OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR 2011"

Transkript

1 OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR

2 ROSENDAHLS-SCHULTZ GRAFISK ISSN

3 Til Inatsisartut Til Inatsisartut Efter 10, stk. 1, i inatsisartutlov nr. 8 af 3. december 2009 om Ombudsmanden for Inatsisartut afgiver ombudsmanden en årlig beretning til Inatsisartut om sin virksomhed. Beretningen skal offentliggøres og bliver efter ombudsmandslovens 10, stk. 1, andet led, behandlet af Inatsisartut på Inatsisartuts ordinære efterårssamling. De sager, der medtages i beretningen skal efter lovens 10, stk. 2, ledsages af oplysninger om, hvad pågældende myndighed, som undersøgelsen har været rettet mod, har anført til sit forsvar. I overensstemmelse med nævnte bestemmelser afgiver jeg hermed beretning for året De sager, som er udtaget til offentliggørelse, trykkes ikke i beretningen, men udkommer på cd-rom, der er lagt i en lomme bagerst i den trykte beretning. De sager, der udtages til offentliggørelse, vil som hidtil løbende blive udlagt på ombudsmandens hjemmeside, Beretningen for 2011 indeholder ligeledes orienteringer fra mig og mine medarbejdere i form af artikler om organisatoriske spørgsmål og retsforhold, som Embedet i beretningsårets løb har været særlig opmærksom på. Embedet har i lighed med Bureaut for Inatsisartut i 2011 fået nyt logo. Nuuk, juli 2012 Vera Leth 3

4 Indholdsfortegnelse Forord Embedets almindelige forhold Personale Rejser og besøg samt internationalt samarbejde Ombudsmandens kompetence Spørgsmål om vederlæggelse for kommunalt hverv videresendt til Departementet for Indenrigsanliggender (j.nr ) Klager over Center for Arbejdsskadesikring (j.nr ) Samarbejdsrelationer Statistiske oversigter Artikler Generelle problemer i aktindsigtssager, af retschef Michael Mikkelsen Forvaltningsmyndighedsstrukturen i den grønlandske centraladministration af specialkonsulent Anders Jørgensen Brug af uensartet retlig terminologi, af cheftolk Jørgen Hansen Generelle bemærkninger - forvaltningsretlige spørgsmål Kommunernes opgaver i sager om privat arrangeret familiepleje (j.nr ) Meddelelser fra en myndighed til en sagspart, som har klaget til Ombudsmanden for Inatsisartut, kan ikke adresseres til Ombudsmanden for Inatsisartut, men må rettes direkte til den pågældende sagspart (j.nr ) Sagsbehandlingstiden i Departementet for Sundhed vedrørende en klage over Det Grønlandske patienthjem i Brønshøj. Meddelelse af afslag på gældseftergivelse (j.nr ) Utilfredsstillende sagsbehandlingstid, blandt andet som følge af en utilstrækkelig mødefrekvens i Forbruger-

5 Indholdsfortegnelse klageudvalget (j.nr ) Pligt til at videresende en ansøgning til rette myndighed. Tillige spørgsmål om inhabilitet ved rekursmyndighedens behandling af sagen (j.nr ) Tvangsfuldbyrdelse i alderspensioner (j.nr ) Ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte (j.nr ) Sager af almindelige interese fordelt på sagsområde Indsigt og aktindsigt Afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende den administrative koordinationsgruppe for aluminiumsprojektet (j.nr ) Handicappede Klage over en kommunes støttepersoner til handicappede (j.nr ) Andet Reglerne om samordningsfradrag i borgmesterpensioner har ikke den nødvendige hjemmel. Den seneste bekendtgørelse på området er i øvrigt bortfaldet (j.nr ) Ulovlig delegation af sagsbehandlingskompetence til en advokat i en afgørelsessag (j.nr ) Afskedigelse Manglende partshøring og mangelfuld begrundelse i forbindelse med afskedigelse af en medarbejder som følge af generelle besparelser (j.nr ) Myndighedernes aftaler med faglige organisationer om afslutning af afskedigelsessager (j.nr ) Afgifter og gebyrer Ikke adgang til modregning af afgiftsrestance til Landskassen i krav på tilbagebetaling af overskydende kommuneskat. (j.nr )

6 6 5.6 Støtte Klage over afslag på genetableringsstøtte (j.nr ) Sagsbehandlingstid og sagsdokumentation Uacceptabel lang sagsbehandlingstid i sag om beregning af alderspension (j.nr ) Præster og præstegæld Kirken i Grønlands virksomhed i Danmark (j.nr ) Opfølgning på tidligere års beretninger Klagesager Årsberetning 2009, afsnit 3, side 47f Ikke hjemmel til at fastsætte regler om betalingspligt i bekendtgørelsesregler om brugerbetaling for daginstitutioner (j.nr ) Årsberetning 2010, afsnit 6, side 49 ff Ulovlig opkrævning af boligsikring, som efter myndighedens opfattelse var udbetalt med urette. Tillige spørgsmål om forståelsen af reglerne for betaling af leje i fremlejeforhold (j.nr ) Årsberetning 2010, afsnit 6, side 83ff Fejl og uklarheder om såvel sagsfaktum som den retlige kvalifikation heraf i forbindelse med ophør af ansættelse i sundhedsvæsenet.tillige spørgsmål om kompetencemangler (j.nr ) Årsberetning 2010, afsnit 6, side 149ff Spørgsmål om høringspligt og om definition af en selvstændig myndighed (j.nr ) Årsberetning 2010, afsnit 6, side 339ff Manglende iagttagelse af regler om partshøring og begrundelse i forbindelse med afskedigelse. Utilstrækkelig sagsoplysning i rekursmyndigheden (j.nr )

7 Indholdsfortegnelse 6.6. Årsberetning 2010, afsnit 7, side 417ff Grønlands Hjemmestyre havde ikke hjemmel til at afkræve brugerbetaling for benyttelse af en børnepasningsordning under hjemmestyretskollegieadministration i strid med de betalingsregler, som hjemmestyret har fastsat for kommunale dagsinstitutioner (j.nr ) Årsberetning 2010, afsnit 7, side 426ff Retsgrundlaget for vederlæggelse af Forbrugerrådets formand og spørgsmål om kompetencen til at udregne vederlaget (j.nr ) Årsberetning 2010, afsnit 8, side 442 Det Sociale Ankenævns stadfæstelse af et afslag på førtidsspension (j.nr ) Opfølgning på tidligere års beretninger egen drift sager Årsberetning 2010, afsnit 6, side 385ff Den retlige regulering af anvendelse af tvang i psykiatrien (j.nr ) Årsberetning 2010, afsnit 8, side 430ff Mangler i retsgrundlaget for afdragsvis betaling af huslejerestancer (j.nr ) Årsberetning 2010, afsnit 8, side 433ff Det Sociale Ankenævns sagsbehandlingstid (j.nr ) Årsberetning 2010, afsnit 8, side 439f Generelle bemærkninger om manglende udskrivning af elektroniske notater/dagbøger og kreditors prioritet (j.nr ) Årsberetning 2010, afsnit 8, side 439 Forskellige spørgsmål knyttet til forældelse af restancer og spørgsmål om ulovlig anvendelse af tvangsmidler over for en skyldner (j.nr )

8 7.6. Årsberetning 2010, afsnit 8, side 444 Generelle bemærkninger til en kommunes inkassosager (j.nr ) Årsberetning 2010, afsnit 8, side 444 Gennemgang af inkassosager. Hjemmels- og kompetencespørgsmål (j.nr ) Årsberetning 2010, afsnit 8, side 445 Gennemgang af inkassosager, konkurssager, sagsdokumentation i udlægssager, det offentliges modregnings adgang, spørgsmål om opfølgning på løntilbageholdelsespålæg (j.nr ) Årsberetning 2010, afsnit 8, side 448 Gennemgang af inkassosager (j.nr )

9 1. Embedets almindelige forhold 1. Embedets almindelige forhold 1.1. Personale Seniorrådgiver Kent Fridberg fratrådte planmæssigt sin stilling som seniorrådgiver ved udlånsperiodens udløb ved udgangen af maj måned Jens Aalkjær fratrådte sin stilling som fuldmægtig ved udgangen af maj måned Line Lander Madsen fratrådte med udgangen af juli måned 2011 sin stilling som specialkonsulent ved Embedet. Jeg ansatte pr. 1. august 2011 Anders Jørgensen. Anders Jørgensen er juridisk kandidat fra Københavns Universitet. Jeg ansatte endvidere pr. 1. august 2011 Lone N. Jensen. Lone N. Jensen er juridisk kandidat fra Aarhus Universitet. Endelig ansatte jeg pr. 1. december 2011 Mie Vejen Ritter. Mie Vejen Ritter er kandidat fra Københavns Universitet. Embedet havde ved udgangen af 2011 følgende medarbejderstab: Retschef Michael Mikkelsen Cheftolk Jørgen Hansen Tolk Lars Vahl Sekretær Alice Møller Fuldmægtig Lili Rasmussen Tolk Jakob Kristiansen Fuldmægtig Maria Louise Mikkelsen Specialrådgiver Anders Jørgensen Fuldmægtig Lone N. Jensen Fuldmægtig Mie Vejen Ritter 1.2 Rejser og besøg samt internationalt samarbejde Jeg gennemførte i 2011 kommunebesøg i følgende byer i Qeqqata Kommunia: Sisimiut i april måned Maniitsoq i maj måned. 9

10 Jeg deltog i april i vestnordiske ombudsmandsmøder i København, i august måned på Vestmannaøerne samt i København i december måned. 1.3 Ombudsmandens kompetence Spørgsmål om vederlæggelse for kommunalt hverv videresendt til Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (j. nr ) En borger havde i 2010 klaget til Ombudsmanden over, at han ikke havde modtaget svar på en klage, som han i 2008 havde sendt til en kommune, som havde krævet tilbagebetaling af vederlag ydet borgeren for varetagelse af hvervet som bygdebestyrelsesformand. Borgeren mente, at tilbagebetalingskravet var uberettiget. I forbindelse med Ombudsmandens høring af den efter kommunesammenlægningen ansvarlige kommune kom det frem, at den kommune, som havde krævet tilbagebetaling, i 2008 havde truffet afgørelse om, at tilbagebetalingskravet ikke kunne eftergives, idet den pågældende ikke var pensionist. Det var derfor tvivlsomt, om kommunen havde taget stilling til borgerens klage til kommunen. Ombudsmanden fandt herefter, at sagen burde forelægges Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, som i medfør af landstingslov nr. 14 af 5. december 2008 om den kommunale styrelse 56, stk. 1, fører tilsyn med kommunerne. Ombudsmanden besluttede på denne baggrund at videresende sagen til departementet, idet Ombudsmanden samtidig fandt, at klagefristen på 1 år i ombudsmandslovens 12, stk. 3, i den foreliggende situation ikke var til hinder for, at Ombudsmanden kunne anmode den kommunale tilsynsmyndighed om at forholde sig til sagen Klager over Center for Arbejdsskadesikring (j. nr ) Den 1. januar 2011 overgik administrationen af arbejdsskadesager i første instans fra Grønlands Selvstyre til den danske stat. Jeg besluttede på denne baggrund at afvise at behandle en klage, som jeg i 2011 modtog over Center for Arbejdsskadesikring, idet jeg lagde vægt på, at jeg ikke havde kompetence til afkræve den nye statslige myndighed oplysninger og udtalelser. 10

11 1. Embedets almindelige forhold Jeg videresendte samtidig klagen til Folketingets Ombudsmand, idet jeg bad Folketingets Ombudsmand orientere mig, såfremt han fandt, at der var forhold i sagen, som angik selvstyrets myndigheder også efter områdets overgang til statslig forvaltning. 1.4 Samarbejdsrelationer Embedet indgik pr. 1. november 2011 en ny aftale om IT-support. 11

12 2. Statistiske oversigter I det følgende fremgår statistiske opgørelser over de sager, som mit embede har behandlet i beretningsåret Til sammenligning opstilles endvidere tallene fra de to forudgående beretningsår. Antallet af de sager, som afsluttes, har bl.a. sammenhæng med antallet og arten af de klager, som indkommer i årets løb. Embedets personalesituation samt øvrige aktiviteter kan også påvirke sagsbehandlingstiden og dermed det antal sager, som afsluttes et givent år. Desuden forekommer antallet af vejledninger og indkomne klager at have sammenhæng med det antal kommunebesøg, som embedet har foretaget, samt hvorvidt og i hvilket omfang Embedet har været genstand for presseomtale. I beretningsåret 2011 (1. januar december 2011) har jeg oprettet 94 enkeltsager på baggrund af indkomne klager. Herudover har jeg opstartet 11 sager af egen drift. På baggrund af Inatsisartuts valg af Ombudsmanden for Inatsisartut til varetagelse af opgaven som den nationale forebyggende mekanisme i henhold til valgfri protokol af 18. december 2002 til FN-konventionen om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf i overensstemmelse med protokollens bestemmelser, har jeg oprettet 6 sager til forberedelse af inspektioner i beretningsåret I 2011 blev der desuden foretaget 62 vejledninger på baggrund af henvendelser fra borgere. Antallet af vejledninger foretaget i 2011 er faldet med 1 i forhold til 2010, hvor jeg foretog 63 vejledninger. Til sammenligning foretog jeg i vejledninger. De vejledninger, som jeg foretager, kan typisk inddeles i to grupper. Den ene gruppe vedrører henvendelser, hvor en egentlig klage til mig ville have resulteret i en afvisning. Disse vejledninger er ofte mundet ud i, at borgeren er henvist til at rette henvendelse til en anden myndighed. Den anden gruppe består af henvendelser, hvor sagen har været af en sådan karakter, at jeg har kunnet iværksætte egentlig sagsbehandling på baggrund af borgerens henvendelse. I 2011 foretog jeg 3 vejledninger på baggrund af henvendelser fra myndigheder og virksomheder. 12

13 2. Statistiske oversigter De følgende opgørelser er baseret på de sager, som blev afsluttet i Opgørelserne vedrører således afsluttede sager, som kan være modtaget i både indeværende og forudgående beretningsår. Opgørelserne over afsluttede sager i 2011 er nedenfor opdelt i to hovedgrupper: Ikke-realitetsbehandlede sager: Sager henføres til denne kategori, når jeg af de anførte grunde ikke har kunnet behandle dem. I de tilfælde, hvor jeg har optaget en sag til behandling, og myndigheden efterfølgende genoptager sagen og derefter giver klager helt eller delvist medhold, forinden jeg har afsluttet min undersøgelse, medregnes klagen ligeledes under ikke-realitetsbehandlede klager som en sag, der er trukket tilbage af klager. Realitetsbehandlede sager: Sager henføres til denne kategori, når der i anledning af en klage er taget stilling til sagsbehandlingen eller til sagens afgørelse. Ikke-realitetsbehandlede sager I beretningsåret 2011 blev i alt 89 klager afvist. I tabellen nedenfor er afvisningsgrundene samt antal for årene 2011, 2010 og 2009 angivet (se procentvis opgørelse i figur 1) Klagen var for sent indgivet Klagen angik domme eller dommeres embedsførelse Klagen angik rigsmyndigheder Klagen angik private Klagen kunne indbringes for højere administrativ myndighed Klagen angik et selvstyreejet selskab Klagen blev tilbagekaldt Forespørgsler Klagers krav imødekommet Inhabilitet *Andet I alt * Betegnelsen "andet" dækker over afvisningsgrunde, som ikke umiddelbart kan indeholdes i en af de andre kategorier. Dette gælder i det væsentligste: - Klager, hvor en afgørelse vil forudsætte en bevisvurdering, som jeg finder bedst egnet til domstolsprøvelse, 13

14 - klager over inatsisartutlove, - klager, hvor jeg efter at have gennemgået myndighedens sagsmappe ikke har fundet, at der var tilstrækkelig anledning til at undersøge klagen nærmere, samt - klager over kortere sagsbehandlingstid, hvor jeg har oversendt klagen til myndigheden med en anmodning om, at behandlingen af sagen fremskyndes. Realitetsbehandlede sager Tallene i dette afsnit er alene baseret på indgåede klager. Sager, som jeg har taget op af egen drift og afsluttet i årets løb, er således ikke medregnet. Jeg kan hertil oplyse, at jeg i 2011 afsluttede 8 sager, som jeg havde opstartet på eget initiativ enten i forbindelse med mine besøg i de grønlandske kommuner eller som egentlige egen drift-sager. I 2010 afsluttede jeg 5 og i sager af denne type. I beretningsåret 2011 blev der efter realitetsbehandling afsluttet 24 klager, som var opstartet på baggrund af klager. Nedenstående opgørelser viser sagernes fordeling på myndighed, retsområde og klagetema. I figurerne 2-4 angives tallene i procent af det samlede antal afsluttede klager for det pågældende år. Klager afsluttet efter realitetsbehandling fordelt efter, hvilken myndighed der klages over (se procentvis opgørelse i figur 2): Selvstyremyndighed, centraladministrationen Det sociale Ankenævn Skatterådet Andre Kommuner A/S Boligselskabet INI I alt

15 2. Statistiske oversigter Klager, der er afsluttet efter realitetsbehandling, fordelt efter, hvilket retsområde der klages over (se procentvis opgørelse i figur 3): Socialret Heraf: - Sociale boliger Boligsikring Social pension Personlige tillæg Anden hjælp fra det offentlige Underholdsbidrag mv. til børn Hjælp til børn og unge Hjælp mod tilbagebetaling Takstmæssig hjælp Andet Ansættelsesret Heraf: Ansættelse og ansættelsesvilkår/-rettigheder Ansættelse; pligter, sanktioner og afskedigelse Pensionsforhold Personaleboliger Andet Lejeret Heraf: - Anvisning af lejemål Ophævelse af lejemål Boligrestancer Fremleje Lejeberegning Varmeregnskab Depositum Venteliste Vedligehold Boligstøtte Arealtildeling Andet Skatter og afgifter Heraf: Beregning Renter

16 - 50-udbetalinger Dispensationer Andet Opkrævningsvirksomhed Sundhed Heraf: - Administrative klager Andet Fiskeri, fangst og landbrug Heraf: - Fiskeri Fangst Erhvervsstøtte Kvote- og licenstildeling Andet Erhverv i øvrigt Undervisning Heraf: - Praktik Andet Kirke Forbruger Andet I alt Klager, der er afsluttet efter realitetsbehandling i 2011, fordelt efter klagetema (se procetvis opgørelse i figur 4): Afgørelser Begrundelse Kompetence Sagsbehandlingstid God forvaltningsskik Aktindsigt Faktisk forvaltningsvirksomhed Hjemmelsspørgsmål Videregivelse af oplysninger Tavshedspligt Vejledning

17 2. Statistiske oversigter Lighedsgrundsætningen Andet I alt Klager afsluttet efter realitetsbehandling i 2011, fordelt efter resultatet af min undersøgelse (se procentvis opgørelse i figur 5): Kritik Henstilling alene Kritik og henstilling Intet at bemærke I alt

18 Antal afvisninger i procent Andet Domstole Forældelse Forespørgsler Selvstyre virksomhed Private Rekurs ikke udnyttet Rigsmyndigheder Figur 1 Afviste klager 2011, 2010 og Afvisningsgrund Tilbagekaldt Klagers krav imødekommet Inhabilitet 18

19 Antal i procent Selvstyret Det sociale Ankenævn Skatterådet Andre Kommuner A/S Boligselskabet INI Figur 2 Afsluttede klager 2011, 2010 og Myndighed 19

20 Antal i procent Socialret Ansættelsesret Lejeret Skat og afgift Opkrævningsvirksomhed Sundhed Fiskeri, fangst og landbrug Erhverv i øvrigt Undervisning Figur 3 Afsluttede klager 2011, 2010 og Retsområde Kirke Forbruger Andet 20

21 Antal i procent Afgørelser Begrundelse Kompetence Sagsbehandlingstid God forvaltningsskik Aktindsigt Faktisk forvaltningsvirksomhed Hjemmelsspørgsmål Figur 4 Afsluttede klager 2011, 2010 og Klagetema Videregivelse af oplysninger Tavshedspligt Vejledning 21

22 Antal i procent Figur 5 Afsluttede klager 2011, 2010 og Resultat Kritik Henstilling Kritik og henstilling Intet at bemærke

23 3. Artikler 3. Artikler 3.1 Generelle problemer i aktindsigtssager af retschef Michael Mikkelsen. 1. Et område med stigende betydning Ved oprettelsen af det grønlandske ombudsmandsembede i 1995 og de første år herefter var der langt mellem de sager om aktindsigt, som blev forelagt ombudsmanden. Dette til trods for, at en særlig grønlandsk lov om offentlighed i forvaltningen blev vedtaget samtidig med den grønlandske ombudsmandslov. I de senere år har ombudsmanden imidlertid oplevet en markant stigning i antallet af sager, der drejer sig om, at borgerne eller pressen ikke har fået den aktindsigt, som de har søgt om. Der kan næppe være tvivl om, at denne udvikling afspejler en stigende bevidsthed i offentligheden om, at lovgivningen giver mulighed for at kigge myndighederne over skulderen. Om det stigende antal sager hos ombudsmanden samtidig er udtryk for, at myndighederne er for restriktive i deres afgørelser af ansøgninger om aktindsigt, kan der derimod ikke siges noget generelt om. Sagerne hos ombudsmanden bærer tydeligt præg af, at myndighederne ofte har vanskeligt ved at håndtere de relativt indviklede regler, som begrænser adgangen til aktindsigt, og at sagsbehandlingstiden ofte er for lang, det vil sige, at aktindsigtsansøgninger ofte prioriteres forkert. I det følgende vil jeg beskrive et par af de gennemgående problemstillinger, som er knyttet til de aktindsigtssager, som ombudsmanden har behandlet, og jeg vil afslutningsvis komme ind på nogle af de udfordringer, der venter lovgiver og administration i udviklingen af offentlighedsprincippet. 2. Interne arbejdsdokumenter Et særligt problem for myndighederne er, hvornår et dokument er et internt arbejdsdokument, som kan undtages fra aktindsigt. Efter offentlighedslovens 7 omfatter retten til aktindsigt således ikke interne arbejdsdokumenter. 23

24 Det er en bestemmelse, som navnlig volder vanskeligheder i selvstyrets centraladministration, hvor flere departementer ofte arbejder sammen i sagsbehandlingen. Udgangspunktet er, at et dokument, der sendes fra en myndighed til en anden, ikke længere er internt. Dermed undergives dokumentet hovedreglen om ret til aktindsigt. I en række tilfælde har samarbejdet på tværs af myndighederne foregået i form af arbejdsgrupper, hvor der har været en tendens til at anse arbejdsgrupperne for selvstændige myndigheder med den konsekvens, at dokumenter som udarbejdes som led en arbejdsgruppes arbejde, undtages fra aktindsigt som interne dokumenter i arbejdsgruppen. Ombudsmanden har til denne problemstilling bemærket, at en arbejdsgruppe ikke uden videre er en selvstændig myndighed. Udgangspunktet er, at en arbejdsgruppe er en del af den myndighed, der har nedsat den, og at arbejdsgruppens udveksling af oplysninger med andre myndigheder derfor er undergivet aktindsigt. En række kriterier indgår i vurderingen af, om en arbejdsgruppe er en selvstændig myndighed: Om der i arbejdsgruppen indgår repræsentanter fra andre myndigheder, om arbejdsgruppens opgave er afgrænset såvel i tidsmæssig som emnemæssig henseende, om opgaven er af selvstændig karakter, om arbejdsopgaven er undergivet andre myndigheders instruktionsbeføjelse, og om arbejdsgruppens eventuelle afgørelser kan indbringes for en anden myndighed. 3. Undtagelse af oplysninger af hensyn til den, som oplysningerne angår og af hensyn til myndigheden I offentlighedslovens 12 er angivet en række oplysninger, som er undtaget fra aktindsigt af hensyn til den, som oplysningerne angår, og i 13 er angivet hensyn, navnlig til forvaltningen selv, som kan begrænse retten til aktindsigt. Fælles for bestemmelserne er, at myndigheden skal foretage en konkret vurdering af, om de beskyttelseshensyn, som ligger bag bestemmelserne, er opfyldt. Denne vurdering har voldt myndighederne vanskeligheder. I relation til 12 har navnlig bestemmelsen i stk. 1, nr. 2, hvorefter retten til aktindsigt ikke omfatter tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold eller lignende, for så vidt det er af væsentlig øko- 24

25 3. Artikler nomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningen angår, at begæringen ikke imødekommes, givet anledning til vanskeligheder. Myndighederne går ofte ud fra, at selve det forhold, at en privat virksomhed er i konkurrence med andre virksomheder, betyder, at eksempelvis virksomhedens aftaler med en offentlig myndighed er undtaget fra aktindsigt. Dette er langt fra tilfældet. Hvis konkurrencehensyn skal begrunde en begrænsning af retten til aktindsigt, må konkurrencehensynet været aktuelt. Den teoretiske risiko for, at en virksomhed påføres konkurrence, er ikke nok til at afslå aktindsigt i virksomhedens aftaler med det offentlige. I forhold til undtagelserne i 13 har ombudsmanden oplevet, at myndighederne har begrænset aktindsigten alene ud fra en ikke konkretiseret formodning for, at begrænsning af aktindsigten er nødvendig af hensyn til eksempelvis det offentliges økonomiske interesser ( 13, stk. 1, nr. 5) eller gennemførelsen af offentlig kontrol, regulerings- eller planlægningsvirksomhed ( 13, stk. 1, nr. 4). At en konkretisering og sandsynliggørelse af de hensyn, som kan begrænse retten til aktindsigt, er indlysende nok: Offentlighedsloven hviler på et udgangspunkt om, at der gælder et offentlighedsprincip, hvilket er beskrevet i lovens 4, og når ansøgninger om aktindsigt skal behandles, skal myndighederne således ikke tage udgangspunkt i begrænsningerne i retten til aktindsigt, men skal tage udgangspunkt i, at det har formodningen for sig, at aktindsigt skal gives. 4. Meroffentlighed Efter offentlighedslovens 4, stk. 1, 2. pkt., kan en myndighed give aktindsigt i videre omfang, end loven giver borgerne ret til. Denne mulighed for at give aktindsigt i videre omfang betegnes meroffentlighed og er alene begrænset af reglerne om tavshedspligt. Det vil således ofte være muligt at give aktindsigt i interne arbejdsdokumenter og i oplysninger, hvor aktindsigten kan begrænses af hensyn til myndigheden selv. Grænserne for denne mulighed sættes navnlig af hensyn til beskyttelse af borgernes ret til privatliv. Det vil således ikke efter reglen om meroffentlighed være muligt at give pressen eller interesseorganisationer oplysninger, om enkeltpersoners 25

26 sociale forhold eller sundhedsoplysninger, fordi denne type oplysninger er omfattet af reglerne om tavshedspligt. Det er ombudsmandens opfattelse, at muligheden for at give meraktindsigt ikke altid overvejes tilstrækkeligt af myndighederne. Selve det forhold, at reglen om meroffentlighed findes, indebærer, at myndighederne er forpligtet til i forbindelse med ansøgninger om aktindsigt, at tage stilling til, om der også er rimelig grund til at begrænse aktindsigten. Bestemmelsen om meroffentlighed har rod i et almindeligt ønske om, at forvaltningen viser åbenhed og informerer borgerne. Bestemmelsen er med til at understrege, at begrænsningerne i retten til offentlighedens ret til aktindsigt skal være saglige og klart have karakter af undtagelser til en grundlæggende rettighed. 5. Den fremtidige udvikling Den grønlandske offentlighedslov blev i 1994 udformet på grundlag af de regler, som var gældende i Danmark på dette tidspunkt. Dette har umiddelbart haft den indlysende fordel, at lovens anvendere, herunder ombudsmanden, har kunnet støtte sig til de danske erfaringer og praksis ved domstolene og Folketingets Ombudsmand ved fortolkning af loven. Både i Danmark og Grønland har udviklingen imidlertid vist, at der i stigende grad stilles krav om inddragelse af offentligheden i den offentlige beslutningsproces ud over, hvad der tilgodeses i reglerne om aktindsigt. I Danmark er der ved offentlighedskommissionens betænkning 1510 af 2009 om offentlighedsloven lagt op til en markant udvidelse af kravene til åbenhed i forvaltningen: Kommissionen foreslår, at der indsættes en bestemmelse i offentlighedsloven, som med udgangspunkt i lovens grundsynspunkt om åbenhed i forvaltningen angiver de grundlæggende hensyn og formål, som offentlighedsloven varetager. I den foreslåede bestemmelse (lovudkastets 1, stk. 1) fremhæves det således, at offentlighedsloven har til formål at sikre åbenhed hos myndigheder mv. med henblik på navnlig at understøtte informations- og ytringsfriheden, borgernes deltagelse i demokratiet, offentlighedens kontrol med den offentlige forvaltning, mediernes formidling af informationer til offentligheden og tilliden til den offentlige forvaltning. 26

27 3. Artikler I tilknytning hertil foreslås der indsat en bestemmelse, hvor det fastsættes, at myndigheder mv., der er omfattet af loven, skal sørge for, at de nævnte hensyn til åbenhed i videst muligt omfang varetages ved valg, etablering og udvikling af nye IT-løsninger (lovudkastets 1, stk. 2). I Grønland pågår der med udgangspunkt i aktuelle overvejelser om storskalaprojekter i råstofsektoren og olieefterforskning en debat om, hvorvidt offentligheden informeres godt nok om disse projekter, og om myndighederne generelt bør udvise større åbenhed. Samtidig giver informationsteknologien muligheder for hurtig udbredelse og udveksling af information og synspunkter, som ikke var taget i betragtning, da den danske offentlighedslov, som den grønlandske er inspireret af, blev til. Henset til denne udvikling kan der næppe være tvivl om, at der inden for overskuelig fremtid også vil komme en debat om, hvorvidt den gældende grønlandske offentlighedslov er tilstrækkelig. 3.2 Forvaltningsmyndighedsstrukturen i den grønlandske centraladministration af specialkonsulent Anders Jørgensen. 1. Præsentation af problemstillingen I henhold til selvstyrelovens 1 er den udøvende magt i Grønland hos Naalakkersuisut. Den udøvende magt, som er tildelt Naalakkersuisut, udmøntes juridisk af forvaltningsmyndigheder. Forvaltningsmyndigheder er juridiske konstruktioner på samme måde som f.eks. foreninger, aktieselskaber eller fonde. Forvaltningsmyndigheder kan negativt og groft sagt defineres som offentlige organer, der ikke henregnes til den lovgivende magt eller den dømmende magt (domstolene). I denne artikel vil forvaltningsmyndighedsstrukturen i centraladministrationen forsøges belyst nærmere. Først vil juraen bag forvaltningsmyndighedsstrukturen blive ridset op (afsnit 2). Herefter vil det kort blive beskrevet, hvorfor det er vigtigt med en klar forvaltningsmyndighedsstruktur (afsnit 3), og til sidst vil det bli- 27

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2012

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2012 OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2012 OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2012 1 ROSENDAHLS SCHULTZ GRAFISK ISSN 2245 1382 2 Til Inatsisartut Til Inatsisartut Efter 10, stk. 1, i inatsisartutlov

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2013

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2013 OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2013 OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR 2013 1 ROSENDAHLS-SCHULTZ GRAFISK ISSN 2245-1382 2 Til Inatsisartut Til Inatsisartut Efter 10, stk. 1, i inatsisartutlov

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed.

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed. UPR-FOLKEHØRING I NUUK 2015 OM RETSSIKKERHED 2 2. M A J 2 0 1 5 Grønlands Råd for Menneskerettigheder afholdt i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Naalakkersuisut (den grønlandske regering)

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2003

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2003 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2003 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord... 6 1. Embedets almindelige forhold... 7 1. Personale... 7 2. Rejser og besøg samt internationalt

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. 2010 18-2 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. juli 2016 (2016-4038). K kunne ikke meddeles aktindsigt

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. oktober 2008 vedrørende delvis afslag på aktindsigt i ansøgninger om udvidelse/fornyelse af forbrændingskapacitet

Læs mere

Advokat D klagede på vegne af A til ombudsmanden over Departementet

Advokat D klagede på vegne af A til ombudsmanden over Departementet Arbejdsgiverkompetencen, herunder kompetencen til at træffe afgørelse om bortvisning af ansatte. Kompetencen til at træffe afgørelse om aktindsigt. Besvarelse af ombudsmandens henvendelser Advokat D klagede

Læs mere

F:\2005 dansk beretning\2005 dansk beretning - restore\førindholdsforetegnelse.fm 14- LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2005

F:\2005 dansk beretning\2005 dansk beretning - restore\førindholdsforetegnelse.fm 14- LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2005 F:\2005 dansk beretning\2005 dansk beretning - restore\førindholdsforetegnelse.fm 14- LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2005 F:\2005 dansk beretning\2005 dansk beretning - restore\førindholdsforetegnelse.fm

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. juli 2014 (J.nr. 2014-0037795) Tiltrådt, at anmodning

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt.

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt. Kendelse af 19. juni 2009 (J.nr. 2009-0018724) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 og offentlighedslovens 14. (Anders Hjulmand, Suzanne Helsteen og Jan Uffe

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen.

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen. 2009 20-8 Kommunens sagsbehandlingstid i en sag om boligsikring En mand klagede over at kommunen ikke havde efterlevet en afgørelse fra det sociale nævn i en sag om boligsikring. Det sociale nævn havde

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING 2007 1 2 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 Til Landstinget I henhold til landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994 om Landstingets

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Østkraft Net A/S Energitilsynet (j.nr. 14/10249) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 23. november 2016 (J.nr. 2016-12037). Finanstilsynets afslag

Læs mere

Egen drift-undersøgelse af behandlingen af aktindsigtssager i Formandens Departement

Egen drift-undersøgelse af behandlingen af aktindsigtssager i Formandens Departement Egen drift-undersøgelse af behandlingen af aktindsigtssager i Formandens Departement Ombudsmanden påbegyndte i september 2013 en egen driftundersøgelse af Formandens Departements håndtering af sager om

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Sundhedsudvalget (2. samling) L 110 - Bilag 38 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-711-0048 Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Forslag til skatteforvaltningslov (L 110) (Pligt til

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1)

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) 23. juli 2004Nr. 837 Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) Offentlighedsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser

Læs mere

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 3. juli 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt 1. Indledning 2 2. Indledende sagsbehandling 3 1.1. Hvornår er der tale om en klage 3 2.2. Hvem er klageberettiget 4 2.2. Ubegrundede eller foreløbige klager 4 2.3. Kvittering for klagen 5 3. Særligt om

Læs mere

Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik

Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 118 Offentligt Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik Efter ombudsmandsloven skal ombudsmanden udover gældende ret også efterprøve om forvaltningsmyndighederne

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

G:\Fra Inetmaskine\Schultz Grafisk\2001beretning.fm 22-08-02 11:57 k01 xx LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2001

G:\Fra Inetmaskine\Schultz Grafisk\2001beretning.fm 22-08-02 11:57 k01 xx LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2001 G:\Fra Inetmaskine\Schultz Grafisk\2001beretning.fm 22-08-02 11:57 k01 xx 1 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2001 G:\Fra Inetmaskine\Schultz Grafisk\2001beretning.fm 22-08-02 11:57 k01 xx 2 SCHULTZ

Læs mere

Justitsministeriet Forvaltningsretskontoret

Justitsministeriet Forvaltningsretskontoret Justitsministeriet Forvaltningsretskontoret forvaltningsretskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 8 5 4 M O B I L

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr 2010 20-2 Forbud mod at kontakte kommune telefonisk og møde personligt op uden forudgående aftale i ægtefælles sag Ikke en afgørelse En kommune traf beslutning om at en borger ikke måtte kontakte kommunens

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt Allerød Kommune Teknik & Drift Bjarkesvej 2 3450 Allerød Sendt pr. e-mail til kommunen@alleroed.dk og flemming.kjolstadlarsen@alleroed.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger.

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. 13-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 24. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere