Selvstændige beskattes hårdere end lønmodtagere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvstændige beskattes hårdere end lønmodtagere"

Transkript

1 Selvstændige beskattes hårdere end lønmodtagere Iværksættere og selvstændige beskattes hårdere end lønmodtagere uanset om de driver deres virksomhed som et aktie- eller personligt selskab. Særligt hårdt beskattes iværksættere og selvstændige med et personligt ejet selskab, som er den virksomhedstype, der er flest af i Danmark. Produktivitetskommissionen påviste i 2012 en forskel i beskatningen af lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende. Nye beregninger viser, at der stadig er forskel i beskatningen og forskellen bliver særligt markant, i takt med at iværksætterens formueindkomst fra afkast af investeringer i selskabet stiger. De nye beregninger foretaget under samme forudsætninger og antagelser som ved produktivitetskommissionens regneeksempler viser, at der i dag er stor forskel i beskatningen, og at de selvstændige erhvervsdrivende beskattes hårdest. Se tabel 1 Tabel 1 Regneeksempler: Indkomst efter skat (inkl. kirkeskat) for lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og aktive ejere (2018-niveu efter indfaset skattereform fra 2012) Indkomsttyper før skat (kr.) Samlet indkomst efter skat (kr.) Lønmodtager Aktiv ejer af aktieselskab Selvstændig erhvervsdrivende (personligt ejet selskab) Eksempel 0 Arbejdsindkomst: Nettoformue: Formueafkast (5%): Eksempel 1 Arbejdsindkomst: Nettoformue: Formueafkast (5%): TOPSKATTEGRÆNSE: Eksempel 2 Arbejdsindkomst: Nettoformue: Formueafkast (5%): Eksempel 3 Arbejdsindkomst: Nettoformue: Formueafkast (5%): Eksempel 4 Arbejdsindkomst: Nettoformue: Formueafkast (5%): Anm: Beløbene, herunder indkomst og skatter, er opgjort i 2018-niveau, bortset fra kapitalafkastsatsen som er opgjort medio 2017, men ved skatteberegningen er anvendt de regler og satser, der vil gælde, når skattereformen fra 2012 er fuldt indfaset i Beløbsgrænser fra skattereformen 2012 er omregnet til 2018-niveau ved en reguleringssats på 9,4 pct. Det er antaget, at de sammenlignelige personer har samme arbejdsindkomst og nettoformue, der giver det samme afkast på fem pct. før skat. Der er ikke taget højde for evt. skatteudskydelser, som vil reducere den effektive beskatning ved f.eks. brug af virksomhedsordning eller tilbageholdte aktieavancer, der først på et senere tidspunkt udbetales. Side 1

2 Boks 1 Forudsætninger og antagelser for regneeksempler 1. For lønmodtagere og den aktive ejer tager arbejdsindkomsten form af løn, mens arbejdsindkomsten for den selvstændige udgør en del af virksomhedens overskud. 2. For lønmodtageren tager formueafkastet form af renteindtægter, mens for den selvstændige og den aktive ejer tager det form af overskud i virksomheden. Virksomhedsoverskuddet efter skat forudsættes udbetalt til ejerne. 3. Den selvstændige erhvervsdrivende forudsættes beskattet efter reglerne i virksomhedsskatteordningen I 2012 undersøgte produktivitetskommissionen, hvordan erhvervsbeskatningen kan indrettes, så skattesystemet ikke unødigt hæmmer mulighederne for og tilskyndelsen til at foretage nye investeringer og drive iværksættervirksomhed 1. Kommissionen så på regneeksempler, der illustrerede henholdsvis selvstændige erhvervsdrivendes (personligt selskab), aktive ejeres (af aktieselskaber) og lønmodtageres disponible indkomst, når alle skatter på løn, virksomhedsoverskud, renter og aktieindkomst var betalt. Se Boks 1 I alle regneeksempler beskattes lønmodtageren lempeligst. I eksempel 2-4 har den selvstændige erhvervsdrivende, der driver en personligt ejet virksomhed, den laveste indkomst efter skat, under forudsætning af den samme indkomst og formueafkast. Både de selvstændige, der driver en personligt ejet virksomhed og et aktieselskab, beskattes især hårdere, når formueindkomsten har en vis størrelse, jf. figur 1. En lønmodtager har f.eks. en indkomst, der er over 6,5 pct. højere end en selvstændig, der driver en personligt ejet virksomhed, i tilfældet hvor arbejdsindkomsten udgør 1 mio. kr. og med et formueafkast på 0,5 mio. kr. Se figur 1 Figur 1 Lønmodtagerens indkomstgevinst (efter skat) i tilfælde med samme arbejdsindkomst og formueafkast (2018-niveau efter indfaset skattereform fra 2012) 8 % Selvstændig erhvervsdrivend af personligt selskab Aktiv ejer af aktieselskaber 6,7 % 6,6 % 6 % 4 % 2,4 % 3,4 % 2,8 % 2 % 0,4 % 0,5 % 0,6 % 0,8 % 1,2 % Eksempel 0 Arbejdsindkomst: kr. Eksempel 2 Arbejdsindkomst: kr. Formueafkast: kr. Formueafkast: kr. Eksempel 1 Arbejdsindkomst: kr. Formueafkast: kr. Eksempel 3 Formueafkast: kr. Eksempel 4 Formueafkast: kr. Anm: Beløbene, herunder indkomst og skatter, er opgjort i 2018-niveau, bortset fra kapitalafkastsatsen som er opgjort medio 2017, men ved skatteberegningen er anvendt de regler og satser, der vil gælde, når skattereformen fra 2012 er fuldt indfaset i Beløbsgrænser fra skattereformen 2012 er omregnet til 2018-niveau ved en reguleringssats på 9,4 pct. Det er antaget, at de sammenlignelige personer har samme arbejdsindkomst og nettoformue, der giver det samme afkast på fem pct. før skat. Der er ikke taget højde for evt. skatteudskydelser, som vil reducere den effektive beskatning ved f.eks. brug af virksomhedsordning eller tilbageholdte aktieavancer, der først på et senere tidspunkt udbetales. Note 1: Side 2

3 Boks 2 Virksomhedsskatteordningen (VSO) VSO giver mulighed for, at en personligt ejet erhvervsvirksomhed bliver underkastet en beskatning, der minder om anparts- og aktieselskabers. Det indebærer: 1. En del af virksomhedens overskud beskattes som kapitalindkomst. Det betyder, at der skal betales arbejdsmarkedsbidrag af en mindre andel af selskabets overskud. Den del af virksomhedens overskud, der bliver beskattet som kapitalindkomst, beregnes som en fast procentdel (kapitalafkastsatsen) af virksomhedens aktiver med fradrag af gæld. 2. Den del af overskuddet, som ikke betragtes som kapitalindkomst, kan opspares i virksomheden. Af det opsparede beløb skal der kun betales en foreløbig skat på 22 pct. (2018). Opsparet overskud er en skattemæssig fordel, da beskatningen udskydes, og det vil give virksomheden en bedre likviditet. Det opsparede overskud beskattes først, når det trækkes ud af virksomheden, og i den forbindelse godskrives den foreløbigt betalte skat. Ved en nedgangsperiode med lav indtjening er det muligt at tilføje det opsparede overskud indtil topskattegrænsen. Det opsparede overskud sørger dermed for, at skatten, der skal betales, deles ud over flere år og derved opnås en skattefordel. 3. Renteudgifter kan fradrages ved opgørelsen af virksomhedens skattepligtige indkomst frem for kapitalindkomst. Det giver en højere fradragsprocent, og lavere skattebetaling. Ordningen er administrativ besværlig og vil i mange tilfælde kræve, at en revisor / skatterådgiver er tilknyttet virksomheden. Desuden kan det blive meget dyrt, hvis der på et tidspunkt er et ønske om at komme ud af VSO, da alt potentielt opsparede overskud beskattes på en gang. I produktivitetskommissionens beregninger er fordelene ved punkt 2. og 3. ikke indregnet. Punkt 2. og 3. betyder, at brugen af virksomhedsordningen stadig kan være attraktiv, selvom den i visse tilfælde kan medføre en hårdere beskatning, end hvis den selvstændige blot blev beskattet efter personskatteloven. Den primære forklaring på indkomstforskellen mellem lønmodtageren og den selvstændige er, at kapitalindkomst beskattes lavere end personlig indkomst, når indkomsten er over topskattegrænsen. Lønmodtageren får hele sit formueafkast beskattet som kapitalindkomst, da det er renteindtægter, hvorimod det for den selvstændige kun er den del af formueafkastet, der kan opspares i virksomhedsskatteordningen. Resten af den selvstændiges indkomst beskattes som personlig indkomst. Der er dog andre fordele ved at bruge virksomhedsskatteordningen, som kan opveje den hårdere beskatning. Se boks 2 Den aktive ejer af et aktieselskab beskattes ligeledes markant hårdere end en lønmodtager med tilsvarende arbejds- og formueindkomst. Dette skyldes, at selskabsindkomst i Danmark dobbeltbeskattes. Det betyder, at der først skal betales selskabsskat af selskabets overskud, og når det restende overskud udloddes som udbytte 2, skal der dernæst betales aktieindkomstskat. Selskabsindkomst dobbeltbeskattes for at neutralisere, hvad der inden for skatteøkonomisk teori betegnes som hovedaktionærproblemet. Se boks 3 I eksemplerne 0-1, hvor der ikke betales topskat, beskattes den aktive ejer af et aktieselskab hårdest. Det skyldes, at den samlede beskatning (selskabsog udbyttebeskatning) af virksomhedsoverskuddet for den aktive ejer af et aktieselskab er højere, end tilfældet når den selvstændig erhvervsdrivende, der driver et personligt ejet selskab, ikke betaler topskat sin personlige indkomst. Af bilag 1 fremgår alle relevante og omtalte skattesatser og -beløbsgrænser. Note 2: Eller når aktionæren realiserer den aktiekursgevinst, der opstår, hvis selskabet tilbageholder overskud. Side 3

4 Boks 3 Hovedaktionærproblemet Hovedaktionærproblemet opstår i situationer, hvor en aktiv hovedaktionær med bestemmende indflydelse kan afgøre, hvor stor en andel af selskabets afkast der skal: 1. udbetales som lønindkomst 2. udbetales som udbytte 3. tilbageholdes i selskabet (øge aktieværdien) Hovedaktionæren vælger fordelingen ud fra den mest fordelagtige beskatningsform. For at undgå skæve incitamenter er skattesystemet indrettet, så den øverste skattesats på aktieindkomst (42 pct.) er fastsat efter, der ikke kan opnås en skattemæssig fordel ved at omdanne lønindkomst fra selskabet til aktieudbytte eller -avance. Den samlede beskatning af selskabsindkomst (på 54,8 pct. 3 i 2018) svarer dermed næsten til den højeste marginalskattesats for personligindkomst (på 56,5 pct. i 2018), hvorved beslutningen om udbetaling af selskabets afkast som hhv. lønindkomst eller udbytte ikke afgøres som følge af beskatningen. Et formueafkast på 3 pct. Produktivitetskommissionens beregningsmetode fra 2014 med et formueafkast på 5 pct. vil kunne kritiseres for, at det kan være vanskeligt for lønmodtagere at opnå en sådan forrentning. Konklusionen er imidlertid den samme med et formueafkast på 3 pct.: Den selvstændige beskattes hårdere end lønmodtageren. Se tabel 2 Tabel 2 Regneeksempler: Indkomst efter skat (inkl. kirkeskat) med et formueafkast på 3 pct. (2018-niveau efter indfaset skattereform fra 2012) Indkomsttyper før skat (kr.) Samlet indkomst efter skat (kr.) Lønmodtager Aktiv ejer af aktieselskab Selvstændig erhvervsdrivende (personligt ejet selskab) Eksempel 0 Arbejdsindkomst: Nettoformue: Formueafkast (3%): Eksempel 1 Arbejdsindkomst: Nettoformue: Formueafkast (3%): TOPSKATTEGRÆNSE: Eksempel 2 Arbejdsindkomst: Nettoformue: Formueafkast (3%): Eksempel 3 Arbejdsindkomst: Nettoformue: Formueafkast (3%): Eksempel 4 Arbejdsindkomst: Nettoformue: Formueafkast (3%): Anm: Beløbene, herunder indkomst og skatter, er opgjort i 2018-niveau, bortset fra kapitalafkastsatsen som er opgjort medio 2017, men ved skatteberegningen er anvendt de regler og satser, der vil gælde, når skattereformen fra 2012 er fuldt indfaset i Beløbsgrænser fra skattereformen 2012 er omregnet til 2018-niveau ved en reguleringssats på 9,4 pct. Det er antaget, at de sammenlignelige personer har samme arbejdsindkomst og nettoformue, der giver det samme afkast på fem pct. før skat. Der er ikke taget højde for evt. skatteudskydelser, som vil reducere den effektive beskatning ved f.eks. brug af virksomhedsordning eller tilbageholdte aktieavancer, der først på et senere tidspunkt udbetales. Note 3: (22 pct.+(1-22 pct.))x42 pct. = 54,8 pct. Side 4

5 Med et formueafkast på 3 pct. vil den aktive ejer i eksempel 4 have den laveste indkomst efter skat frem for den selvstændige. Det skyldes, at forholdet mellem hvor meget af den selvstændiges formueafkast, der er kapitalindkomst og arbejdsindkomst, ændrer sig. Når formueafkastet falder fra 5 pct. til 3 pct. vil det kun være i arbejdsindkomsten (som beskattes hårdest), da den del af formueafkastet, som er kapitalindkomst, afgøres af kapitalafkastsatsen i virksomhedsordningen, der i begyndelsen af 2018 er på 1 pct. Sammenspillet mellem skattesystemets udformning og antallet af selvstændige erhvervsdrivende Inden for den skatteøkonomiske teori er det kendt, at udformningen af skattesystemet har stor betydning for beslutningen om at være selvstændig erhvervsdrivende. Helt konkret påvirker den samlede marginalskattesats 4 på selskabsindkomst, aktieudbytter og -kursgevinster i forhold til marginalskattesatsen på lønindkomst skatteydernes beslutning, om hvorvidt de vil arbejde som lønmodtager eller som selvstændige erhvervsdrivende - og den nuværende forskel har en negativ påvirkning på antallet af selvstændige. Den samlede beskatning af selskabsindkomst har desuden betydning for den selvstændiges valg af organisationsform altså om virksomheden skal drives i selskabsform eller som et personligt ejet foretagende. En forskel i beskatningen kan betyde, at iværksætteren fravælger én selskabsform frem for en anden også selvom den i mange henseender, fx administrative og formålstjenelige, bortset fra skattemæssige, kan være mest hensigtsmæssig. Mulighed for skatteminimering i aktieselskaber Ved produktivitetskommissionens beregninger er der ikke taget højde for, at den aktive ejer af et aktieselskab, i nogle tilfælde f.eks. hvis der ikke er andre medbestemmende aktionærer, har mulighed for at minimere beskatningen af den samlede indkomst. Den aktive ejer kan skatteminimere ved at fastsætte udbytteprocenten, så lønudbetalingen stopper ved topskattegrænsen og dermed lader resten af selskabsindkomsten være udbytte. Det vil betyde, at den aktive ejers disponible indkomst forøges. Tabel 3 Regneeksempel: Skatteminimering og indkomstoptimering for den aktive ejer af et aktieselskab (2018-niveau efter indfaset skattereform fra 2012) Indkomsttyper før skat (kr.) Samlet indkomst efter skat (kr.) Aktiv ejer af aktieselskab (tabel 1) Skatteminimerende aktiv ejer af aktieselskab Gevinst skatteminimering Eksempel 0 Arbejdsindkomst: Nettoformue: Formueafkast (5%): Eksempel 1 Arbejdsindkomst: Nettoformue: Formueafkast (5%): TOPSKATTEGRÆNSE: Eksempel 2 Arbejdsindkomst: Nettoformue: Formueafkast (5%): Eksempel 3 Arbejdsindkomst: Nettoformue: Formueafkast (5%): Eksempel 4 Arbejdsindkomst: Nettoformue: Formueafkast (5%): Anm: Den skatteminimerende aktive ejer får afkast udbetalt som lønindkomst nøjagtigt indtil topskattegrænsen. Resten af afkastet udbetales som aktieindkomst, der derved dobbeltbeskattes af selskabsindkomst og aktieindkomst. Beløbene, herunder indkomst og skatter, er opgjort i 2018-niveau, men ved skatteberegningen er anvendt de regler og satser, der vil gælde, når skattereformen fra 2012 er fuldt indfaset i Beløbsgrænser fra skattereformen 2012 er omregnet til 2018-niveau ved en reguleringssats på 9,4 pct. Der er ikke taget højde for evt. skatteudskydelser ved f.eks. tilbageholdte aktieavancer, der først på et senere tidspunkt udbetales, og som vil reducere den effektive beskatning. Note 4: Skattesatsen på den sidst tjente krone Side 5

6 Hvis den aktive ejer skatteminimerer, er det muligt inden for eksemplernes ramme at forøge indkomsten efter skat med helt op til kr. - alt afhængigt af arbejds- og formueindkomsten. Se tabel 3 Indkomstgevinsten ved at skatteminimere er den samme for henholdsvis eksempel 3 og 4. Det skyldes, at der i eksemplerne er samme størrelse arbejdsindkomst, der omdannes til lavere beskattet udbytteindkomst, heraf skattebesparelsens størrelse. I situationer, hvor indkomsten er under topskattegrænsen, er det skatteminimerende for den aktive ejer at få al indkomst udbetalt som lønindkomst. Uden topskat er den marginale beskatning af personlig indkomst nemlig lavere end dobbeltbeskatningen af aktieudbytte. Men selvom en aktive ejer af et aktieselskab skatteminimerer, vil indkomsten efter skat stadig være lavere end en lønmodtager med samme arbejdsindkomst og formueafkast. Skatteminimeringen betyder dog, at forskellen i indkomsten mindskes, specielt i de tilfælde hvor arbejdsindkomsten er over topskattegrænsen. Se figur 2 Figur 2 Lønmodtagerens indkomstgevinst (efter skat) i tilfælde med samme arbejdsindkomst og formueafkast (2018-niveau efter indfaset skattereform fra 2012) 8 % Skatteminimerende aktiv ejer af aktieselskaber Aktiv ejer af aktieselskaber 6,6 % 6 % 5,7 % 4 % 2,8 % 2 % 0,5 % 0,5 % 0,7 % 0,8 % 0,4 % 1,2 % 1,6 % Eksempel 0 Arbejdsindkomst: kr. Eksempel 2 Arbejdsindkomst: kr. Formueafkast: kr. Formueafkast: kr. Eksempel 1 Arbejdsindkomst: kr. Formueafkast: kr. Eksempel 3 Formueafkast: kr.. Eksempel 4 Formueafkast: kr. Anm: Den skatteminimerende aktive ejer får afkast udbetalt som lønindkomst nøjagtigt indtil topskattegrænsen. Resten af afkastet udbetales som aktieindkomst, der derved dobbeltbeskattes af selskabsindkomst og aktieindkomst. Beløbene, herunder indkomst og skatter, er opgjort i 2018-niveau, men ved skatteberegningen er anvendt de regler og satser, der vil gælde, når skattereformen fra 2012 er fuldt indfaset i Beløbsgrænser fra skattereformen 2012 er omregnet til 2018-niveau ved en reguleringssats på 9,4 pct. Der er ikke taget højde for evt. skatteudskydelser ved f.eks. tilbageholdte aktieavancer, der først på et senere tidspunkt udbetales, og som vil reducere den effektive beskatning. ANALYSE Udgivet af: Ase Redaktion: Troels Krog - troels.krog@ase.dk Tina Kongsø - tina.kongsoe@ase.dk Louise Wandahl Jensen - louise.wandahl.jensen@ase.dk Astrid Søborg - astrid.soeborg@ase.dk Lone Vibe Nielsen - lone.vibe.nielsen@ase.dk Produktion: Ase Ase Frederikskaj København SV Tlf ase.dk Layout: Rune Nymann - rune@omw.dk Side 6

7 Bilag 1 Skattesatser og beløbsgrænser benyttet i regneeksempler Skattesatser/Beløbsgrænser Årsniveau Satser: Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct Beskæftigelsesfradrag 10,65 pct. Sats når skattereform 2012 er indfaset Kommuneskat 24,91 pct Kirkeskat 0,68 pct Bundskat + sundhedsbidrag 11,15 pct Sundhedsbidrag 1 pct Topskat 15 pct Nedslag i gennemsnitskommune i personlig indkomst 4 pct Topskat, positiv nettokapitalindkomst 4,94 pct Selskabsskat 22 pct Aktieindkomst - lav sats 27 pct Aktieindkomst - høj sats 42 pct Kapitalafkastsats 1 pct. Medio 2017 Reguleringssats fra til 2018-niveau 9,4 pct. Laveste marginalskatteprocent for positiv nettokapitalindkomst 37,8 pct Højeste marginalskatteprocent for positiv nettokapitalindkomst 42,7 pct Laveste marginalskatteprocent for personlig indkomst 40,2 pct Højeste marginalskatteprocent for personlig indkomst 56,5 pct Samlet beskatning af afkast fra investeringer i selskaber (=0,22+(1-0,22)*0,42) 54,8 pct Grænser: Beskæftigelsesfradrag kr. Grænse når skattereform 2012 er indfaset, i 2010-niveau Beskæftigelsesfradrag (benyttet) kr. Grænse når skattereform 2012 er indfaset, i 2018-niveau Personfradrag kr Bundfradrag i topskat kr. Grænse når skattereform 2012 er indfaset, i 2010-niveau Bundfradrag i topskat (benyttet) kr. Grænse når skattereform 2012 er indfaset, i 2018-niveau Fradrag i topskat af kapitalindkomst kr Aktieindkomst - lav/høj sats kr Side 7

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af en skattestigning i Furesø Kommune

Økonomiske konsekvenser af en skattestigning i Furesø Kommune 6. november 2007 Økonomiske konsekvenser af en skattestigning i Furesø Kommune Med vedtagelsen af budget 2008 besluttede byrådet at skatten i Furesø Kommune i 2008 bliver forhøjet med 0,5 procent. Følgende

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 238 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 238 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 238 Offentligt 23. marts 2017 J.nr. 2017-1250 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 238 af 22. februar 2017 (alm.

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 399 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 399 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 399 Offentligt 6. september 2017 J.nr. 2017-3344 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 399 af 22. maj

Læs mere

Status ultimo Seminar for Folketingets Skatteudvalg 17. januar 2012

Status ultimo Seminar for Folketingets Skatteudvalg 17. januar 2012 Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 10/02/2012 - Vedlagt plancher) SAU alm. del Bilag 122 Offentligt Personbeskatningen Status ultimo 2011 Seminar for Folketingets Skatteudvalg 17. januar 2012 Emner for indlægget

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 595 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 595 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 595 Offentligt 19. marts 2015 J.nr. 14-2927792 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 595 af 28. maj

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr.

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 154 Offentligt Departementet J.nr. 2005-318-0398 De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Beregning af marginalskat

Beregning af marginalskat CEPOS har i dette notat lavet et konkret bud på en forenkling af skattesystemet, der er neutral både mht. ulighed og skatteprovenu. Der er heller ingen effekt på beskæftigelsen. Skatteomlægningen indebærer,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 222 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 222 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 222 Offentligt 6. april 2018 J.nr. 2018-903 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 222 af 1. februar 2018

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Resumé // 17/10/05 RESUMÉ: REFORM AF AKTIE- OG KAPITALINDKOMSTBESKATNINGEN

Resumé // 17/10/05 RESUMÉ: REFORM AF AKTIE- OG KAPITALINDKOMSTBESKATNINGEN RESUMÉ: REFORM AF AKTIE- OG KAPITALINDKOMSTBESKATNINGEN Resumé // 17/10/05 Danmark har i dag en meget kompliceret beskatning af aktie- og kapitalindkomst med en lang række forskellige skattesatser. Endvidere

Læs mere

Bilags indholdsfortegnelse

Bilags indholdsfortegnelse Bilags indholdsfortegnelse Bilag 1: Skattetrappe 2009 lønmodtagere... 2 Bilag 2: Skattetrappe 2010 - Lønmodtagere... 3 Bilag 3: Skattetrappe 2009 - Lønmodtagere pensionsmidler... 4 Bilag 4: Fradragsregler

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 503 af 7. august 2018 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 503 af 7. august 2018 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL). Skatteudvalget 201718 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 503 Offentligt 4. september 2018 J.nr. 20185105 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 503 af 7. august 2018 (alm.

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt 22. maj 2017 J.nr. 2017-531 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 194 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Kvalifikation

Læs mere

Skatteakademiet Skatten i fremtiden. v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm

Skatteakademiet Skatten i fremtiden. v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm Skatteakademiet Skatten i fremtiden v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm 6. februar 2009 Rapporten generelt Godt oplæg Imponerende detaljeret gennemgang af en meget stor mængde regler Overordnet

Læs mere

Projektforløb: Personbeskatning i Danmark

Projektforløb: Personbeskatning i Danmark Projektforløb: Personbeskatning i Danmark Abstract: Et forløb om personbeskatning i Danmark er oplagt i mat samf klasser, men det er jo relevant for alle elever. Der kan sagtens skrues en masse op og ned

Læs mere

Fordelingseffekter af skattelettelser

Fordelingseffekter af skattelettelser d. 12.06.2019 AMR 1. udkast Fordelingseffekter af skattelettelser I kapitel II om kapitalindkomstbeskatning i Dansk Økonomi, forår 2019 indgår beregninger af de fordelingsmæssige konsekvenser af en skattelettelse

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Bolig i selskabets udlejningsejendom

Bolig i selskabets udlejningsejendom - 1 Bolig i selskabets udlejningsejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Hovedaktionærer, der får stillet en bolig til rådighed af selskabet, skal beskattes efter særlige, skærpede regler.

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Afsluttende hovedopgave

Afsluttende hovedopgave HD REGNSKAB OG ØKONOMISTRYRING COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Afsluttende hovedopgave Vejleder: Henrik Nielsen Udarbejdet af: Antal anslag: 160.497 Antal sider ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste

Læs mere

Fradragsjunglen er vokset og vokset Af cheføkonom Mads Lundby Hansen ( ) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen

Fradragsjunglen er vokset og vokset Af cheføkonom Mads Lundby Hansen ( ) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Notat: 23-10-2018 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Denne analyse viser, at fradragene og kompleksiteten i skattesystemet er steget markant siden

Læs mere

Indkomstopgørelse og skatteberegning efter personskatteloven (PSL), kapitalafkastordningen (KAO) og virksomhedsordningen

Indkomstopgørelse og skatteberegning efter personskatteloven (PSL), kapitalafkastordningen (KAO) og virksomhedsordningen Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Selvstændigt erhvervsdrivende personer kan vælge imellem tre beskatningsordninger: Personskattelovens regler Kapitalafkastordningen Virksomhedsordningen.

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Ingen dummebøder i virksomhedsskatteordningen

Ingen dummebøder i virksomhedsskatteordningen - 1 Ingen dummebøder i virksomhedsskatteordningen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en bemærkelsesværdig afgørelse fra Skatterådet af 24/11 2015 har Rådet afvist brandbeskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1 Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 12 Offentligt Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat 1 DEBAT OM TOPSKAT 2 SOMMERENS DEBAT OM TOPSKAT Der har hen over sommeren

Læs mere

Analyse. Udviklingen i gevinsten ved at arbejde. 14. september Isabelle Mairey

Analyse. Udviklingen i gevinsten ved at arbejde. 14. september Isabelle Mairey Analyse 14. september 2016 Udviklingen i gevinsten ved at arbejde Isabelle Mairey Dette notat belyser udviklingen i den sammensatte marginalskat i bund og top i perioden 1994-2014. Gevinsten ved at arbejde

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Beskatning af den selvstændige erhvervsdrivende contra hovedaktionæren

Beskatning af den selvstændige erhvervsdrivende contra hovedaktionæren Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD (R), 8. Semester Foråret 2009 Beskatning af den selvstændige erhvervsdrivende contra hovedaktionæren Udarbejdet af: Julija Otto Lene Andersen

Læs mere

CAKIs miniguide til skat

CAKIs miniguide til skat 1 CAKIs miniguide til Skat Kilde: Skat.dk Når du driver virksomhed, bør du orientere dig i de regler for beskatning, der findes i Danmark. Som selvstændig inden for de kunstneriske fag er der sandsynlighed

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 264 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 264 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 264 Offentligt 27. marts 2017 J.nr. 2017-1248 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 264 af 3. marts 2017 (alm.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Beskatning af personlig virksomhed Afgangsprojekt HD(R)

Beskatning af personlig virksomhed Afgangsprojekt HD(R) 2016 Beskatning af personlig virksomhed Afgangsprojekt HD(R) Vejleder: Henrik Bro COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 10-05-2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2 Problemformulering...

Læs mere

positiv. Hvis man omvendt har større renteudgifter end renteindtægter, er kapitalindkomsten negativ. Med skattepligtig indkomst forstås indkomst

positiv. Hvis man omvendt har større renteudgifter end renteindtægter, er kapitalindkomsten negativ. Med skattepligtig indkomst forstås indkomst Skat i Danmark Som borger i Danmark betaler man forskellige former for skat: Direkte skat i form af hvad man betegner personskat og evt. ejendomsskat (hvis man ejer bolig) Indirekte skat i form af moms

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Læsevejledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Læsevejledning SKATTEGUIDE 2017 1 SKATTEGUIDE 2017 Skatteguiden er en overordnet vejledning med en kortfattet beskrivelse af udvalgte skattemæssige punkter, der anses for at have en relation til investering i investeringsbeviser

Læs mere

Lønindkomst i selskabsregi

Lønindkomst i selskabsregi - 1 Lønindkomst i selskabsregi Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter en højesteretsdom fra 16. november 2015 bør man, f.eks. som konsulent, tænke sig grundigt om, før man beslutter sig for

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Karsten Lauritzen / Peter Bach-Mortensen

Karsten Lauritzen / Peter Bach-Mortensen Skatteudvalget 2018-19 SAU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 63 Offentligt 28. november 2018 J.nr. 2018-7789. Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes revideret svar på spørgsmål nr. 63 af 29. oktober

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 269 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 269 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 16. november 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 (Alm. del) af 16. marts

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 16. november 2017 Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 562 (Alm. del) af 30. august

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Umiddelbart mindreprovenu

Umiddelbart mindreprovenu Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 139 Offentligt Notat 15. december 2015 J.nr. 15-3244828 Selskab, Aktionær og Erhverv Provenunotat Notatet beskriver de overordnede beregningsmæssige

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 282 og 283 af 4. april /Birgitte Christensen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 282 og 283 af 4. april /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 283 Offentligt J.nr. 2006-318-0509 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 282 og 283 af 4. april 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Taxation of capital and wage income; Towards separated or more integrated personal tax systems? Danish legal national report

Taxation of capital and wage income; Towards separated or more integrated personal tax systems? Danish legal national report Taxation of capital and wage income; Towards separated or more integrated personal tax systems? Danish legal national report Adjunkt, ph.d. Inge Langhave Jeppesen Department of Law, University of Southern

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 2 af 22. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 2 af 22. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S). Skatteudvalget 2017-18 L 238 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt 21. maj 2018 J.nr. 2018-3316 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 238 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 624 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 624 Offentligt Skatteudvalget 016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 64 Offentligt 1. oktober 017 J.nr. 017-649 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 64 14. september 017 (alm. del).

Læs mere

Lavere og simplere kapitalbeskatning vil øge investeringer i MMV er

Lavere og simplere kapitalbeskatning vil øge investeringer i MMV er Januar 2014 Lavere og simplere kapitalbeskatning vil øge investeringer i MMV er Af chefkonsulent Kathrine Lange, kala@di.dk Mindre og mellemstore virksomheder (MMV er) er i høj grad afhængige af, at danskere

Læs mere

Faktaark Skattelempelser for familietyper

Faktaark Skattelempelser for familietyper Faktaark Skattelempelser for familietyper 6. februar 2018 Dette notat beskriver virkningerne af skattelempelser i Aftale om Lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger for

Læs mere

At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone

At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone Hvad menes med det progressive skattesystem: At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone Hvem må udskrive skatter i DK:

Læs mere

Skærpede regler for virksomhedsskatteordningen

Skærpede regler for virksomhedsskatteordningen - 1 Skærpede regler for virksomhedsskatteordningen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen fremsatte i denne uge et lovforslag, der skal imødegå utilsigtet udnyttelse af virksomhedsskatteordningen.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 204 af 22. marts 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 204 af 22. marts 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 204 Offentligt J.nr. 2007-318-0593 Dato: 17. april 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 204 af 22. marts 2007. (Alm.

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel

Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel Skatten på den sidst tjente krone marginalskatten har betydning for det økonomiske incitament

Læs mere

Indkomstskat i Danmark

Indkomstskat i Danmark - 1 - Indkomstskat i Danmark Introduktion Materialet her er muligt at anvende som supplerende materiale til bogens del 2: Procent og rente (s. 41-66). Materialet kan anvendes som et forløb, eller det kan

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Metodenotat. Rentefradrag 1980-2012

Metodenotat. Rentefradrag 1980-2012 JAQ / August 2014 vs. 1.0 Metodenotat om Rentefradrag 1980-2012 August 2014 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Forord I Danmark kan afholdte renteudgifter delvist fradrages i den indkomst

Læs mere

Lavere aktieskat forgylder de rigeste

Lavere aktieskat forgylder de rigeste Lavere aktieskat forgylder de rigeste Sænkes den øverste aktieskat fra pct. til 7 pct. vil det give en skattelettelse på,6 mia. kr. Heraf vil de,8 mia. kr. gå til den rigeste procent. Den rigeste procent

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 13. oktober 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 600 (Alm. del) af 20. september

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK Dansk mindre attraktivt end i Sverige og UK Regeringen foreslår som led i 2025-planen og på DVCA s foranledning at indføre et, der er inspireret af ordninger i Sverige og UK. Men ser man nærmere på regeringens

Læs mere

Skat for selvstændige. med virksomhedsordningen. Søren Revsbæk

Skat for selvstændige. med virksomhedsordningen. Søren Revsbæk Skat for selvstændige med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Skat for selvstændige med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Skat for selvstændige med virksomhedsordningen? af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Syv skattereformer siden 1995: Udviklingen i provenuet fra indkomstskatter

Syv skattereformer siden 1995: Udviklingen i provenuet fra indkomstskatter 15. december 2016 2016:27 Syv skattereformer siden 1995: Udviklingen i provenuet fra indkomstskatter Af Niels Madsen Siden 1995 har der været syv skattereformer i Danmark. Det gennemgående tema i reformerne

Læs mere

Økonomisk analyse: Tilskyndelsen til pensionsopsparing. Marts 2018

Økonomisk analyse: Tilskyndelsen til pensionsopsparing. Marts 2018 Økonomisk analyse: Tilskyndelsen til pensionsopsparing Marts 2018 Tilskyndelsen til pensionsopsparing Marts 2018 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 77 19 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Læs mere

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Af Jan Storgaard Hove og Erik Banner-Voigt Juni 2006 Agenda Midler/finansiering Egenkapital og fremmedkapital Frie midler Holdingselskab Personligt Pensionsmidler

Læs mere

Indledning. Kapitel Formål og afgrænsning

Indledning. Kapitel Formål og afgrænsning Kapitel 1 1.1. Formål og afgrænsning Partnerselskabet (tidligere»kommanditaktieselskabet«), har i en dansk sammenhæng traditionelt ikke spillet noget betydende rolle som selvstændig selskabsform ved siden

Læs mere

0, Regnskabsført provenu Strukturelt provenu Tidligere strukturelt provenu

0, Regnskabsført provenu Strukturelt provenu Tidligere strukturelt provenu Notat 9. april 19 Strukturelt provenu fra aktieindkomstskat Det strukturelle provenu fra aktieindkomstskat er blevet genberegnet i forbindelse med Konvergensprogram 19, hvilket har givet anledning til

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Optimal beskatningsform for selvstændig erhvervsdrivende

Optimal beskatningsform for selvstændig erhvervsdrivende Optimal beskatningsform for selvstændig erhvervsdrivende Skal bestemmelserne fra personskatteloven, kapitalafkastordningen eller virksomhedsskatteordningen anvendes? Udarbejdet af; Annette Bruhn Rasmussen

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere