Forsikringsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser"

Transkript

1 Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Indboforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Nr Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring

2 Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Afsnit 2: FÆLLES BESTEMMELSER Hvilke personer dækker forsikringen Hvor dækker forsikringen Forsikringspræmiens opkrævning og betaling Regulering af præmie, summer og selvrisiko Forsikringens varighed og opsigelse Flytning og risikoændringer Anmeldelse af skade Forsikring i andet selskab Krigs-, jordskælvs- og atomskader Klagemuligheder, love og vedtægter INDBOFORSIKRING TILLÆGSDÆKNINGER: Gælder kun hvis det fremgår af policen, at disse risici er medforsikret. Afsnit 7: Afsnit 8: GLAS- OG KUMMEFORSIKRING Hvad dækker forsikringen Hvilke skader dækker forsikringen CYKELDÆKNING Forsikringen omfatter Hvilke skader er omfattet Erstatningsopgørelse og selvrisiko Hvilke genstande er dækket Hvilke skader og genstande er dækket Redningsudgifter m.m Hvorledes beregnes erstatningen Forsikringssum underforsikring Dokumentation Afsnit 9: PLUDSELIG SKADE Hvor dækker forsikringen Forsikringen omfatter Forsikringen dækker Forsikringen dækker ikke Erstatningsopgørelse og selvrisiko Afsnit 3: Afsnit 4: Afsnit 5: DÆKNING UNDER REJSER Hvilke skader og genstande er dækket Hvorledes beregnes erstatningen ANSVARSFORSIKRINGEN Hvornår er man ansvarlig Forsikringssummen Hvilket ansvar er dækket Særlige regler RETSHJÆLPSFORSIKRING Almen vejledning Forsikringssummer og selvrisiko Afsnit 10: Afsnit 11: FUNKTIONSFEJL Hvilke genstande er dækket Hvilke genstande er ikke dækket Forsikringen dækker Forsikringen dækker ikke Erstatningsopgørelse og selvrisiko GOLFDÆKNING Hvor dækker forsikringen Hvilke genstande er omfattet Hvilke skader er dækket Hvilke skader er ikke dækket Erstatningsopgørelse og selvrisiko Afsnit 6: PSYKOLOGISK KRISEHJÆLP Hvad dækker forsikringen Afsnit 12: AFBESTILLINGSFORSIKRING Hvad dækker forsikringen Hvad dækker forsikringen ikke Hvilke udgifter er dækket Forhold i skadestilfælde Afsnit 13: ID-SIKRING Hvad er ID-misbrug Hvad omfatter forsikringen Hvad omfatter forsikringen ikke Hvornår gælder forsikringen Hvad skal der gøres ved mistanke om ID-misbrug.

3 Afsnit 1: Fællesbestemmelser HVILKE PERSONER DÆKKER FORSIKRINGEN? Forsikringstageren og dennes husstand Til husstanden regnes de familiemedlemmer, herunder plejebørn, der bor hos forsikringstageren, samt per so - ner der under ægteskabslignende forhold lever sam men med forsikringstageren eller dennes hjemmeboende børn. Det er dog en betingelse, at disse personer er tilmeldt Folkeregisteret på forsikringstagerens adres se. Forsikringen dækker ikke logerende De forsikredes ugifte børn under 21 år, under uddannelse dog 26 år, med bopæl uden for hjemmet. Det er dog en betingelse, at de bor alene og ikke har børn Fastboende medhjælp i husholdningen Ophører dækningen af en forsikret på grund af ændring i ovennævnte forhold, er den pågældende dog dækket, indtil anden forsikring er tegnet, dog højst i indtil 3 måneder Anden medhjælp i husholdningen, men kun under ansvarsforsikringen og kun for handlinger, der er foretaget som et led i forsikringstagerens husførelse HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN? Indboforsikringen dækker på det i policen anførte forsikringssted, og når de forsikrede genstande midlertidigt befinder sig uden for forsikringsstedet eller i kundeboks i et pengeinstitut. I fritidshus, autocamper, campingvogn, lystfartøj eller telt er erstatningspligten betinget af, at disse er beboet, dvs. når overnatning finder sted. Weekend-ophold alene bevirker ikke, at stedet kan betegnes som beboet i den mellemliggende periode. I perioden 1. juni til 31. august dækker indboforsikringen (efter samme regler som på helårsboligen) dog indbogenstande, der er medbragt fra helårsboligen til fritidshuset, selv om dette ikke er beboet Dækning under rejser i indtil 3 måneder til udlandet, herunder Færøerne og Grønland Ansvarsforsikringen og retshjælpsforsikringen dækker i Danmark og under rejser i indtil 3 måneder til udlandet, herunder Færøerne og Grønland Glas- og kummeforsikringen dækker i forsikringens helårsbolig hvis det fremgår af policen, at denne risiko er medforsikret FORSIKRINGSPRÆMIENS OPKRÆVNING OG BETALING Første præmie forfalder ved forsikringens ikrafttræden. Senere præmier på de anførte forfaldsdage Sammen med præmien opkræves tillige stempelafgift til staten samt andre offentligt fastsatte afgifter. I forbindelse med præmiens opkrævning og betaling er Storstrøms Forsikring berettiget til at opkræve et gebyr, som dækker de omkostninger der er forbundet med dette Hvis præmien ikke betales til tiden, sender selskabet en påmindelse om den manglende præmiebetaling og oplyser samtidig om konsekvenserne ved fortsat manglende betaling. Samtidig opkræver selskabet et ekspeditionsgebyr REGULERING AF PRÆMIE, SUMMER OG SELVRISIKO Præmien fastsættes efter den til enhver tid gældende tarif. Præmie, selvrisiko og den i policen anførte forsikringssum for indbo reguleres i overensstemmelse med lønog prisudviklingen. Den til enhver tid gældende præmie og forsikringssum for indbo fremgår af det girokort, ved hvilket præmien opkræves Storstrøms Forsikring G/S kan udover den årlige indeksregulering foretage ekstraordinære præmie eller beting elsesændringer med virkning fra enhver forfaldsdag. Ekstraordinære ændringer kræver mindst 1 måneds varsel, og forsikringstageren har ikke pligt til at acceptere men kan vælge at lade forsikringen udgå på forfaldsdagen. Storstrøms Forsikring G/S skal have skriftlig besked forinden FORSIKRINGENS VARIGHED OG OPSIGELSE Forsikringen er tegnet for et-årige perioder og er fortløbende, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb. Mod et gebyr på kr. 50 (2007 indeks) kan forsikringstageren vælge at opsige forsikringen med kun 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned. Opsiges forsikringen inden for det første forsikringsår, opkræves et supplerende gebyr på kr. 500 (2007 indeks) Efter enhver anmeldt skade er såvel forsikringstageren som Storstrøms Forsikring G/S indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller efter afvisning af skaden berettiget til at ophæve forsikringen med 14 dages varsel FLYTNING OG RISIKOÆNDRINGER Selskabet skal underrettes: 1. Hvis forsikringstageren flytter til anden helårsbolig. 2. Hvis helårsboligens tag ændres til stråtag eller fra stråtag til anden tagbelægning. 3. Hvis indboet - bortset fra beklædningsgenstande - opmagasineres. 4. Undladelse af at give ovennævnte meddelelse kan medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvis. Disse forhold kan endvidere få betydning for en ændring af præmien i op- eller nedadgående retning.

4 16.00 ANMELDELSE AF SKADE Enhver skade skal straks anmeldes til selskabet Tyveri, ran, røveri, overfald og hærværk skal desuden straks anmeldes til politiet. Kvittering herfor skal indsendes sammen med anmeldelsen. Ved tyveriskade i udlandet skal skriftlig bekræftelse fra det stedlige politi vedlægges anmeldelsen Undladelse af at efterkomme ovennævnte forskrifter kan få betydning for opklaringen og erstatningen Ved anmeldelse af tyveriskade må forsikrede sandsynliggøre, at tyveri foreligger, idet glemte, tabte eller forlagte genstande ikke erstattes FORSIKRING I ANDET SELSKAB Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne KRIGS-, JORDSKÆLVS- OG ATOMSKADER Forsikringen dækker ikke skader som følge af: Krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog, hvis sådanne forhold indtræffer i det land, hvori de sikrede opholder sig på rejse uden for Danmark i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Det forudsættes, at der ikke foretages rejse til et land, der befinder sig i en af de nævnte situationer Jordskælv eller andre naturforstyrrelser i Danmark Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter KLAGEMULIGHEDER, LOVE OG VEDTÆGTER Klagemuligheder: Er der opstået uoverensstemmelse mellem forsikrede og Storstrøms Forsikring G/S om forsikringen, og fører en fornyet henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat og ønsker forsikrede at klage, skal det foregå på følgende måde: Klagen indsendes til selskabets klageansvarlige. Det fremgår af selskabets hjemmeside, hvem der er den klageansvarlige. Klagen skal indsendes på et særligt klageskema, som rekvireres hos selskabet. Hvis resultatet af denne klage stadig ikke er tilfredstillende kan forsikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon (mellem kl ) Klager til ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Klageskema og girokort til brug for gebyrindbetalingen kan rekvireres hos: Storstrøms Forsikring G/S Ankenævnet for Forsikring Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup Telefon LOVE OG VEDTÆGTER For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed, samt Storstrøms Forsikrings til enhver tid gældende vedtægter. Afsnit 2: Indboforsikring HVILKE GENSTANDE ER DÆKKET? Indbo og andre private ejendele, som er nævnt i dækningsskemaet, som 1. forsikrede ejer. 2. forsikrede iøvrigt bærer risikoen for Forsikringen dækker ikke: 1. Motorkøretøjer, campingvogne, luft- og søfartøjer - herunder windsurfere - samt dele og tilbehør hertil, med mindre de er særligt nævnt i dækningsskemaet. 2. Under opmagasinering - bortset fra opmagasinering af beklædningsgenstande HVILKE SKADER OG GENSTANDE ER DÆKKET? - se dækningsskemaet REDNINGSUDGIFTER, FLYTTEOMKOSTNINGER OG MERUDGIFTER VED FRAFLYTNING Forsikringen dækker: Tab eller beskadigelse af de forsikrede genstande i forbindelse med forsvarlige redningsforanstaltninger til afværgelse af truende skade på personer eller ting, der tilhører andre I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, erstattes ud over forsikringssummen endvidere: 1. Rimelige udgifter til redning, bevaring og oprydning. 2. Rimelige udgifter til ud- og indflytning samt til opmagasinering som følge af, at helårsboligen må fraflyttes, i indtil 1 år. 3. Andre rimelige merudgifter i anledning af helårsboligens fraflytning i indtil 1 år HVORLEDES BEREGNES ERSTATNINGEN? For genstande, der er indkøbt som nye og er mindre end 2 år gamle, og iøvrigt er ubeskadigede, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande.

5 23.20 For genstande der er mere end 2 år gamle, købt som brugte eller i forvejen er beskadigede, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder For kortslutningsskader, skader på køle- og fryseanlæg, cykler, film o.l. gælder følgende særlige regler: KORTSLUTNING Skade som følge af kortslutning erstattes med følgende procenter af nyværdien/genanskaffelsesprisen: Genstandens alder: Procent: indtil 2 år: 100% indtil 3 - : 80% indtil 4 - : 70% indtil 5 - : 60% indtil 6 - : 50% indtil 7 - : 40% indtil 8 - : 30% indtil 9 - : 20% Derudover : 0 Udgifter til reparation erstattes efter samme regler KØLE- OG FRYSEANLÆG Skade på køle- og fryseanlæg som følge af, at indholdet er blevet ødelagt på grund af en tilfældig strømafbrydelse til anlægget, erstattes efter samme regler som kortslutningsskade FILM OG LIGNENDE Skade på private optagelser på film, bånd, manuskripter og lignende ansættes alene til udgiften til genanskaffelse af anvendt råmateriale. Der ydes ingen erstatning for manuskripter og tekniske tegninger Storstrøms Forsikring G/S kan erstatte en skade ved at - sætte beskadigede genstande i væsentlig samme stand som før skaden - godtgøre værdiforringelsen - overtage genstandene mod at levere genstande svarende til de skaderamte (ved nyværdi tilsvarende nye genstande) - overtage genstandene mod at betale kontant erstatning DOKUMENTATION For at få erstatning må man kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at man har haft de beskadigede eller stjålne genstande, og at alder og genanskaffelsespriserne er som anført i skadeanmeldelsen. Dette kan gøres ved, at man sammen med anmeldelsen i det omfang, man er i besiddelse heraf indsender originale kvitteringer/regninger for købet, købekontrakt eller certifikater. I egen interesse bør forsikringstageren derfor gemme købsnotaer for alle nyere ting og i særdeleshed i mindst 5 år for mere langvarige forbrugsgoder som f.eks. fjernsyn, stereoanlæg m.v.. Købes tingene privat, bør man sikre sig en dateret overdragelseserklæring med angivelse af, hvad der købes, og hvad prisen er. Det hele kan suppleres med fotos af de mest værdifulde ting. Med hensyn til dokumentation for genanskaffelsespriserne kan man som regel få de handlende til at udstede en erklæring. Kan man ikke dokumentere eller sandsynliggøre sit krav, specielt for længerevarende forbrugsgoder, har selskabet ret til at afvise kravet helt eller fastsætte erstatningen efter er skøn. Afsnit 3: Dækning under rejser FORSIKRINGEN DÆKKER Under rejser til/fra og i udlandet, Færøerne og Grønland i indtil 3 måneder fra afrejsedatoen. Dækning ydes efter de regler, der gælder for indboforsikringen - når genstandene medbringes eller sendes som rejsegods. Indskrevet rejsegods, der sendes med fly, bane eller fragtmand, er desuden dækket ved bortkomst eller beskadigelse, hvad enten bestemmelsesstedet er i Danmark eller i udlandet FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE Skader, som skyldes dårlig emballage eller udflyden af medbragte væsker. Skader, som består i almindelig ramponering af kufferterne og tasker. Tab eller udgifter ved forsinket fremkomst af rejsegods. Skader, der er omfattet af en anden forsikring, der dækker rejsegods FORSIKRINGSSUM - UNDERFORSIKRING Hvis værdien af de forsikrede ting overstiger forsikringssummen, er der tale om underforsikring Viser det sig i skadetilfælde at der er tale om underforsikring, erstattes tabet kun forholdsmæssigt HVORLEDES BEREGNES ERSTATNINGEN? Skader opgøres efter samme regler, som er gældende for indboforsikringen. Den samlede erstatning kan dog ikke overstige 10% af policens forsikringssum og en enkelt genstand kan højst erstattes med 5% af indboforsikrinssummen.

6 Afsnit 4: Ansvarsforsikring HVORNÅR ER MAN ANSVARLIG? Efter dansk ret er man juridisk ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade. Denne hovedregel skyldreglen - står ikke skrevet i nogen lov, men er opstået gennem århundreders retspraksis. Er skadevolderen uden skyld i skaden, kaldes den hændelig, og for hændelig skade er man ikke ansvarlig. Derfor må skadelidte i en sådan situation selv bære tabet. Ansvarsforsikringens formål er at betale for en sikret, hvis denne har pådraget sig et erstatningsansvar, og at bidrage til at friholde sikrede, hvis der rejses et uberettiget erstatningskrav mod ham eller hende. Storstrøms Forsikring G/S træffer iøvrigt bestemmelse om sagens behandling over for skadelidte. Sikredes anerkendelse af erstatningsansvar forpligter kun sikrede selv - ikke Storstrøms Forsikring G/S. Sikrede kan derfor - ved at anerkende et erstatningsansvar - risikere selv at måtte betale erstatning, som ikke dækkes af forsikringen FORSIKRINGSSUM Forsikringen dækker for hver forsikringsbegivenhed med indtil 10 millioner for personskade 2 millioner for skade på ting og dyr Udover erstatningen til den skadelidte dækkes omkostninger i forbindelse med erstatningssagen samt eventuelle renter af erstatningsbeløbet, selv om forsikringssummen derved overskrides HVILKET ANSVAR ER DÆKKET? Denne forsikring dækker i de tilfælde, hvor en af de sikrede pådrager sig et juridisk erstatningsansvar som privatperson, for skader på personer eller ting forvoldt i forsikringstiden. Derudover - d.v.s. uanset, at der ikke måtte være et juridisk erstatningsansvar - yder forsikringen dækning ved gæstebudsskader, jvf. punkt GÆSTEBUDSSKADER Denne forsikring dækker gæstebudsskader. Gæstebudsskader er skader på ting, som sker under almindeligt privat samvær, og hvor den juridiske bedømmelse typisk ville frifinde skadevolderen fra ansvar, netop fordi det er foregået under dette samvær. Erstatningen begrænses til kr ,- pr. skade SÆRLIGE REGLER AFTALER Undtaget er ansvar, der udelukkende støttes på aftaler ANTENNER Forsikringen dækker ansvar for antenner, tekniske installationer o.lign., herunder ansvar over for husejeren BÅDE Ansvar for både er kun dækket for: 1. personskade forvoldt ved sejlads med både uden motor, eller med både hvis motorkraft ikke er over 25 hk, samt personskade forvoldt med disse både på land. 2. tingskade forvoldt ved sejlads med robåde, kanoer, kajakker samt andre både, under 5½ m længde, når eventuel motorkraft ikke overstiger 5 hk, samt tingskade forvoldt med disse både på land BERUSELSE - NARKOTIKA Undtaget er ansvar for skade der uanset skadevolderens sindstilstand er forvoldt under selvforskyldt beruselse eller påvirkning af narkotika FORSÆT Ansvar for forsætlig skade er kun dækket, hvis skadevolder er under 14 år eller på grund af sin sindstilstand har manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt FORURENING - OLIE M.V. Forsikringen dækker ikke ansvaret for forurening af luft, jordbund eller vand samt dermed forvoldt skade på dyr og ting. Dog dækkes sådant ansvar hvis skaden: 1. er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld, og 2. ikke er en følge af, at forsikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende forskrifter FLYVNING Undtaget er ansvar for skade forvoldt ved benyttelse af registreringspligtige luftfartøjer FRITIDSHUS Ansvar som ejer eller bruger af fritidshus og -grund er dækket HESTE Ansvar for heste til privat brug er dækket HUNDE Undtaget er ansvar for skade forvoldt af hunde HUS OG GRUND Ansvar for skade forvoldt som ejer eller bruger af privat grund samt af en- og to-familiehus er dækket, hvis huset i overvejende grad anvendes til beboelse, og forsikrede bor i huset.

7 43.21 JAGT Ansvar for skade forvoldt under jagt dækkes kun, hvis ansvaret ikke er eller ikke ville være dækket under jagt forsikringen LÅN, LEJE M.V. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting: 1. som ejes af de forsikrede 2. som forsikrede har til brug, lån, leje eller opbevaring (ansvar for skade på indbo som forsikrede har til lån eller leje er dog dækket i indtil en måned fra overtagelsesdagen. Erstatningen begrænses til kr ,- pr. skade. 3. som forsikrede har til befordring, bearbejdelse, behandling eller har sat sig i besiddelse af MOTORDREVNE HAVEREDSKABER Ansvar for motordrevne haveredskaber under 20 hk er dækket, når lovpligtig ansvarsforsikring ikke er eller skul le være tegnet. Ansvar efter færdselsloven ved brug af disse motordrevne haveredskaber dækkes med færdselslovens summer MOTORDREVET LEGETØJ Ansvar for motordrevet legetøj under 1 hk er dækket MOTORKØRETØJ Ansvar for benyttelse af motordrevne køretøjer dækkes ikke. Afsnit 5: Retshjælpsforsikring RETSHJÆLPSFORSIKRINGEN Forsikringsbetingelserne for retshjælpsforsikringen er ens i alle selskaber, og det er de enhver tid gældende forsikringsbetingelser, der lægges til grund for dækningen. Det, der nedenfor er anført om retshjælpsforsikringens dækningsområde, er således kun en ufuldstændig beskrivelse. De fuldstændige vilkår for denne dækning rekvireres hos Storstrøms Forsikring eller Forsikringsoplysningen Der bør rettes henvendelse til en advokat, da det er en betingelse for dækning, at en advokat vil påtage sig sagen RETSHJÆLPSFORSIKRINGEN DÆKKER Omkostninger i forbindelse med visse private retstvister. Tvist skal i denne forbindelse forstås som en uenighed af retlig art. Som eksempler på områder, der er dækket, kan nævnes tvister vedrørende Mindre private lejemål Erstatning (ikke erhverv) Køb og salg af indbogenstande Familie- eller andre private forsikringers dækningsområde OMRÅDER DER IKKE ER OMFATTET Arbejds- eller lønspørgsmål Skatte- og afgiftssager De fleste familieretlige spørgsmål Opløsning af ægteskab eller andre formuefællesskaber Skiftesager Straffesager Inkassosager mod den sikrede Fast ejendom Motorkøretøjer Lystbåde FORSIKRINGEN DÆKKER Med indtil kr Selvrisiko udgør 10% dog mindst kr pr. instans. De anførte beløb indeksreguleres ikke Hvis sikrede kan opnå fri proces, dækkes uden beregning af selvrisiko. Afsnit 6: Psykologisk Krisehjælp Hvad dækker forsikringen Forsikringen dækker psykologisk bistand ved hændelser opstået i forsikringstiden såfremt den forsikrede eller en i dennes husstand bliver involveret i en pludselig, akut opstået, traumatisk hændelse som følge af: 1. Dødsfald eller opstået livstruende sygdom eller dødsfald hos sikrede eller dennes nærmeste Familie. Ved nærmeste familie forstås sikredes ægtefælle, samlever, børn, svigerbørn, børnebørn, forældre, bedsteforældre, svigerforældre, søskende, svigerinder eller svogre. 2. Indbrud, brand, eksplosion i sikredes eget hjem 3. Overfald, røveri, voldtægt 4. Part i et trafikuheld 5. Skilsmisse 6. Abort Dækningsomfang Forsikringen dækker max. 10 timers psykologbehandlinger i Danmark pr. sikrede pr. hændelse. Anmeldelsen skal ske til SOS inden 6 måneder fra hændelsens opståen. Krisepsykologisk bistand ydes alene i relation til de i betingelserne omfattende skadesituationer og når hændelsen sker i fritids/privatlivet. Arbejdsrelaterede hændelser er derfor ikke omfattet af forsikringen Anden forsikring eller dækning Forsikringen dækker de faktiske udgifter efter fradrag af tilskud fra det offentlige og/eller tilskud fra Sygeforsikringen Danmark.

8 Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og dette selskab har taget forbehold om, at dækningen bortfalder eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne. Tillægsdækninger Gælder kun, hvis det fremgår af policen, at denne risiko er medforsikret. Afsnit 7: Glas- og kummeforsikring Gælder kun, hvis det fremgår af policen FORSIKREDE GENSTANDE Glas, der er bygningsbestanddele WC-kummer og -cisterner, bideter, håndvaske og badekar. Genstandene skal befinde sig i den sikredes helårsbolig, og de skal være indsat, indrammet eller på anden måde endeligt anbragt i hel stand på deres plads som bygningsbestanddele DÆKKEDE SKADER Forsikringen dækker brud, afskalning, ridsning eller lignende på de forsikrede genstande, når disse som følge heraf er blevet ubrugelige FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE Punktering af termoruder eller utætheder i sammensætningen af disse Skader på genstande i erhvervslokaler samt drivhuse Skader sket i forbindelse med ombygning, vedligeholdelse eller reparation af de forsikrede genstande, deres rammer, indfatning eller lignende Skader, som er dækket under en tegnet bygningsforsikring. Afsnit 8: Cykeldækning Gælder kun, hvis det fremgår af policen FORSIKRINGEN OMFATTER Dækningen omfatter cykler med max. kr pr. cykel pr. skadebegivenhed. Cykler med en hjuldiameter på under 12 tommer anses ikke for cykler, men betragtes som almindeligt privat indbo. Ovennævnte max. sum kan forhøjes. Forsikringssummen fremgår af policen FORSIKRINGEN DÆKKER Cykeldækningen omfatter følgende skader, som er anført i betingelserne: Brand, lynnedslag og eksplosion m.v. Udstrømning af væsker (Typisk vandskade) Storm og visse nedbørsskader Tyveri, der er dog kun dækning hvis cyklens stelnummer kan oplyses. Cyklen var låst med en lås, der er godkendt af Dansk Varefakta Nævn eller selskabet. Låsebevis med oplysning om låsens fabrikat og købsdato medsendes skadesanmeldelsen. Røveri og overfald m.v. Hærværk i forbindelse med tyveri eller tyveriforsøg uanset stedet. Dækningen omfatter dog ikke hærværk begået af en sikret, medhjælp eller logerende, eller andre personer, der med sikredes samtykke eller i øvrigt lovligt befinder sig i sikredes helårshus eller fritidshus ERSTATNINGSOPGØRELSE Selskabet kan vælge mellem følgende måder at erstatte tabet, som nævnte i betingelserne; Sætte genstanden i væsentligt samme stand som før skaden Godtgøre værdiforringelsen for beskadigede genstand Fremskaffe eller levere nye genstande I øvrigt udligne det lidte tab kontant Hvis selskabet ikke fremskaffer eller leverer nye genstande, kan sikrede forlange kontanterstatning. Kontanterstatning sker efter følgende procent af genanskaffelsesprisen for en tilsvarende ny cykel på skadetidspunktet, hvis cyklen i øvrigt var ubeskadiget; CYKLER Cykler erstattes efter nedenstående tabel med en procentsats af genanskaffelsesprisen for en tilsvarende ny cykel: Cyklens alder: Procent Cyklens alder: Procent indtil 1 år 100% indtil 10 år 39% % % % % % % % % % % % % % % % % over 18-10% Dokumenteres cyklen købt som brugt og fuldstændig istandgjort anvendes priserne for en tilsvarende brugt cykel. Retten til erstatning for cykeltyverier er betinget af følgende: at cyklens stelnummer kan oplyses at cyklen er aflåst med en fastmonteret lås, der er godkendt af Dansk Varefakta Nævn eller forsikringsselskabet at låsebeviset medsendes skadeanmeldelsen.

9 84.00 Udvidet cykeldækning: (Gælder kun hvis det fremgår af policen, at denne risiko er medforsikret) Hvilke genstande er dækket: Forsikringen dækker cykler, som er nævnt i policen og som tilhører sikrede og som udelukkende bruges til privat brug Hvilke skader dækker forsikringen: Forsikringen dækker skader på cykler som nævnt under indboforsikringens afsnit samt pludselige skader. Ved pludselig skade forstås en skade, hvor både skadens årsag og skadens virkning er øjeblikkelig og uventet. Årsag og virkning skal således ske samtidig og ikke over et tidsrum Forsikringen dækker med indtil kr pr. cykel, dog maksimalt kr pr. forsikringsår Forsikringen dækker ikke: Skader som følge af træthedsbrud og rustangreb i rammer og konstruktion Kørselsskader af enhver art på eger, dæk og fælge Påregnelige kosmetiske skader i form af skrammer, ridser og afskalninger, der ikke indebærer nedsat funktion. Farve- og mønsterforskelle efter reparation Merudgifter som følge af opgradering til nyere eller større komponentgrupper Skader, der er dækket af garanti- eller serviceordninger Skader, som skyldes overbelastning, fejlanvendelse, fejlmontering eller skade sket under reparation Skade, der alene opstår i og er begrænset til cyklens mekaniske, elektriske eller elektroniske dele (fx elmotor) samt funktionsfejl, hvor der i øvrigt ikke er sket skade på cyklen Skader på cyklen i forbindelse med udlån eller udlejning til personer, der ikke er omfattet af gruppen af sikrede, jf. forsikringsbetingelserne for famlie/indboforsikringen Skade på cyklen under deltagelse i cykelløb, som kræver licens Ved tyveri fra loft/kælderrum, skure, udhuse, carporte og garager, medmindre der foreligger indbrud i forsvarligt aflukket og aflåst bygning eller lokale, der en del af en bygning, og der kan konstateres voldeligt opbrud Skade, der skyldes, at sikrede har udvist grov uagtsomhed, har handlet forsætligt eller ved kørsel i spiritus-, medicin- eller narkotikapåvirket tilstand Selvrisiko: Af enhver skade under denne dækning fratrækkes en selvrisiko på 10%, dog minimum kr og maksimum kr Erstatningsopgørelse: Skaden opgøres til, hvad det koster at få den beskadigede cykel repareret. Kan cyklen ikke repareres, tages udgangspunkt i prisen for en identisk eller nærmest identisk cykel. Erstatningen reguleres herefter med de procenter der er anført i tabellen under totalskade Totalskade herunder tyveri dækkes med et beløb svarende til følgende procenter af nyværdien for en identisk eller nærmest identisk ny cykel. Alder Erstatning 0-1 år 100% 1-2 år 90% 2-3 år 80% 3-4 år 70% 4-5 år 60% 5-6 år 50% 6-7 år 40% 7-8 år 30% 8-10 år 20% år 15% Er cyklen ældre end 15 år erstattes med 10%. For cykler, der er under 1 år gamle og ikke beskadiget i forvejen, kan selskabet i stedet for at udbetale kontanterstatning jf. alderstabellen vælge at levere en ny cykel, der identisk eller nærmest identisk med beskadigede eller stjålne cykel. Eftermonteret udstyr erstattes jf. ovennævnte alderstabel, såfremt alder på udstyret kan dokumenteres, eller ydes erstatning efter cyklens alder Retten til dækning af cykeltyverier er betinget af følgende: at cyklens stelnummer kan oplyses. Ved håndbyggede cykler uden stelnummer kan fotodokumentation anvendes efter aftale med selskabet. at cyklen var aflåst med en lås, der er godkendt af Dansk Varefakta Nævn eller forsikringsselskabet, samt at det originale låsebevis medsendes skadesanmeldelsen. at cyklen på anden måde opbevares forsvarligt, idet det bemærkes at tyveri kun dækkes såfremt der foreligger indbrud i forsvarligt aflåst bygning eller lokale der er del af en bygning, og at der kan konstateres voldeligt opbrud at cyklen under transport er forsvarligt fastgjort og låst til transportmidlet i form af minimum 8 mm wirelås eller kæde gennem stellet. Afsnit 9: Pludselig skade Gælder kun, hvis det fremgår af policen HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN? Forsikringen dækker i Danmark FORSIKRINGEN OMFATTER Almindeligt privat indbo Særligt privat indbo Genstandene er højst dækket med 10% af indboforsikringens forsikringssum, dog maksimalt med kr pr. forsikringsbegivenhed.

10 92.00 FORSIKRINGEN DÆKKER Anden pludselig skade, der ikke er nævnt eller undtaget i de dækninger, som andet sted er omfattet af forsikringsbetingelserne for indbo. Ved pludselig skade forstås en skade, hvor både skadens årsag og virkning er øjeblikkelig og uventet. Årsag og virkning skal altså ske samtidig og ikke over et tidsrum, som f.eks. vandskade forårsaget af dryp eller udsivning FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE Skade, der er fremkommet ved almindeligt brug, f.eks. ridser, skrammer, tilsmudsning samt spild af fødevarer og væsker. Skade, der er forvoldt af dyr. Skade, der skyldes slid, mangelfuld vedligeholdelse eller fejlbetjening. Skade, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstilling eller udførelsen. Skade, der er dækket af garanti- eller serviceordning. Glemte, bortkomne elle forlagte ting. Skade, hvis sikrede har udvist grov uagtsomhed Skade forvoldt med fortsæt ERSTATNINGSOPGØRELSE Erstatningen opgøres efter reglerne i Indboforsikring afsnit For pludselig skadedækning gælder en selvrisiko på kr (2011) af enhver skade. I det omfang Indboforsikringen er tegnet med en højere generel selvrisiko, er det denne generelle selvrisiko, der gælder. Afsnit 10: Funktionsfejl Gælder kun, hvis det fremgår af policen HVILKE GENSTANDE ER DÆKKET? Dækningen omfatter nedennævnte genstande: Almindeligt privat indbo Særligt privat indbo De forsikrede genstande skal tilhøre sikrede og udelukkende være til privat brug. Genstanden må ikke være 4 år eller ældre, fra første købsdato, på skadestidspunktet. Genstande der er købt brugt er omfattet indtil 4 år fra den oprindelige første købsdato. Genstandene er højst dækket med 10% af forsikringssummen for indbodækningen dog maksimalt kr pr. forsikringsbegivenhed FØLGENDE GENSTANDE ER IKKE DÆKKET Genstande der er 4 år eller ældre Motoriserede haveredskaber, el-scootere eller elektriske apparater, der kun er til udendørs brug. Løse dele til apparaterne, som ikke er en fast del af apparatet, f.eks. kabler, tasker, batterier, pærer, hukommelseskort, blækpatroner m.m. Brugte apparater, der var beskadigede på anskaffelsestidspunktet Apparater der er lånt er lejet Apparater til erhvervsmæssig brug Bortkomne, glemte eller forlagte genstand FORSIKRINGEN DÆKKER Forsikringen dækker alle indefra kommende skader på elektriske apparater, der lovligt kan forhandles eller lovligt kan anvendes i Danmark. Skaden skal være konstateret og anmeldt inden for denne 4 års periode FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE Genstande der er 4 år eller ældre Skade på motoriserede haveredskaber, el-scootere eller elektriske apparater, der kun er til udendørs brug. Skade der skyldes slitage, mangelfuld vedligeholdelse, fejlbehandling, fejltilslutning, forkert reparation eller skader, der sker under reparation. Fejl i og tab af software, data m.v. samt pixelfejl Skade, der er dækket af garanti, serviceordning eller sælgers ansvar i henhold til de køberetslige regler. Skade, der skyldes fortsæt eller, at sikrede har udvist grov uagtsomhed. Skade forvoldt af dyr Sodskade, fra ikke forskriftmæssigt indrettet fyringsanlæg/ildsted samt levende lys, olielamper, gryder o.l ERSTATNINGSOPGØRELSE Erstatningen opgøres efter reglerne i forsikringsbetingelserne punkt Der foretages dog ingen afskrivning på grund af alder Ved enhver skade gælder en selvrisiko på kr (2011). Afsnit 11: Golfdækning Gælder kun, hvis det fremgår af policen HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN? De forsikrede genstande er dækket i Danmark og under rejser og ophold i op til 3 måneder i udlandet FORSIKRINGEN OMFATTER Dækningen omfatter golfudstyr (bags, bolde, køller og vogne uden motor) samt rede penge HVILKE SKADER ER DÆKKET? Indboforsikringens dækning for golfudstyr er udvidet til at dække: Dækning af golfudstyr ved brand-, tyveri- og vandskade, når dette befinder sig i aflåst skab i hjemklubben. Pludseligt opståede skader på egne golfkøller, bags og vogne uden motor.

11 Tyveri af rede penge fra aflåst skab i en registreret golfklub. Hole in one i match over mindst 18 huller, når dette er bevidnet af en medspiller eller en fra klubbens bestyrelse FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE Golfudstyr samt rede penge erstattes ikke, hvis dette er glemt, tabt eller forlagt. Skader opstået som følge af slidtage eller fejl i de beskadigede genstand Pludselig opståede skader, der alene er kosmetiske og ikke forringer genstandens brugsværdi ERSTATNINGSOPGØRELSE Den samlede maksimale erstatning pr. forsikringsår udgør kr Enkelte genstande samt rede penge erstattes hver for sig med op til kr pr. forsikringsbegivenhed. Ved hole in one udbetales kr Golfudstyr erstattes med genstandens handelsværdi umiddelbart før skaden, dog erstattes golfkøller efter følgende regler: Køller der er mindre end 2 år gamle erstattes med genanskaffelsesprisen som ny på skadetidspunktet. Køller der er mere end 2 år gamle, men mindre end 4 år gamle erstattes med 75% af genanskaffelsesprisen som ny på skadetidspunktet. Køller der er mere en 4 år gamle, men mindre end 6 år gamle erstattes med 50% af genanskaffelsesprisen som ny på skadetidspunktet Køller der er mere end 6 år gamle erstattes ikke. Ved skade på enkelte køller ydes ikke erstatning for fuldt sæt Efter der er ydet erstatning, tilfalder de erstattede genstande selskabet. Afsnit 12: Afbestillingsforsikring Gælder kun, hvis det fremgår af policen HVILKE SKADETILFÆLDE DÆKKER AFBESTIL- LINGSFORSIKRINGEN? Forsikringen dækker, hvis ferierejsen ikke kan påbegyndes som følge af: Sikredes død. At sikrede bliver indlagt på hospitalet på grund af akut sygdom eller tilskadekomst. At sikrede på baggrund af en medicinsk lægelig vurdering ikke kan påbegynde rejsen. Tilstanden skal være dokumenteret af en lægeerklæring fra sikredes egen læge. Lægeerklæringen skal kunne tiltrædes af selskabets læge. At der opstår akut sygdom eller tilskadekomst, der medfører hospitalsindlæggelse hos sikredes familie indenfor 1 måned op til afrejse. At der indtræffer dødsfald i den sikredes familie. At sikrede af medicinske årsager ikke kan modtage en krævet vaccination, som pludselig bliver stillet som et krav for at rejse til feriemålet. Det er en betingelse, at kravet bliver stillet, efter rejsen er betalt. At den sikrede rammes af en pludselig opstået sygdom eller tilskadekomst, som gør, at sikrede er ude af stand til at udøve den på ferien planlagte hovedaktivitet (Tabt feriemål). At der er sket en væsentlig skade i sikredes private bolig som følge af brand, storm, oversvømmelse eller indbrudstyveri. Det er en betingelse, at skaden sker umiddelbart inden afrejsen, og at den kræver, at sikrede er til stede. At sikredes virksomhed bliver udsat for en væsentlig skade som følge af brand, eksplosion, storm, oversvømmelse, indbrudstyveri, konkurs, en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse eller bedrageri begået af en medarbejder. Det er en betingelse, at skaden sker umiddelbart inden afrejsen, og at den kræver, at sikrede er til stede. At sikredes rejseledsager har ret til at afbestille sin rejse efter tilsvarende regler som de i disse betingelser nævnte. Det er dog en betingelse, at rejseledsagerens afbestilling betyder, at sikrede ellers må rejse alene, og at sikrede selv skaffer den nødvendige dokumentation for rejseledsagerens afbestilling. At sikrede ikke har bestået en eksamen ved en højere videregående læreanstalt, og at sikrede derfor skal til reeksamination. Det er en betingelse, at sikrede er studieaktiv, har købt rejsen før den ikke beståede eksamen, og at sikrede skal til reeksamination i rejseperioden eller inden for en uge efter den planlagte dato for hjemkomst. At sikrede ikke kan rejse i tilfælde af: Krig, terror, naturkatastrofer eller epidemi. Der opstår eller er overhængende fare for en af ovennævnte hændelser i det land/område uden for Danmark, som forsikrede har bestilt og betalt rejser til. Forsikringen dækker, hvis Det Danske Udenrigsministerium, dansk ambassade eller lignende institution har konstateret og dokumenteret hændelser efter følgende forudsætninger: Når det Danske Udenrigsministerium fraråder indrejse eller allerede har anbefalet evakuering. Når det Danske Udenrigsministerium ikke direkte fraråder indrejse eller har taget initiativ til evakuering kan rejsen afbestilles efter aftale med Storstrøms Forsikring Aftale om afbestilling af rejsen kan ske, når situationen er opstået i det område, hvor forsikrede skal opholde sig og færdes i, og hvor det må vurderes, at det vil være forbundet med markant øget risiko eller usikkerhed for forsikrede, at opholde sig eller færdes der. Det er en betingelse for erstatning, at beslutning om afbestilling først træffes umiddelbart inden afrejse.

12 FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE Såfremt forsikringen ikke er begæret/betalt inden rejsen betales. Såfremt sygdommen/symptomer på sygdommen eller tilskadekomsten, der er årsag til afbestillingen, var til stede ved betalingen af rejsen. Er forsikringen ikke i kraft, når du betaler rejsen, er det også en betingelse, at der ikke er symptomer på sygdommen eller eksisterer en tilskadekomst, når forsikringen træder i kraft. Hvis der er tale om en kronisk eller eksisterende sygdom, er det en betingelse, at sygdommen har været i en stabil god fase i de sidste to måneder, før rejsen blev betalt. Ved dødsfald i den nærmeste familie er det en betingelse, at afbestillingen sker af rent praktiske årsager HVILKE UDGIFTER DÆKKER REJSEFORSIKRINGEN? Forsikringen dækker den del af rejsens pris, der vedrører den enkelte forsikrede, og som kan kræves betalt af rejsearrangøren i henhold til gældende ret (herunder Pakkerejseloven), når der indtræffer en begivenhed, som er omfattet af forsikringen. Den maksimale erstatningssum udgør kr Såfremt den person, der er årsag til afbestillingen, er fyldt 75 år, begrænses selskabets hæftelse til maksimalt kr pr. forsikrede FORHOLD I SKADETILFÆLDE Du kan anmelde din skade til SOS eller få tilsendt en skadesanmeldelse ved at kontakte SOS. Ubenyttede flybilletter, busbilletter eller lignende og faktura fra rejsearrangøren skal sendes til SOS. SYGDOM/TILSKADEKOMST/DØDSFALD Senest på afrejsedatoen skal behandlende læge udfylde lægeerklæring på bagsiden af skadesanmeldelsen (betales af sikrede) med diagnose. På anmodning skal du give SOS s læge adgang til alle relevante sygejournaler og oplysninger om tidligere sygdomsforløb. Ved dødsfald vedlægges kopi af dødsattest. BRAND ELLER INDBRUD Politirapport sendes til SOS. MANGLENDE BESTÅELSE AF EKSAMEN: Tidspunkt for eksamen skal oplyses, og dokumentation for at eksamen ikke er bestået sendes til SOS. Ved akut sygdom skal lægeerklæring sendes til SOS. VACCINATION Lægelig dokumentation for, at sikrede ikke kan modtage vaccinationen skal sendes til SOS. DEFINITIONER Familie: Herved forstås sikredes familie, hvilket vil sige: ægtefælle, samlever(ske), forældre, svigerforældre, børn, børnebørn, svigerbørn, søskende, svigerinder, svogre, papforældre, papsøskende og bedsteforældre. Alle skader omfattet af afsnit 6 Psykologisk krisehjælp og afsnit 12 Afbestillingsforsikring skal anmeldes til: SOS International a/s Nitivej Frederiksberg telefon fax Afsnit 13: ID-sikring Hvad er ID-misbrug? Forsikringen hjælper dig med at standse ID-misbrug og mindske de økonomiske og menneskelige konsekvenser mest muligt. Ved ID-misbrug forstår vi, at en ukendt person ulovligt eller uautoriseret bruger din identitet (fx cpr.nr., navn eller adresse) for at opnå økonomisk vinding fra en tredjepart. Det kan fx være at åbne en bankkonto, søge om kredit eller lån, købe varer over internettet eller registrere telefonabonnementer eller andre abonnementer i dit navn. ID-misbrug i forsikringens forstand omfatter ikke hvis nogen misbruger din identitet på sociale medier eller misbruger dine betalingskortoplysninger eller kontooplysninger (fx ved phishing) Hvad omfatter forsikringen? Vi kan hjælpe dig med at: afvise uberettigede krav fra kreditorer (fx telefonselskaber og internetbutikker), kontakte kreditbureauer (fx Experian det tidligere RKI) og hjælper med at undgå uberettiget registrering, dække nødvendig juridisk bistand hos os, samt efter vores forudgående godkendelse omkostninger til juridisk bistand for max kr. hos et af os godkendt advokatfirma, dog ikke til retssager om krav opstået som følge af ID-misbrug, rådgive og vejlede om hvordan du skal forholde dig ved mistanke om ID-misbrug og hvordan du generelt undgår ID-misbrug. Vi trækker ikke nogen selvrisiko ved brug af forsikringen Hvad omfatter forsikringen ikke? Forsikringen omfatter ikke: et eventuelt økonomisk tab ved misbruget, herunder udgifter til nye ID-papirer, medlemskort m.v., ID-misbrug udført af en person, der er dækket under forsikringen, fx en ægtefælle eller et hjemmeboende barn, ID-misbrug som kan relateres til dit arbejde, fx ved misbrug af firmanavn eller virksomhedens identitet,

13 erstatning eller godtgørelse for den arbejdsindsats du selv må lægge i forbindelse med ID-misbrug, herunder mistet arbejdsindtægt, udgifter i forbindelse med retssager om krav opstået i forbindelse med ID-misbrug sådanne udgifter kan i stedet være dækket på din retshjælpsforsikring Hvornår gælder forsikringen? Forsikringen kan kun bruges i forhold til ID-misbrug som anmeldes, mens forsikringen er i kraft Hvad skal du gøre, hvis du har mistanke om ID-misbrug? Du skal altid anmelde ID-misbrug til politiet. Det er vigtigt, også for at kunne dokumentere overfor eventuelle kreditorer, at din identitet bliver misbrugt. Du skal også gemme alle henvendelser fra kreditorer, som påstår at have penge til gode hos dig. For at kunne hjælpe dig bedst muligt vil vi bede dig udfylde en fuldmagt, som du kan finde på vores hjemmeside, og sende den til os sammen med en kopi af politianmeldelsen og eventuelle henvendelser fra kreditorer. Vi kan telefonisk rådgive og vejlede dig om, hvordan du begrænser skaderne. Du kan ringe til os døgnet rundt på tlf Inden for almindelig kontortid (hverdage kl. 9-16) sidder en af vores skadebehandlere klar til at hjælpe dig, og udenfor dette tidsrum vil personalet på vores tilknyttede vagtcentral kunne hjælpe med generel rådgivning. Materiale kan sendes til os på eller til vores postadresse: ID Sikkerhed, Skadeafdelingen, Adelgade 92, 8660 Skanderborg. Fortrydelsesret Efter kapitel 4a i lov om visse forbrugeraftaler, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De fortrydelsesret. FORTRYDELSESFRISTEN Fortrydelsesfristen er fjorten dage. Fristen regnes fra den dag, hvor De har fået forsikringsbetingelserne i hænde. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor De har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, hvis De har fået forsikringsbetingelserne i hænde før dette tidspunkt. Hvis De f.eks. modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1., har De frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller Grundlovsdagen den 5. juni, kan De vente til den følgende hverdag. HVORDAN FORTRYDER DE? Inden fortrydelsesfristens udløb skal De underrette forsikringsselskabet om, at De har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at De sender brevet inden fristens udløb. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om at De har fortrudt aftalen, skal gives til: Storstrøms Forsikring G/S Lohmannsvej Stege telefon

14 Dækningsskema for indboforsikring Dækket Ikke dækket Forsikringen dækker følgende skader: Brand m.v. Skade ved ildsvåde (brand). Skade ved eksplosion. Skade ved lynnedslag, når lynet er slået ned direkte i det forsikrede eller den bygning, hvor det forsikrede er anbragt. Pludselig tilsodning fra for skrifts - mæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning. Nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra. Bortkomst af forsikrede gen stande efter brand. Kortslutningsskade. Skade på maskiner og apparater som følge af kortslutning i disse. Indbrudstyveri. Tyveri ved indbrud i forsvarligt aflåset bygning eller lokale. Tyveri udenfor bygning eller fra uaflåst bygning eller lokale. Simpelt tyveri Tyveri fra bil, privat sø- eller luftfartøj samt beboet campingvogn og telt, når voldeligt opbrud kan konstateres. Ran. Tyveri sket åbenlyst uden anvendelse af vold og bemærket af sikrede eller andre i gerningsøjeblikket. Erstatningspligten er betinget af, at der øjeblikkeligt gøres anskrig. Røveri. Tyveri ved anvendelse af vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold. Overfald. Hærværk. Skade på forsikrede genstande, der befin - der sig i og ved helårsboligen (forsikringsstedet). Færdselsuheld. Skade ved færdselsuheld når et trafikmiddel er indblandet ved sammenstød, væltning eller påkørsel. Udstrømning af væsker. Vand, olie, kølevæske eller lignende, der pludselig strømmer ud (altså ikke udsivning eller dryp) fra installationer, akvarier eller fra andre beholdere med et rumindhold på 20 liter eller derover. Nedløbsrør og tagrender betragtes ikke som installationer. Storm m.v. Skade ved storm (herunder skypumpe) samt skade som følge af nedbør, der er en umiddelbar følge af en af bygningsforsikringen dækket skade. Skade ved voldsomt sky- eller tøbrud, hvor vandet ikke kan få normalt afløb, og derfor oversvømmer forsikringsstedet eller stiger op gennem afløbsledninger. Skade ved snetryk, der er en umiddelbar følge af en af bygningsforsikringen dækket skade. Køle- og dybfrostskader foråsaget af tilfældig strømafbrydelse. Forsikrede genstande Forsikringen dækker ikke Skade, der alene består i svidning, smeltning eller småhuller, medmindre skaden er forårsaget af løssluppen flammedannende ild. Skade på genstande der forsætligt udsættes for ild eller varme. Skade på genstande, der er mere end 9 år gamle. Skade, som dækkes af garanti. Skade, der skyldes slid, mangelfuld vedligeholdelse, fejlmontering eller fejlkonstruktion. (Se iøvrigt de særlige regler for erstatningsberegningen pkt ) Skade, der er omfattet af bygningsforsikringen. Tyveri fra bolig, der har været ubeboet i over 6 måneder. Som indbrudstyveri dækkes ikke: tyveri fra hotelværelse, kahyt eller togkupé, når voldeligt opbrud hertil ikke kan konstateres. Tyveri fra lystfartøj. Glemte, tabte eller forlagte genstande. Tyveri begået af de forsikrede, medhjælp, logerende og dermed ligestillede. Tyveri fra boligen, når den er ubeboet, udlånt eller udlejet. Under opmagasinering. Tyveri, når forsikrede har udvist grov uagtsomhed. Glemte, tabte eller forlagte genstande. Tyveri begået af de forsikrede, medhjælp, logerende og dermed ligestillede. Tyveri når forsikrede har udvist grov uagtsomhed. Skader på de forsikrede genstande forvoldt af en sikret person eller af personer med lovlig adgang til forsikredes private område. Skade på flyttegods. Skade på genstande, der er overgivet til transport mod betaling. Skade på motoriserede haveredskaber. Skade som følge af frostsprængning i utilstrækkeligt opvarmede bygninger, med mindre årsagen er tilfældigt svigtende varmeforsyning. Skade opstået under påfyldning af olietanke eller andre beholdere. Skade som følge af opstigning af grundeller kloakvand, medmindre skaden skyldes voldsomt sky- eller tøbrud. Skade som følge af bygge- og reparationsarbejder. Tabet af selve den udflydende væske. Skade som følge af byggefejl, fejlkonstruktion, fabrikationsfejl eller fejlmontering. Skade som følge af alder, brug, tæring eller mangelfuld vedligeholdelse. Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. Skade ved opstigning af vand fra afløbsledninger, medmindre årsagen er voldsomt sky- eller tøbrud. Skade på genstande uden for bygning, medmindre skaden er en umiddelbar følge af en af bygningsforsikringen dækket skade. Skade på selve køle- og fryseanlægget, når det er mere end 6 år gammelt. (Se iøvrigt særlige regler for erstatnings beregningen pkt ). Skade, som dækkes af garanti. Skade, der skyldes, at de forsikrede har afbrudt strømtilførslen. Skade, der skyldes slid, mangelfuld vedligeholdelse, fejlmontering eller fejlkonstruktion. 1. Almindeligt privat indbo, som er private ejendele herunder alt, hvad der hører til en privat boligs normale udstyr. Her dækkes tillige brand eller forkulning af vasketøj i fuldautomatiske vaskemaskiner og tørretumblere, når skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt. Kun husholdningsmaskiner og hobbyværktøj samt tilbehør hertil. Indtil 5% af forsikringssummen i: A. Loft- og kælderrum i etagebyggeri. B. Udhuse og garager. Indtil 2% af forsikringssummen i: A. Loft- og kælderrum i etagebyggeri. B. Udhuse og garager. Tyveri af udvendig bagage fra bil med indtil 2% af forsikringssummen. Indtil 5% af forsikringssummen i: A. Lofts- og kælderrum i etagebyggeri. B. Udhuse og garager. C. Udenfor bygning. For varer i køle- og fryseanlæg med indtil 2% af forsikringssummen. 2. Særligt privat indbo: antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, ure, ka me raer og projektorer med tilbehør, kikkerter, musikinstrumenter, forstærkere, højttaleran læg, bånd-, plade- og CD-afspillere (herunder bånd, kassetter, plader og CD ere), radio-, video- og tv-apparater med tilbehør, computere og andet edb-udstyr med tilbehør, pelsværk, skind, våben, spiritus, mobiltelefoner og walkie talkies. Kun bånd-, plade- og CD-afspillere, radio-, video- og tv-apparater samt tilbehør hertil, computere og andet edb-udstyr samt tilbehør hertil. Ikke i: A. Loft- og kælderrum i etagebyggeri. B. Udhuse og garager. Indtil 10% af forsikringssummen, dog ingen dækning i: A. Loft- og kælderrum i etagebyggeri. B. Udhuse og garager. Indtil 5% af forsikringssummen. Kun genstande, der er anbragt i et fra bilens kabine adskilt og aflåst bagagerum, når indholdet ikke er synligt udefra. Ikke i: A. Lofts- og kælderrum i etagebyggeri. B. Udhuse og garager. C. Udenfor bygning. 3. Guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker med indtil 10% af forsikringssummen. Ikke i: A. Loft- og kælderrum i etagebyggeri. B. Udhuse og garager. C. Bolig, der er ubeboet i mere end 2 måneder. 4. Penge, værdipapirer og ubrugte frimærker med indtil 2% af forsikringssummen. 5. Mønt- og frimærkesamlinger med indtil 5% af forsikringssummen. 7. Knallerter eller dele hertil. 8. Robåde, kanoer og kajakker under 5½ m samt tilbehør hertil (påhængsmotor, dog højst 5 HK). Ikke årer, påhængsmotor eller andet tilbehør. Ikke årer, påhængsmotor eller andet tilbehør. Kun både i bygning. 9. Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som sikrede ejer, og som lønmodtager benytter i sit erhverv, med indtil 5% af forsikringssummen. Dog ikke fra arbejdsskure. Kun i forbindelse med tyveri fra aflåst bygning eller lokaler, men ikke fra arbejdsskure. 10. Almindelige husdyr, der ikke benyttes erhvervsmæssigt, med indtil 2% af forsikringssummen. 11. Bygningsdele som forsikrede som lejer har vedligehold elsespligten for, hvis ejendommens bygningsforsi kring ikke dækker. Indboforskr. skema 3_11.indd 1 24/03/

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Familieforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms

Læs mere

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber.

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber. 3000 Indboforsikring 3010 Hvilke genstande er omfattet 3010.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser Flytteforsikring Forsikringsbetingelser 2138 7794673 Gælder fra september 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Fortrydelsesret Side 5 Kontakt Gjensidige Forsikring Servicecenter

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING 1. FÆLLESBESTEMMELSER Hvilke personer dækker forsikringen? 1.1 Forsikringstageren og dennes husstand. Til husstanden regnes de familiemedlemmer,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 INDLEDENDE

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider.

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider. Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl. Lübker Allé 176, Mogenstrup, 8581 Nimtofte Forsikringstager: Forsikringssted: Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Id-sikring Betingelser Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Familieforsikring. en kommentar. 5. udgave. Jørgen Gawinetski Henning Jønsson

Læs mere om udgivelsen på  Familieforsikring. en kommentar. 5. udgave. Jørgen Gawinetski Henning Jønsson Familieforsikring en kommentar 5. udgave Jørgen Gawinetski Henning Jønsson Jørgen Gawinetski og Henning Jønsson Familieforsikring 5. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2014 ISBN 978-87-619-3551-9

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Påhængsvognsforsikring Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser PÅH-3 Gældende fra 01.08.2014 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5037 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

FAMILIENS BASISFORSIKRING 2

FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 PRIVAT FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 Indbo- og ansvarsforsikring 01 1 Privat FÅ SIKRET DINE VÆRDIER Så du og din familie får dækket jeres behov For de fleste mennesker er ubehagelige overraskelser ikke noget,

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5038 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon Yndlings.dk. Side 1 af 22. Alm. Brand Yndlings. Betingelser. Nr.

Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon Yndlings.dk. Side 1 af 22. Alm. Brand Yndlings. Betingelser. Nr. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Yndlings.dk Side 1 af 22 Alm. Brand Yndlings Betingelser Nr. YD 1709 Indholdsfortegnelse Side 2 af 22 1 Fællesbestemmelser 4 1.1

Læs mere

Årsafbestillingsforsikring /

Årsafbestillingsforsikring / Årsafbestillingsforsikring 30.000 / 200.000 Årsafbestillingsforsikring 30.000 / 200.000 Årsafbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 Indledende

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Sammenligning Familieforsikring Side 1

Sammenligning Familieforsikring Side 1 Sammenligning Familieforsikring Side 1 2. Hvem er omfattet af forsikringen? Forsikringen dækker: 1.1.1. Forsikringstager og dennes husstand. Til husstanden regnes de fa- husstand. Forsikringstageren og

Læs mere

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 6.1

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Vilkår for Hjemforsikring

Vilkår for Hjemforsikring Vilkår for Hjemforsikring 6650-1 Marts 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Campingvogns/trailerforsikring Forsikringsbetingelse nr. 2.082014 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Kortspær Betingelser Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTIndbo 01-08-14 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

FESTFORSIKRING 01-01-2011

FESTFORSIKRING 01-01-2011 FESTFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring

Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. UNG INDBO 01-08-2014 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet, når

Læs mere