Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Projektbeskrivelse Fuglereservatets historie... 4 Karakteristik af fuglereservatet... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Projektbeskrivelse... 3. Fuglereservatets historie... 4 Karakteristik af fuglereservatet... 4"

Transkript

1 Kompendium og CV for Foreningen Kværkeby Fuglereservats Venner Videreudvikling af Kværkeby Fuglereservat Projekt handicaptoilet og handicaplift Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Projektbeskrivelse... 3 Fuglereservatets historie... 4 Karakteristik af fuglereservatet... 4 Foreningen Kværkeby Fuglereservats Venner... 6 Afslutning Bilag... 11

2 Resumé Kværkeby Fuglereservat, som blev etableret for næsten 40 år siden af den nu 77-årige Gunner Goddik, er den 29. august 2010 erhvervet af Foreningen Kværkeby Fuglereservats Venner. incl. bygninger, museumssamlinger mv. Foreningen Kværkeby Fuglereservats Venner er stiftet med det formål at rejse økonomiske midler til køb og videreførelse af Kværkeby Fuglereservat. Projektet i dette kompendium omhandler en tilbygning til eksisterende hus i reservatet, som skal indeholde handicaptoilet, ny trappe med handicaplift mv. Foreningens mange medlemmer sikrer en lokal forankring og vilje til bevaring af området som fuglereservat. Fuglereservatets store kvaliteter: Rigt fugleliv: Der er observeret 151 fuglearter. Det gør reservatet til et af de mest alsidige af landets genoprettede naturområder. Handicapvenligt: Fuglereservatet er velegnet til besøgende med gangbesvær eller med hjælpemidler. Foreningen øger indsatsen for at gøre fuglereservatet endnu mere tilgængeligt for handicappede og grupper med nedsat funktion. Central beliggenhed: Fuglereservatet ligger centralt på Sjælland med nemme tilkørselsforhold. Reservatet kan nås inden for én time fra det meste af Sjælland og Østfyn. Varieret natur: Stien gennem reservatet er anlagt, så man hele tiden får nye synsindtryk af den meget varierede natur. Hver gang man runder et nyt sving på stien, ses nye panoramaer med vand, øer, træer, buske og nye fugle. Sjældne ynglefugle: Fuglereservatet er yngleplads for en række sjældne fugle f.eks. lille lappedykker, rørhøg, natugle, isfugl, gulbug m.fl. Yndet gennemtræksområde: Fuglereservatet gæstes hvert år af en lang række fugle, som tager midlertidigt ophold i reservatet f.eks. blå kærhøg, rød glente, fiskeørn, svaleklire, rovterne, brushane, rørdrum og mange forskellige ænder. Øvrige dyr: Reservatet er hjemsted for 25 arter pattedyr, 7 forskellige paddearter, 3 forskellige krybdyrarter og 23 arter sommerfugle. I søerne findes 14 forskellige fiskearter. Naturhistorie: Fuglereservatet omfatter 400 meter af den gamle Køge ås, et lille engareal, lidt overdrev, nogle mindre og større søer samt Vigersdal å. Mere end 225 forskellige planter findes i reservatet, heraf et par sjældne. 2

3 Projektbeskrivelse Efter at det er lykkedes at rejse midler til overtagelse af reservatet den 29. august 2010 arbejdes der nu målrettet på at gøre reservatet endnu mere tilgængeligt også for de ca. 12 % af os alle, der lever med en eller anden form for funktionsnedsættelse. Det er planen at det eksisterende hus i reservatet forsynes med en tilbygning, der rummer handicaptoilet, ny trappe med handicaplift, teknikrum og ekstra overdækning. Den nuværende trappe er for stejl og for smal og der kan ikke monteres handicaplift i forbindelse med denne trappe. Byggetilladelse og myndighedsgodkendelser fra Ringsted Kommune er faldet på plads i starten af april måned Kopi af godkendelser og dispensationer kan fremsendes. Materialevalg og arkitektur vil følge den eksisterende byggestil og sikre, at bygningen falder pænt ind i landskabet. Også tilbygningen forsynes med græstørv på taget og bygges ind i en skrænt, så den næsten er neutral set fra vandsiden. Tegningsmateriale kan fremsendes. Materialevalg og indretning af eksisterende bygning er af god kvalitet og med god indretning. Dette projekt vil løfte brugsværdien af reservatet og sikre at også grupper med nedsat funktion vil kunne få stor glæde af de unikke naturværdier. Der vil målrettet blive arbejdet på at reservatet kan opnå tilgængelighedscertifikat. Totale projektomkostninger beløber sig til kr Ud af det samlede budget er der givet bindende tilsagn på kr fra Fonden for banktrelleborg. Tilsagnet er givet den 10. april Ringsted Slamsugning ApS har sponseret tømning af samletank fra handicaptoilet. I forbindelse med projektet er der udover projektomkostningerne kalkuleret med ca. 400 frivillige timer. Planlagt renovering af den 2 km lange vej/sti gennem reservatet sættes i gang ultimo august Dette gøres fordi man på hele strækningen skal kunne færdes med kørestol. Der er i april opsat hvilebænke på strækningen, ligesom trygfonden har sponseret 3 redningskranse. Økonomien er på plads med midler fra EU og FødevareErhverv via Lag-Ringsted. Renoveringen af stien foretages primært med frivillig arbejdskraft. Der er netop etableret ny indkørsel til 20 nye parkeringspladser, herunder mulighed for handicaptransport ind til reservatet. Også her er økonomien på plads bl.a. via tilsagn fra Lag- Ringsted. I forbindelse med ovennævnte projekter, samt arbejde med indsamling af midler til købet i august 2010 har frivillige indtil nu lagt mere end 1800 timer i Kværkeby Fuglereservat. Til dette projekt er der i alt brug for følgende økonomiske ressourcer: Myndighedsgodkendelser, bygningstegninger og ingeniørberegninger kr Kloakering, samletank og tømningsudstyr til handicaptoilet kr Jordarbejde og fundering til tilbygning kr

4 Handicaptoilet kr Ny trappe med handicaplift kr Tilkobling til eksisterende hus incl. diverse justeringer kr Diverse, herunder el-arbejde kr I alt kr Fuglereservatets historie I 1970 købte den tidligere ejer, Gunner Goddik, 6 tønder land tilgroede tørvemoser og lidt senere en nabogrusgrav, der trængte til reetablering. Dette areal ligger til grund for fuglereservatet. I 1997 blev der opført en lille museumsbygning med mange udstoppede fugle, dyr og fisk, som alle findes levende i reservatet. Her findes også en samling på mere end 60 ynglende fuglearters æg og en stensamling fra Køge ås, som skærer gennem området. Siden starten har Gunner Goddik investeret mere end 2 mio. kroner (ikke nutidskroner) og over arbejdstimer i genoprettelse og etablering af fuglereservatet. Hvert år har Gunner Goddik afholdt mellem 5 og 10 rundvisninger i fuglereservatet med en varighed på 2 3 timer og med deltagere pr. gang. Overdragelse fra Gunner Goddik til foreningen Kværkeby Fuglereservats Venner Efter en stor indsats fra mange frivillige lykkedes det den 29. august 2010 at overtage fuglereservatet fra Gunner Goddik. Det samlede budget på kr for indsamling af midler var lykkedes. Fonde, virksomheder, privatpersoner og medlemmer havde skænket store og mindre beløb, så redningsaktionen blev en succes. Blandt donatorerne kan nævnes: - A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal - Bjarne Jensens Fond - Lag-Ringsted: Midler fra EU og FødevareErhverv for bedre leveforhold på landet - Virksomheder - Private og medlemmer Karakteristik af fuglereservatet Kværkeby fuglereservat ligger på Sjælland 50 km fra København og har en størrelse på m 2. Med kun 40 meter fra offentlig vej er det nemt at komme ind i fuglereservatet. Det er få andre steder, man i moseområder kan komme så tæt på den levende natur med 200 forskellige fugle, dyr, padder og krybdyr. 4

5 I reservatet er der registreret 151 fuglearter. Det betyder at Kværkeby fuglereservat er nr. 27 i Danmark, når det sammenholdes med en nylig undersøgelse af 69 genoprettede eller nyanlagte søer - hvoraf de fleste er væsentligt større. mange øer giver gode livsbetingelser for fuglene. Vandarealet udgør 65 % eller 6 hektar med 53 større eller mindre øer. Mange bugtede vandløb giver området et labyrintagtigt udseende. Ikke mindst de Langs hele reservatets nordside bugter den vandfyldte Vigersdal å sig. Man kommer gennem reservatet på en snoet befæstet græssti på 2 km. Turen rundt kan gøres med almindeligt fodtøj også om vinteren. Her kan handicappede og gangbesværede komme tæt på fuglene og de mere end 225 plantearter. Stien er anlagt, så der hele tiden kommer nye synsindtryk, hver gang der rundes et nyt sving. Nye panoramaer med vand, øer, træer, buske og fugle kommer til syne på turen rundt. Fra en lukket observationshytte på 12 m 2 - anbragt 5 meter over vandspejlet - kan man overskue det meste af området. Det perfekte fugleskjul uanset vejret. Fuglereservatet er unikt på den måde, at utålmodige og nybegyndere meget hurtigt kan opleve forskellighederne og blive fanget af interessen for områdets fauna, fugle, dyrelivet og den smukke natur. I fuglereservatet findes en lille museumsbygning på 3o m². Her kan man foruden udstoppede fugle, pattedyr og fisk også se en samling af ynglende fuglearters æg, og en lille samling dagsommerfugle. Desuden vises en stensamling fra Danmarks længste ås Køge ås. Et lille thekøkken findes i bygningen. Solfangere giver varmt vand i sommerhalvåret. Der er mulighed for elopvarmning - også i fugleskjulet. Lige uden for museet findes en lille dam med 22 forskellige slags vandplanter, der også findes i søerne i reservatet. hvor især strandfugle, tudser og padder holder til. Mosen har selvsåede træer og buske, mens grusgraven næsten er træløs med lave sandede bredder med forskellige biotoper, 5

6 En næsten usynlig dæmning langs Vigersdal å, falder helt naturligt ind i omgivelserne. Dæmningen sikrer, at evt. forurenet vand fra åen holdes ude og forhindrer pludselige vandspejlsændringer, hvis området omkring åen oversvømmes. Den vandfyldte å på hele nordsiden giver et smukt og naturligt samspil med naboarealet. Vandet i søerne er blandt det reneste på Sjælland hvilket tydeligt ses fra luften. Der har ikke fundet jagt sted i reservatet siden Den sidste fugleart, der er set i området, er havørnen, som har bygget rede i Humleore Skov blot 2 km fra reservatet. Havørneparret flyver fra Humleore over området til bl.a. Haraldsted sø, hvor de fanger fisk. Havørneparret har fået to unger på vingerne i 2009 og i Desuden er der observeret ca. 25 forskellige pattedyr, 3 krybdyr, 23 dagsommerfugle og 14 fiskearter i fuglereservatet. Foreningen Kværkeby Fuglereservats Venner Naturinteresserede fra Sjælland var i slutningen af oktober 2009 samlet i Ringsted for at stifte foreningen Kværkeby Fuglereservats Venner. Formålet med foreningen var at skaffe økonomiske midler til køb og bevarelse af Kværkeby fuglereservat og ved frivillig indsats at vedligeholdelse og videreudvikling reservatet. Bestyrelsen har udarbejdet og fået godkendt vedtægter for foreningen, forretningsorden for bestyrelsens arbejde og kommissorium for arbejdsgruppernes indsats. 6

7 Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 4 suppleanter. Alle deltager i møderne og alle er indstillet på at yde en ekstra indsats for at kunne bevare og udvikle Kværkeby fuglereservat. Foreningens formål er aktivt at medvirke til at indsamle økonomiske midler via fundraising, donationer, kontingenter mv. til køb og videreudvikling af fuglereservatet og at medvirke til at Kværkeby fuglereservat, fuglemuseum og observationbygning bevares. Foreningen skal medvirke til, at flest muligt, herunder især grupper, som har nedsat funktion får mulighed for at opleve fugle, dyr, padder og planter tæt på. Dette skal foregå på en måde, så det ikke skader de naturværdier, der findes i reservatet. Foreningen skal sikre, at der ikke drives jagt i reservatet. Reguleringen af bl.a. vilde katte og mink foretages med fælder, ligesom andre uønskede arter af planter og dyr kan bekæmpes. Foreningen skal også sikre, at de erhvervede arealer bevares som naturreservater, hvis eller når de overdrages eller sælges til andre organisationer, offentlige myndigheder eller private fonde. Dvs. andre ejere, der har formålsparagraffer, der i store træk kan sammenholdes med denne forenings. 7

8 Findes det formålstjenligt kan foreningen evt. omdannes til en selvejende institution eller en sammenslutning. Dette kan gøres for at fremme anskaffelse af midler til køb, finansiering og kautioner. Foreningen har siden starten haft ca. 270 medlemmer med ca. halvdelen fra lokalområdet og den anden halvdel fra resten af landet. Der arbejdes målrettet på at have en medlemsskare på minimum 300 medlemmer. Der forventes stor interesse fra handicaporganisationer, skoler og foreninger til guidede rundvisninger. Driften foretages af frivillige arbejdsgrupper efter en professionelt udarbejdet pleje- og vedligeholdelsesplan, som bl.a. indeholder: Græsslåning af stier ca gange pr. år. Efter behov fra ca. 1. maj til ca. 1. oktober. 2 3 arbejdsweekender pr. år med deltagere. Afholdes primært i vintermånederne, når området bedst tåler det. 8

9 En arbejdsgruppe tager sig løbende af de mindre nødvendigheder som reparation af stier, fjernelse af stormfald samt sikring af adgangsveje for handicappede mv. Arbejdsgrupperne deltager i bestyrelsesmøder og orienteres bedst muligt. Foreningen vil også arbejde for et større fuglereservat, hvis det viser sig muligt enten via donationer eller opkøb af tilstødende eng- og vådområder. Formidling Hele formidlingsdelen er baseret på frivillige: Formidling af naturværdierne skal foregår primært ved guidede rundture i fuglereservatet og ved selvstændige studier i det omfang, reservatet kan tåle det. Skoler, foreninger, særarrangementer, enkeltpersoner og handicaporganisationer er velkomne. Medlemmer af en guidearbejdsgruppe viser rundt i reservatet og inde i museet. Bistået af Gunner Goddik så længe han magter det. Via foreningens hjemmeside vil al nyttig information om fuglereservatet og dets liv være at finde med billeder, videosekvenser og lydoptagelser. Der udarbejdes en folder med reservatets historie, fuglearter, planter mv., som kan fremsendes inden guidede ture eller som besøgende kan tage med, når de besøger museet. Presseinformation og mailtjeneste formidles når særligt sjældne fugle dukker op eller når der er interessante nyheder at udbrede. Det er foreningens ønske, at formidlingen af naturværdierne i fuglereservatet og museet kommer flest muligt til gode dog således at reservatet og dets beboere ikke lider overlast. 9

10 Afslutning Overalt i landet gøres der i disse år en ihærdig indsats for at øge mulighederne for oplevelser i det åbne land med natur- og kulturoplevelser. Kværkeby Fuglereservat lever op til disse gode formål. Det er foreningens håb, at Kværkeby Fuglereservat også i fremtiden kan drives og videreudvikles til glæde for natur, fugle, dyr og mennesker. 10

11 Kværkeby Fuglereservats Venner Dette kompendium er udarbejdet i december 2009 og revideret i april 2011 af bestyrelsen i Kværkeby Fuglereservats Venner og bedes behandlet fortroligt. Adresse: Kværkeby Fuglereservats Venner c/o Peter Hansen Ågerupvej Borup CVR-nr: Bank: Sydbank Reg. nr Konto nr Mail: Hjemmeside: Foreningens bestyrelse: Preben Frederiksen, Benny Rosenqvist, Jon Feilberg, Teddy Pedersen, Ulf Bjørn Olsen, Dennis Speake og Peter Hansen. Suppleanter: Bo Tvarnø, Jan Rix, Kristen Christensen og Frits Mønsted. Formand: Næstformand: Peter Hansen Teddy Pedersen Ågerupvej 141, Vigersted Ryttermosevej Borup 4100 Ringsted Mobil: Telefon: Telefon: Kasserer: Jon Feilberg Kastrupvej 8 Haraldsted, 4100 Ringsted Mobil: Forretningsudvalg Peter Hansen, Teddy Pedersen og Jon Feilberg Billeder: Alle afbildede fuglearter i dette kompendium er observeret i Kværkeby fuglereservat, ligesom alle naturbilleder er fra Kværkeby Fuglereservat. Kompendium 10. april 2011 Bilag 1 Fugle og dyr mv. observeret i Kværkeby Fuglereservat Almindelige ynglefugle: gråstrubet lappedykker, knopsvane, grågås, gråand, tårnfalk, fasan, blishøne, 11

12 rørhøne, strandskade, vibe, hættemåge 2 kolonier, stormmåge, ringdue, gøg, hvid vipstjert, jernspurv, gærdesmutte, nattergal, solsort, kærsanger, rørsanger, tornsanger, havesanger, munk, løvsanger, blåmejse, musvit, husskade, allike, gråkrage, stær, skovspurv, bogfinke, grønirisk, gulspurv og rørspurv. Sjældne ynglefugle: lille lappedykker, toppet lappedykker, sangsvane, canadagås, gravand, skeand, taffeland, troldand, rørhøg, natugle, skovhornugle, agerhøne, lille præstekrave, sølvmåge, fjordterne, isfugl, sanglærke, digesvale, landsvale, engpiber, rødstjert, bynkefugl, sangdrossel, sivsanger, gulbug, gærdesanger, gransanger, gråspurv og tornirisk. På gennemtræk: sædgås kun overflyvende, krikand, pibeand, hvepsevåge, blå kærhøg, fiskeørn, trane kun overflyvende, dobbelt bekkasin, rødben, svaleklire, mudderklire,hjejle, strandhjejle, almindelig ryle, brushane, skovsneppe, st. regnspove, sortklire, hvidklire, tinksmed, rovterne, vindrossel, misteldrossel, skovsanger og gr. fluesnapper. Almindelige gæster: skarv, fiskehejre, hvinand, stor skallesluger, havørn kun overflyvende, spurvehøg, musvåge, fjeldvåge, mursejler, stor flagspætte, bysvale, rødhals, bynkefugl, sjagger, fuglekonge, halemejse, sumpmejse, råge, kvækerfinke, stillids, grønsisken, gråsisken og dompap. Sjældne gæster: sorthalset lappedykker, rørdrum, bramgås, knarand, spidsand, atlingand, ederfugl, rød glente, duehøg, vandrikse, stor præstekrave, sildemåge, svartbag, dværgterne, sortterne, huldue, tyrkerdue, mosehornugle, natravn, sortspætte, lille flagspætte, gul vipstjert, bjergvipstjert, silkehale, vandstær, stenpikker, græshoppesanger, drosselrørsanger, skægmejse, træløber, rødrygget tornskade, stor tornskade, skovskade, nøddekrige, sortkrage, ravn, bjergirisk og bomlærke. Pattedyr Der findes ca. 25 forskellige pattedyr i fuglereservatet herunder pindsvin, alm. spidsmus, vandspidsmus, dværgspidsmus, muldvarp, sydflagermus, brun flagermus, dværgflagermus, hare, egern, brun rotte, halsbåndsmus, dværgmus, skovmus, mosegris, markmus, rødmus, husmår, ilder, lækat, brud, ræv og rådyr. Padder Der er observeret 7 forskellige padder: stor- og lille vandsalamander, butsnudet frø, spidssnudet frø, springfrø, grøn frø og skrubtudse. 12

13 Krybdyr Der er observeret 3 forskellige arter: snog, skovfirben og rødøret terrapin. Dagsommerfugle Der findes ca. 23 arter: stregbredpande, stor bredpande, stor kålsommerfugl, lille kålsommerfugl, grønåret kålsommerfugl, aurora, citronsommerfugl, dagpåfugleøje, nældens takvinge, sørgekåbe, admiral, tidselsommerfugl, nældesommerfugl, det hvide c, kejserkåbe, almindelig perlemorsommerfugl, engrandøje, skovrandøje, okkergul randøje,vejrandøje, blåfugl, ildfugl og dukatsommerfugl. Fisk Følgende fisk findes i de forskellige vande: gedde, aborre, ål, suder, brasen, søkarudse, damkarudse, skalle, rudskalle, regnløje, trepigget hundestejle, nipigget hundestejle,pigsmerling, flodkrebs samt grundling og hork i Vigersdal å. Sten I museet findes en stensamling, der er indsamlet i den del af grusgraven, der er en del af Køge ås. Stenene fortæller bl.a. historien om materialernes vej til Køge ås. Vedtægter, forretningsorden for bestyrelsens arbejde og kommissorium for arbejdsgrupperne findes på foreningens hjemmeside: Det øverste billede på næste side er fra en pause i arbejdet den 10. april 2011, hvor ca. 30 frivillige arbejdede med bl.a. opsætning af redningsposter fra Trygfonden, maling af hus og borde/bænkesæt. Nederste billede viser en af de isbelagte søer ultimo februar

14 14

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer:

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer: Rügen 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Orla havde i længere tid snakket om at lave en efterårstur til Rügen, for at se på Traner. Han har tidligere besøgt øen, og ville gerne vise den frem for andre.

Læs mere

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde)

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Artsnavn (dansk) Sommerhalvåret (ynglesæsson)* Vinterhalvåret* Føde/Trofiske niveau** Knopsvane Pf/vand-sumpplanter/rodstængler/alger/vinterafgrøder/raps

Læs mere

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Turen Vores tur til Østrig Ungarn i de sidste to uger af Maj måned. Var et længe næret ønske om at få et godt kendskab til den midteuropæiske natur typer, speciel at

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Species Picture Sounds Rødstrubet Lom 2 3 Sortstrubet Lom 2 3 Islom 3 Hvidnæbbet Lom 3 Lille

Læs mere

Sønderjylland April 2011

Sønderjylland April 2011 Sønderjylland April 2011 LFR ved Sønderstrand, Rømø (foto: Frank Desting) Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra mandag den 18. april til tirsdag den 19. april 2011. Deltagere Leif Frederiksen (LFR).

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011 - det nye vådområdes betydning for ynglende fugle Kunde Rådgiver Egedal kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon: 72 59 73 15 Telefon 46 30 03 10 Telefax 46

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

DOF-Travel tur til Polen og Berlin

DOF-Travel tur til Polen og Berlin DOF-Travel tur til Polen og Berlin 8-11. juni 2017 Dansk Ornitologisk Forening Stefan Stürup og Alex Rosendal FORORD Turen blev gennemført med 14 deltagere og to ledere i to minibusser. Fly til Berlin,

Læs mere

SPANIEN 17/9 5/10 2013

SPANIEN 17/9 5/10 2013 SPANIEN 17/9 5/10 2013 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/ Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/6 1998. Deltagerliste. Rita Ploug, Amager Lean Jørgensen, Amager Inge Grete Hansen, Lyngby My Størup,

Læs mere

Polen 2009 En stortur med DOF-København

Polen 2009 En stortur med DOF-København Polen 2009 En stortur med DOF-København Af Leon Berthou Forord Fra den 23. april til den 3 maj 2009 afholdt DOF Travel forårstur til det nordøstlige Polen. Først besøgte vi Bialowieza skovene og den store

Læs mere

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Statusopgørelse Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer 3621500038 Projektleder Erik

Læs mere

Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning

Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning Alt har sin tid, også de fleste landvindingsprojekter. Ofte har landvindingssagens ingeniører slået deres folder på marginale jorder, hvor ellers kun dumdristige

Læs mere

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hedeselskabet havde udarbejdet forslaget til kunstig afvanding af Ramten og Dystrup Søer, som blev forelagt for lodsejerne på et møde i marts 1944 i Ramten.

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen Fuglene på Filsø Foto: Henning Simonsen Årsrapport 2012 01-10-2011 til 15-07-2012 Filsøgruppen Jens Rye Larsen Baggrund Den 1. oktober 2011 blev Filsø overtaget af Aage V. Jensen Naturfond. Formålet var

Læs mere

Natur/teknik som profilområde

Natur/teknik som profilområde Natur/teknik som profilområde Arnborg Skole 2011 / 2012 2 Vi har i det følgende ønsket at beskrive vore mål og ønsker med faget natur/teknik på Arnborg Skole. Initiativet er taget bl.a. på baggrund af,

Læs mere

U N G A R N OKTOBER 2009

U N G A R N OKTOBER 2009 U N G A R N 17. 24. OKTOBER 2009 Dansk Ornitologisk Forening DOF Travel Leon Berthou og Gerard Gorman 1 Forord Fra den 17. oktober til den 24. oktober 2009 afholdt DOFTravel tur til Ungarn. Først besøgte

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

SPANIEN 31/3 16/4 2014

SPANIEN 31/3 16/4 2014 SPANIEN 31/3 16/4 2014 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Referat generalforsamling tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 19:00 Anlægspavillonen, Lokale 6, Tværallé 5, 4100 Ringsted.

Referat generalforsamling tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 19:00 Anlægspavillonen, Lokale 6, Tværallé 5, 4100 Ringsted. Foreningen Kværkeby Fuglereservats Venner Ringsted Kommune Referat generalforsamling tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 19:00 Anlægspavillonen, Lokale 6, Tværallé 5, 4100 Ringsted. Dagsorden ordinær generalforsamling:

Læs mere

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse.

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse. 28 februar Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Arreskov Sø: Grågås 17, Gravand 1. Erik Ehmsen. 27. februar Stor Skallesluger - Blishøns - Gråand Stor Flagspætte

Læs mere

Turrapport Sønderjylland August 2010

Turrapport Sønderjylland August 2010 Turrapport Sønderjylland August 2010 Rudbøl Sø (foto: Frank Desting) Vands og Vadere 6.-8. august 2010 Denne måske lettere underlige overskrift dækker over et Feltudprojekt/-træf, hvor vi satser på at

Læs mere

Mågesøen i Hørby Plantage Kommune: Hobro Lokalitetsnr: 823130 Lokalitetstype: Sø Klassifikation: V3 Ejer: Dækning: Y2 UTM E: 545600 UTM N: 6277840 : Morten Nielsen 12/96 Lille sø i plantage. Sivbevoksning

Læs mere

31. august. 30. august. 29. august. Espe: Landsvale 25. Blodrød Hedelibel

31. august. 30. august. 29. august. Espe: Landsvale 25. Blodrød Hedelibel 31. august Landsvale 25. Blodrød Hedelibel 8. Blodrød Hedelibel 30. august Engpiber 3, Skovskade 1. Det Hvide C 1, Lille Ildfugl 1, Okkergul Randøje 2, Almindeælig Blåfugl 3, Admiral 6, Kålsommerfugl 5,

Læs mere

Duer og hønsefugle Agerhøne

Duer og hønsefugle Agerhøne Duer og hønsefugle Agerhøne Levesteder: Det åbne land Vingefang: 45-48 cm Længde: 28-32 cm Vægt: 350-450 g Maks. levealder: 5 år Kuldstørrelse: 10-20 æg Antal kuld: 1 Rugetid: 23-25 dage Ungetid: 90-100

Læs mere

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken Billeddagbog Traner og gravænder ved Pulken Tranetur 31. marts 1. april 2012 med Naturhistorisk Forening for Nordsjælland Milturt ved Forsakarbäcken Lørdag den 31. marts Turen startede fra Hillerød Station

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT YNGLEFUGLE I DE FREDEDE JORDBASSINER 2015 Den nyetablerede ø i bassin 15 marts 2015 Vordingborg kommune Afdeling for Land og Miljø Rapport for Vordingborg Kommune v/ Konsulent

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Knopsvane YS/VG 5700-6300 2013 (+/-) Hele landet dog mest på øerne, i spredning Nogle spredes til lidt syd for DK 200-300 Sangsvane YS/VG 3 2012 (+)Indvandring

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Müritz. 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003

Müritz. 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003 Müritz 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003 Orla havde længe leget med tanken om en flerdagstur til Müritz, og i maj 2003 var det så vidt. Der var bestilt overnatning, købt proviant

Læs mere

UNGARN Oktober 2012

UNGARN Oktober 2012 UNGARN 19. 26. Oktober 2012 Traner (Foto: Torkild Kristensen) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou 1 Forord Fra den 19. oktober til den 26. oktober 2012 afholdt DOFTravel

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

Nordjylland Juli 2012

Nordjylland Juli 2012 Nordjylland Juli 2012 Bygholm Vejle 16-7-2012 Turrapport fra en Nordjyllandstur fra søndag den 15. juli til tirsdag den 17. juli 2012. Deltagere Leif Frederiksen (LFR). Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Bjørnesafari. Finland

Bjørnesafari. Finland Bjørnesafari til Finland Juni 2008 med Politikken Plus Indledning I perioden 13. 17. juni 2008 var jeg så heldig at få lov at lede en naturrejse til Finland for Politiken Plus, arrangementsafdeling i et

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Ynglefugletællinger 2010

Ynglefugletællinger 2010 Ynglefugletællinger 2010 Borris Skydeterræn og Flyvestation Karup Ole Olesen og Egon Østergaard August 2010. Indhold Baggrund og fokusarter... 2 Optællinger... 3 Artsgennemgang... 5 Flyvestation Karup...

Læs mere

Naturen. omkring Korsør

Naturen. omkring Korsør Naturen omkring Korsør Fra Korsør Lystskov med høj-stammet bøgeskov og dybe moser - over de mange vandfyldte lergrave omkring det lavvandede Korsør Nor - til de åbne marker og engdrag på Frølunde Fed -

Læs mere

Rovdyr: Ræv, grævling, mårhund, vaskebjørn, skovmår, husmår, ilder, mink, lækat, odder, spættet sæl, gråsæl

Rovdyr: Ræv, grævling, mårhund, vaskebjørn, skovmår, husmår, ilder, mink, lækat, odder, spættet sæl, gråsæl Emner der kan stilles spørgsmål i til den skriftlige jagtprøve: 1. Artsbestemmelse (vildtkendskab) og vildtbiologi Følgende arter skal kunne artsbestemmes på baggrund af et billede, der viser arten i den

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

UNGARN september 2015

UNGARN september 2015 UNGARN 6. 13. september 2015 Foto s (Gerard Gorman) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou 1 Forord Fra den 6. til den 13. september afholdt DOFTravel den 1. sensommertur

Læs mere

KROATIEN 28.april til 5.maj 2014

KROATIEN 28.april til 5.maj 2014 KROATIEN.april til.maj 0 Fotos: Leon Berthou DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou Forord Fra den.april til den.maj 0 afholdt DOFTravel den første tur Kroatien på Balkan.

Læs mere

Kuusamo og Liminka. Finland. Juni En tur med DOFTravel. Dansk Ornitologisk Forening BirdLife Denmark Vesterbrogade København V

Kuusamo og Liminka. Finland. Juni En tur med DOFTravel. Dansk Ornitologisk Forening BirdLife Denmark Vesterbrogade København V Finland Kuusamo og Liminka Juni 2010 En tur med DOFTravel Dansk Ornitologisk Forening BirdLife Denmark Vesterbrogade 138-140 1600 København V Forord DOFTravel arrangerede en tur til Nordøstfinland i perioden

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

Vorup Engsø bringer naturen helt ind i Randers by

Vorup Engsø bringer naturen helt ind i Randers by Vorup Engsø bringer naturen helt ind i Randers by Selvfølgelig var der mange gode grunde til, at de lavtliggende enge langs Gudenåen lå hen i århundreder som naturlige renseanlæg for den mægtige flod.

Læs mere

dyr i skoven - se på pattedyr

dyr i skoven - se på pattedyr o te t dyr i skoven - se på pattedyr Brud Dværgspidsmus Dværgmus Dådyr Egern Flagermus Grævling Halsbåndsmus Hare Husmår Ilder Krondyr Lækat Markmus Muldvarp Pindsvin Ræv Rødmus Rådyr Skovmus Spidsmus

Læs mere

Scanbird / Politiken Plus: Marokko

Scanbird / Politiken Plus: Marokko Scanbird / Politiken Plus: Marokko 11.3 18.3 2017 Audouinsmåger, sildemåger og ikke mindst eremitibisser ved Tinkertfloden 12.3. Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og flere af de mest bemærkelsesværdige

Læs mere

Ynglende fugle i Porsemosen 2013. Med forslag til naturpleje. Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S

Ynglende fugle i Porsemosen 2013. Med forslag til naturpleje. Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S Med forslag til naturpleje Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S Rekvirent Rådgiver Egedal og Høje-Taastrup kommuner v/rikke Storm-Ringström & Henriette Voigt Orbicon, Ringstedvej

Læs mere

Admiralens sønnesøn inddæmmede Tåsinge Vejle

Admiralens sønnesøn inddæmmede Tåsinge Vejle Admiralens sønnesøn inddæmmede Tåsinge Vejle Når man står ved slusen med de tre højvandsklapper på den smalle vejdæmning over Tåsinge Vejle, så er det en af Danmarkshistoriens tidligst inddæmmede fjorde,

Læs mere

Gotland, Sverige Maj-Juni 2014

Gotland, Sverige Maj-Juni 2014 Gotland, Sverige Maj-Juni 2014 Visby, Gotland, 05-06-2014 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Gotland, Sverige fra lørdag den 31. maj til torsdag den 5. juni 2014. Indledning Leif Frederiksen

Læs mere

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen Rapport Extremadura - Spanien Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen 26. april - 3. maj 2013 1 Fredag den 26. april 2013 Vi mødtes - Palle, Mogens og Jens - med afgang fra

Læs mere

Letland maj 2005. DOF Travel. Peter Lafrenz Thomas W. Johansen

Letland maj 2005. DOF Travel. Peter Lafrenz Thomas W. Johansen Letland maj 2005 DOF Travel med Peter Lafrenz Thomas W. Johansen Forord DOF-Travel foretog i perioden 21. 29. maj 2005 en fugletur til Letland. Sidst DOF-København havde tur til Letland var i maj 1998.

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 2 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 2 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lokalitet: Blak Kommune: Frederikssund Besøgsdatoer: 25.5.2012 Observatører: Pelle Andersen-Harild Kort over lokaliteten:

Læs mere

Bulgarien 13/9 28/ Erik Kramshøj, Stig E. B. Jensen & Erik Mølgaard DOF TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

Bulgarien 13/9 28/ Erik Kramshøj, Stig E. B. Jensen & Erik Mølgaard DOF TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Bulgarien 13/9 28/9 2008 Erik Kramshøj, Stig E. B. Jensen & Erik Mølgaard DOF TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Forord Fra den 13. 28. september 2008 afholdt DOF Travel atter tur til

Læs mere

Punkttælling af ynglefugle i 2001 i eng, by og skov

Punkttælling af ynglefugle i 2001 i eng, by og skov Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Punkttælling af ynglefugle i 2001 i eng, by og skov Naturovervågning Arbejdsrapport fra DMU, nr. 169 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet

Læs mere

Hals Sø på grund af den bløde jordbund

Hals Sø på grund af den bløde jordbund Trods millionstøtte lykkedes det aldrig at afvande Hals Sø på grund af den bløde jordbund I december 1949 lagde Hedeselskabet sidste hånd på et skitseprojekt for udbedring af afvandingsanlægget i Hals

Læs mere

Fugle, padder og krybdyr pa Amager Fælled 2013

Fugle, padder og krybdyr pa Amager Fælled 2013 Fugle, padder og krybdyr pa Amager Fælled 2013 Biomedia Rapport til Københavns Kommune Udarbejdet af Lars Maltha Rasmussen og Anders N. Michaelsen Antal sider: 45 December 2013 Datablad Titel: Fugle, padder

Læs mere

BULGARIEN 14. 28. september 2002

BULGARIEN 14. 28. september 2002 BULGARIEN 14. 28. september 2002 INTERNETVERSION Dansk Ornitologisk Forening Københavnsafdelingen BirdLife Denmark Forord Fra den 14. 28. september 2002 afholdt Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg

Læs mere

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr.

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr. Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000- område nr. 112, Lillebælt Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. januar

Læs mere

Kulturarven trues af naturprojektet i Ejsbøl Sø

Kulturarven trues af naturprojektet i Ejsbøl Sø Kulturarven trues af naturprojektet i Ejsbøl Sø Natur er kultur, siger man. Dermed sigtes til det faktum, at stort set ingen del af den oprindelige naturarv i et land som Danmark har undgået at blive påvirket

Læs mere

Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov

Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov Området ved Lehnskov ligger i den allervestligste udkant af Svendborg, Rantzausminde, som ses til højre. Skoven og kysten er meget benyttede til

Læs mere

Öland, Sverige Maj-Juni 2015

Öland, Sverige Maj-Juni 2015 Öland, Sverige Maj-Juni 2015 Alvaret på Öland, Sverige Turrapport fra en tur til Öland, Sverige fra torsdag den 28. maj til mandag den 1. juni 2015. Indledning Leif Frederiksen (LFR) og undertegnede (FDE)

Læs mere

Damhusengen og Damhussøen Fugle og forvaltning 2017

Damhusengen og Damhussøen Fugle og forvaltning 2017 Damhusengen og Damhussøen Fugle og forvaltning 2017 Rapport til Københavns Kommune Udarbejdet af Lars Maltha Rasmussen September 2017 Datablad Titel: Damhussøen og Damhusengen, Fugle og forvaltning 2017

Læs mere

TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN

TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN 6-14. marts 2012 Gitte og Allan Kruse, Marta Grun og Henning Skjelborg. DOF Køge. Tekst: Henning Skjelborg. Foto: Allan Kruse Cote Donâna står højt på ønskelisten hos de

Læs mere

Dansk Land og Strandjagt

Dansk Land og Strandjagt Forslag til ændring af jagttider udarbejdet under hensyntagen til bæredygtighed og balance i den danske fauna I nedenstående skema vises de aktuelle jagttider, iht. Naturstyrelsen, i venstre kolonne. Ændringer

Læs mere

Trækfugle ved Næsby Strand

Trækfugle ved Næsby Strand Trækfugle ved Næsby Strand Grønsisken Særligt om efteråret kan der være et fint fugletræk ved Næsby Strand. Det er oftest et træk mod vinden. Det vil sige, at jævn vind fra vestlige retninger giver det

Læs mere

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version Af Benth Micho Møller I dagen 26.maj til 6.juni 1993 afholdt DOF-VESTSJÆLLAND en stortur til det østlige Ungarn. Der var 29 deltagere,

Læs mere

TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013

TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013 TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013 Henning Skjelborg, DOF Køge Bugt Traner i store flokke på fourageringspladserne er et fascinerende syn. Og ikke blot synet af dem, men også den kurrende lyd fra tusindvis

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet . Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Ynglende og rastende fugle i Vejlerne 2003 Af Palle A.F. Rasmussen og Henrik Haaning Nielsen Vejlerne, som

Læs mere

TYRKIET. Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005. DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

TYRKIET. Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005. DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark TYRKIET Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005 DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Forord I perioden 17. til 24.september 2005 afholdt DOF-Travel atter en tur til det nordvestligetyrkiet.

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Overvågning af fugle på Vejlerne 2001 Henrik Haaning Nielsen & Palle Rasmussen Vejlerne ligger nord for Limfjorden i Thy.

Læs mere

Polen En stortur med DOF-København. Af Svend Pettersson og Leon Berthou. Foto:Carl-Erik Mabeck

Polen En stortur med DOF-København. Af Svend Pettersson og Leon Berthou. Foto:Carl-Erik Mabeck Polen 2007 Foto:Carl-Erik Mabeck En stortur med DOF-København Af Svend Pettersson og Leon Berthou 1 Polen april-maj 2007 En DOF Travel tur Forord Fra den 26. april til den 6 maj 2007 afholdt DOF Travel

Læs mere

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Af Per Rasmussen Turen til Kreta var ikke mit første besøg på øen, og som tidligere besøg var dette også lagt an på familieferie. Men som fuglekikker vil man jo gerne

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

U N G A R N OKTOBER 2003

U N G A R N OKTOBER 2003 U N G A R N 18. 25. OKTOBER 2003 Dansk Ornitologisk Forening Københavnsafdelingen Leon Berthou og Svend Pettersson Forord Fra den 18. oktober til den 25. oktober 2003 afholdt Københavnsafdelingens ekskursionsudvalg

Læs mere