Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning"

Transkript

1 Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014

2 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)... 2 GENERELT... 2 MÆNGDEFASTSÆTTELSE OG AFREGNINGSMÆNGDER... 2 TILBUDSLISTENS POSTER Arbejdsplads Jordarbejder Afvandingsarbejder Bundsikringsarbejder Belægningsarbejder Udstyr Diverse arbejder Færdselsregulerende foranstaltninger Afmærkningsmateriel Belysning Signalanlæg Ledningsarbejder Afvandingsarbejder, broer Fundering Stillads og form Slap armering Spændt armering Beton Fugtisolering Brobelægninger Andre broarbejder Støjskærme...50 TAG - TILLÆGSARBEJDER Arbejdsplads Jordarbejder Afvandingsarbejder Belægningsarbejder Stillads og form Slap armering Beton Brobelægninger Andre broarbejder Vejrligsforanstaltninger Arbejdsløn ved regningsarbejder Materielleje priser...64

3 2 af 64 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) GENERELT Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG) angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder i tilbudslisten (TBL) samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte hovedposter, poster og underposter. Entreprenøren skal medtage alle arbejder og ydelser, som det fremgår af kontraktens dokumenter. Betaling for disse arbejder og ydelser skal være indeholdt i enhedspriserne således, at hele det i kontrakten indeholdt arbejde inklusiv diverse beskrevne ydelser er medtaget i det afgivne tilbud. I priser skal eksempelvis være medtaget omkostninger til supplerende sikkerhedsforanstaltninger så som beskyttelsesmodul, arbejdskøretøj, værnemidler, skærm eller andet for beskyttelse af arbejder, trafikken eller naboer ved valgte udførelsesmetoder. I tilbudslisten er tilstræbt en forenklet ydelsesspecifikation. Det indebærer, at alle omfattede ydelser ikke udførligt fremgår af tilbudslisten. Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prøver, kontrolmålinger og dokumentationer, beregninger mv. samt spild og eventuelle mermængder ud over de teoretiske samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser, herunder årstidsbestemte foranstaltninger. Endvidere skal i priserne være medtaget eventuelle tillæg for udførelse uden for normal arbejdstid. Særlig TBL-tillægsarbejder omfatter ydelser, der ikke forlods er identificeret i lokalitet/ omfang i det udbudte projekt, hvorfor de angivne mængder er fiktive. MÆNGDEFASTSÆTTELSE OG AFREGNINGSMÆNGDER Alle mængder er fastsat som teoretiske geometriske mængder (fast mål uden spild) i henhold til beskrivelser og tegninger, medmindre andet er defineret under den enkelte post henholdsvis underpost. Mængdeændringer jf. AB 92 ad 14 og SB ad 14 bestemmes efter de samme principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder. Hvor ydelsen fastsættes ved en mængde, skal afregningsmængden fastsættes ved opmåling af det faktisk udførte arbejde i forbindelse med arbejdets udførelse. Mængder opgøres jf. anvist udførelsesrækkefølge/anvist anlægslogistik, så ændringer grundet anden rækkefølge/anlægslogistik er bygherren uvedkommende. Såfremt dokumentationsgrundlaget for fastsættelse af afregningsmængden fjernes under udførelsen af arbejdet, skal mængden fastsættes af såvel entreprenøren som tilsynet, før arbejdet igangsættes. I modsat fald fastsætter tilsynet alene grundlaget.

4 3 af 64 Tilsvarende gælder for arbejder, der tildækkes og ikke er synlige i det færdige anlæg. For ydelser, hvor afregning sker som en fast sum, omfatter summen de mængder/arbejder, der fremgår af entrepriseaftalen samt alle ydelser i forbindelse med ændringer foranlediget af entreprenøren selv. For ydelser, der omfatter permanent udsætning/bortskaffelse, herunder bortskaffelse af frasorterede elementer uegnet til genanvendelse i entreprisen, skal enhedspriser og faste summer omfatte alle håndterings og transportomkostninger, losseplads-, miljø- og deponeringsafgifter samt andre afgifter, der skal betales i henhold til gældende love, regulativer, vedtægter mv. Eventuelle afgifter i forbindelse med bortskaffelse af jord klasse 2-4 samt PCB-holdig beton og fuger er undtaget, da disse afholdes af bygherren. For ydelser, der omfatter indvinding af materialer for genanvendelse i entreprisen eller for deponering til senere genanvendelse og for ydelser, der omfatter genanvendte materialer, omfatter enhedsprisen optagning/adskillelse, rensning og sortering samt alle håndterings- og transportomkostninger. Nogle underposter vedrører arbejder, der udføres i varierende tykkelser inden for fastlagte grænser. Ved afregning heraf kommer kun den underpost til udbetaling, der indeholder de grænser mellem hvilke, den aktuelle tykkelse ligger. Hvis den aktuelle tykkelse ligger på grænsen mellem to underposter, afregnes efter den underpost, der svarer til mindre tykkelse end den aktuelle. TILBUDSLISTENS POSTER Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser og ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte hovedposter, poster og underposter. De angivne numre refererer til tilbudslistens postnumre.

5 4 af 64 1 Arbejdsplads 1.01 Arbejdsplads Anstillingsplads Tilbudslistens faste sum skal indeholde alle udgifter til etablering, drift, ryddeligholdelse og fjernelse af anstillingsplads med tilhørende stationært materiel og installationer m.v., til adgangs- og arbejdsveje samt til nødvendige generelle interimsforanstaltninger og til retablering af arbejdsområdet efter arbejdets afslutning. Den fast sum skal ligeledes indeholde alle udgifter til etablering, drift og afrømning af midlertidige genplaceringslokaliteter, herunder også midlertidige gruspuder. Den faste sum skal omfatte alle de i SAB - Styring og samarbejde anførte ydelser i det omfang, de pågældende ydelser ikke er indeholdt i efterfølgende poster og underposter. Den faste sum udbetales efter følgende regler: 25% udbetales, når anstillingspladsen er etableret og ibrugtaget. 65 % løbende i lige store månedlige rater i hele anlægsperioden. 10 % når rømning af anstillingspladsen og retablering af arbejdsområdet er afsluttet Midlertidig genplaceringslokalitet Den faste sum skal indeholde alle udgifter til etablering, drift og afrømning af den midlertidige genplaceringslokalitet, herunder også midlertidige gruspuder, vaskeanlæg, hegn, port, skure m.v Broanstillingsplads Tilbudslistens faste sum skal indeholde alle udgifter til etablering, drift, ryddeligholdelse og fjernelse af broanstillingsplads med tilhørende stationært materiel og installationer m.v., til adgangs- og arbejdsveje samt til nødvendige generelle interimsforanstaltninger og til retablering af området efter broarbejdets afslutning. Den faste sum skal omfatte alle i de SAB Styring og samarbejde anførte ydelser i det omfang, de pågældende ydelser ikke er indeholdt i efterfølgende poster og underposter. Den af entreprenøren anførte faste sum i tilbudslisten afregnes efter samme princip som post Den faste sum pr. bygværk må ikke overstige 12,5 % af det enkelte bygværks sum Laboratoriefaciliteter Generelt Den faste sum skal inkludere alle udgifter ved etablering, drift og fjernelse af de krævede laboratoriefaciliteter. Den faste sum inkluderer vedligehold og kalibrering/verifikation af måleudstyr.

6 5 af Ledninger Generelt Den faste sum skal omfatte alle udgifter i forbindelse med gener ved tilstedeværelse af kabler, ledninger, rør mm., herunder verificering og sikring af eksisterende ledninger samt bortskaffelse af døde/annullerede ledninger. Den faste sum indeholder endvidere indkaldelse og afholdelse af ledningsmøder Affaldshåndtering og bortskaffelse Generelt Den faste sum skal inkludere alle udgifter til affaldshåndtering og bortskaffelse. Affaldshåndtering og bortskaffelse i relation til rydning, opbrydning, nedrivning m.v. afregnes i henhold til specifikke poster herfor.

7 6 af 64 2 Jordarbejder 2.11 Rydning Rydning Den faste sum skal omfatte samtlige ydelser ved rydning inkl. fjernelse af træstød på nær arbejder omfattet af de øvrige poster angivet under post Den faste sum udbetales i lige store rater i den periode rydningen pågår. Brolokaliteter er indeholdt i mængderne for JVA-entreprisedelene Vejautoværn at optage og bortskaffe Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser til fjernelse af vejautoværn og bortskaffelse af materialer. Enkelt- og dobbeltsidede autoværn afregnes til samme enhedspris Færdselstavler at nedtage og bortskaffe 2.12 Nedrivning Enhedsprisen skal indeholde nedtagning af op til 2 hovedtavler og 1 undertavle samt stander og fundament Nedrivning af bro nr. Den faste sum skal indeholde alle udgifter ved midlertidig afstivning og understøtninger, nedrivning og bortskaffelse i det omfang de pågældende ydelser ikke afregnes specifikt i de efterfølgende underposter. Nedbrudt beton til jorddækkede flader skal forudsættes værende forurenet med tynd isolation eller fugtisoleringsplader. Summen skal endvidere omfatte beskyttelse af eksisterende underført vej Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende broautoværn Ydelsen omfatter alle udgifter ved nedtagning og bortskaffelse af eksisterende broautoværn og rækværk. Tillægspris for særlig håndtering af broautoværn/rækværk med PCB-/blyholdig maling afregnes under post Tavleportal at nedtage og bortskaffe Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved nedtagning og bortskaffelse inkl. trafikforanstaltninger ved anvendelse af M-opstillinger og kortvarig afspærring af motorvej Signalanlæg at nedtage og bortskaffe Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser i forbindelse med nedtagning og bortskaffelse af eksisterende styreapparat, master, lanterner o. lign.

8 7 af Opbrydning Asfalt, opbrydning og bortskaffelse t > 0,1 m Hvor opbrydning mod blivende belægning ikke foregår ved fræsning, skal enhedsprisen indeholde skæring i fuld dybde. Afregning sker i henhold til teoretiske mængder i tons på basis af mindst 5 målinger af de fastlagte belægningstykkelser, rumvægt asfalt 2,3 tons/m³ Ubundne materialer, opbrydning og indbygning Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med opbrydning fra eksisterende nødspor samt indbygning som del af bundsikringslaget i nyt nødspor, ramper, veje og stier. Afregningsmængden fastlægges som teoretisk fjernet volumen af eksisterende BL/SG Bundne materialer, fræsning og bortskaffelse Posten er tiltænkt brugt ved fjernelse af eksisterende belægning ved motorvejsudvidelse med nyt tungt kørespor, jf. Detalje 2 / Detalje 1 på Tegning Udstrækning af tilslutningsfræsning skal være iht. detaljesnit Asfalt, opbrydning og bortskaffelse ifm. broarbejder. Afregning sker i henhold til teoretiske mængder i tons på basis af mindst 5 målinger af de fastlagte belægningstykkelser, rumvægt asfalt 2,3 tons/m³ Ubundne materialer, opbrydning og indbygning ifm. broarbejder Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med opbrydning fra eksisterende motorvej og nødspor samt indbygning som del af bundsikringslaget i nyt nødspor, ramper, veje og stier. Afregningsmængden fastlægges som teoretisk fjernet volumen af eksisterende BL/SG Afrømning af muldjord m.v. Enhedspriserne skal endvidere omfatte alle udgifter til læsning, transport, henlægning i midlertidig genplaceringslokalitet til senere udlægning. Afregningsmængden opgøres som teoretisk flade i arbejdsområde multipliceret med en angivet tykkelse. Brolokaliteter er indeholdt i mængderne for JVA-entreprisedelene Blødbundsarbejder Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til udgravning, læsning, transport og udsætning af blødbundsmaterialer i genplaceringslokaliteter samt evt. mellemdeponering. Afregningsmængderne fastsættes som volumen mellem opmålt terræn og fast bund. Enhedspriserne ændres ikke, selv om de i SAB - jord angivne dybder ændres med indtil 2 m.

9 8 af Friktionsmaterialer udgravning og opfyldning/levering og opfyldning under vandspejl Afregningsmængden er teoretisk volumen mellem opmålt bund og angivet kote til overside af opfyldning med friktionsmateriale Grundvandssænkning Pumpe og monteringsboring Enhedsprisen skal omfatte etablering og udbygning af boring Leje og drift af pumper (10m 3 /t) Enhedspriserne skal omfatte samtlige udgifter til ydelser og leverancer i forbindelse med leje og drift af pumper, herunder transport til og fra arbejdsstedet, tilrigning, energiforsyning, opstilling, drift, pasning, vedligeholdelse og afmontering. Vandet skal forudsættes udledt inden for en radius af 100 m Jord afgravning og indbygning Teoretisk volumen for afgravet jord er afregningsgrundlaget og udregnes som voluminet mellem færdig råjordsplanum og terræn (efter afrømning af muldlag). Teoretisk volumen for indbygget jord er afregningsgrundlaget og udregnes som voluminet mellem færdig råjordsplanum/råjordsoverflade og afrømmet terræn. I enhedsprisen skal være omfattet udgifter til eventuel mellemdeponering. Regulering og komprimering af råjordsplanum skal være indeholdt i enhedsprisen. Enhedsprisen omfatter endvidere udgifter til indbygning af uegnet og overskydende jord i genplaceringslokaliteter. I tilbudslistens mængder er ikke medregnet jord fra dræn- og ledningsgrave Jord levering og indbygning Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til levering og indbygning. Ydelsen afregnes efter teoretisk indbygget mål Forurenet jord Levering og udlægning af markeringsnet Afregningsmængden er den samlede flade, hvor markeringsnet er udlagt.

10 9 af Afgravning og bortkørsel af sediment fra regnvandsbassin Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med afgravning, læsning og bortkørsel af forurenet jord. Afregning sker efter vejesedler, der skal fremsendes til tilsynet Udlægning af muldjord Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til afhentning, mellemdeponering, transport og udlægning samt de i SAB - jord under pkt og nævnte arbejder Græssåning Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter ved græssåning inkl. gødskning og cellulos bindemiddel ved såning, forudgående ukrudtsbekæmpelse samt tromling og pleje frem til aflevering.

11 10 af 64 3 Afvandingsarbejder For alle opgivne ledninger gælder, at afregningsmængderne er fastsat som afstanden fra brøndmidte til brøndmidte målt på tegninger langs ledningen i hele meter (afrundet). Hvor en ledning ikke afsluttes i brønd måles til ledningsende. For alle drænledninger uden for vejens areal gælder følgende: Opgravning, henlægning af materiale i depot, levering og indbygning af filtersand, samt tilfyldning med egnet råjord skal være indeholdt i enhedsprisen for drænledninger, med mindre andet fremgår af SAB, TAG eller TBL. For alle drænledninger inden for vejens areal gælder følgende: Opgravning, henlægning af materiale i depot, levering og indbygning af filtersand, samt levering og indbygning af bundsikringsmateriale skal være indeholdt i enhedsprisen for drænledninger, med mindre andet fremgår af SAB, TAG eller TBL. For alle brønde, fleksible ledninger, herunder alle plastledninger (ekskl. dræn), og stive ledninger, herunder alle betonledninger gælder følgende: Opgravning, henlægning af materiale i depot, levering og indbygning af udjævningslag, støttelag og omkringfyldning, samt tilfyldning med egnet råjord skal være indeholdt i enhedsprisen for ledninger/brønde, med mindre andet fremgår af SAB, TAG eller TBL. For alle tilslutninger af ledninger og brønde til eksisterende regn- eller spildevandssystem skal nødvendige overpumpninger være indeholdt i enhedsprisen for ledninger og brønde. Muldarbejde ved alle dræn og lukkede ledninger i private arealer skal være indeholdt i enhedspriserne for de respektive dræn og ledninger. Ledningsdybder for de enkelte ledningsstrækninger mellem to bygværker (brønde) beregnes som gennemsnitsdybden, og i tilbudslisten er hver enkelt ledningsstrækning medtaget i den underpost, hvor ledningens gennemsnitsdybde er beliggende mellem underpostens dybdeintervaller. Dybden af ledninger placeret uden for vejes arealer samt tværgående oplandsledninger m.v. i vejes påfyldningsstrækninger måles fra terræn og til ledningens bundløb. Indbygning af eventuel overskudsjord, fra ledningsgrave inkl. dræn samt brønde, i evt. genplaceringslokaliteter eller øvrigt i entreprisen, skal være indeholdt i enhedsprisen for ledninger. Dybden af interne vejafvandingsledninger måles fra planum og til ledningens bundløb. Dette gælder også ledninger i midterrabat uafhængigt af om der afgraves til planum eller ej. Brøndes dybde måles fra overside af dæksel eller rist til bundløb i ledningen, uanset sandfang. Beskyttelse af tværgående ledninger under planum skal være indeholdt i enhedspriserne.

12 11 af 64 Levering og indbygning af udjævningslag og støttelag skal være indeholdt i enhedsprisen. Såfremt der vælges plastrør i stedet for betonrør skal eventuelle merudgifter forårsaget af krav, som kan henføres til dette valg, f.eks. til omkringfyldningsmateriale for plastrør, være indeholdt i enhedspriserne Regnvandsbassin Etablering af kunststofmembran Enhedsprisen omfatter alle udgifter til levering og indbygning af bentonitmembran, herunder opgravning, deponering og stensortering samt genudlægning af den eksisterende jord som beskyttelseslag, herunder udlægning af membran med overlap, samt sikring ved bygværker og skråninger. Afregningsmængden er det af membranen dækkede areal i henhold til projekt. 3.16,17, 21, 24, 30, og Etablering af drænrør, plastkloakrør, plasttrykrør og betonrør Enhedsprisen omfatter alle udgifter til levering og etablering i de angivne dimensioner og dybder Annullering af ledninger Enhedsprisen omfatter alle udgifter ved annullering af ledninger, herunder levering af injiceringsbeton, etablering af udluftninger, slutpropper og opgravning ledninger inkl. tilfyldning, fjernelse og retablering. I de angivne dybder/dimensioner Vandtætning afpropning, alle dimensioner Dimension <= 300 mm Vandtætning afpropning, alle dimensioner Dimension > 300 mm 3.53 Annullering af brønde og bygværker Enhedsprisen omfatter alle udgifter ved annullering af brønde og bygværker, herunder etablering af udluftninger, slutpropper og opgravning til brønde inkl. tilfyldning, bortskaffelse og retablering. I de angivne dimensioner og dybder Diameter <= 400 mm Dybde 1-3 m Diameter <= 400 mm Dybde 3-4 m

13 12 af < Diameter <= 1000 mm Dybde 1-3 m < Diameter <= 1000 mm Dybde 3-4 m Diameter 1250 mm Dybde 1-3 m Diameter 1250 mm Dybde 3-4 m Bygværker Betonbygværker i eks. bassiner Bygværker Øvrige bygværker 3.55 Særlige arbejder Tillægspris for brønde på underboring i midterrabat Posten skal indeholde alle ekstra omkostninger forbundet med sætning af en brønd på underboring i midterrabatten og slips. Posten skal indeholde udgifter til overskæring, injicering, afkortning og gener ved samling af ledninger/brønde Underboring/gennempresning/tunnelering Enhedsprisen omfatter alle udgifter i forbindelse med pilotrør/gennempresning af ledninger, herunder levering af foringsrør og medie-rør, udgravning og afstivning af presse- og modtagegruber (inkl. sikring mod tilstrømning af overfladevand og grundvand), fuldsvejsning, underboring/gennempresning, godkendt afspærring ved arbejde/måling på kørebanerne, injicering af mellemrum, ballastering, renspuling, dokumentation mv. Der henvises endvidere til SAB afvanding afsnit Nedløbsbrønde Ved nedløbsbrønde som etableres på dræn skal tilslutning være indeholdt i prisen for brønden. I enhedsprisen skal være indeholdt levering af riste jf. funktionskrav i SAB afvanding Max 3 m stikledning inkl. tilslutning Enhedsprisen omfatter samtlige omkostninger ved etablering af stikledning (ø160 mm) af indtil 3 meters længde ved tilslutning af nedløbsbrønde. Ved stikledningslængder over 3 m afregnes overskydende længde efter post

14 13 af Specialbygværker / -brønde Specialbygværk/brønd 1 Posten skal indeholde alle udgifter til etablering brønd som et krydsningsbygværk mellem Ø700 og Snogebækken (Ø800). Se detaljetegning nr Specialbygværk/brønd 2 Posten skal indeholde alle udgifter til pumpestation ved RVB 15 som beskrevet i SAB Afvanding afsnit 2.6, 3.6 og Specialbygværk/brønd 3 Posten skal indeholde alle udgifter til pumpestation ved RVB 16 som beskrevet i SAB Afvanding afsnit 2.6, 3.6 og Specialbygværk/brønd 4 Posten skal indeholde alle udgifter til etablering brønd som et krydsningsbygværk mellem Ø1000 og Traneholmsrenden (Ø600). Se detaljetegning nr

15 14 af 64 5 Bundsikringsarbejder Hvis specificeret lagtykkelse er af en størrelse, som kræver udlægning i flere lag (arbejdsgange), skal omkostninger hertil være indeholdt i enhedspriserne. Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter for sammenkobling med øvrige belægninger. Afregningsmængder for m³ mængder fastlægges som teoretisk indbygget totalmængde jf. projektdata. Disse mængder gælder, hvor der er varierende tykkelse på bundsikring Bundsikring, levere og indbygge Bundsikring at levere og indbygge Afregningsmængden er teoretisk indbygget totalmængde fratrukket den teoretiske genbrugsmængde jf. post Der fradrages ikke for genbrugsmængde af affræset asfalt.

16 15 af 64 6 Belægningsarbejder Hvis specificeret lagtykkelse er af en størrelse, som kræver udlægning i flere lag/arbejdsgange, skal omkostninger hertil være indeholdt i enhedspriserne. For asfaltarbejder samt forsegling gælder følgende: Enhedspriserne skal omfatte alle ydelser ved produktion og levering af produktet, klæbning af underlag/tilslutningsflader, udlægning og komprimering samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse inkl. trappefræsninger ved tværgående belægningstilslutninger, tilbageskæring/-fræsning ved tilslutning til asfalt udlagt i indeværende entreprise hvor der ikke anvendes parallelkørsel, bortskaffelse af affræset materiale og effektiv rengøring af såvel kanter som flader samt den krævede kontrol og dokumentation. Herudover opfyldning af huller efter bygherrens borekernekontrol med relevant asfalttype samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. Enhedspriserne skal indeholde alle ydelser til asfaltmængder til sidestøtte, asfaltmængder i overbredder udover viste overbredder samt asfaltmængder til overbredder ved tilslutninger til asfalt udlagt i indeværende entreprise, hvor der ikke anvendes parallelkørsel, jf. SAB - Varmblandet asfalt, afsnit Ved stop i udlægning på arealer åben for trafik skal enhedspriserne omfatte alle nødvendige ydelser ved udførelse af midlertidige rampetilslutninger samt efterfølgende fjernelse af disse ved fræsning forud for genoptagelse af udlægning. Enhedspriserne skal omfatte alle nødvendige ydelser ved tilslutning/-kobling til øvrige belægninger/lag, herunder fræsning og skæring for optimering af langs- og tværgående samlinger. Enhedspriserne skal omfatte alle nødvendige ydelser ved hævninger af dæksler og riste. Hvor andet ikke er anført i TBL, omfatter reguleringsprisen hele posten. Tilbudslistens mængder i kg er anslået. Tilbudslistens mængder i løbende meter er angivet ud fra den teoretiske længde på baggrund af tegningsmaterialet. Tilbudslistens mængder i m 2 er angivet ud fra den teoretiske bredde af lagets overside inkl. overbredde på baggrund af normaltværsnittene og projektplaner eller på baggrund af opmåling på optegnede tværsnit. Afregningsmængder fastsættes på baggrund af nettoarealet baseret på lagenes teoretiske bredde i overside inkl. overbredde på baggrund af normaltværsnittene og projektplaner eller på baggrund af opmåling på optegnede tværsnit. Efter arbejdets afslutning opmåles arealet af den udlagte belægning, jf. AAB afsnittene 3.4.3, og samt SAB afsnit 3.4. Delarbejder kan eventuelt opmåles efter aftale med tilsynet.

17 16 af 64 Arealer af nedløbsriste, brønddæksler og lignende fradrages kun, når det enkelte areal er over 2 m 2. Det konstaterede forbrug til overkørsler, håndudlægning, særskilt maskinudlægning og lignende samt separat afretning/opretning afregnes efter tilbuddets enhedspriser. For hver belægning beregnes middelforbruget i kg/m 2 på basis af vejesedler og de opmålte arealer, idet den udførte belægningsbredde sammenholdes med beskrivelsen af asfaltlagets areal, jf. bl.a. AAB afsnit 3.5. Ved stendensitet større end 2,800 Mg/m 3 for GAB-materialer samt større end 2,900 Mg/m 3 for ABB skal udlægningsmængden i kg/m 2 uden ekstrabetaling korrigeres, jf. bestemmelserne i AAB afsnit Vejesedler afleveres dagligt samlet til tilsynet sammen med dokumentation for det opmålte areal. Hver belægning afregnes efter tilbuddets pris for det fastsatte middelforbrug i kg/m 2 omfattende samtlige ydelser samt tilbuddets reguleringspriser for mer- og mindreforbrug. Merforbrug: Der ydes ikke betaling for merforbrug ud over tolerancer, jf. AAB afsnittene og samt SAB afsnit 3.4. I flerlagsbelægninger skal et merforbrug, der skyldes mindreforbrug (jf. AAB afsnit samt SAB afsnit 3.4) i et nedre lag, afregnes efter det nedre lags reguleringspris. Hvor den aktuelle udlægningsmængde er bestemt af en fast højde mellem et defineret underlag og en fast øvre kantbegrænsning afregnes efter det faktiske forbrug, således at den andel af merforbruget, som overstiger de ovenfor anførte maksimalt tilladelige merforbrug for de enkelte belægningslag, afregnes med reguleringsprisen for det næstnederste lag. Skyldes et merforbrug, at det resulterende tværfald afviger fra det projekterede, fratrækkes den andel af merforbruget, som skyldes afvigelsen fra det forudsatte tværfald. Såfremt merydelsen overstiger tolerancen (jf. AAB afsnit samt SAB afsnit 3.4) og har et sådant omfang, at forudsætninger for konditionsmæssig udførelse, afvanding og trafikafvikling ikke kan opfyldes, kan tilsynet uden ekstrabetaling forlange laget fjernet eller affræset med henblik på retablering i korrekt tykkelse. For afretning/opretning udført i samme arbejdsgang som udlægning af belægning kan der efter forudgående aftale med tilsynet betales for merforbrug. Mindreforbrug: For manglende kompensation i en flerlagsbelægning (jf. AAB afsnit 3.4.3) og for mindreydelse i en enkeltlagsbelægning fradrages efter reguleringspris for entreprisens øverste lag med 100 % tillæg. For mindreydelser i slidlag kan tilsynet efter omstændighederne forlange forlænget mangelsansvar eller betalingsreduktion efter reguleringspris med 100% tillæg.

18 17 af Stabilt grus Enhedspriserne skal omfatte alle ydelser ved levering og indbygning inkl. evt. sidestøtte samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse, herunder den krævede kontrol og dokumentation samt omkostninger ved kobling med øvrige belægninger. Tilbudslistens mængder i m 2 er angivet ud fra den teoretiske bredde af lagets overside inkl. overbredde på baggrund af normaltværsnitstegningerne og projektplaner eller på baggrund af opmåling på optegnede tværsnit. Tilbudslistens mængder i m 3 er angivet ud fra det teoretisk, indbyggede nettovolumen inkl. overbredde på baggrund af normaltværsnitstegningerne og projektplaner eller på baggrund af opmåling på optegnede tværsnit. Afregningsmængderne er teoretisk, indbygget totalmængde Asfaltbeton (AB) Asfaltkile Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til etablering af asfaltkile inkl. forsegling af alle overflader. Dimensioner som vist på detaljesnit, jf. tegning Afregnes som asfaltmængden indbygget og komprimeret per meter Granit-/betonsten, transport og indbygning af genanvendelige sten Enhedspriserne skal omfatte alle ydelser til håndtering og transport fra entreprenørens depot, rengøring af belægningsarbejder og indbygning inkl. alle variationer i læggemønstre, angivet fuge-, lægge- og sættematerialer samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse, herunder den krævede kontrol og dokumentation samt omkostninger ved kobling med øvrige belægninger samt bortskaffelse af ikke genanvendelige materialer. Enhedspriserne skal omfatte alle ydelser ved nødvendig tildannelse (tilpasning af brosten, chaussésten og kantsten), nødvendige jordarbejder samt tilhørende tildækning og fjernelse af afdækning ifm. hærdning af beton/cementbundne materialer. Afregningsmængderne bestemmes ved opmåling og opgøres som den færdige, synlige længde eller det færdige, synlige areal (hhv. nettolængde og nettoareal) Nye granit-/betonsten, levere og indbygge Enhedspriserne skal omfatte alle ydelser ved levering og indbygning inkl. alle variationer i læggemønstre, angivet fuge-, lægge- og sættematerialer samt omkostninger ved kobling med øvrige belægninger.

19 18 af 64 Enhedspriserne skal omfatte alle ydelser ved nødvendig tildannelse (tilpasning af brosten, chaussésten og kantsten), nødvendige jordarbejder samt tilhørende tildækning og fjernelse af afdækning ifm. hærdning af beton/cementbundne materialer Nye fliser, levere og indbygge Enhedspriserne skal omfatte alle ydelser ved levering og indbygning inkl. alle variationer i flisemønstre, angivet fuge- og læggematerialer samt omkostninger ved kobling med øvrige belægninger. Enhedspriserne skal omfatte alle ydelser ved nødvendig tildannelse (tilpasning af fliser) samt nødvendige jordarbejder.

20 19 af 64 7 Udstyr 7.01 Stålautoværn Samtlige poster - bortset fra poster med tillægspriser - skal omfatte levering, montering, opsætning, herunder evt. ramning af stolper gennem asfalt og lukning af huller omkring stolper med asfalt, og eventuel tilpasning til tilstødende autoværn. Autoværnet er defineret ud fra følgende funktionskrav: Styrkeklasse (H) eller (N), arbejdsbredde (W) og skadesrisikoklasse (A, B, eller C) m ned- og tilbageføring af enkeltsidet autoværn type (H1-W4-A) Posten er en tillægspris til post Posten skal omfatte alle ekstra ydelser, som er nødvendige for udførelse af autoværn som nedføring m ned- og tilbageføring af enkeltsidet autoværn type (H1-W5-A) Posten er en tillægspris til post Posten skal omfatte alle ekstra ydelser, som er nødvendige for udførelse af autoværn som nedføring Ekstra stolper pga. rist/dæksel Posten er en tillægspris til posterne Enhedsprisen skal omfatte alle tillægsydelser, som er nødvendige for at føre autoværnet forbi rist/dæksel, herunder udførelse af enkeltsidet autoværn med tættere stående stolper Broautoværn og rækværker Ydelserne skal inkludere levering, montering og overfladebehandling inklusive fastgørelser. Fastgørelser inkluderer alle udgifter til levering og indstøbning af ankerarrangementer for broautoværnet. Mængden fastsættes som den teoretiske længde målt mellem ydersceptrenes midterlinjer Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Ydelsen omfatter levering og etablering af præfabrikeret armeret betonfundament Etablering af betonfundament til autoværnsscepter, in-situ støbt Enhedsprisen skal omfatte alle omkostninger til etablering af in-situ støbt plint på eksisterende fundament. Posten omfatter samtlige ydelser i forbindelse med etablering af form, armering, iboringer og beton. For form, armering og beton henvises til TAG beskrivelse for Stillads og form HP 55, Slap armering HP 56, samt Beton HP Isolationssektion mellem overgangsstykke og vejautoværn Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til elektrisk isolering af autoværn.

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG)

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Ref R:\2013\1100004092\10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser Version 0 Dato 2013-04-17 Udarbejdet af RWJ

Læs mere

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VIBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A065978 DOKUMENTNR. A065978-012 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Init.: BEF EAN nr.: 5798003743059 Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Projektnavn Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Autoværn... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen.

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen. Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen September 2014 1 af 3 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TAG angiver

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt.

På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt. Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Att.: Mogens B. Nielsen Dato: 02.04.2014 Projekt nr.: 4789-022 T: +45 2540 0083 E: mpm@moe.dk BYGGEMODNING RÅBJERGVEJ, ETAPE 3, SØRUP I forbindelse med indhentning

Læs mere

Tilbudsliste. Entreprise 1052.075. København Køge >>> Greve S- Solrød S. Februar 2012. Tilbudsgiver: navn: adresse:

Tilbudsliste. Entreprise 1052.075. København Køge >>> Greve S- Solrød S. Februar 2012. Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste Entreprise 1052.075 ITS Installation København Køge >>> Greve S- Solrød S Februar 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste rev. 0 1052.075 ITS installation Side 1 TILBUDSLISTE [rev.

Læs mere

Projekt : Vandledning. Lambæk - Hover. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern. 7.Dec. 2011

Projekt : Vandledning. Lambæk - Hover. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern. 7.Dec. 2011 7.Dec. 2011 Projekt : Vandledning Lambæk - Hover Bygherre : Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern INDHOLDSFORTEGNELSE Vandledning Lambæk -Hover Indholdsfortegnelse Side 2 Entreprise

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER OKTOBER 2012 Dette er en arbejdsudgave. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Trafikledelsessystem til kørsel i nødspor

Trafikledelsessystem til kørsel i nødspor Tilbuds- og afregningsgrundlag Entreprise ITS-M13S-3-E1 Trafikledelsessystem til kørsel i nødspor Hillerødmotorvejen fra Værløse til Bagsværd oktober 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbuds-

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Ved udbud af miniudbud kan der i et vist omfang suppleres med tillægsposter som supplerer for de ting der ikke kan medtages i rammeaftaleudbuddet.

Ved udbud af miniudbud kan der i et vist omfang suppleres med tillægsposter som supplerer for de ting der ikke kan medtages i rammeaftaleudbuddet. Udkast til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Juni 2015 Ved udbud af miniudbud kan der i et vist omfang suppleres med tillægsposter som supplerer for de ting der ikke kan medtages i rammeaftaleudbuddet.

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag 1 Retningslinjer for at anvende prisbogen til et konkret projekt Dette bilag beskriver de arbejdsprocesser

Læs mere

Offentligt udbud. Renovering af belysningsanlæg Drift og vedligeholdelse Levering af el til vejbelysningsanlæg. Kontraktbilag 4: Tilbudsliste

Offentligt udbud. Renovering af belysningsanlæg Drift og vedligeholdelse Levering af el til vejbelysningsanlæg. Kontraktbilag 4: Tilbudsliste Offentligt udbud Renovering af belysningsanlæg Drift og vedligeholdelse Levering af el til vejbelysningsanlæg Kontraktbilag 4: Tilbudsliste Juli 2014 Juli 2014 TILBUDSLISTE Kontraktbilag 4. Renovering

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Afregningsform - Targetpris med risikodeling...

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse...

Læs mere

Indbudt licitation leverancer af sand og grus

Indbudt licitation leverancer af sand og grus Til de bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 11. juli 2014 SIDE 1/9 REF CHPO PROJEKTNR A053039 Indbudt licitation leverancer af sand

Læs mere

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder 2015 20. februar 2015 INTRODUKTION: Disse almindelige arbejdsbetingelser for anlægsarbejde (AAB) angiver de generelle standarder, fremgangsmåder og

Læs mere

Kunstgræsseminar. Allerød Idrætspark 18. September 2014

Kunstgræsseminar. Allerød Idrætspark 18. September 2014 Kunstgræsseminar Allerød Idrætspark 18. September 2014 Om os Jørgen Hegner Uddannet Teknikumingeniør fra Haslev Teknikum i 1992 med speciale i anlægsteknik, miljø og konstruktion. Ansat i Dines Jørgensen

Læs mere

ENTREPRISE H206.13.20

ENTREPRISE H206.13.20 TEGNINGSBILAG ENTREPRISE H206.13.20 Jord-og belægningsarbejder H206 Svendborg Spodsbjerg H206.13 Stikrydsning ved Brovejen/Løkkeby Strandvej JULI 2014 Tegningsliste Tegn.nr. Stedbetegnelse Mål Dato Oversigtsplaner

Læs mere

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700.

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700. side 1 Faaborg - Midtfyn Kommune Park- og vejdrift mv. Drift og vedligeholdelse af veje Prisliste Samlet pris 2 Asfaltbelægninger 2.459.200 3 Grusbelægninger 140.000 4 Sten- og flisearealer 3.800.000 5

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Tilbudsliste

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Tilbudsliste Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Tilbudsliste Dato: 15.03.2013 BYGGESAG: Om- og udbygning af St. Magleby Skole DATO: 15.03.13 Side 2/16 Undertegnede firma (i det følgende

Læs mere

Præsentation af Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE A/S) Brunchmøder 2014

Præsentation af Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE A/S) Brunchmøder 2014 Præsentation af Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE A/S) Brunchmøder 2014 35 ansatte Nøgletal Et renseanlæg, 420.000 PE 1000 km ledninger 690 km hovedledninger - 70% separeret og 30% fællesledninger

Læs mere

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende:

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende: Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: HOVEDENTREPRISE vedr. entrepriser 1, 2, 3, 4, 5, 6

Læs mere

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1052.001 Vej og broer, nordlig strækning Entreprise 1052.002 Vej og broer, sydlig strækning København Køge >>> Greve S- Solrød S November 2012 Indhold 1052.001-1052.002

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING BRØNDE OG LEDNINGER BILAG 7.7 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Indhold Generelt... 3 Formål... 3 Definition... 4 Almindelige bestemmelser... 4 Rendestensbrønde... 5 Ansøgning om overkørsel... 5 Særlige forhold...

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 0410.001

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 0410.001 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. december 2011 11/15303-9 Per Øster pbos@vd.sk 7244 2513 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 0410.001 Etape 0410 Taastrup - Frederikssundmotorvejen

Læs mere

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015 Veje, stier og pladser i Hørsholm Kommune 22.05.2015 1

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Dokument nr A030547_5_TAG_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august

Læs mere

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på i denne pjece, er du velkommen til at kontakte: PROJEKTBESKRIVELSE UDGIVET AF Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen August

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Planlægning og projektering. Arbejdsbeskrivelser UDGAVE OKTOBER 2014. Side 1

Planlægning og projektering. Arbejdsbeskrivelser UDGAVE OKTOBER 2014. Side 1 Planlægning og projektering Arbejdsbeskrivelser UDGAVE OKTOBER 2014. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle betingelser.... 5 1.1 Grundlag for arbejdet.... 5 1.2 Arbejdsplads og arbejdsarealer.... 5 1.3

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1 Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk TILBUDSLISTE nr. 1 Undertegnede tilbyder vedrørende:, Nuuk Entreprise nr. 1, Jord- og terrænarbejdet

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Marts 2013 Dokument nr A0305472013104TAG Revision

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 TILBUDSLISTE SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer JUNI 2012 TRAFIKLEDELSESSYSTEMER ENTREPRISE: ME-TL-SD TBL-Forside. ME-TL-SD Mekaniske og elektroniske installationer - D&V af

Læs mere

Flytning af broer - en ny disciplin

Flytning af broer - en ny disciplin ÅBNING ODENSE - KVÆRNDRUP (Åbning16.september) Af Projektchef Niels Jørgensen, Bro & baneprojekter, Gimsing & Madsen A/S nj@gimsing.dk Flytning af broer - en ny disciplin I forbindelse med etableringen

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse FJERNVARMEN ER NÆR Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse Ta stikket hjem Kom ind i varmen Her kan du få svar på spørgsmål, der kan opstå, når du skal have installeret

Læs mere

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon: 72 10 21 60 gravetilsyn@dongenergy.dk www.dongenergy.dk Cvr-nr. 29 91 54 58 FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR 09.12.427

Læs mere

Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Jordarbejder SAB 2 Entreprise 1150.02 Revision 1

Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Jordarbejder SAB 2 Entreprise 1150.02 Revision 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SAB 2 JORDARBEJDER 2 1 ALMENT 2 2 FORBEREDENDE ARBEJDER 8 3 MULDJORDS- OG BLØDBUNDSARBEJDER 4 TØRHOLDELSE 5 RÅJORDSARBEJDER 6 GRÆSSÅNING 10 15 17 23 BILAG Bilag 2.1 Bilag 2.2 Jordhåndteringsplan

Læs mere

Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å

Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å Gennemgang og vurdering Scenarie A. Opdatering i forhold til sagsfremstilling den 18. Maj 2015. Der

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

VEJLEDNING I WEBTILBUD

VEJLEDNING I WEBTILBUD DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AUGUST 2014 13/00839-24 Tina L. Lauritzen tll@vd.dk 7244 2338 VEJLEDNING I WEBTILBUD Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4.

4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4. 4. Ledningsdrift 4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4.5 Genanvendelse 97 98 4. Ledningsdrift De foregående kapitler

Læs mere

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Isterødvejen i Hørsholm Kommune 28.04.2014 1 Forside Indholdsfortegnelse Side1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden NCC Profilbeton Kantsten på forkant med tiden 2 Mobil støbning af kantsten NCC Profilbeton er den nye løsning, der afløser traditionelle kantsten. NCC Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes

Læs mere

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m.

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m. Dagsorden Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Keld Kjeldsen tilsyn tlf. 24 49 52

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring.

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring. SB Slagelse boligselskab - Kastaniegården Dato: 2014-04-14 FORSIDE TIL TILBUDSLISTE Undertegnede firma tilbyder herved at udføre det samlede arbejde i henhold til udbudsbrevet. Prisen skal være inkl. alle

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.4 Afløb i jord Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato:

Læs mere

SANDET ETAPE 3 INDLEDNING GENERELT. Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00

SANDET ETAPE 3 INDLEDNING GENERELT. Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00 SANDET ETAPE 3 Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00 INDLEDNING Mødet blev afholdt i anledning af projektet kloakering af Sandet for Etape 3 del A, B og C. Nærværende dokument

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

I henhold til aftale mellem Dem og Jørgen Østergård Trapp har vi hermed fornøjelsen at fremsende vedlagte:

I henhold til aftale mellem Dem og Jørgen Østergård Trapp har vi hermed fornøjelsen at fremsende vedlagte: Skanderborg, d. 11. august 2014 svej 34 I henhold til aftale mellem Dem og Jørgen Østergård Trapp har vi hermed fornøjelsen at fremsende vedlagte: Tilbud nr. 29569 Leveringstid: Snarest Leveringsbetingelser:

Læs mere

Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse af vejistandsættelse af Grundejerforeningen PILEGAARDEN s veje.

Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse af vejistandsættelse af Grundejerforeningen PILEGAARDEN s veje. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 1-2011 BYGGESAGSBESKRIVELSE 3. DEL DATO 22. SEPTEMBER 2010 3.1. Orientering Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING INDHOLD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) 4 1. ARBEJDSPLADS M.V. 5 1.1 SITUATIONEN VED ARBEJDETS

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker.

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 12 UF af Kalvebodløbet, Kalvebodbroen, nord Kalvebodbroen indgår i motorvejstrækningen Jægersborg-Kastrup

Læs mere

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted Vand:

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Indhold. Økonomisk sammenligning af renseløsninger i det åbne land i Faxe Kommune NOTAT. Projekt : Spildevandsplan. Kundenavn : Faxe Kommune

Indhold. Økonomisk sammenligning af renseløsninger i det åbne land i Faxe Kommune NOTAT. Projekt : Spildevandsplan. Kundenavn : Faxe Kommune NOTAT Projekt : Spildevandsplan Kundenavn : Faxe Kommune Emne : Notat vedrørende økonomi i det åbne land Til : Faxe Kommune / Poul Jensen Fra : Orbicon Leif Hansen Projektleder : HLAR Kvalitetssikring

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Udbuds- og anlægsforskrifter. Tilsynshåndbog for asfaltarbejder

Udbuds- og anlægsforskrifter. Tilsynshåndbog for asfaltarbejder Udbuds- og anlægsforskrifter Tilsynshåndbog for asfaltarbejder Marts 2004 Erstatter November 1996 Kvalitetssystem for tilsyn og entreprenørkontrolaktiviteter for asfaltarbejder Varmblandet asfalt Pulverasfalt

Læs mere

Etablering af Pavillon ved Børnehaven Spiren, Melbyvej 7, 6780 Skærbæk. Bygherre Tønder Kommune

Etablering af Pavillon ved Børnehaven Spiren, Melbyvej 7, 6780 Skærbæk. Bygherre Tønder Kommune 04. PAVILLON - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl.

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Aftenens emner Præsentation af os Projektet frem til nu Præsentation af vandarbejder Præsentation af kloakarbejder Præsentation af fjernvarmearbejder Tidsplan Trafikafvikling

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning DK Installationsvejledning deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning Notater deviflex DSIG-20 varmekabel deviflex DSIG-20 varmekabel er særlig velegnet til is og snesmeltning

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100 Broer og vej ved Karlstrup Mose København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 Indhold 1052.100 1 af 313 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD Direktør Mikael E. Nielsen Dansk Miljørådgivning A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Afhentning og bortskaffelse af slam 4 rensningsanlæg ejet af Sønderborg Forsyning

BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Afhentning og bortskaffelse af slam 4 rensningsanlæg ejet af Sønderborg Forsyning Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Afhentning og bortskaffelse af slam 4 rensningsanlæg ejet af Sønderborg Forsyning Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

Passiv Ventilation med Cupolex

Passiv Ventilation med Cupolex Passiv Ventilation med Cupolex Pernille Kjærsgaard, Orbicon Kresten B. Andersen, Orbicon Martin Stærmose, Region Sjælland Christian Fabricius, Region Sjælland Thomas Hauerberg Larsen, Orbicon Beliggenhed

Læs mere

Omsætninger af længdemål

Omsætninger af længdemål > Indhold Kapitel 1 Faglig regning msætning af længdemål Målforhold Arealberegning Spørgsmål Skråningsanlæg (grøftesider) Beregning af overbredde B Rumfangsberegning Nivelleringsopgave Koteopgave (kælder)

Læs mere

Betonpumper når længden betyder noget

Betonpumper når længden betyder noget Betonpumper når længden betyder noget Se Danmarks nyeste og største beton pumpe på 58 m Landsdækkende styrke lokal service BETONPUMPER HCPT betonpumper byggeriets forlængede arm Udstyret er i orden uanset

Læs mere

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle 01.06.2010 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Kirketorvet 22, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:01.06.2010 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt Bilag 3 Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt 29. Januar 2015 SIDE 1 Hvorfor skal Rågeleje-Udsholt kloakeres? Kloakeringen sker iht. tillæg 4 og 5 til Gribskov Kommunes spildevandsplan 2013-2017

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Vejledning Din guide til sikker og nem nedgravning af jordslanger

Vejledning Din guide til sikker og nem nedgravning af jordslanger Vejledning Din guide til sikker og nem nedgravning af jordslanger Denne vejledning gør det muligt for alle, der skal etablere jordvarme, selv at nedgrave jordslangerne. Denne vejledning følger dig igennem

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere