Årsplan. Børnehusene Langebjerg en fælles plan for udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan. Børnehusene Langebjerg 2014-2015. - en fælles plan for udvikling"

Transkript

1 Årsplan Børnehusene Langebjerg en fælles plan for udvikling

2 Hvem er vi? Børnehusene Langebjerg består af 6 afdelinger, Firkløveren, Søstjernen, Frugthaven, Langebjerg fritidshjem og Langebjerg klub samt Dagplejen i Fredensborg kommune. De 6 afdelinger er organiseret i en områdeinstitution, hvor hver afdeling har en daglig leder, som refererer til områden. Samlet for hele området er der 664 børn fordelt på: børn i institutionerne børn i dagplejen Personalegruppen er sammensat således: - Personale i institutioner - 61 svarende til 52,4 fuldtidsstilling - Personale i dagplejen - 35 svarende til 34,1 fuldtidsstilling - Ledelse - 5 svarende til 5,0 fuldtidsstilling - Administration - 2 svarende til 1,9 fuldtidsstilling - Køkkenmedarbejdere - 4 svarende til 3,1 fuldtidsstilling - Service medarbejdere - 2 svarende til 1,4 fuldtidsstilling I alt 109 svarende til 97,9 fuldtidsstillinger

3 De 6 afdelinger i Børnehusene Langebjerg er: Firkløveren er en 0-5 års institution. Her er en børnehave med 40 børn i alderen 3-5 år fordelt i to grupper, og en vuggestue med 17 børn for de 0-2 årige (i alt 74 enheder). Søstjernen er en 0-5 års institution. Her er en børnehave med 20 børn i alderen 3-5 år, og en vuggestue med 20 børn i alderen 0-2 år fordelt i to grupper. Søstjernen har yderligere et aktivitetshus, der benyttes af Søstjernens børn (i alt 60 enheder). Frugthaven er en 0-5 års institution. Her er en børnehave med 92 børn i alderen 3-5 år fordelt i 4 grupper, og en vuggestue med 45 børn i alderen 0-2 år fordelt i mindre grupper af 5-9 børn (i alt 182 enheder). I Frugthaven er der yderligere et sprogrum, et sansemotorisk rum, gymnastiksale samt et kulturhus, som benyttes af alle områdets børn i 0-5 års alderen. Langebjerg Fritidshjem er en institution for 6-9 årige med plads til 175 børn fordelt i 2 huse (95 enheder). Langebjerg Klub er en institution for børn i alderen 9-12 år med plads til 150 børn fordelt i 2 huse (45 enheder). Dagplejen er et 0-2 års dagtilbud. Her er plads til 102 børn, som er fordelt på 30 dagplejere og 2 gæstedagplejere.

4 Årsplan 2014 Årsplanen er en dynamisk plan, forstået på den måde, at de opsatte mål løbende kan tilpasses nye forhold og ændrede forudsætninger. Planen kan ligeledes tilføres nye mål, hvis der opstår behov for dette, f.eks. Samlet hvis for der hele fremkommer området er nye der 664 politiske børn målsætninger fordelt på: eller retningslinjer hen over året. Årsplanens indsatområder er udarbejdet i et - TPU 561 skema, børn i institutionerne hvor det fremgår hvad er Temaet, Mål, Aktion, Tegn på mål opfyldelse. børn i dagplejen Personalegruppen er sammensat således: Disse Tegn På Udviklings-skemaer er ophængt i alle vores afdelinger, - Personale i institutioner og her fremgår der opfølgnings datoer og ansvarsfordeling. - Personale i dagplejen Ledelse og administration Køkkenmedarbejdere Service medarbejdere - 2 Budget - I alt Budget 2014 for institutioner kr Det - Heraf forgangne personalerelateret års mål for institutioner kr Målene for 2013 er generelt gennemført tilfredsstillende. - Budget 2014 for dagplejen - udgifter kr - Nogle Heraf af personalerelateret målopfyldningsplanerne for dagplejen er dog blevet forsinket, kr således at de stadig er i gang. Disse mål vil køre videre - over Budget i årsplanen 2013 for for dagplejen Andre indtægter mål var flerårige, og kr disse vil naturligvis også blive overført til årsplanen for Børnehusene Langebjerg har været udfordret af manglende Fredensborg internet forbindelse kommunes især på direktions vores fritidshjem ledetråde og klub for i det har bevirket at Mit børnehus stort set ikke har været i brug, der blev installeret midlertidige rotere, disse har dog ikke været i stand til at trække Mit børnehus tilfredsstillende, det tog 3 min hver gang et barn skulle Stærk fælles identitet tjekke ind/ud. En innovativ organisation Personalet på Fleksibilitet Fritidshjem og på klub tværs har ligeledes været påvirket af uvished omkring egen fremtidig jobfunktion og arbejdstid ved beslutningen af indførelse af ny skole reform. Dette har givet nogle store udfordringer på det psykiske arbejdsmiljø og der har været en del langtidssygemeldinger hen over året samt medarbejdere der har sagt op, og på baggrund af usikkerheden af fremtiden har der været en del midlertidige stillinger.

5 Årets mål og handlinger Brug af digitale medier (mål overført fra 2013) Mål: - Ansatte agerer som digitale ambassadører og optimere brugen af digitale medier - Videreuddannelse af pædagoger i diplom Pædagogik og digitale medier 2. - Installering af Fiberring i alle afdelinger. - Installering af Wi-Fi i alle afdelinger i overensstemmelse med budget. Baggrund: Med udgangspunkt i kommunens digitaliseringsstrategi, ledetråden om nytænkning af velfærdsydelserne innovation og forenkling, vil Børnehusene Langebjerg optimere og udvikle brugen af digitale medier. Handlinger Tidsfrist Ansvarlig Indkøb af 5 stk. IPADS til pædagogiske formål i dagplejens legestuer og 3G kort. Pædagoger gennemfører efteruddannelse 2014 Daglige Indkøb af 5 stk. IPADS til pædagogiske formål i dagplejens legestuer og 3G kort. Etablering af bedre netværksforbindelse i de enkelte afdelinger for at sikre såvel funktionen af Mit børnehus og det pædagogiske arbejde med digitale medier i børnehøjde Etablering af Wi-Fi i de enkelte afdelinger for at forbedre det pædagogiske arbejde med digitale medier i børnehøjde. og daglige Anvende sociale medier til at kommunikere med klubbens børn og unge. Udarbejde en fælles digitaliseringspolitik for Børnehusene Langebjerg Arbejdsgruppe nedsættes: Arbejdsgruppen konstitueres af alle ansatte med modul i digitalisering. Dagplejen vil arbejde med digitalisering ved at visualisere venskaber børnene imellem med film og foto i legestuerne. Dagplejerne i Endrup samarbejder med institutionerne i Endrup omkring sidemandoplæring i at arbejde med digitale medier med børnene. Daglig leder i Fritidshjem/Klu b Dagpleje pædagogen i Fredensborg

6 Dagplejen Mål: - Optimere driften af dagplejen - Styrke dagplejens faglighed - At bevare dagplejen som et godt og bæredygtigt pasningstilbud Baggrund: Dagplejens nuværende organisering giver udfordringer i forhold til samarbejde/udvikling og drift Handlinger Tidsfrist An Ansvarlig Der afholdes personalemøde med dagplejerne og dagplejepædagogerne med formålet at tilpasse organiseringen af dagplejen til organiseringen af kommunens øvrige dagpasningstilbud. Der afholdes forældremøde med formålet at tilpasse organiseringen af dagplejen til organiseringen af kommunens øvrige dagpasningstilbud. Ledelsen udarbejder en indstilling til forvaltningen omkring den fremtidige organisering, med udgangspunkt i drøftelserne med personale og forældre.

7 Hvad kan vi gøre for at forbedre vores trivsel og arbejdsmiljø (med afsæt i Trivselsundersøgelsen 2013) Mål: - Alle medarbejdere kender til vores MED system - Vi får udarbejdet en velkomstmappe til nye medarbejdere - Kontinuerligt fokus på, at nedbringe vores sygefravær - At sikre trivsel og minimum af fravær til gavn for arbejdsmiljø, økonomi og ikke mindst vores børn - At sikre medindflydelse og dialog Baggrund: - en plan for min praksis At trivselsundersøgelse viser manglende kendskab til og ejerskab af MED systemet Handlinger Tidsfrist Ansvarlig Alle medarbejdere får udleveret Fredensborg kommunes gule folder Alle medarbejdere underskriver referaterne, når de har læst dem. Emnet Lokal MED udvalg skal være et fast punkt på dagsordenen på alle personalemøder i de enkelte afdelinger 2014 Repræsentanterne i det lokale MED udvalg 2014 Repræsentanterne i det lokale MED udvalg og de daglige Arbejdsgruppe nedsættes, som udvikler velkomstmappe til nye medarbejdere og daglige Afholdelse af syge- og trivselssamtaler i henhold til retningslinjer i kommunens folder Fra fravær til nærvær De enkelte afdelinger arbejder med de lokale mål de har valgt. Temaerne for de enkelte afdelinger er beskrevet på TPU skemaer og ophængt i egne afdelinger. Processen tydeliggøres på de opsatte whiteboards og der følges løbende op på målene i løbet af året og daglige 2014 Repræsentanterne i det lokale MED udvalg

8 En stærk fælles identitet Mål: - Blive klædt på til et anerkendende forældresamarbejde i Børnehusene Langebjerg - Udbygge samarbejdet med skolen - Etablerer samarbejde med det lokale forenings- og kulturliv Baggrund: At styrke vores image ved at sælge- og italesætte vores faglighed over for vores kunder og andre interessenter. At styrke fagligheden ved anerkendende tilgang til og udvikling af forståelsen, for de mennesker (familier) vi står overfor. Inddrage familierne og foreningslivet, som en ressource. Handlinger Tidsfri st Ansvarlig Personalet mødes til fælles temadage om anerkendelse. Der arbejdes udviklingsorienteret med personlige mål og logbogsmetode i afdelingerne. Der er udarbejdet forskellige indsatser for hver afdeling, som indskrives i et TPU skema. Temaerne tages op ved hvert personalemøde i de respektive afdelinger. Temaerne fremlægges for områdebestyrelsen løbende. Der udarbejdes en folder; Sådan arbejder vi med forældresamarbejde i Børnehusene Langebjerg. Der udarbejdes en folder; Sådan arbejder vi med forældresamarbejde i Dagplejen og daglige Der afholdes fælles temauge f.eks. natur- og kultur uge, i samarbejde med Skolen i Virkeligheden og lokale foreninger. (Uge 36) Der samles en arbejdsgruppe på tværs af 0-12 år området, med en medarbejder fra hver afd., som navngiver tema og planlægger rammen for fællesaktivitet. Der afholdes løbende førstehjælps- og brandkurser for alle medarbejdere. Der laves aftale med freelance journalist om udarbejdelse af Langebjerg avis, til videns deling både indadtil og udadtil. Daglige

9 En innovativ organisation Mål: - Der skal skabes et attraktivt klubtilbud for 6. klasserne - Der skal skabes struktur så alle medarbejdere kender dagens program og den enkelte kender- og kan forberede sig på sine opgaver - Der skal skabes en tydelig struktur som gør hverdagen forudsigelig for børnene - Opsporings- og overgangsmodellen Find Børnene skal implementeres - Deltagelse i projektet Barnet i Centrum, med det mål at udvikle den pædagogiske praksis indenfor 0 til 3 års området - AKT- samarbejdet skal udbygges på tværs af institutioner og skole Baggrund: Med udgangspunkt i kommunens ledetråd om innovativ organisation, vil vi tage initiativer med udgangspunkt i børnenes behov, som udvikler, effektiviserer og kvalificerer de pædagogiske tilbud. Handlinger Tidsfrist Ansvarlig De store børn skal kunne lave film Daglig leder klub og fritidshjem Børne miljø vurderinger laves via billeder eller på film, hvor børn selv viser og fortæller om deres dagtilbud. I alle institutioner opsættes kvartalsprogram på opslagstavler i Mit Børnehus og på institutionens hjemmeside, med indsatser og tilbud til børnene, således at børn, forældre og medarbejdere altid er bekendt med dagens og den nærmeste fremtids tilbud og tiltag. Opsporings- og overgangsmodellen Find Børnene skal implementeres. De udarbejdede modeller og templates skal rulles ud og indarbejdes i hele områdeinstitutionen Daglige og daglige 2014 og daglige

10 Med udgangspunkt i de udviklingsprojekter der er kørt med Søren Østergaard fra Center for ungdomsstudier i 2013, vedr. fritidshjem og klub, arbejdes der hen imod at klubben og fritidshjemmet smeltes sammen til et mere flydende fritids-kulturcenter, med fælles værksteder, cafe, musik m.v. Visionen er fremtidens fritidstilbud set i lyset af den nye skolereform. Udnytte den matrikelløse skole ved at sikre, at omgivelserne bruges som læringsmiljøer f.eks. ved at bruge vores ladcykler til at komme ud i naturen. Der skal udarbejdes og implementeres plan- og strukturering af obligatoriske sprogvurderinger i 0-5 års området. Der ansættes en fuldtids to-sprogs pædagog, til varetagelse og styring af sprogarbejdet i områdeinstitutionen. Medarbejderen bliver ansvarlig for sprogarbejdet helt frem til efter børnehaveklassen Q og daglig leder af klub og fritidshjem Daglige Daglige Fleksibilitet overfor at flytte sig som medarbejder til der, hvor behovet er; Planlagt således, at det er til gode for både børn og voksne og daglige Der etableres projekt i samarbejde med Langebjergskolen, hvor AKT-arbejdet sammenlægges for områdeinstitution og skole, i fælles lokaler på fritidshjemmet og daglig leder fritidshjem og klub

11 Fremtidens fritidshjems- og klubtilbud MåL: - Der skal skabes et attraktivt klubtilbud for 6. klasserne - Roller og ansvar skal præciseres i forhold til kombinationsstillingerne (skole og fritidshjem/klub) Baggrund: Konsekvensen af indførelse af skolereformen er bl.a. en reduceret åbningstid i både fritidshjem og klub. Tilbuddene skal der derfor tilpasses det nye skoletilbud pr. 1. august Handlinger Tidsfrist Ansvarlig Der etableres en række tilbud klub- og fritidshjems børnene, f.eks. Yoga, Sansemotorisk træning, finere madlavning, modelflyvning, musik, film, rollespil, læseklub m.v. Skolen lægger musikundervisning ned i Klubbens musiklokaler. Der laves et antal aftenåbninger for h.h.v. klub og fritidshjem, som frivillige forældre står for. Her kan laves fester, aftensmad m.v. for børn og forældre Fritidshjem, klub og Langebjergskolen samarbejder om at etablere et kreativt værkstedshus i lokaler i institutioner og skole, således at vi i vores lokalområde kan tilbyde aktiviteter til børnene på tværs. Skolen skal i 2014 have renoveret taget. Fritidshjemmet huser i denne periode skoleundervisningen. Områdeinstitutionerne i Humlebæk udarbejder i fællesskab et 6. klasse tilbud, ud fra det oplæg som er udarbejdet af områdelederne. Tilbuddet til 6. klasses børnene samles i klubben på Baunebjergvej på skolen fra 1. maj. og daglig leder af fritidshjem og klub Daglig leder af fritidshjem og klub og daglig leder af fritidshjem og klub og daglig leder af fritidshjem og klub og daglig leder af fritidshjem og klub Område lederne

12 Kontakt: Børnehusene Langebjerg V/ Anette Westring Boserupvej 101B 3050 Humlebæk Tlf

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Retsgrundlaget Retsgrundlaget for kommunernes pligt til at føre tilsyn med dagtilbud og privat pasning findes i retssikkerhedsloven 16 som fastsætter:

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud 1 Kvalitetsrapport for 2011 For dagtilbuddene i Fredensborg Kommune Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune 1. udgave september 2012 2

Læs mere

Årsplan for Børnehusene Nivå

Årsplan for Børnehusene Nivå Årsplan for Børnehusene Nivå Periode: 2013-2014 Årsplan for Børnehusene Nivå Periode: 2013-2014 Hvem er vi? Børnehusene Nivå består af 9 huse med børn i alderen 0-14 år. De 9 huse er organiseret i en områdeinstitution

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

Børn og Unge. Åbyhøj den 29. december 2014. revideret den 6. marts 2015. Åbyhøj Dagtilbud

Børn og Unge. Åbyhøj den 29. december 2014. revideret den 6. marts 2015. Åbyhøj Dagtilbud Børn og Unge Åbyhøj den 29. december 2014 revideret den 6. marts 2015 Åbyhøj Dagtilbud Lokal Udviklingsplan 2015-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger

Læs mere

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 LUP Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1.RAMMESÆTNING... 4 2.VORES LOKALE KENDETEGN MISSION, PÆDAGOGIK OG VISIONER... 4 DAGTILBUDDETS

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 LUP Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 RAMMESÆTNING... 4 ARBEJDET MED LÆREPLANER... 4 VORES LOKALE KENDETEGN MISSION, PÆDAGOGIK

Læs mere

Tegning venligst udlånt af Morten Ingemann. Lokal udviklingsplan for. Dagtilbud Hasle

Tegning venligst udlånt af Morten Ingemann. Lokal udviklingsplan for. Dagtilbud Hasle Tegning venligst udlånt af Morten Ingemann Lokal udviklingsplan for Dagtilbud Hasle 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge...

Læs mere

IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013. Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14

IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013. Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14 IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013 Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14 0 Indhold 1. Resume... 2 2. Baggrund... 2 3. Indledning... 2 4. Vision... 3

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2012

Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2012 Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2012 Skolens udviklingsplan indledning Hvad er en udviklingsplan: Skolens udviklingsplan er et værktøj, der skal understøtte alle skolens interessenter i at kunne

Læs mere