Betingelser. Familieforsikring. Nr Familieforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring"

Transkript

1 Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5037

2 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen? Hvor dækker forsikringen? Tilvalgsforsikringer Flytning og risikoforandring Ved skade Anden forsikring Krigs-, jordskælvs- og atomskader Opkrævning af betaling, afgifter og gebyr Indeksregulering af pris, summer og selvrisiko Forsikringens varighed og opsigelse Ved uoverensstemmelse Lovgivning Medlemskab af Alm. Brand af 1792 fmba... 5 Indboforsikring 2.1. Hvilke genstande omfatter forsikringen? Hvilke skader og genstande dækker forsikringen? Redning, bevaring og oprydning Flytteomkostninger og merudgifter ved fraflytning Hvordan beregner vi erstatningen?... 6 Rejsegodsforsikring 3.1. Hvilke genstande omfatter forsikringen? Hvilke skader dækker forsikringen? Hvilke skader dækker forsikringen ikke? Hvordan beregner vi erstatningen?... 9 Ansvarsforsikring 4.1. Ansvarsforsikringens formål Hvornår er man ansvarlig? Hvilket ansvar dækker forsikringen? Særlige regler Hvad dækker forsikringen ikke? Forsikringssum Retshjælpsforsikring 5.1. Forsikringens formål Forsikringsbetingelser Hvordan beregner vi erstatningen?...12 Elektronikforsikring 6.1. Hvilke genstande omfatter forsikringen? Hvilke skader dækker forsikringen? Hvilke skader dækker forsikringen ikke? Hvordan beregner vi erstatningen?...13 Pludselig skadeforsikring 7.1. Hvilke genstande omfatter forsikringen? Hvilke skader dækker forsikringen? Hvilke skader dækker forsikringen ikke? Hvordan beregner vi erstatningen?...14 Glas- og kummeforsikring 8.1. Hvilke genstande omfatter forsikringen? Hvilke skader dækker forsikringen? Hvilke skader dækker forsikringen ikke? Hvordan beregner vi erstatningen?...15 Dækningsskema...16 Fortrydelsesret ved nytegning...24

3 Afsnit 1. Fællesbestemmelser Side 3 Fortrydelsesret Efter forsikringsaftalelovens 34i har forsikringstageren fortrydelsesret. Se side 24. Forsikringstageren er den person, som har indgået forsikringsaftalen med Alm. Brand Hvem dækker forsikringen? Sikrede er: Forsikringstageren og hans/hendes husstand. Husstanden omfatter de familiemedlemmer, der bor hos forsikringstageren, herunder plejebørn og personer, der er gift med eller lever i fast parforhold med forsikringstageren, eller hans/hendes hjemmeboende børn. Bofællesskaber, der består af maksimalt 2 personer, sidestiller vi med fast parforhold. Det er dog en betingelse, at disse personer er tilmeldt Folkeregisteret på forsikringstagerens adresse De sikredes ugifte børn under 21 år, der bor uden for hjemmet. Det er dog en betingelse, at de bor alene og ikke har fastboende børn hos sig Fastboende medhjælp i husholdningen Anden medhjælp i husholdningen, men kun under Ansvarsforsikringen og kun for handlinger, der er foretaget som et led i forsikringstagerens husførelse. Ophører dækningen af en sikret på grund af ændring i de forhold, der står herover, dækker forsikringen den pågældende, indtil han/hun har oprettet en anden forsikring, dog højst i indtil 3 måneder. Forsikringen dækker ikke logerende Hvor dækker forsikringen? Indboforsikring Forsikringen dækker i Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland) Forsikringen dækker i og ved de sikredes helårsbolig. Ved flytning dækker forsikringen i indtil én måned fra den faktiske overtagelsesdag af den nye helårsbolig på både ny og gammel helårsbolig Forsikringen dækker i kundeboks i et pengeinstitut Forsikringen dækker, når de forsikrede genstande midlertidigt befinder sig uden for helårsboligen. Forsikringen omfatter ikke genstande, der har befundet sig uden for helårsboligen i mere end 12 måneder. Når genstande medbringes fra helårsboligen til fritidshus, campingvogn, beboelsesvogn, telt eller lystfartøj, dækker forsikringen kun, når disse er beboet. Weekendophold alene betyder ikke, at vi betragter stedet som beboet i den mellemliggende periode. I perioden 1/6 31/8 dækker forsikringen genstande, som er medbragt fra helårsboligen til fritidshuset, selvom det ikke er beboet. Forsikringen dækker ikke de genstande, der står i dækningsskemaets punkt 3, 4 og Forsikringen dækker genstande til salg, der befinder sig uden for helårsboligen i indtil 2 måneder Rejsegodsforsikring Forsikringen dækker under rejser til/fra og i udlandet, Færøerne og Grønland i indtil 3 måneder fra afrejsedatoen Ansvars- og retshjælpsforsikring Forsikringerne dækker i Danmark og under rejser til/fra og i udlandet, Færøerne og Grønland i indtil 3 måneder fra afrejsedatoen Tilvalgsforsikringer Det fremgår af policen, om forsikringerne er oprettet Elektronikforsikring Forsikringen dækker de samme steder, som er nævnt under Indboforsikringen Glas- og kummeforsikring Forsikringen dækker i forsikringstagerens helårsbolig Pludselig Skade Forsikringen dækker de samme steder, som er nævnt under Indboforsikringen Flytning og risikoforandring Det skal hurtigst muligt meddeles Alm. Brand når forsikringstageren flytter til en anden helårsbolig når der sker ændring i ejendommens anvendelse hvis helårsboligens tag ændres til stråtag eller fra stråtag til anden belægning når der sker opmagasinering af genstande, bortset fra beklædningsgenstande. Hvis Alm. Brand ikke får besked om disse forhold, kan det medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvist. Forholdene kan desuden betyde, at prisen for forsikringen ændrer sig.

4 Afsnit 1. Fællesbestemmelser Side Ved skade Alle skader, tab eller uheld skal hurtigst muligt anmeldes til Alm. Brand Tyveri, røveri, overfald og hærværk skal desuden hurtigst muligt anmeldes til politiet. Sker dette i udlandet skal sikrede have en skriftlig bekræftelse fra det lokale politi på stedet Ved tyveri i offentligt transportmiddel eller offentligt lokale, skole, hotel og lignende, er det en betingelse, at den sikrede opdager tyveriet, inden han/hun forlader stedet. Desuden skal tyveriet hurtigst muligt anmeldes til den ansvarshavende på stedet og til politiet Ved bortkomst og beskadigelse af rejsegods er det en forudsætning for at få erstatning, at det hurtigst muligt anmeldes til transportøren af rejsegodset. Hvis sikrede ikke følger de retningslinjer, der er nævnt herover, kan det få betydning for erstatningen. Når et tyveri anmeldes, skal den sikrede sandsynliggøre, at der er tale om tyveri, da forsikringen ikke dækker glemte, tabte eller forlagte genstande Anden forsikring Hvis sikrede har oprettet en forsikring mod samme risiko i andet selskab, og hvis det selskab har taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis en lignende forsikring også er oprettet i andet selskab, gælder samme forbehold denne forsikring. Bestemmelserne gælder kun selskaberne, som betaler erstatning i fællesskab Krigs-, jordskælvs- og atomskader Forsikringen dækker ikke skader som følge af: Krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog, hvis dette sker i det land, de sikrede opholder sig i på rejse uden for Danmark i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Det er en forudsætning, at de sikrede ikke rejser til et land, der befinder sig i en af de anførte situationer, og at sikrede forlader landet, så snart det er muligt og i øvrigt følger de danske myndigheders anvisninger Jordskælv eller andre naturforstyrrelser i Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland) Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter Opkrævning af betaling, afgifter og gebyr Alm. Brand opkræver betalingen via girokort eller Betalingsservice med tillæg for porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr. Betales forsikringen ikke senest på den betalingsdag, der står på opkrævningen, sender Alm. Brand et rykkerbrev, der indeholder oplysning om, at forsikringsdækningen ophører, hvis forsikringen ikke er betalt senest på den nye betalingsdag, der er anført. Rykkerbrevet vil være pålagt et gebyr, og der beregnes renter efter renteloven fra opkrævningens sidste rettidige betalingsdag til betalingen sker I henhold til stempellovens regler opkræver Alm. Brand stempelafgift på statens vegne sammen med betalingen Til prisen kommer desuden de afgifter, Alm. Brand skal opkræve ifølge lovgivningen Alm. Brand er berettiget til, at opkræve gebyrer til dækning af de omkostninger, der er forbundet med udbetalinger, udfærdigelse og fremsendelse af dokumenter, opkrævninger, besigtigelser, taksationer og andre ydelser i forbindelse med varetagelse af kundeforholdet. Du kan altid se de gældende gebyrer på og få dem oplyst ved at henvende dig til Alm. Brand Indeksregulering af pris, summer og selvrisiko Indeksregulering sker i takt med ændringer i Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor. Indeksreguleringen finder sted efter nedenstående retningslinjer, medmindre andet fremgår af policen eller betingelserne Prisen reguleres fra førstkommende forfaldsdag Forsikringssummer, erstatningsmaksimumbeløb og selvrisici reguleres fra 1. januar. Ophører udgivelsen af eller ændres beregningsmetoden for det anførte indeks, kan Alm. Brand fortsætte reguleringen i overensstemmelse med et lignende indeks fra Danmarks Statistik eller anden institution.

5 Afsnit 1. Fællesbestemmelser Side Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen er oprettet for 1-årige perioder, og den fortsætter, indtil en af parterne skriftligt opsiger forsikringen med mindst 1 måneds varsel til den hovedforfaldsdag, som fremgår af policen Alm. Brand kan ændre forsikringens betingelser og/eller pris med 1 måneds varsel til en forfaldsdag. Kan forsikringstageren ikke godkende ændringerne, har han/hun ret til at opsige forsikringen fra forfaldsdagen Efter en skade er anmeldt, kan begge parter indtil 14 dage efter, at erstatningen er betalt, eller efter at skaden er afvist skriftligt opsige forsikringen med 14 dages varsel Til trods for forsikringsbetingelsernes punkt om forsikringens varighed og opsigelse, er forsikringen oprettet med mulighed for, at forsikringstageren skriftligt kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned. For det forkortede opsigelsesvarsel skal forsikringstageren betale et gebyr. Hvis opsigelsen sker til forsikringens udløb inden første hovedforfald, efter forsikringen er trådt i kraft, betaler forsikringstageren yderligere et gebyr. Du kan altid se de gældende gebyrer på og få dem oplyst ved at henvende dig til Alm. Brand Ved uoverensstemmelse Opstår der uoverensstemmelse mellem sikrede og Alm. Brand, skal sikrede igen rette henvendelse til Alm. Brand. Det gælder bl.a., hvis sikrede ikke er enig i de oplysninger, som Alm. Brand har lagt til grund for afgørelsen, eller hvis sikrede mener, at grundlaget for afgørelsen i øvrigt er utilstrækkeligt. Hvis sikrede ikke opnår et tilfredsstillende resultat efter igen at have henvendt sig til Alm. Brand, kan sikrede klage til Ankenævnet for Forsikring. Klageskema og ankenævnets vedtægter kan fås hos: Alm. Brand - Ankenævnet for Forsikring - Anker Heegaards Gade København V Telefon: (mellem kl og 13.00) Yderligere oplysninger kan fås hos: Forbrugerrådet - Fiolstræde København K Telefon: Forsikringsoplysningen Amaliegade København K Telefon: (mellem kl og 16.00) Lovgivning For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed Medlemskab af Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand af 1792 fmba er en forening, hvis medlemmer er forsikringstagerne i de selskaber i Alm. Brand A/Skoncernen, der indtegner skadesforsikringer. Indtræden som medlem af foreningen sker automatisk, når den nævnte betingelse er opfyldt. Foreningens formål er defineret i vedtægten. Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser og er ikke forpligtede til at betale kontingent eller foretage andre indbetalinger til foreningen. Se i øvrigt foreningens vedtægt, som foreningens medlemmer til enhver tid kan få udleveret ved at henvende sig til Alm. Brand.

6 Afsnit 2. Indboforsikring Side Hvilke genstande omfatter forsikringen? Forsikringen omfatter indbo og andre private ejendele, som er anført i dækningsskemaet, og som sikrede ejer eller i øvrigt bærer risikoen for. Bortset fra motordrevne køretøjer jf. færdselsloven, haveredskaber over 15 hk, campingvogne, luft- og søfartøjer, herunder wind- og kitesurfere. Dele og tilbehør er heller ikke dækket, medmindre de er særligt anført i dækningsskemaet genstande under opmagasinering, bortset fra beklædningsgenstande Hvilke skader og genstande dækker forsikringen? Se dækningsskemaet Redning, bevaring og oprydning Forsikringen dækker, hvis de forsikrede genstande går tabt eller bliver beskadiget i forbindelse med forsvarlige redningsforanstaltninger, hvis formål er at afværge truende skade på personer eller ting, der tilhører andre. I forbindelse med en skade, som forsikringen dækker, erstatter vi ud over forsikringssummen også rimelige og nødvendige udgifter til redning, bevaring og oprydning Flytteomkostninger og merudgifter ved fraflytning Hvis helårsboligen er helt eller delvist uanvendelig efter en skade på indbo, som forsikringen dækker, erstatter vi ud over forsikringssummen: Rimelige og nødvendige udgifter til ud- og indflytning og til opmagasinering, i indtil 12 måneder fra fraflytningsdatoen Andre rimelige merudgifter i anledning af flytning fra helårsboligen, i indtil 12 måneder fra fraflytningsdatoen Vi erstatter også de udgifter, der er nævnt under punkt og , hvis en lejer, andelshaver eller ejerlejlighedsindehaver er ude af stand til at bebo helårsboligen efter en skade, som en sædvanlig bygningsforsikring ville dække, og hvis man ikke kan forlange, at ejeren betaler udgifterne. Hvis en forsinkelse skyldes forhold, som sikrede har indflydelse på, erstatter vi ikke det tab, der er forøget ved det Hvordan beregner vi erstatningen? Erstatningen skal så vidt muligt stille sikrede i samme økonomiske situation, som umiddelbart før skaden skete. Alm. Brand kan erstatte en skade på en af følgende måder: - Reparation jf. punkt Værdiforringelse jf. punkt Genlevering jf. punkt Kontanterstatning jf. punkt Reparation Hvis genstanden kan repareres, betaler Alm. Brand, hvad det koster at reparere den beskadigede genstand. Reparation kan ske, når det er muligt at sætte genstanden i væsentlig samme stand som før skaden. Væsentlig samme stand betyder, at genstanden i sin ydelse, sin anvendelse og sit udseende i al væsentlighed har samme nytteværdi for de sikrede som før skaden. Erstatning for reparation kan ikke overstige den erstatning, som vi ville udbetale, hvis erstatningen bliver beregnet efter bestemmelserne om kontanterstatning jf. punkt Værdiforringelse Erstatning for værdiforringelse udregner vi som genstandens værdi uden skade minus genstandens værdi med skade. Efter omstændighederne kan der blive tale om både reparation og erstatning for værdiforringelse, hvis genstanden efter reparation er blevet mindre værd Genlevering Alm. Brand kan vælge at genlevere nye genstande, der svarer til de beskadigede eller stjålne. Genstande, der er købt som brugte eller er mere end 2 år gamle på skadetidspunktet, kan Alm. Brand erstatte med identiske brugte genstande, hvis det kan ske uden væsentlig ulempe for sikrede. Kan vi ikke skaffe identiske genstande, kan vi vælge at levere tilsvarende nye genstande, dvs. genstande, som i al væsentlighed svarer til de beskadigede eller stjålne genstande. Ønsker sikrede ikke, at vi genanskaffer nye genstande, udbetaler vi kontanterstatning, der svarer til den pris, vi skal betale for genstanden hos den leverandør, vi har anvist. Følgende kategorier af genstande, der er købt som brugte, eller som er mere end 2 år gamle, kan vi erstatte med brugte, identiske genstande: - Guld- og sølvvarer - Smykker (dog kun når disse er købt brugte) - Porcelæn, inklusive platter Ønsker sikrede ikke, at vi genanskaffer de nævnte genstande, udbetaler vi kontanterstatning, der svarer til den pris, vi skal betale for genstanden hos den leverandør, vi har anvist.

7 Afsnit 2. Indboforsikring Side Kontanterstatning Vi opgør kontanterstatning - som nyværdierstatning jf. punkt som dagsværdierstatning jf. punkt efter særlige erstatningsregler jf. punkt Nyværdi Erstatning for genstande, der er købt som nye inden for de sidste to år før skaden, og i forvejen er ubeskadiget på skadetidspunktet, erstatter vi med genanskaffelsesprisen på opgørelsestidspunktet for tilsvarende nye genstande. Er genanskaffelse af en tilsvarende genstand praktisk umulig, og må vi derfor fastsætte genanskaffelsesprisen med udgangspunkt i, hvad det koster at fremstille en tilsvarende genstand, er Alm. Brand ikke forpligtet til at udbetale mere end, hvad en ny genstand, som det er nærliggende at sammenligne den beskadigede med, kan anskaffes for Dagsværdi For genstande, der er mere end to år gamle, eller er købt som brugte eller i forvejen er beskadigede, fastsætter vi erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med rimeligt fradrag for værdiforringelse på grund af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Vi foretager kun fradrag for værdiforringelse, hvis genstandens nytteværdi er væsentlig nedsat før skaden. Er genanskaffelse af en tilsvarende genstand praktisk umulig, og må vi derfor fastsætte genanskaffelsesprisen med udgangspunkt i, hvad det koster at fremstille en tilsvarende genstand, er Alm. Brand ikke forpligtet til at udbetale mere end, hvad det koster at anskaffe en ny genstand, som det er nærliggende at sammenligne den beskadigede med Særlige erstatningsregler For følgende genstande gælder særlige erstatningsregler: Briller jf. punkt Almindelige elektriske apparater jf. punkt Særlige elektriske apparater jf. punkt Film og lignende jf. punkt Egne fremstillede genstande jf. punkt Manuskripter og tekniske tegninger jf. punkt Cykler jf. punkt For de genstande, der er nævnt i punkt til og med punkt , fastsætter vi erstatningen på grundlag af genanskaffelsesprisen på opgørelsestidspunktet for tilsvarende nye genstande. Er genanskaffelse af en tilsvarende genstand praktisk umulig, fastsætter vi genanskaffelsesprisen med udgangspunkt i, hvad det koster at genanskaffe en ny genstand, som det er nærliggende at sammenligne den beskadigede med Briller Briller erstatter vi efter denne tabel: Alder Procent af genanskaffelsesprisen som ny 0-2 år 100 % 2-4 år 85 % 4-7 år 70 % 7-10 år 50 % 10 år og derover 20 % Almindelige elektriske apparater Almindelige elektriske apparater, der udelukkende er til privat brug: Almindelige elektriske apparater omfatter: Eldrevne køkkenmaskiner (kaffemaskiner, mikrobølgeovne, brødristere, miksere, blendere, kødhakkere og lignende). El-artikler til personlig pleje (hår- og føntørrere, barbermaskiner, tandbørster og lignende). Elektriske haveredskaber (plæneklippere, hækkeklippere, buskryddere og lignende). Elektrisk hobbyværktøj (bore-/skruemaskiner, stiksave, højtryksrensere og lignende). Video- og audio-udstyr (radio- og tv-apparater, video, bånd-, cd-, dvd- og pladeafspillere, digitale afspillere/optagere, højttalere, forstærkere, projektorer, videokameraer og lignende og tilbehør til de nævnte genstande). Hårde hvidevarer (køleskabe, frysere, komfurer, kogeplader, ovne, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, tørretumblere og lignende). Andre almindelige elektriske genstande til brug i hjemmet (el-alarmer, støvsugere, strygejern, strygeruller, ure, skrivemaskiner og symaskiner), telefonsvarer og telefoner, dog ikke mobiltelefoner. Almindelige elektriske apparater erstatter vi efter denne tabel: Alder Procent af genanskaffelsesprisen som ny 0-2 år 100 % 2-3 år 85 % 3-4 år 75 % 4-5 år 65 % 5-6 år 50 % 6-7 år 40 % 7-8 år 30 % 8 år og derover 20 %

8 Afsnit 2. Indboforsikring Side Særlige elektriske apparater Særlige elektriske apparater, der udelukkende er til privat brug. Særlige elektriske apparater omfatter: Computere med tilbehør (herunder monitor, tastatur, modem, mus, computer inkl. standardprogrammer, printer, joystick, tapestation, cd-rom og diskettestation), spillekonsoller, mobiltelefoner og mobilt navigationsudstyr, elektriske musikinstrumenter, walkie-talkier og radioamatørudstyr og tilbehør til de nævnte genstande. Særlige elektriske apparater erstatter vi efter denne tabel: Alder Procent af genanskaffelsesprisen som ny 0-2 år 100 % 2-3 år 75 % 3-4 år 50 % 4-5 år 30 % 5 år og derover 10 % Film og lignende For private optagelser på film, bånd og elektroniske lagringsmedier, f.eks. harddiske, disketter, dvd er og cd er, yder vi kun erstatning til køb af nye råfilm eller aftryk af eventuelt bevarede negativer eller uindspillede bånd, disketter mv Egne fremstillede genstande For genstande, som sikrede selv har fremstillet f.eks. malerier, yder vi kun erstatning til køb af råmaterialer Manuskripter og tekniske tegninger Vi erstatter ikke manuskripter og tekniske tegninger Cykler Cykler erstatter vi efter denne tabel: år 19 % år 16 % år 13 % 18 år og derover 10 % Erstatningen er begrænset til kr. (basis 2008) pr. cykel Dokumentation For at få erstatning skal sikrede kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at han/hun har haft de beskadigede eller stjålne genstande, og at alder og genanskaffelsespriser er som oplyst. Det kan f.eks. ske ved hjælp af kvitteringer for købet, købekontrakt, garantibevis, fotos mv. I egen interesse bør sikrede derfor gemme købskvitteringer for alle nyere genstande og i mindst 5 år for mere langvarige forbrugsgoder. Køber sikrede genstandene privat, bør han/hun sikre sig en dateret overdragelseserklæring med angivelse af, hvad han/hun har købt, og hvad prisen er. Kan sikrede ikke dokumentere eller sandsynliggøre sit krav, kan Alm. Brand afvise at yde erstatning eller fastsætte erstatningen efter et skøn Forsikringssum underforsikring Den forsikringssum, der er anført i policen med tillæg af senere regulering, bør altid være høj nok til at dække værdien af samtlige forsikrede genstande. Hvis værdien af de forsikrede genstande overstiger forsikringssummen, er der tale om underforsikring. Viser det sig i skadetilfælde, at der er tale om underforsikring, erstatter vi kun tabet forholdsmæssigt. Alder Procent af genanskaffelsesprisen som ny 0-1 år 100 % 1-2 år 90 % 2-3 år 81 % 3-4 år 73 % 4-5 år 66 % 5-6 år 59 % 6-7 år 53 % 7-8 år 48 % 8-9 år 43 % 9-10 år 39 % år 35 % år 31 % år 28 % år 25 % år 22 %

9 Afsnit 3. Rejsegodsforsikring Side Hvilke genstande omfatter forsikringen? Forsikringen omfatter genstande, som er omfattet af Indboforsikringen, og som de sikrede medbringer eller sender som rejsegods Hvilke skader dækker forsikringen? Forsikringen dækker som Indboforsikringen Forsikringen dækker desuden: Bortkomst eller beskadigelse af rejsegods, bortset fra penge og pengerepræsentativer, ubrugte frimærker, mønt- og frimærkesamlinger, guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker, der sendes med fly, bane eller fragtmand, hvad enten bestemmelsesstedet er i Danmark, eller i udlandet Bortkomst eller beskadigelse af rejsegods, bortset fra penge og pengerepræsentativer, ubrugte frimærker, mønt- og frimærkesamlinger, guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker, der medbringes og anbringes i et særligt bagagerum i en bus, under selve transportforløbet ved rejse til/fra og i udlandet, Færøerne og Grønland. Det er en betingelse, at busrejsen er et led i selve rejsen, og at den er købt hos en sædvanlig rejseudbyder. Vi anser rejsegods som bortkommet, når det ikke er fundet inden 30 dage efter, at bortkomsten er anmeldt til transportøren af rejsegodset. Vi dækker bortkomst efter Indboforsikringens regler om simpelt tyveri Hvilke skader dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke beskadigelse, som skyldes manglende eller mangelfuld emballage, medbragte væsker, der flyder ud, og almindelig og forudseelig beskadigelse af kufferter eller anden emballage Forsikringen dækker ikke udgifter og tab som følge af rejsegodsets forsinkede fremkomst Hvordan beregner vi erstatningen? Vi opgør skaden og beregner erstatningen efter de samme regler, som gælder for Indboforsikringen jf. punkt 2.5. Den samlede erstatning kan ikke overstige 10 % af den forsikringssum for indbo, som står i policen.

10 Afsnit 4. Ansvarsforsikring Side Ansvarsforsikringens formål Ansvarsforsikringens formål er at betale for dig, hvis du har pådraget dig et erstatningsansvar, og at friholde dig, hvis der rejses et uberettiget erstatningskrav mod dig. Alm. Brand træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling over for skadelidte. Din anerkendelse af erstatningsansvar, forpligter kun dig selv ikke Alm. Brand. Du kan derfor, ved anerkendelse af erstatningsansvar, risikere selv at måtte betale en erstatning, som ikke er dækket af forsikringen Hvornår er man ansvarlig? Efter dansk ret er man normalt juridisk ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade. Denne hovedregel/skyldregel, står ikke i nogen lov, men er opstået efter århundreders retspraksis. Er skadevolder uden skyld i skaden, kaldes skaden hændelig, og for hændelige skader er man ikke ansvarlig. Derfor må skadelidte i en sådan situation selv bære tabet. Herudover kan en sikret efter omstændighederne pålægges erstatningsansvar, hvis andre personer lider tab som følge af redningsaktioner til fordel for den pågældende. Denne forsikring dækker et sådant ansvar i det omfang, kravet ikke dækkes af lov om arbejdsskadeforsikring, og i det omfang redningsaktionen ikke sker som et led i redningsmandens erhverv Hvilket ansvar dækker forsikringen? Forsikringen dækker det juridiske erstatningsansvar, de sikrede som privatpersoner pådrager sig i forsikringstiden for skade på person eller ting (herunder dyr). Selvom juridisk ansvar ikke foreligger, dækker forsikringen alligevel: Gæstebudsskader Skader på ting, som er sket under almindeligt privat samvær, og hvor den juridiske bedømmelse typisk ville frifinde skadevolderen fra ansvar, netop fordi skaden er opstået under dette samvær. For sådan skade gælder en selvrisiko på 10 % af skadens beløb, dog mindst 500 kr Skader forvoldt af børn Børn kan på samme måde som voksne pådrage sig et selvstændigt juridisk erstatningsansvar. Men ifølge retspraksis vil man normalt ikke gøre børn under 5 år ansvarlige for deres handlinger og dermed pålægge dem et erstatningsansvar. Forsikringen dækker personskade, forvoldt af børn, dog kun når det manglende juridiske ansvar alene skyldes barnets alder eller manglende udvikling Skader forvoldt under udøvelse af tjenester i skadelidtes interesse Ligesom ved gæstebudsskader er domstolene ikke tilbøjelige til at pålægge personer, der gør andre en tjeneste, erstatningsansvar, hvis de under tjenesten kommer til at forvolde skade på ting, der tilhører den, hvem der ydes en vennetjeneste. Der vil kun være erstatningsansvar og dermed forsikringsdækning, hvis skadevolder har båret sig særlig ubetænksomt ad. Dette gælder, uanset om tjenesten foretages på opfordring eller eget initiativ Skader omfattet af tingsforsikring Hvis en skade er omfattet af en anden forsikring, f.eks. skadelidtes familie-, bygnings- eller erhvervsforsikring, bortfalder skadevolders erstatningsansvar ifølge erstatningsansvarsloven, medmindre skaden er forvoldt forsætligt eller groft uagtsomt Særlige regler Antenner Forsikringen dækker ansvar for antenner, tekniske installationer og lignende, herunder ansvar over for husejeren Både Ansvar for både er kun dækket for: - Personskade, forvoldt ved sejlads eller på land med både uden motor eller med både, hvis motorkraft ikke er over 25 hk. - Tingskade, forvoldt ved sejlads eller på land med robåde, kanoer, kajakker og andre både under 5,5 m, når motorkraften ikke overstiger 6 hk Fritidshus Ansvar som ejer eller bruger af fritidshus og -grund er dækket Heste Ansvar for heste til privat brug er dækket Hus- og grundejer Ansvar for skade, forvoldt som ejer af privat grund og af én- eller tofamiliehus er dækket, hvis huset i overvejende grad anvendes til beboelse, og sikrede bor i huset Motordrevne haveredskaber Ansvar for motordrevne haveredskaber under 15 hk er dækket, når lovpligtig ansvarsforsikring ikke er eller skulle være oprettet. Ansvar efter færdselsloven, ved brug af motordrevne haveredskaber, dækkes med færdselslovens summer Motordrevet legetøj Ansvar for skade sket ved brug af motordrevet legetøj under 1 hk er dækket.

11 Afsnit 4. Ansvarsforsikring Side Hvad dækker forsikringen ikke? Aftaler Ansvar der udelukkende støttes på aftaler Beruselse/narkotika Ansvar for skade, der uanset skadevolderens sindstilstand er forvoldt under selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika Erhverv Forsikringen dækker ikke under arbejde for andre eller under udøvelse af erhvervsvirksomhed Forsæt Forsikringen dækker ikke ansvar for forsætlige skader. Dog dækkes, hvis skadevolderen er under 14 år eller på grund af sin sindstilstand har manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt. Dog er ansvar for skade på indbo, som sikrede har til lån eller leje, dækket i indtil 1 måned fra overtagelsen. For sådan skade gælder en selvrisiko på 10 % af skadens beløb, dog mindst 500 kr Forsikringssum Forsikringen dækker for hver forsikringsbegivenhed med indtil kr. for personskade kr. for skade på ting (herunder dyr) Ud over erstatning til den skadelidte dækkes omkostninger i forbindelse med erstatningssagen og eventuelle renter af erstatningsbeløbet, selvom forsikringssummen derved overskrides Forurening Forsikringen dækker ikke ansvar for forurening af luft, jordbund eller vand og derved forvoldt skade på ting (herunder dyr). Dog dækkes sådant ansvar, hvis skaden er opstået ved et enkeltstående uheld, og ikke er en følge af, at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter Hunde Ansvar for skade forvoldt af hunde. Der skal oprettes lovpligtig hundeansvarsforsikring Jagt Ansvar for skader sket under jagt, hvor ansvaret er dækket af en jagtforsikring, eller ville være dækket af den sædvanlige lovpligtige jagtforsikring Motordrevne køretøjer og luftfartøjer Ansvar for skader forvoldt under benyttelse af et motordrevet køretøj eller et luftfartøj, herunder radiostyrede modelfly og svævefly Sikredes genstande Ansvar for skade på genstande, som ejes af én af de sikrede Udgravningsarbejder m.m. Ansvar for skader forvoldt ved nedbrydnings- og udgravningsarbejder, pilotering, nedramning og optrækning af spunsvægge, grundvandssænkning og andre grundvandsreguleringer Varetægt Ansvar for skader på genstande, som en af de sikrede har til brug eller har brugt, lån, leje, befordring, bearbejdelse, behandling, opbevaring, sat sig i besiddelse af eller på anden måde har i varetægt.

12 Afsnit 5. Retshjælpsforsikring Side Forsikringens formål Forsikringens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter, og som ikke har forbindelse med sikredes erhvervsudøvelse. Forsikringen dækker ikke udgifter til almindelig advokatrådgivning eller klagenævnsbehandling, hvor der ikke er sket henvisning fra en domstol. Anmodning om retshjælp skal indgives gennem en advokat, der har påtaget sig sagen. Advokaten skal indgive anmeldelse til Alm. Brand, så snart denne har påtaget sig sagen og inden yderligere skridt foretages. I småsager indgiver sikrede selv anmeldelse på særlig blanket for småsager. Blanketten udarbejdes af Forsikring & Pension og kan bestilles på i Alm. Brand eller hos domstolene Forsikringsbetingelser De særlige krav til dækning og undtagelser til forsikringen kan du læse i forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelserne kan fås hos Alm. Brand. Betingelserne er i vidt omfang ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation Hvordan beregner vi erstatningen? Alm. Brands erstatningspligt er for en forsikringsbegivenhed begrænset til kr. Selvrisiko udgør de første 10 % af de samlede udgifter, dog mindst kr. For småsager beregnes ikke selvrisiko.

13 Afsnit 6. Elektronikforsikring (Det fremgår af policen, om denne forsikring er valgt) Side Hvilke genstande omfatter forsikringen? Forsikringen omfatter alle elektriske apparater (el-drevne og el-forbrugende genstande), som er omfattet af Indboforsikringen jf. afsnit 2. De elektriske apparater er højst dækket med 10 % af forsikringssummen for indbo pr. forsikringsbegivenhed, dog højst kr. (basis 2008) pr. forsikringsbegivenhed Hvilke skader dækker forsikringen? Pludselig skade Pludselig skade på de forsikrede apparater. Pludselig skade er en skade, som skyldes en udefrakommende og en øjeblikkelig virkende årsag. Årsag og virkning skal dermed ske samtidig Funktionsfejl Mekanisk eller elektrisk fejl inde i de forsikrede apparater. Forsikringen dækker apparater, der er købt som nye i de første 4 år fra købsdatoen. Brugte apparater dækker vi fra apparatets anskaffelsesdato og i 4 år fra den oprindelige første købsdato Hvilke skader dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke skader, der er omfattet af eller undtaget fra Indboforsikringen. Det gælder dog ikke skader ved lynnedslag og kortslutning Forsikringen dækker ikke skader på motoriserede haveredskaber, køretøjer og elektriske genstande, der udelukkende er til udendørs brug Forsikringen dækker ikke skader, der kun har kosmetisk betydning f.eks. ridser, skrammer og afskalning Forsikringen dækker ikke skader, der skyldes slitage, manglende eller mangelfuld vedligeholdelse, fejlbehandling eller fejltilslutning Forsikringen dækker ikke skader, som kun består af fejl i og tab af software og data Forsikringen dækker ikke mangler eller svigt i plasmaeller LCD-skærme der består i, at billedelementer forsvinder (pixelfejl), eller billedet brænder sig fast Forsikringen dækker ikke skader som følge af virusangreb Forsikringen dækker ikke udgifter til justering/ændring eller service Forsikringen dækker ikke glemte, bortkomne eller forlagte genstande Forsikringen dækker ikke skader som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb Hvordan beregner vi erstatningen? Genstande der er under 4 år Vi opgør skaden og beregner erstatningen efter de samme regler, som gælder for Indboforsikringen jf. punkt 2.5. Når vi beregner kontanterstatning, fastsætter vi erstatningen til nyværdi. De aldersmæssige fradrag, der står i punkterne og gør vi ikke gældende Genstande der er 4 år og derover Ved pludselig skade på genstande, der er mere end 4 år gamle, opgør vi skaden og beregner erstatningen efter de samme regler, som gælder for Indboforsikringen jf. punkt 2.5. Vi dækker ikke funktionsfejl jf. punkt , når genstandene er 4 år og derover Selvrisiko Ved enhver skade gælder en selvrisiko på kr Forsikringen dækker ikke skader, der er dækket af en garanti, serviceordning eller sælgers ansvar i henhold til Købeloven Forsikringen dækker ikke skader, som dyr forvolder.

14 Afsnit 7. Pludselig skadeforsikring (Det fremgår af policen, om denne forsikring er valgt) Side Hvilke genstande omfatter forsikringen? Forsikringen omfatter de samme genstande, som er omfattet af Indboforsikringen jf. afsnit 2. Genstandene er højst dækket med 10 % af forsikringssummen for indbo pr. forsikringsbegivenhed, dog højst kr. (basis 2008) pr. forsikringsbegivenhed Hvordan beregner vi erstatningen? Hvordan erstatter vi skaderne? Vi opgør skaden og beregner erstatningen efter de samme regler, som gælder for Indboforsikringen jf. punkt Selvrisiko Ved enhver skade gælder en selvrisiko på kr Hvilke skader dækker forsikringen? Forsikringen dækker pludselig skade på de forsikrede genstande. Pludselig skade er en skade, som skyldes en udefrakommende og en øjeblikkelig virkende årsag. Årsag og virkning skal dermed ske samtidig Hvilke skader dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke skader, der er omfattet af eller undtaget fra Indboforsikringen Forsikringen dækker ikke skader som følge af spild og tab af fødevarer og væsker Forsikringen dækker ikke skader, der er sket ved almindelig brug (herunder rengøring og reparation), f.eks. ridser, skrammer, tilsmudsning og stænk Forsikringen dækker ikke skader, som dyr forvolder Forsikringen dækker ikke skader som følge af manglende eller mangelfuld vedligeholdelse, slid, rust og tæring Forsikringen dækker ikke glemte, bortkomne eller forlagte genstande Forsikringen dækker ikke skader som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering eller fejlbetjening Forsikringen dækker ikke skader, der er dækket af en garanti, serviceordning eller sælgers ansvar i henhold til Købeloven Forsikringen dækker ikke skader som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb.

15 Afsnit 8. Glas- og kummeforsikring (Det fremgår af policen, om denne forsikring er valgt) Side Hvilke genstande omfatter forsikringen? Forsikringen dækker følgende genstande: Glas og erstatningsmaterialer for det, der er bygningsbestanddele Spejle, der er bygningsbestanddele Glaskeramiske kogeplader og glas i ovne Hvordan beregner vi erstatningen? Vi opgør skaden og beregner erstatningen til det beløb, som efter priserne på skadedatoen, vil gå til istandsættelse eller genanskaffelse af det beskadigede i den hidtil benyttede kvalitet. Kan ubeskadigede toiletsæder og haner ikke bruges igen af konstruktionsmæssige årsager, erstatter vi også udgifter til nyt sæde og nye haner i samme kvalitet som det eksisterende Porcelænskøkkenvaske Wc-kummer og -cisterner, bideter, håndvaske, badekar og glas og erstatningsmaterialer for det i brusenicher og -kabiner. Genstandene skal være indsat, indrammet eller på anden måde endeligt anbragt i hel stand på deres blivende plads Hvilke skader dækker forsikringen? Forsikringen dækker brud, afskalning, ridsning eller lignende på de forsikrede genstande, når de som følge af det bliver ubrugelige Hvilke skader dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke punkteringer af termoruder eller utætheder i sammensætningen af dem Forsikringen dækker ikke skader, der sker i forbindelse med reparation, ombygning eller montering af de forsikrede genstande, deres rammer, indfatninger eller lignende Forsikringen dækker ikke skader, som skyldes frostsprængning i utilstrækkeligt opvarmede lokaler, medmindre årsagen er tilfældigt svigtende varmeforsyning Forsikringen dækker ikke genstande i erhvervslokaler Forsikringen dækker ikke glas og erstatningsmaterialer for det i drivhuse Forsikringen dækker ikke skader, der er dækket på en bygningsforsikring.

16 Familieforsikring Dækningsskema Side 16 Dækket Ikke dækket Forsikringen dækker den direkte skade på det forsikrede ved Brand mv. - Skade ved ildsvåde (brand). - Skade ved lynnedslag. - Skade ved eksplosion. - Skade ved pludselig tilsodning fra et anlæg til rumopvarmning, der er forskriftsmæssigt indrettet. - Skade ved nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra. - Tab ved bortkomst af forsikrede genstande under brand mv. A Forsikringen dækker ikke - Skade kun ved svidning eller smeltning (f.eks. gløder fra tobaksrygning, pejs og stjernekaster), der ikke er en følge af ildsvåde (brand). - Skade ved overspænding (herunder induktion), der er forårsaget af lynnedslag eller lynudladning uden for det forsikrede. - Skade på genstande, der forsætligt udsættes for ild eller varme. Forsikrede genstande 1. Almindeligt privat indbo: Indbo og andre private ejendele, herunder alt, hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, medmindre det er nævnt særskilt herunder i punkterne Særligt privat indbo: Antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, ure, mobiltelefoner med tilbehør, fotoudstyr, kikkerter, musikinstrumenter, video- og audio-udstyr (radio- og tv-apparater, video-, bånd-, cd-, dvd- og pladeafspillere, digitale afspillere/optagere, højttalere, forstærkere, projektorer, videokameraer) med tilbehør, computere og andet edb-udstyr med tilbehør, mobilt navigationsudstyr, spillekonsoller, bånd, kassetter, plader, cd er, dvd er og hukommelseskort, pelsværk, våben, vin og spiritus. 3. Guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker med højst 10 % af forsikringssummen. Herunder genstande hvor guld, sølv, platin, perler og ædelstene indgår som en væsentlig bestanddel, uanset om genstanden kan henføres til dækningsskemaets punkt 1 og Penge og pengerepræsentativer og ubrugte frimærker med højst 2 % af forsikringssummen. 5. Mønt- og frimærkesamlinger med højst 5 % af forsikringssummen. 6. Cykler, hvis stelnummeret kan oplyses - med højst kr. (basis 2008) pr. cykel. Cykler med en hjuldiameter på under 12 tommer anser vi som almindeligt privat indbo under punkt Kørestole (herunder motordrevne kørestole) og el-scootere, der er konstrueret til en hastighed af højst 15 km i timen. 8. Robåde indtil 5,5 meters længde, kanoer og kajakker og tilbehør hertil (påhængsmotor dog højst 6 hk). 9. Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som sikrede ejer, og som lønmodtager bruger i sit erhverv med højst 5 % af forsikringssummen. 10. Almindelige husdyr, der ikke bruges erhvervsmæssigt med højst 2 % af forsikringssummen. 11. Bygningsdele, som sikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for, hvis ejendomsforsikringen ikke dækker. Også brand, svidning, smeltning eller forkulning af vasketøj i fuldautomatiske vaskemaskiner og tørretumblere, når årsagen er tilfældigt teknisk eller mekanisk svigt.

17 Familieforsikring Dækningsskema Side 17 Dækket Ikke dækket Kortslutning Kortslutning er i denne sammenhæng en utilsigtet forbindelse mellem el-førende dele eller mellem el-førende del og jord (stel), der udløser en strøm, som er væsentlig større end den normale driftsstrøm. B C Indbrudstyveri Tyveri ved indbrud i forsvarligt aflåst bygning eller lokale, herunder lofts- og kælderrum, udhuse og garager og tyveri fra aflåst hotelboks og aflåst kundeboks i pengeinstitut. - Skade, der er dækket af en garanti, serviceordning eller sælgers ansvar i henhold til Købeloven. - Skade, der skyldes slitage, manglende eller mangelfuld vedligeholdelse, fejlbehandling eller fejltilslutning. - Skade, der skyldes overbelastning. - Skade, der skyldes mekanisk ødelæggelse og skade, som dyr forvolder. - Skade, som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. - Tyveri fra bolig, der har været ubeboet i mere end 6 måneder. - Tyveri fra hotelværelse, hotelboks, kundeboks i pengeinstitut, kahyt eller togkupé, når voldeligt opbrud ikke kan konstateres. - Tyveri fra lystfartøj. Højst 5 % af forsikringssummen i 1. lofts- og kælderrum i etagebyggeri 2. udhuse og garager. Ikke i 1. lofts- og kælderrum i etagebyggeri 2. udhuse og garager. Ikke i 1. lofts- og kælderrum i etagebyggeri 2. udhuse og garager 3. bolig, der er ubeboet og har været det i mere end 2 måneder. Dog ikke fra arbejdsskure og containere.

18 Familieforsikring Dækningsskema Side 18 Dækket Ikke dækket Forsikringen dækker den direkte skade på det forsikrede ved Simpelt tyveri Tyveri uden for bygning eller fra uaflåst bygning eller lokale. D Forsikringen dækker ikke - Glemte, tabte eller forlagte genstande. - Tyveri, som de sikrede, medhjælp, logerende eller ligestillede med dem, begår. - Tyveri af genstande, som befinder sig i boligen, når den er ubeboet, udlånt eller udlejet. - Under opmagasinering. - Tyveri, når sikrede har udvist grov uagtsomhed. Forsikrede genstande 1. Almindeligt privat indbo: Indbo og andre private ejendele, herunder alt, hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, medmindre det er nævnt særskilt herunder i punkterne Særligt privat indbo: Antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, ure, mobiltelefoner med tilbehør, fotoudstyr, kikkerter, musikinstrumenter, video- og audio-udstyr (radio- og tv-apparater, video-, bånd-, cd-, dvd- og pladeafspillere, digitale afspillere/optagere, højttalere, forstærkere, projektorer, videokameraer) med tilbehør, computere og andet edb-udstyr med tilbehør, mobilt navigationsudstyr, spillekonsoller, bånd, kassetter, plader, cd er, dvd er og hukommelseskort, pelsværk, våben, vin og spiritus. 3. Guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker med højst 10 % af forsikringssummen. Herunder genstande hvor guld, sølv, platin, perler og ædelstene indgår som en væsentlig bestanddel, uanset om genstanden kan henføres til dækningsskemaets punkt 1 og Penge og pengerepræsentativer og ubrugte frimærker med højst 2 % af forsikringssummen. 5. Mønt- og frimærkesamlinger med højst 5 % af forsikringssummen. 6. Cykler, hvis stelnummeret kan oplyses med højst kr. (basis 2008) pr. cykel. Cykler med en hjuldiameter på under 12 tommer anser vi som almindeligt privat indbo under punkt Kørestole (herunder motordrevne kørestole) og el-scootere, der er konstrueret til en hastighed af højst 15 km i timen 8. Robåde indtil 5,5 meters længde, kanoer og kajakker og tilbehør hertil (påhængsmotor dog højst 6 hk). 9. Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som sikrede ejer, og som lønmodtager bruger i sit erhverv med højst 5 % af forsikringssummen. 10. Almindelige husdyr, der ikke bruges erhvervsmæssigt med højst 2 % af forsikringssummen. 11. Bygningsdele, som sikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for, hvis ejendomsforsikringen ikke dækker. Højst 2 % af forsikringssummen i 1. lofts- og kælderrum i etagebyggeri 2. udhuse og garager. Højst 10 % af forsikringssummen, dog ingen dækning i 1. lofts- og kælderrum i etagebyggeri 2. udhuse og garager. Cykler skal være forsvarligt aflåst. Ikke årer, sejl, mast, påhængsmotor eller andet udstyr.

19 Familieforsikring Dækningsskema Side 19 Dækket Ikke dækket D Simpelt tyveri Tyveri fra biler, private sø- og luftfartøjer, beboede campingvogne, beboelsesvogne og telte. E Røveri, overfald mv. Tyveri, der sker åbenlyst, og som sikrede eller andre tilstedeværende bemærker i gerningsøjeblikket, og hvor der med det samme bliver gjort opmærksom på tyveriet ved at råbe op. Tyveri, der sker ved anvendelse af vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold. Andre skader på forsikrede genstande, der sker på grund af overfald på sikrede personer. - Glemte, tabte eller forlagte genstande. - Tyveri, som de sikrede, medhjælp, logerende eller ligestillede med dem begår. - Tyveri fra uaflåsede og uaflukkede biler, campingvogne, beboelsesvogne, telte, private sø- og luftfartøjer. - Tyveri, hvor voldeligt opbrud ikke kan konstateres. Dog dækker vi udvendig bagage på biler. - Tyveri, når sikrede har udvist grov uagtsomhed. Højst 2 % af forsikringssummen for udvendig bagage på biler. Højst 5 % af forsikringssummen. Det er en betingelse for dækning, at genstandene har været anbragt, så de ikke har været synlige udefra. Cykler skal være forsvarligt aflåst. Ikke årer, sejl, mast, påhængsmotor eller andet udstyr.

20 Familieforsikring Dækningsskema Side 20 Dækket Ikke dækket Forsikringen dækker den direkte skade på det forsikrede ved Hærværk Hærværk er, når en skade er forvoldt med forsæt og i ondsindet hensigt. F Forsikringen dækker ikke - Skade på genstande, der befinder sig udendørs andre steder end ved sikredes helårsbolig. - Skade på de forsikrede genstande, når en sikret person eller personer med lovlig adgang til sikredes private område har forvoldt skaden. Forsikrede genstande 1. Almindeligt privat indbo: Indbo og andre private ejendele, herunder alt, hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, medmindre det er nævnt særskilt herunder i punkterne Særligt privat indbo: Antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, ure, mobiltelefoner med tilbehør, fotoudstyr, kikkerter, musikinstrumenter, video- og audio-udstyr (radio- og tv-apparater, video-, bånd-, cd-, dvd- og pladeafspillere, digitale afspillere/optagere, højttalere, forstærkere, projektorer, videokameraer) med tilbehør, computere og andet edb-udstyr med tilbehør, mobilt navigationsudstyr, spillekonsoller, bånd, kassetter, plader, cd er, dvd er og hukommelseskort, pelsværk, våben, vin og spiritus. 3. Guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker med højst 10 % af forsikringssummen. Herunder genstande hvor guld, sølv, platin, perler og ædelstene indgår som en væsentlig bestanddel, uanset om genstanden kan henføres til dækningsskemaets punkt 1 og Penge og pengerepræsentativer og ubrugte frimærker med højst 2 % af forsikringssummen. 5. Mønt- og frimærkesamlinger med højst 5 % af forsikringssummen. 6. Cykler, hvis stelnummeret kan oplyses med højst kr. (basis 2008) pr. cykel. Cykler med en hjuldiameter på under 12 tommer anser vi som almindeligt privat indbo under punkt Kørestole (herunder motordrevne kørestole) og el-scootere, der er konstrueret til en hastighed af højst 15 km i timen. 8. Robåde indtil 5,5 meters længde, kanoer og kajakker og tilbehør hertil (påhængsmotor dog højst 6 hk). 9. Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som sikrede ejer, og som lønmodtager bruger i sit erhverv med højst 5 % af forsikringssummen. 10. Almindelige husdyr, der ikke bruges erhvervsmæssigt med højst 2 % af forsikringssummen. 11. Bygningsdele, som sikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for, hvis ejendomsforsikringen ikke dækker. Højst 5 % af forsikringssummen i 1. lofts- og kælderrum i etagebyggeri 2. udhuse og garager 3. uden for bygning. Ikke i 1. lofts- og kælderrum i etagebyggeri 2. udhuse og garager 3. uden for bygning. Ikke uden for bygning. Kun i forbindelse med tyveri fra aflåst bygning eller lokale, men ikke fra arbejdsskure og containere.

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5038 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon Yndlings.dk. Side 1 af 22. Alm. Brand Yndlings. Betingelser. Nr.

Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon Yndlings.dk. Side 1 af 22. Alm. Brand Yndlings. Betingelser. Nr. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Yndlings.dk Side 1 af 22 Alm. Brand Yndlings Betingelser Nr. YD 1709 Indholdsfortegnelse Side 2 af 22 1 Fællesbestemmelser 4 1.1

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

Sammenligning Familieforsikring Side 1

Sammenligning Familieforsikring Side 1 Sammenligning Familieforsikring Side 1 2. Hvem er omfattet af forsikringen? Forsikringen dækker: 1.1.1. Forsikringstager og dennes husstand. Til husstanden regnes de fa- husstand. Forsikringstageren og

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 49 3 Alm. Brand Indboforsikring Betingelser Nr. FP 1409 Indholdsfortegnelse Side 2 af 49 Vejledning 5 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber.

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber. 3000 Indboforsikring 3010 Hvilke genstande er omfattet 3010.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider.

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider. Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl. Lübker Allé 176, Mogenstrup, 8581 Nimtofte Forsikringstager: Forsikringssted: Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING 1. FÆLLESBESTEMMELSER Hvilke personer dækker forsikringen? 1.1 Forsikringstageren og dennes husstand. Til husstanden regnes de familiemedlemmer,

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Kortspær Betingelser Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Vilkår for Hjemforsikring

Vilkår for Hjemforsikring Vilkår for Hjemforsikring 6650-1 Marts 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Alka Familieforsikring

Alka Familieforsikring Alka Familieforsikring Forsikringsbetingelser Nr. AF-03 Gældende fra 26.november 2007 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring

Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138008

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138008 Hjemforsikring Forsikringsbetingelser 2138008 Gælder fra januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-9 Side 3 2. Hvem og hvor dækkes afsnit 10-11 Side 7 3. Indbodækningen afsnit 12-15

Læs mere

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

6650-3 Oktober 2013. vilkår for Hjemforsikring

6650-3 Oktober 2013. vilkår for Hjemforsikring 6650-3 Oktober 2013 vilkår for Hjemforsikring Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Id-sikring Betingelser Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser Flytteforsikring Forsikringsbetingelser 2138 7794673 Gælder fra september 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Fortrydelsesret Side 5 Kontakt Gjensidige Forsikring Servicecenter

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-1 Februar 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138 007

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138 007 Hjemforsikring Forsikringsbetingelser 2138 007 Gælder fra marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit1-9 Side 3 2. Hvem og hvor dækkes afsnit 10-11 Side 7 3. Indbodækningen afsnit 12-15

Læs mere

Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FI-01

Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FI-01 Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra oktober 2015 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Vilkår for. Familieforsikring

Vilkår for. Familieforsikring Vilkår for Familieforsikring 05-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. UNG INDBO 01-08-2014 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet, når

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTIndbo 01-08-14 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Familieforsikring. en kommentar. 5. udgave. Jørgen Gawinetski Henning Jønsson

Læs mere om udgivelsen på  Familieforsikring. en kommentar. 5. udgave. Jørgen Gawinetski Henning Jønsson Familieforsikring en kommentar 5. udgave Jørgen Gawinetski Henning Jønsson Jørgen Gawinetski og Henning Jønsson Familieforsikring 5. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2014 ISBN 978-87-619-3551-9

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Betingelser nr. 36-1 Indboforsikring

Betingelser nr. 36-1 Indboforsikring Betingelser nr. 36-1 Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser og din police udgør vilkårene

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Familieforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Familieforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Betingelsesnummer: Indbo 1.1

Betingelsesnummer: Indbo 1.1 INDBOFORSIKRING Betingelsesnummer: Indbo 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FAM-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FAM-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. FAM-01 Når du har tegnet Familieforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING 3. Hvilke genstande

Læs mere

September 2015 Vilkår for Hjemforsikring Ung

September 2015 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-3 September 2015 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-3 September 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009

Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009 Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009 Forsikringsbetingelserne er aftalt med de LO-forbund, som har indgået aftale med Alka om

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 3 2. Hvor dækker forsikringen? 3 3. Hvilke genstande

Læs mere

Indboforsikring. Betingelser nr. OK 36-1 maj 2016. OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring

Indboforsikring. Betingelser nr. OK 36-1 maj 2016. OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring Indboforsikring Betingelser nr. OK 36-1 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police.

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Familiens Basisforsikring 2:

Familiens Basisforsikring 2: Hvad omfatter Deres police? Familiens Basisforsikring 2 kan omfatte flere dækninger. De kan se i Deres police, hvilke af disse dækninger Deres forsikring omfatter. Familiens Basisforsikring 2: (Forhandlet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 5071 Gælder fra 01.10.2008 TJM 95961-10 (03.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Vilkår for. Familieforsikring

Vilkår for. Familieforsikring Vilkår for Familieforsikring 05-6 ugust 2016 Fortrydelsesret (Gælder udelukkende for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. AIG Indboforsikring. Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark.

Forsikringsbetingelser for. AIG Indboforsikring. Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark. Forsikringsbetingelser for AIG Indboforsikring Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark. Tilvalgsdækning for vand-, storm- og visse nedbørskader på bopælen,

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 6.1

Læs mere

Vilkår for. Familieforsikring

Vilkår for. Familieforsikring Vilkår for Familieforsikring 05-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Familiens Basisforsikring 2:

Familiens Basisforsikring 2: Hvad omfatter Deres police? Familiens Basisforsikring 2 kan omfatte flere dækninger. De kan se i Deres police, hvilke af disse dækninger Deres forsikring omfatter. Familiens Basisforsikring 2: (Forhandlet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Påhængsvognsforsikring Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser PÅH-3 Gældende fra 01.08.2014 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE

Læs mere

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 5047 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Hvem er dækket? 3 2 Ved skade 3 3 Anden forsikring 3 4 Opkrævning af præmie og afgifter 3

Læs mere