Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre"

Transkript

1 Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Vedtaget på generalforsamlingen 12. marts

2 2

3 1 FORENINGENS NAVN ER: Sommerhuskolonien Afd. C Dens hjemsted er Rødovre Kommune 2 FORMÅL OG VIRKE 2.1 Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal Matr. 1Z Islev By, Islev, i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund for området i sin helhed og indeholdt i vedtægt for Kolonihaveforbundet for Danmark og nærværende vedtægt. 2.2 Foreningen og dens medlemmer skal være medlemmer af Kolonihaveforbundet for Danmark og Kreds 3. Nærværende bestemmelser er at tinglyse som byrde på foreningens areal med påtaleret for Kolonihaveforbundet for Danmark. 2.3 Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser som er nedfældet i en på området lagt byplan, lokalplan eller tinglyst deklaration og lignende vedrørende det samlede haveområde eller enkelte haver overholdes og respekteres af de i foreningen optagne medlemmer. 3

4 3 MEDLEMMER 3.1 Som medlem kan optages både personer, som samtidig med medlemskabets ikrafttræden lejer en have (aktive medlemmer) samt personer, som ønsker at overtage en have, når foreningen er i stand til at stille en sådan til rådighed (passive medlemmer). Prisen for at stå på ventelisten er 200 kr. om året 3.2 Medlemmet skal have fast og lovlig bopæl samt være tilmeldt folkeregistret samme sted. Medlemmet skal omgående meddele formand eller kasserer om adresseændring senest to uger efter, at ændringen er sket. I de kommuner hvor det er et krav, at man bor i kommunen for at kunne erhverve en kolonihave, er medlemmet forpligtet til straks at opsige sit lejemål ved fraflytning fra kommunen. Såfremt dette ikke sker, skal bestyrelsen fremsende skriftlig opsigelse, almindeligt og anbefalet, med opsigelse 14 dage efter opsigelsen er fremkommet. Ved sådanne opsigelser/ophævelser forholdes som angivet i generelle bestemmelser for medlemmers investering i og på lejet havelod og nærværende vedtægts Intet medlem kan optages i foreningen uden Bestyrelsens godkendelse. Ved ethvert lejeforhold udstedes en lejekontrakt. Lejekontrakten er den til enhver tid gældende standard lejekontrakt udarbejdet af Kolonihaveforbundet for Danmark, hvis bestemmelser sammen med nærværende vedtægt er gældende for lejeforholdet. 4

5 3.4 Hvert medlem kan kun erhverve én have og kan ikke samtidig være medlem af en anden haveforening under Kolonihaveforbundet for Danmark. 4 INDSKUD OG HÆFTELSE 4.1 I forbindelse med optagelse som medlem erlægges desforuden et optagelsesgebyr, hvis nærmere størrelse fastsættes af foreningens generalforsamling. (2.000 kr. vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2011). 4.2 Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens indgåede gældsforpligtelser, således som disse til enhver tid kan udledes af foreningens regnskabsaflæggelse overfor medlemmerne. 5 LEJEAFGIFT TIL FORENINGEN 5.1 Lejeafgiften for den enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra de budgetter m.m., som af foreningens bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse. Generalforsamlingen kan endvidere fastsætte engangsbeløb til arbejder i foreningen såsom kloak, vandledningsnedlæggelse, el-opsætning o.l. Et sådant engangsbeløb er pligtig ydelse i lejeforholdet. 5.2 Forfalder leje eller anden pligtig pengeydelse, som påhviler medlemmet til betaling på en helligdag, en lørdag eller på grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den følgende hverdag. Betalingen anses for rettidig, når den betales den 5. i hvert kvartal. 5

6 5.3 Er lejen eller anden pligtig pengeydelse ikke betalt rettidigt, kan foreningen kræve et gebyr på 125 kr. samt et tillæg på 2% pr. md. af det skyldige beløb for hver forsinket indbetaling. 5.4 Såfremt leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, kan forholdes som angivet i nærværende vedtægts Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den for vedkommende medlems havelod, værende bebyggelse, beplantning m.v. forud for alle andre kreditorer. Nærværende bestemmelse er at tinglyse pantstiftende. 6 ORDENSBESTEMMELSER OG VEDLIGEHOLDELSE AF DET LEJEDE 6.1 Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser m.m. som skal være gældende indenfor området og som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere. 6.2 Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte supplerende bestemmelser, som i givet fald skal godkendes på førstkommende generalforsamling. 6.3 Medlemmet er pligtigt at holde sig alle bestemmelser efterrettelig, som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom medlemmet er pligtig at overholde de i lejekontrakten vedrørende haven indeholdte bestemmelser, samt de bestemmelser, der indeholdes i kolonihaveforbundets 6

7 Hovedbestemmelser omfattende haveafståelser i kolonihaveområder. Ved overtrædelse af disse bestemmelser kan der ske ophævelse af lejemålet, jf. nærværende vedtægts Ved ophævelse af lejemål i henhold til denne vedtægts 6 er medlemmet berettiget til, senest 8 dage efter modtagelse af ophævelse, skriftligt at forlange spørgsmålet endeligt afgjort på en generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling. 7 OPSIGELSE ELLER OPHÆVELSE AF LEJEMÅL 7.1 Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den indgåede lejeaftale, såfremt leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav herom af foreningens bestyrelse er afsendt eller fremsat. Det er dog en forudsætning for ophævelsen af lejeaftalen, at foreningens påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og det skal udtrykkelig angives, at lejemålet kan ophæves, hvis lejerestance m.m. ikke betales inden udløbet af den angivne frist. 7.2 Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage en ophævelse af den indgåede lejeaftale, såfremt medlemmet overlader brugen af havelodden til en anden og trods foreningens indsigelse fortsætter dermed, eller såfremt brugeren af en havelod eller dennes husstand i gøren og laden er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og dermed dens øvrige medlemmer. 7

8 7.3 Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den indgåede lejeaftale, såfremt medlemmet i væsentlig grad misrøgter den lejede havelod eller groft tilsidesætter bestemmelser pålagt området udefra eller på tilsvarende måde tilsidesætter foreningens til enhver tid gældende vedtægter og ordensbestemmelser. 7.4 Har medlemmet ikke inden tre måneder efter opsigelse / ophævelse bortfjernet eller afhændet sin bebyggelse, eller er afhændelsen i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage have og bebyggelse, og de vilkår overtagelsen skal ske på. Såfremt bebyggelsen ikke kan afhændes i henhold til vurderingen, er bestyrelsen berettiget til at afhænde bebyggelsen bedst muligt, evt. ved auktion. Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift, der er forbundet med opsigelsen og afhændelsen, herunder bl.a. advokatomkostninger, retsgebyrer og lejerestancer m.m. Når opsigelse af et medlemskab og lejeaftale sker, er det pågældende medlem pligtig at svare foreningen leje og andre ydelser havelodden vedrørende, indtil denne er fraflyttet og ryddeliggjort, ligesom medlemmet er pligtig at vedligeholde haven i samme periode. 7.5 Afgår medlemmet ved døden før lejemålets udløb, er såvel foreningen som dødsboet berettiget til at opsige lejeaftalen med det for medlemmet gældende opsigelsesvarsel. 8

9 Dog gælder: At en efterlevende ægtefælle har ret til at fortsætte i lejeaftalen med foreningen, medmindre foreningen gør det antageligt, at den har vægtige grunde til at modsætte sig dette. At en person, med hvem den afdøde har levet i et ægteskabslignende forhold i mindst to år forud for dødsfaldets indtræden, skal have samme ret, for så vidt den pågældende efter foreningens skøn inden for den forløbne tid har taget direkte del i havens pasning og pleje m.m., og under forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldets indtræden. At slægtninge i op- og nedstigende linje har samme ret, såfremt det godtgøres, at de på tilsvarende måde har taget del i havens pasning og pleje. Bestyrelsen indenfor foreningen afgør alene, om de ovenfor anførte vilkår er opfyldt. 8 Pligtarbejde/fællesarbejde 8.1 Foreningens medlemmer er forpligtede til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge kontrakten hører til området, samt vedligeholdelse af foreningens fællesfaciliteter, medlemmet har desuden pligt til at holde sin del af vejen udenfor egen have. 8.2 Bestyrelsen kan indkalde til pligtarbejde/fællesarbejde. Såfremt medlemmet ikke giver møde, kan bestyrelsen idømme strafgebyr, hvilket gebyr er pligtig ydelse i lejeforholdet. 9

10 9 Generalforsamling 9.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 9.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning og med en dagsorden, der i det mindste skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Årsregnskab med evt. revisionsberetning 4. Indkomne forslag 5. Godkendelse af budget 6. Valg af formand/kasserer 7.Valg af bestyrelsesmedlemmer og supple-. anter 8. Valg af revisorer og suppleanter 9. Valg af vurderingsudvalg 9.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer, eller når ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav om ekstraordinær generalforsamling. Der kan ikke træffes nogen beslutning, hvis ikke mindst 4/5 af de medlemmer, der har begæret den ekstraordinære generalforsamling, er repræsenteret. 9.4 Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan dog indkaldes med 8 dages varsel. 9.5 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en måned efter regn- 10

11 skabsårets udløb, hvorefter de skal optages på den dagsorden, som udsendes til medlemmerne. 9.6 Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem og dennes myndige husstand. 9.7 Hver havelod har én stemme. 9.8 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 9.9 Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de mødte stemmeberettigede ved simpelt flertal undtagen når det drejer sig om vedtægtsændringer hvortil der kræves 2/3 flertal, - og når det drejer sig om: Optagelse af kollektive lån eller ekstraordinære indskud, jf. 5, pkt. 5.1, eller haveforeningens eventuelle opløsning. Dertil kræves at mindst 2/3 af medlemmerne har givet fremmøde, og at 2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer er gået ind herfor, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer Generalforsamlingens protokol underskrives af generalforsamlingens dirigent, sekretær samt på bestyrelsens vegne af foreningens formand. 10 Bestyrelsen 10.1 Til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger, vælger generalforsamlingen en bestyrelse. 11

12 10.2 Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2 års periode. Formand (lige år) og kasserer (ulige år) vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år. 2 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant vælges i lige år, medens 1 bestyrelsesmedlem + 1 suppleant vælges i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær Generalforsamlingen vælger desforuden suppleanter efter behov. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges 1 tillidsrepræsentant fra hver have. Undtaget er valg til udvalg under bestyrelsen. Bestyrelses- og suppleantvalg er henholdsvis 2- og 1-årige. Genvalg kan finde sted. Såfremt formanden eller kassereren afgår indenfor sin valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, såfremt fratræden ikke sker umiddelbart før en ordinær generalforsamling Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder før valgperiodens udløb, indtræder 1.suppleanten i bestyrelsen, dog kun for tiden indtil næste generalforsamlings afholdelse. Kan bestyrelsen, i tilfælde af et eller flere medlemmers fratræden på en og samme gang, ikke suppleres op gennem antallet af valgte suppleanter, indkaldes til ny generalforsamlings afholdelse med suppleringsvalg for øje. 12

13 Suppleringsvalg af denne karakter gælder dog kun for resten af de fratrådtes valgperiode I en af bestyrelsen udarbejdet forretningsorden, fastlægger bestyrelsen selv grundlaget for sit virke m.m., ligesom denne skal indeholde bestemmelser afledet af vedtægtens Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori en med denne beslægtet person er impliceret, eller på anden måde er personligt interesseret Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i møderne Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden så ofte, anledning skønnes at foreligge, eller når blot et medlem af bestyrelsen måtte begære det Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Bestyrelsen afgør og pådømmer mulige tvivlsspørgsmål mellem medlemmerne Udebliver et medlem af bestyrelsen, uden anmeldt og gyldig grund fra 3 på hinanden følgende møder, udgår vedkommende af bestyrelsen, og 1.-suppleanten indkaldes, jf. pkt

14 10.11 Kassereren indsætter alle indkomne penge i pengeinstitut, og den kontante beholdning må ikke overstige det af generalforsamlingen fastsatte beløb. Kassereren kan kun hæve penge i pengeinstitut med bestyrelsens godkendelse. Kassereren kan kautionsforsikres, og forsikringens omfang bestemmes af bestyrelsen. Præmien betales af foreningen Formand og kasserers samt evt. øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger dækkes af foreningen. Omkostninger såsom telefon, kontorhold og kørsel m.v. Beløbenes størrelse fastsættes af generalforsamlingen. 11 Tegningsret 11.1 I forhold udadtil tegnes foreningen af formand og kasserer i fællesskab, og i en af disses lovlige fravær, subsidiært af formand/ kasserer og 1 bestyrelsesmedlem. 12 Regnskab og revision 12.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og før offentliggørelse være underskrevet af de valgte revisorer i sin helhed For en 2 års periode vælger generalforsamlingen 2 revisorer, og for 1 år 2 revisorsuppleanter. 14

15 Det påhviler de valgte revisorer at revidere foreningens årsregnskab samt føre protokol over de bemærkninger, revisionsarbejdet giver anledning til Årsregnskabets indhold skal være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag. Revisorerne foretager mindst ét uanmeldt kasseeftersyn pr. år. 13 Foreningens opløsning 13.1 Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alen skyldes, at foreningens virke overføres til andet haveområde, vil foreningens formue være at overføre til den forening, som viderefører det nye haveområde og med samme forpligtelser overfor den opløste forenings medlemmer Hvis foreningens opløsning skyldes, at foreningen helt ophører med at drive kolonihaver, vælges 2 likvidatorer, som forestår betalingen af de beløb såsom forudbetalt haveleje eller anden formue, med fradrag af gæld såvel fra foreningens som medlemmers side. Den resterende formue udbetales til de medlemmer, der er registreret på det pågældende tidspunkt Foreningen kan ikke opløses, så længe kontrakten med Jordbrugsdirektoratet og Kolonihaveforbundet for Danmark er løbende. 15

16 14 Vedtægtsændringer 14.1 Ændringer i foranstående vedtægt skal indsendes til Kolonihaveforbundet for Danmark til udtalelse forinden generalforsamlingens behandling. 16

17 Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre ORDENSREGLER Vedtaget på generalforsamlingen 12. marts

18 1 Brugsret 1.1 Bebyggelsen må kun benyttes til beboelse i tidsrummet 1. april til 30. september. Ethvert medlem skal have fast bopæl, hvortil det kan flytte den 1. oktober. 1.2 Ingen havelod må henligge uden beboeligt hus, undtagen i byggeperioden. Før opførsel af hus skal tegning med placering på det lejede godkendes af bestyrelsen, som dog ikke indestår for opfyldelsen af de af det offentlige fastsatte bestemmelser, herunder deklarationer, lokalplaner m.v. Efter at byggetilladelsen er givet, har haveejeren 18 måneder til at færdiggøre byggeriet. I forbindelse med byggetilladelse præciseres af bestyrelsen, hvornår byggeriet skal være færdigt. Haven skal vedligeholdes imens byggeriet står på, så den ikke er til gene for naboer og omgivelser. 1.3 Den samlede bebyggelse under tag, eksklusiv drivhus, må ikke have større areal end 12,5% af haveloddens grundareal, dog maks. 50 m2. Den samlede højde fra terræn til rygning må ikke overstiger 3,5 m, idet gulvet højst må ligge 30 cm over terræn. Ingen bygning må ligge hegn eller skel nærmere end 2,5 m. Byggelinje skal være mindst 10 m ind til front af hus regnet fra vejmidte. 18

19 Ingen bygning må indeholde ildsted. Alle huse skal være placeret på sokkelsten og være forsynet med rottesikring. Alle huse skal være forsynet med tagrender med nedløbsrør ført ned i en sivebrønd. 1.4 Hvor dræn- eller vandledninger findes i jorden, er medlemmet ansvarlig for, at disse ikke tager skade, ligesom man uden erstatning må tåle fornøden opgravning for reparation eller nedlægning af nye ledninger. 1.5 Havelodden må kun benyttes som lyst- og køkkenhave. Ikke til oplagsplads eller i erhvervsøjemed. Frugttræer skal plantes mindst 3 m fra vej og 2 m fra side- og bagskel. Det bør tilstræbes, at træer ikke får en højde over 6 m. Buske skal holdes 1 m fra alle sider. Overdragelse, helt eller delvis, af en havelod kan ikke finde sted uden bestyrelsens godkendelse. Fremleje af det lejede må ikke finde sted. 1.6 De i haven værende bygninger og beplantning skal holdes i ordentlig stand, således at de ikke er til gene for naboer og omgivelser. Ethvert medlem er pligtigt til at renholde egen have samt den uden for haven værende vej eller sti indtil vejmidte, samt at fjerne udvoksede eller nedhængende grene i linje med hækken. Høje træer må ikke være til gene og ulempe for naboer. Overholdes dette ikke vil arbejdet blive udført for medlemmets regning. 19

20 1.7 Hækken mod vej må være maks. 1,60 m høj eller stensætning maks. 0,4 m høj. Skelhæk må maks. være 1,80 m høj. Skel og facadehække skal klippes af medlemmerne. Første klipning skal være tilendebragt inden 1. juli, anden klipning skal være tilendebragt inden 1. oktober. Der skal være låger ved alle haver, lågerne skal lukkes indad og være forsynet med havenummer. Postkasse skal også forefindes. 1.8 Efter to skriftlige henvendelser med hver 14 dages varsel, er bestyrelsen berettiget til, uden yderligere varsel at engagere ekstern hjælp til at få haven i acceptabel stand. Udgiften for dette arbejde pålægges haveejeren og er sidestillet vedtægtsmæssigt som enhver anden skyldig kontingentydelse til foreningen. 2 Renovation 2.1 Dagrenovation udføres af Rødovre kommune, således at medlemmer kan komme af med deres køkkenaffald 2 gange ugentlig i sommermånederne. P.t. onsdag og søndag. Tider findes på opslagstavlen. Andet affald kan afleveres i samme tidsrum. Da står pladsmanden klar til at hjælpe med affaldssortering også storskrald. Følg i øvrigt altid pladsmandens anvisninger. Flaske- og papircontainere forefindes ved indkørslen til P- pladsen. 20

21 2.2 Haveaffalds bortfjernelse. Der opstilles container ligeledes i sommermånederne hvori der kun må lægges haveaffald. Er haveaffaldet i plastsække skal disse tømmes ud i containeren p.t. onsdag og søndag. Tider findes på opslagstavlen. Kompostbeholder skal forefindes i hver have. 2.3 Storskrald såsom: Alt brændbart, træstammer, grene og rødder henvises til de kommunale genbrugsstationer, hvor maks. størrelse er 1 meter. (Beliggenhed fås ved henvendelse på kontoret.) Malerrester, jern o.l. afleveres på genbrugsstationerne. 2.4 Al afbrænding i haver forbudt. 3 Vandledninger 3.1 Tilslutning til foreningens vandledning må kun ske med bestyrelsens tilladelse, og kun på en sådan måde, at den enkelte have får sin egen stophane med aftapning på egen side. Kun ½ rør må anvendes til aftapningssteder og haveejeren er pligtig til at påse, at vandspild ikke finder sted. 3.2 Vanding med haveslange er strengt forbudt. Havevanding må kun foretages med vandkande og ikke i tidsrummet kl til Enhver form for unødigt vandforbrug er forbudt. 3.4 Private vandledninger skal være forsynet med både stop- og aftapningshane. 21

22 4 Toiletforhold 4.1 På parkeringspladsen forefindes toiletbygning med badefaciliteter, som kun må benyttes af medlemmer, disses husstand og besøgende gæster. På bagsiden af toiletbygningen forefindes udslagskumme, hvor haveejerne kan tømme deres egen toiletbeholder. Der må kun tømmes i tidsrummet kl til kl (om natten). Der må ikke tømmes toiletspande m.v. på egen jord. 5 Dyrehold 5.1 Alt dyrehold (indbefattet fjerkræ) er forbudt i foreningen, bortset fra kæledyr f.eks. hunde, katte, fugle o.l. Hunde skal føres i snor. Efterladenskaber skal fjernes. 6 Almindelig opførsel 6.1 Drikkevarer må ikke nydes i eller ved Købmandshuset. Der skal tages tilbørligt hensyn til naboer og de omkringliggende haver. 6.2 Tørring af vasketøj er forbudt efter kl på søn- og helligdage. Det henstilles at bl.a. klipning af græs og hække med maskiner foregår på tidspunkter, hvor det er til mindst gene. 22

23 6.3 Hastighedsbegrænsning på området: Maks. 15 KM/T er gældende for alle motorkøretøjer/knallerter m.v. Biler, cykler og knallerter må ikke parkeres på havegange/stier, ej heller holde længere end ved af- og pålæsning. Hvis et medlem ønsker at parkere sit automobil (ikke over 1200 kg) i haven, skal medlemmet etablere en parkeringsplads i sin lejede have. Parkeringspladsen skal altid anlægges ud fra skelhæk. Hvis parkeringspladsen er uden bagvedliggende havelåge må denne have en maks. bredde på 4 meter. Hvis parkeringspladsen har en bagvedliggende havelåge må maks. bredden være 4,5 meter. Der må kun parkeres én bil på parkeringspladsen. 6.4 Grus, gødning og byggematerialer må ikke henligge i gange og stier udover 24 timer, og må i intet tilfælde spærre for gennemkørsel. 6.5 Brug af skydevåben er forbudt i haverne. Bestyrelsen udsteder jagttilladelser til bekæmpelse af skader. 6.6 Medlemmerne anmodes om at flage på foreningens festdage. Flagning i haverne skal følge foreningens flag d.v.s. flaget nedtages senest kl Flagstangens højde må ikke overstige 7 meter. 6.7 Udeblivelse fra fællesarbejde uden gyldig grund vil medføre et gebyr, som fastsættes af generalforsamlingen. Foreningens redskaber skal efter benyttelse straks bringes tilbage til opbevaringssted. 23

24 6.8 Eftersyn i haveforeningen af bestyrelsen foretages så ofte, det skønnes nødvendigt. Konstateres der herunder eller i øvrigt overtrædelse af vedtægter og ordensregler, kan dette i medfør af foreningens vedtægter have opsigelse af lejemålet til følge. 6.9 Medlemmer er overfor foreningen ansvarlig for overtrædelser og skadevoldelser begået af familie eller besøgende samt af vogne ved til- og frakørsel fra haven. Flytter et medlem med sit hus ud af foreningen, skal der deponeres kr. til dækning af evt. skade ved flytningen Såfremt et medlem øver tyveri eller hærværk på bygninger eller andre værdier tilhørende andre medlemmer eller foreningen, vil der ske anmeldelse til den stedlige politimyndighed, samtidig med at vedtægtens 7, stk. 7.1 om ophævelse af lejemålet vil blive bragt i øjeblikkelig anvendelse Uindregistrerede køretøjer, campingvogne og biler må ikke forefindes på foreningens område, det være sig i haver eller på parkeringsarealer. Køretøjerne vil blive fjernet på ejers regning. Eneste undtagelse er i forbindelse med byggeri, her er det muligt at få tilladelse af bestyrelsen til at opstille campingvogn i maks. 18 måneder. Det er heller ikke tilladt at bruge foreningens område til opmagasinering af sin indregistrerede campingvogn Man skal have ejet et hus i 2 år, for at komme på den interne venteliste. 24

25 7 Foreningshuset 7.1 Foreningshuset kan kun lejes af medlemmerne til brug for private fester og kan ikke lejes for 3 die person, der ikke er medlem af foreningen. Overtrædelse vil udelukke medlemmet fra senere leje af huset. Foreningshuset kan kun lejes i perioden fra 1. april til 30. september. Ved leje er det forbudt at lave udendørs festligheder. Således vedtaget på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger. Senest revideret i marts

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Love for Sommerbyen Ejbyvænge

Love for Sommerbyen Ejbyvænge Love for Sommerbyen Ejbyvænge 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Sommerbyen Ejbyvænge. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. Foreningens område er følgende: Matr.1c, 1f,

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for A/B Abel Cathrine

Vedtægter for A/B Abel Cathrine 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Abel Cathrine. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015

Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015 Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015 LOVE 1. Foreningens navn er Haveforeningen Kalvebod, dens hjemsted er København. Foreningens formål er på bedst mulig måde sikre sine

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter for BoligSelskabet Isafjord a.m.b.a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog.

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. AB Nysprog Nyelandsvej 37 2000 Frederiksberg 18-05-2010 Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted: 3 2. Formål: 3 3. Medlemmer: 3 4. Indskud: 3 5. Hæftelse:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Ejd. nr. 0510 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Side 2 af 15 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tibirkegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN 26.07.2013 V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev Vedtægter A/B Carl Nielsens Plads Herlev Navn og hjemsted 1.1 Andelsboligforeningens navn er A/B Carl Nielsens Plads Herlev (herefter kaldet "Foreningen"). 1.2 Foreningens hjemsted er Herlev kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere