Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere"

Transkript

1 Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere Tilgængeligheden af hurtigt bredbånd i Nordjylland ligger under gennemsnittet set i forhold til det meste af resten landet. Derfor bør der handles nu for at hindre at landsdelen sakker bagud i forhold til det øvrige Danmark. Bredbånd bliver ofte refereret til som en ligeværdig infrastruktur på fod med veje, broer, jernbaner etc. Infrastrukturen er essentiel for erhvervsudvikling, og et vigtigt punkt på fastholdelse af borgere i området, samt sikre tilflytning til områderne. Michael Jensen der forsker i bredbånd dækning på Aalborg Universitet fremhæver blandt andet flg. citater: Højhastighedsbredbånd har direkte påvirkning på samfundsøkonomien Hvis alle fik højhastigheds internet, ville internetøkonomiens bidrag til dansk BNP være på 200 milliarder kroner i The Boston Consultancy Group Én svensk krone investeret i fiber til hjemmet over 4 år, vil over en 5-årig periode give 1,5 svenske kroner igen - Marco Forzati & Crister Mattsson For hvert job internettet overflødiggør som konsekvens af effektiviseringer, skabes der 2,6 nye jobs i internetøkonomien -McKinsey Højhastighedsbredbånd er en vigtig parameter for alle sider af vort samfund, og ikke mindst for kommuner beliggende udenfor de store metropoler - og det er en investering der kan betale sig. Vi vil i det efterfølgende se på hvordan forskellige grupper i samfundet er og bliver påvirket af en stærk bredbåndsstruktur. Det er vigtigt at påpege, at det vi efterspørger, er kapacitet og kvalitet indenfor synkron kommunikation, og at det ikke er vort mål at vælge en specifik platform. Som udgangspunkt efterspørger vi en garanteret kapacitet på 40/40 Mbit med mulighed for at øge denne hastighed f.eks. op til 10x de steder der måtte være behov. 1

2 Erhvervsliv Rådmand i Aalborg Kommune Thomas Kastrup Larsen skrev i sit indlæg til BrainsBusiness arrangementet Aalborg - i overhalingsbanen den 27. november 2012 under overskriften Smart City, at der skal lægges vægt på en by der er lynhurtigt forbundet til verden. IT som integrerede dele af produkter, produktionsformer der lægger stadig større vægt på elektronisk styring, globaliserede markeder, der fordrer stadig større krav til kommunikation over store afstande, - det er den virkelighed som nordjyske virksomheder må forholde sig til. Og det er ikke kun virksomhederne, men også medarbejderne og borgerne. Medarbejdere udfører stadig større dele af deres arbejde hjemmefra eller på midlertidige lokaliteter. Internettet bliver en større del af virksomhedernes platform for at møde deres kunder, og mange virksomheder eksisterer kun på internettet. Fremtiden vil bringe ad hoc virksomheder der kun etableres på nettet for en kortere eller længere periode med det formål at løse konkrete opgaver eller projekter. Medarbejderne kan således være placeret overalt i verden. Det stiller store krav til leveringssikkerhed af synkron båndbredde. Videomøder vil komme til at vinde mere og mere udbredelse. Ikke alene spare man transportomkostninger, og inaktiv transporttid, men man har også mulighed for at etablere møder hurtigere og med mindre planlægning. Videomøderne gør, at den geografiske placering er mindre vigtig, hvilket igen er en chance for de virksomheder der ligger udenfor de store byer. På Fyn har man set vigtigheden af en stærkt bredbåndsstruktur, og der er etableret netværk mellem de fynske kommuner om etablering af bredbånd. Som Svendborgs Borgmester Curt Sørensen udtaler til Computer World den 12. februar 2013 Hvis vi kigger få år frem i tiden, så vil hastigheden betyde rigtig meget i forhold til det digitale samfund," og fortsætter "Det handler om, at kunne tiltrække flere nye mellemstore og store virksomheder med højt vidensindhold, og der er den digitale kommunikation et vigtigt parameter,". De offentlige institutioner Der forventes et øget samarbejde mellem kommuner og region og kommunerne imellem, så udveksling af data er en vigtig forudsætning for effektive arbejdsprocedurer. Ligeledes ventes der et stigende forbrug af videomøder. I kommunalt regi bruges der meget tid på intern transport til møder, denne tid kan formindskes betydeligt ved brug af videomøder, og deling af data over nettet. Det store fokus på nedbringelse af CO 2, er endnu et incitament til at mindske transporten mellem fysiske enheder. Det forventes også at deltagelse af udefrakommende deltagelse i møder vil stige. Tolkebistand er et godt eksempel på hvor der forventes en stigning i videomøder, her har man fordelen af, at man både kan høre og se de borgere der har brug for tolk. Dette sikrer både lavere pris for ydelsen, på grund af sparet transport og transporttid, og større kvalitet i forhold til telefon tolkning. Ekspertdeltagelse i møder er et andet punkt hvor der er store fordele. Et godt eksempel fra Frederikshavn Kommune er at man havde mulighed for at have en ekspert fra miljøministeriet med til et byrådsmøde, uden at han fysisk skulle bevæge sig ud af hans kontor. Eksperten kunne klare mødet på en time, hvor han 2

3 ellers skulle bruge en hel dag på møde og transport, - hvilket slet ikke ville have været muligt i den givne situation. Der er også øgede krav til udveksling af data mellem kommuner, region og privatpraktiserende læger, ligesom det forventes at borgerselvbetjenings løsninger vil udvides hurtigt over de kommende år. Borgerne Borgere fordre stadig større datamængder til hjemmets computere, det være sig til downloading af film, spil, musik, samt videokommunikation med venner, familie og arbejde. Denne udvikling fordre, at der stilles store krav til den leverede kapacitet der kan understøtte kravene fra moderne familier, og vi kan forvente at denne parameter vil have afgørende indflydelse på hvor borgere bosætter sig i fremtiden. Uddannelse IT bliver en større og større integreret del af uddannelsen. Det er ikke alene et faktum på de videregående uddannelser, selv i de små klasser i folkeskolen et IT en integreret del af undervisningen. I alle tilfælde er der tale om et stort brug af internettet, både til søgning og downloading af undervisningsmateriale og anden information. Kommunikationen mellem læreanstalter og skoler forventes også at forøges over de næste år. Den fysiske tilstedeværelse af samarbejdspartnere bliver ikke længere så nødvendig som den er i dag. Meget vil kunne foregå over video, hvilket igen stiller store krav til kapacitet både med up- og download. Indenfor forskningsmiljøet er der allerede etableret ad hoc grupper, der arbejder på tværs af internationale skel, hvor der udveksles data der indgår i forskningsprojekterne. Denne type samarbejder forventes også at øges over de kommende år, ligesom de datamængder der sendes over nettet forøges. Telemedicin og andre offentlige velfærdsydelser I forbindelse med en forventet den fremtidige udvikling indenfor velfærdsydelser og telemedicin, hvor ydelser over internettet vil få en meget mere central rolle, er det vigtigt, at der er stabile og hurtige forbindelser til borgerne i Nordjylland. Aalborg kommune har allerede gjort erfaringer i forbindelse med et forsøg med hjemmetræning, hvor en stor del af forsøget måtte opgives p.g.a. at forbindelsen til borgere simpelthen var så langsom, at der ikke kunne gennemføres videointeraktion, og dermed realisering af de gevinster der var forventet af forsøget. I øjeblikket lyder signalerne fra markedet, at 80 % af den region der er dækket af Bredbånd Nord vil have adgang til hurtigt bredbånd i Vi er af den overbevisning, at for at sikre væksten i Nordjylland er det vigtigt at denne proces fremskyndes. I artiklen Bredbånd I Region Nordjylland Analyse af bredbåndsudbud og efterspørgsel i regionen, kan man finde uddybende tal for dækning i Nordjylland : 27 bredbaandrapport.pdf. 3

4 Vi foreslår: Vi vil lægge op til, at vi ved en samlet regional indsats kan fremskynde denne udvikling - både på tidshorisont, på dækningsgrad og på forbindelseshastighed. I forbindelse med at der arbejdes med en efterspørgsels orienteret markedsstruktur, foreslår vi, at kommunerne og regionen udbyder hjemmearbejdspladser og telemedicinforbindelser, for derigennem at fremskynde udbygningshastigheden. Mange kommuners nuværende SKI aftaler på området udløber i efteråret Vi stiler efter at have gennemført et udbud i god tid inden da. Evt. kunne resultatet styrkes ved at den private leverandør der vinder udbuddet, kan tilbyde medarbejderne som privatperson en attraktiv hurtig bredbåndsforbindelse, uanset hvor medarbejderen bor. Vi har været i kontakt med de fleste kommuner i regionen og i Region Nordjylland, og det tyder på, at vi tilsammen har ca hjemmearbejdspladser og vi kan forvente ca borgere der har brug for online ydelser/telemedicin i de nærmeste år. Evt kan andre offentlige institutioner deltage i udbuddet, f.eks. uddannelsesinstitutioner. Økonomi: For at drive udbudsprocessen budgetteres med op til kr ,- til projektledelse og ekstern konsulenthjælp. Finansieringen kommer fra de deltagende kommuner og regionen, med en andel der modsvarer det antal forbindelser den pågældende myndighed kommer med. En myndighed der bidrager med 150 forbindelser i udbuddet, skal således bidrage med ,- kr. Projektet søger midler fra den Regionale vækstfond. Et tilskud herfra på f.eks vil således reducere myndighedens betaling til 1/3. Driftsøkonomien efter udbuddet forventes ikke at være væsentligt anderledes end nu og vil derfor dækkes af den enkelte myndigheds nuværende driftsomkostninger. Der vil kunne være tale om en etableringsomkostning pr forbindelse der ligeledes, som udgangspunkt, betales af den enkelte myndighed, medmindre der kan findes anden finansiering. Organisering og den enkelte myndigheds opgave Projektet foreslås organiseret med den enkelte myndigheds IT chef som den bærende del i den projektgruppe der gennemfører udbuddet, herunder vurderer de modtagne tilbud. Evt. kan myndighedernes indkøbsfunktion være repræsenteret. Projektgruppen kan nedsætte mindre arbejdsgrupper, hvis den skønner det relevant. Der nedsættes en styregruppe med repræsentation fra KDK og ledelsesrepræsentanter fra øvrige myndigheder der deltager i udbuddet. Der ansættes ekstern bistand til gennemførelse af selve udbuddet, som sammen med Frederikshavn Kommune sikrer, at projektet gennemføres. AAUs center for netværksplanlægning inviteres med i projektet. 4

5 Udover ovenstående, bidrager den enkelte myndighed med lister over forbindelser der skal i udbud og med arbejdskraft til at kvalificere udbudsmaterialet i øvrigt. Tidsplan: Hvem Hvornår bemærkning KDK KKR Ansøgning til RN om midler Beslutningsmøde Indsamling af lister over til De enkelte myndigheder forbindelser skal i udbud Godkendelse i den enkelte myndighed afleverer lister til Den enkelte myndighed skal afgive retten til udbud på området til projektet i form af en fuldmagt Udarbejdelse af udbudsmateriale til Godkendelse af udbudsmateriale til Projekt og styregruppe Udbud gennemføres til Godkendelse af indstilling til Projekt og styregruppe Tildeling af kontrakt Hovedleverancen afsluttet Indstilling at projektet i gangsættes 5

Hurtigere Internet i Nordjylland

Hurtigere Internet i Nordjylland Hurtigere Internet i Nordjylland 1. Baggrund 1 2. Organisering af evt. projekt 2 3. Status på bredbånd i Nordjylland 4 4. Hvad driver udviklingen hvad kan Region Nordjylland gøre? 4 5. Kommuners og regioners

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Nuuk, februar 2014. Navnet på strategien Sassarta (lad os træde frem) symboliserer en naturlig fortsættelse af Sassarit (træd frem), den kompetenceudvikling

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse?

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Baggrund Regeringen har en målsætning om digital infrastruktur der sikrer alle adgang til 100 Mbit

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 Oplæg: Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 » Vi er for længst rykket ind i den digitale tidsalder og den digitale infrastruktur er et fuldstændigt

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

STRATEGI 2020 TOLKEBOOKING

STRATEGI 2020 TOLKEBOOKING STRATEGI 2020 TOLKEBOOKING Indhold Kolofon... 0 1. Status... 1 2. Forventninger til fremtid opgavemængde, sammensætning og geografisk fordeling... 2 3. Tolkebookings bemærkninger til Capacents undersøgelse...

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR DET DIGITALE RÅD 8. RAPPORT januar 2014 1 FORORD... 1 INDLEDNING... 3 2. UFORLØST PRODUKTIVITETSPOTENTIALE I DEN

Læs mere

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom Kompetenceudfordringer i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT FremKom November 2008 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den nordjyske bygge- og anlægsklynge... 3 2.1. Identifikation af den nordjyske

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Danmark Det mest digitale land i verden Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Juni 2015 1 Indholdsfortegnelse visionsoplæg Indledning 4 Resumé 6 1. Verdens bedste digitale infrastruktur 10 1.1.

Læs mere

Version af 7.april 2011

Version af 7.april 2011 Version af 7.april 211 Det digitale samfund 21 Indhold > Forord 4 1 Indledning 6 2 Digital infrastruktur 7 2.1 Hovedresultater 7 2.2 Videnskabsministeriets initiativer for at skabe bedre digital infrastruktur

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering April 2014 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER

GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER HERE TO STAY PRZYJECHALI, BY ZOSTAC TULLUT JÄÄDÄKSEEN KOMMET FOR AT BLIVE 7 forslag, der skal få udenlandske medarbejdere

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere