December Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade Rønne Telefon Fax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk"

Transkript

1 December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade Rønne Telefon Fax

2 Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er omfattet af lov nr. 391 af og ved Lov nr. 437 af Et par ord til indledning Bornholms Brands ejerskifteforsikring er udfærdiget i henhold til Lov om Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. (Lov nr. 391) en lov som folketinget vedtog den med ikrafttræden den , og som senest er ændret ved Lov nr. 437 af I denne lov er det bl.a. bestemt, at en sælger som hovedregel kan frigøre sig for det 20-årige mangelansvar. Dette kræver at sælger, inden købsaftalens indgåelse (dog senest inden køberens afgivelse af købstilbud), over for køber, dels fremlægger en tilstandsrapport om ejendommens fysiske tilstand udarbejdet af en af Boligministeriet beskikket bygningssagkyndig, dels fremlægger et tilbud på en ejerskifteforsikring over for køber, der opfylder lovens minimumkrav med hensyn til dækningsomfanget eller afslag på, at der ikke kan oprettes en ejerskifteforsikring for ejendommen. I øvrigt henvises til loven. Ejerskifteforsikringen kan oprettes sammen med den almindelige hus- eller fritidshusforsikring hos Bornholms Brand. Forsikringen er udstedt på baggrund af den udarbejdede tilstandsrapport. Tilstandsrapporten betragtes som et tillæg til Ejerskifteforsikringen. Ønskes der nærmere oplysninger, er Bornholms Brand til tjeneste. Venlig hilsen Bornholms Brandforsikring Side 2 af 7

3 Ejerskifteforsikring I tilknytning til Lov om Forsikringsaftaler 1. Hvem er sikret. Sikret er den i policen navngivne forsikringstager. 2. Hvad er omfattet af forsikringen. A. Forsikringen omfatter alle bygninger på ejendommen, medmindre det fremgår af tilstandsrapporten, at bygningen ikke er undersøgt af den bygningssagkyndige. Hvidevarer er omfattet af forsikringen, hvis de udgør en del af bygningen. B. Forhold uden for selve bygningen samt udendørs svømmebassiner og dertil hørende pumper og installationer, markiser, antenner eller andre forhold, som ikke er omfattet af huseftersynet, er ikke omfattet. 3. Hvilke skader dækker forsikringen. A. Forsikringen dækker skader / skaderisici, som var til stede, da sikrede overtog ejendommen, og som konstateres og anmeldes i forsikringstiden. B. Forsikringen dækker udbedring af aktuelle bygningsskader (en fysisk forandring) samt fysiske forhold ved bygningerne, der giver nærliggende risiko for skader på de forsikrede bygninger eller bygningsdele. Ved bygningsskade forstås brud, lækage, deformering, svækkelse, revnedannelse, ødelæggelse eller andre fysiske forhold i bygningen, der nedsætter bygningernes værdi eller brugbarhed nævneværdigt i forhold til tilsvarende intakte bygninger af samme alder i almindelig god vedligeholdelsesstand. Manglende bygningsdele kan være en skade. C. Forsikringen dækker også, når der ud fra en byggeteknisk vurdering er nærliggende risiko for, at der erfaringsmæssigt vil udvikle sig en skade, hvis der ikke sættes ind med særligt omfattende vedligeholdelsesarbejder eller andre forebyggende foranstaltninger. 4. Hvilke skader dækkes ikke. A. Forhold, som er nævnt i tilstandsrapporten, medmindre forholdet er klart, forkert beskrevet i rapporten. Et forhold anses for klart forkert beskrevet, hvis beskrivelsen er misvisende eller klart ufyldestgørende, således at sikrede ikke på grundlag af rapporten har haft mulighed for at tage forholdets reelle karakter, omfang eller betydning i betragtning. B. Skader, der er dækket af en anden forsikring, fx bygningsforsikring. C. Bygningens funktionsforhold (planløsning, indretning m.v. og almindelig brugbarhed i øvrigt), forhold vedrørende bygningens overensstemmelse med servitutter eller lovlighed i henhold til offentligretlige forskrifter samt æstetiske eller arkitektoniske forhold. Er der som følge af det pågældende forhold sket en skade på bygningen eller er der nærliggende risiko for skade i henhold til vilkårenes punkt 3 dækkes skaden. Side 3 af 7

4 Ejerskifteforsikring - i tilknytning til Lov om Forsikringsaftaler D. Forhold, som det godtgøres, at sikrede havde kendskab til, før sikrede overtog eller på lignende måde fik rådighed over ejendommen. E. Skader og nærliggende risiko for skader i en bygningsdel, hvis det er anført i tilstandsrapporten, at den pågældende bygningsdel skønnes at være gjort utilgængelig for den bygningssagkyndige i forbindelse med bygningsgennemgangen, fx tillukkede lemme og placering af møbler over kryberumslemme. F. Forhold, som sikrede enten har fået dækket i henhold til en garanti eller har undladt at kræve dækket i henhold til tredjemands garanti, fx i forhold til sælger eller i henhold til de entrepriseretlige regler. G. Forhold, der alene består i sædvanligt slid eller bygningens manglende vedligeholdelse. Er der som følge af det pågældende forhold sket en skade på bygningen, eller er der nærliggende risiko for skade på bygningen dækkes følgeskaden. H. Forhold, der alene består i udløb af konstruktioners eller materialers samt bygningsdeles sædvanlige levetid. I. Skader, der er forårsaget af forhold, som sikrede på grundlag af oplysninger i tilstandsrapporten burde have udbedret, hvis skaden i så fald ikke var opstået. J. Skader / følgeskader, der er opstået, efter at udbedring af en tilsvarende skade er blevet dækket, hvis sikrede i forbindelse hermed blev gjort opmærksom på, at en tilsvarende skade kunne opstå igen, hvis årsagen til skaden ikke blev udbedret eller fjernet. K. Bagatelagtige forhold, der er umiddelbart synlige for en ikke-sagkyndig køber. 5. Anmeldelse af bygningsskade. Bygningsskaden skal være konstateret og skriftligt anmeldt til Bornholms Brand i forsikringsperioden. Sikrede skal anmelde skaden, snarest muligt efter af sikrede får kendskab til skaden. Sikrede skal så vidt muligt afværge eller begrænse skade. Udbedring af skaden må ikke finde sted, før Bornholms Brand skriftligt har accepteret dette, ligesom Bornholms Brand skal godkende udbedringsmetoden. 6. Erstatningsopgørelse. A. Erstatningen beregnes som nyværdierstatning. Ved nyværdi forstås det beløb, det på skadestidspunktet vil koste at genoprette det beskadigede som nyt på samme sted og med samme byggemåde. Ved erstatningens fastsættelse betales der ikke for dyrere byggematerialer og tilbehør end det beskadigede og højst med et beløb for byggematerialer, tilbehør og byggemetoder, der er almindeligt anvendt på anmeldelsestidspunktet. Ejerskifteforsikring - i tilknytning til Lov om Forsikringsaftaler Side 4 af 7

5 Såfremt det skaderamte ikke kan genanskaffes, opgøres erstatningen til, hvad det koster at udskifte dette med tilsvarende i samme standard, og som er almindeligt anvendt på anmeldelsestidspunktet. Var det beskadigede på grund af slid og ælde forringet med mere end 30% i forhold til nyværdien, kan erstatningen fastsættes under hensyn til denne værdiforringelse. Der ydes ikke erstatning for eventuel tab som følge af farveforskelle eller andre forskelle mellem erstattede genstande / bygningsdele og det ubeskadigede. Bornholms Brand har kun pligt til at udbetale erstatning, hvis det pågældende forhold udbedres evt. ved genanskaffelse eller udskiftning med noget tilsvarende. 7. Følgeudgifter. I forbindelse med bygningsskade for hvilken, der er dækning under denne forsikring betales tillige rimelige, nødvendige merudgifter ved: A. Redning og bevaring af de forsikrede genstande samt fjernelse af bygningsrester, der ifølge skadeopgørelse ikke kan anvendes. B. Ud- og indflytning og opmagasinering af indbo som følge af, at ejendommen må fraflyttes, dog højst i 12 måneder. C. Fraflytning af egen privatbolig samt genhusning dog højst i 12 måneder. Disse udgifter erstattes udover forsik- Ejerskifteforsikring - i tilknytning til Lov om Forsikringsaftaler ringssummen. D. Øvrige indirekte tab er ikke dækket. 8. Forsikringssum. Det samlede erstatningsbeløb som udbetales kan ikke overstige den kontante købesum for ejendommen med fradrag af den offentligt fastsatte grundværdi ved forsikringens ikrafttræden, uanset antallet af forsikringsbegivenheder i forsikringens samlede løbetid. 9. Selvrisiko. Ejerskifteforsikringen har den selvrisiko, der står anført i policen. Selvrisikoen fratrækkes i erstatningsudbetalingen. I den 5-årige eller 10-årige forsikringsperiode kan den samlede selvrisiko dog ikke overstige kr ekskl. selvrisiko for hårde hvidevarer. For skader på hårde hvidevarer gælder der en selvrisiko på kr Indeksregulering af selvrisiko. Selvrisikobeløb indeksreguleres hvert 3. år pr. 1. januar efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks, jf. Lov om beregning af et nettoprisindeks. Reguleringen sker første gang pr. 1. januar Denne regulering sker på grundlag af den årlige procentvise ændring i nettoprisindekset beregnet ud fra indekset i september måned. Side 5 af 7

6 Det regulerede beløb afrundes opad til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 1000, og sker på grundlag af det på reguleringstidspunktet gældende beløb før afrunding. Justitsministeren bekendtgør hvert 3. år det afrundede beløbs størrelse. 11. Regres. I det omfang Bornholms Brand udbetaler erstatning, indtræder Bornholms Brand i sikredes ret. 12. Forsikringens ikrafttræden og ophør. Ejerskifteforsikringen træder ikraft fra den i policen anførte ikrafttrædelsesdato. Forsikringen gælder indtil 5-årsdagen eller indtil 10-årsdagen (se policen) fra ikrafttrædelsesdatoen, hvor den udløber uden særlig meddelelse herom. Forsikringen kan ikke opsiges før dette tidspunkt, se dog pkt. 13. Er dækningsperioden 5 år, kan forsikringen forlænges i yderligere 5 år, medmindre ejendommen ikke er forsvarligt vedligeholdt. Nærmere aftale om forlængelse skal træffes med Bornholms Brand. 13. Ejerskifte. Forsikringen ophører ved ejerskifte, og dækker ikke i forhold til den nye ejer, panthaver eller andre tredjemænd efter ejerskiftet. Ønsker den nye ejer at oprette en ejerskifteforsikring hos Bornholms Brand, skal vi kontaktes. I tilfælde af ejerskifte, der sker før forsikringens ophørstidspunkt, tilbagebetaler Bornholms Brand præmien for den resterende del af forsikrings perioden efter følgende regler: inden for 1 år efter dens ikrafttræden tilbagebetales 40% af den betalte præmie inden for 2 år, 30% inden for 3 år, 15% inden for 4 år, 10% inden for 5 år, 5% Dette gælder også, selvom forsikringer er oprettet med en 10-årige dækningsperiode. 14. Forsikringens betaling. Præmien fastsættes efter Bornholms Brands gældende tarif og forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttrædelse. Sammen med præmien opkræves tillige stempelafgift til staten og andre udgifter til det offentlige i henhold til gældende lov. Præmien, der dækker den samlede 5- årige eller 10-årige periode, opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag. Betales præmien ikke rettidigt, opkræves et gebyr, som fastsættes af Bornholms Brand. Betales præmien ikke inden for den frist, der er anført i rykkerskrivelsen fra Bornholms Brand, ophører forsikringen. Side 6 af 7

7 Ejerskifteforsikring - i tilknytning til Lov om Forsikringsaftaler 15. Ankenævn. Er der opstået uoverensstemmelse mellem sikrede og Bornholms Brand om forsikringsforholdet, og fører en fornyet skriftlig henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat, kan sikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf.: (mellem ) Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Gebyret betales tilbage, hvis sikrede helt eller delvist får medhold i klagen, hvis klagen afvises, eller hvis klageren selv tilbagekalder klagen. Klageskema og girokort til brug for gebyrindbetalingen kan rekvireres hos. 1. Bornholms Brands hovedkontor. 2. Ankenævnet for Forsikring. 3. Forbrugerrådet Fiolstræde København K. Tlf Juridisk eller anden sagkyndig bistand. Eventuelle udgifter til advokat eller anden sagkyndig bistand dækkes ikke af ejerskifteforsikringen. Fortrydelsesret. Efter kapitel 4a i Lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som er ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor De har forsikringsvilkårene i hænde. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor De har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, hvis De har fået forsikringsvilkårene i hænde før dette tidspunkt. Hvis De fx modtager forsikringsvilkårene mandag den 1., har De frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en lørdag, en søndag, en helligdag eller grundlovsdagen den 5. juni kan De vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder De? Inden fortrydelsesfristens udløb skal De underrette Bornholms Brand om, at De har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at De sender brevet inden fristens udløb. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De fx sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om at De har fortrudt aftalen skal gives til: Bornholms Brandforsikring A/S, Tornegade 8, 3700 Rønne Side 7 af 7

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 5-årig Forsikringsbetingelser nr. E11 1. maj 2012

Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 5-årig Forsikringsbetingelser nr. E11 1. maj 2012 Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 5-årig Forsikringsbetingelser nr. E11 1. maj 2012 1. Hvem er sikret på policen Sikret på policen er den i policen oplyste forsikringstager (køber). 2. Hvad er

Læs mere

Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08

Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08 Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra dækning

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.1.1.13 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra dækning 5. Erstatningsberegning

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.1.1.15 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra dækning 5. Erstatningsberegning

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 14-08-2014 Houvej 54, 5953 Tranekær Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 08-05-2015 Thistedvej 82, 9400 Nørresundby Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 04-05-2015 P A Wedels Vej 2, 5881 Skårup Fyn Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen

Læs mere

27-11-2014. Østerbro 31, 5985 Søby Ærø. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

27-11-2014. Østerbro 31, 5985 Søby Ærø. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med ARNE BIRK v/ Søren Thomsen 27-11-2014 Østerbro

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 15-01-2015 Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø Ejendomsmægleren

Læs mere

11-03-2015. Ulsevej 28, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

11-03-2015. Ulsevej 28, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Ejendomsmæglerfirmaet, Knud Pedersen, DanBolig

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 03-04-2014 Birketinget 8, 8000 Århus C Ejendomsmægleren har

Læs mere

Vilkår for. Byggeskadeforsikring. 6636-1 Marts 2008

Vilkår for. Byggeskadeforsikring. 6636-1 Marts 2008 Vi Vilkår for Byggeskadeforsikring 6636-1 Marts 2008 Byggeskadeforsikring Det følger af Byggelovens 25 A, at entreprenør/bygherre sammen med ansøgning om byggetilladelse skal vedlægge et tilbud på byggeskadeforsikring.

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De

Læs mere

Byggeskadeforsikring

Byggeskadeforsikring Betingelser Byggeskadeforsikring Administration: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Marskvej 27, 4700 Næstved Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr

Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr Betingelser Property Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003 Camping-teltvognforsikring Version 1105003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-17 Side 6 Kaskodækning Afsnit 18-23 Side 7 Branddækning Afsnit 24-28 Side

Læs mere

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder:

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder: Betingelser Property Hus Fritidshus Privat indbo Coverholder: Husejernes Forsikring Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MOTORKØRETØJ i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende dækninger, når

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 HUSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledende bemærkninger...3 Hvilke personer dækker forsikringen?...3 Hvor dækker forsikringen?...3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen?...3 Dækninger....3

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr. 01-2012-NLB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Betingelser for Property. Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring

Betingelser for Property. Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring Betingelser for Property Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring Administration: IDL Forsikring Assurance Agentur A/S Baldersbuen 17 DK-2640 Hedehusene, Denmark

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Villaforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Ny 6301-2011 Storstrøms

Læs mere