pka Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2013 for Pensionskassen for Lasgesekretaerer Sammen giver vi mere tilbage

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "pka Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2013 for Pensionskassen for Lasgesekretaerer Sammen giver vi mere tilbage"

Transkript

1 pka Sammen giver vi mere tilbage Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2013 for Pensionskassen for Lasgesekretaerer

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metodebeskrivelse 3 3. Uddybende kommentarer til metodebeskrivelse 6 4. Afstemningsskema 7 5. Bemasrkninger til afstemningsskemaet 8 6. Ledelsens erklasring vedr. AOK og AOP 9 7. Erklaering om beregning af AOK og AOP 10 2

3 Pensionskassen for Laegesekretaerer 1. Indledning Fra og med aret 2011 kan medlemmerne pa deres egne sider pa pka.dk se oplysninger om AOK og Aop. AOK er et kronebel0b - Arlige Omkostninger i Kroner. AOP er en procent og er de arlige omkostninger i kroner i procent af det enkelte medlems opsparing ultimo aret. Her beskrives den metode, der er anvendt til opg0relsen af AOK og AOP. Metoden og beskrivelsen af den f0lger en branchestandard fastsat af Forsikring & Pension. Beskrivelsen bestir af to dele, en metodebeskrivelse, hvor der redeg0res for de omkostningstyper, der indgar i medlemmets AOK og AOP, og et afstemningsskema, hvor medlemmernes samlede AOK sammenholdes med de totale faktiske omkostninger 1 pensionskassen. 2. Metodebeskrivelse Alle pensionsordningerne i pensionskassen er gennemsnitsrenteordninger. Omkostningselement Metode/kilde Fordelingsnogle De samlede administrationsomkostninger Administrationsomkostninaer ookraavet hos det enkelte medlem: Omfatter et %-fradrag i medlemmets bidrag eller en stykomkostning, som fratraekkes medlemmets reserve. Bel0bene er efter bonus. Gruppeliv: For medlemmer med en gruppelivsordning omfatter bel0bet tillige betaling for administration heraf i selskabet PKA+ Bel0bet opg0res pr. medlem og er saledes allerede fordelt. Omkostnings- og risikoresultat Indirekte administrationsomkostninaer: PKA-pensionskasserne administreres af PKA A/S,. Pensionskassens forholdsmaessige andel af resultat af primasr drift i PKA A/S, som fremgar af selskabets arsrapport, indregnes under dette punkt Resultat af outsourcing i naeste led, herunder resultat af Forca A/S, indregnes ikke. Omkostninasresuitat: Beregnes ud fra poster i pensionskassens arsrapport og svarer til forskellen mellem summen af de direkte omkostninger, der traskkes fra medlemmerne og pensions kassens faktiske administrationsomkostninger Fordeles til det enkelte medlem ud fra medlemmets andel af de samlede %-fradrag og stykomkostninger opkraavet hos de enkelte medlemmer Fordeles til det enkelte medlem ud fra medlemmets andel af de samlede %-fradrag og stykomkostninger opkraevet hos de enkelte medlemmer 3

4 Pensionskassen for Laegesekretaerer Omkostningselement Metode/kilde Fordelingsnogle De samlede investeringsomkostninger Risikoresultat: Indregnes ikke i AOK/AOP Alle investeringsomkostninger er indirekte, idet rentetilskrivningen til det enkelte medlem sker efter, at investeringsomkostningerne er fratrukket. I praksis sker det ved tilskrivning af en kontorente. Fordeles til det enkelte medlem ud fra medlemmets gennemsnitlige reserve Inden fordeling til de enkelte medlemmer fraregnes investeringsomkostningerne knyttet til egenkapitalen og saerlige bonushensaettelser i de samlede investe ringsomkostninger. De samlede investeringsomkostninger bestir af resultatposten i pensionskassens arsrapport "Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed", som indeholder managerhonorarer til kapitalforvaltere, direkte handelsomkostninger, depotgebyrer, portef0ljeadministrationshonorar til PKA A/S samt egne omkostninger til radgivning vedr0rende investeringsaktiver. Hertil kommer: Obliaationer oo aktier: Eksternt administrerede udenlandske investerinasforeninqer: Omkostninger til management fee mv. beregnes pa basis af den gennemsnitlige markedsvaerdi i den enkelte forening og den kontraktfastsatte fee sats. Derudover anvendes Forsikring & Pensions tillasg til investeringsforeninger som sk0n for bl.a. handelsomkostninger i investeringsforeningen. For de investeringsforeninger, hvor PKA har adgang til samtlige faktiske omkost ninger, anvendes disse. I tilfeelde hvor der opkraeves performance fee, rekvireres dette direkte fra foreningen. 4

5 Pensionskassen for Lasgesekretaerer Omkostningselement Metode/kilde Fordelingsnogle Fonde baseret ds tilsaan: Fonde samt fonde af fonde indenfor unoterede aktier, udenlandske eiendomme, infrastruktur, skov oa landbrua: Omkostninger for alle fonde beregnes ved hjaelp af Forsikring & Pensions standardsatser. Beregningen sker pa baggrund af forudsaetninger om bl.a. investeringsperiode, holdingperiode, forventet afkast og carry. Fonde baseret d andet end tilsaan oa Afledte finansielle instrumenter samt Strukturerede orodukter - Absolut afkast strateaier: Omkostninger rekvireres fra de eksterne managere. I tilfaelde hvor dette ikke kan lade sig g0re, opgores omkostninger pa basis af de indgaede kontrakter og data vedr. hovedstole og fee satser. Risikoforrentning til al basiskapital Garantibetaling Maegleromkostninger Direkte eiede investerinaer -Eiendomme oa Infrastrukturaktiver: Omfatter omkostninger ved at foretage og afhaende investeringer, dvs. bygherreradgivning, ejendomsmaegler samt advokatog revisoromkostninger. Derudover indbefatter det indirekte betalte portef0ljeadministrationsomkostninger til ejendomsaktieselskaber og vindm0lleselskaber. Eaenkaoital: Arets tilstraebte risikoforrentning, som beregnes i forbindelse med udarbejdelse af pensionskassens arsrapport Sserlioe bonushensaetteiser: Arets tilstraebte risikoforrentning til de sasrlige bonushensaetteiser (MediemsKapital), som beregnes i forbindelse med udarbejdelse af pensionskassens arsrap port Pensionskassen anvender ikke garantibe taling Pensionskassen anvender ikke masglere Fordeles til det enkelte medlem ud fra medlemmets gennemsnitlige reserve Fordeles til det enkelte medlem ud fra medlemmets gennemsnitlige reserve 5

6 Pensionskassen for Laegesekretaarer 3. Uddybende kommentarer til metodebeskrivelse Procentfradraget af medlemmets bidrag og stykomkostninger, der fratraakkes medlemmets reserve, som direkte administrationsomkostninger, er anmeldt til Finanstilsynet. Den tilstraebte risikoforrentning af egenkapitalen og saerlige bonushensasttelser er anmeldt til Finanstilsynet. Ved den gennemsnitlige reserve forstas 0,5 gange (reserven prime aret + reserven ultimo aret). For et medlem, der er udtradt i l0bet af aret, er den gennemsnitlige reserve opgjort som 0,5 gange reserven primo aret. For et medlem, der er indtradt i l0bet af aret, er den gennemsnitlige reserve opgjort som 0,5 gange reserven ultimo aret. 6

7 Pensionskassen for Laegesekretaerer 4. Afstemningsskema Posteme vedr0rer regnskabsaret Nr. la Summen af AOK oplyst til medlemmerne lb Summen af AOK for medlemmer oph0rt i aret 360 1c Summen af AOK for bestande, hvor AOK ikke 0 er relevant Id Summen af ikke oplyst AOK 5 1 Summen af AOK til medlemmerne Omkostningspost 2 Administrationsomkostninger jf. resultatopg0- Gennemsnitrente t.kr. Markedsrente t.kr. Sum t.kr relsen 3 Leje af domicilejendom Maagleromkostninger Forsikringsmasssige omkostninger i driftsselskaber Administrationsomkostninger hos eksterne 0 0 Ieverand0rer af forsikringsydelser 7 Omkostninger vedr. SUL-forsikringer jf. 0 0 regnskabet 8 Over-/underskud pa administrations- og 0 0 erhvervelsesomkostninger, som deekkes af basiskapitaien (modregningspost) 9 Investeringsomkostninger, jf. resultatopg0relsen 10 0vrige investeringsomkostninger i fonde, datterselskaber, investeringsforeninger m.v. 11 Over/underskud pa investeringsomkostninger som daskkes af basiskapitalen(modregningspost) 12 Investeringsomkostninger, som vedr0rer basiskapitaien (modregningspost) 13 Risikoforrentning Garantlbetalinger a Omkostningsresultat b Risikoresultat vrige omkostninger alt Forskellen mellem 1 og

8 Pensionskassen for Lasgesekretaerer 5. Bemaerkninger til afstemningsskemaet Punkt la Dette bel0b udg0r summen af AOK for alle medlemmer, der er omfattet af beregningerne ultimo aret Punkt lb Bel0bet vedr0rer de medlemmer, der optwte som medlemmer i aret Punkt 1c AOK er relevant for alle pensionskassens medlemmer Punkt Id Et Mile antal medlemmers pensionsordnlnger er ikke fuldt ud systemunderst0ttede, og disse medlemmer far mldlertidlgt ikke oplyst AOK og AOP. AOK for disse medlemmer er opgjort sk0nsmaassigt Punkt 2 Posten indeholder administrations- og erhvervelsesomkostninger, jf. resultatopg0relsen 1 arsrapporten Punkt 3 Posten er ikke relevant for pensionskassen Punkt 4 Posten er ikke relevant for pensionskassen Punkt 5 Posten vedr0rer en forholdsmasssig andel af resultat af primaer drift i PKA A/S, der varetager administrationen for PKA-pensionskasserne Punkt 6 Posten er ikke relevant for pensionskassen Punkt 7 Posten er ikke relevant for pensionskassen Punkt 8 Posten er ikke relevant for pensionskassen Punkt 9 Investeringsomkostningerne bestir dels af interne investeringsomkostninger dels af investeringsomkostninger i fonde, datterselskaber, investeringsforeninger mv. Punkt 9 indeholder de interne investeringsomkostninger, som svarertil regnskabspdst 2.7 i arsrapporten "Administratlonsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed" Punkt 10 Posten indeholder investeringsomkostninger i fonde, datterselskaber, investeringsfor eninger mv. som ikke indgar i regnskabspost arsrapporten. Disse er beregnet efter principper fastsat af Forsikring og Pension Punkt 11 Posten er ikke relevant for pensionskassen Punkt 12 Posten Indeholder basiskapitalens (egenkapitalen og saerlige bonushensaettelser) andel af investeringsomkostningerne i punkt 9 og 10 og opg0res som forholdet mellem arets gennemsnitlige basiskapital og summen af arets gennemsnitlige pensionshensaattelser, erstatningshensaettelser, kollektivt bonuspotentiale og basiskapital Punkt 13 Risikoforrentningen er det ekstra afkast, som egenkapitalen og saerlige bonushensaettel ser far for den risiko, de baerer. Risikoforrentningen udg0r den tilstraebte forrentning, og der tages ikke h0ide for, at der i et enkelt ar ikke kan overf0res den tilstraebte forrentning til egenkapitalen og saerlige bonushensaettelser, imod at bel0bet overf0res i senere ar. Dette er valgt for at sikre en jaevn og sammenlignelig udvikling i AOK og AOP over arene Punkt 14 Pensionskassen anvender ikke betaling for garanti. Punkt 15a Omkostnlngsresultatet indgar ikke i de samlede omkostninger i denne oversigt, idet resultatet ikke tildeles egenkapitalen eller de saerlige bonushensaettelser Punkt 15b Risikoresulatet indgar ikke. Det er i overensstemmelse med LP-Information 52/13 ved positivt risikoresultat Punkt 16 Der er ikke 0vrige omkostninger Punkt 18 Forskellen mellem AOK opgjort for hele pensionskassen ultimo 2013 og summen af AOK for de enkelte medlemmer skyldes, at opg0relsen pr. medlem indeholder asndringer indtruffet efter arsafslutningen for

9 Pensionskassen for Laegesekretasrer 6. Ledelsens erklaering vedr. AOK og AOP Pensionskassen har dags dato behandlet og godkendt pensionskassens metodebeskrivelse og afstemningsskema for regnskabsaret Det er vores opfattelse, at metodebeskhvelsen og afstemningsskemaet er udarbejdet i overensstemmelse med den gaeldende henstilling fra Forsikring & Pensions bestyrelse bortset fra at egenkapitalen og de saerlige bonushensaettelsers tilstraebte risikoforrentning for aret indregnes i AOK uanset at belobet f0rst betales i senere ar. Det er endvidere vores opfattelse, at beregningen af AOK og AOP samt de metodemasssige valg, som der er redegjort for i metodebeskriveisen, er i overensstemmelse med den gaaldende henstil ling fra Forsikring & Pensions bestyrelse bortset fra ovennaevnte forhold. Endelig er der vores opfattelse, at afstemningen mellem summen af de kundespecifikke AOK'er og arsregnskabet samt pensionskassens 0vrige registreringer er udarbejdet i overensstemmelse med den geeldende henstilling fra Forsikring & Pensions bestyrelse bortset fra ovennaevnte forhold. Hellerup, den 9. maj 2014 Pensionskassen for Laegesekretaerer Morten Lund Madsen Direkt0r 9

10 Pensionskassen for Laagesekretaerer 7. Erklaering om beregning af AOK og AOP Til ledelsen i Pensionskassen for Laegesekretaerer Vi har i overensstemmelse med Forsikring og Pensions henstilling i LP-information 52/13 foretaget en gennemgang af metodebeskrivelse, afstemningsskema og beregning af omkostningselementer ved opgorelse af AOK (arlige omkostninger i kroner) og AOP (arlige omkostnlnger i procent) for Pensionskassen for Laegesekretaerer for Ledelsen har ansvaret for, at metodebeskrivelsen, afstemningsskemaet samt beregning og fordeling af omkostningselementer ved opgorelsen af AOK og AOP er udarbejdet 1 overensstemmel se med LP-information 52/13. Vores ansvar er pa baggrund af vores gennemgang alene at udtrykke en konklusion om, hvorvidt pensionskassens beregning af omkostningselementer ved opgorelse af AOK og AOP er foretaget i overensstemmelse med den udarbejdede metodebeskrivelse og pensionskassens ovrige registreringer. Pensionskassens metodebeskrivelse og afstemningsskema er dateret den 9. maj Det udforte arbejde VI har udfort vores arbejde i overensstemmelse med den Internationale standard om erklasringsopgaver med sikkerhed ISAE 3000 DK og yderligere krav ifolge dansk revisorlovning samt 1 overens stemmelse med vejledningen I LP-information 52/13 fra Forsikring og Pension med henblik pa at opna begrasnset sikkerhed for, at pensionskassens beregning af omkostningselementer ved opgorelse af AOK og AOP er foretaget i overensstemmelse med den udarbejdede metodebeskrivel se og pensionskassens ovrige registreringer. Det udf0rte arbejde er foretaget ved hjaslp af begraensede stikprover, interviews og proceduregennemgang og vi har herunder paset, om «Pensionskassen beregner omkostningselementerne, herunder AOK og AOP, pa den made, som pensionskassen har beskrevet i metodebeskrivelsen, «> Der er overensstemmelse mellem de oplysninger, som fremgar af afstemningsskemaet og arsregnskabet 2013 samt pensionskassens 0vrige registreringer, o De metodemaessige valg, som pensionskassen har redegjort for i metodebeskrivelsen, er anvendt i afstemningsskemaet, o Pensionskassen har udarbejdet en afstemning af, at samtlige opgjorte omkostninger er fordelt pa pensionskassens medlemmer, samt at Pensionskassen har godtgjort, at det AOK og AOP som det enkelte medlem oplyses om, svarertil de omkostninger, som pensionskassen beregningsmaessigt harpalignet medlemmet. Det udforte arbejde har ikke omfattet: «Kontrol af fordelingen af de opgjorte omkostninger mellem de enkelte medlemmer samt det enkelte medlems oplysninger om AOK og AOP. 10

11 Pensionskassen for Laegesekreteerer Konklusion Ved det udf0rte arbejde er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at pensionskassens beregning af omkostningselementer ved opg0relse af AOK og AOP ikke i al vaesentlighed er foretaget i overensstemmelse med den udarbejdede metodebeskrivelse, afstemningsskema og pensionskassens 0vrige registreringer. K0benhavn( den 12. maj 2014 Deloitte Statsautoriseret revisionspartnerselskab Statsautoriseret revisor 11

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning Indledning 2 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelsen, den kvalitative del. 3 Afstemningsskemaet, 5 Erklæringer Pensionskassens

Læs mere

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse 2013. Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse 2013. Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14 ÅOP og ÅOK metodebeskrivelse 2013 Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14 20. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Overblik... 3 3 ÅOK - opsparing... 4 3.1 Direkte omkostninger...

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III.

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version III Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold Side 1. Introduktion

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Pensionskassens ordinære generalforsamling den 28. april 2015 Som dirigent: CVR 10 49 68 37 Indholdsfortegnelse Side Pensionskasseoplysninger

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

NwrBrand Forsikring G/S. Arsrapport for 2014

NwrBrand Forsikring G/S. Arsrapport for 2014 NwrBrand.dk 4 samarbejde med Topdanmark NwrBrand Forsikring G/S Arsrapport for 2014 CVR-nr. 17 34 25 17 Indholdsfortegnelse Side Pfitegninger Ledelsespategning 1 Den uafheengige revisors erklringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

B~LAG ~~ ~~ ~~ Vattenfall Vindkraft Klim P/S under stiftelse. Udkast til /~bningsbalance pr. #. [juni] 2015

B~LAG ~~ ~~ ~~ Vattenfall Vindkraft Klim P/S under stiftelse. Udkast til /~bningsbalance pr. #. [juni] 2015 B~LAG ~~ ~~ ~~ Vattenfall Vindkraft Klim P/S under stiftelse Udkast til /~bningsbalance pr. #. [juni] 2015 Baseret pa budgettal pr. 23/02 2015 saledes som disse er indarbejdet i prospekt Godkendt p9 selskabets

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Deloitte. UU-center Syd. Revisionsprotokollat til arsregnskab 2012

Deloitte. UU-center Syd. Revisionsprotokollat til arsregnskab 2012 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revision spartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 Kebenhavn C Telefon 36102030 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk UU-center Syd Revisionsprotokollat

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2014

FORSTÅ DIN PENSION November 2014 FORSTÅ DIN PENSION November 2014 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2008

DANICA PENSION I Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal Resume Markedsudviklingen Nye tiltag i 2008 Kunder og service Udenlandske aktiviteter Risikostyring Investeringsstrategi

Læs mere

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013 NærBrand.dk -; samarbejde med TopdMmartc:.. Genpart til Erhvervsstyrelsen Postboks 621 0900 København C NærBrand Forsikring G/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17342517 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Årsrapport 2014. Via Venture Partners Fond I K/S. Cvr. nr. 29 30 75 71. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. Via Venture Partners Fond I K/S. Cvr. nr. 29 30 75 71. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Via Venture Partners Fond I K/S Cvr. nr. 29 30 75 71 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 4. februar 2015 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Årsrapport 2006 Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Kommunernes Arbejdsskadeforsikring tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring efter Lov om arbejdsskadeforsikring for danske og grønlandske kommuner,

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Årsregnskab og nøgletal... 15 Oplysninger om bestyrelsens hverv i andre virksomheder

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 7 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 8 Vision...

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Bilag 2 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere