OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2013"

Transkript

1 OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2013

2 OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR

3 ROSENDAHLS-SCHULTZ GRAFISK ISSN

4 Til Inatsisartut Til Inatsisartut Efter 10, stk. 1, i inatsisartutlov nr. 8 af 3. december 2009 om Ombudsmanden for Inatsisartut afgiver ombudsmanden en årlig beretning til Inatsisartut om sin virksomhed. Beretningen skal offentliggøres og bliver efter ombudsmandslovens 10, stk. 1, andet led, behandlet af Inatsisartut på Inatsisartuts ordinære efterårssamling. De sager, der medtages i beretningen skal efter lovens 10, stk. 2, ledsages af oplysninger om, hvad pågældende myndighed, som undersøgelsen har været rettet mod, har anført til sit forsvar. I overensstemmelse med nævnte bestemmelser afgiver jeg hermed beretning for De sager, som er udtaget til offentliggørelse, trykkes ikke i beretningen, men udkommer på cd-rom, der er lagt i en lomme i den trykte beretning. De sager, der udtages til offentliggørelse, vil som hidtil løbende blive lagt ud på ombudsmandens hjemmeside, Beretningen for 2013 indeholder ligeledes orienteringer fra mig og mine medarbejdere i form af artikler om organisatoriske spørgsmål og retsforhold, som embedet i beretningsårets løb har været særlig opmærksom på. Der er foretaget ændringer i statistikafsnittet. Bl.a. er der udskilt nogle flere områder fra punktet andet i den del af statistikken, der vedrører de ikke-realitetsbehandlede sager. Dette giver en større afdækning af begrundelserne for de ikke-realitetsbehandlede sager. Embedet har foretaget sin første almindelige inspektion i henhold til ombudsmandslovens 16. Inspektionen blev foretaget på Røde Kors Børnehjemmet i Nuuk. Rapport om inspektionen er optrykt sidst i beretningen. Nuuk, juni 2014 Vera Leth 3

5 Indholdsfortegnelse Forord Embedets almindelige forhold Personale Rejser, besøg og inspektioner samt internationalt samarbejde Ombudsmandens kompetence Samarbejdsrelationer Statistiske oversigter Artikler Ombudsmandsembedet anno 2013 en statusrapport Hvad må forvaltningen? Partshøring i personalesager Generelle bemærkninger vedrørende forvaltningsretlige spørgsmål Klagemulighed over nævn og råd (j.nr ) Departement for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestillings status som tilsynsmyndighed for Grønlands Universitet (j.nr ) Myndighedskompetence i personalesager. Overenskomstforhold. Tildeling af lokallønstillæg (j.nr ) Sager af almindelig interesse fordelt på sagsområde Myndighedskompetence i forbindelse med ansættelse (j.nr ) Annullation af ugyldig forvaltningsakt (j.nr ) Forbud mod alkoholholdige drikkevarer på en gymnasial institutions kollegier. Legalitetsprincippet. Hjemmelsgrundlag (j.nr ) Skønsmæssig afgørelse af ansøgning om tildeling af tilskud (j.nr ) Nedrivning af mulig bevaringsværdig bebyggelse samt opførelse af ny bebyggelse. Høring. Rekurs (j.nr ) Egen drift-undersøgelse af Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrugs behandling af sager om tildeling af licenser og kvoter til fiskeri efter hellefisk (j.nr ) Offentliggørelse af advokatudredning. Tavshedspligt. God forvalt- 4

6 Indholdsfortegnelse ningsskik (j.nr ) Opfølgning på tidligere års beretninger klagesager Årsberetning 2012, afsnit 5, side 79 ff Myndighedsstrukturen. Rekurs. Afskedigelse af kontorfuldmægtig (j.nr ) 7. Opfølgning på tidligere års beretninger egen drift sager Årsberetning 2012, afsnit 7, side 322 f Det Sociale Ankenævns sagsbehandlingstid (j. nr ) 8. Inspektioner Inspektion på Røde Kors Børnehjem i Nuuk (j.nr )

7 1. Embedets almindelige forhold 1.1 Personale Jeg ansatte pr. 1. januar 2013 specialkonsulent Anders Jørgensen, der siden 10. maj 2012 havde været konstitueret i retschefstillingen ved embedet, som retschef. Lone Jensen fratrådte sin stilling som fuldmægtig ved embedet med udgangen af juli måned Jeg ansatte i stedet Katrine Rosenkrantz de Lasson pr. 1. september Katrine Rosenkrantz de Lasson er juridisk kandidat fra Københavns Universitet. Embedet havde ved udgangen af 2013 følgende medarbejderskab: Retschef Anders Jørgensen Cheftolk Jørgen Hansen Tolk Lars Vahl Sekretær Alice Møller Fuldmægtig Lili Rasmussen Tolk Jakob Kristiansen Fuldmægtig Maria Louise Mikkelsen Fuldmægtig Mie Vejen Ritter Fuldmægtig Katrine Rosenkrantz de Lasson 1.2 Rejser, besøg og inspektioner samt internationalt samarbejde Jeg deltog i februar og december måned i vestnordisk ombudsmandsmøde, der begge gange foregik i København. Embedet foretog i september måned et kommunebesøg i Qaasuitsup Kommunia i Ilulissat. Jeg gennemførte den 14. november 2013, som en del af min generelle inspektionsvirksomhed, og med hjemmel i 16 i inatsisartutlov om Ombudsmanden for Inatsisartut, inspektion på Røde Kors Børnehjemmet i Nuuk. Inspektionsrapporten er optrykt i beretningens afsnit Ombudsmandens kompetence Ombudsmandens kompetence i forhold til friskoler (j.nr ) En nabo, N, til Friskolen F klagede til mig over støj fra friskolens område. 6

8 1. Embedets almindelige forhold Jeg meddelte N, at jeg kan behandle klager over alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands Selvstyre og kommunerne, jf. 7, stk. 1, i inatsisartutlov nr. 8 af 3. december 2009 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Efter at have foretaget en nærmere undersøgelse af F fandt jeg, at F er en privat institution, hvorfor jeg ikke havde kompetence til at behandle klager over F. Om baggrunden for denne beslutning forklarede jeg N følgende: Det fremgår af 6, stk. 1, 1. pkt. i landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v., at: Frie grundskoler, der modtager tilskud i henhold til denne landstingslov, skal være selvejende institutioner. Hverken i landstingsloven om frie grundskoler eller bemærkningerne til denne landstingslov er der taget stilling til, om de frie grundskoler må anses for at være private eller offentlige institutioner. Landstingsloven om frie grundskoler minder i høj grad om den tilsvarende danske lov (lov nr. 411 af 6. juni 1991 om friskoler og private grundskoler mv. med senere ændringer), men heller ikke den danske lov eller den danske lovs bemærkninger indeholder en afklaring af skolernes status som private eller offentlige. En medarbejder fra Ministeriet for Børn og Undervisning har dog over for en af mine medarbejdere oplyst, at en fri grundskole under den danske lov anses for at være en privat institution. En selvejende institution vil som udgangspunkt være privat, jf. blandt andet Hans Gammeltoft-Hansen og flere i Forvaltningsret, 2. udgave, 2002, side 101 ff., og Jens Garde og flere i Forvaltningsret almindelige emner, 5. udgave, 2009, side 71 ff. Selvom dette er udgangspunktet, kan offentlige myndigheders indflydelse på den selvejende institution være så intens, at den selvejende institution må anses for at være offentlig. Ved vurdering af, hvor intens offentlige myndigheders indflydelse på den selvejende institution er, har dansk praksis særligt praksis fra Folketingets Ombudsmand blandt andet lagt vægt på følgende: Hvor stor indflydelse det offentlige har på den daglige drift af institutionen, hvor stor en del af driftsudgifterne der dækkes af det offentlige, om en offentlig myndighed fører tilsyn med institutionen, og om institutionen konkret er etableret ved lov. 7

9 Blandt andet henset til at det offentlige tilsyneladende ikke har en umiddelbar indflydelse på F s daglige drift, der varetages af skolens leder, at skolens driftsudgifter dækkes både af offentlige tilskud, og gennem brugerbetaling, at det som udgangspunkt er forældrene til de børn, der går på skolen, som fører tilsyn med friskolens almindelige virksomhed, jf. 10, stk. 1, i landstingslov om frie grundskoler, og at institutionen ikke er oprettet ved lov, finder jeg ikke, at F er en del af den offentlige forvaltning. Ombudsmandens kompetence i forhold til en selvejende institution (j.nr ) En selvejende daginstitution, I, havde afskediget institutionens daglige leder. Den afskedigedes fagforening klagede herefter til mig på vegne af sit medlem over I s afgørelse om afskedigelsen. Ved brev af 26. september 2013 meddelte jeg klagers fagforening, at området for min virksomhed som ombudsmand omfatter alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands Selvstyre og kommunerne, jf. 7, stk. 1, i inatsisartutlov nr. 8 af 3. december 2009 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Jeg meddelte klagers fagforening (den 26. september 2013), at det var min opfattelse, at I ikke var en del af den offentlige forvaltning og derved ikke var omfattet af min virksomhed, og at jeg således var afskåret fra at behandle klagen. Om den nærmere forklaring på, hvorfor det var min opfattelse, at I ikke var omfattet af min virksomhed, bemærkede jeg følgende: 1. Selvejende institutioner Området for daginstitutioner er reguleret af inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen. Daginstitutioner kan være kommunale eller oprettet som selvejende institutioner. Kommunalbestyrelsen kan indgå en driftsoverenskomst med en selvejende daginstitution, jf. inatsisartutlovens 10, stk. 2. Selvejende institutioner er karakteriseret ved at have egne vedtægter, en bestyrelse som institutionens øverste myndighed, og ved at institutionen har egen formue. Selvejende institutioner, der er oprettet og organiseret på privatretligt grundlag, er som udgangspunkt ikke en del af den offentlige forvaltning og dermed ikke omfattet af min virksomhed. I sjældne tilfælde kan konkrete omstændigheder dog medføre, at en institution må anses for at være en del af den offentlige forvaltning, uanset at der er tale om en selvejende institution, jf. Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., Forvaltningsret, 2. udg., side 101 f, og Jens Garde m.fl., Forvaltningsret, Almindelige emner, 5. udg., side 71. 8

10 1. Embedets almindelige forhold For at vurdere hvorvidt selvejende institutioner, der er oprettet ved egne vedtægter, og som udfører offentlig forvaltning, som eksempelvis en socialinstitution, er omfattet af den offentlige forvaltning, må institutionens status vurderes ud fra forskellige faktorer, jf. Jens Garde m.fl., anførte værk, side 72. De forskellige faktorer, der i den forvaltningsretlige praksis er lagt vægt på, er, udover grundlaget for institutionens oprettelse, finansieringen af institutionen, det offentliges indflydelse på institutionens daglige drift samt intensiteten af det offentliges tilsyn og kontrol med institutionen, jf. Jens Garde m.fl., anførte værk, side 72, og Folketingets Ombudsmands beretning for året 1989, side 104. Udtalelsen fra Folketingets Ombudsmand vedrørte spørgsmålet, om TV 2 var en del af den offentlige forvaltning. TV 2 blev oprettet ved lov. Ved Folketingets Ombudsmands nærmere vurdering af, om TV 2 var omfattet af den offentlige forvaltning, tog Folketingets Ombudsmand derfor udgangspunkt i, at TV 2 var en del af den offentlige forvaltning. I sin nærmere vurdering lagde Folketingets Ombudsmand bl.a. vægt på, at TV 2 [ledes] af en bestyrelse på 5 medlemmer, som udpeges og beskikkes af kommunikationsministeren. [ ] Ministeren udpeger formand og næstformand., at ministeren [fastsætter] en vedtægt for den samlede TV 2-virksomhed., at Størrelsen af begge indbetalinger til TV 2- fonden fastsættes årligt af ministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg, og på at Rigsrevisionen reviderede regnskaberne. Endvidere udtalte Folketingets Ombudsmand, at [ ] det offentlige har afgørende indflydelse på sammensætningen af TV 2 s ledelse og på virksomhedens finansiering. Der er herigennem, og gennem lovens særlige krav til programvirksomheden tale om en væsentlig offentlig indflydelse på institutionens drift, og der er fastlagt særlige offentlige kontrolordninger. Folketingets Ombudsmand konkluderede således, at På den baggrund finder jeg ikke, at der er grundlag for at fravige det tidligere anførte udgangspunkt, hvorefter TV 2 må betragtes som en del af den offentlige forvaltning [ ]. I Folketingets Ombudsmands beretning for året 1972, side 82, fandt Folketingets Ombudsmand frem til, at Det Danske Hedeselskab ikke kunne betragtes som en offentlig institution, og at selskabet derfor ikke var undergivet Folketingets Ombudsmands kompetence. Folketingets Ombudsmand udtalte bl.a., at [ ] institutioner m.v., der er oprettet på privatretligt grundlag, som udgangspunkt ikke henregnes til den offentlige forvaltning, uanset at de varetager opgaver, der efter deres indhold kan betegnes som statslige eller kommunale. Folketingets Ombudsmand udtalte endvidere, At [det, at] der fra det offentliges side ydes tilskud til institutionens drift kan ikke i sig selv føre til at fravige udgangspunktet, men der må ligeledes efter min opfattelse lægges vægt på en samlet vurdering af det offentliges indflydelse på institutionens ledelse. 40 % af Det Danske Hedeselskab blev finansieret ved statstilskud over finansloven, det offentlige havde ingen medlemmer af repræsentantskabet, som var selskabets øverste myndighed, tre ud af ni medlemmer af bestyrelsen var udpeget af det offentlige, og selskabets regnskab var ikke undergivet of- 9

11 10 fentlig godkendelse. Regulativet for de ansatte tjenestemænd var udstedt af Landbrugsministeriet. Folketingets Ombudsmand konkluderede således, at Efter de foreliggende oplysninger har det offentlige efter min opfattelse ikke en sådan indflydelse i Det Danske Hedeselskab, at selskabet må anses som et led i den statslige forvaltning. 2. Institution I Jeg har fra I modtaget I s vedtægter af 6. oktober 2008 godkendt af kommunalbestyrelsen samme dag samt I s budget for Jeg har endvidere fra K Kommune modtaget en driftsoverenskomst, gældende fra den 1. januar 2009, indgået mellem den daværende L Kommune og I. Det fremgår af vedtægterne, at I er en selvejende institution, og at der mellem kommunalbestyrelsen og I s bestyrelse er indgået en driftsoverenskomst. Det fremgår videre, at I s øverste ansvarlige ledelse er generalforsamlingen. Generalforsamlingen består af forældre, som har et barn indskrevet i I. Fem bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen. I s leder er fast medlem af bestyrelsen. Desuden er der mulighed for, at en af de ansatte kan være medlem af bestyrelsen. Det fremgår af vedtægterne, at det er bestyrelsen, som påser, at I drives forsvarligt og i overensstemmelse med gældende bestemmelser og påbud, og at det er bestyrelsen, som ansætter og afskediger den daglige leder. Den daglige leder har ansvaret for den pædagogiske ledelse og den daglige drift af I. Med hensyn til kommunalbestyrelsens rolle i forhold til I fremgår det af vedtægterne bl.a., at et medlem af bestyrelsen udpeges af kommunalbestyrelsen eller en tilsvarende myndighed. Kommunalbestyrelsen eller tilsvarende myndighed skal underrettes om ændringer i bestyrelsens sammensætning. Herudover skal vedtægtsændringer godkendes af kommunalbestyrelsen. Desuden fremgår det, at I s personalenormering fremgår af det af kommunalbestyrelsen godkendte budget for I. For så vidt angår finansieringen af I, fremgår det af driftsoverenskomsten, at I modtager et tilskud fra K Kommune. Det fremgår af I s budget for 2013, at I desuden modtager en del indtægter fra forældreindbetalinger. Det er min opfattelse, at I er en selvejende institution, der, selvom I varetager en opgave, der kan betegnes som en kommunal opgave, ikke kan anses for omfattet af den offentlige forvaltning. Til grund for min opfattelse har jeg lagt vægt på, at I er oprettet på et privatretligt grundlag, med egne vedtægter, en generalforsamling (bestående af forældre, der har et barn indskrevet i I) som øverste myndighed samt en bestyrelse, som består af den daglige leder, fem medlemmer er valgt af generalforsamlingen, et medlem udpeget af kommunalbestyrelsen

12 1. Embedets almindelige forhold eller en tilsvarende myndighed samt evt. et medlem fra personalet. Hertil har I sin egen formue. I er med andre ord selvkørende med en betydelig grad af autonomi. Det forhold, at I modtager et tilskud fra kommunen, finder jeg ikke at kunne medføre, at udgangspunktet kan fraviges, idet en ikke ubetydelig del af I s indtægter kommer fra forældrebetalinger. Jeg finder videre, at det offentliges indflydelse på I s daglige drift er minimal, idet den daglige drift varetages af den daglige leder, som ansættes af bestyrelsen, hvoraf højest ét medlem er udpeget af kommunalbestyrelsen eller en tilsvarende myndighed. I henhold til vedtægterne skal kommunalbestyrelsen godkende vedtægtsændringer samt I s budget. I henhold til 4 i driftsoverenskomsten skal I udarbejde forslag til budget efter retningslinier fastsat af kommunalbestyrelsen. Jeg mener, at disse udgør almindelige betingelser for at opnå tilskud fra det offentlige. Jeg finder derfor ikke, at de nævnte forhold udgør en sådan intensiv kontrol fra kommunens side, at I må anses for at være en del af den offentlige forvaltning. Ved min gennemgang af driftsoverenskomsten har jeg i øvrigt ikke fundet bestemmelser, hvorefter det offentliges tilsyn og kontrol med I er af en sådan intensitet, at udgangspunktet om, at I ikke er en del af den offentlige forvaltning, kan fraviges. Ombudsmandens kompetence i forhold til Piareersarfiit-centrene (j.nr ) I en sag, som jeg endnu ikke har færdigbehandlet, har jeg anset mig for kompetent til at behandle klager over Piareersarfiit-centrene, for så vidt angår de af Piareersarfiitcentrenes afgørelser, der ikke kan påklages til anden forvaltningsmyndighed. Jeg modtog en klage over en afgørelse truffet af et Piareersarfik-center. Jeg fandt det i den forbindelse uklart, hvorvidt Piareersarfiit-centrene var selvstændige myndigheder under kommunerne, eller om Piareersarfiit-centrene var afdelinger i kommunerne. Forholdet var af betydning i forhold til min eventuelle behandling af klagen, idet klager over forhold, som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, ikke kan indgives til mig, før den øverste administrative myndighed har truffet afgørelse om forholdet, jf. 13 i ombudsmandsloven. Jeg henvendte mig derfor til Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked, hvor jeg i brev af 27. maj 2013 bl.a. skrev følgende: 1. Piareersarfiit-centrene som en del af kommunerne eller som selvstændige myndigheder 11

13 Udgangspunktet inden for kommunalretten er, at kommunen er en enhedsforvaltning, og at de forskellige forvaltninger og afdelinger i kommunen er en del af samme myndighed, det vil sige kommunen. Dette udgangspunkt vil dog kunne fraviges ved lov. Retsgrundlaget for Piareersarfiit-centrene og forholdet til kommunerne er hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 16. oktober 2007 om evaluering af Piareersarfiit-centrenes opgavevaretagelse m.v., som er udstedt med hjemmel i blandt andet landstingsforordning nr. 10 af 18. december 2003 om arbejdsformidling m.v. Det fremgår ikke direkte af retsgrundlaget, hvorvidt Piareersarfiit-centrene må anses for at være selvstændige myndigheder under kommunerne, eller om centrene må anses for at være afdelinger i kommunerne. Dette kan, jf. almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, have betydning i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt der er rekurs til kommunen, det vil sige, om den, som et Piareersarfik-centers afgørelse retter sig mod, har mulighed for at klage til kommunen over afgørelsen. Hvis Piareersarfiit-centrene må anses for at være selvstændige myndigheder under kommunerne, er der som udgangspunkt klageadgang til kommunerne over de afgørelser, som Piareersarfiit-centrene træffer. Det modsatte vil være tilfældet, såfremt Piareersarfiit-centrene alene er afdelinger i kommunerne. 5, stk. 3, i landstingsforordning nr. 10 af 18. december 2003 om arbejdsformidling m.v., vedrørende oprettelse af Piareersarfiit-centrene, er affattet således: Kommunalbestyrelsen kan oprette et vejlednings- og introduktionscenter til administration af kommunalbestyrelsens opgaver efter denne landstingsforordning. Af bemærkningerne til 5 i det lovforslag, der førte til vedtagelsen af landstingsforordningen, fremgår det blandt andet, at: Med etablering af vejlednings- og introduktionscentre kan kommunalbestyrelserne ikke fralægge sig ansvaret for opgavernes udførelse. Den enkelte kommunalbestyrelse har således pligt til at udarbejde rapporterings- og kontrolrutiner, der sikrer, at kommunalbestyrelsen og Landsstyret har indsigt i opgavernes varetagelse. 10 i hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 16. oktober 2007 om evaluering af Piareersarfiit-centrenes opgavevaretagelse m.v. er affattet således: 12 Inden for den i finansloven fastsatte bevilling yder Grønlands Hjemmestyre et driftstilskud til Piareersarfik med henblik på varetagelse af de i serviceaftalen fastlagte opgaver.

14 1. Embedets almindelige forhold Piareersarfiit-centrene har egen bevilling på finansloven, jf. konto Piareersarfiit i inatsisartutlov nr. 6 af 7. december 2012 om Finanslov for Af budgetbidraget til kontoen fremgår bl.a. følgende: Naalakkersuisut yder et årligt tilskud til driften af Piareersarfiit centrene. De enkelte kommuner yder et tilsvarende beløb til den samlede drift af centret. Opgave- og udgiftsfordelingen mellem kommunerne og Selvstyret aftales i en årlig resultatkontrakt. 5, stk. 3, i landstingsforordningen om arbejdsformidling m.v. sammenholdt med bemærkningerne til lovforslaget samt den særskilte finanslovbevilling til Piareersarfiit-centrene lægger umiddelbart op til en forståelse af, at lovgivers hensigt har været, at Piareersarfiitcentrene skulle være selvstændige myndigheder under kommunerne. Jeg henviser herved til, at det ikke havde været nødvendigt at lovregulere Piareersarfiit-centrene, såfremt det var lovgivers intention, at centrene blot skulle indgå som afdelinger i kommunerne. Endvidere vil lovbemærkningernes fastlæggelse af, at kommunerne (kommunalbestyrelserne) med etablering af centrene ikke kan fralægge sig ansvaret for opgavernes udførelse, ikke give mening, hvis centrene er afdelinger i kommunerne, idet en kommune naturligvis altid har ansvaret for de afdelinger, der indgår i kommunen. Det er på baggrund af ovenstående, at det kan forstås sådan, at Piareersarfiit-centrene må anses for at være selvstændige myndigheder under kommunerne. Dette vil som udgangspunkt betyde, at en afgørelse truffet af et Piareersarfik-center kan påklages til kommunen. Jeg beder om departementets bemærkninger til, hvorvidt det, i lyset af ovenstående, er departementets opfattelse, at Piareersarfiit-centrene er at anse som selvstændige myndigheder. Departementet svarede mig ved brev af 29. maj Da jeg på baggrund af departementets svar stadig fandt det uklart, hvorvidt Piareersarfiit-centrene var at anse som selvstændige myndigheder under kommunen eller som afdelinger i kommunen, bad jeg departementet om at uddybe sit svar. Departementet svarede følgende ved brev af 27. september 2013: [ ] Det er Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarkeds vurdering, at Piareersarfiit centrene ikke skal betragtes som selvstændige myndigheder, men indgår i den kommunale enhedsforvaltning. Det vurderes, at det ikke har været Inatsisartuts hensigt med 5, 13

15 14 stk. 3, i landstingsforordning nr. 10 af 18. december 2003 om arbejdsformidling, at oprette en særlig myndighed udenfor den kommunale enhedsforvaltning. Denne vurdering baseres på, at det er frivilligt, hvorvidt den enkelte kommunalbestyrelse vil oprette et sådant center og uddelegere i henhold til bestemmelsen. Det fremgår ligeledes af bemærkningerne til bestemmelsen, at kommunalbestyrelsen ikke med etablering af vejlednings- og introduktionscentre kan fralægge sig ansvaret for opgavernes udførelse. I Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 16. oktober 2007 om evaluering af Piareersarfiit centrenes opgavevaretagelse fremgår det af 2 at: Kommunalbestyrelsen har ansvaret for oprettelsen og driften af Piareersarfik og for den overordnede administration af Piareersarfiks aktiviteter. Dette sammenholdt med, at serviceaftalen indgås med Kommunalbestyrelsen taler således for, at det ikke har varet hensigten at centrene skulle være selvstændige myndigheder, men alene at give en mulighed for lave en særlig kommunal enhed, der skulle varetage helt specifikke opgaver og at kunne målrette midler på finansloven til disse. Men at bemyndigelsen hertil hviler på delegation fra Kommunalbestyrelsen. Jeg meddelte departementet, at jeg tog departementets retsopfattelse af, at Piareersarfiit-centrene indgår i den kommunale enhedsforvaltning til efterretning, og at jeg ville følge departementets opfattelse i de sager, som jeg måtte modtage om Piareersarfiit-centrene. Ombudsmandens vurdering af sager, der forudsætter særlig byggefaglig viden (j.nr ) A ønskede at klage til mig over, at han ikke var blevet hørt af K Kommune i forbindelse med en påtænkt arealtildeling til opførelse af et hus på en grund ved siden af A s hus. Jeg meddelte A, at det fremgår af 14, stk. 1, i inatsisartutlov nr. 8 af 3. december 2009 om Ombudsmanden for Inatsisartut, at jeg som ombudsmand selv afgør, om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse. Efter en gennemgang af A s brev, samt de bilag, der var vedlagt dette, fandt jeg ikke grundlag for at iværksætte en egentlig ombudsmandsundersøgelse i anledning af A s henvendelse. Om baggrunden for denne beslutning skrev jeg blandt andet følgende til A:

16 1. Embedets almindelige forhold K Kommune skal i henhold til inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse (planloven) foretage en høring i følgende to situationer: Inden kommunalbestyrelsen træffer endelig afgørelse om arealtildeling i byer og bygder, påhviler det kommunalbestyrelsen at offentliggøre ansøgningen om arealtildeling, jf. planlovens 42, stk. 1. I henhold til planlovens 43, stk. 1, skal arealmyndigheden (i denne sag kommunalbestyrelsen) i forbindelse med offentliggørelsen af en ansøgning fastsætte en frist på ikke under 14 dage til at fremkomme med indsigelser mod det ansøgte. Kravet om offentliggørelse i planlovens 42, stk. 1 og kravet om høring i 43, stk. 1 kan dog i henhold til 42, stk. 2, blandt andet fraviges i de tilfælde, hvor det ansøgte er i overensstemmelse med kommuneplanens gældende detaljerede bestemmelser for delområdet. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensationer fra de detaljerede bestemmelser, jf. 14, stk. 3, for et delområde, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i kommuneplanens bestemmelser for det pågældende delområde, jf. planlovens 50, stk. 1. Dispensationer fra bestemmelser, som har betydning for naboerne eller andre parter, kan først meddeles, når der er forløbet mindst 2 uger efter, at kommunalbestyrelsen har hørt naboerne eller andre, der skønnes at have en væsentlig og individuel interesse i sagens udfald, jf. 50, stk. 4, første punktum. I begge de umiddelbart oven for beskrevne situationer bliver det således afgørende for, om der påhviler kommunen en høringspligt, om arealtildelingen er i overensstemmelse med kommuneplanens detaljerede bestemmelser for delområdet (som nærmere definerede i planlovens 14, stk. 3). For arealet B-1 [det areal, som kommunen havde givet byggetilladelse til] gælder K Kommunes kommuneplanstillæg [ ] fra april Vedrørende delområde B, hvor arealet B-1 er beliggende, gælder blandt andet, at hvis terrænet tillader det, kan kælderen udnyttes, ligesom bestemmelserne angiver, hvorledes den maksimale kipkote bliver opgjort. Det er disse bestemmelser der bliver afgørende for, om der gælder en pligt for kommunen til at foretage en høring. Vurderingen af, om disse detaljerede bestemmelser i kommuneplanstillæget er overholdt og derved om der påhviler kommunen en høringspligt forudsætter en særlig byggefagkyndig viden. 15

17 16 Jeg besidder ikke en sådan særlig byggefagkyndig viden, hvorfor jeg ikke kan vurdere, om den arealtildeling, som kommunen gav til opførelse af et nyt hus på arealet B-1, er i overensstemmelse med kommuneplanstillæggets detaljerede bestemmelser for området. Derved kan jeg ikke vurdere, om kommunen i henhold til planloven burde have hørt dig, inden kommunen oprindeligt gav arealtildeling til arealet B-1. Jeg noterer mig imidlertid, at kommunen ved brev af 23. november 2012 har hørt dig i sagen. Derudover gælder den almindelige pligt til at foretage partshøring i henhold til 19, stk. 1, i landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning, hvoraf fremgår følgende: Kan en part i en sag ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, må der ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis oplysningerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse. Denne almindelige høringspligt gælder som det fremgår af bestemmelsen kun for sagens parter. Jeg noterer mig i denne forbindelse Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafiks vurdering som fremgår af departementets brev af 20. november 2012 hvorefter departementer anser dig for at være part i denne sag. Derved vil du som udgangspunkt være omfattet af partshøringspligten. Som det imidlertid fremgår ovenfor har jeg noteret mig, at du efterfølgende ved K Kommunes brev af 23. november 2012 er blevet hørt i sagen, hvorfor jeg ikke finder grundlag for at foretage en nærmere undersøgelse af kommunens høring af dig i denne sag. Personlig inhabilitet (j.nr ) Jeg besluttede i 2013 at indstille min behandling af en klage, som blandt andet drejede sig om Permagreen Grønland A/S, med henvisning til inatsisartutlov nr. 8 af 3. december 2009 om Ombudsmanden for Inatsisartut, 5, stk. 2, som er sålydende: Foreligger der i en sag omstændigheder, der er egnede til at vække tvivl om Ombudsmandens upartiskhed, fremsender Ombudsmanden sagen til Lovudvalget i Inatsisartut, der herefter overgiver sagen til den af Inatsisartut valgte Sætteombudsmand. Jeg videresendte på denne baggrund sagen til Lovudvalget for Inatsisartut.

18 1. Embedets almindelige forhold Den omstændighed, som jeg fandt egnet til at vække tvivl om min upartiskhed, bestod i, at min ægtefælle er medlem af bestyrelsen for Permagreen Grønland A/S. 1.4 Samarbejdsrelationer Jeg har i løbet af 2013 indgået en aftale med Børnerettighedsinstitutionen/Meeqqat Inuusuttullu Oqaloqatigiinnittarfiat - MIO om, at MIO yder faglig bistand i forbindelse med embedets inspektioner på børneinstitutioner. 17

19 2. Statistiske oversigter I det følgende fremgår statistiske opgørelser over de sager, som mit embede har behandlet i beretningsåret Til sammenligning opstilles endvidere tallene fra de to forudgående beretningsår. Antallet af sager, som afsluttes, har bl.a. sammenhæng med antallet og arten af klager, som indkommer i årets løb. Embedets personalesituation samt øvrige aktiviteter kan også påvirke sagsbehandlingstiden og dermed det antal sager, som afsluttes et givent år. Desuden forekommer antallet af vejledninger og indkomne klager at have sammenhæng med det antal kommunebesøg og inspektioner, som embedet har foretaget, samt hvorvidt og i hvilket omfang embedet har været genstand for presseomtale. I beretningsåret 2013 (1. januar december 2013) har jeg oprettet 121 enkeltsager på baggrund af indkomne klager. Herudover har jeg opstartet 4 sager af egen drift. I 2013 blev der desuden foretaget 82 vejledninger på baggrund af henvendelser fra borgere. Antallet af vejledninger foretaget i 2013 er steget med 52 i forhold til 2012, hvor jeg foretog 30 vejledninger. Til sammenligning foretog jeg i vejledninger. De vejledninger, som jeg foretager, kan typisk inddeles i to grupper. Den ene gruppe vedrører henvendelser, hvor en egentlig klage til mig ville have resulteret i en afvisning. Disse vejledninger er ofte mundet ud i, at borgeren er henvist til at rette henvendelse til en anden myndighed. Den anden gruppe består af henvendelser, hvor sagen har været af en sådan karakter, at jeg har kunnet iværksætte egentlig sagsbehandling på baggrund af borgerens henvendelse. I 2013 foretog jeg én vejledning på baggrund af henvendelser fra myndigheder og virksomheder. De følgende opgørelser er baseret på de sager, som blev afsluttet i Opgørelserne vedrører således afsluttede sager, som kan være modtaget i både indeværende og forudgående beretningsår. Opgørelserne over afsluttede sager i 2013 er nedenfor opdelt i to hovedgrupper: 18

20 2. Statistiske oversigter Ikke-realitetsbehandlede sager: Sager henføres til denne kategori, når jeg af de anførte grunde ikke har behandlet dem. Realitetsbehandlede sager: Sager henføres til denne kategori, når jeg i anledning af en klage er fremkommet med en udtalelse, hvor jeg har taget stilling til sagen. Ikke-realitetsbehandlede sager I beretningsåret 2013 blev i alt 136 klager afvist. I tabellen nedenfor er afvisningsgrundene samt antal for årene 2013, 2012 og 2011 angivet (se procentvis opgørelse i figur 1). Hertil blev 2 klager tilbagekaldt af klager i beretningsåret Til sammenligning blev 24 klager tilbagekaldt i 2012 og 13 i De ikke-realitetsbehandlede sager i tabellen nedenfor er opdelt i formalitetsafviste sager, som vedrører sager, som jeg i henhold til ombudsmandsloven ikke kan behandle, og realitetsafviste sager, som vedrører sager, som jeg i medfør af ombudsmandslovens 14, stk. 1, har valgt ikke at behandle Formalitetsafviste sager Anonyme klager m.v Klagen var for sent indgivet Klagen angik retsvæsenet Klagen angik rigsmyndigheder m.fl Klagen angik private, herunder selvstyreejede selskaber Rekurs ikke udnyttet Inhabilitet Realitetsafviste sager Forespørgsler (1) Forudsatte bevisvurdering m.v. (2) Forvaltningens privatretlige virksomhed (3) Ikke udsigt til kritik Hensigtsmæssighed (4) Andet (5) I alt

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 25. januar 2017 UPA 2017/9 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. 2010 18-2 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Ved Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen

Ved Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen PRÆSENTATION AF OMBUDSMANDENS BERETNING FOR 2009 PÅ DET OFFENTLIGE DEBATMØDE MED RETSUDVALGET DEN 30. NOVEMBER 2010 Ved Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen 17. november 2010 1. Det er, ligesom

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2012

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2012 OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2012 OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2012 1 ROSENDAHLS SCHULTZ GRAFISK ISSN 2245 1382 2 Til Inatsisartut Til Inatsisartut Efter 10, stk. 1, i inatsisartutlov

Læs mere

F:\2005 dansk beretning\2005 dansk beretning - restore\førindholdsforetegnelse.fm 14- LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2005

F:\2005 dansk beretning\2005 dansk beretning - restore\førindholdsforetegnelse.fm 14- LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2005 F:\2005 dansk beretning\2005 dansk beretning - restore\førindholdsforetegnelse.fm 14- LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2005 F:\2005 dansk beretning\2005 dansk beretning - restore\førindholdsforetegnelse.fm

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr 2010 20-2 Forbud mod at kontakte kommune telefonisk og møde personligt op uden forudgående aftale i ægtefælles sag Ikke en afgørelse En kommune traf beslutning om at en borger ikke måtte kontakte kommunens

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2003

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2003 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2003 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord... 6 1. Embedets almindelige forhold... 7 1. Personale... 7 2. Rejser og besøg samt internationalt

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR 2014

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR 2014 OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR 2014 ROSENDAHLS A/S ISSN 2245-1382 2 Til Inatsisartut Til Inatsisartut Efter 10, stk. 1, i inatsisartutlov nr. 8 af 3. december 2009 om Ombudsmanden for Inatsisartut

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Kritiseret, at byggestyrelsen ikke i henhold til byggelovens 23 havde taget stilling til, om en kommunes forhåndsbesked om, på hvilke betingelser

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Grønlandsudvalget 2015-16 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 17. maj 2016 Kontor: Nordatlantenheden

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Norddjurs Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

Det Indsamlingsetiske Nævn Reglerne fastsættes i medfør af vedtægternes 12

Det Indsamlingsetiske Nævn Reglerne fastsættes i medfør af vedtægternes 12 Det Indsamlingsetiske Nævn Reglerne fastsættes i medfør af vedtægternes 12 1 Stk. 1 Det Indsamlingsetiske Nævn, herefter Nævnet, har til opgave at behandle klager af principiel karakter over, at medlemmer

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Hillerød Kommunes beslutning om at tilbagekalde meddelte bevillinger af lån til

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef Mariagerfjord Byråd Nordre Kajgade 1 9500 Hobro 1. april 2011 TILSYNET Sagsbehandling overladt til Falck Hjælpemidler. Det Sociale Nævn har rettet henvendelse til det kommunale tilsyn i anledning af, at

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten. Til: XXX Tønder Kommune Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Vi kan heller ikke tage stilling til om en kommunes afgørelse er i strid med anden lovgivning.

Vi kan heller ikke tage stilling til om en kommunes afgørelse er i strid med anden lovgivning. Dato 1. juli 2014 Dokument 14/07233 Side Klage over Kommunen tilbagekaldelse af tilladelse til udeservering på H Vej 4 Advokatfirma har på vegne af S klaget til Vejdirektoratet over Kommunens afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012 2012-18 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. december 2005 VM 2006/13 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Det nuværende regelgrundlag for udøvelse af havnemyndighed er 1 i Hjemmestyrets bekendtgørelse

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2012 12/09246 KLAGE OVER AFSLAG PÅ GENOPTAGELSE AF SAG OM OVERKØRSEL Vejdirektoratet har behandlet din klage af 28. august 2012. Du har klaget over

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist 8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist En borger klagede til Naturklagenævnet over et afslag fra en kommune på aktindsigt

Læs mere

Advokat D klagede på vegne af A til ombudsmanden over Departementet

Advokat D klagede på vegne af A til ombudsmanden over Departementet Arbejdsgiverkompetencen, herunder kompetencen til at træffe afgørelse om bortvisning af ansatte. Kompetencen til at træffe afgørelse om aktindsigt. Besvarelse af ombudsmandens henvendelser Advokat D klagede

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp

Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp Forespurgt socialministeriet, om ministeriet ville udsende en vejledning til kommunerne om, hvorledes kommunerne skulle forholde sig med hensyn til udmåling

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Horsens Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Byrådet og

Læs mere

Til Inatsisartut OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR 2016

Til Inatsisartut OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR 2016 Til Inatsisartut OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR 2016 1 ROSENDAHLS A/S ISSN 2245-1382 2 Til Inatsisartut Til Inatsisartut Jeg afgiver hermed min beretning for 2016 i overensstemmelse med 10,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-33-02485 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139

Læs mere

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG.

ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. oktober 2011 08/09711 ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG. En kommunes beslutning om ikke konkret at vurdere indkomne helbredsoplysninger

Læs mere