Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr Ejerskifteforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring"

Transkript

1 Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 5047

2 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Hvem er dækket? 3 2 Ved skade 3 3 Anden forsikring 3 4 Opkrævning af præmie og afgifter 3 5 Forsikringens varighed og opsigelse 3 6 Ved uoverensstemmelse 3 7 Lovgivning 4 8 Medlemskab af Alm Brand af 1792 fmba 4 2 Ejerskifteforsikring 3 Udvidet dækning 15 Forsikringens dækningsomfang 6 16 Installationernes funktion 6 17 Installationernes lovlighed 6 18 Bygningens lovlighed 6 19 Undtagelser 6 20 Erstatningsopgørelse 6 Fortrydelsesret 7 9 Forsikringens dækningsomfang 4 10 Hvad er en skade? 4 11 Hvilke forhold og skader er ikke dækket? 4 12 Selvrisiko 5 13 Flytteomkostninger og merudgifter ved fraflytning 5 14 Erstatning Ejerskifteforsikring

3 Afsnit 1 Fællesbestemmelser Side 3 Fortrydelsesret ved nytegning Efter forsikringsaftalelovens 34i har forsikringstageren fortrydelsesret Se side 7 1 Hvem er dækket? Sikret er alene forsikringstageren i egenskab af ejer af den på policen forsikrede ejendom 2 Ved skade 21 Enhver skade, der kan være dækket af forsikringen, skal hurtigst muligt anmeldes til Alm Brand 22 Udbedring af skade, nedrivning eller fjernelse af beskadigede rester og genstande må ikke finde sted før Alm Brand skriftligt har accepteret dette 3 Anden forsikring Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring også er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold denne forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne 4 Opkrævning af præmie og afgifter 41 Præmien opkræves over giro med tillæg af porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr Hvis præmien ikke betales senest på den på opkrævningen angivne sidste rettidige betalingsdag, ophører forsikringen uden videre Forsikringsaftalen kan herefter alene bringes til at løbe på ny, hvis følgende betingelser er opfyldt: - Den forsinkede betaling skal skyldes uforudsete hindringer, som ikke kan bebrejdes dig - Der skal samtidig foreligge omstændigheder der gør, at det ikke er rimeligt, at du bærer risikoen for den sene betaling Det kan feks være tilfældet, såfremt forsinkelsen skyldes pludselig alvorlig sygdom hos dig eller hos dine nære pårørende Pengemangel er ikke en undskyldelig omstændighed Forsikringen går i dækning dagen efter, at betaling sker, såfremt: - Betalingen foretages hurtigst muligt efter betalingshindringens ophør - Betalingen omfatter den fulde manglende præmie inkl renter og omkostninger (rykkergebyr mv) - Betalingen sker inden 3 måneder efter, at forsikringsaftalen er ophørt 42 Præmien betales på en gang Ved ejerskifte i forsikringstiden tilbagebetales præmien således: 0-1 år 40 % af præmien 1-2 år 25 % af præmien 2-3 år 15 % af præmien 3-4 år 5 % af præmien 4 - år 0 % af præmien Tilbagebetalingen sker på samme måde, uanset om forsikringen er tegnet for en fem- eller tiårig periode 43 Stempelafgift til staten berigtiges i henhold til stempellovens regler og opkræves sammen med præmien 44 Præmien vil endvidere blive tillagt de afgifter, Alm Brand er lovgivningsmæssigt forpligtet til at opkræve Beløbene vil fremgå af præmieopkrævningen 45 Alm Brand er berettiget til at opkræve gebyrer til dækning af de omkostninger, der er forbundet med udbetalinger, udfærdigelse og fremsendelse af dokumenter, opkrævninger, besigtigelser, taksationer og yderligere ydelser i forbindelse med varetagelse af kundeforholdet De til enhver tid gældende gebyrer kan ses på wwwalmbranddk, ligesom de kan oplyses ved telefonisk og personlig henvendelse til Alm Brand 5 Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen ophører uden opsigelse på den i policen nævnte ophørsdato eller ved ejerskifte forinden Er forsikringen tegnet for 5 år, kan aftalen - efter fornyet besigtigelse af ejendommen - forlænges med yderligere 5 år, medmindre ejendommen ikke er tilstrækkelig vedligeholdt 6 Ved uoverensstemmelse Opstår der uoverensstemmelse mellem sikrede og Alm Brand, og har sikrede ikke opnået et tilfredsstillende resultat efter fornyet henvendelse til Alm Brand, kan sikrede klage til Ankenævnet for Forsikring Klageskema inkl girokort kan rekvireres hos: Alm Brand - wwwalmbranddk Ankenævnet for Forsikring - wwwankeforsikringdk Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V Telefon: (mellem kl 1000 og 1300) 5047 Ejerskifteforsikring

4 Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit 2 Ejerskifteforsikring Side 4 Der kan fås yderligere oplysninger hos: Forbrugerrådet - wwwforbrugerraadetdk Fiolstræde 17, 1171 København K Telefon: Forsikringsoplysningen - wwwforsikringsoplysningendk Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup Telefon: (mellem kl 1000 og 1600) 7 Lovgivning For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed 8 Medlemskab af Alm Brand af 1792 fmba Alm Brand af 1792 fmba er en forening, hvis medlemmer er de til enhver tid værende forsikringstagere i de selskaber i Alm Brand A/S-Koncernen, der indtegner skadesforsikringer Indtræden som medlem af foreningen sker automatisk, når den nævnte betingelse er opfyldt Foreningens formål er defineret i vedtægten Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser og er ikke forpligtede til at betale kontingent eller foretage andre indbetalinger til foreningen I øvrigt henvises til foreningens vedtægt, som til enhver tid udleveres til foreningens medlemmer efter forlangende Afsnit 2 Ejerskifteforsikring 9 Forsikringens dækningsomfang 91 Forsikringen omfatter alle bygninger på ejendommen, medmindre det fremgår af tilstandsrapporten, at bygningen ikke er undersøgt af den bygningssagkyndige Hvidevarer er omfattet af forsikringen, hvis de udgør en del af bygningen 92 Forsikringen dækker skader/skadesrisici, som var til stede, da køberen overtog ejendommen, og som konstateres og anmeldes i forsikringstiden 93 Forsikringsperioden er udvidet til også at omfatte de skader, der konstateres fra datoen for tilstandsrapportens udarbejdelse, eller fra tidspunktet for en eventuel allonge hertil, og indtil det juridiske overtagelsestidspunkt 10 Hvad er en skade? 101 Forsikringen dækker udbedring af aktuelle skader samt fysiske forhold ved bygningerne, der giver nærliggende risiko for skader på de forsikrede bygninger eller bygningsdele Ved skade forstås brud, lækage, deformering, svækkelse, revnedannelser, ødelæggelse eller andre fysiske forhold i bygningen, der nedsætter bygningernes værdi eller brugbarhed nævneværdigt i forhold til tilsvarende intakte bygninger af samme alder i almindelig god vedligeholdelsesstand Manglende bygningsdele kan være en skade Ved nærliggende risiko for skade forstås, at der erfaringsmæssigt vil udvikle sig en skade, hvis der ikke sættes ind med særligt omfattende vedligeholdelsesarbejder eller andre forebyggende foranstaltninger 11 Hvilke forhold og skader er ikke dækket? 111 Skader, som er nævnt i tilstandsrapporten, medmindre skaden er klart forkert beskrevet i rapporten En skade anses for klart forkert beskrevet, hvis beskrivelsen er misvisende eller klart ufyldestgørende, således at en køber ikke på grundlag af rapporten har haft mulighed for at tage skadens reelle karakter, omfang eller betydning i betragtning 112 Bygningens funktionsforhold (planløsning, indretning mv og almindelig brugbarhed i øvrigt), forhold vedrørende bygningens overensstemmelse med servitutter eller lovlighed i henhold til offentligretlige forskrifter samt æstetiske eller arkitektoniske forhold, medmindre der som følge af det pågældende forhold er sket en skade, eller er nærliggende risiko for skade, jf punkt Ejerskifteforsikring

5 Afsnit 2 Ejerskifteforsikring Side Skader og nærliggende risiko for skader i bygningsdele, hvis det er anført i tilstandsrapporten, at den pågældende bygningsdel skønnes at være gjort utilgængelig for den bygningssagkyndige i forbindelse med bygningsgennemgangen 114 Skader, som det godtgøres, at køberen havde kendskab til, før køberen overtog eller på lignende måde fik rådighed over ejendommen 115 Skader, som køberen enten har fået dækket i henhold til en garanti eller har undladt at kræve dækket i henhold til tredjemands garanti, samt skader, som er dækket af en anden forsikring 116 Forhold, der alene består i sædvanligt slid eller bygningens manglende vedligeholdelse, medmindre der som følge af det pågældende forhold er sket en skade eller er nærliggende risiko for skade på bygningen 117 Forhold, der alene består i udløb af bygningsdeles, konstruktioners eller materialers sædvanlige levetid 118 Følgeskader, der er forårsaget af forhold, som køberen på grundlag af oplysninger i tilstandsrapporten burde have udbedret, hvis følgeskaden i så fald ikke var opstået 119 Skader, der er opstået efter, at udbedring af en tilsvarende skade er blevet dækket, hvis forsikringstageren i forbindelse hermed blev gjort opmærksom på, at en tilsvarende skade kunne opstå igen, hvis årsagen til skaden ikke blev udbedret eller fjernet 1110 Bagatelagtige skader, der er umiddelbart synlige for en ikke-sagkyndig køber 12 Selvrisiko Den for forsikringen gældende selvrisiko fremgår af policen Selvrisikoen beregnes pr skade Uanset samme skade forekommer flere steder på det forsikrede, beregnes kun én selvrisiko, såfremt årsag og bygningsdel er den samme 13 Flytteomkostninger og merudgifter ved fraflytning I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, betales - hvis ejendommen helt eller delvis ikke kan benyttes og derfor skal fraflyttes: Rimelige og nødvendige udgifter til: - ud- og indflytning - opmagasinering af husstandens private indbo - andre rimelige og nødvendige merudgifter Erstatning ydes alene for det tidsrum, der vil medgå til at genoprette det beskadigede med samme byggemåde på samme sted og til samme anvendelse Der ydes maksimalt erstatning for ovennævnte udgifter i et år efter skaden er konstateret Sikrede har pligt til at sørge for, at skaden udbedres hurtigst muligt Skyldes en indtruffet forsinkelse forhold som sikrede har indflydelse på, betales det derved forøgede tab ikke 14 Erstatning 141 Skadens opgørelse og erstatningens fastsættelse Erstatningen beregnes som nyværdierstatning og fastsættes til det beløb, som det efter priserne på skadedagen vil koste at genoprette det beskadigede som nyt med samme byggemåde på samme sted Er det skaderamte på grund af slid og ælde forringet med mere end 30% i forhold til nyværdien, kan erstatningen fastsættes under hensyn til denne værdiforringelse 142 Kosmetisk skade Beskadigelse af kosmetisk art, samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende, er ikke omfattet af forsikringen 143 Nedrivning/udskiftning For bygninger eller dele heraf, som før konstatering af en skade var bestemt til nedrivning/udskiftning, betales ingen erstatning 144 Skadebegrænsning og oprydning I forbindelse med en skade der er dækket af forsikringen, betales rimelige og nødvendige udgifter til skadebegrænsning og oprydning 145 Erstatningens anvendelse Alm Brand har kun pligt til at udbetale erstatning, hvis den pågældende skade udbedres, eventuelt ved genanskaffelse eller udskiftning med noget tilsvarende 146 Erstatningens udbetaling Erstatningen forfalder til udbetaling, når der er ført bevis for erstatningens anvendelse 147 Regres I det omfang Alm Brand udbetaler erstatning, indtræder Alm Brand i sikredes ret 5047 Ejerskifteforsikring

6 Afsnit 3 Udvidet dækning (Det fremgår af policen, om denne dækning er valgt) Side 6 15 Forsikringens dækningsomfang 151 Bygninger der er omfattet Denne dækning udvider ejerskifteforsikringens dækningsomfang for de bygninger, som ifølge den på tidspunktet for den udarbejdede tilstandsrapport gældende BBR-ejermeddelelse, var indrettet til beboelse Undtaget for dækning er ejendomme solgt fra dødsboer, konkursboer eller ved tvangsauktion fredede/bevaringsværdige ejendomme ejendomme der henligger forladt 152 Dækningsbetingelser Dækningen er betinget af følgende: at forholdet var til stede ved købers overtagelse af ejendommen samt konstateres og anmeldes i forsikringstiden, og at der ikke kan opnås dispensation hos bygningsmyndighederne 16 Installationernes funktion 161 El-, vvs- og kloakinstallationer Dækningen omfatter udbedring af nedsat funktion såfremt det konstateres, at el-, vvs- og kloakinstallationer ikke fungerer efter hensigten El-, vvs- og kloakinstallationer er kun omfattet, hvis de ligger i eller under bygningen, regnet fra udvendig side af fundamentet Ved nedsat funktion forstås, at installationerne ikke fungerer efter hensigten sammenlignet med tilsvarende installationer af samme alder i almindelig god vedligeholdelsesstand 17 Installationernes lovlighed 171 El-, vvs- og kloakinstallationer Dækningen omfatter lovliggørelse af ulovlige el-, vvsog kloakinstallationer El-, vvs- og kloakinstallationer er kun omfattet, hvis de ligger i eller under bygningen, regnet fra udvendig side af fundamentet 172 Ved vurdering af installationernes lovlighed, tages der udgangspunkt i det på opførelses/udførelsestidspunktet gældende småhus-/bygningsreglement eller tidligere tilsvarende lovforskrifter eller servitutter 18 Bygningens lovlighed 181 Dækningen omfatter ulovligt opførte bygninger samt ulovligt udførte bygningsindretninger, såfremt opførelsen/udførelsen er i strid med det på opførelses- /udførelsestidspunktet gældende småhus-/bygningsreglement eller tidligere tilsvarende lovforskrifter eller servitutter 19 Undtagelser Udvidet dækning omfatter ikke 191 forhold, der er oplyst i forbindelse med handlen, herunder i tilstandsrapport, energimærke, købsaftale, Alm Brand-tillæg (eller tilsvarende tillæg) mv 192 forhold, der alene består i sædvanligt slid eller bygningens manglende vedligeholdelse 193 forhold, der alene består i udløb af bygningsdeles, konstruktioners eller materialers sædvanlige levetid 194 forhold, som er omfattet af en garanti eller er dækket af en forsikring 195 hvidevarer 196 forhold, som er forårsaget af forurening 197 bagatelagtige forhold 20 Erstatningsopgørelse 201 El-, vvs- og kloakinstallationer Erstatningen opgøres som anført i pkt Bygning og bygningsindretninger Erstatningen for ulovligt opførte bygninger eller ulovligt udførte bygningsindretninger opgøres til det mindste af følgende beløb: som anført i punkt 14 eller den nedsættelse i kontantprisen på handelstidspunktet, som den ulovlige bygning eller de ulovligt udførte bygningsindretninger ville have medført, såfremt de var kendt på handelstidspunktet 203 Selvrisiko Den for forsikringen gældende selvrisiko fremgår af policen Selvrisikoen beregnes pr skadeårsag Uanset samme skade forekommer flere steder på det forsikrede, beregnes kun én selvrisiko, såfremt årsag og bygningsdel er den samme 5047 Ejerskifteforsikring

7 Fortrydelse Ejerskifteforsikring Side 7 Fortrydelsesret Fortrydelsesfristen Efter Forsikringsaftalelovens 34i, kan en indgået forsikringsaftale fortrydes Fortrydelsesfristen er 14 dage ved aftaler om livsforsikring og individuel pensionsordning dog 30 dage Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor forsikringstageren har fået meddelelse om, at aftalen er indgået Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, hvor forsikringstageren på skrift (feks på papir eller som ) har fået nærværende oplysning om fortrydelsesretten Hvis man feks har fået underretning om aftalens indgåelse mandag den 1 og også har fået oplysning om fortrydelsesretten, er fristen til og med mandag den 15 Hvis oplysningerne først er givet senere, feks onsdag den 3, er fortrydelsesfristen onsdag den 17 Ved aftale om livsforsikring og individuel pensionsordning, hvor fortrydelsesfristen er 30 dage, og der feks er givet underretning om aftalens indgåelse mandag den 1, og der også er givet oplysning om fortrydelsesretten, er fristen til og med onsdag den 31 Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan man vente til efterfølgende hverdag Hvordan fortryder man? Inden fortrydelsesfristens udløb skal forsikringstageren skriftligt pr brev eller elektronisk post - underrette forsikringsselskabet om, at man har fortrudt aftalen Meddelelsen skal sendes inden fristens udløb Hvis man vil sikre sig bevis for, at fortrydelsen er sket rettidigt, kan brevet sendes anbefalet og postkvitteringen opbevares Meddelelse om fortrydelse af forsikringsaftalen skal gives til Alm Brand Fortrydelsesblanket Hermed fortryder jeg aftalen om tegning af Ejerskifteforsikring Aftalen af: Dag Måned År Der henvises til policenummer Policenummer Forsikringstager Navn Adresse Postnr By Underskrift Dato / år Underskrift Denne blanket indsendes til Alm Brand, Midtermolen 7, 2100 København Ø 5047 Ejerskifteforsikring

8 Alm Brand

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Ejerskifteforsikring. Nr. ES 1501. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Ejerskifteforsikring. Nr. ES 1501. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 22 3 Alm. Brand Ejerskifteforsikring Betingelser Nr. ES 1501 Indholdsfortegnelse Side 2 af 22 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis i samarbejde med Statsaut. ejendomsmægler MDE, Daniel Hammer 02-11-2006 Helsebakken 11 A, 2900, Hellerup Ejendomsmægleren

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Willis, Ejerskifte 19-07-2010 Brede Bygade 38, 6261 Bredebro Ejendomsmægleren

Læs mere

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4.

Læs mere

Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08

Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08 Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra dækning

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.1.1.13 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra dækning 5. Erstatningsberegning

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.1.1.15 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra dækning 5. Erstatningsberegning

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 14-08-2014 Houvej 54, 5953 Tranekær Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 08-05-2015 Thistedvej 82, 9400 Nørresundby Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 04-05-2015 P A Wedels Vej 2, 5881 Skårup Fyn Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen

Læs mere

27-11-2014. Østerbro 31, 5985 Søby Ærø. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

27-11-2014. Østerbro 31, 5985 Søby Ærø. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med ARNE BIRK v/ Søren Thomsen 27-11-2014 Østerbro

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 15-01-2015 Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø Ejendomsmægleren

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 03-04-2014 Birketinget 8, 8000 Århus C Ejendomsmægleren har

Læs mere

16-06-2015. Themstrupvej 49, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

16-06-2015. Themstrupvej 49, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Ejendomsmæglerfirmaet, Knud Pedersen, DanBolig

Læs mere

11-03-2015. Ulsevej 28, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

11-03-2015. Ulsevej 28, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Ejendomsmæglerfirmaet, Knud Pedersen, DanBolig

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ejerskifteforsikring 2

Forsikringsbetingelser for Ejerskifteforsikring 2 Forsikringsbetingelser for Ejerskifteforsikring 2 25.04.2011 Indholdsfortegnelse for Ejerskifteforsikring 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket? 4. Undtagelser fra dækningen

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 5-årig Forsikringsbetingelser nr. E11 1. maj 2012

Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 5-årig Forsikringsbetingelser nr. E11 1. maj 2012 Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 5-årig Forsikringsbetingelser nr. E11 1. maj 2012 1. Hvem er sikret på policen Sikret på policen er den i policen oplyste forsikringstager (køber). 2. Hvad er

Læs mere

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring Betingelser Fritidshusforsikring Fritidshusforsikring Nr FH 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af skade 3 4 Anden forsikring

Læs mere

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus Nr 5301 Indholdsfortegnelse Det fremgår af policen, hvad forsikringen omfatter Afsnit 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 2

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406 Betingelser Motorcykelforsikring Mortorcykelforsikring Nr MC 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Hvornår dækker forsikringen?

Læs mere

Betingelser. Lystfartøjsforsikring. Nr. LF 1406. Lystfartøjsforsikring

Betingelser. Lystfartøjsforsikring. Nr. LF 1406. Lystfartøjsforsikring Betingelser Lystfartøjsforsikring Lystfartøjsforsikring Nr LF 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor og hvornår dækker forsikringen? 3 13 Flytning og

Læs mere