Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning"

Transkript

1 Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014

2 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)... 2 GENERELT... 2 MÆNGDEFASTSÆTTELSE OG AFREGNINGSMÆNGDER... 2 TILBUDSLISTENS POSTER Arbejdsplads Jordarbejder Afvandingsarbejder Bundsikringsarbejder Belægningsarbejder Udstyr Diverse arbejder Færdselsregulerende foranstaltninger Afmærkningsmateriel Belysning Signalanlæg Ledningsarbejder Afvandingsarbejder, broer Fundering Stillads og form Slap armering Spændt armering Beton Fugtisolering Brobelægninger Andre broarbejder Støjskærme...50 TAG - TILLÆGSARBEJDER Arbejdsplads Jordarbejder Afvandingsarbejder Belægningsarbejder Stillads og form Slap armering Beton Brobelægninger Andre broarbejder Vejrligsforanstaltninger Arbejdsløn ved regningsarbejder Materielleje priser...64

3 2 af 64 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) GENERELT Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG) angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder i tilbudslisten (TBL) samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte hovedposter, poster og underposter. Entreprenøren skal medtage alle arbejder og ydelser, som det fremgår af kontraktens dokumenter. Betaling for disse arbejder og ydelser skal være indeholdt i enhedspriserne således, at hele det i kontrakten indeholdt arbejde inklusiv diverse beskrevne ydelser er medtaget i det afgivne tilbud. I priser skal eksempelvis være medtaget omkostninger til supplerende sikkerhedsforanstaltninger så som beskyttelsesmodul, arbejdskøretøj, værnemidler, skærm eller andet for beskyttelse af arbejder, trafikken eller naboer ved valgte udførelsesmetoder. I tilbudslisten er tilstræbt en forenklet ydelsesspecifikation. Det indebærer, at alle omfattede ydelser ikke udførligt fremgår af tilbudslisten. Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prøver, kontrolmålinger og dokumentationer, beregninger mv. samt spild og eventuelle mermængder ud over de teoretiske samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser, herunder årstidsbestemte foranstaltninger. Endvidere skal i priserne være medtaget eventuelle tillæg for udførelse uden for normal arbejdstid. Særlig TBL-tillægsarbejder omfatter ydelser, der ikke forlods er identificeret i lokalitet/ omfang i det udbudte projekt, hvorfor de angivne mængder er fiktive. MÆNGDEFASTSÆTTELSE OG AFREGNINGSMÆNGDER Alle mængder er fastsat som teoretiske geometriske mængder (fast mål uden spild) i henhold til beskrivelser og tegninger, medmindre andet er defineret under den enkelte post henholdsvis underpost. Mængdeændringer jf. AB 92 ad 14 og SB ad 14 bestemmes efter de samme principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder. Hvor ydelsen fastsættes ved en mængde, skal afregningsmængden fastsættes ved opmåling af det faktisk udførte arbejde i forbindelse med arbejdets udførelse. Mængder opgøres jf. anvist udførelsesrækkefølge/anvist anlægslogistik, så ændringer grundet anden rækkefølge/anlægslogistik er bygherren uvedkommende. Såfremt dokumentationsgrundlaget for fastsættelse af afregningsmængden fjernes under udførelsen af arbejdet, skal mængden fastsættes af såvel entreprenøren som tilsynet, før arbejdet igangsættes. I modsat fald fastsætter tilsynet alene grundlaget.

4 3 af 64 Tilsvarende gælder for arbejder, der tildækkes og ikke er synlige i det færdige anlæg. For ydelser, hvor afregning sker som en fast sum, omfatter summen de mængder/arbejder, der fremgår af entrepriseaftalen samt alle ydelser i forbindelse med ændringer foranlediget af entreprenøren selv. For ydelser, der omfatter permanent udsætning/bortskaffelse, herunder bortskaffelse af frasorterede elementer uegnet til genanvendelse i entreprisen, skal enhedspriser og faste summer omfatte alle håndterings og transportomkostninger, losseplads-, miljø- og deponeringsafgifter samt andre afgifter, der skal betales i henhold til gældende love, regulativer, vedtægter mv. Eventuelle afgifter i forbindelse med bortskaffelse af jord klasse 2-4 samt PCB-holdig beton og fuger er undtaget, da disse afholdes af bygherren. For ydelser, der omfatter indvinding af materialer for genanvendelse i entreprisen eller for deponering til senere genanvendelse og for ydelser, der omfatter genanvendte materialer, omfatter enhedsprisen optagning/adskillelse, rensning og sortering samt alle håndterings- og transportomkostninger. Nogle underposter vedrører arbejder, der udføres i varierende tykkelser inden for fastlagte grænser. Ved afregning heraf kommer kun den underpost til udbetaling, der indeholder de grænser mellem hvilke, den aktuelle tykkelse ligger. Hvis den aktuelle tykkelse ligger på grænsen mellem to underposter, afregnes efter den underpost, der svarer til mindre tykkelse end den aktuelle. TILBUDSLISTENS POSTER Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser og ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte hovedposter, poster og underposter. De angivne numre refererer til tilbudslistens postnumre.

5 4 af 64 1 Arbejdsplads 1.01 Arbejdsplads Anstillingsplads Tilbudslistens faste sum skal indeholde alle udgifter til etablering, drift, ryddeligholdelse og fjernelse af anstillingsplads med tilhørende stationært materiel og installationer m.v., til adgangs- og arbejdsveje samt til nødvendige generelle interimsforanstaltninger og til retablering af arbejdsområdet efter arbejdets afslutning. Den fast sum skal ligeledes indeholde alle udgifter til etablering, drift og afrømning af midlertidige genplaceringslokaliteter, herunder også midlertidige gruspuder. Den faste sum skal omfatte alle de i SAB - Styring og samarbejde anførte ydelser i det omfang, de pågældende ydelser ikke er indeholdt i efterfølgende poster og underposter. Den faste sum udbetales efter følgende regler: 25% udbetales, når anstillingspladsen er etableret og ibrugtaget. 65 % løbende i lige store månedlige rater i hele anlægsperioden. 10 % når rømning af anstillingspladsen og retablering af arbejdsområdet er afsluttet Midlertidig genplaceringslokalitet Den faste sum skal indeholde alle udgifter til etablering, drift og afrømning af den midlertidige genplaceringslokalitet, herunder også midlertidige gruspuder, vaskeanlæg, hegn, port, skure m.v Broanstillingsplads Tilbudslistens faste sum skal indeholde alle udgifter til etablering, drift, ryddeligholdelse og fjernelse af broanstillingsplads med tilhørende stationært materiel og installationer m.v., til adgangs- og arbejdsveje samt til nødvendige generelle interimsforanstaltninger og til retablering af området efter broarbejdets afslutning. Den faste sum skal omfatte alle i de SAB Styring og samarbejde anførte ydelser i det omfang, de pågældende ydelser ikke er indeholdt i efterfølgende poster og underposter. Den af entreprenøren anførte faste sum i tilbudslisten afregnes efter samme princip som post Den faste sum pr. bygværk må ikke overstige 12,5 % af det enkelte bygværks sum Laboratoriefaciliteter Generelt Den faste sum skal inkludere alle udgifter ved etablering, drift og fjernelse af de krævede laboratoriefaciliteter. Den faste sum inkluderer vedligehold og kalibrering/verifikation af måleudstyr.

6 5 af Ledninger Generelt Den faste sum skal omfatte alle udgifter i forbindelse med gener ved tilstedeværelse af kabler, ledninger, rør mm., herunder verificering og sikring af eksisterende ledninger samt bortskaffelse af døde/annullerede ledninger. Den faste sum indeholder endvidere indkaldelse og afholdelse af ledningsmøder Affaldshåndtering og bortskaffelse Generelt Den faste sum skal inkludere alle udgifter til affaldshåndtering og bortskaffelse. Affaldshåndtering og bortskaffelse i relation til rydning, opbrydning, nedrivning m.v. afregnes i henhold til specifikke poster herfor.

7 6 af 64 2 Jordarbejder 2.11 Rydning Rydning Den faste sum skal omfatte samtlige ydelser ved rydning inkl. fjernelse af træstød på nær arbejder omfattet af de øvrige poster angivet under post Den faste sum udbetales i lige store rater i den periode rydningen pågår. Brolokaliteter er indeholdt i mængderne for JVA-entreprisedelene Vejautoværn at optage og bortskaffe Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser til fjernelse af vejautoværn og bortskaffelse af materialer. Enkelt- og dobbeltsidede autoværn afregnes til samme enhedspris Færdselstavler at nedtage og bortskaffe 2.12 Nedrivning Enhedsprisen skal indeholde nedtagning af op til 2 hovedtavler og 1 undertavle samt stander og fundament Nedrivning af bro nr. Den faste sum skal indeholde alle udgifter ved midlertidig afstivning og understøtninger, nedrivning og bortskaffelse i det omfang de pågældende ydelser ikke afregnes specifikt i de efterfølgende underposter. Nedbrudt beton til jorddækkede flader skal forudsættes værende forurenet med tynd isolation eller fugtisoleringsplader. Summen skal endvidere omfatte beskyttelse af eksisterende underført vej Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende broautoværn Ydelsen omfatter alle udgifter ved nedtagning og bortskaffelse af eksisterende broautoværn og rækværk. Tillægspris for særlig håndtering af broautoværn/rækværk med PCB-/blyholdig maling afregnes under post Tavleportal at nedtage og bortskaffe Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved nedtagning og bortskaffelse inkl. trafikforanstaltninger ved anvendelse af M-opstillinger og kortvarig afspærring af motorvej Signalanlæg at nedtage og bortskaffe Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser i forbindelse med nedtagning og bortskaffelse af eksisterende styreapparat, master, lanterner o. lign.

8 7 af Opbrydning Asfalt, opbrydning og bortskaffelse t > 0,1 m Hvor opbrydning mod blivende belægning ikke foregår ved fræsning, skal enhedsprisen indeholde skæring i fuld dybde. Afregning sker i henhold til teoretiske mængder i tons på basis af mindst 5 målinger af de fastlagte belægningstykkelser, rumvægt asfalt 2,3 tons/m³ Ubundne materialer, opbrydning og indbygning Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med opbrydning fra eksisterende nødspor samt indbygning som del af bundsikringslaget i nyt nødspor, ramper, veje og stier. Afregningsmængden fastlægges som teoretisk fjernet volumen af eksisterende BL/SG Bundne materialer, fræsning og bortskaffelse Posten er tiltænkt brugt ved fjernelse af eksisterende belægning ved motorvejsudvidelse med nyt tungt kørespor, jf. Detalje 2 / Detalje 1 på Tegning Udstrækning af tilslutningsfræsning skal være iht. detaljesnit Asfalt, opbrydning og bortskaffelse ifm. broarbejder. Afregning sker i henhold til teoretiske mængder i tons på basis af mindst 5 målinger af de fastlagte belægningstykkelser, rumvægt asfalt 2,3 tons/m³ Ubundne materialer, opbrydning og indbygning ifm. broarbejder Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med opbrydning fra eksisterende motorvej og nødspor samt indbygning som del af bundsikringslaget i nyt nødspor, ramper, veje og stier. Afregningsmængden fastlægges som teoretisk fjernet volumen af eksisterende BL/SG Afrømning af muldjord m.v. Enhedspriserne skal endvidere omfatte alle udgifter til læsning, transport, henlægning i midlertidig genplaceringslokalitet til senere udlægning. Afregningsmængden opgøres som teoretisk flade i arbejdsområde multipliceret med en angivet tykkelse. Brolokaliteter er indeholdt i mængderne for JVA-entreprisedelene Blødbundsarbejder Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til udgravning, læsning, transport og udsætning af blødbundsmaterialer i genplaceringslokaliteter samt evt. mellemdeponering. Afregningsmængderne fastsættes som volumen mellem opmålt terræn og fast bund. Enhedspriserne ændres ikke, selv om de i SAB - jord angivne dybder ændres med indtil 2 m.

9 8 af Friktionsmaterialer udgravning og opfyldning/levering og opfyldning under vandspejl Afregningsmængden er teoretisk volumen mellem opmålt bund og angivet kote til overside af opfyldning med friktionsmateriale Grundvandssænkning Pumpe og monteringsboring Enhedsprisen skal omfatte etablering og udbygning af boring Leje og drift af pumper (10m 3 /t) Enhedspriserne skal omfatte samtlige udgifter til ydelser og leverancer i forbindelse med leje og drift af pumper, herunder transport til og fra arbejdsstedet, tilrigning, energiforsyning, opstilling, drift, pasning, vedligeholdelse og afmontering. Vandet skal forudsættes udledt inden for en radius af 100 m Jord afgravning og indbygning Teoretisk volumen for afgravet jord er afregningsgrundlaget og udregnes som voluminet mellem færdig råjordsplanum og terræn (efter afrømning af muldlag). Teoretisk volumen for indbygget jord er afregningsgrundlaget og udregnes som voluminet mellem færdig råjordsplanum/råjordsoverflade og afrømmet terræn. I enhedsprisen skal være omfattet udgifter til eventuel mellemdeponering. Regulering og komprimering af råjordsplanum skal være indeholdt i enhedsprisen. Enhedsprisen omfatter endvidere udgifter til indbygning af uegnet og overskydende jord i genplaceringslokaliteter. I tilbudslistens mængder er ikke medregnet jord fra dræn- og ledningsgrave Jord levering og indbygning Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til levering og indbygning. Ydelsen afregnes efter teoretisk indbygget mål Forurenet jord Levering og udlægning af markeringsnet Afregningsmængden er den samlede flade, hvor markeringsnet er udlagt.

10 9 af Afgravning og bortkørsel af sediment fra regnvandsbassin Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med afgravning, læsning og bortkørsel af forurenet jord. Afregning sker efter vejesedler, der skal fremsendes til tilsynet Udlægning af muldjord Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til afhentning, mellemdeponering, transport og udlægning samt de i SAB - jord under pkt og nævnte arbejder Græssåning Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter ved græssåning inkl. gødskning og cellulos bindemiddel ved såning, forudgående ukrudtsbekæmpelse samt tromling og pleje frem til aflevering.

11 10 af 64 3 Afvandingsarbejder For alle opgivne ledninger gælder, at afregningsmængderne er fastsat som afstanden fra brøndmidte til brøndmidte målt på tegninger langs ledningen i hele meter (afrundet). Hvor en ledning ikke afsluttes i brønd måles til ledningsende. For alle drænledninger uden for vejens areal gælder følgende: Opgravning, henlægning af materiale i depot, levering og indbygning af filtersand, samt tilfyldning med egnet råjord skal være indeholdt i enhedsprisen for drænledninger, med mindre andet fremgår af SAB, TAG eller TBL. For alle drænledninger inden for vejens areal gælder følgende: Opgravning, henlægning af materiale i depot, levering og indbygning af filtersand, samt levering og indbygning af bundsikringsmateriale skal være indeholdt i enhedsprisen for drænledninger, med mindre andet fremgår af SAB, TAG eller TBL. For alle brønde, fleksible ledninger, herunder alle plastledninger (ekskl. dræn), og stive ledninger, herunder alle betonledninger gælder følgende: Opgravning, henlægning af materiale i depot, levering og indbygning af udjævningslag, støttelag og omkringfyldning, samt tilfyldning med egnet råjord skal være indeholdt i enhedsprisen for ledninger/brønde, med mindre andet fremgår af SAB, TAG eller TBL. For alle tilslutninger af ledninger og brønde til eksisterende regn- eller spildevandssystem skal nødvendige overpumpninger være indeholdt i enhedsprisen for ledninger og brønde. Muldarbejde ved alle dræn og lukkede ledninger i private arealer skal være indeholdt i enhedspriserne for de respektive dræn og ledninger. Ledningsdybder for de enkelte ledningsstrækninger mellem to bygværker (brønde) beregnes som gennemsnitsdybden, og i tilbudslisten er hver enkelt ledningsstrækning medtaget i den underpost, hvor ledningens gennemsnitsdybde er beliggende mellem underpostens dybdeintervaller. Dybden af ledninger placeret uden for vejes arealer samt tværgående oplandsledninger m.v. i vejes påfyldningsstrækninger måles fra terræn og til ledningens bundløb. Indbygning af eventuel overskudsjord, fra ledningsgrave inkl. dræn samt brønde, i evt. genplaceringslokaliteter eller øvrigt i entreprisen, skal være indeholdt i enhedsprisen for ledninger. Dybden af interne vejafvandingsledninger måles fra planum og til ledningens bundløb. Dette gælder også ledninger i midterrabat uafhængigt af om der afgraves til planum eller ej. Brøndes dybde måles fra overside af dæksel eller rist til bundløb i ledningen, uanset sandfang. Beskyttelse af tværgående ledninger under planum skal være indeholdt i enhedspriserne.

12 11 af 64 Levering og indbygning af udjævningslag og støttelag skal være indeholdt i enhedsprisen. Såfremt der vælges plastrør i stedet for betonrør skal eventuelle merudgifter forårsaget af krav, som kan henføres til dette valg, f.eks. til omkringfyldningsmateriale for plastrør, være indeholdt i enhedspriserne Regnvandsbassin Etablering af kunststofmembran Enhedsprisen omfatter alle udgifter til levering og indbygning af bentonitmembran, herunder opgravning, deponering og stensortering samt genudlægning af den eksisterende jord som beskyttelseslag, herunder udlægning af membran med overlap, samt sikring ved bygværker og skråninger. Afregningsmængden er det af membranen dækkede areal i henhold til projekt. 3.16,17, 21, 24, 30, og Etablering af drænrør, plastkloakrør, plasttrykrør og betonrør Enhedsprisen omfatter alle udgifter til levering og etablering i de angivne dimensioner og dybder Annullering af ledninger Enhedsprisen omfatter alle udgifter ved annullering af ledninger, herunder levering af injiceringsbeton, etablering af udluftninger, slutpropper og opgravning ledninger inkl. tilfyldning, fjernelse og retablering. I de angivne dybder/dimensioner Vandtætning afpropning, alle dimensioner Dimension <= 300 mm Vandtætning afpropning, alle dimensioner Dimension > 300 mm 3.53 Annullering af brønde og bygværker Enhedsprisen omfatter alle udgifter ved annullering af brønde og bygværker, herunder etablering af udluftninger, slutpropper og opgravning til brønde inkl. tilfyldning, bortskaffelse og retablering. I de angivne dimensioner og dybder Diameter <= 400 mm Dybde 1-3 m Diameter <= 400 mm Dybde 3-4 m

13 12 af < Diameter <= 1000 mm Dybde 1-3 m < Diameter <= 1000 mm Dybde 3-4 m Diameter 1250 mm Dybde 1-3 m Diameter 1250 mm Dybde 3-4 m Bygværker Betonbygværker i eks. bassiner Bygværker Øvrige bygværker 3.55 Særlige arbejder Tillægspris for brønde på underboring i midterrabat Posten skal indeholde alle ekstra omkostninger forbundet med sætning af en brønd på underboring i midterrabatten og slips. Posten skal indeholde udgifter til overskæring, injicering, afkortning og gener ved samling af ledninger/brønde Underboring/gennempresning/tunnelering Enhedsprisen omfatter alle udgifter i forbindelse med pilotrør/gennempresning af ledninger, herunder levering af foringsrør og medie-rør, udgravning og afstivning af presse- og modtagegruber (inkl. sikring mod tilstrømning af overfladevand og grundvand), fuldsvejsning, underboring/gennempresning, godkendt afspærring ved arbejde/måling på kørebanerne, injicering af mellemrum, ballastering, renspuling, dokumentation mv. Der henvises endvidere til SAB afvanding afsnit Nedløbsbrønde Ved nedløbsbrønde som etableres på dræn skal tilslutning være indeholdt i prisen for brønden. I enhedsprisen skal være indeholdt levering af riste jf. funktionskrav i SAB afvanding Max 3 m stikledning inkl. tilslutning Enhedsprisen omfatter samtlige omkostninger ved etablering af stikledning (ø160 mm) af indtil 3 meters længde ved tilslutning af nedløbsbrønde. Ved stikledningslængder over 3 m afregnes overskydende længde efter post

14 13 af Specialbygværker / -brønde Specialbygværk/brønd 1 Posten skal indeholde alle udgifter til etablering brønd som et krydsningsbygværk mellem Ø700 og Snogebækken (Ø800). Se detaljetegning nr Specialbygværk/brønd 2 Posten skal indeholde alle udgifter til pumpestation ved RVB 15 som beskrevet i SAB Afvanding afsnit 2.6, 3.6 og Specialbygværk/brønd 3 Posten skal indeholde alle udgifter til pumpestation ved RVB 16 som beskrevet i SAB Afvanding afsnit 2.6, 3.6 og Specialbygværk/brønd 4 Posten skal indeholde alle udgifter til etablering brønd som et krydsningsbygværk mellem Ø1000 og Traneholmsrenden (Ø600). Se detaljetegning nr

15 14 af 64 5 Bundsikringsarbejder Hvis specificeret lagtykkelse er af en størrelse, som kræver udlægning i flere lag (arbejdsgange), skal omkostninger hertil være indeholdt i enhedspriserne. Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter for sammenkobling med øvrige belægninger. Afregningsmængder for m³ mængder fastlægges som teoretisk indbygget totalmængde jf. projektdata. Disse mængder gælder, hvor der er varierende tykkelse på bundsikring Bundsikring, levere og indbygge Bundsikring at levere og indbygge Afregningsmængden er teoretisk indbygget totalmængde fratrukket den teoretiske genbrugsmængde jf. post Der fradrages ikke for genbrugsmængde af affræset asfalt.

16 15 af 64 6 Belægningsarbejder Hvis specificeret lagtykkelse er af en størrelse, som kræver udlægning i flere lag/arbejdsgange, skal omkostninger hertil være indeholdt i enhedspriserne. For asfaltarbejder samt forsegling gælder følgende: Enhedspriserne skal omfatte alle ydelser ved produktion og levering af produktet, klæbning af underlag/tilslutningsflader, udlægning og komprimering samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse inkl. trappefræsninger ved tværgående belægningstilslutninger, tilbageskæring/-fræsning ved tilslutning til asfalt udlagt i indeværende entreprise hvor der ikke anvendes parallelkørsel, bortskaffelse af affræset materiale og effektiv rengøring af såvel kanter som flader samt den krævede kontrol og dokumentation. Herudover opfyldning af huller efter bygherrens borekernekontrol med relevant asfalttype samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. Enhedspriserne skal indeholde alle ydelser til asfaltmængder til sidestøtte, asfaltmængder i overbredder udover viste overbredder samt asfaltmængder til overbredder ved tilslutninger til asfalt udlagt i indeværende entreprise, hvor der ikke anvendes parallelkørsel, jf. SAB - Varmblandet asfalt, afsnit Ved stop i udlægning på arealer åben for trafik skal enhedspriserne omfatte alle nødvendige ydelser ved udførelse af midlertidige rampetilslutninger samt efterfølgende fjernelse af disse ved fræsning forud for genoptagelse af udlægning. Enhedspriserne skal omfatte alle nødvendige ydelser ved tilslutning/-kobling til øvrige belægninger/lag, herunder fræsning og skæring for optimering af langs- og tværgående samlinger. Enhedspriserne skal omfatte alle nødvendige ydelser ved hævninger af dæksler og riste. Hvor andet ikke er anført i TBL, omfatter reguleringsprisen hele posten. Tilbudslistens mængder i kg er anslået. Tilbudslistens mængder i løbende meter er angivet ud fra den teoretiske længde på baggrund af tegningsmaterialet. Tilbudslistens mængder i m 2 er angivet ud fra den teoretiske bredde af lagets overside inkl. overbredde på baggrund af normaltværsnittene og projektplaner eller på baggrund af opmåling på optegnede tværsnit. Afregningsmængder fastsættes på baggrund af nettoarealet baseret på lagenes teoretiske bredde i overside inkl. overbredde på baggrund af normaltværsnittene og projektplaner eller på baggrund af opmåling på optegnede tværsnit. Efter arbejdets afslutning opmåles arealet af den udlagte belægning, jf. AAB afsnittene 3.4.3, og samt SAB afsnit 3.4. Delarbejder kan eventuelt opmåles efter aftale med tilsynet.

17 16 af 64 Arealer af nedløbsriste, brønddæksler og lignende fradrages kun, når det enkelte areal er over 2 m 2. Det konstaterede forbrug til overkørsler, håndudlægning, særskilt maskinudlægning og lignende samt separat afretning/opretning afregnes efter tilbuddets enhedspriser. For hver belægning beregnes middelforbruget i kg/m 2 på basis af vejesedler og de opmålte arealer, idet den udførte belægningsbredde sammenholdes med beskrivelsen af asfaltlagets areal, jf. bl.a. AAB afsnit 3.5. Ved stendensitet større end 2,800 Mg/m 3 for GAB-materialer samt større end 2,900 Mg/m 3 for ABB skal udlægningsmængden i kg/m 2 uden ekstrabetaling korrigeres, jf. bestemmelserne i AAB afsnit Vejesedler afleveres dagligt samlet til tilsynet sammen med dokumentation for det opmålte areal. Hver belægning afregnes efter tilbuddets pris for det fastsatte middelforbrug i kg/m 2 omfattende samtlige ydelser samt tilbuddets reguleringspriser for mer- og mindreforbrug. Merforbrug: Der ydes ikke betaling for merforbrug ud over tolerancer, jf. AAB afsnittene og samt SAB afsnit 3.4. I flerlagsbelægninger skal et merforbrug, der skyldes mindreforbrug (jf. AAB afsnit samt SAB afsnit 3.4) i et nedre lag, afregnes efter det nedre lags reguleringspris. Hvor den aktuelle udlægningsmængde er bestemt af en fast højde mellem et defineret underlag og en fast øvre kantbegrænsning afregnes efter det faktiske forbrug, således at den andel af merforbruget, som overstiger de ovenfor anførte maksimalt tilladelige merforbrug for de enkelte belægningslag, afregnes med reguleringsprisen for det næstnederste lag. Skyldes et merforbrug, at det resulterende tværfald afviger fra det projekterede, fratrækkes den andel af merforbruget, som skyldes afvigelsen fra det forudsatte tværfald. Såfremt merydelsen overstiger tolerancen (jf. AAB afsnit samt SAB afsnit 3.4) og har et sådant omfang, at forudsætninger for konditionsmæssig udførelse, afvanding og trafikafvikling ikke kan opfyldes, kan tilsynet uden ekstrabetaling forlange laget fjernet eller affræset med henblik på retablering i korrekt tykkelse. For afretning/opretning udført i samme arbejdsgang som udlægning af belægning kan der efter forudgående aftale med tilsynet betales for merforbrug. Mindreforbrug: For manglende kompensation i en flerlagsbelægning (jf. AAB afsnit 3.4.3) og for mindreydelse i en enkeltlagsbelægning fradrages efter reguleringspris for entreprisens øverste lag med 100 % tillæg. For mindreydelser i slidlag kan tilsynet efter omstændighederne forlange forlænget mangelsansvar eller betalingsreduktion efter reguleringspris med 100% tillæg.

18 17 af Stabilt grus Enhedspriserne skal omfatte alle ydelser ved levering og indbygning inkl. evt. sidestøtte samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse, herunder den krævede kontrol og dokumentation samt omkostninger ved kobling med øvrige belægninger. Tilbudslistens mængder i m 2 er angivet ud fra den teoretiske bredde af lagets overside inkl. overbredde på baggrund af normaltværsnitstegningerne og projektplaner eller på baggrund af opmåling på optegnede tværsnit. Tilbudslistens mængder i m 3 er angivet ud fra det teoretisk, indbyggede nettovolumen inkl. overbredde på baggrund af normaltværsnitstegningerne og projektplaner eller på baggrund af opmåling på optegnede tværsnit. Afregningsmængderne er teoretisk, indbygget totalmængde Asfaltbeton (AB) Asfaltkile Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til etablering af asfaltkile inkl. forsegling af alle overflader. Dimensioner som vist på detaljesnit, jf. tegning Afregnes som asfaltmængden indbygget og komprimeret per meter Granit-/betonsten, transport og indbygning af genanvendelige sten Enhedspriserne skal omfatte alle ydelser til håndtering og transport fra entreprenørens depot, rengøring af belægningsarbejder og indbygning inkl. alle variationer i læggemønstre, angivet fuge-, lægge- og sættematerialer samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse, herunder den krævede kontrol og dokumentation samt omkostninger ved kobling med øvrige belægninger samt bortskaffelse af ikke genanvendelige materialer. Enhedspriserne skal omfatte alle ydelser ved nødvendig tildannelse (tilpasning af brosten, chaussésten og kantsten), nødvendige jordarbejder samt tilhørende tildækning og fjernelse af afdækning ifm. hærdning af beton/cementbundne materialer. Afregningsmængderne bestemmes ved opmåling og opgøres som den færdige, synlige længde eller det færdige, synlige areal (hhv. nettolængde og nettoareal) Nye granit-/betonsten, levere og indbygge Enhedspriserne skal omfatte alle ydelser ved levering og indbygning inkl. alle variationer i læggemønstre, angivet fuge-, lægge- og sættematerialer samt omkostninger ved kobling med øvrige belægninger.

19 18 af 64 Enhedspriserne skal omfatte alle ydelser ved nødvendig tildannelse (tilpasning af brosten, chaussésten og kantsten), nødvendige jordarbejder samt tilhørende tildækning og fjernelse af afdækning ifm. hærdning af beton/cementbundne materialer Nye fliser, levere og indbygge Enhedspriserne skal omfatte alle ydelser ved levering og indbygning inkl. alle variationer i flisemønstre, angivet fuge- og læggematerialer samt omkostninger ved kobling med øvrige belægninger. Enhedspriserne skal omfatte alle ydelser ved nødvendig tildannelse (tilpasning af fliser) samt nødvendige jordarbejder.

20 19 af 64 7 Udstyr 7.01 Stålautoværn Samtlige poster - bortset fra poster med tillægspriser - skal omfatte levering, montering, opsætning, herunder evt. ramning af stolper gennem asfalt og lukning af huller omkring stolper med asfalt, og eventuel tilpasning til tilstødende autoværn. Autoværnet er defineret ud fra følgende funktionskrav: Styrkeklasse (H) eller (N), arbejdsbredde (W) og skadesrisikoklasse (A, B, eller C) m ned- og tilbageføring af enkeltsidet autoværn type (H1-W4-A) Posten er en tillægspris til post Posten skal omfatte alle ekstra ydelser, som er nødvendige for udførelse af autoværn som nedføring m ned- og tilbageføring af enkeltsidet autoværn type (H1-W5-A) Posten er en tillægspris til post Posten skal omfatte alle ekstra ydelser, som er nødvendige for udførelse af autoværn som nedføring Ekstra stolper pga. rist/dæksel Posten er en tillægspris til posterne Enhedsprisen skal omfatte alle tillægsydelser, som er nødvendige for at føre autoværnet forbi rist/dæksel, herunder udførelse af enkeltsidet autoværn med tættere stående stolper Broautoværn og rækværker Ydelserne skal inkludere levering, montering og overfladebehandling inklusive fastgørelser. Fastgørelser inkluderer alle udgifter til levering og indstøbning af ankerarrangementer for broautoværnet. Mængden fastsættes som den teoretiske længde målt mellem ydersceptrenes midterlinjer Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Ydelsen omfatter levering og etablering af præfabrikeret armeret betonfundament Etablering af betonfundament til autoværnsscepter, in-situ støbt Enhedsprisen skal omfatte alle omkostninger til etablering af in-situ støbt plint på eksisterende fundament. Posten omfatter samtlige ydelser i forbindelse med etablering af form, armering, iboringer og beton. For form, armering og beton henvises til TAG beskrivelse for Stillads og form HP 55, Slap armering HP 56, samt Beton HP Isolationssektion mellem overgangsstykke og vejautoværn Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til elektrisk isolering af autoværn.

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Init.: BEF EAN nr.: 5798003743059 Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Projektnavn Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1052.001 Vej og broer, nordlig strækning Entreprise 1052.002 Vej og broer, sydlig strækning København Køge >>> Greve S- Solrød S November 2012 Indhold 1052.001-1052.002

Læs mere

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej Holbækmotorvejen (M11) >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2010 Udvidelse af M11 Støjskærme

Læs mere

Ved udbud af miniudbud kan der i et vist omfang suppleres med tillægsposter som supplerer for de ting der ikke kan medtages i rammeaftaleudbuddet.

Ved udbud af miniudbud kan der i et vist omfang suppleres med tillægsposter som supplerer for de ting der ikke kan medtages i rammeaftaleudbuddet. Udkast til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Juni 2015 Ved udbud af miniudbud kan der i et vist omfang suppleres med tillægsposter som supplerer for de ting der ikke kan medtages i rammeaftaleudbuddet.

Læs mere

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Side 0.0 ANVENDELSE AF FAB... 9 1.0 PLANLÆGNING

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KUMMUNE KUJALLEQ SA ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Udgivet 01.11.2008 Overordnet ansvar: hmbm Godkendt 01.09.2008 Ansvar for indhold: xjrf Jnr.: 75-0041 Ansvar for fremstilling: nfn Antal sider i alt: 45 Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Banenorm BN1-13-2

Læs mere

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011 NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE DRIFT 12. DECEMBER 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 3 1.1 PROCEDURE FOR NEDKLASSIFICERING 3 2 4 2.1 BELÆGNING 5 2.1.1 Bituminøse belægninger

Læs mere

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE FAGBESKRIVELSE LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OM- OG TILBYGNING ELEVVÆRELSER MV. 2013 SAGS NR. 4039 DATO: 01.05.13!! ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK!! WWW.THORUPGRPPEN.DK

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade AB BLÅGÅRDSGADE 10/ BAGGESENSGADE 19 SAG NR.: 57.4003 FEBRUAR 2005 Indhold AB BLÅGÅRDSGADE 10/BAGGESENSGADE 19 INDHOLD. 0 INTRODUKTION. 2 1 HOVEDENTREPRISEN 3

Læs mere

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september 20144 0 Udgave Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

2. Sikkerhed i byggeriet

2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning Adgang til pladsen En oversigtsplan over pladsen, placeret ved indkørslen, hjælper den nyankomne til at finde vej. Her markeres

Læs mere

IT-udstyr: Busradio, passagertællesystem, billetteringsudstyr og informatikudstyr

IT-udstyr: Busradio, passagertællesystem, billetteringsudstyr og informatikudstyr Bilag 5 IT-udstyr: Busradio, passagertællesystem, billetteringsudstyr og informatikudstyr 5.1 Tekniske specifikationer og andre forhold vedrørende IT-udstyr...2 5.1.1 Indledning...2 5.1.2 IT-systemer...2

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

!! " ### $ % $ & & "" '

!!  ### $ % $ & &  ' !!" ### $% $&& ""' Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING... 3 Har du den seneste version af denne ansøgningsvejledning?... 3 Hvilke vejprojekter omfatter denne ansøgningsvejledning?... 3 Private projekter på

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Storstrømsbroen. Miljøvurdering VVM-redegørelse. Del 1 Rapport 516-2014

Storstrømsbroen. Miljøvurdering VVM-redegørelse. Del 1 Rapport 516-2014 Storstrømsbroen Miljøvurdering VVM-redegørelse Del 1 Rapport 516-2014 Storstrømsbroen Miljøvurdering VVM-redegørelse Del 1 Rapport 517-2014 Dato: Oktober 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-32-9 ISBN: 978-87-93184-31-2

Læs mere

Afvanding af sporarealer Banenorm BN1-11-1

Afvanding af sporarealer Banenorm BN1-11-1 Udgivet 01/10/2006 Overordnet ansvar: Helle Bøhl-Møller Ansvar for indhold: Berit Carlson Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Afvanding af sporarealer Banenorm Udgivet 01/10/2006 Side 1 af 44

Læs mere

Normer for Anlægsgartnerarbejde

Normer for Anlægsgartnerarbejde Normer for Anlægsgartnerarbejde Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre 1992 Normer for Anlægsgartnerarbejde 1992 Normer for Anlægsgartnerarbejde 1992 1 Forord Denne udgave af Normer for Anlægsgartnerarbejde

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØV- RIGT

SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØV- RIGT Til Energinet.dk Dokumenttype Baggrundsrapport Dato December 2014 SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØV- RIGT SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØVRIGT Revision 4 Dato 2014-12-22

Læs mere