strategisk energiplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "strategisk energiplan 2015-2025"

Transkript

1 strategisk energiplan Vision: Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025 e i b ENERGY INNOVATION BORNHOLM 1

2 Forord e i b ENERGY INNOVATION BORNHOLM Den strategiske energiplan er udarbejdet af Energy Innovation Bornholm, som er en erhvervsdrivende forening stiftet af BOFA, Bornholms Forsyning, Rønne Vand og Varme samt Østkraft. Vi ved, at de ressourcer, vi baserer vores samfund på, ikke er uudtømmelige. Vi ved, at vi skal ændre vores måde at leve på, hvis vi skal sikre en bæredygtig fremtid for vores børn. Vi ved, at vi skal udfase vores forbrug af energi produceret af olie og kul. Bornholms vision er, at vi i 2025 skal være et CO2-neutralt samfund baseret på vedvarende og bæredygtig energi. Vi er kommet rigtig langt. F.eks. vil den lokale fjernvarme- og strømproduktion i løbet af 2016 under normale produktionsforhold udelukkende blive fremstillet af vind, sol og biomasse. Vi har 10 år til at nå i mål. Den nye energistrategi viser, hvor der skal sættes ind for, at vi kommer hele vejen ind over målstregen. Samtidig har vi udviklet hele nye værktøjer. F.eks. kan energistrategiens simuleringsmodel benchmarke og måle værdien af de beslutninger, vi tager undervejs. Med den nye energistrategi kan Bornholm som samfund bidrage med demonstration af et fleksibelt, effektivt og robust energisystem i samfundsskala til glæde for andre dele af verden, der kan bruge det bornholmske eksempel. U D KA ST Velkommen til

3 U D KA ST Bornholms vision er, at vi i 2025 skal være et CO2-neutralt samfund baseret på vedvarende og bæredygtig energi. 4 5

4 DBYGGERE ANTAL OPVARMEDE BOLIGER SAMLET BEBYGGEDE REAL VEJRDATA-REGISTRERINGER 365/24 TEMPERATURER, VIND, YS STRØMPRODUKTION 365/24 STRØMFORBRUG 365/24 VARME- RODUKTION365/24 VARMEFORBRUG 365/24 19 FORSKELLIGE RODUKTIONSENHEDER, HERUNDER 7 AKKUMULERINGSTANKE, FFALDSFORBRÆNDING, BIOGASANLÆG, FLIS OG HALMVARMEAN- ÆG 6 UNIKKE VARMEDISTRIBUTIONSNET 1 ELDISTRIBUTIONS- ET 1 SØKABEL 35 STORE VINDMØLLER KVM SOLCELLER DBYGGERE ANTAL OPVARMEDE BOLIGER SAMLET BEBYGGEDE REAL VEJRDATA-REGISTRERINGER Rammer 365/24 TEMPERATURER, VIND, YS STRØMPRODUKTION 365/24 STRØMFORBRUG 365/24 VARME- RODUKTION365/24 Teknologi VARMEFORBRUG 365/24 19 FORSKELLIGE RODUKTIONSENHEDER, HERUNDER 7 AKKUMULERINGSTANKE, FFALDSFORBRÆNDING, BIOGASANLÆG, FLIS OG HALMVARMEAN- Økonomi ÆG 6 UNIKKE VARMEDISTRIBUTIONSNET 1 ELDISTRIBUTIONS- ET 1 SØKABEL 35 STORE VINDMØLLER KVM SOLCELLER TRØMFORBRUG 365/24 VARMEPRODUKTION365/24 VARMEFOR- RUG 365/24 19 FORSKELLIGE PRODUKTIONSENHEDER, HERUN- ER 7 AKKUMULERINGSTANKE, AFFALDSFORBRÆNDING, BIO- ASANLÆG INDBYGGERE ANTAL OPVARMEDE BOLIGER SAMLET EBYGGEDE AREAL VEJRDATA-REGISTRERINGER 365/24 TEMPE- ATURER, VIND, LYS STRØMPRODUKTION 365/24 STRØMFORBRUG 65/24 VARMEPRODUKTION365/24 VARMEFORBRUG 365/24 19 ORSKELLIGE PRODUKTIONSENHEDER, HERUNDER 7 AKKUMU- Energistrategien viser, hvad der skal til for, at vi kommer i mål med visionen billigst muligt, hurtigst muligt, bedst muligt

5 SIKKERHED Energistrategien giver os forsyningssikkerhed inden for rammer, vi selv kan levere. Det skaber/bevarer arbejdspladser på øen. analyse VIDEN Bornholm høster nu af den viden om energi og teknologi, der er etableret i de mange udviklingsprojekter, der gennemføres på øen. Energistrategien er derfor baseret på en robust teknologivurdering - på teknologier, som vi ved virker. ROBUST Samarbejdet mellem BAT, BOFA, Bornholms Forsyning, Bornholms Regionskommune, Business Center Bornholm, Logics, Rønne Vand og Varme samt Østkraft har skabt ny viden og fælles erkendelser, som gør, at der kan træffes robuste beslutninger, som også er kloge om år. data scenarie EFFEKTIV Strategien tager udgangspunkt i de håndtag og værktøjer, som vi selv kontrollerer. Den er effektiv målt på både energiforbrug og pengeforbrug. FLEKSIBEL Energistrategien er testet af i simuleringsmodellen, der indeholder en masse værktøjer til at vurdere robusthed og fleksibilitet i forhold til f.eks. ændret befolkningstal, ændringer i vejret, ændrede brændselspriser og nye energianlæg. strategi FAKTA Simuleringsmodellen håndterer store mængder fdata om vores energi. Bornholms Forsyning, Bornholms Regionskommune, Østkraft, Rønne Vand og Varme har fodret modellen og dermed etableret et faktuelt grundlag, der kan danne grundlag for konkrete beslutninger. Energistrategien er skabt ved hjælp af en unik simuleringsmodel og et intensivt samarbejde i hele energisektoren Simuleringsmodellen rummer rå mængder data og viden fra forsyningsselskaberne og kommunen, en lang række udviklings- og forsøgsprojekter - samt et utal af andre variable. Simuleringsmodellen kan med stor nøjagtighed beregne en lang række konsekvenser af en given strategisk beslutning på el-, varme- og transportområdet. Simuleringsmodellen og det intensive samarbejde om at udvikle og anvende modellen betyder, at der langt lettere kan træffes kloge, faktabaserede beslutninger. Energistrategien etablerer et faktuelt beslutningsgrundlag, som gør, at der kan træffes robuste beslutninger, som også er kloge om år. Simuleringssmodellen bliver samtidig rygraden i arbejdet med at gennemføre energistrategien, da effekten af alle beslutninger og initiativer kan konsekvensberegnes. 8 9

6 Det er svært at spå om fremtiden. Derfor skal energistrategien være effektiv, robust og fleksibel... Meget kan ændre sig i energisystemet over de kommende år. Vi kan udvikle nye teknologier og afgiftssystemet kan blive lavet om. I det hele taget er det svært at spå om fremtiden. Indtil vi har lært at lagre og udnytte vind og sol i et helt andet omfang, end vi kan i dag, vil vi skulle spare på energiressourcerne. Ved en omstilling af energisystemet skal der derfor også ske en effektivisering af vores udnyttelse af de begrænsede energiressourcer. Vi kan reducere energiforbruget ved de traditionelle spareforanstaltninger som isolering af vores huse. De store effektiviseringsgevinster ligger dog i en øget anvendelse af energieffektive teknologier. Jo mere energieffektiv en teknologi er, jo mindre følsom er den også over for udsving i energiprisen. En anden måde at effektivisere energisystemet på, er, ved at integrere el, varme, transport og virksomhedernes udnyttelse af energien. Det giver også mulighed for en større fleksibilitet. Med mere strøm fra vindmøller og solceller, vil 10 11

7 el-produktionen blive meget svingende. Dette kan bedre håndteres i et integreret energisystem. Fleksibiliteten og forsyningssikkerhed skal også sikres ved at energisystemet kan omstilles fra en type brændsel til en anden, hvis udbud eller lovgivning ændrer sig. Her har fjernvarmen en vigtig rolle at spille som energibærer, fordi den kan anvende mange forskellige energikilder som vindkraft, solvarme, spildvarme, biomasse og geotermisk varme. Fjernvarmen kan også anvendes som buffer og lagring i et system med meget fluktuerende energi. Kravene om et fleksibelt, effektivt og robust energisystem skal anvendes på det bornholmske energisystem, der især er kendetegnet ved følgende: markedet der eksporteres biomasse fra Bornholm, når priserne er bedre uden for øen, og der importeres biomasse til Bornholm. Den bornholmske flis- og halmproduktion medregnes i beregningen af selvforsyningsgraden. Søkablet. Bornholm er koblet til det nordiske elmarked med et søkabel. Søkablet leder strømmen til og fra Bornholm, alt efter efterspørgsel og produktion. Søkablets kapacitet er en ramme for, hvor meget vind- og solstrøm vi kan producere på Bornholm til eksport. Energistrategien giver et bud på, hvordan Bornholm inden for realistiske rammer og med tilgængelige teknologier kan blive CO2-neutral i Der er to scenarier for el- og varmesystemet, der begge opfylder målet om CO2-neutralitet i Det er henholdsvis indførelse af geotermi i Rønne og flisbaseret kraftvarme i Rønne. Scenarierne har mange fælles træk og i energistrategisk sammenhæng er fællestrækkene relevante, mens valget mellem teknologier ligger hos forsyningsselskaberne. KA ST U D Bornholm er en landbrugs- og skovø. Det betyder, at der er en egenproduktion af biomasse, der ikke er økonomi i at eksportere, i hvert fald for gylle og halms vedkommende. Der er også energimæssig fornuft i at forbruge ressourcerne, hvor de produceres. På det øvrige biomasse-område er Bornholm en del af Østersøen. Bornholm er omgivet af vand. Der er derfor andre forudsætninger for at lave stordrift og fælles løsninger med forsyningsvirksomheder uden for Bornholm end i andre områder, som er landfaste med hinanden. Det betyder noget for affaldshåndtering, biogasanlæg, fjernvarme, rensningsanlæg, elproduktion og kollektiv trafik

8 CO 2 DET BORNHOLMSKE CO 2 -UDSLIP FRA FOSSILE KILDER Kilde: Energy Innovation Bornholm Udfordringen de næste 10 år er, at vi skal reducere vores CO2-udslip med tons TRANSPORT TONS LANDTRANSPORT KRAFTVARME TONS ØSTKRAFT OLIEFYR TONS STK. IMPORT TONS SØKABLET VIRKSOMHEDER TONS 14 15

9 EL- OG VARMESYSTEMET TONS CO2 TRANSPORT TONS LANDTRANSPORT KRAFTVARME TONS ØSTKRAFT OLIEFYR TONS STK. HVAD SKAL DER TIL: INTEGRATION AF EL- OG VARMESYSTEMET / Fjernvarmesystemerne skal kobles sammen. Fjernvarmesystmet integreres med elsystemet. Et integreret og samlet energisystem giver fleksibilitet og robusthed. I første omgang kobles fjernvarmen i Rønne, Hasle og Åkirkeby. MERE VINDMØLLESTRØM / Opsætning af yderligere vindmøller til lands eller til havs. Der skal sættes min. 56 MW op for at neutralisere el-importen via søkablet. MERE SOLCELLESTRØM / Yderligere kw solceller sættes op - det svarer til 600 store husstandsanlæg. UDFASNING AF OLIEFYR / I opvarmede ejendomme uden for fjernvarmeområder udfases alle oliefyr og i stedet opsættes CO 2 -neutral opvarmning i form af f.eks. træpillefyr eller varmepumper. KLIMASKÆRME / Klimaskærme på huse fra før 1980 forbedres med 15 procent i form af isolering af tag, tætning/udskiftning af vinduer, hulmursisolering. FREMDRIFT INFRASTRUKTUR De bornholmske forsyningsselskaber og kommunen skal gennem samarbejde, myndighedsudøvelse, ejerbeføjelser og anvendelse af den bornholmske simuleringsmodel sikre, at alle beslutninger om ny-investeringer i el- og varmesystemet fremmer dannelsen af et integreret el- og varmesystem. Udfasning af oliefyr skal gøres nemt f.eks. ved, at der skabes en selskabskonstruktion eller findes andre løsninger, så udskiftning af oliefyr kan ske på fjernvarme-lignende vilkår. 16 IMPORT TONS SØKABLET VIRKSOMHEDER TONS For at nå i mål skal alle de ovenstående handlinger gennemføres, og derudover skal der enten indføres flisbaseret kraftvarme produktion eller opføres et flisbaseret geotermisk værk ENKELTBOLIG Aktører: Husejere, rådgivnings- og byggevirksomheder, BedreBolig Bornholm. 17

10 TRANSPORTEN TONS CO2 TRANSPORT TONS LANDTRANSPORT IMPORT TONS SØKABLET KRAFTVARME TONS ØSTKRAFT VIRKSOMHEDER TONS OLIEFYR TONS STK. HVAD SKAL DER TIL: OPTIMERING / For den tunge transport som lastbiler og rutebiler arbejdes med reduktion af energiforbruget gennem kørselsoptimering, ruteoptimering og samarbejde om alt, det der ikke er kerneforretningen. UDDANNELSE / Der gennemføres uddannelse, erfaringsudveksling og etableres samarbejder for at reducere energiforbruget. Det forventes, at der kan opnås en reduktion i energiforbruget på mellem pct. baseret på erfaringer fra andre projekter. NYE TEKNOLOGIER / Der skiftes til CO 2 -neutrale teknologier, når disse er markedsmodne og konkurrencedygtige. SMARTERE KOLLEKTIV TRAFIK / For persontransporten arbejdes der med at løfte en større del over til kollektiv transport efterhånden som den bliver gjort smartere og mere tilgængelig på ad hoc-basis via elektroniske løsninger. Desuden arbejdes der med delebilsordninger, samkørsel, og andre energireducerende indsatser via holdningsbearbejdning og vidensdeling. Incitamentet vil være energibesparelser for flådeejerne, og for borgerne vil det være billigere og tilstrækkelig fleksibel transport ved fælles løsninger. FREMDRIFT TUNG TRAFIK BAT som rollemodel. Store virksomheder som f.eks. Fugato. Erfa-samarbejde og vidensdeling faciliteret af f.eks. Transportens Innovationsnetværk. Offentlig efterspørgsel f.eks. fra Bornholms Regionskommune er en dynamisk faktor. PRIVAT TRAFIK Person- og små varebiler overtages af elbiler sideløbende med, at den kollektive transport, delebilsordninger og samkørsel bliver smartere og mere tilgængelige via elektroniske løsninger. Det giver energibesparelser for flådeejerne, og for borgerne vil det være billigere og tilstrækkelig fleksibel transport ved fælles løsninger. Bornholms Regionskommune, enkeltpersoner og firmaer som rollemodeller. Greenabout

11 VIRKSOMHEDER TONS CO2 TRANSPORT TONS LANDTRANSPORT KRAFTVARME TONS ØSTKRAFT OLIEFYR TONS STK. HVAD SKAL DER TIL: MERE SOL, VIND OG BIOMASSE / Virksomhedernes procesenergi skal flyttes fra olie og gas til CO 2 -neutrale drivmidler. Hvis den nødvendige procestemperatur ligger under 80 grader kan fjernvarme benyttes direkte som procesvarme. Ved højere procestemperaturer kan biomasse, direkte el-opvarmning og højtemperatur varmepumper benyttes. EFFEKTIVITET / Der skal arbejdes med bedre udnyttelse af ressourcer og energi i virksomhedernes produkter, bygninger og industrielle processer. SYMBIOSE / Virksomhedernes procesenergi skal integreres i varmesystemet, så der opnås størst mulig synergi på varme- og kølebehov. Muligheder for industrielle symbioser skal videreudvikles. AKTØRER Virksomheder, brancheorganisationer, energirådgivere, offentlige og private virksomhedsrådgivere med hensyn til driftsoptimering, symbioser og besparelser. IMPORT TONS SØKABLET VIRKSOMHEDER TONS 20 21

12 DBYGGERE ANTAL OPVARMEDE BOLIGER SAMLET BEBYGGEDE REAL VEJRDATA-REGISTRERINGER 365/24 TEMPERATURER, VIND, YS STRØMPRODUKTION 365/24 STRØMFORBRUG 365/24 VARME- RODUKTION365/24 VARMEFORBRUG 365/24 19 FORSKELLIGE RODUKTIONSENHEDER, HERUNDER 7 AKKUMULERINGSTANKE, FFALDSFORBRÆNDING, BIOGASANLÆG, FLIS OG HALMVARMEAN- ÆG 6 UNIKKE VARMEDISTRIBUTIONSNET 1 ELDISTRIBUTIONS- ET 1 SØKABEL 35 STORE VINDMØLLER KVM SOLCELLER DBYGGERE ANTAL OPVARMEDE BOLIGER SAMLET BEBYGGEDE REAL VEJRDATA-REGISTRERINGER? 365/24 TEMPERATURER, VIND, YS STRØMPRODUKTION 365/24 STRØMFORBRUG 365/24 VARME- RODUKTION365/24 VARMEFORBRUG? 365/24 19 FORSKELLIGE RODUKTIONSENHEDER, HERUNDER 7 AKKUMULERINGSTANKE, FFALDSFORBRÆNDING, BIOGASANLÆG,? FLIS OG HALMVARMEAN- ÆG 6 UNIKKE VARMEDISTRIBUTIONSNET 1 ELDISTRIBUTIONS- ET 1 SØKABEL 35 STORE VINDMØLLER KVM SOLCELLER TRØMFORBRUG 365/24 VARMEPRODUKTION365/24 VARMEFOR- RUG 365/24 19 FORSKELLIGE PRODUKTIONSENHEDER, HERUN- ER 7 AKKUMULERINGSTANKE, AFFALDSFORBRÆNDING, BIO- ASANLÆG INDBYGGERE ANTAL OPVARMEDE BOLIGER SAMLET EBYGGEDE AREAL VEJRDATA-REGISTRERINGER 365/24 TEMPE- ATURER, VIND, LYS STRØMPRODUKTION 365/24 STRØMFORBRUG 65/24 VARMEPRODUKTION365/24 VARMEFORBRUG 365/24 19 ORSKELLIGE PRODUKTIONSENHEDER, HERUNDER 7 AKKUMU- HVORFOR IMPORTERER VI STRØM? Vi har på Bornholm adgang til store mængder vedvarende energi i form af vind og sol. Alligevel har vi ikke strøm nok. Udfordringen med disse energikilder er, at solcellerne og vindmøllerne ikke altid producerer strøm, når vi har brug for det. Derfor har vi brug for både at kunne importere og eksportere strøm via søkablet. Energistrategien vil øge den lokale bornholmske energiproduktion. Vi kan reducere import og eksport ved at etablere et fuldt integreret energisystem, hvor overskydende strømproduktion lagres f.eks. i et sammenkoblet fjernvarmenet. I perioder vil vi dog stadigvæk have brug for at importere og eksportere strøm. Målet er, at den grønne strøm, der forlader øen udligner den sorte strøm, der kommer til øen. HVORFOR IKKE FLERE ELEKTRISKE VARMEPUMPER I FJERNVARMESYSTEMET? Vi har behov for at kunne lagre overskydende energiproduktion fra sol og vind i de lange, lange fjernvarmerør. Teknologien er til stede. Stopklodsen er de statslige energiafgifter, som ikke gør det rentabelt at sætte strøm til fjernvarme. Regeringen har netop iværksat et projekt, som skal analyserew, hvor og hvor store barriererne er for flere varmepumper i fjernvarmen. HVORFOR IKKE BRINTBUSSER? Hele energistrategien er baseret på modne og gennemtestede teknologier for at gøre energistrategien robust og økonomisk effektiv. Nye teknologier vil løbende blive vurderet - blandt andet gennem demonstrationsprojekter. Brint som energibærer er fravalgt, da teknologien endnu ikke er helt gennemprøvet, der er dårlig energieffektivitet i processerne, og busserne er stadig for dyre. to be continued

13 Demonstration af strategisk energiplanlægning på Bornholm som afgrænset ø-samfund e i b ENERGY INNOVATION BORNHOLM Hvordan får vi truffet de rigtige beslutninger og foretaget de rigtige investeringer i den rigtige rækkefølge, samtidig med at vi når målsætningen om, at Bornholm skal være CO 2 -neutralt samfund i 2025? Hvordan får vi mest muligt ud af investeringerne, så det hænger sammen samfundsøkonomisk? Så kort kan den overordnede målsætning for projektet»demonstration af strategisk energiplanlægning på Bornholm som afgrænset ø-samfund«beskrives. Den nye bornholmske energistrategi er en del af projektet»demonstration af strategisk energiplanlægning på Bornholm som afgrænset ø-samfund.«projektet er iværksat af den erhvervsdrivende forening Energy Innovation Bornholm f.m.b.a. Projektet»Demonstration af strategisk energiplanlægning på Bornholm som afgrænset ø-samfund«er finansieret af Energistyrelsens superpulje og puljen til strategisk energiplanlægning. KONTAKT For faktuelle spørgsmål angående Energy Innovation Bornholm og projektet»demonstration af strategisk energiplanlægning på Bornholm som afgrænset ø-samfund«kontakt: Projektleder Anna Sofie Poulsen, , Den erhvervsdrivende forening Energy Innovation Bornholm f.m.b.a. (tidligere Energiudvikling Bornholm) blev stiftet juni 2013 af BOFA, Bornholms Forsyning, Rønne Vand og Varme samt Østkraft. Business Center Bornholm fungerer som sekretariat for foreningen. Medlemmerne i Energy Innovation Bornholm skal blandt andet: samarbejde om vækst og udvikling på Bornholm understøtte kommunens vision om Bright Green Island for at fastholde og udvikle Bornholms førerposition på energi- og miljøområdet skabe rammer for, at der på Bornholm bliver investeret i, implementeret og testet nye energiteknologier i fuld samfundsskala sørge for, at aktørerne i det bornholmske energisystem kontinuerligt investerer i de nye teknologier, der er en del af fremtidens platforme for miljø og energioptimering. understøtte og gennemføre aktiviteter, der skifter fossile brændstoffer ud med vedvarende energikilder stimulere til, at der på Bornholm tilbydes uddannelser indenfor energioptimering og udvikling skal medvirke til yderligere energirenovering og energieffektivisering på Bornholm skal medvirke til synlig og fokuseret markedsføring af Bornholm som Bright Green Island, herunder mulighederne for erhvervsturisme (Energy Tours) være med til at sikre en tænketanks-funktion, så hele energisektorens samledede erfaringer og viden kan komme i spil KONTAKT Ordstyrende i Energy Innovation Bornholm Knud Andersen, formand for bestyrelsen i Østkraft

14 26 27

15 e i b ENERGY INNOVATION BORNHOLM

e i b Strategisk energiplan 2015-2025 OPLÆG TIL KOMMUNALBESTYRELSEN

e i b Strategisk energiplan 2015-2025 OPLÆG TIL KOMMUNALBESTYRELSEN Strategisk energiplan 2015-2025 OPLÆG TIL KOMMUNALBESTYRELSEN Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025. e i b ENERGY INNOVATION BORNHOLM e i b ENERGY INNOVATION

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af:

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af: Udarbejdet af konsulentfirmaet SRC International, repræsenteret ved Thorkild Kristensen og Kirsten Dyhr-Mikkelsen i samarbejde med Energiplangruppen og ProjectZero s styregruppe for masterplanprocessen.

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Energikoncept 2030. Sammenfatning

Energikoncept 2030. Sammenfatning Energikoncept 23 Sammenfatning En analyse af koncepter og udviklingsveje, der kan understøtte et konkurrencedygtigt og robust VE-baseret energisystem Vi forbinder energi og mennesker Indhold 1 Resumé...3

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

#SMART ENERGI. Fremtidens hjem bygger på åben kommunikation NR. 1 2014 SIDE 08

#SMART ENERGI. Fremtidens hjem bygger på åben kommunikation NR. 1 2014 SIDE 08 MAGASIN UDSENDT AF ENERGINET.DK OG DANSK ENERGI NR. 1 2014 #SMART ENERGI Fremtidens hjem bygger på åben kommunikation SIDE 08 10 Horizon 2020: EU uddeler de næste syv år 525 mia. kr. Sådan får din virksomhed

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 1. Sammenfatning og konklusion...3 2. Energi... 4 2.1 Elforsyning i Herning Kommune som geografisk område... 4 2.2 Elforbrug i Herning Kommune som virksomhed...

Læs mere

Energipolitisk Redegørelse 2003

Energipolitisk Redegørelse 2003 Energipolitisk Redegørelse 2003 Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse i henhold til lov om energipolitiske foranstaltninger Maj 2003 1. Et åbent og internationalt orienteret energimarked Regeringens

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

Hvorfor Vores energi kan løbe ud i sandet

Hvorfor Vores energi kan løbe ud i sandet Hvorfor Vores energi kan løbe ud i sandet Den nationale energipolitik og de kommunale strategier Eksempel: Energibyen Skive Reference til regeringens energipolitiske oplæg Vores energi, november 2011 Klaus

Læs mere

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28.

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. Udgivet af: Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. januar 2011 Dok.6357/11, sag 10/3378 2/39 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 4 1.1

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 1 Dansk transport uden kul og olie hvordan? Et oplæg til debat

Læs mere

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 Energiscenarier Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25 Indhold 1. Resumé 4 2. Indledning 12 3. VE-potentiale på lang sigt 14 4. Scenarier til 235 og 25 18 5. Teknologidata 22 6. Forbrugsmodellen 26 7.

Læs mere

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING 2013 2 Forord Spændende og travlt år for Business Center Bornholm 2013 var et både spændende og travlt år for Business Center

Læs mere

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi T E M A N U M M E R 2 0 1 1 Danmark satser på Smart Grid Intelligent elsystem med mere vedvarende energi NORDISK MILJØMÆRKNING Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark forsynes med el

Læs mere

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 ENERGISEKTORENS ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE HISTORISKEOMSTILLING OG OMSTILLING BETYDNING OG FOR BETYDNING DANMARK FOR DANMARK UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 FORORD Danmark har gennem de sidste 40

Læs mere

Aftale. om den danske energipolitik 2012-2020

Aftale. om den danske energipolitik 2012-2020 Den 22. marts 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik

Læs mere

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision "Hurtig omstilling til vedvarende energi. 10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen og Kresten

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020

Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020 Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020 Indhold Klima og miljø i Nykredit 2012... 3 2011-målet: Nykredits klima- og miljøarbejde indtil nu... 4 Klima- og miljøstrategi frem mod 2020...

Læs mere