Årsplan for Børnehusene Nivå

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan for Børnehusene Nivå"

Transkript

1 Årsplan for Børnehusene Nivå Periode:

2 Årsplan for Børnehusene Nivå Periode: Hvem er vi? Børnehusene Nivå består af 9 huse med børn i alderen 0-14 år. De 9 huse er organiseret i en områdeinstitution med daglige ledere og områdeleder. Basen er en klub for børn i alderen 9-14 år. Basen har plads til ca. 160 børn. Kaspo er både et fritidshjem for 6-9 årige med plads til 55 børn og en klub for 9 14 årige med plads til 50 børn. Lions er et fritidshjem for børn i alderen 6 9 år. Her er plads til 81 børn. Lærkereden er sammenlagt med Påfuglen. Lærkereden er et 0-6 års integreret dagtilbud. Her er en storgruppe i alderen 4-6 år, og en vuggegruppe for de 0-2 årige, en gruppe for de 2-3 årige og en gruppe for de 4-6 årige. Her er plads til 60 enheder. Mariehønen er et 0-6 års integreret dagtilbud. Her er en storgruppe for børn i alderen 4-6 år, samt tre børnegrupper med en aldersfordeling på 0-4 år. Her er plads til af 70 enheder. Polarstjernen er både et dagtilbud for 0-6 årige fordelt i en vuggegruppe og en børnehavegruppe med plads til i alt 60 enheder og et fritidshjem for børn i alderen 6-9 år med plads til 100 børn. Påfuglen er et 0-6 års integreret dagtilbud. Her er fem børnegrupper, hvoraf der er to vuggegrupper, en storgruppe og to grupper fra 3-5 år. Her er plads til 80 enheder. Smilehullet er et fritidshjem for børn i alderen 6-9 år. Børnene er fordelt i to huse med klasse i det ene og klasse i det andet. Her er plads til 160 børn. Solstrålen er et dagtilbud med tre afdelinger. En vuggeafdeling med 0-2 årige børn. Her er plads til 60 enheder. En Skovbørnehaveafdeling med 3-6 årige børn. Her er plads til 30 børn. En integreret afdeling med 2-6 årige børn. Her er plads til 40 børn. I alt 130 enheder. Samlet for hele området er der ca enheder svarende til ca. 800 børn. områdeinstitutionen er et kommunalt pasningstilbud. Venlig Hilsen Jane Sys Toftesgaard Områdeleder/Børnehusene Nivå

3 Det forgangne års mål Mål Kommentar Digitale medier Vi startede sent op i 2012 med arbejdet. Vi sender pædagoger af sted på diplom i digitalisering og fortsætter samarbejdet med Kokkedal. Vi forventer at 2013 bliver, hvor de digitale medier bliver implementeret og videreudviklet i alle husene. Som en vigtig del af læringen og udviklingen af børnenes IT kompetencer. Sundhed Vi har gennem årene og med mellemrum haft kampagner for hygiejne/håndvask. Vi har håndsprit i alle huse. Vi har lånt lyskassen på personalemøder til stor succes. Vi følger vores kostpolitik Vi har fokus på maden og hvordan den tilberedes, opbevares og serveres. Vi har løbende aktiviteter, som støtter op om vores sundhedspolitik. Vi oplever, at børnene har fået større kendskab til sundhed og hygiejne, men er klar over, at det er en løbende proces. Vi har observeret at børnene har ændret opfattelse fx at håndvask er nødvendigt for at holde bakterierne væk. Inklusion Vi har sendt medarbejdere på modul i social inklusion, hvilket vi fortsat vil gøre. Vi har inklusionsprojekt i gang i et af vores huse og alle huse arbejder med Fri for mobberi og inkluderende praksis. Fri for mobberi ligger nu implicit i vores pædagogiske arbejde og drøftes jævnligt sammen med børnene. Klima og Vi har ikke opnået målet om nedbringelse af energiforbruget. Dette skyldes til energi dels klimaskærm i enkelte huse. To huse har fået ny lysstyring, hvilket forventes at nedsætte forbruget i de huse. Vi arbejder dog stadig med dette og er i gang med at sætte PIR følere op i alle huse samt varmestyring på radiatorer. Vi arbejder på at skifte til energirigtig hver gang noget gammelt går i stykker Den bedste arbejdsplads Der opleves en forventningsglæde når alle huse skal samles til p-møder og andre fælles aktiviteter. Viljen til fællesskabet er i høj grad til stede. Der er tryghed i ansættelsen, hvor overtallige medarbejdere forsøges omplaceret indenfor området, hvis muligt., hvilket vores MED udvalg har været med til at definere rammerne for. Vi sørger for løbende vedligeholdelse af vores huse, så det æstetisk er tiltalende at komme/ være i. Vi arbejder anerkendende og har implementeret den gode tone i husene. Dette arbejdes der løbende med.

4 Årets mål og handlinger 2013 Mål: Medarbejdere og Børnehusene Nivå i udvikling. Baggrund: Med udgangspunkt i ledetråden om en stærk fælles identitet ønsker Fredensborg kommune at skabe en professionel organisation, en god arbejdsplads med en faglig identitet, som gør det muligt at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere. Søvnpolitik: Fra 1. maj Daglige ledere Den nyligt vedtagne søvnpolitik implementeres via: Dialog internt i husene med de nødvendige ændrede arbejdsgange. Dialog med forældrene. Dialog på tværs af husene. Bevægelsespolitik: Efter Områdeleder Godkendes i lokaludvalg og bestyrelse sommerferien Daglige ledere. Dialog internt i husene med de nødvendige ændrede arbejdsgange. Styrke det interne samarbejde: Udvidet anerkendende APV Løbende Daglige ledere og Sammenlægge 3 fritidshjem i ferieperioder områdeleder Sammenlægge 2 klubber i ferieperioder Sammenlægge års huse i 2 grupper i ferieperioder. Alle huse sender 2-3 medarbejdere på jobswob en gang om. Dagplejebørn passe i gæstepleje i den kommende børnehave. Fælles 1.hjælp for alle medarbejdere Hvert halve år tager 4 6 pædagoger diplommodul. 1-2 medhjælpere støttes i at tage meritpædagoguddannelsen. Mål: Børnehusene Nivå ønsker at være innovative. Baggrund: Med udgangspunkt i kommunens ønske om partnerskaber med private virksomheder samt ledetråden om en innovativ organisation ønsker Børnehusene Nivå at indgå som en naturlig del af dette. Velfærdsteknologi: Vi forventer, at kommunen indgår aftale om Ny velfærdsteknologi ifht. rengøring af større indendørs legeredskaber, krybber mv. De daglige ledere For at højne hygiejnen og det æstetiske miljø i husene, samt at mindske smittekilder vil vi i det omfang det er muligt gøre brug af damprens via firmaet BONUSRENS. Den matrikelløse Naturskole: Den matrikelløse Naturskole skal indgå som en naturlig del af den pædagogiske læreplan for alle aldre. Det er obligatorisk, at der i hvert hus planlægges og udføres et projekt i samarbejde med Den matrikelløse Naturskole. De daglige ledere i husene

5 Mål: En stærk fælles/faglig pædagogisk identitet. Baggrund: Med udgangspunkt i kommunens Børne Ungepolitik, kommunens kommende læringsstrategi og ledetråden om en stærk fælles identitet, vil vi sikre en tydeliggørelse af indsatsen overfor de enkelte børn og deres familier. Projekt Åbent Børnehus: Kommunens 2- Alle medarbejdere i de implicerede institutioner får uddannelse i Forældresamarbejde, traumatiserede familier, samt kulturforståelse. sprogskonsulent. Daglig leder og afdelingsleder i Påfuglen Vi skaber muligheder for netværksdannelse mellem de deltagende forældre. og Lærkereden, samt 2 pædagoger. Forældreundervisning omkring børns udvikling af fx sprog. Barnet i centrum: I samarbejde med forskningspædagoger i vores huse opbygges eksperimenterende læringsrum til refleksion og med mulighed for, at skabe forandring i egen pædagogisk praksis. Der afsættes tid til samarbejdet mellem forskere og vores øvrige pædagoger, hvor dagsorden er refleksion over egen praksis med de 0-3 årige, således at vi sikrer, at det enkelte barn stimuleres og udvikles gennem planlagte pædagogiske aktiviteter. Det gode fritidsliv: I samarbejde med Søren Østergaard (Center for ungdomsstudier) sætter vi fokus på vores pædagogiske praksis i vores fritidshjem og klubber. Der iværksættes en række udviklingsprojekter i de enkelte huse. Vi afdækker børn og unges værdier og livsstil og sætter fokus på hvordan vi kan skabe rum for refleksion og læring hos medarbejdere til at udvikle den pædagogiske praksis, så den passer til den virkelighed/dagligdag som vores børn befinder sig i. Implementering af den kommende læringsstrategi: Læringsstrategien sættes på dagsordenen på personalemøder i husene, fælles personalemøder, lokaludvalget samt i ledelsen. Læringsstrategien med mestringsmål for venskabsprojektet/førskolebørnene indgår som en naturlig del af de aktiviteter, der er planlagt i årshjulet i de enkelte huse, og i projektet. Samtlige børn gennemgås ifht mestringsmål. Overgangsskemaer og trivselsskemaer arbejdes der med i alle huse, når de er færdigbehandlet i sin udformning. Ledelsesteamet, daglig leder i referencegruppe, samt forskningspædagoger Daglige ledere i fritidshjem og klubber Ledelsesteamet

6 Opbygning af digital kultur Mål: at børn, og medarbejdere er pædagogisk digitalt rustet til at anvende digitale medier og lærer at forholde sig til forskellige muligheder. Derudover at den kulturelle digitalisering er på dagsorden i forhold til forældre, børn og personale. Baggrund: Med udgangspunkt i kommunens digitaliseringsstrategi, Børne-Ungepolitikken, vores pædagogiske læreplan og ledetråden om en innovativ organisation vil Børnehusene Nivå implementere en digital kultur og udvikle børnenes læring via digitale medier. Mit Børnehus: Med udgangen af 2013 har alle forældre mulighed for at anvende komme/gå modulet via skærm, Ipad og Smartphone Alle forældre tilbydes hjælp til at færdes i systemet således at alle faciliteter/muligheder kan udnyttes. Digital børnekultur: Seks pædagoger deltager i diplommodul i digitalisering i for og minimum fire i efter. Alle huse har med udgangen i 2013 minimum én medarbejder, der kan modtage studerende fra medielinjen. Vi opbygger en digital kultur ved at medarbejderne sammen med børnene udforsker den digitale verden og dokumenterer deres arbejde, og sammenholder dette med målene i pæd. læreplan. Vi afholder møder med Ucc for at tilrettelægge forløb, der passer til området og til husene. Ucc kompetenceudvikler i udvalgte huse medarbejderne i brug af digitale redskaber. Hvert hus har på eget årshjul projekter hvori anvendelse af digitale medier indgår. Vi samarbejder fortsat med ekstern konsulent om opbyggelse og anvendelse af mediebibliotek, for og af medarbejdere i superbrugergruppe i samarbejde med Område Kokkedal. Vi arbejder målrettet med digitale medier i alle husene. Alle børn har adgang til at anvende det indkøbte udstyr. Vi har fokus på materiale der understøtter sprogtilegnelsen, herunder også de tosprogedes tilegnelse af dansk. Alle elektroniske muligheder for at sprogvurdere vores børn anvendes. Daglige ledere, samt medarbejderne i husene Daglige ledere Medarbejderne Daglige ledere Områdeleder Daglige ledere Daglige ledere Områdeleder.

7 Mål: Inddragelse af borgerne i opgaveløsningen Baggrund: Med udgangspunkt i kommunens ledetråd en innovativ organisation samt aktiv inddragelse af borgerne i vores opgaveløsning, ønsker vi at skabe merværdi for borgere og medarbejdere i nærmiljøet. Sundhedscenteret Mergeltoftens brugere inviteres til Løbende Daglige ledere udvalgte arrangementer i børnehusene Nivå Børnehusene Nivå går Lucia på de omkringliggende pleje/sundhedscenter December Daglige ledere Inddragelse af børnenes familier i pædagogiske aktiviteter såsom koloni, ture sommerarrengementer m.m Daglige ledere og medarbejdere i husene Mål: Fleksibilitet på tværs. Fredensborg kommune ønsker at skabe en professionel organisation, der er fleksibel, så den understøtter fællesskabet og der skabes gode resultater. Baggrund: Fredensborg kommune har gennem længere tid arbejdet med tidlig indsats, overgange og tværfagligt samarbejde. Hensigten er at skabe ensartethed og klarhed i måderne at gå til arbejdsopgaverne på, styrke samarbejdet mellem forskellige organisatoriske enheder, og give skole og institutioner bedre mulighed for at identificere børn i udsatte positioner. Under forudsætning af at skemaerne er færdigbehandlet, afsættes tid til at personalet gennemgår og udfylder opsporingsskemaerne til tidlig indsats. Skemaerne udfyldes af stuens personale enkeltvis og derefter drøftes det i fællesskab. I forbindelse med udfyldelse af skemaerne afsættes der tid til forældresamtaler. Vi afsætter tid til at alle medarbejdere arbejder efter "procedure for årshjul ved overgange" via personalemøder i husene, på teammøder i ledelsen og i samarbejde med skolen. Personalet i Børnehusene Nivå vil udfylde nedenstående skemaer. Ansvarlige: Daglige leder Ansvarlige: daglige ledere. Overgangsskema Vuggestue/børnehave Overgangsskema Børnehave/fritidshjem/skole Overgangsskema Fritidshjem/fritidsklub Overgangsskema Fritidsklub/ungdomsklub. Alle institutioner i området deltager i Intern Konference og Tværfaglig Konference, når institutionen har børn på disse. På konferencerne kan det pædagogiske personale sparre med andre faggrupper. AKT-leder vælges på 0-6 års området og på 6-14 års området, deltager i IK og TK, og er ansvarlig for indsamling af viden om alle børn i familier, hvor nogle eller hele familien er i en udsat position. Sprogpakker: I samarbejde med biblioteket styrkes 0-3 årige børns sproglige udvikling boende i Islandshøjparken og Nivåhøj via: Anvendelse af fælles bøger til oplæsning Samarbejdsmøder mellem personalegrupperne og bibliotekar Deltagelse i arrangementer for børn på biblioteket Løbende Løbende Ansvarlige: daglig leder / akt leder Valgt AKT-ledere Daglig leder i Solstrålen og personalet. Biblioteket har ansvaret for hele projektet.

8 Jane Sys Toftesgaard Områdeleder Børnehusene Nivå Tlf:

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Retsgrundlaget Retsgrundlaget for kommunernes pligt til at føre tilsyn med dagtilbud og privat pasning findes i retssikkerhedsloven 16 som fastsætter:

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17 FÆLLES KVALI TETSRAPPORT ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD NOVEMBER 2010 CENTER FOR DAGTILBUD INDHOLD ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO

Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Fra børnehaven til s kol eo gs FO Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Indledning... 3 Modellens bærende

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere