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen Aktivitetsark 1 Skeletter Sort karton (så stort som muligt), Kopipapir, Limstift, Blyant og viskelæder, Saks, Limpensel 1. Tegn de enkelte knogler fra et skelet

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

DANMARKS FAUNA. J*>f. SV. G. LARSSON MYRER MED 100 FIGURER MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING KOMMISSION HOS

DANMARKS FAUNA. J*>f. SV. G. LARSSON MYRER MED 100 FIGURER MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING KOMMISSION HOS æv. ur J*>f. DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING Bd. 49 SV. G. LARSSON MYRER MED 100 FIGURER I KOMMISSION

Læs mere

Tema: UMV undervisningsmiljø

Tema: UMV undervisningsmiljø Tema: UMV undervisningsmiljø Klassetrin: 5. og 6. klasse 1. Med erfaringerne fra gæstelærerens besøg og undervisning kan eleverne arbejde over en længere periode, hvor de indsamler registreringer af problemer

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun BY DIN EEN SHELTER I BAHAVEN: Og kom helt tæt på naturen 28 Tekst og foto eert Mørk. Tegning: Christian Raun ør Det Selv 12/2003 Shelter betyder beskyttelse, og det er lige præcis, hvad du opnår, hvis

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

Lungefysioterapi. Problemer med vejrtrækningen. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Fysioterapien/MT/KT

Lungefysioterapi. Problemer med vejrtrækningen. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Fysioterapien/MT/KT Lungefysioterapi Problemer med vejrtrækningen Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Fysioterapien/MT/KT Indhold Er du forpustet? Hoster du meget? Bevæger du dig i hverdagen? Hvilestillinger Siddende

Læs mere

FORDYBELSE OG MINDFULNESS

FORDYBELSE OG MINDFULNESS FORDYBELSE OG MINDFULNESS Temauge i Rønbjerg Ved AKT konsulent Karen Tange og psykolog Louise Hagn-Meincke Efteråret 2013 INDHOLD 1. Fokus 2. Baggrund 3. Forløb 4. Overordnet struktur 5. Program for dagene

Læs mere

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$ $$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$ $$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$ $$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$ Skitsering af en plan hvis nødudgabet skulle flamme op Rasmus Halling Nielsen Kapitel 1, Episode med første tilbagefald Vi Vi

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

FUGLE DANMARKS FAUNA MAAGEFUGLE, ALKEFUGLE OG ROVFUGLE R. HØRRING MED 81 DANSK NATURHISTORISK FORENING AFBILDNINGER

FUGLE DANMARKS FAUNA MAAGEFUGLE, ALKEFUGLE OG ROVFUGLE R. HØRRING MED 81 DANSK NATURHISTORISK FORENING AFBILDNINGER DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF DANSK NATURHISTORISK FORENING R. HØRRING FUGLE III. MAAGEFUGLE, ALKEFUGLE OG ROVFUGLE MED 81 AFBILDNINGER

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

Sådan finder du din Ayurvedatype

Sådan finder du din Ayurvedatype Sådan finder du din Ayurvedatype Tekst: Nikolai Zederlinn (Spis dig lykkelig) og Metthe Christensen (Feelgood.dk) Layout: Valentin Thomsen Hvad er godt for dig? Nogen mennesker kan bare spise uhæmmede

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Kendetegn: Betydning:

Kendetegn: Betydning: Kimbladene er bredt ægformede og med hel bladrand. Løvbladene er bredt ægformede med små indskæringer i bladranden. I de tidlige stadier kan agerstedmoder forveksles med storkronet ærenpris og andre ærenprisarter,

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

ÆSTETIK Da billedet skal bruges i markedsførings-sammenhæng, må det ikke kunne ses, at det er manipuleret.

ÆSTETIK Da billedet skal bruges i markedsførings-sammenhæng, må det ikke kunne ses, at det er manipuleret. BILLED- BEHANDLING OPGAVEN Opgaven gik ud på at indsætte et læhegn på et miljøfoto af en terrasse med andre SILVAN-produkter, og at åbne billedet op, så det blev mere sommerligt og friskt. Billedet skal

Læs mere

Gravide med ryg- og bækkensmerter

Gravide med ryg- og bækkensmerter Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi i september 2009. Tekst & Redaktion: Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi. Layout: Design 03 Illustration: Mikkel

Læs mere