Nyttig viden om ældreområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyttig viden om ældreområdet"

Transkript

1 Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 5 Hvordan får du hjælp? Visitationen, Ældreområdet... 5 Kontakt..6 Bevillingen bygger på... 7 Varighed... 7 Hvem leverer hjælpen?... 8 Valg af egen hjælper... 8 Hvornår leveres hjælpen... 9 Hvad koster det?... 9 Madservice Du kan bytte ydelser... 9 Ændringer i hjælpen Krav til arbejdsmiljø Krav til dig Henvendelser om bevilliget hjælp Krav til medarbejdere Klagemulighed Støtte til praktiske opgaver og personlig pleje kvalitetsstandard III + IV 13 Om indretningen af dit hjem Redskaber og rengøringsmidler Lovgrundlag.. 18 Til dig der gerne vil klare hverdagen selv.. 19 Trivsel i hverdagen..19 2

3 Forord I denne pjece kan du læse om de muligheder du har, hvis du får behov for hjælp fra os. Pjecen er udarbejdet på baggrund af Byrådets visioner samt kvalitetsstandarder indenfor Ældreområdet. Byrådets visioner for Ældreområdet Borgere, der svækkes fysisk eller mentalt, oplever værdighed og trygge rammer for fortsat livskvalitet. Ældreplejen i Billund kommune er værdibaseret med tid til omsorg. Træning, genoptræning og forebyggelse er prioriteret højt baseret på faglig kvalitet. Medarbejderne suppleres af frivilligt socialt arbejde i aktivitets-/dialogdelen med de ældre. Dette foregår i den fælles erkendelse af, at vi deler ansvar for vores ældre medborgere, der har brug for en håndsrækning på mange niveauer. På vores hjemmeside kan du se Byrådets samlede visioner samt Kvalitetsstandarder og indsatsområder Visitationen, Ældreområdet oktober

4 Overordnet målsætning Den hjælp som du får fra ældreområdet ydes ud fra princippet aktiverende pleje hjælp til selvhjælp. Opgaven udføres, så du i videst muligt omfang inddrages i arbejdet for at udvikle eller bevare dine færdigheder. Omsorg vil indgå ved udførelsen af alle ydelser. Ved begrebet omsorg forstår vi den spontane medmenneskelighed. Det betyder, at vi ønsker at udvise pli, omtanke og høflighed. Handlinger udføres, på en ligeværdig, forpligtende måde med accept af dine ressourcer og begrænsninger. Hvem kan få hjælp? Alle med midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Formål Formålet med hjælpen er, at fremme din mulighed for at klare dig selv eller at lette din daglige tilværelse og dermed forbedre livskvaliteten. Tilbyde rådgivning og støtte af forebyggende karakter. Tilbyde genoptræning efter sygdom. Sikre tilbud om personlig hjælp og pleje. Sikre støtte til praktiske opgaver. 4

5 Hvad kan du få hjælp til? Du kan være berettiget til en eller flere af nedenstående ydelser: Personlig hjælp og pleje. Hjælp eller støtte til praktiske opgaver i hjemmet. Afløsning eller aflastning for ægtefælle. Korttidsophold på et plejecenter i en periode, hvor du har et særligt behov for omsorg og pleje. Træning og hjælp til udvikling eller vedligeholdelse af færdigheder. Genoptræning efter sygdom. Råd og vejledning i forbindelse med sygdom og kriser. Hvordan får du hjælp? Hvis du har behov for hjælp kan du selv, dine pårørende eller din læge rette henvendelse til Visitationen, Ældreområdet. Visitationen, Ældreområdet kan kontaktes på Rådhuset i Grindsted, såvel telefonisk som pr. brev/e- mail. 5

6 Senest 3 hverdage efter henvendelsen kontaktes du for at aftale besøg i dit hjem. Akutte sager prioriteres. Kontakt: Visitationen Ældreområdet Jorden Rundt Grindsted Mail: Tlf Træffetider: Mandag fredag Visitationsbesøget finder sted indenfor 14 dage. Det er en god ide, at en af dine pårørende deltager. Efter dette besøg træffer visitator en afgørelse om hjælp ud fra den konkrete og individuelle vurdering. 6

7 Bevillingen bygger på: Dit fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau, dine muligheder for selv at klare, eller tage vare på en del af opgaverne, såvel indenfor personlig pleje som praktiske opgaver. Har du en ægtefælle/samlever eller større børn i hjemmet, som kan hjælpe til, eller er der nogen i dit netværk i øvrigt, der kan hjælpe, har det betydning for hjælpen. Afgørelsen beskriver, hvad du er bevilget til, den præcise hjælp, perioden samt formålet med hjælpen. Varighed? Dit behov vurderes med mellemrum eller hvis der sker væsentlige ændringer i din situation. Hvis det skønnes, at du vil blive i stand til at klare dig selv igen, gives hjælpen som midlertidig hjælp. Midlertidig hjælp vurderes igen senest efter 3 måneder. 7

8 Hvem leverer hjælpen? Ydelser fra hjemmeplejen er omfattet af reglerne for frit valg, det betyder, at du kan vælge, om hjælpen skal ydes fra et af kommunens plejecentre eller af én af kommunen godkendt privat frit valg leverandør. Billund Kommune har alene indgået aftaler med og dermed godkendt leverandører af praktisk bistand samt madservice. Hvis du har brug for personlig pleje, vil denne hjælp blive leveret af Billund kommunes hjemmepleje eller du vil modtage et fritvalgsbevis. Valg af egen hjælper. Du har også mulighed for at vælge en person, som Billund kommune ansætter. Hvis din funktionsevne er nedsat betydeligt, og hvis den bevilligede hjælp overstiger 20 timer om ugen, kan du selv vælge at ansætte en hjælper. Hvis kommunen ikke kan stille den fornødne hjælp til rådighed, kan der udbetales et kontant tilskud til en hjælper, som du selv ansætter. Hjælperen skal være godkendt af kommunen. Frit valg og valg af egen hjælper gælder ikke for borgere, der bor i plejeenheder. Mere information om disse ordninger fås ved henvendelse til Visitationen, Ældreområdet. 8

9 Hvornår leveres hjælpen? Efter modtagelse af bevilling vil du blive kontaktet af en medarbejder fra hjemmeplejen/ fritvalgsleverandøren, så I kan lave aftale om den konkrete hjælp. Hvis der er tale om akut behov for hjælp til sygepleje, pleje eller omsorg vil hjælpen blive iværksat straks. Hvad koster det? Hjemmehjælp fra kommunen er gratis. Madservice Der betales efter politisk fastsatte takster. Du kan bytte ydelser Du har i særlige situationer mulighed for helt eller delvist at vælge en anden ydelse end den, der er bevilget. Som eksempel kan nævnes, at du i forbindelse med mærkedage eller særlige begivenheder kan bytte. Det er ikke konkret beskrevet, hvilke opgaver der kan byttes. Hjælpen skal holdes indenfor den afsatte tidsramme. Der er ingen opgaver, der på forhånd er udelukket. Dog skal opgaverne kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det er den enkelte medarbejders opgave at vurdere, om det er acceptabelt og forsvarligt at bytte. Ved uenighed mellem hjælper og dig ydes den visiterede hjælp. Har du valgt at bytte ydelse, skal medarbejderen notere dette. 9

10 Ved gentagne ønsker om at bytte en konkret ydelse, skal der rettes henvendelse til Visitationen, Ældreområdet, hvorefter der vil blive foretaget revisitation. Ændringer i hjælpen Det kan i enkelte situationer være nødvendigt at ændre i en aftale. Personalet fra hjemmeplejen/ fritvalgsleverandøren kontakter dig hurtigst muligt. Der finder ingen aflysninger sted fra kommunens/ Fritvalgsleverandørens side. Hvis hjælpen flyttes mere end en halv time i forhold til aftalte tidspunkt, bliver du orienteret herom telefonisk. Krav til arbejdsmiljø Dit hjem bliver arbejdsplads for personalet ved Billund Kommune eller den godkendte fritvalgsleverandør. Personalet er omfattet af arbejdsmiljøloven, derfor skal der i forbindelse med visitation udarbejdes en arbejdspladsvurdering. 10

11 For at få hjælp skal du acceptere de krav, arbejdspladsvurderingen stiller i forhold til den bevilgede hjælp. Dit hjem skal indrettes, så hjælperen kan arbejde i hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Der kan i nogle tilfælde blive tale om installering af forskellige hjælpemidler så som personlift, plejeseng og lignende. Krav til dig Hjælpen bygger på dit ansvar for dig selv og din familie. Du skal være hjemme når hjælpen udføres. Du skal give besked til Visitationen, Ældreområdet, hvis der sker ændringer i din situation. Er du forhindret i at modtage hjælp til aftalte tidspunkt, skal du give besked herom senest dagen før kl Du skal acceptere de krav arbejdspladsvurderingen stiller til indretning af hjemmet i forhold til den bevilgede hjælp. Forflytningshjælpemidler i hjemmet skal anvendes. Adgangsforhold skal være oplyste og let tilgængelige. Henvendelser om bevilliget hjælp Hvis du skal tale med nogen om den bevilligede hjælp, f.eks. om flytning af besøg, skal du kontakte dit områdekontor/ fritvalgsleverandøren i telefontiden. 11

12 Krav til medarbejdere Medarbejderne skal have en social- og sundhedsmæssig uddannelse. Undtagelse - ufaglærte med grundig oplæring. Alle medarbejdere skal være bekendt med kommunens visioner, serviceniveau, kvalitetsstandarder samt indsatsområder. Medarbejderne har tavshedspligt. Dog har de underretningspligt til ledelsen om kritisable forhold, de ser og hører i forbindelse med arbejdets udførelse. Medarbejderne må ikke modtage gaver eller pengebeløb. Alle medarbejdere skal bære synligt navneskilt, samt være i besiddelse af ID-kort. Klagemulighed Der kan klages over afgørelsen til Ankestyrelsen inden 4 uger fra modtagelsen af dette brev. Klagen sendes til Visitationen, Ældreområdet, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted. Vi genbehandler herefter sagen. Hvis afgørelsen fastholdes, videresendes sagen til Ankestyrelsen sammen med papirerne i sagen. Hvis samarbejdet mellem dig og din hjælper ikke fungerer, skal du rette henvendelse til dit områdekontor/din fritvalgsleverandør i telefontiden. 12

13 og personlig pleje Støtte til praktiske opgaver og personlig pleje - kvalitetsstandard III + IV. Hvis du får bevilget støtte til praktiske opgaver og /eller personlig pleje. Målet er at hjælpe dig med de opgaver du ikke selv er i stand til at løse, så du får mulighed for at bevare livskvalitet og værdighed på trods af svækkelse/sygdom eller handicap. Hjælpen kan være støttende - f.eks.: Rengøring. Tøjvask. Skriver indkøbssedler til pårørende. Tilberede mad og drikke. Andre praktiske opgaver. Personlig hygiejne. Indtagelse af mad og drikke. Undersøgelser/behandling, medicinadministration, forebyggelse/sundhedsfremme. Mobilitet. Deltagelse i sociale sammenhænge. Struktur og sammenhæng. 13

14 Det fremgår klart af din bevilling, hvad du får hjælp til. Der gøres som hovedregel rent i rum der bruges, dog kun op til et areal på 65 m², svarende til en ældrebolig. Gulvvask: Sker med mikrofiber. Løse tæpper fjernes ikke. Gulve vaskes i forhold til materialets art. Gulvet skal fremtræde rent og tørt når opgaven er udført. Støvsugning: De kommunale standarder for støvsugning forudsætter at støvsugning foregår ved hjælp af en støvsugerrobot. Der kan i specielle tilfælde dispenseres herfra. Det betyder, at hjælperen igangsætter samt tømmer robotstøvsugeren hvis borgeren ikke selv er i stand til dette. Tørre støv af: Overflader i nå højde, lamper med glatte overflader v/spise og læseplads, nipsting 14

15 flyttes i begrænset omfang. Der gøres kun rent på ét badeværelse. Rengøring finder sted én gang hver 3. uge. Om indretningen af dit hjem Hjælpen ydes i dit hjem. Dette bliver derfor hjælperens arbejdsplads. Hjemmet skal indrettes, så hjælperen kan arbejde i hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Ved behov for hjælpemidler, kan ommøblering og fjernelse af faste tæpper komme på tale. Ved brug af personløfter, kørestol og/eller bækkenstol, skal løse tæpper fjernes. Dørtrin fjernes efter aftale med ergoterapeuterne. Er du særligt plejekrævende tages særlige forholdsregler. Der skal være mulighed for at åbne vinduer under rengøring. 15

16 Den største smittekilde fra person til person er via hænderne. Derfor skal der være særskilt håndklæde til hjælperen. Sæben skal være ren og tør, gerne sæbemagnet eller allerhelst éngangspumpeflaske. Redskaber og rengøringsmidler Arbejdsredskaber og rengøringsmidler: Billund Kommunes hjemmepleje er overgået til rengøring med mikrofiber. Udgiften til mikrofiberkonceptet skal du selv betale. Et teleskopskaft med en fremfører til håndhæftelse af mikrofiberklude til gulvet. 2 gulvmopper og 1 tørmoppe af mikrofiber. 4 støve/sanitetsklude. Frit valg leverandørerne er ikke overgået til mikrofiber. 16

17 Positivliste for rengørings- og vaskemidler som må anvendes af personalet i Aktivitet og Pleje: Flydende håndopvaskemiddel: Grøn Linie, Minirisk Ultra, Coop Bluecare, Coop Neutral og Bluemøller. Flydende universalrengøringsmidler: Minirisk Universal, Bluecare Universal, Neutral Unervisal og Bluemøller. Flydende toiletrens: Bluecare Sanitetsrens (Coop). Tøjvaskemidler (kun flydende): Grøn Linie Vask Ultra, Grøn Linie Vask Color, Minirisk Koncenteret, Bluecare, Neutral hvidvask og Dansk supermarked indkøb. Afklakningsmiddel: Husholdningseddike og citronsyre. Brun sæbe (kun flydende): Grøn Linie og Dansk supermarked indkøb. Maskinopvaskemidler (kuntabletter): Grøn Linie tabs, Dansk supermarked indkøb, Clean tabs, Neutral tabs og Bluemøller tabs. Afspændingsmiddel: Bluecare afspænding. Håndsæbe: Minirisk, Neutral og Bluecare. 17

18 Ved angreb af skadedyr kan der stilles krav om nødvendige foranstaltninger til behandling. Hjælpen kan stoppes indtil problemet er løst. Det er ikke hjemmeplejens opgave at fjerne skadedyr. Du kan i særlige tilfælde bytte ydelser. Lovgrundlag Hjælpen ydes i henhold til Serviceloven 1 Serviceloven 83 og 84 Sundhedsloven 138 Kontakt og klagemulighed: Se side 6 og

19 Til dig der gerne vil klare hverdagen selv. TRIVSEL I HVERDAGEN Trivsel i hverdagen er et trænings og vejledningsforløb med fokus på dagligdagens opgaver. Målet er, at du kan klare dig selv og bevare et aktivt liv i hverdagen. TIL HVEM? Til dig der søger om hjemmehjælp første gang. Til dig der får revurderet den hjælp du allerede får. HVAD ER TRIVSEL I HVERDAGEN? Trivsel i hverdagen er et tilbud om træning i en periode. Den tager udgangspunkt i de opgaver, du søger om støtte til. Det kan f.eks. være bad, påklædning eller komme ud til postkassen. Når du henvender dig, vil du mødes med en visitator, som vil vurdere om træning vil kunne forbedre din hverdag. Når du starter i tilbuddet, vil du få besøg af en terapeut og evt. sygeplejerske. Sammen sætter I fokus på dine mål og ønsker for, 19

20 hvad du gerne vil kunne klare selvstændigt i din hverdag. HVORDAN FOREGÅR TRÆNINGEN? Træningen foregår i hjemmet og i dine nære omgivelser. Du vil indgå i et tæt samarbejde med den tilknyttede terapeut. Helt praktisk tager træningen udgangspunkt i de konkrete situationer dit mål omhandler. Sammen finder I måder og løsninger, der kan gøre det nemmere for dig. Terapeuten vil evt. afprøve om et hjælpemiddel kan gøre dig mere selvhjulpen. MÅLET MED TRIVSEL I HVERDAGEN? Målet er, at du kan udføre dine daglige gøremål sikkert og trygt samt bevare glæden ved at være uafhængig af hjælp fra andre. Gennem en aktiv træningsindsats kan du både styrke humøret samt bevare din selvstændighed i hverdagen. Træningen kan derved være med til at højne din livskvalitet. 20

21 1. Du mødes med en visitator, for at blive visiteret til Trivsel i hverdagen. 2. En terapeut ringer og aftaler et besøg hos dig. 3. På besøget vurderer terapeuten dine træningsbehov med fokus på dine ønsker og mål, og I drøfter dine muligheder for træning. 4. Du træner i hjemmet sammen med en medarbejder fra hjemmeplejen, og dit forløb følges løbende af en terapeut. 5. Forhåbentlig er du selvhjulpen, men har du fortsat behov for støtte afklares det med visitationen. 21

22 DET SIGER DELTAGERNE: Det er en befrielse ikke længere at være afhængig af at der kommer nogle i ens hjem hele tiden. - kvinde, 79 år Jeg var aldrig nået så langt, hvis ikke det havde været fordi de var kommet og trænet med mig i mit hjem. Glad for at jeg ikke bare fik hjælpen i stedet for - kvinde, 84 år Jeg er ualmindelig glad - kvinde, 79 år 22 Godt at være med til at sætte mål, så vidste jeg også, at der blev arbejdet med det jeg gerne hurtigt vil blive bedre til. kvinde, 84 år

23 Når du afslutter dit træningsforløb i Trivsel i hverdagen, kan der være ting, du fortsat har behov for støtte til. Visitatoren vil se på din situation og sammen med dig aftale nærmere. HVORDAN FÅR JEG TRIVSEL I HVERDAGEN? Ring eller skriv til: Visitationen Ældreområdet Jorden Rundt Grindsted Tlf Træffetid: Mandag fredag kl eller via eller via 23

24 Terapeuter der er tilknyttet Trivsel i hverdagen: Ergoterapeut Lene Emig Thorstensen Tlf.: Fysioterapeut Karen Krogh-Nielsen Tlf.: Maj

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2014 PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker hjælpen Hvad er formålet med hjælpen Hjælp og støtte

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at blive vasket eller komme i bad

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Rengøring

Kvalitetsstandarder for Rengøring Bilag: Kvalitetsstandard for rengøring 2016: Kvalitetsstandarder for Rengøring Målgruppe Borgere, som er ude af stand til at varetage opgaver i forbindelse med rengøring på grund af nedsat fysisk eller

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Mål for ældreområdet

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2013 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Kvalitetsstandard for

Kvalitetsstandard for 2011/2012 Kvalitetsstandard for Hverdagsrehabilitering Vi bruger dine ressourcer aktivt Informationsfolder om Rehabiliteringskoordinatorfunktionen Ishøj Kommune 1 Vi tror på, at det giver livskvalitet

Læs mere

Rehabiliteringsforløb i BLIV

Rehabiliteringsforløb i BLIV KVALITETSSTANDARD FOR Rehabiliteringsforløb i BLIV (bedre liv i eget hjem) 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83a. Målgruppe Borgere der på grund af væsentlige følger af nedsat fysisk,

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2016 Godkendt i KB den 30. marts 2016 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov for hjælp, men

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Rudersdal kommune 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 3 Indhold... 3 Ældrepolitik... 4 Bevilling af hjælp...

Læs mere

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Kvalitetsstandard Nødkald Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Lovgrundlag SEL 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver Formål: Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige "Personlige hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Hvad tilbydes

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2015 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker hjælpen Hvad er formålet med hjælpen Hjælp og støtte

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2012 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem Rudersdal kommune 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formålet med kvalitetsstandarderne:... 3 Mål:... 3 Indhold...

Læs mere

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Indhold Målsætning for hjemmeboende...1 Hvordan søger du om hjælp?...2 Hvad omfatter tilbuddene?...2 Journalføring...3 Visitationsbesøg...3

Læs mere

Fanø Kommunes KVALITETSSTANDARDER 2016

Fanø Kommunes KVALITETSSTANDARDER 2016 Fanø Kommunes KVALITETSSTANDARDER 2016 Hverdagstræning og rehabilitering Personlig pleje, praktiske opgaver Træning og afløsning/aflastning Vederlagsfri fysioterapi Servicelovens 83, 83a, 84, og 86 Sundhedsloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker hjælpen Man kan få hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Hvad er formålet

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med genoptræningen Formålet med genoptræningen er, at borgeren

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Kvalitetsstandard: Personlig pleje

Kvalitetsstandard: Personlig pleje Kvalitetsstandard: Personlig pleje 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87 Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/guidning til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt eller

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Lov om social service 83

Lov om social service 83 7.0 Ydelsesbeskrivelser 7.1 Personlig pleje 7.1.1 Hjælp til personlig hygiejne indgår i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. nedenstående

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 26. februar 2013 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand November 2015 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Målgruppe Borgere der har gennemgået et forløb efter servicelovens 83 a og fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard for sygepleje

Kvalitetsstandard for sygepleje SYGEPLEJE 2014 Kvalitetsstandard for sygepleje Hvad er ydelsens grundlag Visitationskriterier Sundhedsloven 138. Bevilling af hjemmesygeplejerske i henhold til: Lovgrundlagsanvisningerne Jammerbugt Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger 2013 Kvalitetsstandard: Skærmede boliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk.2. Hvilke behov dækker ydelsen Skærmet bolig kan bevilges af kommunens visitator til

Læs mere

Vedligeholdelsestræning og genoptræning

Vedligeholdelsestræning og genoptræning Vedligeholdelsestræning og genoptræning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet den 18. december 2008 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1. Formål

Læs mere

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter:

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter: Målsætning for hjemmeboende med behov for hjælp og pleje. Målet er at fremme den enkelte brugers muligheder for at opleve størst mulig grad af trivsel og livskvalitet ved: At hjælpe hjemmeboende brugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Behovet

Læs mere

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013 Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013 Høringssvar fra Ældrerådet modtaget 08-12-2012 Bemærkninger til: Ældrerådets bemærkninger: Ældre og Sundhed oplyser: Generelle

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Rehabiliteringsforløb Servicelovens 83a

KVALITETSSTANDARD Rehabiliteringsforløb Servicelovens 83a KVALITETSSTANDARD Rehabiliteringsforløb Servicelovens 83a LOVGRUNDLAG FORMÅL 83 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne,

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Madservice for hjemmeboende

Madservice for hjemmeboende Madservice for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2016 Hvad er madservice? Formålet med madservice er, at du får en sund og velsmagende mad. Hjælpen skal understøtte, at du får nok at drikke, er velernæret

Læs mere

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Albertslund Kommune 2012 Formål med Kvalitetsstandarden: Albertslund

Læs mere

Socialpædagogisk bistand

Socialpædagogisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Socialpædagogisk bistand efter 85 i serviceloven. 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Servicelovens 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af de lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Rehabilitering Personlig pleje

Rehabilitering Personlig pleje Rehabilitering Personlig pleje Kvalitetsstandard 2018 Hvad er rehabilitering personlig pleje: Rehabilitering er en målrettet indsats i en tidsbegrænset periode, hvor du i fællesskab med en ergoterapeut

Læs mere

Kvalitetsstandarder For forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2016

Kvalitetsstandarder For forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2016 Kvalitetsstandarder For forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2016 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Hørsholm Kommune 2013. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Personlig pleje, praktisk bistand og træning

Hørsholm Kommune 2013. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Personlig pleje, praktisk bistand og træning Hørsholm Kommune 2013 Kvalitetsstandarder og indsatskatalog Personlig pleje, praktisk bistand og træning Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Værdigrundlag og målsætning... 2 3 Generel information... 3

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg. Aflastning daghjem Aflastning døgnophold Afløsning i hjemmet

Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg. Aflastning daghjem Aflastning døgnophold Afløsning i hjemmet Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 1 Aflastning daghjem Aflastning døgnophold Afløsning i hjemmet 2018 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp.

Læs mere

Demensområdet Kvalitetsstandard 2016

Demensområdet Kvalitetsstandard 2016 Demensområdet Kvalitetsstandard 2016 Hvis du har mistanke om at du, eller en du kender, har en demenssygdom, eller har symptomer på det, kan du kontakte kommunens demenskonsulent. Hvad er formålet? Hvad

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand Januar 2013 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Modtager af indsatsområderne Borgere, der har brug for hjælp, på grund af en midlertidig

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Hjælp i hjemmet og andre ydelser på ældre- og sundhedsområdet

Hjælp i hjemmet og andre ydelser på ældre- og sundhedsområdet Servicedeklaration 2015 Hjælp i hjemmet og andre ydelser på ældre- og sundhedsområdet Indhold 1. Forord 3 2. Næstved Kommunes ældrepolitik 3 3. Næstved Kommunes vision og værdigrundlag 3 4. Hjælp til selvhjælp

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt af Socialudvalget den 7. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG... 1

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente Kvalitetsstandard Serviceloven 104 Daghjem for demente Godkendt i Byrådet den 29. januar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard efter Serviceloven 86 Februar 2016

Kvalitetsstandard efter Serviceloven 86 Februar 2016 Kvalitetsstandard efter Serviceloven 86 Februar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag Lovgrundlaget for bevilling af genoptræning og vedligeholdende træning findes i lov om Social Service 86 og stk. 2.

Læs mere

HALS KOMMUNE GENEREL INFORMATION OM HJEMMEHJÆLP. hvad du kan forvente fra kommunen på hjemmehjælpens område. Kvalitetsstandard 2005

HALS KOMMUNE GENEREL INFORMATION OM HJEMMEHJÆLP. hvad du kan forvente fra kommunen på hjemmehjælpens område. Kvalitetsstandard 2005 12 MYNDIGHEDSFUNKTION: Ældre-og Handigcapafdelingen Tlf. nr.: GENEREL INFORMATION OM HJEMMEHJÆLP Ældrechef Anette Jensen Fuldmægtig Randi Elbo Jensen Borgergade 39, 9362 Gandrup 99 54 99 99 Telefontid:

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Merudgifter til handicappede

Merudgifter til handicappede Kvalitetsstandard for Merudgifter til handicappede Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for merudgifter til handicappede.kvalitetsstandarden beskriver

Læs mere

Rehabilitering Praktisk hjælp

Rehabilitering Praktisk hjælp Rehabilitering Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2018 Hvad er rehabilitering praktisk hjælp: Hvem kan få rehabilitering: Visitation: Rehabilitering er en målrettet indsats i en tidsbegrænset periode, hvor

Læs mere

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 1 Indhold Ældre og handicapegnet bolig....3 Omsorgsbolig...5 Plejebolig...8 Skærmede boliger / demensboliger....11 2 Kvalitetsstandard 1. Hvad er

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der:

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: Kvalitetsstandard: Personlig og praktisk hjælp Målgruppe Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: ikke selv kan udføre personlig pleje og praktiske gøremål i hjemmet efter et rehabiliteringsforløb

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er formålet

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Kapitel 6. Træning pr. 01.02.08

Kapitel 6. Træning pr. 01.02.08 Kapitel 6. Træning pr. 01.02.08 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...2 Kvalitetsstandard for genoptræning, vedligeholdelsestræning og kørsel...5 Ydelsesbeskrivelse for genoptræning...9 Ydelsesbeskrivelse for

Læs mere

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Kvalitetsstandard sundhedslovens 140

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Kvalitetsstandard sundhedslovens 140 Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus Kvalitetsstandard sundhedslovens 140 Indhold Hvem kan få genoptræning?... 3 Hvordan får du genoptræning?... 3 Hvornår igangsættes genoptræningen?... 3 Hvad

Læs mere

Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Hvem kan få støtte 4 Hvem kan du kontakte?...4 Ansøgning om hjælp 5 Når afgørelsen er truffet..6 Klagemulighed.

Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Hvem kan få støtte 4 Hvem kan du kontakte?...4 Ansøgning om hjælp 5 Når afgørelsen er truffet..6 Klagemulighed. Indholdsfortegnelse....2 Forord...3 Hvem kan få støtte 4 Hvem kan du kontakte?...4 Ansøgning om hjælp 5 Når afgørelsen er truffet..6 Klagemulighed.6 Fleksibilitet i indsatsen..6 Arbejdsmiljø..7 Billund

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Afløsning. Kvalitetsstandard 2016

Afløsning. Kvalitetsstandard 2016 Afløsning Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for afløsning Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er afløsning 3 Hvem kan få afløsning? 4

Læs mere

Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje

Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje. Håndbogen er udarbejdet af Center for Organisation, Sundhedsog Omsorgsforvaltningen, Sjællandsgade 40, 2200 København N Juni 2011 2 Kære medarbejder

Læs mere

Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015

Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015 Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015 1 Indhold 1. Hvad er kvalitetsstandarder på ældreområdet?... 3 2. Mariagerfjord Kommune overordnede målsætninger for Sundhed og Ældre.... 4 3. Implementeringen af

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Frit valg mellem kommunal og privat hjemmehjælp

Frit valg mellem kommunal og privat hjemmehjælp Tid til hjemmehjælp Frit valg mellem kommunal og privat hjemmehjælp Hvis du oplever, at du har fået behov for hjælp til praktiske gøremål og personlig pleje, kan du få bevilget hjemmehjælp gennem kommunens

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker indsatsen 3. Hvad er formålet med indsatsen 4. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier indgår

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 Indhold Indhold Forord...3 Mål og værdier Mål for ældreområdet...4 Principper for indsatsen...4 Formål med tilbuddene...4 Generel

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere