LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2"

Transkript

1 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade Grenaa Tlf:

2 Indhold 1. INDLEDNING HVAD KAN INDGÅ I TRÆNINGSTILBUDDET HVAD KOSTER DET KLAGE OG ANKEMULIGHED KRAV OG FORVENTNINGER TIL MEDARBEJDERNE KRAV OG FORVENTNINGER TIL BORGERNE TIDSFRISTER FOR VISITERING OG LEVERING AF TRÆNINGEN KVALITETSMÅL OG KVALITETSSIKRING YDELSERNES LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG

3 1. INDLEDNING Kvalitetsstandarderne er godkendt af kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 og revurderes en gang om året. Ændret lovgivning eller kommunalt vedtagne ændringer kan dog medføre hyppigere revurdering eller nye kvalitetsstandarder. Formålet med kvalitetsstandarderne At det er tydeligt for borgere og medarbejdere, hvilket serviceniveau politikkerne har vedtaget i Norddjurs Kommune. Kvalitetsstandarderne er et politisk og administrativt styringsværktøj. Politisk, fordi kvalitetsstandarder er en formidling af den politiske målsætning for den kommunale træningsindsats. Administrativt, fordi kvalitetsstandarderne er et arbejdsredskab for visitatorerne og de kommunale leverandører i forhold til den træningsindsats der ydes i Norddjurs kommune Overordnede mål og værdier: Norddjurs Kommune har fokus på, at træning gives med et sundhedsfremmende og forebyggende sigte og på en sådan måde, at borgerens selvbestemmelse, egenomsorg og netværk så vidt muligt bevares. Træning er et væsentligt element i den rehabiliterende indsats. Vedligeholdelse og træning af færdigheder vil, i samarbejde med borgeren, indgå som en naturlig del af den praktiske og personlige støtte, borgeren får tildelt. Medarbejderne tager udgangspunkt i, at borgeren vedligeholder sin funktionsevne, og at borgeren i størst muligt omfang trænes i, at genvinde tabte funktioner og se nye muligheder for selv at kunne mestre hverdagen. Sundheds og omsorgsområdet vil være kendt for, at borgerne oplever en imødekommende, åben og ligeværdig dialog i mødet med medarbejderne. 2. HVAD KAN INDGÅ I TRÆNINGSTILBUDDET Træningen kan sammensættes af flere tilbud: individuel træning holdtræning instruktion til selvtræning hjemmetræning træning i varmtvandsbassin døgnrehabilitering vurdering, udredning og afprøvning i forhold til borgerens muligheder for, at bevare eller genvinde evnen til at varetage personlige og praktiske opgaver. 3. HVAD KOSTER DET Træningstilbuddet er gratis. Borgeren betaler for materialeforbrug, hvis det indgår i træningen. 2

4 Som hovedregel skal borgeren selv sørge for transport til og fra træningscentret. Er borgeren ude af stand til selv, eller ved hjælp af andre, at komme til træningsstedet, kan borgeren visiteres til kørsel. Kørsel koster den til enhver tid gældende takst, fastsat af Norddjurs kommune. 4. KLAGE OG ANKEMULIGHED Klageadgangen fremgår af den klagevejledning, der følger med den skriftlige afgørelse, borgeren modtager. Er der tvivl om klage og ankemulighed, kan borgeren kontakte visitatoren. Er borgeren ikke tilfreds med den afgørelse, der er truffet, opfordres borgeren til at kontakte visitator. Er borgeren ikke tilfreds med den måde, træningen gives på, opfordres borgeren til at henvende sig til leverandøren eller til visitatoren. 5. KRAV OG FORVENTNINGER TIL MEDARBEJDERNE Medarbejderne skal have en uddannelse som fysioterapeut eller ergoterapeut. Opgaverne kan delegeres efter en faglig vurdering af terapeuten. Træningen gives med et sundhedsfremmende og forebyggende sigte. Målet for indsatsen skal være kendt og skal sigte på, at øge graden af at kunne mestre hverdagsaktiviteter i hjemmet og dermed mindske eller forebygge behov for hjemmehjælp. Medarbejderne skal have fokus på, at borgeren bevarer og udvikler færdigheder. Medarbejderen udarbejder en målrettet individuel handleplan sammen med borgeren og i tæt samarbejde med det øvrige personale omkring borgeren. Medarbejderen har pligt til at melde tilbage til visitatoren, hvis behovet for træning ændrer sig. Medarbejderen skal kunne legitimere sig. 6. KRAV OG FORVENTNINGER TIL BORGERNE Norddjurs kommune forventer, at borgeren arbejder konstruktivt sammen med medarbejderen, for at nå målet med træningen. Træningstilbuddet tildeles efter en konkret individuel vurdering. For at modtage træning, er det en forudsætning, at borgeren er motiveret eller kan motiveres til genoptræning af mistede færdigheder. Arbejdsgiver har pligt til at sørge for, at personalet kan udføre træningen sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Leverandøren af indsatsen, skal derfor udarbejde en arbejdspladsvurdering, der sikrer, at udførelsen af hjælpen sker i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven. Norddjurs kommune er røgfri, og borgerens hjem skal derfor være røgfrit, når medarbejderen er til stede i hjemmet. Der skal være luftet ud for røg, inden medarbejderen kommer. 3

5 7. TIDSFRISTER FOR VISITERING OG LEVERING AF TRÆNINGEN Kontakt Visitationen skal senest 3 hverdage efter modtagelsen af henvisningen kontakte borgeren. Start Skriftlig afgørelse og klagevejledning Træningen Træningen iværksættes hurtigst muligt og senest 4 uger efter modtagelse af henvisning. Skal være borgeren i hænde senest 14 dage efter besøg af visitator Der kan forekomme ændring af tidspunkt for træning ved ferie, sygdom og kursus. Aflyser borgeren selv, tilbydes ikke erstatning af træning. 8. KVALITETSMÅL OG KVALITETSSIKRING Kvalitetsmål Det er kommunens overordnede mål, at der skabes et tillidsfuldt samarbejde med borgeren ved: at visitationen sker i et tæt samarbejde med borgeren og tager udgangspunkt i en individuel vurdering at leverance og udførelse efterlever tidsfrister for visitation og den ydede træning at krav og forventninger til medarbejderne overholdes at der arbejdes målrettet for, at opnå det mål der er sat for træningen. Kvalitetsmål for visitation træningstilbuddet bygger på en skriftlig afgørelse, hvoraf det fremgår, hvad der er bevilget, med hvilket formål og et retningsgivende mål tidsfrister for visitation overholdes borgeren har en fast kontaktperson i visitationen. Kvalitetsmål for træningstilbuddet træningen iværksættes hurtigst muligt og senest 4 uger efter modtagelse af henvisningen. Kan træningen ikke umiddelbart iværksættes, noteres borgeren på en venteliste. Henvisningerne prioriteres med udgangspunkt i en vurdering af borgerens behov og opgavens kompleksitet borgerne får den bevilgede træning effekten af træningen vurderes løbende. Kvalitetssikring 4

6 Visitationen holder dialogmøder med den kommunale leverandør. Dialogmøderne har til formål at sikre, at arbejdet udføres i henhold til Norddjurs Kommunes kvalitetsmål. 9. YDELSERNES LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG Genoptræning efter Serviceloven 86 stk. 1 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service 86 stk. 1 Hvad er formålet med ydelsen? at borgeren, ved en målrettet tidsbegrænset træningsindsats opnår størst mulig grad af funktionsevne. at øge borgerens evne til at kunne varetage hverdagsaktiviteter i hjemmet, og dermed mindske, eller forebygge behov for hjemmehjælp. Hvem kan modtage ydelsen? fortrinsvis ældre borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede og ikke er behandlet i sygehusregi. voksne borgere, der ikke i forvejen modtager et tilsvarende tilbud om vederlagsfri fysioterapi. Hvad kan indgå i ydelsen? Genoptræningen kan indeholde: På kropsniveau: kropsbevidsthed, kondition, balance, muskelstyrke, led bevægelighed, udholdenhed og koordination træning af mentale funktioner såsom opmærksomhed, koncentration, hukommelse, erkendelse og kommunikation Aktivitetsniveau: træning af daglige funktioner skriftlig og mundtlig kommunikation instruktion og træning i brug af hjælpemidler Deltagelsesniveau: støtte til opbygning af netværk og fritidsaktiviteter træning i daglige sociale færdigheder og strukturering af hverdagen Ydelsen indeholder desuden: undersøgelse, test, målsamtale, rådgivning og vejledning af borgeren 5

7 vurdering af behov for hjælpemidler og forflytningsbeskrivelser vejledning af pårørende undervisning og vejledning af medarbejdere i borgerens hjem. Der er ikke tale om et tilbud, som hører under behandling hos en privat praktiserende fysioterapeut. Hvad er ydelsens omfang? Genoptræning i træningscenter: foregår i dagtimerne foregår maximalt 3 gange om ugen, men behovet vurderes altid individuelt træning på hold kan foregå 1 eller 2 gange om ugen Genoptræning i hjemmet: foregår i dagtimerne foregår som udgangspunkt maximalt 2 gange om ugen, men behovet vurderes altid individuelt træningen vurderes løbende Træning i varmtvandsbassin: træning i bassin foregår på hold varmtvandsbassinet benyttes primært som et middel, når det ikke er muligt at træne på anden vis, eller hvor det gør det muligt, med en hurtigere restitution bassintræningen forgår på Hedebo-Centret i Grenå og i den offentlige svømmehal i Auning. Genoptræning i træningscenter, i eget hjem og bassin kan kombineres, dog kan borgeren højst modtage 4 ergoterapeutiske og fysioterapeutiske ydelser om ugen. Kombineres træningstilbuddene revurderes forløbet senest efter 1 måned. Særligt for træningen på døgnrehabiliteringsafdeling: forløbet er afgrænset til en periode, der individuelt fastsættes ved opstart. Typisk vil der blive tildelt 3 ugers ophold senest efter 14 dages ophold evalueres rehabiliteringsmuligheden opholdet kan maximalt strække sig over 3 måneder vurderes det relevant, vil der blive foretaget hjemmebesøg i løbet af opholdet 6

8 dele af træningen kan udføres i hjemmet Hvem leverer ydelsen? Fysioterapeut eller ergoterapeut. Opgaverne kan delegeres til andet sundhedsfagligt personale efter en faglig vurdering af terapeuten. Vedligeholdelsestræning efter Serviceloven 86 stk. 2 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service 86 stk. 2 Hvad er formålet med ydelsen? at fastholde og/eller at forbedre den nuværende funktionsevne at vedligeholde og/eller at forebygge yderligere funktionstab at øge evnen til at mestre hverdagen hos borger, som har begrænsninger eller er i risiko for, at få begrænsninger i deres fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne Hvem kan modtage ydelsen? borgere, som vurderes at have behov for vedligeholdelsestræning på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Borgere, som har et fysisk, psykisk eller socialt nedsat funktionsniveau og som har mulighed for, at fremme og udvikle færdigheder. borgere, som ikke i forvejen modtager et tilsvarende tilbud om vederlagsfri fysioterapi. Hvad kan indgå i ydelsen? Vurdering, udredning og afprøvning i forhold til borgerens evne til selv, at kunne komme til at varetage personlige og praktiske opgaver i hjemmet. Dette sker gennem en koordineret og målrettet indsats mellem terapeut og plejepersonale, med udgangspunkt i de mål, der er sat i samarbejde med borgeren. Derudover træning der fremmer: På kropsniveau: kropsbevidsthed, kondition, balance, muskelstyrke, led bevægelighed og koordination. træning af mentale funktioner såsom, opmærksomhed, koncentration, hukommelse, erkendelse og kommunikation. Aktivitetsniveau: 7

9 Borgerne vurderes og trænes i daglige funktioner daglig hygiejne bad/hårvask af/påklædning toiletbesøg håndtering af høreapparater, korset m.m. forflytninger sengeredning og skift af sengelinned instruktion og træning i brug af hjælpemidler praktiske opgaver i hjemmet. Deltagelsesniveau: støtte til opbygning af netværk og motivation til at deltage i fritidsaktiviteter træning i daglige sociale færdigheder og strukturering af hverdagen Ydelsen indeholder desuden: undersøgelse, test, målsamtale, rådgivning og vejledning af borgeren vurdering af behov for hjælpemidler og forflytningsbeskrivelser vejledning af pårørende undervisning og vejledning af medarbejdere i borgerens hjem i forhold til træningsforløbet vejledning af borgere og medarbejdere i, at have en trænende tilgang til at varetage hverdagens aktiviteter Genoptræning og behandling indgår ikke i ydelsen Hvad er ydelsens omfang? Vedligeholdelsestræning i træningscenter foregår: fortrinsvis i dagtimerne maximalt 2 halve dage om ugen. Borgeren kan modtages flere ydelser samme dag. Vedligeholdelsestræning i hjemmet foregår: i dagtimerne maximalt 1 gange om ugen, men behovet vurderes altid individuelt Træningen vurderes løbende, og revurderes senest efter 10. besøg. Vurdering af mulighed for rehabilitering i eget hjem foregår fortrinsvis i dagtimerne. Som udgangspunkt gives 8

10 mellem 2 til 5 besøg. Særligt for træning i varmtvandsbassin: træning i bassin foregår på hold varmtvandsbassinet benyttes primært som et middel, når det ikke er muligt at opnå resultater med anden træning, eller hvor det er det middel, der muliggør en hurtigere restitution/rehabilitering i Grenå foregår bassintræningen på Hedebo-Centret og i Auning foregår den i den offentlige svømmehal i Auning. tilbud om vedligeholdelsestræning i bassin er et 5-6 måneders forløb om året. Ved særlige behov som f.eks. kroniske lidelser med mange smerter, kan der revurderes i forhold til en forlængelse af tilbuddet Vedligeholdelsestræning i træningscenter, i eget hjem og bassin kan kombineres, dog kan borgeren højst modtage 4 ydelser om ugen. Kombineres træningstilbuddene revurderes forløbet senest efter 1 måned. Hvem leverer ydelsen? Fysioterapeut eller ergoterapeut. Opgaverne kan delegeres til andet sundhedsfagligt personale efter en faglig vurdering fra terapeuten. 9

11 BILAG Lovgrundlag og fortolkning og Oversigt over hovedydelser 86 stk. 1 og 2 Genoptræning og vedligeholdende træning Lovgrundlag og fortolkning 10

12 Genoptræning Servicelovens 86 Stk. 1: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktions-nedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Servicelovens 88 Stk. 3: Tilbud efter 86 gives efter en konkret, individuel vurdering af træningsbehovet. Genoptræningstilbud efter 86 stk. 1, gives med henblik på så vidt muligt at bringe personen op på det funktionsevne, som den pågældende havde inden sygdommen. Forud for genoptræningsforløbet har borgeren derfor enten haft et sygdomsforløb eller har været ude for en hændelse, som ikke har medført hospitalsindlæggelse. Eksempler: Lungebetændelse Blærebetændelse Små blodpropper Faldtraumer Længere tids immobilisering Formålet med genoptræningen er i en tidsafgrænset periode målrettet at genoptræne borgeren hen imod at opnå samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulige funktionsevne. Vedligeholdelsestræning Servicelovens 86 Stk. 2: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Servicelovens 88 stk. 3: Tilbud efter 86 stk. 2, gives til personer, som har brug for en individuel træningsindsats med henblik på at kunne vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder. Vejledningen: Tilbuddene skal gives efter en konkret og individuel vurdering og bidrage til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Indsatsen skal være en helhedsorienteret indsats og tilbuddet afpasses den enkelte borger særlige behov. For at kunne modtage vedligeholdelsestræning skal borgeren have behov for individuel tilrettelagt træning på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. For at modtage vedligeholdelsestræning skal træningen afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en vurdering af væsentligheden, som ligger til grund for vurderingen af behovet for vedligeholdelsestræning. Borger med kroniske lidelser kan modtage vedligeholdelsestræning. Det er ikke den kroniske lidelse, der berettiger til træning, men derimod en vurdering af om træningen afhjælper væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 11

13 Formålet med vedligeholdelsestræningen er at træne målrettet for at forebygge funktionstab, eller at fastholde eller forbedre den hidtidige funktionsevne. Træningen tager udgangspunkt i borgerens ressourcer og forudsætter borgeren er motiveret og aktive medvirker. Den kan omfatte såvel træning af fysiske færdigheder som træning af psykiske og sociale funktioner Vedligeholdelsestræning kan, hvor der er behov, bevilges i forlængelse af både en genoptræning efter Serviceloven og en genoptræning efter Sundhedsloven. Afgrænsning til øvrige tilbud: Borgere, hvis behov for træning kan dækkes af almene træningstilbud i privat, offentlig eller foreningsregi, er ikke omfattet af ydelsen. Borgere, hvor der foreligger lægelig indikation for behandling henvises til lægeordineret fysioterapi ved privat praktiserende fysioterapi. Eksempler på behandling: Vævsbehandling Ultralyd Laser Retningsgivende mål med træningen: Visitator udarbejder et retningsgivende mål for forløbet så vidt muligt i samarbejde med borgeren. Ved start af træningen sætter træningspersonalet et mål og evt. delmål for træningsperioden. Det retningsgivende mål Det retningsgivende mål for træningen er en overordnet beskrivelse af retning eller hensigt med træningen. Herunder hvilke begrænsninger i funktionsevnen, som træningen skal rette sig imod. Træningspersonalet vurderer, hvilke træningsmetoder, der skal anvendes med henblik på at opnå målet bedst muligt. Træningsstatus Ved afslutning af træningsforløbet skal træningspersonalet udarbejde status i forhold til de af visitator opstillede retningsgivende mål med træningen. Status udarbejdes efter såvel et genoptræningsforløb som et vedligeholdelsesforløb. Advis sendes til visitator.. Valgmuligheder Træningsydelser efter Servicelovens 86 er ikke omfattet af frit valg. Skema med pakker er udgået og erstattet af følgende oversigt: Oversigt hovedydelser 12

14 Hovedydelse Undersøgelse og vurdering Herunder: Udredning og træning i forhold til Det gode hverdagsliv Genoptræning Bemærkning Undersøgelse og vurdering ved terapeut med henblik på, at afklare behovet for træning Undersøgelse og vurdering ved terapeut med henblik på, at afdække træningsmuligheder for at udvikle eller bevare borgerens færdigheder, så vedkommende bliver i stand til at klare flest muligt hverdagsaktiviteter selv Lette træningsbehov, hvor borgeren har initiativ til og er fysisk i stand til at supplere med at træne selvstændigt, men hvor der skal terapeutisk vejledning til at træne på rette niveau. Moderate træningsbehov, hvor der er fysisk, psykisk og/eller kognitivt nedsat funktionsniveau, og hvor der evt. er nedsat initiativ. Der kan være behov for både fysisk og psykisk støtte under træningen. Komplekse træningsbehov, hvor der er svært fysisk, psykisk og/eller kognitivt nedsat funktionsniveau. Herunder nedsat initiativ. Dvs. komplekse problemstillinger, hvor der er behov for både fysisk og psykisk støtte under træningen. Vedligeholdelsestræning Lette træningsbehov, hvor borgeren har initiativ til og er fysisk i stand til at supplere med at træne selvstændigt, men hvor der skal terapeutisk vejledning til at træne på rette niveau Moderate træningsbehov, hvor der er fysisk, psykisk og/eller kognitivt nedsat funktionsniveau, og der kan være nedsat initiativ. Der kan være behov for både fysisk og psykisk støtte under træningen, og der vil oftest være behov for både ergo og fysioterapeutisk individuel indsats og holdtilbud. Der kan være behov for et længerevarende/ kontinuerligt forløb for at undgå/ udskyde funktionstab, så en øget indsats fra andre personalegrupper udsættes eller undgås. Komplekse træningsbehov, hvor der er svært fysisk, psykisk og/eller kognitivt nedsat funktionsniveau. Herunder nedsat initiativ. Dvs. komplekse problemstillinger, hvor der er behov for både fysisk og psykisk støtte under træningen, så at en øget indsats fra andre personalegrupper udsættes eller undgås. 13

15 Aktivitetscenter Borger, der på grund af sygdom eller almindelig aldring med tab af fysisk, psykisk og eller sociale kompetencer, har en vurderet risiko for yderligere tab af funktionsevne. Et tab, der kan øge risikoen for ensomhed samt behovet for en større indsats fra andre faggrupper. Derudover kan der være tale om aflastning af familie eller borgere, der har behov for en ekstraordinær indsats, for at opretholde struktur i hverdagen. 14

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning Træningscenter Øst og Vest Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning 1/15 Genoptræning efter Sundhedsloven 140 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Sundhedsloven Sundhedsloven

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2012 Ældreområdet september 2012. Ikrafttræden januar 2013. 1 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 -

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

KVALITETSSTANDARD TRÆNING SUNDHEDSLOVEN 140

KVALITETSSTANDARD TRÆNING SUNDHEDSLOVEN 140 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING SUNDHEDSLOVEN 140 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. HVAD KAN INDGÅ

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 Kvalitetsstandard Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få

Læs mere

Vedligeholdelsestræning og genoptræning

Vedligeholdelsestræning og genoptræning Vedligeholdelsestræning og genoptræning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet den 18. december 2008 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1. Formål

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Kvalitetsstandard for genoptræning Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 25.03 2015 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der:

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: Kvalitetsstandard: Personlig og praktisk hjælp Målgruppe Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: ikke selv kan udføre personlig pleje og praktiske gøremål i hjemmet efter et rehabiliteringsforløb

Læs mere

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Albertslund Kommune 2012 Formål med Kvalitetsstandarden: Albertslund

Læs mere

Kapitel 6. Træning pr. 01.02.08

Kapitel 6. Træning pr. 01.02.08 Kapitel 6. Træning pr. 01.02.08 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...2 Kvalitetsstandard for genoptræning, vedligeholdelsestræning og kørsel...5 Ydelsesbeskrivelse for genoptræning...9 Ydelsesbeskrivelse for

Læs mere

Kvalitetsstandard efter Serviceloven 86 Februar 2016

Kvalitetsstandard efter Serviceloven 86 Februar 2016 Kvalitetsstandard efter Serviceloven 86 Februar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag Lovgrundlaget for bevilling af genoptræning og vedligeholdende træning findes i lov om Social Service 86 og stk. 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med genoptræningen Formålet med genoptræningen er, at borgeren

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service & Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget den 4. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud

Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 20 Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud Sundhedsloven 140a 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder vederlagsfri fysioterapi til svært

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning,

Kvalitetsstandarder for genoptræning, Kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering i Furesø Kommune - 2015 Kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering i Furesø Kommune

Læs mere

1. Overordnede rammer Vedligeholdende træning 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2

1. Overordnede rammer Vedligeholdende træning 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2 Kvalitetsstandard Vedligeholdende 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Vedligeholdende 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2 1.2 Politiske målsætninger Formålet med et stilbud er at forbedre

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard: Personlig pleje

Kvalitetsstandard: Personlig pleje Kvalitetsstandard: Personlig pleje 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87 Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/guidning til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt eller

Læs mere

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 Kvalitetsstandard 86 Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 1. Hvad er ydelsens Servicelovens 86, stk. 1 og stk. 2 Borgeren udfylder og underskriver et ansøgningsskema.

Læs mere

Visitationskriterier: Træningstilbud i Rudersdal Kommune

Visitationskriterier: Træningstilbud i Rudersdal Kommune Visitationskriterier: Træningstilbud i Rudersdal Kommune Lovgrundlag Målgruppe: Ansøgningsprocedure Tildelingsprocedure Servicemål Varighed af tilbuddet Kriterier for deltagelse Økonomi for borger Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning

Kvalitetsstandard for Genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 5 Kvalitetsstandard for Genoptræning Serviceloven 86.stk 1 2018 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 Kvalitetsstandard Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende

Genoptræning og vedligeholdende Genoptræning og vedligeholdende træning 2015 Kvalitetsstandard for kommunal genoptræning, uden forudgående sygehusindlæggelse, og vedligeholdende træning Lovgrundlag Lov om social service 86. Hvad er vedligeholdende

Læs mere

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard Lov om Social Service 86 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål med lovgivningen Genoptræning

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Genoptræning efter Serviceloven 86 stk. 1

Kvalitetsstandarder for Genoptræning efter Serviceloven 86 stk. 1 Kvalitetsstandarder for Genoptræning efter Serviceloven 86 stk. 1 Målgruppe Ældre borgere, der efter sygdom/almen svækkelse uden forudgående hospitalsindlæggelse er midlertidigt svækkede. Udover denne

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt.

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt. Kvalitetsstandard: Boliger Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt. Kriterier og omfang Der

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune - Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Genoptræning... 6 Klageadgang... 8 Kvalitetsstandarder for

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard 2018 86, stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Sådan behandler vi din sag...4 3. Serviceniveau...6 4. Klageadgang...10 5. Lovgrundlaget...11

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv.

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv. Kvalitetsstandard: Kommunikation Målgruppe Målgruppen for tilbuddet er borgere over 18 år bosiddende i Norddjurs Kommune, der har behov for rådgivning, vejledning, hjælpemidler eller undervisning for at

Læs mere

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER:

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: - UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLIGINDRETNING FORBRUGSGODER KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2018/19

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2018/19 Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2018/19 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Hvad er formålet med genoptræningen?... 3 4. Hvem kan

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente Kvalitetsstandard Serviceloven 104 Daghjem for demente Godkendt i Byrådet den 29. januar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning 2018/2019

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning 2018/2019 Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning 2018/2019 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Hvad er formålet med vedligeholdende træning?... 3 4. Hvem kan

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service Kommunal genoptræning

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service Kommunal genoptræning Kvalitetsstandard Lov om Social Service 86.1 Kommunal genoptræning 2019 1 Kommunal genoptræning (Servicelovens 86.1) 1. Overordnede rammer 1.1. Formål med lovgivningen 1.2. Lovgrundlag At borgeren så vidt

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning 2014 Løbenr. og år: 150443/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Hvad er formålet med træningen... 3 4. Hvem

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 13 Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning

Kvalitetsstandard for Genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning Serviceloven 86 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning 2013 Genoptræning og vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for kommunal genoptræning, uden forudgående sygehusindlæggelse, og vedligeholdende træning Lovgrundlag Lov om Social Service 86. Hvad er vedligeholdende

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning af voksne efter serviceloven 86, stk.1

Kvalitetsstandard for genoptræning af voksne efter serviceloven 86, stk.1 1 Kvalitetsstandard for genoptræning af voksne efter serviceloven 86, stk.1 Lovgrundlag 86, stk. 1 i serviceloven Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Rudersdal kommune 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 3 Indhold... 3 Ældrepolitik... 4 Bevilling af hjælp...

Læs mere

Får hjælp til selvhjælp. Bliver mindre afhængig af andres hjælp

Får hjælp til selvhjælp. Bliver mindre afhængig af andres hjælp Kvalitetsstandard Vedligeholdende 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Vedligeholdende 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2 1.2 Politiske målsætninger Formålet med et stilbud er at forbedre

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 86, stk. 1 og 2, i Lov om Social Service (LSS). Ydelser inden for træning: Ved træning forstås ydelser i relation til: Genoptræning. Vedligeholdelsestræning

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx Kvalitetsstandard Akutpladser Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelse En intensiv og målrettet sygepleje- og omsorgsindsats til borgere, der har brug for en skærpet og forhøjet indsats i forhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud (Serviceloven 108)

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud (Serviceloven 108) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud (Serviceloven 108) social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 02.01.2014 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Træning Omsorg og Sundhed Godkendt af Social- og Forebyggelsesudvalget 17. januar 2017 Genoptræning efter Lov om Social Service 86 stk. 1 Lovgrundlag for Lov om Social Service 86, stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven.

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven. Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven. Lovgrundlag: Ydelser inden for træning: Målgruppen: 86, stk. 1 og 2, i Lov om Social Service (LSS). Ved træning forstås ydelser i relation til: Genoptræning.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning

Kvalitetsstandard for Genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 17 Kvalitetsstandard for Genoptræning Serviceloven 86.stk 1 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Hvad er vedligeholdelsestræning?

Hvad er vedligeholdelsestræning? Vedligeholdelsestræning til børn. Kvalitetsstandard 2010 Forældre kan få deres barn visiteret til vedligeholdelses-træning. Det kræver, at barnet har brug for fysisk træning for at vedligeholde eller forebygge

Læs mere

Kvalitetsstandard 2019 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1)

Kvalitetsstandard 2019 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) Kvalitetsstandard 2019 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) Formål med kvalitetsstandarden Albertslund Kommune skal mindst en gang om året revidere kvalitetsstandard for genoptræning efter 86,

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Center for Ældre og Omsorg 23 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Lov om social service 86 stk. 2. 2019 Indledning Fredensborg Kommune yder vedligeholdelsestræning* til kommunens pensionister.

Læs mere

Kvalitetsstandard Træning

Kvalitetsstandard Træning Kvalitetsstandard Træning Fanø Kommune Vedtaget i Fanø byråd den (dato) Indhold 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om træning?...4 3.1 Sagsbehandlingstid og iværksættelse...4 3.2 Klageadgang...4

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt af Socialudvalget den 7. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG... 1

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2017

Kvalitetsstandard for genoptræning 2017 Kvalitetsstandard for genoptræning 2017 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Elsebeth Elsted Sundheds-og Omsorgsudvalgsmøde d. 13.3 2017 Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning 2017 Område Sundhed

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Formål med kvalitetsstandarden Albertslund Kommune skal mindst

Læs mere

23 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning

23 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 23 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Serviceloven 86 stk. 2 2018 Indledning Fredensborg Kommune yder vedligeholdelsestræning* til kommunens pensionister.

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service Hvordan søger man om genoptræning Hvad er formålet Bærende principper for 86, stk. 1 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse

Læs mere

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 20153

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 20153 TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEM OG SAMVÆRSGRUPPER AKTIVITETSTILBUD HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

Hverdagsrehabilitering Døgnrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Døgnrehabilitering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hverdagsrehabilitering Døgnrehabilitering Servicelovens 83a Alle borgere kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs Visitation Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog Ydelseskatalog Boligerne på Skovstien 2-6 Lov om almene boliger 108 Indhold Indledning... 1... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Døgntakst... 2 Visitering... 2 Bocentrets rammer... 3 Individuel plan... 3 Handleplansmøder...

Læs mere

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker indsatsen 3. Hvad er formålet med indsatsen 4. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier indgår

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Trænings - og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Trænings - og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 of 5 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Trænings - og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 2 of 5 Lovgrundlag. Kommunal vedligeholdelsestræning ydes efter Lov om

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Lovgrundlag og baggrundsmateriale Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner udgivet af Ministeriet

Læs mere

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2018

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2018 Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2018 Indholdsfortegnelse Indledning genoptræning af funktionsnedsættelser og vedligeholdende træning... 3 86 stk. 1 Genoptræning af funktionsnedsættelse...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Personlig hjælp og pleje og Praktisk bistand. Lov om Social Service 83, 84 og 112

Kvalitetsstandard. Personlig hjælp og pleje og Praktisk bistand. Lov om Social Service 83, 84 og 112 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje og Praktisk bistand Lov om Social Service 83, 84 og 112 2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, den. Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Indholdsfortegnelse side

Læs mere

Kvalitetsstandard Vedligeholdende træning. 21. december

Kvalitetsstandard Vedligeholdende træning. 21. december Kvalitetsstandard Vedligeholdende 21. december 2010 1 1. Overordnede rammer Vedligeholdende 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2 1.2 Politiske målsætninger Formålet med et stilbud er at forbedre

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere