Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015

2 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr P Dato: INDHOLD INTRODUKTION...3 Observationsbesøg...10 Dagpakke I få begrænsninger...12 Dagpakke II lette begrænsninger...14 Dagpakke III Moderate begrænsninger...16 Dagpakke IV svære begrænsninger...18 Dagpakke V totale begrænsninger...21 Hjælpepakke ved særlige behov, dagtimer...23 Aftenpakke I Moderate begrænsninger...25 Aftenpakke II svære begrænsninger...27 Aftenpakke III totale begrænsninger...29 Hjælpepakke ved særlige behov, aften...31 Natpakke...33 Rengøring I...35 Rengøring II...37 Tøjvask I...40 Tøjvask II...42 Indkøb...45 Bank eller posthus...47 Madservice...49 Afløsning...51

3 INTRODUKTION INTRODUKTION Kvalitetsstandarder Kommunalbestyrelsen skal, ifølge Lov om Social Service (Serviceloven) 139, mindst én gang om året udarbejde kvalitetsstandarder for praktisk hjælp og pleje, samt træning efter 83 og 86 i Serviceloven. Formålet med kvalitetsstandarderne er, at Informere borgerne om Horsens Kommunes serviceniveau Sikre, at der bevilges den rette indsats ud fra det politiske fastsatte serviceniveau Skabe grundlag for god faglig dialog mellem myndighed og leverandør, med fokus på borgerens behov Visioner Horsens Kommune ønsker at flest mulige borgere mestrer deres daglige liv selv. Derfor vil alle borgere, der ansøger om hjælp til praktisk hjælp og pleje, blive tilbudt træning og instruktion i at klare opgaverne selv, hvis de vurderes til at være i stand til det, ligesom det undersøges om hjælpemidler, boligændringer og lignende kan afhjælpe et behov. Er der behov for kompenserende hjælp vil borgerens ressourcer altid blive inddraget i opgaveløsningen. Hjælp til selvhjælpsprincippet er den bærende tilgang. Beskrivelsen af standarderne skal være præcis og danne baggrund for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, afgørelserne og leveringen af hjælpen. Hjælp der visiteres med afsæt i Serviceloven skal: Inddrage borgerne som aktive medspillere og samarbejdspartnere. Sikre at borgeren oplever sammenhæng i indsatsen, der har som formål at understøtte at borgerne bliver så selvhjulpne som muligt så længe som muligt. Via hverdagsrehabilitering, hjælpemidler og kompenserende hjælp. Bygge på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Der er ikke med denne udgave af kvalitetsstandarderne ændringer i serviceniveauet. Værdier Horsens Kommune ønsker at fremme den enkelte borgers mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Horsens Kommune fremmer den enkelte borgers mulighed for, at tage ansvar for sit eget liv og egen livskvalitet. Det kræver fælles indsats og fælles mål. Horsens Kommunes værdier understøtter dette sigte: Helhed 3

4 Respekt Resultat Kvalitet Det er en del af Horsens Kommunes værdigrundlag at skabe service af høj kvalitet, hvor sigtet med indsatsen er, at alle borgere sikres gode livsbetingelser, og at tilbuddene rettes mod den enkeltes behov. Velfærd og Sundheds fælles mindset og de fem pejlemærker Borgeren i centrum Velfærd og Sundheds virke handler om at understøtte borgerne og skabe de bedste rammer for, at borgerne kan leve det gode, sunde og aktive liv. Derfor er borgeren placeret i centrum af det fælles mindset. At borgerne er i centrum kræver, at der tænkes og samarbejdes på tværs. Det gælder både indadtil i organisationen og udadtil med eksterne samarbejdspartnere. Kun på den måde kan der skabes sammenhæng i indsatsen for borgerne med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og behov. Borgernes ønsker og drømme er nøglen til, at de kan mestre deres egne liv. Det er respektfuldt at stille krav til mennesker. Velfærd og Sundhed vil understøtte, at borgerne er motiverede til at leve 4

5 op til disse krav. Indsatserne tager udgangspunkt i borgerens hele liv og understøtter borgernes mulighed for at formulere ønsker og drømme, der kan realiseres Med udgangspunkt i de fem pejlemærker samarbejdes med borgeren om at skabe de bedst mulige løsninger for den enkelte. Det er en del af Horsens Kommunes værdigrundlag at skabe service af høj kvalitet, hvor sigtet med indsatsen er, at alle borgere sikres gode livsbetingelser og at tilbuddene rettes mod den enkeltes behov. Mestring handler om ens egen opfattelse af at kunne håndtere udfordringerne i hverdagen og at være selvhjulpen. Heri anerkendes borgerens forskellige ressourcer og behov, så borgerne mødes, der hvor borgeren er. Nærhed, fleksibilitet og gennemskuelighed i de offentlige serviceydelser imødeses med decentralisering af ansvar og kompetencer, så serviceydelserne tilpasses individuelt og planlægges så tæt på borgerne som mulig. Ydelserne er beskrevet som eksempler i kvalitetsstandarderne, hvilket forudsætter individuel planlægning sammen med den enkelte borger. Horsens Kommune har tillid til, at alle leverandører, lever op til kravene i kontrakten. Derfor er ydelserne beskrevet som eksempler i kvalitetsstandarderne, hvilket forudsætter individuel planlægning sammen med den enkelte borger, herunder sikre borgerens ret til at bytte ydelser. 5

6 Kvalitetsmål for personlig pleje Hjælpen tilrettelægges i nært samarbejde med borger og pårørende: Opfølgning Den bevilgede hjælp revurderes ved ændring i borgerens funktionsniveau Samtale med borgeren og evt. pårørende inden hjælpen iværksættes At borgerens og evt. pårørendes forventninger drøftes At der opnås fælles opfattelse af hjælpens indhold Borgeren modtager skriftlig afgørelse fra visitator: Ydelsen personlig pleje iværksættes inden 7 dage efter, at borgeren er visiteret til indsatsen. Ved akut behov straks At borgeren/pårørende er tilfreds med den måde, opgaven løses på: 1. At hjælperen kommer til den aftalte tid +/- 30 min. 2. At borgeren/pårørende informeres, hvis aftalen ændres 3. At hjælperen udfører de aftalte ydelser 4. At borgeren/ pårørende er tilfreds med den måde, som personalet udfører og leverer ydelsen på Tilsynet foretages som en fortløbende proces året rundt. Hver måned foretages tilsynsbesøg. I forbindelse med besøget udfylder borgeren sammen med visitator et spørgskema vedrørende tilfredshed med hjælpen mv. De 4 nævnte områder indgår i spørgeskemaet.(der henvises til Tilsynspolitik for praktisk hjælp, personlig pleje, madservice og rehabiliteringsforløb, der findes på Horsens Kommunes hjemmeside 6

7 Kvalitetsmål for praktisk hjælp Hjælpen tilrettelægges i nært samarbejde med borgeren og pårørende: Opfølgning Den bevilgede hjælp revurderes ved behov. Samtale med borgeren og evt. pårørende inden hjælpen iværksættes At borgerens og evt. pårørendes forventninger drøftes At der opnås fælles opfattelse af hjælpens indhold Borgeren modtager skriftlig afgørelse fra visitator: Flytning af ydelser skal registreres og dokumenteres. Ydelser inden for praktisk hjælp iværksættes inden 14 dage efter, at borgeren er visiteret til ydelsen. Indkøb kan dog iværksættes akut Aflysninger forekommer ikke. Flytning af ydelsen rengøring, tøjvask og indkøb kan forekomme. Der skal samme dag tilbydes en ny tid, og den udsatte ydelse skal tildeles inden 5 hverdage, for indkøb inden 2 dage At borgeren/pårørende er tilfreds med den måde, opgaven løses på: 1. At hjælperen kommer til den aftalte tid +/- 30 min. 2. At borgeren/pårørende informeres, hvis aftalen ændres 3. At hjælperen udfører de aftalte ydelser 4. At borgeren/ pårørende er tilfreds med den måde, som personalet udfører og leverer ydelsen på Tilsynet foretages som en fortløbende proces året rundt. Hver måned foretager visitator tilsynsbesøg. I forbindelse med besøget udfylder borgeren sammen med visitator et spørgskema vedrørende tilfredshed med hjælpen mv. De 4 nævnte områder indgår i spørgeskemaet. (Der henvises til Tilsynspolitik for praktisk hjælp, personlig pleje, madservice og rehabiliteringsforløb, der findes på Horsens Kommunes hjemmeside 7

8 Visitationsprocessen I Horsens Kommune er ansvaret for visitation til indsatser i forhold til praktisk hjælp og pleje, placeret i Handicap- og Ældrerådgivningen. For borgere der bor i plejeboliger er visitationen placeret hos lederen på det enkelte plejecenter Horsens Kommune anvender den nationale udredningsmetode kaldet Fælles sprog II (FSII) som en overordnet begrebsramme, til at beskrive borgerens funktionsevne. Med FSII beskriver visitator, hvad borgeren kan og ikke kan. FSII bruges i dialogen mellem visitator og borgeren, og støtter visitator i at stille åbne spørgsmål til borgerens hverdagsliv og borgerens ønsker/prioriteter. Den samlede afdækning fører til, at visitator opstiller et retningsgivende formål og træffer en afgørelse indenfor rammen af kommunens serviceniveau. Det er visitators faglige vurdering, der vægtes i forhold til at sikre, at borgerens behov dækkes. Det kræver, at borgerens perspektiv inddrages i beskrivelsen af, hvordan indsatsen skal tilrettelægges Af funktionsevnevurderingen fremgår det, hvilke ressourcer og behov borgeren har, og borgerens muligheder for at være selvhjulpen, den aktive part, deltage eller medvirke i udførelsen af de daglige aktiviteter. Det kommer til udtrykt i funktionsniveau 0-4 som vist i nedenstående skema. Funktionsevne Ingen/ubetydelige Begrænsninger Lette begrænsninger Moderate begrænsninger Svære begrænsninger 3 4 Totale begrænsninger Borgeren er selvstændig og har ikke behov for personassistance for at udføre aktiviteten. Borgeren er den aktive part og kan med let personassistance udføre aktiviteten. Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat personassistance udføre aktiviteten. Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten. Borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har brug for fuldstændig personassistance for at udføre aktiviteten. Skema over funktionsniveau Funktionsevnevurderingen giver information om, hvorvidt ydelserne skal leveres støttende og vejledende eller kompenserende. Borgeren bevilges hjælp som en samlet pakke. En pakke refererer til vejledende tidsforbrug for leverandørens løsning af opgaven. Borgerens funktions- og mestringsevne er vejledende for visitators valg af pakke. I kvalitetsstandarderne fremgår det, hvor ofte en pakke kan bevilges pr uge. 8

9 Det vil inden for rammerne af bevillingen være op til leverandøren sammen med borger, at vurdere hvilke elementer de enkelte indsatser omfatter. Forud for eller sammen med hjælp til praktisk hjælp og pleje vil borgeren blive visiteret til rehabiliteringsforløb servicelovens 83a. Ydelsen skal sikre borgerens egenmestring, og at borgeren oplever at være mest mulig selvhjulpen i forhold til dagligdagsaktiviteter. Det er et formål at øge selvhjælpsniveauet således at borgeren og dennes evt. pårørendes livsvilkår bedres, at forebygge hospitalsindlæggelser samt at sikre hjemmeboende ældre muligheden for at forblive længst muligt i eget hjem. 9

10 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og pleje Observationsbesøg Indhold Beskrivelse 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Serviceloven Hvilket behov dækker Opgaver i forhold til personlig hjælp, omsorg og pleje 3. Hvem har visitationskompetencen? Handicap- og Ældrerådgivningen, Horsens Kommune For borgere, der bor i plejeboliger, er visitationen placeret hos lederen på det enkelte plejecenter. 4. Hvem kan modtage Borgere, der efter en individuel vurdering, midlertidigt eller varigt, har vanskeligt ved at udføre personlig pleje. Borgeren kan, som udgangspunkt, tage initiativ og klare de fleste funktioner. Borgeren kan i visse tilfælde reagere uhensigtsmæssigt, hvilket betyder at borgeren kan glemme eller mangle overskud til at handle hensigtsmæssigt. Borgeren er den aktive part og kan med let eller moderat personassistance udføre aktiviteten. Borgeren vil ofte være beskrevet indenfor funktionsniveau 1-2 i Fælles Sprog II. 5. Hvad er formålet med Formålet med hjælp er: At bidrage dels til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, dels til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlig sociale problemer. At tilbyde borgeren støtte på de områder, hvor den personlige funktions- og mestringsevne er utilstrækkelig At udvikle borgerens mestringsniveau i retning af selvstændighed. Hjælpen ydes efter princippet hjælp til selvhjælp dvs. at borgeren inddrages i det omfang, det er muligt. Levering af hjælp tager udgangspunkt i borgerens funktionsniveau og ressourcer. I afgørelsen præciseres formålet med ydelsen sammen med borgeren. 6. Hvad er ydelsens omfang? Ydelsen leveres i en fleksibel pakke, der tildeles efter en konkret individuel vurdering. Der kan bevilges mellem 1-3 pakker ugentlig. Ydelsespakken svarer typisk til 1 besøg pr. pakke Ydelsen leveres i en begrænset periode. Kan visiteres både dag og 10

11 aften. 7. Hvilke aktiviteter indgår i Ved en individuel planlægning mellem leverandør og borgeren besluttes hvilke ydelser, der skal indgå i hjælpen og hvilke mål, der skal arbejdes med. Ydelsen skal altid tage afsæt i sundhedsfremme og mestring. Eksempler på ydelser, der kan indgå: Fastholdelse af aftaler Strukturering af hverdag Vurdering af behov 8. Hvilke aktiviteter indgår ikke i 9. Hvem leverer Hjemmeplejen i Horsens Kommune eller et godkendt privat firma eller en privat person, udpeget af borgeren og godkendt af Horsens Kommune. 10. Kompetencekrav til leverandøren? Ydelsen leveres som hovedregel af uddannet personale. Ydelsen kan leveres af elever eller studerende. Der sikres sammenhæng mellem medarbejderens faglige kompetencer, kendskab og relationer til den enkelte borger under hensyn til kompleksiteten af borgerens behov for praktisk hjælp og pleje. Det forudsættes, at leverandøren er bekendt med kvalitetsstandarden for praktisk hjælp og pleje. 11. Er der valgmulighed mht. leverandør? 12. Hvordan følges op på Ja Leverandøren er kontraktligt forpligtet til at kontakte Handicap- og Ældrerådgivningen, hvis der sker ændringer i borgerens funktionsniveau. Borger eller pårørende kan henvende sig ved behov. 13. Hvad koster Der er ikke brugerbetaling. 14. Klagevejledning Der kan klages over afgørelsen. Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen indsendes til: Handicap- og Ældrerådgivningen Rådhustorvet Horsens Når klagen er modtaget, revurderes afgørelsen. Såfremt afgørelsen fastholdes videresender Handicap- og Ældrerådgivningen klagen til: Ankestyrelsen Aalborg 7998 Statsservice Mail: Telefon:

12 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og pleje Dagpakke I få begrænsninger Indhold Beskrivelse 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Serviceloven Hvilket behov dækker Opgaver i forhold til personlig hjælp, omsorg og pleje 3. Hvem har visitationskompetencen? Handicap- og Ældrerådgivningen, Horsens kommune. For borgere, der bor i plejeboliger, er visitationen placeret hos lederen på det enkelte plejecenter. 4. Hvem kan modtage Borgere, der efter en individuel vurdering, midlertidigt eller varigt, har vanskeligt ved at udføre personlig pleje. Borgeren kan, som udgangspunkt, tage initiativ og klare de fleste funktioner. Borgeren kan i visse tilfælde reagere uhensigtsmæssigt, hvilket betyder at borgeren kan glemme eller mangle overskud til at handle hensigtsmæssigt. Borgeren er den aktive part og kan med let eller moderat personassistance udføre aktiviteten. Borgeren vil ofte være beskrevet indenfor funktionsniveau 1-2 i Fælles Sprog II. 5. Hvad er formålet med Formålet med hjælp er: At bidrage dels til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, dels til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlig sociale problemer. At tilbyde borgeren støtte på de områder, hvor den personlige funktions- og mestringsevne er utilstrækkelig At udvikle borgerens mestringsniveau i retning af selvstændighed. Hjælpen ydes efter princippet hjælp til selvhjælp dvs. at borgeren inddrages i det omfang, det er muligt. Levering af hjælp tager udgangspunkt i borgerens funktionsniveau og ressourcer. I afgørelsen præciseres formålet med ydelsen sammen med borgeren. 6. Hvad er ydelsens omfang? Ydelsen leveres i en fleksibel pakke, der tildeles efter en konkret individuel vurdering. Der kan bevilges mellem 3-7 ydelsespakker pr. uge. Ydelsespakken svarer typisk til 1-2 besøg pr. pakke. 12

13 7. Hvilke aktiviteter indgår i Ved en individuel planlægning mellem leverandør og borgeren besluttes hvilke ydelser, der skal indgå i hjælpen og hvilke mål, der skal arbejdes med. Eksempler på ydelser, der kan indgå: Personlig hygiejne Af- og påklædning Støtte til at varme/smøre/servere mad og drikke Kropsbårne hjælpemidler Psykisk pleje og omsorg 8. Hvilke aktiviteter indgår ikke i Frisørarbejde Fodpleje til diabetikere Forberedelse/tilberedning af varm mad Madlavning/oprydning efter gæster, hjemmeboende børn, rask ægtefælle 9. Hvem leverer Hjemmeplejen i Horsens Kommune eller et godkendt privat firma eller en privat person, udpeget af borgeren og godkendt af Horsens Kommune. 10. Kompetencekrav til leverandøren? Ydelsen leveres som hovedregel af uddannet personale. Ydelsen kan leveres af elever eller studerende. Der sikres sammenhæng mellem medarbejderens faglige kompetencer, kendskab og relationer til den enkelte borger under hensyn til kompleksiteten af borgerens behov for personlig hjælp, omsorg og pleje. Det forudsættes, at leverandøren er bekendt med kvalitetsstandarden for praktisk hjælp og pleje. 11. Er der valgmulighed mht. leverandør? 12. Hvordan følges op på Ja Leverandøren er kontraktligt forpligtet til at kontakte Handicap- og Ældrerådgivningen, hvis der sker ændringer i borgerens funktionsniveau. Borger eller pårørende kan henvende sig ved behov. 13. Hvad koster Der er ikke brugerbetaling Klagevejledning Der kan klages over afgørelsen. Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen indsendes til: Handicap- og Ældrerådgivningen Rådhustorvet Horsens Når klagen er modtaget, revurderes afgørelsen. Såfremt afgørelsen fastholdes videresender Handicap- og Ældrerådgivningen klagen til: Ankestyrelsen Aalborg 7998 Statsservice Mail: Telefon:

14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og pleje Dagpakke II lette begrænsninger Indhold Beskrivelse 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Serviceloven Hvilket behov dækker Opgaver i forhold til praktisk hjælp og pleje 3. Hvem har visitationskompetencen? Handicap- og Ældrerådgivningen, Horsens Kommune. For borgere, der bor i plejeboliger, er visitationen placeret hos lederen på det enkelte plejecenter. 4. Hvem kan modtage Borgere, der efter en individuel vurdering, midlertidigt eller varigt, har vanskeligt ved at udføre personlig pleje. Borgeren er den aktive part. Borgeren kan med let til moderat personassistance udføre aktiviteten. Ydelsen tildeles borgere, der har behov for støtte til at overkomme eller overskue eller tage initiativ til at løse opgaven. Modtageren vil ofte være beskrevet indenfor funktionsniveau 2 i Fælles Sprog II 5. Hvad er formålet med Formålet med hjælp er: At bidrage dels til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, dels til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlig sociale problemer. At tilbyde borgeren støtte på de områder, hvor den personlige funktions- og mestringsevne er utilstrækkelig At udvikle borgerens mestringsniveau i retning af selvstændighed. Hjælpen ydes efter princippet hjælp til selvhjælp dvs. at borgeren inddrages i det omfang, det er muligt. Levering af hjælp tager udgangspunkt i borgerens funktionsniveau og ressourcer. I afgørelsen præciseres formålet med ydelsen sammen med borgeren. 6. Hvad er ydelsens omfang? Ydelsen leveres i en fleksibel pakke, der tildeles efter en konkret individuel vurdering. Der kan bevilges mellem 1-7 ydelsespakker pr. uge. Ydelsespakken svarer typisk til i 1-2 besøg pr. pakke. 7. Hvilke aktiviteter indgår i Ved en individuel planlægning mellem leverandør og borgeren besluttes hvilke ydelser, der skal indgå i hjælpen og hvilke mål, der skal arbejdes med. 14

15 Eksempler på ydelser, der kan indgå: 8. Hvilke aktiviteter indgår ikke i Personlig hygiejne Toiletbesøg Af- og påklædning Støtte til at varme/smøre/servere mad og drikke Kropsbårne hjælpemidler Psykisk pleje og omsorg Forflytninger Frisørarbejde Fodpleje til diabetikere Forberedelse/tilberedning af varm mad Madlavning/oprydning efter gæster, hjemmeboende børn, rask ægtefælle 9. Hvem leverer Hjemmeplejen i Horsens Kommune eller et godkendt privat firma eller en privat person, udpeget af borgeren og godkendt af Horsens Kommune. 10. Kompetencekrav til leverandøren? Ydelsen leveres som hovedregel af uddannet personale. Ydelsen kan leveres af elever eller studerende. Der sikres sammenhæng mellem medarbejderens faglige kompetencer, kendskab og relationer til den enkelte borger under hensyn til kompleksiteten af borgerens behov for personlig hjælp, omsorg og pleje. Det forudsættes, at leverandøren er bekendt med kvalitetsstandarden for personlig hjælp, pleje og omsorg. 11. Er der valgmulighed mht. leverandør? 12. Hvordan følges op på Ja Leverandøren er kontraktligt forpligtet til at kontakte Handicap- og Ældrerådgivningen, hvis der sker ændringer i borgerens funktionsniveau. Borger eller pårørende kan henvende sig ved behov. 13. Hvad koster Der er ikke brugerbetaling. 14. Klagevejledning Der kan klages over afgørelsen. Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen indsendes til: Handicap- og Ældrerådgivningen Rådhustorvet Horsens Når klagen er modtaget, revurderes afgørelsen. Såfremt afgørelsen fastholdes videresender Handicap- og Ældrerådgivningen klagen til: Ankestyrelsen Aalborg 7998 Statsservice Mail: Telefon:

16 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og pleje Dagpakke III Moderate begrænsninger Indhold Beskrivelse 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Serviceloven Hvilket behov dækker Opgaver i forhold til personlig hjælp, omsorg og pleje 3. Hvem har visitationskompetencen? Handicap- og Ældrerådgivningen, Horsens Kommune. For borgere, der bor i plejeboliger, er visitationen placeret hos lederen på det enkelte plejecenter. 4. Hvem kan modtage Borgere, der efter en individuel vurdering, midlertidigt eller varigt, har vanskeligt ved at udføre personlig pleje. Borgeren er aktiv deltager det vil sige borgeren kan udføre flere/mange delelementer af en aktivitet, men kan ikke udføre alle. Borgeren kan under forudsætning af moderat eller omfattende personassistance udføre aktiviteten. Borgeren deltager, men kan ikke selvstændigt tage initiativ, planlægge og iværksætte aktiviteten. Borgeren vil ofte være beskrevet indenfor funktionsniveau 2-3 i Fælles Sprog II 5. Hvad er formålet med Formålet med hjælp er: At bidrage dels til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, dels til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlig sociale problemer. At tilbyde borgeren støtte på de områder, hvor den personlige funktions- og mestringsevne er utilstrækkelig At udvikle borgerens mestringsniveau i retning af selvstændighed. Hjælpen ydes efter princippet hjælp til selvhjælp dvs. at borgeren inddrages i det omfang, det er muligt. Levering af hjælp tager udgangspunkt i borgerens funktionsniveau og ressourcer. I afgørelsen præciseres formålet med ydelsen sammen med borgeren. 6. Hvad er ydelsens omfang? Ydelsen leveres i en fleksibel pakke, der tildeles efter en konkret individuel vurdering. Der kan bevilges mellem 3-7 ydelsespakker pr. uge. Ydelsespakken svarer typisk til 2 eller flere besøg pr. pakke. 16

17 7. Hvilke aktiviteter indgår i Ved en individuel planlægning mellem leverandør og borgeren besluttes hvilke ydelser, der skal indgå i hjælpen og hvilke mål, der skal arbejdes med. Eksempler på ydelser, der kan indgå: Toiletbesøg Hjælp til personlig hygiejne Hudpleje Af- og påklædning Hjælp til kropsbårne hjælpemidler Støtte til at varme/smøre/servere mad og drikke Forflytning Oprydning 8. Hvilke aktiviteter indgår ikke i Frisørarbejde Fodpleje til diabetikere Forberedelse/tilberedning af varm mad Madlavning/oprydning efter gæster, hjemmeboende børn, rask ægtefælle 9. Hvem leverer Hjemmeplejen i Horsens Kommune eller et godkendt privat firma eller en privat person, udpeget af borgeren og godkendt af Horsens Kommune. 10. Kompetencekrav til leverandøren? Ydelsen leveres som hovedregel af uddannet personale. Ydelsen kan leveres af elever eller studerende. Der sikres sammenhæng mellem medarbejderens faglige kompetencer, kendskab og relationer til den enkelte borger under hensyn til kompleksiteten af borgerens behov for personlig hjælp, omsorg og pleje. Det forudsættes, at leverandøren er bekendt med kvalitetsstandarden for personlig hjælp, pleje og omsorg. 11. Er der valgmulighed mht. leverandør? 12. Hvordan følges op på Ja Leverandøren er kontraktligt forpligtet til at kontakte Handicap- og Ældrerådgivningen, hvis der sker ændringer i borgerens funktionsniveau. Borger eller pårørende kan henvende sig ved behov. 13. Hvad koster Der er ikke brugerbetaling. 14. Klagevejledning Der kan klages over afgørelsen. Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen indsendes til: Handicap- og Ældrerådgivningen Rådhustorvet Horsens Når klagen er modtaget, revurderes afgørelsen. Såfremt afgørelsen fastholdes videresender Handicap- og Ældrerådgivningen klagen til: Ankestyrelsen Aalborg 17

18 7998 Statsservice Mail: Telefon: Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og pleje Dagpakke IV svære begrænsninger Indhold Beskrivelse 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Serviceloven Hvilket behov dækker Opgaver i forhold til praktisk hjælp og pleje 3. Hvem har visitationskompetencen? Handicap- og Ældrerådgivningen, Horsens Kommune. For borgere, der bor i plejeboliger, er visitationen placeret hos lederen på det enkelte plejecenter. 4. Hvem kan modtage Borgere, der efter en individuel vurdering, midlertidigt eller varigt, har vanskeligt ved at udføre personlig pleje. Borgeren er passiv deltager. Det vil sige at borgeren ikke selvstændigt kan planlægge og iværksætte aktiviteten. Borgeren kræver omfattende personassistance til aktivitetens udførelse. Borgeren kan udføre meget få delelementer af en aktivitet. Borgeren kan ikke selvstændige tage initiativ til deltagelse i en aktivitet, men er bevidst om aktiviteten. Borgeren vil ofte være beskrevet indenfor funktionsniveau 3 i Fælles Sprog II 5. Hvad er formålet med Formålet med hjælp er: At bidrage dels til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, dels til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlig sociale problemer. At tilbyde borgeren støtte på de områder, hvor den personlige funktions- og mestringsevne er utilstrækkelig At udvikle borgerens mestringsniveau i retning af selvstændighed. Hjælpen ydes efter princippet hjælp til selvhjælp dvs. at borgeren inddrages i det omfang, det er muligt. Levering af hjælp tager udgangspunkt i borgerens funktionsniveau og ressourcer. I afgørelsen præciseres formålet med ydelsen sammen med borgeren. 18

19 6. Hvad er ydelsens omfang? Ydelsen leveres i en fleksibel pakke, der tildeles efter en konkret individuel vurdering. Der kan bevilges 7 ydelsespakker pr. uge. Ydelsen kan typisk opdeles i 2 eller flere besøg pr. pakke. 7. Hvilke aktiviteter indgår i Ved en individuel planlægning mellem leverandør og borgeren besluttes hvilke ydelser, der skal indgå i hjælpen og hvilke mål, der skal arbejdes med. Eksempler på ydelser, der kan indgå: Toiletbesøg Hjælp til personlig hygiejne Hudpleje Af- og påklædning Hjælp til kropsbårne hjælpemidler Støtte til at varme/smøre/servere mad og drikke Vending / lejring Forflytning Oprydning 8. Hvilke aktiviteter indgår ikke i Frisørarbejde Fodpleje til diabetikere Forberedelse/tilberedning af varm mad Madlavning/oprydning efter gæster, hjemmeboende børn, rask ægtefælle 9. Hvem leverer Hjemmeplejen i Horsens Kommune eller et godkendt privat firma eller en privat person, udpeget af borgeren og godkendt af Horsens Kommune. 10. Kompetencekrav til leverandøren? Ydelsen leveres som hovedregel af uddannet personale. Ydelsen kan leveres af elever eller studerende. Der sikres sammenhæng mellem medarbejderens faglige kompetencer, kendskab og relationer til den enkelte borger under hensyn til kompleksiteten af borgerens behov for personlig hjælp, omsorg og pleje. Det forudsættes, at leverandøren er bekendt med kvalitetsstandarden for personlig hjælp, pleje og omsorg. 11. Er der valgmulighed mht. leverandør? 12. Hvordan følges op på Ja Leverandøren er kontraktligt forpligtet til at kontakte Handicap- og Ældrerådgivningen, hvis der sker ændringer i borgerens funktionsniveau. Borger eller pårørende kan henvende sig ved behov. 13. Hvad koster Der er ikke brugerbetaling. 14. Klagevejledning Der kan klages over afgørelsen. Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen indsendes til: Handicap- og Ældrerådgivningen 19

20 Rådhustorvet Horsens Når klagen er modtaget, revurderes afgørelsen. Såfremt afgørelsen fastholdes videresender Handicap- og Ældrerådgivningen klagen til: Ankestyrelsen Aalborg 7998 Statsservice Mail: Telefon:

21 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og pleje Dagpakke V totale begrænsninger Indhold Beskrivelse 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Serviceloven Hvilket behov dækker Opgaver i forhold til personlig hjælp, omsorg og pleje 3. Hvem har visitationskompetencen? Handicap- og Ældrerådgivningen, Horsens Kommune. For borgere, der bor i plejeboliger, er visitationen placeret hos lederen på det enkelte plejecenter. 4. Hvem kan modtage Borgere, der efter en individuel vurdering, midlertidigt eller varigt, er ude af stand til at udføre, planlægge og iværksætte aktiviteten. Borgeren har behov for fuldstændig hjælp eller guidning til at klare egne behov. Borgeren kan ikke deltage, fx fordi borgeren ikke kan bevæge sig, tygge, synke eller høre osv. Borgeren er passiv. 5. Hvad er formålet med Formålet med hjælp er: Borgeren vil ofte være beskrevet indenfor funktionsniveau 4 i Fælles Sprog II At bidrage dels til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, dels til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlig sociale problemer. At tilbyde borgeren støtte på de områder, hvor den personlige funktions- og mestringsevne er utilstrækkelig At udvikle borgerens mestringsniveau i retning af selvstændighed. Hjælpen ydes efter princippet hjælp til selvhjælp dvs. at borgeren inddrages i det omfang, det er muligt. Levering af hjælp tager udgangspunkt i borgerens funktionsniveau og ressourcer. I afgørelsen præciseres formålet med ydelsen sammen med borgeren. 6. Hvad er ydelsens omfang? Ydelsen leveres i en fleksibel pakke, der tildeles efter en konkret individuel vurdering. Der kan bevilges 7 ydelsespakker pr. uge. Ydelsespakken svarer typisk til 3 eller flere besøg pr. pakke. 21

22 7. Hvilke aktiviteter indgår i Ved en individuel planlægning mellem leverandør og borgeren besluttes hvilke ydelser, der skal indgå i hjælpen og hvilke mål, der skal arbejdes med. Eksempler på ydelser, der kan indgå: Toiletbesøg Hjælp til personlig hygiejne Hudpleje Af- og påklædning Hjælp til kropsbårne hjælpemidler Støtte til at varme/smøre/servere mad og drikke Vending / lejring Forflytning Oprydning 8. Hvilke aktiviteter indgår ikke i Frisørarbejde Fodpleje til diabetikere Forberedelse/tilberedning af varm mad Madlavning/oprydning efter gæster, hjemmeboende børn, rask ægtefælle 9. Hvem leverer Hjemmeplejen i Horsens Kommune eller et godkendt privat firma eller en privat person, udpeget af borgeren og godkendt af Horsens Kommune. 10. Kompetencekrav til leverandøren? 11. Er der valgmulighed mht. leverandør? 12. Hvordan følges op på Ydelsen leveres som hovedregel af uddannet personale. Ydelsen kan leveres af elever eller studerende. Der sikres sammenhæng mellem medarbejderens faglige kompetencer, kendskab og relationer til den enkelte borger under hensyn til kompleksiteten af borgerens behov for personlig hjælp, omsorg og pleje. Det forudsættes, at leverandøren er bekendt med kvalitetsstandarden for personlig hjælp, pleje og omsorg. Ja Leverandøren er kontraktligt forpligtet til at kontakte Handicap- og Ældrerådgivningen, hvis der sker ændringer i borgerens funktionsniveau. Borger eller pårørende kan henvende sig ved behov. 13. Hvad koster Der er ikke brugerbetaling. 14. Klagevejledning Der kan klages over afgørelsen. Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen indsendes til: Handicap- og Ældrerådgivningen Rådhustorvet Horsens Når klagen er modtaget, revurderes afgørelsen. Såfremt afgørelsen fastholdes videresender Handicap- og Ældrerådgivningen klagen til: Ankestyrelsen Aalborg 7998 Statsservice Mail: 22

23 Telefon: Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og pleje Hjælpepakke ved særlige behov, dagtimer Indhold Beskrivelse 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Serviceloven Hvilket behov dækker Opgaver i forhold til praktisk hjælp og pleje 3. Hvem har visitationskompetencen? Handicap- og Ældrerådgivningen, Horsens Kommune. For borgere, der bor i plejeboliger, er visitationen placeret hos lederen på det enkelte plejecenter. 4. Hvem kan modtage Borgere med en særlig profil, der ikke kan rummes indenfor de fastlagte pakker. Borgeren er ude af stand til at udføre, planlægge og iværksætte aktiviteten. Borgeren har behov for fuldstændig hjælp eller guidning til at klare egne behov. Borgeren kan ikke deltage, fx fordi borgeren ikke kan bevæge sig, tygge, synke eller høre osv. Borgeren er passiv. Borgeren vil ofte være beskrevet indenfor funktionsniveau 4 i Fælles Sprog II 5. Hvad er formålet med Formålet med hjælp er: At bidrage dels til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, dels til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlig sociale problemer. At tilbyde borgeren støtte på de områder, hvor den personlige funktions- og mestringsevne er utilstrækkelig At udvikle borgerens mestringsniveau i retning af selvstændighed. Hjælpen ydes efter princippet hjælp til selvhjælp dvs. at borgeren inddrages i det omfang, det er muligt. Levering af hjælp tager udgangspunkt i borgerens funktionsniveau og ressourcer. I afgørelsen præciseres formålet med ydelsen sammen med borgeren. 23

24 6. Hvad er ydelsens omfang? Ydelsen leveres i en fleksibel pakke, der tildeles efter en konkret individuel vurdering. Der henvises til eksempler nævnt i øvrige dagpakker. 7. Hvilke aktiviteter indgår i 8. Hvilke aktiviteter indgår ikke i Ved en individuel planlægning mellem leverandør og borgeren besluttes hvilke ydelser, der skal indgå i hjælpen og hvilke mål, der skal arbejdes med. Borgeren har behov for omfattende pleje, der ikke kan rummes inden for rammerne af de øvrige pakker 9. Hvem leverer Hjemmeplejen i Horsens Kommune eller et godkendt privat firma eller en privat person, udpeget af borgeren og godkendt af Horsens Kommune. 10. Kompetencekrav til leverandøren? Ydelsen leveres som hovedregel af uddannet personale. Ydelsen kan leveres af elever eller studerende. Der sikres sammenhæng mellem medarbejderens faglige kompetencer, kendskab og relationer til den enkelte borger under hensyn til kompleksiteten af borgerens behov for personlig hjælp, omsorg og pleje. Det forudsættes, at leverandøren er bekendt med kvalitetsstandarden for personlig hjælp, pleje og omsorg. 11. Er der valgmulighed mht. leverandør? 12. Hvordan følges op på Ja Leverandøren er kontraktligt forpligtet til at kontakte Handicap- og Ældrerådgivningen, hvis der sker ændringer i borgerens funktionsniveau. Borger eller pårørende kan henvende sig ved behov. 13. Hvad koster Der er ikke brugerbetaling. 14. Klagevejledning Der kan klages over afgørelsen. Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen indsendes til: Handicap- og Ældrerådgivningen Rådhustorvet Horsens Når klagen er modtaget, revurderes afgørelsen. Såfremt afgørelsen fastholdes videresender Handicap- og Ældrerådgivningen klagen til: Ankestyrelsen Aalborg 7998 Statsservice Mail: Telefon:

25 25

26 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og pleje Aftenpakke I Moderate begrænsninger Indhold Beskrivelse 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Serviceloven Hvilket behov dækker Opgaver i forhold til praktisk hjælp og pleje 3. Hvem har visitationskompetencen? Handicap- og Ældrerådgivningen, Horsens Kommune. For borgere, der bor i plejeboliger, er visitationen placeret hos lederen på det enkelte plejecenter. 4. Hvem kan modtage Borgere, der efter en individuel vurdering, midlertidigt eller varigt, har vanskeligt ved at udføre personlig pleje. Borgeren er aktiv deltager det vil sige, at borgeren kan udføre flere/mange delelementer af en aktivitet men kan ikke udføre alle. Borgeren kan under forudsætning af moderat eller omfattende personassistance udføre aktiviteten. Borgeren deltager, men kan ikke selvstændigt tage initiativ, planlægge og iværksætte aktiviteten. Borgeren vil ofte være beskrevet indenfor funktionsniveau 2-3 i Fælles Sprog II 5. Hvad er formålet med Formålet med hjælp er: At bidrage dels til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, dels til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlig sociale problemer. At tilbyde borgeren støtte på de områder, hvor den personlige funktions- og mestringsevne er utilstrækkelig At udvikle borgerens mestringsniveau i retning af selvstændighed. Hjælpen ydes efter princippet hjælp til selvhjælp dvs. at borgeren inddrages i det omfang, det er muligt. Levering af hjælp tager udgangspunkt i borgerens funktionsniveau og ressourcer. I afgørelsen præciseres formålet med ydelsen sammen med borgeren. 6. Hvad er ydelsens omfang? Ydelsen leveres i en fleksibel pakke, der tildeles efter en konkret individuel vurdering. Der kan bevilges mellem 3-7 ydelsespakker pr. uge. Ydelsespakken svarer typisk til 1-2 besøg pr. pakke. 26

27 7. Hvilke aktiviteter indgår i Ved en individuel planlægning mellem leverandør og borgeren besluttes hvilke ydelser, der skal indgå i hjælpen og hvilke mål, der skal arbejdes med. Eksempler på ydelser, der kan indgå: Toiletbesøg Af- og påklædning Hjælp til kropsbårne hjælpemidler Støtte til at varme/smøre/servere mad og drikke 8. Hvilke aktiviteter indgår ikke i Forberedelse/tilberedning af varm mad Madlavning/oprydning efter gæster, hjemmeboende børn, rask ægtefælle 9. Hvem leverer Hjemmeplejen i Horsens Kommune eller et godkendt privat firma eller en privat person, udpeget af borgeren og godkendt af Horsens Kommune. 10. Kompetencekrav til leverandøren? Ydelsen leveres som hovedregel af uddannet personale. Ydelsen kan leveres af elever eller studerende. Der sikres sammenhæng mellem medarbejderens faglige kompetencer, kendskab og relationer til den enkelte borger under hensyn til kompleksiteten af borgerens behov for personlig hjælp, omsorg og pleje. Det forudsættes, at leverandøren er bekendt med kvalitetsstandarden for personlig hjælp, pleje og omsorg. 11. Er der valgmulighed mht. leverandør? 12. Hvordan følges op på Ja Leverandøren er kontraktligt forpligtet til at kontakte Handicap- og Ældrerådgivningen, hvis der sker ændringer i borgerens funktionsniveau. Borger eller pårørende kan henvende sig ved behov. 13. Hvad koster Der er ikke brugerbetaling. 14. Klagevejledning Der kan klages over afgørelsen. Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen indsendes til: Handicap- og Ældrerådgivningen Rådhustorvet Horsens Når klagen er modtaget, revurderes afgørelsen. Såfremt afgørelsen fastholdes videresender Handicap- og Ældrerådgivningen klagen til: Ankestyrelsen Aalborg 7998 Statsservice Mail: Telefon:

28 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og pleje Aftenpakke II svære begrænsninger Indhold Beskrivelse 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Serviceloven Hvilket behov dækker Opgaver i forhold til praktisk hjælp og pleje 3. Hvem har visitationskompetencen? Handicap- og Ældrerådgivningen, Horsens Kommune. For borgere, der bor i plejeboliger, er visitationen placeret hos lederen på det enkelte plejecenter. 4. Hvem kan modtage Borgere, der efter en individuel vurdering, midlertidigt eller varigt, har vanskeligt ved at udføre personlig pleje. Borgeren er passiv deltager. Dvs borgeren ikke selvstændigt kan planlægge og iværksætte aktiviteten. Borgeren kræver omfattende personassistance til aktivitetens udførelse. Borgeren kan udføre meget få delelementer af en aktivitet. Borgeren kan ikke selvstændige tage initiativ til deltagelse i en aktivitet, men er bevidst om aktiviteten. Borgeren vil ofte være beskrevet indenfor funktionsniveau 3 i Fælles Sprog II 5. Hvad er formålet med Formålet med hjælp er: At bidrage dels til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, dels til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlig sociale problemer. At tilbyde borgeren støtte på de områder, hvor den personlige funktions- og mestringsevne er utilstrækkelig At udvikle borgerens mestringsniveau i retning af selvstændighed. Hjælpen ydes efter princippet hjælp til selvhjælp dvs. at borgeren inddrages i det omfang, det er muligt. Levering af hjælp tager udgangspunkt i borgerens funktionsniveau og ressourcer. I afgørelsen præciseres formålet med ydelsen sammen med borgeren. 6. Hvad er ydelsens omfang? Ydelsen leveres i en fleksibel pakke, der tildeles efter en konkret individuel vurdering. Der kan bevilges 7 ydelsespakker pr. uge. 28

29 Ydelsespakken svarer typisk til 2 eller flere besøg pr. pakke. 7. Hvilke aktiviteter indgår i Ved en individuel planlægning mellem leverandør og borgeren besluttes hvilke ydelser, der skal indgå i hjælpen og hvilke mål, der skal arbejdes med. Eksempler på ydelser, der kan indgå: Toiletbesøg Hjælp til personlig hygiejne Af- og påklædning Hjælp til kropsbårne hjælpemidler Støtte til at varme/smøre/servere mad og drikke 8. Hvilke aktiviteter indgår ikke i Forberedelse/tilberedning af varm mad Madlavning/oprydning efter gæster, hjemmeboende børn, rask ægtefælle 9. Hvem leverer Hjemmeplejen i Horsens Kommune eller et godkendt privat firma eller en privat person, udpeget af borgeren og godkendt af Horsens Kommune. 10. Kompetencekrav til leverandøren? Ydelsen leveres som hovedregel af uddannet personale. Ydelsen kan leveres af elever eller studerende. Der sikres sammenhæng mellem medarbejderens faglige kompetencer, kendskab og relationer til den enkelte borger under hensyn til kompleksiteten af borgerens behov for personlig hjælp, omsorg og pleje. Det forudsættes, at leverandøren er bekendt med kvalitetsstandarden for personlig hjælp, pleje og omsorg. 11. Er der valgmulighed mht. leverandør? 12. Hvordan følges op på Ja Leverandøren er kontraktligt forpligtet til at kontakte Handicap- og Ældrerådgivningen, hvis der sker ændringer i borgerens funktionsniveau. Borger eller pårørende kan henvende sig ved behov. 13. Hvad koster Der er ikke brugerbetaling. 14. Klagevejledning Der kan klages over afgørelsen. Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen indsendes til: Handicap- og Ældrerådgivningen Rådhustorvet Horsens Når klagen er modtaget, revurderes afgørelsen. Såfremt afgørelsen fastholdes videresender Handicap- og Ældrerådgivningen klagen til: Ankestyrelsen Aalborg 7998 Statsservice Mail: Telefon:

30 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og pleje Aftenpakke III totale begrænsninger Indhold Beskrivelse 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Serviceloven Hvilket behov dækker Opgaver i forhold til praktisk hjælp og pleje 3. Hvem har visitationskompetencen? Handicap- og Ældrerådgivningen, Horsens kommune. For borgere, der bor i plejeboliger, er visitationen placeret hos lederen på det enkelte plejecenter. 4. Hvem kan modtage Borgere, der efter en individuel vurdering, midlertidigt eller varigt, er ude af stand til at udføre, planlægge og iværksætte aktiviteten. Borgeren har behov for fuldstændig hjælp eller guidning til at klare egne behov. Borgeren kan ikke deltage, fx fordi borgeren ikke kan bevæge sig, tygge, synke eller høre osv. Borgeren er passiv. Borgeren vil ofte være beskrevet indenfor funktionsniveau 4 i Fælles Sprog II 5. Hvad er formålet med Formålet med hjælp er: At bidrage dels til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, dels til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlig sociale problemer. At tilbyde borgeren støtte på de områder, hvor den personlige funktions- og mestringsevne er utilstrækkelig At udvikle borgerens mestringsniveau i retning af selvstændighed. Hjælpen ydes efter princippet hjælp til selvhjælp dvs. at borgeren inddrages i det omfang, det er muligt. Levering af hjælp tager udgangspunkt i borgerens funktionsniveau og ressourcer. I afgørelsen præciseres formålet med ydelsen sammen med borgeren. 6. Hvad er ydelsens omfang? Ydelsen leveres i en fleksibel pakke, der tildeles efter en konkret individuel vurdering. Der kan bevilges 7 ydelsespakker pr. uge. Ydelsespakken svarer typisk til 3 eller flere besøg pr. pakke. 30

31 7. Hvilke aktiviteter indgår i Ved en individuel planlægning mellem leverandør og borgeren besluttes hvilke ydelser, der skal indgå i hjælpen og hvilke mål, der skal arbejdes med. Eksempler på ydelser, der kan indgå: Toiletbesøg Hjælp til personlig hygiejne Af- og påklædning Hjælp til kropsbårne hjælpemidler Støtte til at varme/smøre/servere mad og drikke Vending / lejring Forflytning 8. Hvilke aktiviteter indgår ikke i Forberedelse/tilberedning af varm mad Madlavning/oprydning efter gæster, hjemmeboende børn, rask ægtefælle 9. Hvem leverer Hjemmeplejen i Horsens Kommune eller et godkendt privat firma eller en privat person, udpeget af borgeren og godkendt af Horsens Kommune. 10. Kompetencekrav til leverandøren? Ydelsen leveres som hovedregel af uddannet personale. Ydelsen kan leveres af elever eller studerende. Der sikres sammenhæng mellem medarbejderens faglige kompetencer, kendskab og relationer til den enkelte borger under hensyn til kompleksiteten af borgerens behov for personlig hjælp, omsorg og pleje. Det forudsættes, at leverandøren er bekendt med kvalitetsstandarden for personlig hjælp, pleje og omsorg. 11. Er der valgmulighed mht. leverandør? 12. Hvordan følges op på Ja Leverandøren er kontraktligt forpligtet til at kontakte Handicap- og Ældrerådgivningen, hvis der sker ændringer i borgerens funktionsniveau. Borger eller pårørende kan henvende sig ved behov. 13. Hvad koster Der er ikke brugerbetaling. 14. Klagevejledning Der kan klages over afgørelsen. Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen indsendes til: Handicap- og Ældrerådgivningen Rådhustorvet Horsens Når klagen er modtaget, revurderes afgørelsen. Såfremt afgørelsen fastholdes videresender Handicap- og Ældrerådgivningen klagen til: Ankestyrelsen Aalborg 7998 Statsservice Mail: Telefon:

32 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og pleje Hjælpepakke ved særlige behov, aften Indhold Beskrivelse 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Serviceloven Hvilket behov dækker Opgaver i forhold til praktisk hjælp og pleje 3. Hvem har visitationskompetencen? Handicap- og Ældrerådgivningen, Horsens Kommune. For borgere, der bor i plejeboliger, er visitationen placeret hos lederen på det enkelte plejecenter. 4. Hvem kan modtage Borgere med en særlig profil, der ikke kan rummes indenfor de fastlagte pakker Borgere, der efter en individuel vurdering, midlertidigt eller varigt er ude af stand til at udføre, planlægge og iværksætte aktiviteten. Borgeren har behov for fuldstændig hjælp eller guidning til at klare egne behov. Borgeren kan ikke deltage, fx fordi borgeren ikke kan bevæge sig, tygge, synke eller høre osv. Borgeren er passiv. Borgeren vil ofte være beskrevet indenfor funktionsniveau 4 i Fælles Sprog II 5. Hvad er formålet med Formålet med hjælp er: At bidrage dels til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, dels til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlig sociale problemer. At tilbyde borgeren støtte på de områder, hvor den personlige funktions- og mestringsevne er utilstrækkelig At udvikle borgerens mestringsniveau i retning af selvstændighed. Hjælpen ydes efter princippet hjælp til selvhjælp dvs. at borgeren inddrages i det omfang, det er muligt. Levering af hjælp tager udgangspunkt i borgerens funktionsniveau og ressourcer. I afgørelsen præciseres formålet med ydelsen sammen med borgeren. 6. Hvad er ydelsens omfang? Ydelsen leveres i en fleksibel pakke, der tildeles efter en konkret individuel vurdering. Der henvises til eksempler nævnt i øvrige aftenpakker. 32

33 7. Hvilke aktiviteter indgår i 8. Hvilke aktiviteter indgår ikke i Ved en individuel planlægning mellem leverandør og borgeren besluttes hvilke ydelser, der skal indgå i hjælpen og hvilke mål, der skal arbejdes med. Borgeren har behov for omfattende pleje, der ikke kan rummes inden for rammerne af de øvrige pakker. 9. Hvem leverer Hjemmeplejen i Horsens Kommune eller et godkendt privat firma eller en privat person, udpeget af borgeren og godkendt af Horsens Kommune. 10. Kompetencekrav til leverandøren? Ydelsen leveres som hovedregel af uddannet personale. Ydelsen kan leveres af elever eller studerende. Der sikres sammenhæng mellem medarbejderens faglige kompetencer, kendskab og relationer til den enkelte borger under hensyn til kompleksiteten af borgerens behov for personlig hjælp, omsorg og pleje. Det forudsættes, at leverandøren er bekendt med kvalitetsstandarden for personlig hjælp, pleje og omsorg. 11. Er der valgmulighed mht. leverandør? 12. Hvordan følges op på Ja Leverandøren er kontraktligt forpligtet til at kontakte Handicap- og Ældrerådgivningen, hvis der sker ændringer i borgerens funktionsniveau. Borger eller pårørende kan henvende sig ved behov. 13. Hvad koster Der er ikke brugerbetaling. 14. Klagevejledning Der kan klages over afgørelsen. Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen indsendes til: Handicap- og Ældrerådgivningen Rådhustorvet Horsens Når klagen er modtaget, revurderes afgørelsen. Såfremt afgørelsen fastholdes videresender Handicap- og Ældrerådgivningen klagen til: Ankestyrelsen Aalborg 7998 Statsservice Mail: Telefon:

Kvalitetsstandard for særlige plejeboliger

Kvalitetsstandard for særlige plejeboliger Kvalitetsstandard for særlige plejeboliger Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 1 Indledning. Formålet med kvalitetsstandarderne er, at Informere borgeren om Horsens Kommunes serviceniveau Velfærd

Læs mere

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Godkendt i Byrådet den 24. marts 2015. Indledning. Kommunalbestyrelsen skal, ifølge Lov om Social Service 1, mindst én gang om året udarbejde

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente Kvalitetsstandard Serviceloven 104 Daghjem for demente Godkendt i Byrådet den 29. januar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Godkendt i Byrådet den 24. januar 2017. 1 Indledning. Kvalitetsstandarder præsenteres hermed og synliggør det politisk godkendte serviceniveau i Horsens

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger

Kvalitetsstandarder. Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger Kvalitetsstandarder Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54 Visitering til pleje- og ældreboliger Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Indholdsfortegnelse: Værdigrundlag og politiske mål Side

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Kvalitetsstandard Serviceloven 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandarder for daghjem, korttidspladser og udredningspladser Godkendt i Byrådet den 29. januar 2018. Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2014 PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker hjælpen Hvad er formålet med hjælpen Hjælp og støtte

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Rengøring

Kvalitetsstandarder for Rengøring Bilag: Kvalitetsstandard for rengøring 2016: Kvalitetsstandarder for Rengøring Målgruppe Borgere, som er ude af stand til at varetage opgaver i forbindelse med rengøring på grund af nedsat fysisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Indledning... 2 PERSONLIG PLEJE... 3 Ernæring, hjælp til mad og drikke... 3 Psykisk pleje og omsorg... 4 Personlig hjælp og pleje... 5 Aflastning... 8 Afløsning... 9 PRAKTISK HJÆLP... 10 Praktisk

Læs mere

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Mål for ældreområdet

Læs mere

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier:

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.4 Struktur, D-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere med kognitive funktionsnedsættelser f. eks. på

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 86. Aktiverende træning og støtte

Kvalitetsstandard. Serviceloven 86. Aktiverende træning og støtte Kvalitetsstandard Serviceloven 86 Aktiverende træning og støtte Godkendt i Byrådet den 26. november 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85.

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Individuel socialpædagogisk støtte ydes til borgere over 18 år, der bor i selvstændig bolig og har betydelig nedsat fysisk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD - Indsatskatalog for omsorgstandpleje

KVALITETSSTANDARD - Indsatskatalog for omsorgstandpleje KVALITETSSTANDARD - Indsatskatalog for omsorgstandpleje Godkendt i Byrådet den xxxx 2018 1 Velfærds- og Sundhedsstab Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 29.15.12-P23-1-18 Dato:30.1.2018 Indhold INTRODUKTION...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2016 Godkendt i KB den 30. marts 2016 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov for hjælp, men

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der:

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: Kvalitetsstandard: Personlig og praktisk hjælp Målgruppe Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: ikke selv kan udføre personlig pleje og praktiske gøremål i hjemmet efter et rehabiliteringsforløb

Læs mere

Kvalitetsstandard: Personlig pleje

Kvalitetsstandard: Personlig pleje Kvalitetsstandard: Personlig pleje 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87 Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/guidning til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt eller

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning, træning til vedligeholdelse af funktionsevnen og rehabilitering.

Kvalitetsstandard for genoptræning, træning til vedligeholdelse af funktionsevnen og rehabilitering. Kvalitetsstandard for genoptræning, træning til vedligeholdelse af funktionsevnen og rehabilitering. Godkendt i Byrådet den Indholdsfortegnelse. Side Indledning.. 2 Kvalitetsmål 5 Kvalitetsstandard for

Læs mere

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Kvalitetsstandard - Lov om social service 83 Personlig hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Lovgrundlag 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning, træning til vedligeholdelse af funktionsevnen og rehabilitering.

Kvalitetsstandarder for genoptræning, træning til vedligeholdelse af funktionsevnen og rehabilitering. Kvalitetsstandarder for genoptræning, træning til vedligeholdelse af funktionsevnen og rehabilitering. Godkendt i Byrådet den Indholdsfortegnelse. Side Indledning.. 3 Kvalitetsmål 5 Kvalitetsstandard for

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015

Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015 Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015 1 Indhold 1. Hvad er kvalitetsstandarder på ældreområdet?... 3 2. Mariagerfjord Kommune overordnede målsætninger for Sundhed og Ældre.... 4 3. Implementeringen af

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse Ydelses- og plejepakkebeskrivelse for Personlig pleje 2015 FORORD... 3 AKTIV HVERDAG... 3 PLEJEPAKKER... 3 PLEJEPAKKE - DAG 1... 4 PLEJEPAKKE - DAG 2... 5 PLEJEPAKKE - DAG 3... 6 PLEJEPAKKE - DAG 4...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 108. Længerevarende botilbud til voksne

Kvalitetsstandard. Serviceloven 108. Længerevarende botilbud til voksne Kvalitetsstandard Serviceloven 108 Længerevarende botilbud til voksne Godkendt i Byrådet 26. maj 2009 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96 INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Borgerstyret Gopersonlig assistance Servicelovens 95 og 96 Godkendt i Byrådet den xx xx 2017 1 Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Træning, rehabiliteringsforløb, hjemmepleje og madservice

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Træning, rehabiliteringsforløb, hjemmepleje og madservice INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Træning, rehabiliteringsforløb, hjemmepleje og madservice Godkendt i Byrådet den 29. januar 2018 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.8 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583728. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.8 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583728. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for rengøring 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 71 lov om social service 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR DAGHJEM, KORTTIDSPLADSER OG UDREDNINGSPLADSER. - Indsatskatalog

KVALITETSSTANDARDER FOR DAGHJEM, KORTTIDSPLADSER OG UDREDNINGSPLADSER. - Indsatskatalog KVALITETSSTANDARDER FOR DAGHJEM, KORTTIDSPLADSER OG UDREDNINGSPLADSER - Indsatskatalog Godkendt i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 16.01 2019 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsnr. 27.35.00-P23-1-18

Læs mere

DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl

DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl Visitation i pakker. Fra ydelse til pakkeløsning Side 2 Antallet af pakker Side 2

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 85. Socialpædagogisk bistand

Kvalitetsstandard. Serviceloven 85. Socialpædagogisk bistand Kvalitetsstandard Serviceloven 85 Socialpædagogisk bistand Godkendt i Byrådet den 22. november 2011 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 97. Ledsageordningen

Kvalitetsstandard. Serviceloven 97. Ledsageordningen Kvalitetsstandard Serviceloven 97 Ledsageordningen Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010

Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010 Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010 Postadresse: Favrskov Kommune Social og Sundhed Sekretariatet Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Indholdsfortegnelse favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk 1.0

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsstandard Personlig pleje plejecenter 1. januar 2017 Godkendt 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Opfølgning Hjælpen

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente

Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente Indhold Beskrivelse 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Serviceloven 192 og Lov om Almene Ældreboliger 5 2. Hvilket behov dækker

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2012 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged. Sagsnr P Dato:

Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged. Sagsnr P Dato: Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P20-2-15 Dato: 4.3.2015 Klippekort - Vejledende kvalitetsstandard 1 Klippekort Vejledende kvalitetsstandard

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt af Socialudvalget den 7. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG... 1

Læs mere

Om kvalitetsstandarder.

Om kvalitetsstandarder. KVALITETSSTANDARDER PÅ ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 OM KVALITETSSTANDARDER.... 3 ÆLDREOMRÅDETS ØVRIGE TILBUD.... 3 ÆLDREOMRÅDETS

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger.

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.3 CENTERPAKKER, C-pakker Hvem kan få hjælp? Der ydes hjælp efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

INDSATSKATALOG. Kvalitetsstandarder for visitering til ældreboliger og plejeboliger. Godkendt i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 21. februar 2018.

INDSATSKATALOG. Kvalitetsstandarder for visitering til ældreboliger og plejeboliger. Godkendt i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 21. februar 2018. INDSATSKATALOG Kvalitetsstandarder for visitering til ældreboliger og plejeboliger Godkendt i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 21. februar 2018. 1 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015

Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015 Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015 1 Indhold Kvalitetsstandard Personlig hygiejne, udskillelse, ernæring 3 Kvalitetsstandard Praktiske opgaver 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand November 2015 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Målgruppe Borgere der har gennemgået et forløb efter servicelovens 83 a og fortsat

Læs mere

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter:

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter: Målsætning for hjemmeboende med behov for hjælp og pleje. Målet er at fremme den enkelte brugers muligheder for at opleve størst mulig grad af trivsel og livskvalitet ved: At hjælpe hjemmeboende brugere

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Rudersdal kommune 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 3 Indhold... 3 Ældrepolitik... 4 Bevilling af hjælp...

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 26. februar 2013 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen 1. Hjælpens lovgrundlag 71 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Personlig hjælp og pleje 3. Formålet med hjælpen Med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov ydes hjælpen for

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Støtte- og kontaktpersonordningen. Kvalitetsstandard for støtte- og kontaktperson

Støtte- og kontaktpersonordningen. Kvalitetsstandard for støtte- og kontaktperson Støtte- og kontaktpersonordningen Kvalitetsstandard for støtte- og kontaktperson INTRODUKTION Kommunalbestyrelsen har valgt at udarbejde kvalitetsstandard for støtte- og kontaktpersonordnin- gen. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker indsatsen 3. Hvad er formålet med indsatsen 4. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier indgår

Læs mere

Kvalitetsstandard. Madservice. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3. Lovgrundlag. Formål.

Kvalitetsstandard. Madservice. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3. Lovgrundlag. Formål. Kvalitetsstandard Madservice - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1)

Læs mere

Kvalitetsstandard og indsatskatalog

Kvalitetsstandard og indsatskatalog Kvalitetsstandard og indsatskatalog for personlig pleje og praktisk bistand for borgere med funktionsnedsættelser og særlige sociale problemer Januar 2013 1 Indhold Kvalitetsstandarder og indsatskatalog

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er formålet

Læs mere

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Kvalitetsstandard Nødkald Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Lovgrundlag SEL 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer Lov om social service 85 Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Bostøtte på misbrugsområdet.3 Visitationsprocedure.5

Læs mere

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver Formål: Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige "Personlige hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

Læs mere

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Servicelovens 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Visitation Sagsbehandlingstid Målgruppe Sundhed & Omsorgs Kvalitetsmål Social og Handicap

Læs mere

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger 2013 Kvalitetsstandard: Skærmede boliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk.2. Hvilke behov dækker ydelsen Skærmet bolig kan bevilges af kommunens visitator til

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens

Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens Februar 2018 Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85 Indledning...2 Værdier for dit kommende samarbejde med Ballerup Kommune...2 Hvordan søger jeg?...2 Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Træning, rehabiliteringsforløb, praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 13. december 2016. Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem Rudersdal kommune 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formålet med kvalitetsstandarderne:... 3 Mål:... 3 Indhold...

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere