Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning"

Transkript

1 Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014

2 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)... 2 GENERELT... 2 MÆNGDEFASTSÆTTELSE OG AFREGNINGSMÆNGDER... 2 TILBUDSLISTENS POSTER Arbejdsplads Jordarbejder Afvandingsarbejder Bundsikringsarbejder Belægningsarbejder Udstyr Diverse arbejder Færdselsregulerende foranstaltninger Afmærkningsmateriel Belysning Signalanlæg Ledningsarbejder Afvandingsarbejder, broer Fundering Stillads og form Slap armering Spændt armering Beton Fugtisolering Brobelægninger Andre broarbejder Støjskærme...50 TAG - TILLÆGSARBEJDER Arbejdsplads Jordarbejder Afvandingsarbejder Belægningsarbejder Stillads og form Slap armering Beton Brobelægninger Andre broarbejder Vejrligsforanstaltninger Arbejdsløn ved regningsarbejder Materielleje priser...64

3 2 af 64 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) GENERELT Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG) angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder i tilbudslisten (TBL) samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte hovedposter, poster og underposter. Entreprenøren skal medtage alle arbejder og ydelser, som det fremgår af kontraktens dokumenter. Betaling for disse arbejder og ydelser skal være indeholdt i enhedspriserne således, at hele det i kontrakten indeholdt arbejde inklusiv diverse beskrevne ydelser er medtaget i det afgivne tilbud. I priser skal eksempelvis være medtaget omkostninger til supplerende sikkerhedsforanstaltninger så som beskyttelsesmodul, arbejdskøretøj, værnemidler, skærm eller andet for beskyttelse af arbejder, trafikken eller naboer ved valgte udførelsesmetoder. I tilbudslisten er tilstræbt en forenklet ydelsesspecifikation. Det indebærer, at alle omfattede ydelser ikke udførligt fremgår af tilbudslisten. Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prøver, kontrolmålinger og dokumentationer, beregninger mv. samt spild og eventuelle mermængder ud over de teoretiske samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser, herunder årstidsbestemte foranstaltninger. Endvidere skal i priserne være medtaget eventuelle tillæg for udførelse uden for normal arbejdstid. Særlig TBL-tillægsarbejder omfatter ydelser, der ikke forlods er identificeret i lokalitet/ omfang i det udbudte projekt, hvorfor de angivne mængder er fiktive. MÆNGDEFASTSÆTTELSE OG AFREGNINGSMÆNGDER Alle mængder er fastsat som teoretiske geometriske mængder (fast mål uden spild) i henhold til beskrivelser og tegninger, medmindre andet er defineret under den enkelte post henholdsvis underpost. Mængdeændringer jf. AB 92 ad 14 og SB ad 14 bestemmes efter de samme principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder. Hvor ydelsen fastsættes ved en mængde, skal afregningsmængden fastsættes ved opmåling af det faktisk udførte arbejde i forbindelse med arbejdets udførelse. Mængder opgøres jf. anvist udførelsesrækkefølge/anvist anlægslogistik, så ændringer grundet anden rækkefølge/anlægslogistik er bygherren uvedkommende. Såfremt dokumentationsgrundlaget for fastsættelse af afregningsmængden fjernes under udførelsen af arbejdet, skal mængden fastsættes af såvel entreprenøren som tilsynet, før arbejdet igangsættes. I modsat fald fastsætter tilsynet alene grundlaget.

4 3 af 64 Tilsvarende gælder for arbejder, der tildækkes og ikke er synlige i det færdige anlæg. For ydelser, hvor afregning sker som en fast sum, omfatter summen de mængder/arbejder, der fremgår af entrepriseaftalen samt alle ydelser i forbindelse med ændringer foranlediget af entreprenøren selv. For ydelser, der omfatter permanent udsætning/bortskaffelse, herunder bortskaffelse af frasorterede elementer uegnet til genanvendelse i entreprisen, skal enhedspriser og faste summer omfatte alle håndterings og transportomkostninger, losseplads-, miljø- og deponeringsafgifter samt andre afgifter, der skal betales i henhold til gældende love, regulativer, vedtægter mv. Eventuelle afgifter i forbindelse med bortskaffelse af jord klasse 2-4 samt PCB-holdig beton og fuger er undtaget, da disse afholdes af bygherren. For ydelser, der omfatter indvinding af materialer for genanvendelse i entreprisen eller for deponering til senere genanvendelse og for ydelser, der omfatter genanvendte materialer, omfatter enhedsprisen optagning/adskillelse, rensning og sortering samt alle håndterings- og transportomkostninger. Nogle underposter vedrører arbejder, der udføres i varierende tykkelser inden for fastlagte grænser. Ved afregning heraf kommer kun den underpost til udbetaling, der indeholder de grænser mellem hvilke, den aktuelle tykkelse ligger. Hvis den aktuelle tykkelse ligger på grænsen mellem to underposter, afregnes efter den underpost, der svarer til mindre tykkelse end den aktuelle. TILBUDSLISTENS POSTER Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser og ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte hovedposter, poster og underposter. De angivne numre refererer til tilbudslistens postnumre.

5 4 af 64 1 Arbejdsplads 1.01 Arbejdsplads Anstillingsplads Tilbudslistens faste sum skal indeholde alle udgifter til etablering, drift, ryddeligholdelse og fjernelse af anstillingsplads med tilhørende stationært materiel og installationer m.v., til adgangs- og arbejdsveje samt til nødvendige generelle interimsforanstaltninger og til retablering af arbejdsområdet efter arbejdets afslutning. Den fast sum skal ligeledes indeholde alle udgifter til etablering, drift og afrømning af midlertidige genplaceringslokaliteter, herunder også midlertidige gruspuder. Den faste sum skal omfatte alle de i SAB - Styring og samarbejde anførte ydelser i det omfang, de pågældende ydelser ikke er indeholdt i efterfølgende poster og underposter. Den faste sum udbetales efter følgende regler: 25% udbetales, når anstillingspladsen er etableret og ibrugtaget. 65 % løbende i lige store månedlige rater i hele anlægsperioden. 10 % når rømning af anstillingspladsen og retablering af arbejdsområdet er afsluttet Midlertidig genplaceringslokalitet Den faste sum skal indeholde alle udgifter til etablering, drift og afrømning af den midlertidige genplaceringslokalitet, herunder også midlertidige gruspuder, vaskeanlæg, hegn, port, skure m.v Broanstillingsplads Tilbudslistens faste sum skal indeholde alle udgifter til etablering, drift, ryddeligholdelse og fjernelse af broanstillingsplads med tilhørende stationært materiel og installationer m.v., til adgangs- og arbejdsveje samt til nødvendige generelle interimsforanstaltninger og til retablering af området efter broarbejdets afslutning. Den faste sum skal omfatte alle i de SAB Styring og samarbejde anførte ydelser i det omfang, de pågældende ydelser ikke er indeholdt i efterfølgende poster og underposter. Den af entreprenøren anførte faste sum i tilbudslisten afregnes efter samme princip som post Den faste sum pr. bygværk må ikke overstige 12,5 % af det enkelte bygværks sum Laboratoriefaciliteter Generelt Den faste sum skal inkludere alle udgifter ved etablering, drift og fjernelse af de krævede laboratoriefaciliteter. Den faste sum inkluderer vedligehold og kalibrering/verifikation af måleudstyr.

6 5 af Ledninger Generelt Den faste sum skal omfatte alle udgifter i forbindelse med gener ved tilstedeværelse af kabler, ledninger, rør mm., herunder verificering og sikring af eksisterende ledninger samt bortskaffelse af døde/annullerede ledninger. Den faste sum indeholder endvidere indkaldelse og afholdelse af ledningsmøder Affaldshåndtering og bortskaffelse Generelt Den faste sum skal inkludere alle udgifter til affaldshåndtering og bortskaffelse. Affaldshåndtering og bortskaffelse i relation til rydning, opbrydning, nedrivning m.v. afregnes i henhold til specifikke poster herfor.

7 6 af 64 2 Jordarbejder 2.11 Rydning Rydning Den faste sum skal omfatte samtlige ydelser ved rydning inkl. fjernelse af træstød på nær arbejder omfattet af de øvrige poster angivet under post Den faste sum udbetales i lige store rater i den periode rydningen pågår. Brolokaliteter er indeholdt i mængderne for JVA-entreprisedelene Vejautoværn at optage og bortskaffe Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser til fjernelse af vejautoværn og bortskaffelse af materialer. Enkelt- og dobbeltsidede autoværn afregnes til samme enhedspris Færdselstavler at nedtage og bortskaffe 2.12 Nedrivning Enhedsprisen skal indeholde nedtagning af op til 2 hovedtavler og 1 undertavle samt stander og fundament Nedrivning af bro nr. Den faste sum skal indeholde alle udgifter ved midlertidig afstivning og understøtninger, nedrivning og bortskaffelse i det omfang de pågældende ydelser ikke afregnes specifikt i de efterfølgende underposter. Nedbrudt beton til jorddækkede flader skal forudsættes værende forurenet med tynd isolation eller fugtisoleringsplader. Summen skal endvidere omfatte beskyttelse af eksisterende underført vej Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende broautoværn Ydelsen omfatter alle udgifter ved nedtagning og bortskaffelse af eksisterende broautoværn og rækværk. Tillægspris for særlig håndtering af broautoværn/rækværk med PCB-/blyholdig maling afregnes under post Tavleportal at nedtage og bortskaffe Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved nedtagning og bortskaffelse inkl. trafikforanstaltninger ved anvendelse af M-opstillinger og kortvarig afspærring af motorvej Signalanlæg at nedtage og bortskaffe Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser i forbindelse med nedtagning og bortskaffelse af eksisterende styreapparat, master, lanterner o. lign.

8 7 af Opbrydning Asfalt, opbrydning og bortskaffelse t > 0,1 m Hvor opbrydning mod blivende belægning ikke foregår ved fræsning, skal enhedsprisen indeholde skæring i fuld dybde. Afregning sker i henhold til teoretiske mængder i tons på basis af mindst 5 målinger af de fastlagte belægningstykkelser, rumvægt asfalt 2,3 tons/m³ Ubundne materialer, opbrydning og indbygning Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med opbrydning fra eksisterende nødspor samt indbygning som del af bundsikringslaget i nyt nødspor, ramper, veje og stier. Afregningsmængden fastlægges som teoretisk fjernet volumen af eksisterende BL/SG Bundne materialer, fræsning og bortskaffelse Posten er tiltænkt brugt ved fjernelse af eksisterende belægning ved motorvejsudvidelse med nyt tungt kørespor, jf. Detalje 2 / Detalje 1 på Tegning Udstrækning af tilslutningsfræsning skal være iht. detaljesnit Asfalt, opbrydning og bortskaffelse ifm. broarbejder. Afregning sker i henhold til teoretiske mængder i tons på basis af mindst 5 målinger af de fastlagte belægningstykkelser, rumvægt asfalt 2,3 tons/m³ Ubundne materialer, opbrydning og indbygning ifm. broarbejder Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med opbrydning fra eksisterende motorvej og nødspor samt indbygning som del af bundsikringslaget i nyt nødspor, ramper, veje og stier. Afregningsmængden fastlægges som teoretisk fjernet volumen af eksisterende BL/SG Afrømning af muldjord m.v. Enhedspriserne skal endvidere omfatte alle udgifter til læsning, transport, henlægning i midlertidig genplaceringslokalitet til senere udlægning. Afregningsmængden opgøres som teoretisk flade i arbejdsområde multipliceret med en angivet tykkelse. Brolokaliteter er indeholdt i mængderne for JVA-entreprisedelene Blødbundsarbejder Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til udgravning, læsning, transport og udsætning af blødbundsmaterialer i genplaceringslokaliteter samt evt. mellemdeponering. Afregningsmængderne fastsættes som volumen mellem opmålt terræn og fast bund. Enhedspriserne ændres ikke, selv om de i SAB - jord angivne dybder ændres med indtil 2 m.

9 8 af Friktionsmaterialer udgravning og opfyldning/levering og opfyldning under vandspejl Afregningsmængden er teoretisk volumen mellem opmålt bund og angivet kote til overside af opfyldning med friktionsmateriale Grundvandssænkning Pumpe og monteringsboring Enhedsprisen skal omfatte etablering og udbygning af boring Leje og drift af pumper (10m 3 /t) Enhedspriserne skal omfatte samtlige udgifter til ydelser og leverancer i forbindelse med leje og drift af pumper, herunder transport til og fra arbejdsstedet, tilrigning, energiforsyning, opstilling, drift, pasning, vedligeholdelse og afmontering. Vandet skal forudsættes udledt inden for en radius af 100 m Jord afgravning og indbygning Teoretisk volumen for afgravet jord er afregningsgrundlaget og udregnes som voluminet mellem færdig råjordsplanum og terræn (efter afrømning af muldlag). Teoretisk volumen for indbygget jord er afregningsgrundlaget og udregnes som voluminet mellem færdig råjordsplanum/råjordsoverflade og afrømmet terræn. I enhedsprisen skal være omfattet udgifter til eventuel mellemdeponering. Regulering og komprimering af råjordsplanum skal være indeholdt i enhedsprisen. Enhedsprisen omfatter endvidere udgifter til indbygning af uegnet og overskydende jord i genplaceringslokaliteter. I tilbudslistens mængder er ikke medregnet jord fra dræn- og ledningsgrave Jord levering og indbygning Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til levering og indbygning. Ydelsen afregnes efter teoretisk indbygget mål Forurenet jord Levering og udlægning af markeringsnet Afregningsmængden er den samlede flade, hvor markeringsnet er udlagt.

10 9 af Afgravning og bortkørsel af sediment fra regnvandsbassin Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med afgravning, læsning og bortkørsel af forurenet jord. Afregning sker efter vejesedler, der skal fremsendes til tilsynet Udlægning af muldjord Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til afhentning, mellemdeponering, transport og udlægning samt de i SAB - jord under pkt og nævnte arbejder Græssåning Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter ved græssåning inkl. gødskning og cellulos bindemiddel ved såning, forudgående ukrudtsbekæmpelse samt tromling og pleje frem til aflevering.

11 10 af 64 3 Afvandingsarbejder For alle opgivne ledninger gælder, at afregningsmængderne er fastsat som afstanden fra brøndmidte til brøndmidte målt på tegninger langs ledningen i hele meter (afrundet). Hvor en ledning ikke afsluttes i brønd måles til ledningsende. For alle drænledninger uden for vejens areal gælder følgende: Opgravning, henlægning af materiale i depot, levering og indbygning af filtersand, samt tilfyldning med egnet råjord skal være indeholdt i enhedsprisen for drænledninger, med mindre andet fremgår af SAB, TAG eller TBL. For alle drænledninger inden for vejens areal gælder følgende: Opgravning, henlægning af materiale i depot, levering og indbygning af filtersand, samt levering og indbygning af bundsikringsmateriale skal være indeholdt i enhedsprisen for drænledninger, med mindre andet fremgår af SAB, TAG eller TBL. For alle brønde, fleksible ledninger, herunder alle plastledninger (ekskl. dræn), og stive ledninger, herunder alle betonledninger gælder følgende: Opgravning, henlægning af materiale i depot, levering og indbygning af udjævningslag, støttelag og omkringfyldning, samt tilfyldning med egnet råjord skal være indeholdt i enhedsprisen for ledninger/brønde, med mindre andet fremgår af SAB, TAG eller TBL. For alle tilslutninger af ledninger og brønde til eksisterende regn- eller spildevandssystem skal nødvendige overpumpninger være indeholdt i enhedsprisen for ledninger og brønde. Muldarbejde ved alle dræn og lukkede ledninger i private arealer skal være indeholdt i enhedspriserne for de respektive dræn og ledninger. Ledningsdybder for de enkelte ledningsstrækninger mellem to bygværker (brønde) beregnes som gennemsnitsdybden, og i tilbudslisten er hver enkelt ledningsstrækning medtaget i den underpost, hvor ledningens gennemsnitsdybde er beliggende mellem underpostens dybdeintervaller. Dybden af ledninger placeret uden for vejes arealer samt tværgående oplandsledninger m.v. i vejes påfyldningsstrækninger måles fra terræn og til ledningens bundløb. Indbygning af eventuel overskudsjord, fra ledningsgrave inkl. dræn samt brønde, i evt. genplaceringslokaliteter eller øvrigt i entreprisen, skal være indeholdt i enhedsprisen for ledninger. Dybden af interne vejafvandingsledninger måles fra planum og til ledningens bundløb. Dette gælder også ledninger i midterrabat uafhængigt af om der afgraves til planum eller ej. Brøndes dybde måles fra overside af dæksel eller rist til bundløb i ledningen, uanset sandfang. Beskyttelse af tværgående ledninger under planum skal være indeholdt i enhedspriserne.

12 11 af 64 Levering og indbygning af udjævningslag og støttelag skal være indeholdt i enhedsprisen. Såfremt der vælges plastrør i stedet for betonrør skal eventuelle merudgifter forårsaget af krav, som kan henføres til dette valg, f.eks. til omkringfyldningsmateriale for plastrør, være indeholdt i enhedspriserne Regnvandsbassin Etablering af kunststofmembran Enhedsprisen omfatter alle udgifter til levering og indbygning af bentonitmembran, herunder opgravning, deponering og stensortering samt genudlægning af den eksisterende jord som beskyttelseslag, herunder udlægning af membran med overlap, samt sikring ved bygværker og skråninger. Afregningsmængden er det af membranen dækkede areal i henhold til projekt. 3.16,17, 21, 24, 30, og Etablering af drænrør, plastkloakrør, plasttrykrør og betonrør Enhedsprisen omfatter alle udgifter til levering og etablering i de angivne dimensioner og dybder Annullering af ledninger Enhedsprisen omfatter alle udgifter ved annullering af ledninger, herunder levering af injiceringsbeton, etablering af udluftninger, slutpropper og opgravning ledninger inkl. tilfyldning, fjernelse og retablering. I de angivne dybder/dimensioner Vandtætning afpropning, alle dimensioner Dimension <= 300 mm Vandtætning afpropning, alle dimensioner Dimension > 300 mm 3.53 Annullering af brønde og bygværker Enhedsprisen omfatter alle udgifter ved annullering af brønde og bygværker, herunder etablering af udluftninger, slutpropper og opgravning til brønde inkl. tilfyldning, bortskaffelse og retablering. I de angivne dimensioner og dybder Diameter <= 400 mm Dybde 1-3 m Diameter <= 400 mm Dybde 3-4 m

13 12 af < Diameter <= 1000 mm Dybde 1-3 m < Diameter <= 1000 mm Dybde 3-4 m Diameter 1250 mm Dybde 1-3 m Diameter 1250 mm Dybde 3-4 m Bygværker Betonbygværker i eks. bassiner Bygværker Øvrige bygværker 3.55 Særlige arbejder Tillægspris for brønde på underboring i midterrabat Posten skal indeholde alle ekstra omkostninger forbundet med sætning af en brønd på underboring i midterrabatten og slips. Posten skal indeholde udgifter til overskæring, injicering, afkortning og gener ved samling af ledninger/brønde Underboring/gennempresning/tunnelering Enhedsprisen omfatter alle udgifter i forbindelse med pilotrør/gennempresning af ledninger, herunder levering af foringsrør og medie-rør, udgravning og afstivning af presse- og modtagegruber (inkl. sikring mod tilstrømning af overfladevand og grundvand), fuldsvejsning, underboring/gennempresning, godkendt afspærring ved arbejde/måling på kørebanerne, injicering af mellemrum, ballastering, renspuling, dokumentation mv. Der henvises endvidere til SAB afvanding afsnit Nedløbsbrønde Ved nedløbsbrønde som etableres på dræn skal tilslutning være indeholdt i prisen for brønden. I enhedsprisen skal være indeholdt levering af riste jf. funktionskrav i SAB afvanding Max 3 m stikledning inkl. tilslutning Enhedsprisen omfatter samtlige omkostninger ved etablering af stikledning (ø160 mm) af indtil 3 meters længde ved tilslutning af nedløbsbrønde. Ved stikledningslængder over 3 m afregnes overskydende længde efter post

14 13 af Specialbygværker / -brønde Specialbygværk/brønd 1 Posten skal indeholde alle udgifter til etablering brønd som et krydsningsbygværk mellem Ø700 og Snogebækken (Ø800). Se detaljetegning nr Specialbygværk/brønd 2 Posten skal indeholde alle udgifter til pumpestation ved RVB 15 som beskrevet i SAB Afvanding afsnit 2.6, 3.6 og Specialbygværk/brønd 3 Posten skal indeholde alle udgifter til pumpestation ved RVB 16 som beskrevet i SAB Afvanding afsnit 2.6, 3.6 og Specialbygværk/brønd 4 Posten skal indeholde alle udgifter til etablering brønd som et krydsningsbygværk mellem Ø1000 og Traneholmsrenden (Ø600). Se detaljetegning nr

15 14 af 64 5 Bundsikringsarbejder Hvis specificeret lagtykkelse er af en størrelse, som kræver udlægning i flere lag (arbejdsgange), skal omkostninger hertil være indeholdt i enhedspriserne. Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter for sammenkobling med øvrige belægninger. Afregningsmængder for m³ mængder fastlægges som teoretisk indbygget totalmængde jf. projektdata. Disse mængder gælder, hvor der er varierende tykkelse på bundsikring Bundsikring, levere og indbygge Bundsikring at levere og indbygge Afregningsmængden er teoretisk indbygget totalmængde fratrukket den teoretiske genbrugsmængde jf. post Der fradrages ikke for genbrugsmængde af affræset asfalt.

16 15 af 64 6 Belægningsarbejder Hvis specificeret lagtykkelse er af en størrelse, som kræver udlægning i flere lag/arbejdsgange, skal omkostninger hertil være indeholdt i enhedspriserne. For asfaltarbejder samt forsegling gælder følgende: Enhedspriserne skal omfatte alle ydelser ved produktion og levering af produktet, klæbning af underlag/tilslutningsflader, udlægning og komprimering samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse inkl. trappefræsninger ved tværgående belægningstilslutninger, tilbageskæring/-fræsning ved tilslutning til asfalt udlagt i indeværende entreprise hvor der ikke anvendes parallelkørsel, bortskaffelse af affræset materiale og effektiv rengøring af såvel kanter som flader samt den krævede kontrol og dokumentation. Herudover opfyldning af huller efter bygherrens borekernekontrol med relevant asfalttype samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. Enhedspriserne skal indeholde alle ydelser til asfaltmængder til sidestøtte, asfaltmængder i overbredder udover viste overbredder samt asfaltmængder til overbredder ved tilslutninger til asfalt udlagt i indeværende entreprise, hvor der ikke anvendes parallelkørsel, jf. SAB - Varmblandet asfalt, afsnit Ved stop i udlægning på arealer åben for trafik skal enhedspriserne omfatte alle nødvendige ydelser ved udførelse af midlertidige rampetilslutninger samt efterfølgende fjernelse af disse ved fræsning forud for genoptagelse af udlægning. Enhedspriserne skal omfatte alle nødvendige ydelser ved tilslutning/-kobling til øvrige belægninger/lag, herunder fræsning og skæring for optimering af langs- og tværgående samlinger. Enhedspriserne skal omfatte alle nødvendige ydelser ved hævninger af dæksler og riste. Hvor andet ikke er anført i TBL, omfatter reguleringsprisen hele posten. Tilbudslistens mængder i kg er anslået. Tilbudslistens mængder i løbende meter er angivet ud fra den teoretiske længde på baggrund af tegningsmaterialet. Tilbudslistens mængder i m 2 er angivet ud fra den teoretiske bredde af lagets overside inkl. overbredde på baggrund af normaltværsnittene og projektplaner eller på baggrund af opmåling på optegnede tværsnit. Afregningsmængder fastsættes på baggrund af nettoarealet baseret på lagenes teoretiske bredde i overside inkl. overbredde på baggrund af normaltværsnittene og projektplaner eller på baggrund af opmåling på optegnede tværsnit. Efter arbejdets afslutning opmåles arealet af den udlagte belægning, jf. AAB afsnittene 3.4.3, og samt SAB afsnit 3.4. Delarbejder kan eventuelt opmåles efter aftale med tilsynet.

17 16 af 64 Arealer af nedløbsriste, brønddæksler og lignende fradrages kun, når det enkelte areal er over 2 m 2. Det konstaterede forbrug til overkørsler, håndudlægning, særskilt maskinudlægning og lignende samt separat afretning/opretning afregnes efter tilbuddets enhedspriser. For hver belægning beregnes middelforbruget i kg/m 2 på basis af vejesedler og de opmålte arealer, idet den udførte belægningsbredde sammenholdes med beskrivelsen af asfaltlagets areal, jf. bl.a. AAB afsnit 3.5. Ved stendensitet større end 2,800 Mg/m 3 for GAB-materialer samt større end 2,900 Mg/m 3 for ABB skal udlægningsmængden i kg/m 2 uden ekstrabetaling korrigeres, jf. bestemmelserne i AAB afsnit Vejesedler afleveres dagligt samlet til tilsynet sammen med dokumentation for det opmålte areal. Hver belægning afregnes efter tilbuddets pris for det fastsatte middelforbrug i kg/m 2 omfattende samtlige ydelser samt tilbuddets reguleringspriser for mer- og mindreforbrug. Merforbrug: Der ydes ikke betaling for merforbrug ud over tolerancer, jf. AAB afsnittene og samt SAB afsnit 3.4. I flerlagsbelægninger skal et merforbrug, der skyldes mindreforbrug (jf. AAB afsnit samt SAB afsnit 3.4) i et nedre lag, afregnes efter det nedre lags reguleringspris. Hvor den aktuelle udlægningsmængde er bestemt af en fast højde mellem et defineret underlag og en fast øvre kantbegrænsning afregnes efter det faktiske forbrug, således at den andel af merforbruget, som overstiger de ovenfor anførte maksimalt tilladelige merforbrug for de enkelte belægningslag, afregnes med reguleringsprisen for det næstnederste lag. Skyldes et merforbrug, at det resulterende tværfald afviger fra det projekterede, fratrækkes den andel af merforbruget, som skyldes afvigelsen fra det forudsatte tværfald. Såfremt merydelsen overstiger tolerancen (jf. AAB afsnit samt SAB afsnit 3.4) og har et sådant omfang, at forudsætninger for konditionsmæssig udførelse, afvanding og trafikafvikling ikke kan opfyldes, kan tilsynet uden ekstrabetaling forlange laget fjernet eller affræset med henblik på retablering i korrekt tykkelse. For afretning/opretning udført i samme arbejdsgang som udlægning af belægning kan der efter forudgående aftale med tilsynet betales for merforbrug. Mindreforbrug: For manglende kompensation i en flerlagsbelægning (jf. AAB afsnit 3.4.3) og for mindreydelse i en enkeltlagsbelægning fradrages efter reguleringspris for entreprisens øverste lag med 100 % tillæg. For mindreydelser i slidlag kan tilsynet efter omstændighederne forlange forlænget mangelsansvar eller betalingsreduktion efter reguleringspris med 100% tillæg.

18 17 af Stabilt grus Enhedspriserne skal omfatte alle ydelser ved levering og indbygning inkl. evt. sidestøtte samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse, herunder den krævede kontrol og dokumentation samt omkostninger ved kobling med øvrige belægninger. Tilbudslistens mængder i m 2 er angivet ud fra den teoretiske bredde af lagets overside inkl. overbredde på baggrund af normaltværsnitstegningerne og projektplaner eller på baggrund af opmåling på optegnede tværsnit. Tilbudslistens mængder i m 3 er angivet ud fra det teoretisk, indbyggede nettovolumen inkl. overbredde på baggrund af normaltværsnitstegningerne og projektplaner eller på baggrund af opmåling på optegnede tværsnit. Afregningsmængderne er teoretisk, indbygget totalmængde Asfaltbeton (AB) Asfaltkile Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til etablering af asfaltkile inkl. forsegling af alle overflader. Dimensioner som vist på detaljesnit, jf. tegning Afregnes som asfaltmængden indbygget og komprimeret per meter Granit-/betonsten, transport og indbygning af genanvendelige sten Enhedspriserne skal omfatte alle ydelser til håndtering og transport fra entreprenørens depot, rengøring af belægningsarbejder og indbygning inkl. alle variationer i læggemønstre, angivet fuge-, lægge- og sættematerialer samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse, herunder den krævede kontrol og dokumentation samt omkostninger ved kobling med øvrige belægninger samt bortskaffelse af ikke genanvendelige materialer. Enhedspriserne skal omfatte alle ydelser ved nødvendig tildannelse (tilpasning af brosten, chaussésten og kantsten), nødvendige jordarbejder samt tilhørende tildækning og fjernelse af afdækning ifm. hærdning af beton/cementbundne materialer. Afregningsmængderne bestemmes ved opmåling og opgøres som den færdige, synlige længde eller det færdige, synlige areal (hhv. nettolængde og nettoareal) Nye granit-/betonsten, levere og indbygge Enhedspriserne skal omfatte alle ydelser ved levering og indbygning inkl. alle variationer i læggemønstre, angivet fuge-, lægge- og sættematerialer samt omkostninger ved kobling med øvrige belægninger.

19 18 af 64 Enhedspriserne skal omfatte alle ydelser ved nødvendig tildannelse (tilpasning af brosten, chaussésten og kantsten), nødvendige jordarbejder samt tilhørende tildækning og fjernelse af afdækning ifm. hærdning af beton/cementbundne materialer Nye fliser, levere og indbygge Enhedspriserne skal omfatte alle ydelser ved levering og indbygning inkl. alle variationer i flisemønstre, angivet fuge- og læggematerialer samt omkostninger ved kobling med øvrige belægninger. Enhedspriserne skal omfatte alle ydelser ved nødvendig tildannelse (tilpasning af fliser) samt nødvendige jordarbejder.

20 19 af 64 7 Udstyr 7.01 Stålautoværn Samtlige poster - bortset fra poster med tillægspriser - skal omfatte levering, montering, opsætning, herunder evt. ramning af stolper gennem asfalt og lukning af huller omkring stolper med asfalt, og eventuel tilpasning til tilstødende autoværn. Autoværnet er defineret ud fra følgende funktionskrav: Styrkeklasse (H) eller (N), arbejdsbredde (W) og skadesrisikoklasse (A, B, eller C) m ned- og tilbageføring af enkeltsidet autoværn type (H1-W4-A) Posten er en tillægspris til post Posten skal omfatte alle ekstra ydelser, som er nødvendige for udførelse af autoværn som nedføring m ned- og tilbageføring af enkeltsidet autoværn type (H1-W5-A) Posten er en tillægspris til post Posten skal omfatte alle ekstra ydelser, som er nødvendige for udførelse af autoværn som nedføring Ekstra stolper pga. rist/dæksel Posten er en tillægspris til posterne Enhedsprisen skal omfatte alle tillægsydelser, som er nødvendige for at føre autoværnet forbi rist/dæksel, herunder udførelse af enkeltsidet autoværn med tættere stående stolper Broautoværn og rækværker Ydelserne skal inkludere levering, montering og overfladebehandling inklusive fastgørelser. Fastgørelser inkluderer alle udgifter til levering og indstøbning af ankerarrangementer for broautoværnet. Mængden fastsættes som den teoretiske længde målt mellem ydersceptrenes midterlinjer Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Ydelsen omfatter levering og etablering af præfabrikeret armeret betonfundament Etablering af betonfundament til autoværnsscepter, in-situ støbt Enhedsprisen skal omfatte alle omkostninger til etablering af in-situ støbt plint på eksisterende fundament. Posten omfatter samtlige ydelser i forbindelse med etablering af form, armering, iboringer og beton. For form, armering og beton henvises til TAG beskrivelse for Stillads og form HP 55, Slap armering HP 56, samt Beton HP Isolationssektion mellem overgangsstykke og vejautoværn Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til elektrisk isolering af autoværn.

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

ENTREPRISE 11910.200. Jord- og belægniningsarbejde TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)

ENTREPRISE 11910.200. Jord- og belægniningsarbejde TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ENTREPRISE 11910.200 Jord- og belægniningsarbejde 11910 Elverdam - Regstrup >>> 11910.200 Samkørselsplads ved Hjortholmvej FEBRUAR 2014 Tilbuds- og afregningsgrundlag

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H206.12.20 Jord- og belægningsarbejde H206.12 Kanalisering ved Bjerreby Juni 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG H Belægning og belysning

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG H Belægning og belysning Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG H106.07.75 Belægning og belysning H106 Hillerød - Frederiksværk H106.07 Rundk. 5-Benet i Frederiksværk April 2017 01 01 01 Indretning, drift og rømning Tilbudslistens

Læs mere

ENTREPRISE DH

ENTREPRISE DH TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE DH522.04.20 Jord- og belægningsarbejder Krydsombygning Frederikssundsvej/Hovevej JANUAR 2014 Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

Læs mere

Entreprise H50.08.20. Jord- og belægningsarbejde. Tilbuds- og afregningsgrundlag. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel ved Kolding V

Entreprise H50.08.20. Jord- og belægningsarbejde. Tilbuds- og afregningsgrundlag. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel ved Kolding V Tilbuds- og afregningsgrundlag Entreprise H50.08.20 Jord- og belægningsarbejde H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel ved Kolding V Juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: TAG H50.08.20 Rundkørsel

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise H34805.20 Jord- og belægningsarbejder Cykelsti Sandvadvej-Hærvejen Maj 2016 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) TAG tekster til udbud H34805.20 Generelt Tilbuds-

Læs mere

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG)

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Ref R:\2013\1100004092\10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser Version 0 Dato 2013-04-17 Udarbejdet af RWJ

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise H00312.20 Jord- og belægningsarbejde Motorring 3 Udvidelse af frakørsel ved Vintapperrampen Juli 2015 1 af 15 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt

Læs mere

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE 01 ARBEJDSPLADS 01 01 ARBEJDSPLADS 01 01 01 Indretning, drift og rømning sum 1 01 01 02 Færdselsregulerende foranstaltninger til nærværende entreprise sum 1 Post 01.01 Total Hovedpost 01 Total 02 JORDARBEJDER

Læs mere

Jord-, belægningsarbejder og broer

Jord-, belægningsarbejder og broer Tilbuds- og afregningsgrundlag ENTREPRISE 1220.200 Jord-, belægningsarbejder og broer 12 København Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 Tværvej N Marts 2012 1220.200: TAG 1 af 31 Tilbuds- og afregningsgrundlag

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Bro 030-066/68, Farøbroerne Renovering af SCADA/PLC November 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Vejdirektoratet

Læs mere

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VIBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A065978 DOKUMENTNR. A065978-012 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1150.51 Beplantning af nabohaver Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Lejre Kommune Center for Ejendomme og trafik Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 5314udb002-TAG_Rev1 Udført: ASE Kontrolleret: AHN Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 Til de bydende 12810 NÆSTVED OMFARTSVEJ ENTREPRISE 12810.200 VEJ OG BROER, FORDELERRING

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 Belægning (BEL) Side 2 af 9 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG BELÆGNINGER (BEL)

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbud- og afregningsgrundlag Entreprise H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde H522 Ballerup Frederikssund - Kregme >>> H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: 01

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY

RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY MAJ 2017 MARIAGERFJORD KOMMUNE RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: Ja.

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: Ja. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2015 15/01186-2 Christian Tolderlund cto@vd.dk 7244 3731 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 1220.700 FREDERIKSSUNDMOTORVEJENS

Læs mere

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Init.: BEF EAN nr.: 5798003743059 Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Projektnavn Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3

Læs mere

Bro 030-0066/68 Farøbroerne

Bro 030-0066/68 Farøbroerne Vejdirektoratet Bro 030-0066/68 Farøbroerne Renovering af SCADA/PLC Tilbud og afregningsgrundlag (TAG) December 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. august 2011 11/09943-1 Robin Højen Madsen rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6063.201 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

Entreprise 1210.27 Jordarbejder

Entreprise 1210.27 Jordarbejder Entreprise 1210.27 Jordarbejder Tilbuds- og afregningsgrundlag Frederikssundmotorvejen Motorring 4 - Motorring 3 Anlægsdivisionen - December 2009 Tilbudsgiver: Navn Adresse INDHOLDSFORTEGNELSE TILBUDS-

Læs mere

PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN. Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR

PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN. Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR Hovedkontor: Aarhus Kontakt: Viborgvej 1 Silkeborgvej 620 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbudsliste Entreprise H415.04.20 Jord- og belægningsarbejde H415 Randers - Grenå >>> H415.04 cykelsti ved Djurs Sommerland juli 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: TILBUD - Samleside 1 TBL - H415.04 Rev.

Læs mere

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 ENTREPRISE H13.14.45 Støjskærm H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUD - Samleside 1 TBL - H13.14.45 Nedenstående arbejder vedrørende

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANEAFMÆRKNING

Læs mere

UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE

UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE APRIL 2016 SYDDJURS KOMMUNE UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-LOLL-BRO SIDE 2 af 31 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1435.500 Beplantning, Vejarealer 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 1 af 12 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds-

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1220.500 Beplantning 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N September 2015 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Ombygning af Kongevej etape 2

Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Ombygning af Kongevej etape 2 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Ombygning af Kongevej etape 2 Oktober 2016 Revision 0 Indholdsfortegnelse TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)... 3 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt TAG

Læs mere

TILBUD side 1 Dokument nr. A Ver 2.0 April 2014 TILBUD (side 1) Samlet tilbudssum ekskl. moms (overført fra side 2) kr 0,00

TILBUD side 1 Dokument nr. A Ver 2.0 April 2014 TILBUD (side 1) Samlet tilbudssum ekskl. moms (overført fra side 2) kr 0,00 TBL: - Jord og belægning TILBUD side 1 April 2014 TILBUD (side 1) Nedenstående arbejder vedrørende entreprise: " - Jord og belægning - marts 2014" tilbydes udført på de i "Særlige betingelser og beskrivelser"

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 31.marts 2014 14/01294-5 rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmeriale vedrørende udbud H05012.20 H05012 Nord om Kolding, kørsel i nødspor ENTREPRISE

Læs mere

Entreprise H522.06.20

Entreprise H522.06.20 Tilbudsliste Entreprise H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde H522 Ballerup Frederikssund - Kregme >>> H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: # Thomas Helsteds Vej

Læs mere

Firmastempel: Underskrift

Firmastempel: Underskrift Tilbudsliste ENTREPRISE: Kongevej - Etape 1 - revision 1 Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise for de i omstående tilbudsliste anførte enhedspriser i henhold til udbudsgrundlaget

Læs mere

Entreprise 1150.07. Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej. Tilbud- og afregningsgrundlag

Entreprise 1150.07. Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej. Tilbud- og afregningsgrundlag Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej Tilbud- og afregningsgrundlag Holbækmotorvejen (M11) Fløng Roskilde Vest Anlægsdivisionen December 2009 Tilbudsgiver: Navn Adresse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1052.500 Beplantning og hegn København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A032967 DOKUMENTNR. A032967-4B-D02 VERSION

Læs mere

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej TEKNISK NOTAT Rådgivende ingeniører FRI Emil Møllers Gader 41 DK-8700 Horsens Tlf: (+45) 5251 9000 Fax: (+45) 5251 9802 michael.vosgerau@atkinsglobal.com Initialer MSV Sag 1010897 Dato 06.02.2014 Vedr.

Læs mere

TAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

TAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG KLOAKFORSYNINGEN SEPTEMBER 2007 AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 2 0. TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG... 4 0.1 Indledning... 4 0.2 Enheder... 4 0.3 Mængdefastsættelse...

Læs mere

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Projektnavn Forbindelsesvejen - Etablering af cykelstier Projektnummer 2013-51319 Bygherre: Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Rådgiver: Trafik

Læs mere

Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D,

Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D, Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D, 20.05.2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE Revision 02 Dato 2011-03-23 Udarbejdet

Læs mere

TOTALENTREPRISE 6717.002

TOTALENTREPRISE 6717.002 MÆNGDELISTE TOTALENTREPRISE 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg Holstebromotorvejen >>> Aulum Snejbjerg SEPTEMBER 2014 Bygværk 68-0-083.00 UF af Bane Holstebro Vejle (Gødstrup) samt sporarbejder, afvandingsledning

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Tilbuddet er afgivet i henhold til udbudsmaterialet på Vejdirektoratet.dk, udbudssiden på tilbudsdagen.

Tilbuddet er afgivet i henhold til udbudsmaterialet på Vejdirektoratet.dk, udbudssiden på tilbudsdagen. TILBUD - Samleside 1 TBL - 1435.200 Rev. 2.0 Nedenstående arbejder vedrørende entreprise 1435.200 tilbydes udført på de i "Særlige betingelser og beskrivelser" af nov. 2012 angivne grundlag for en betaling

Læs mere

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Udbud Rev.

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

ENTREPRISE Jord,- belægningsarbejder og broer TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. 12 København Frederikssund >>> Smørum Parkvejs forlængelse

ENTREPRISE Jord,- belægningsarbejder og broer TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. 12 København Frederikssund >>> Smørum Parkvejs forlængelse TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.201 Jord,- belægningsarbejder og broer 12 København Frederikssund >>> Smørum Parkvejs forlængelse JANUAR 2014 1220.201: TAG 1 af 35 Tilbuds- og afregningsgrundlag

Læs mere

Vej og broer, 2. etape - Nordlige Strækning. København Køge >>> Solrød S Køge

Vej og broer, 2. etape - Nordlige Strækning. København Køge >>> Solrød S Køge Tilbuds- og afregningsgrundlag ENTREPRISE 1052.003 Vej og broer, 2. etape - Nordlige Strækning København Køge >>> Solrød S Køge November 2013 0 af 45 INDHOLDSFORTEGNELSE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE Revision 00 Dato 2011-02-16 Udarbejdet

Læs mere

ENTREPRISE H427.01.20

ENTREPRISE H427.01.20 TILBUDSLISTE ENTREPRISE H427.01.20 Jord- og belægningsarbejde H427 Thisted - Fjerritslev >>> H427.01 Stikrydsning ved Gøttrup DECEMBER 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: # Vedrørende Vejcenter Nordjylland

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Ringkøbing Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern Tilbudsliste

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning Tilbudsliste (TBL) Projektnavn Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier Projektnummer Entreprise 2013-51319 Bygherre: Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400

Læs mere

Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune.

Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune. Tønder Kommune, Ombygning, Kongevej Etape 2 Rettelsesblad 1 Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune. PSS Vedhæftet nærværende rettelsesblad er bilag

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud H

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud H DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. marts 2013 12/046741-2 Sonja Petersen sop@vd.dk 22 19 73 46 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud H13.15.45 H13.15 Støjskærm på Skovdigebroen

Læs mere

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tønder Spildevand A/S Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tilbudsliste (TBL) for Anlægsentreprise April 2011 Bygherre: Rådgiver: Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen.

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen. Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen September 2014 1 af 3 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TAG angiver

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016 FORSIDE Side A Bygherre: Byggesag: Tilbud: Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Trafik og Veje Omdannelse af arealer ved Rendsburggade Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte

Læs mere

TAG. Tilbuds- og afregningsgrundlag for byggemodning i *PROJEKTNAVN* Esbjerg Kommune Marts 2014

TAG. Tilbuds- og afregningsgrundlag for byggemodning i *PROJEKTNAVN* Esbjerg Kommune Marts 2014 TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag for byggemodning i *PROJEKTNAVN* Esbjerg Kommune Marts 2014 TAG Indholdsfortegnelse Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)... 1 Generelt... 1 Tilbudslistens poster...

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype Projektbeskrivelse Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE Revision 00 Dato 2011-02-16 Udarbejdet af LSAP,

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud Vej og broer, 2.etape Sydlige strækning

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud Vej og broer, 2.etape Sydlige strækning DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. december 2014 Rettelsesbrev Bjørn Eriksen bjer@vd.dk 7244 3709 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 1052.004 Vej og broer, 2.etape Sydlige

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Autoværn... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

Byggemodning Tune Nordøst

Byggemodning Tune Nordøst Greve Kommune Byggemodning Tune Nordøst TAG - Tilbuds- og afregningsgrundlag November 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Greve Kommune Byggemodning

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. juli 2012 Per Øster pbos@vd.dk 7244 2513 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6751.200 Entreprise 6751.200 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

Bilag 1, Udbudskontrolplaner

Bilag 1, Udbudskontrolplaner ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 1, Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen jf. SB ad 11 stk. 1. Kontrolplanen udarbejdes i henhold til Kontrolplan, Vejledning.

Læs mere

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud:

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud: Til de bydende Dato 14. januar 2016 Sagsbehandler Tina Jonsen Mail tjon@vd.dk Telefon 7244 2220 Dokument 15/13055-22 Side 1/6 RETTELSESBLAD NR. 1 Opgradering Løgten - Bale 40120.100 Rettelser og tilføjelser:

Læs mere

Arbejdsmiljø: Grobshulevej Odder omfartsvej Indledende kortlægning

Arbejdsmiljø: Grobshulevej Odder omfartsvej Indledende kortlægning Arbejdsmiljø: Grobshulevej Odder omfartsvej Indledende kortlægning *Indhold af hovedposter: 2/12 (Forklaring til hovedposter i efterfølgende skema). Indledende arbejder: Arbejdsplads, færdselsregulerende

Læs mere

Kommunens navn Afdeling hos Kommunen

Kommunens navn Afdeling hos Kommunen Kommunens navn Afdeling hos Kommunen Udbud af drift og vedligeholdelse, modernisering og separation af vejbelysningsanlæg Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 5383udb005, Rev. 3, 30.06.2015 Kommunens navn

Læs mere

Tilbuds- afregnings- og bodsgrundlag Levering og montering af vejvisningstavler i danmark. april Tilbudsgiver: navn: adresse:

Tilbuds- afregnings- og bodsgrundlag Levering og montering af vejvisningstavler i danmark. april Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbuds- afregnings- og bodsgrundlag Levering og montering af vejvisningstavler i danmark april 2013 Tilbudsgiver: navn: adresse: April 2013 LEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER Side 1 af 14 TILBUDS-

Læs mere

Tekniske forhold Dansk ledningspakke

Tekniske forhold Dansk ledningspakke Tekniske forhold Dansk ledningspakke 28. Januar 2015 Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet Danmark CHHA@vd.dk Ledningspakken består af Vejloven Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, Vejregler,

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø.

Tilbuds- og afregningsgrundlag. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø. Tilbuds- og afregningsgrundlag Entreprise H50.08.50 Beplantningsarbejder H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø august 2013 TAG H50.08.50 Rundkørsel ved Kolding V Beplantningsarbejder

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype UKP Udbudskontrolplaner Dato Februar 0 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-00 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE UDBUDSKONTROLPLANER (UKP) ØSTLIG FORDELINGSVEJ

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Grøfteoprensning...

Læs mere

Side A Tilbud Delentreprise Vej

Side A Tilbud Delentreprise Vej Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Side A Tilbud Delentreprise Vej EAN nr.: 5798003743059 Projektnavn Projektnummer Kidholm, Langholt - Byggemodning 3. etape 2014-185810

Læs mere

LICITATION. Anlæg og Drift Thomas Helsteds Vej Skanderborg. Rampeombygning, 29 Svenstrup. Mærkatet klippes ud og påklæbes tilbudskuverten

LICITATION. Anlæg og Drift Thomas Helsteds Vej Skanderborg. Rampeombygning, 29 Svenstrup. Mærkatet klippes ud og påklæbes tilbudskuverten # Vedrørende Anlæg og Drift Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg Rampeombygning, 29 Svenstrup LICITATION Den Kl. Entreprise H07016.20 Mærkatet klippes ud og påklæbes tilbudskuverten TILBUDSLISTE [rev.

Læs mere

Entreprise Jord, belægninger og broer nord. tilbuds- og afregningsgrundlag. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej

Entreprise Jord, belægninger og broer nord. tilbuds- og afregningsgrundlag. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej tilbuds- og afregningsgrundlag Entreprise 1435.201 Jord, belægninger og broer nord 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej november 2012 Revision 1 Tilbudsgiver: navn: adresse: 1 af 58

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Skærbæk renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise August 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype TBL Tilbudsliste Dato Februar 211 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-1 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE TILBUDSLISTE (TBL) ØSTLIG FORDELINGSVEJ E-1 TILBUDSLISTE

Læs mere

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje KIDHOLM LANGHOLT, ETAPE 3 BYGGEMODNING - KLOAKANLÆG Supplerende Betingelser og Beskrivelser Tillæg til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) dateret januar 2015

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tønder Kommune og Tønder Forsyning A/S LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Rekvirent Tønder Kommune Tønder Forsyning A/S Teknik og Miljø Håndværkervej 4 Kongevej

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed: Rampeombygning, 52 Skanderborg Vest. Entreprise H60.15.76 Signalanlæg

Plan for Sikkerhed og Sundhed: Rampeombygning, 52 Skanderborg Vest. Entreprise H60.15.76 Signalanlæg DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED 12/13217 6. juni 2013 HSO ÅF - Hansen & Henneberg ETAPE: Rampeombgning, 52 Skanderborg Vest. Entreprise H60.15.76 Signalanlæg Bilag 6: Liste med særligt farlige arbejder Plan

Læs mere

TILBUDSLISTE Østlig fordelingsvej Entreprise E-001 - Jordarbejde, ledningsomlægning og afvanding mv.

TILBUDSLISTE Østlig fordelingsvej Entreprise E-001 - Jordarbejde, ledningsomlægning og afvanding mv. TILBUDSLISTE Østlig fordelingsvej Entreprise E-1 - Jordarbejde, ledningsomlægning og afvanding mv. Undertegnede entreprenør tilbyder herved, at udføre ovennævnte entreprise for Næstved Kommune efter fremsendte

Læs mere

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. marts 2012 12/00724-7 Carsten Sandgaard Christensen cac@vd.dk +45 7244 2223 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Entrepriseudbud 6620.110 Broer

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 5 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 2. RETNINGSLINIER FOR PRISREGULERINGER... 2 2.1 Regulering af tilbudssum ved ændring

Læs mere

Entreprise Jord, belægninger og broer syd. tilbuds- og afregningsgrundlag. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej

Entreprise Jord, belægninger og broer syd. tilbuds- og afregningsgrundlag. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej tilbuds- og afregningsgrundlag Entreprise 1435.200 Jord, belægninger og broer syd 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej oktober 2012 Revision 1 Tilbudsgiver: navn: adresse: 1 af 57

Læs mere

Nr. Spørgsmål Besvarelse

Nr. Spørgsmål Besvarelse DATO SAGSBEHANDLER EMAIL TELEFON 22. marts 2010 Niels Brock nbr@vd.dk 7244 3732 Til de bydende på entreprise 10903.76 109 NYRUP - HELSINGØR ENTREPRISE 10903.76 UDBYGNING AF KONGEVEJEN I HELSINGØR Rettelsesblad

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar 2014 13/23133 Christian Tolderlund cto@vd.dk 7244 3731 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 1220.201 FREDERIKSSUNDSMOTORVEJENS

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB)

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB) MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER, rev. 1 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN

Læs mere