Projektering - TwinPipes. Version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektering - TwinPipes. Version 2015.10"

Transkript

1 Projektering - TwinPipes Version

2

3 Oversigt Introduktion Denne projekteringsanual for TwinPipe-systeer er udarbejdet specielt til følgende driftsforhold: - Freløbsteperatur, T ax, på 80 C - Returløbsteperatur på ca. 40 C - Driftstryk på ax 16 bar De angivne projekteringsregler er baseret på standard LOGSTOR TwinPipe-fjernvarekoponenter ed ståledierør so beskrevet i Produktkataloget afsnit 6.0. Er teperaturerne højere end ovenstående, så kontakt LOGSTOR for vejledning. Projekteringsreglerne er udarbejdet for at lette projekteringen af TwinPipe-systeet ed basis i de tekniske krav i den europæiske standard for projektering og ontage af præisolerede fastrørsysteer til Fjernvare, DS/EN Denne standard indeholder p.t. ingen specielle krav til projektering af twinrør, idet de først vil koe i næste revision af standarden. De angivne regler i denne projekteringsanual er derfor baseret på de krav, der i dag gælder for enkeltrør og ed de forventede fretidige krav til twinrør i DS/EN sat de krav, der stilles i rørstandarden DS/EN En anual, so dækker et større teperaturoråde, er under udarbejdelse. Indhold Generelt Systebeskrivelse Rørgrav Lige rørstrækninger Retningsændringer Bøjninger Afgreninger Reduktioner Andre koponenter Løft af TwinPipe LOGSTOR A/S Tel Projektering ed LOGSTOR TwinPipes

4 Generelt Introduktion Denne projekteringsanual indeholder projekteringsregler for LOGSTORs TwinPipe-syste. Hvor projekteringsregler og andre egenskaber er saenfaldende ed enkeltrørssysteet, er der henvisninger til dette. Manualen er gældende for LOGSTOR TwinPipe præisolerede fastrør serie 1, 2 eller 3 So udgangspunkt er der regnet ed, at systeet tildækkes, før der påsættes vare. Hvis der sættes vare på systeet før tildækning, skal an være opærkso på: - O der er plads til ekspansionen under opvarning i rørgraven - At der på grund af forskellig teperatur på fre- og returløb kan være risiko for en indre rotation, såfret røret ikke er tildækket - At rørets ekspansion kan ske uhindret på den del af systeet, der ikke er tildækket, da der ellers kan være risiko for, at rørene knækker ud til siden eller koer op af graven - At der ikke sker påvirkninger ind i husindføringer under den frie ekspansion i gadeledningerne - At elastiske buer og buerør styres, så de er placeret idt i graven efter opvarning - At de tildækkede rør ved afkøling vil trække sig tilbage ved bøjninger og på den aktuelle friktionslængde Henvisninger Produktkatalog TwinPipe, Fikseringslasker Håndtering & Montage TwinPipe, Lige rør LOGSTOR A/S Tel

5 Systebeskrivelse Grundlag Twinrør-systeet er so enkeltrørsysteet et fastrørsyste, hvor edierør, isolering og kapperør er saenstøbt i en sandwich-konstruktion til en fast enhed. I dette syste er både fre- og returløb indstøbt i sae kapperør. Fastrør-princippet betyder, at de udvidelser eller saentrækninger, der sker i stålrørene so følge af teperaturændringer, overføres genne isoleringen til kapperøret. De egentlige bevægelser sker derfor elle kapperøret og det okringliggende sand. På grund af friktionen elle kappe og sand bliver bevægelserne derfor væsentlig reduceret i forhold til fritliggende systeer. Friktionskræfterne osættes til aksialspændinger i stålrørene, og evnen til at optage disse er grundlaget for det faste twinrør-systes funktion. I et twinrør-syste onteres de to rør over hinanden ed returløb øverst. Herved opnås, at afgreninger onteres i sae plan so hovedrøret og vinkelret herpå, således at den salede lægningsdybde kan reduceres tilsvarende. Længdeekspansion Da de to stålrør er udsat for forskellig teperaturpåvirkning, vil dette noralt resulterer i en uensartet længdeekspansion af de to rør. Fikseringslasker For at sikre rørsysteet od indbyrdes be vægelser elle stålrørene er disse forbundet ed påsvejste fikseringslasker: - Ved alle retningsændringer - På reduktioner (på den største diension) - På ender af lige rørstrækninger - Ved stikindføring Fikseringslasker er projekteret til en aksial teperaturdifferens på 90 C elle fre- og returløb. Montage af fikseringslasker, se Håndtering & Montage afsnit Fikseringslasker er ikke nødvendige ved korte afstande: - Afgreninger kortere end 6 - Bøjninger ed indre end 12 eter afstand ielle - På fleksible rør: FlexPipe og FlextraPipe LOGSTOR A/S Tel Projektering ed LOGSTOR TwinPipes

6 Systebeskrivelse Præisolerede koponenter TwinPipe-systeet har indbyggede fikserings lasker i alle præisolerede fittingskoponenter undtagen præisolerede udluftningshaner. På præisolerede afgreninger er der kun fikseringslasker på afgreningsrørene. (Se Håndtering & Montage s ) Lige rør og buerør er ikke forsynet ed fikseringslasker. Hvis en lige TwinPipe-strækning afsluttes uden forbindelse til præisolerede koponenter, skal der altid påsvejses fikseringslasker (på begge sider af rørparret). Se Håndtering & Montage s Beregningsforudsætninger På grund af fikseringen elle fre- og returløb er bevægelser og friktionslængder anderledes end for enkeltrør. Ved beregning af friktionslængde og ekspansionsbevægelse anvendes en gennesnitsteperatur for fre- og returløb (T f + T r )/2. Denne forenkling er ulig, da de to stålrør har sae diension og stål-tværsnitsareal. Ved beregning af den aksiale aksialspænding i stålrøret anvendes de forler, der er angivet i projekteringsanualen for enkeltrør, se side Beregningsgrundlag for tabelværdier: - Max. freløbsteperatur 80 C - Returteperatur, (T r ) 40 C - Jordteperatur (installation) 10 C - Driftstryk, ax. 16 bar Det forventes at returteperaturen er lavere end den angivne, en for at sikre aksial bevægelse anvendes en lidt højere teperatur ved den statiske projektering. Middelteperaturen, der anvendes til ekspansionsberegninger er derfor 60 C, hvilket er iddelteperaturen elle 40 C og 80 C. Henvisninger Produktkatalog TwinPipe, Fikseringslasker Håndtering & Montage TwinPipe, Lige rør LOGSTOR A/S Tel

7 Rørgraven Grundlag For at sikre en god friktion bør rørgraven udfores så der er indst 100 stenfrit sand okring røret for at beskytte kappen od skarpe sten og opnå en ensartet friktion elle kappe og tilfyldningsateriale. Tværsnit Rørgraven skal være udforet, så rørontage og saling kan foregå på en passende åde. Hvis ontage sker i kanalen, skal kanaldybden og -bredden øges ed , så der er plads til svejse- og ontagearbej de okring rør/uffesalinger, se side i Håndtering & Montage. Placer arkeringsbånd eller net iniu 100 over røret. Tilfyldningszoner betegnes: 1*) Tilfyldningsateriale til den øverste zone 2*) Friktionsateriale Der skal tages hensyn til eksisterende kabler og rør i jorden og evt. behov for at dræne kanalen. I oråder ed dårlig jordkvalitet kan det være nødvendigt at udskifte jord for at undgå sætninger/forskydninger. 400 in.! 1* 100 2* ød 100 Friktionsateriale Tilfyldningsaterialet bør overholde nedenstående specifikationer for alle bevægelige dele af rørene: --Max. kornstørrelse 32 --Max. 10 vægtprocent 0,075 eller 3 vægtprocent 0,020 --Uensforighedstal d 60 d 10 1,8 Uensforighedstallet findes ved en sigtetest. d 60 er den kornstørrelse, hvor 60% falder genne sigten. d 10 er den kornstørrelse, hvor 10% falder genne sigten. Materialet å ikke indholde skadelige ængder af planterester, uld, ler- eller siltkluper. Specielt ved større kapper er det vigtigt at være opærkso på ængden af finkornet ateriale i tilfyldningsaterialet for at forhindre risikoen for tunnelvirkning, når rørene afkøles. LOGSTOR A/S Tel Projektering ed LOGSTOR TwinPipes

8 Rørgraven Kopriering Sørg for at der er tilfyldningsateriale hele vejen rundt o rørene og vær specielt opærkso på at få en jævn og god kopriering. Kopriering fra 200 til 500 over rørene kan udføres ved brug af en pladevibrator ed et ax. jordtryk på 100 kpa. Friktionen er baseret på en iddelkopriering på 97% standardproctor uden værdier under 95% standardproctor. Beærk at der skal tages højde for specielle krav fra f.eks. vejbyggere. Genbrug af oprindeligt ateriale til tilfyldning I de friktionsfikserede zoner, L L, kan aterialet, so opgraves, genbruges, hvis det er sandholdig og efter fjernelse af partikler større end 60. Tilfyldningsaterialet å ikke indeholde ere end 2% organisk ateriale. Reetablering skal ske på en åde, so overholder krav fra lokale yndigheder. Afgreningsforbindelser til disse zoner skal tilfyldes ed friktionsateriale LOGSTOR A/S Tel

9 Lige rørstrækninger Introduktion Når en lige rørstrækninger etableres uden spændingsreduktion optages påvirkninger fra teperaturændringer so spændinger i den friktionsfikserede sektion og so ekspansion i den delvis hæede sektion od bøjninger. Da fre- og returløb er forbundet ed fikseringsslasker regnes der ed gennesnitsteperaturen elle de to rør, derfor vil ekspansionsbevægelsen i TwinPipe-syste være indre på freløbet end et tilsvarende enkeltrørssyste. Friktionslængder Tabellerne viser friktionslængder L F og førstegangsbevægelser svarende til ΔT på 50 C ved 0,6 og 1,0 eter overdækning for serie 1, 2 og C er teperaturdifferensen elle ontage- og iddelteperaturen på fre og retur. For andre overdækninger kan L F reduceres relativt. Serie 1 d D c ø Overdækning 0,6 Overdækning 0,8 Overdækning 1,0 L f ΔL ( for L f ) L f ΔL ( for L f ) L f ΔL ( for L f ) 26, , , , , , , , , , , Serie 2 d D c ø Overdækning 0,6 L f ΔL ( for L f ) Overdækning 0,8 L f ΔL ( for L f ) Overdækning 1,0 L f ΔL ( for L f ) 26, , , , , , , , , , , LOGSTOR A/S Tel Projektering ed LOGSTOR TwinPipes

10 Lige rørstrækninger Friktionslængder, fortsat Serie 3 d Dc ø Overdækning 0,6 Overdækning 0,8 Overdækning 1,0 L f ΔL ( for L f ) L f ΔL ( for L f ) L f ΔL ( for L f ) 26, , , , , , , , , , , Maksiale aksialspændinger Såfret længden elle 2 ekspansionspunkter er større end 2 x friktionslængden ovenfor, vil der være en sektion, der er friktionsfikseret, hvor der ikke er bevægelser i systeet, og hvor der frekoer aksial aksialspænding i fre- og returløbet. Teperaturforskellen elle ontageteperatur og ax. spidsteperatur er 70 C. Teperaturforskellen elle ontageteperatur og ax. returløbsteperatur er 30 C. Det giver følgende aksiale aksialspændinger: Freløb: σ ax = 176 MPa Returløb: σ ax = 74 MPa LOGSTOR A/S Tel

11 Retningsændringer Indhold Elastisk kruning Horisiontalt Vertikalt Sigskæring Introduktion Med LOGSTOR TwinPipe-syste kan indre retningsændringer foretages ved at udnytte stålets elasticitet. Det kan ske horisontalt, dvs. o rørets svage akse og i indre grad okring den stærke akse vertikalt. Fra et statisk synspunkt er elastisk kruning at foretrække, derved undgås spændingskoncentrationer i f.eks indre sigskæringer. Sigskæring kan dog statisk accepteres efter tabel på side , såfret ikke andre uligheder er tilstede, en bør undgås i størst ulig ofang og er udelukkende tilladt ved horisontale retningsændringer. Elastisk kruning horisontalt Rørene kan horisontalt trækkes i en blød bue til en iniu radius, der svarer til 500 x stålrørets udvendige diaeter. d Der bukkes o et passende antal støttepunkter - f.eks. sandsække, så der opnås en ensartet kruning af TwinPipe-røret. I tabellen er angivet in. radius for 500 x d, so kan anvendes horisontalt. d Min tilladelige radius horisontalt Vinkel over 12 Vinkel over 16 26,9 13, ,7 16, ,4 21, ,3 24, ,3 30, ,1 38, ,9 44, ,3 57, ,7 69,9 9, ,3 84,2 8, , ,3 8,4 LOGSTOR A/S Tel Projektering ed LOGSTOR TwinPipes

12 Retningsændringer Elastisk kruning vertikal Vertikalt er TwinPipes ere stive. Min. kruning er 500 x H, hvilket også er in. radius, de å udsættes for under ontage. Rent praktisk skal det ikke forventes, at denne lille radius kan anvendes under anlæg. So toelfingerregel kan rørene i grøften lægges ed en radius på in. 750 x H. H I tabellen er angivet in. radier for 750 x H. d Anbefalet in. radius vertikalt 26, , , , , , , , , , ,1 362 Sigskæring Såfret der ikke kan anvendes elastiske buer, kan sigskæring anvendes. Vær opærkso på, at sigskæring fører til større spændingskoncentrationer end buer, så sigskæring bør kun anvendes i indre ofang. Vær ohyggelig ed udførelsen og koprieringen af friktionsaterialet okring sigskæringen i graven. Sigskæring er kun tilladt ved horisontal retningsændring. v + v 2 2 v ax. I tabellen er anført ax. vinkel V sat den aksiale afstand fra ekspansionspunkt (bøjning) til aktuel sig, der giver tilladte spænding. Afstanden er givet so en del af friktionslængden L F, se tabeller s Max aksialspænding Max. vinkel V Del af L F σ 150 MPa 5 0,80 x L F Resten af systeet 3 Over alt LOGSTOR A/S Tel

13 Retningsændringer Sigskæring, fortsat Det betyder at der kan tillades op til 3 sig overalt, og så øges det til 5, hvis afstanden til næreste ekspansionsbøjning er kortere end 0,8 L F ,80 LF 0,80 LF Buerør Et fabriksfrestillet burør leveres ed et ret rørstykke i begge ender (L 1 ), der altid har sae længde uafhængig af buerørets vinkel, en afhængig af stålrørsdiensionen. På grund af det rette rørstykke bukkes buerørets idterstykke reelt ed en indre radius. Et buerør har følgende betegnelser: R p : Projekteringsradius V p : Bukkevinkel L 1 : Længde af lige rørstykke R s : Segentradius (det bukkede stykke) L 1 V p R L s 1 V p R V p p I tabellen er angivet iniu R p ud fra den aksiale retningsændring hver enkel diension produceres i. For alle værdier af V p kan R p udregnes efter: R p = 180 (12 eller 16 ) π V p R s = 180 (12 eller 16-2 L 1) π V p Stålrør 12 rør 16 rør Ø V L 1 V L 1 76,1 24 0, ,9 32 0, ,3 38 0,6 14 2,4 139,7 39 0,6 20 2,4 168,3 43 0,7 23 2,4 219,1 44 0,9 24 2,4 LOGSTOR A/S Tel Projektering ed LOGSTOR TwinPipes

14 Bøjninger Indhold Ekspansionsoptagelse, skupuder 6.1 L-bøjninger ed skupuder Z-bøjninger ed skupuder Andre vinkler Murgenneføring ed korte ben 6.3 Introduktion Dette afsnit beskriver, hvordan det sikres, at retningsændringer kan ske uden overbelastning af PUR-sku eller edierør. Ved teperaturændringer i ediet sker der en udvidelse eller saentrækning af de præisolerede rør ved retningsændringerne, hvilket kan føre til udattelse specielt på stålrørene eller deforation af PUR-skuet ed risiko for uhensigtsæssig opvarning af PEHD-kappen. Ekspansionsoptagelse i bøjninger kan principielt ske på 2 åder: 1) Hvor ekspansionen optages i skupuder, så det sikres, at PUR-trykspændingen ikke overstiger kravet i EN på σ PUR 0,15 MPa. 2) Hvor ekspansionen optages i sandpuder okring ekspansionszonen. Her vil der forekoe PUR-trykspænding, der overstiger kravet i EN på σ PUR 0,15 MPa. Sandpuder er en etode, der har været anvendt igenne ange år uden at der er registreret skader på systeet. Såfret disse kun anvendes ved en aksial overdækning på 1,0 - so de erfaringsæssigt har været anvendt i Danark i ange år ed danske edieteperaturer - vil der ikke forekoe PUR-trykspændinger, hvor PUR-skuet overbelastes. Kontakt LOGSTOR for support, såfret sandpuder ønskes anvendt. Ekspansionsoptagelse kan opdeles i 2 grupper: 1) bøjninger: Ekspansionen kan altid optages i bøjningerne uanset o længden elle 2 bøjninger er kortere eller længere end 2 x L F elle to bøjninger. 2) bøjninger: Det vil ofte være nødvendigt at reducere afstanden fra den skæve bøjning til næste 90 bøjning til en %-del af L F, se afsnit LOGSTOR A/S Tel

15 Ekspansionsoptagelse, skupuder Ekspansionsoptagelse ed skupuder Skupuder leveres i plader i tykkelse 40, længde 2 og bredde 1. Der er riller, så pladerne kan afkortes i den nødvendige bredde. Derfor angives længden af skupuder i hele eter og i lag (tykkelse af 40 ). Placering og antal skupuder For aksial bevægelse ( L > L F ) er følgende skupuder nødvendig i serie 1, 2 og 3 på bøjninger og afgreninger. Længden af de inderste 40 skupude er lig 1. tal i eter. Er der behov for et lag ere er længden af 2. lag ålt fra bøjningen so vist på illustrationen. Da bevægelsen på TwinPipe ed de aktuelle teperatuer er yderst begrænset, vil der ikke være væsentlige ændringer i længden af skupuder ved længder kortere end L F. Er der ønske o at reducere længden af skupuder i specielle tilfælde, så kontakt LOGSTOR. d ø Længden B af skupuder Længde til næste 90 bøjning uden skupuder 26,9 1, ,7 1, ,4 1, ,3 1, ,3 1, ,1 2, ,9 2, ,3 2, ,7 2, ,3 2, ,1 2,0 +1,0 25 Tabellen gælder for serie 2 og 3. I serie 1 øges længden ed 20%. Z-bøjning Z-bøjninger er betydelig ere fleksible end L-bøjninger. Den nødvendige Z-længde fregår af tabellen. Hvor der er 2 lag kan 2. lag altid halveres - i længden - ålt fra bøjningen. På siden af Z-slaget placeres altid 1 skupuder i 40 tykkelse Z LOGSTOR A/S Tel Projektering ed LOGSTOR TwinPipes

16 Ekspansionsoptagelse, skupuder Z-bøjning, fortsat d Længden Z i eter Lag skupuder ø Lag a 40 26,9 1,0 1 33,7 1,0 1 42,4 1,1 1 48,3 1,1 1 60,3 1,1 1 76,1 1,1 1 88,9 1, ,3 2, ,7 2, ,3 3, ,1 3, LOGSTOR A/S Tel

17 Andre vinkler Andre vinkler Ved indre vinkler på retningsændringerne bliver udattelsesspændingerne i stålet ofte for høje, eller den laterale vandring i bøjningen bliver så stor, at PUR-spændingen bliver for stor. a α Det vil derfor ofte være nødvendigt at reducere afstanden a fra den skæve bøjning til næste 90 bøjning til en %-del af L F. a Vinkel α Max længde a i % af L F 5 50% 15 25% 30 25% 45 60% 60 80% 75 2 x L F Ekspansion Ingen skupuder Skupuder so LOGSTOR A/S Tel Projektering ed LOGSTOR TwinPipes

18 Murgenneføring ed korte ben Murgenneføring ed korte ben Hvis der placeres en bøjning tæt på en urgenneføring, skal det sikres, at afstanden fra bøjning til indføring er så lang at sidekraften i urgenneføringen ikke bliver for stor. I tabellen er angivet den nødvendige længde for en strækning, der er større end 2 x L F til næste ekspansion. Er ekspansionen indre end for fuld friktionslængde, kan afstanden M reduceres i indre ofang. Kontakt LOGSTOR for kontrol / beregning af kortere afstande. M d M ø 26,9 1,0 33,7 1,0 42,4 1,1 48,3 1,2 60,3 1,2 76,1 1,4 88,9 1,5 114,3 1,5 139,7 2,2 168,3 2,7 219,1 3,3 Tabellen gælder for serie 2 og 3. I serie 1 øges længden ed 20%. Henvisninger Produktkatalog Skupuder TwinPipe, Horisontale bøjninger 6.4 Håndtering & Montage Buer 2.0 Ekspansionszoner ed sand 4.1 Ekspansionszoner ed puder 4.2 Montage af bøjninger LOGSTOR A/S Tel

19 Afgreninger Indhold Forstærkninger på afgreninger Afgreningslængde Hovedrørets ekspansion Introduktion En afgrening udføres ed TwinPipe so en lige afgrening, hvor den ligger i sae niveau so hovedrøret. Det betyder, at det ikke er nødvendigt at grave dybere for at sikre tilstrækkelig overdækning på afgreningen. Det skal so på enkeltrør dog stadig sikres, at hovedrøret er globalt stabilt, hvor afgreningen er placeret sat, at hoved- og afgreningsrør kan optage de bevægelser, der koer. Præisolerede afgreninger Præisolerede afgreninger til TwinPipe-systeet har fikseringslasker på afgreningerne og er forstærkede i hovedrøret, så de kan indsvejses overalt i systeet. T-uffer De aksiale spændinger er så lave, at det ikke er nødvendigt ed forstærkningsplader på freløbet. Er afgreningsdiensionen den sae so hovedrørets, skal der anvendes svejse-t. På afgrening til TwinPipe skal der påsvejses fikseringslasker. Længde på afgreninger Længden af afgreninger ed TwinPipe uden ekspansionsslag å højst være 0,6 x L F. Overskrides 0,6 x L F skal der indbygges et ekspansionsslag. Z L < 0,6 x LF LOGSTOR A/S Tel Projektering ed LOGSTOR TwinPipes

20 Afgreninger Hovedrørets ekspansionsbevægelse - systeer ed skupuder Afgreningens sidebevægelse følger hovedrørets bevægelse. Derfor skal der skupuder på siden af afgreningerne i en længde svarende til B-ålet for den aktuelle diension. På afgreninger bør skupuder ikke presses ere end 50% saen. Under 5 bevægelse behøver an ikke at anvende skupuder. Fra 5 til 20 skal der anvendes et lag skupuder ( 40 ), og fra skal der anvendes 2 lag skupuder ( 80 ), hvor 2. lag kan halveres i længden LOGSTOR A/S Tel

21 Reduktioner Introduktion Reduktioner kan enten udføres ed præisolerede reduktionsfittings eller i uffer. Vær opærkso på at ved reduktion sker der også en ændring i centerafstand elle de 2 ståledierør. Derfor skal der anvendes excentrisk reduktion, når reduktionen sker i uffer. 1 og 2 springs reduktion 1 springs reduktioner kan altid indsættes overalt i systeet. Afstanden elle 2 efter hinanden følgende reduktioner skal være iniu 12. Er det aksiale spændingsniveau i det indste rør < 150 MPa, kan det tillades at reducere ed 2 diensionsspring på edierøret. Det svarer til axialt 0,8 x L F til næreste ekspansionspunkt. 2 reduktionsspring 0,80 LF 1 reduktionsspring 2 reduktionsspring 0,80 LF Fikseringslasker Udføres reduktionen i en uffe, skal der altid onteres fikseringslasker på den største diension Henvisninger Produktkatalog TwinPipe, Fikseringslasker 6.2 TwinPipe, Præisolerede reduktioner 6.8 Håndtering & Montage TwinPipe, Lige rør 14.2 LOGSTOR A/S Tel Projektering ed LOGSTOR TwinPipes

22 Andre koponenter Introduktion På grund af at der er indbygget indre bøjninger i både TwinPipe-ventiler og overgangsstykker sat teperaturvariationer og forskelle i teperatur/spændinger skal enkelte koponenter placeres i TwinPipe-systeet, så de bliver aflastet. Afspærringshaner og serviceventiler For at sikre at der ikke sker overbelastning af bøjninger, der sidder i TwinPipe-ventiler, skal de placeres aksialt 48 fra ekspansionsaflastning. 48 Overgangsrør, TwinPipe - enkeltrør Overgangsrør både lige sat 90 placeres, så de sikres od overbelastning fra ekspansion og differensbevægelser fra enkeltrørssiden. Begge skal indbygges, så de angivne afstande er overholdt. Min. B Max. 12 Min. B Max overgangsrør, TwinPipe - enkeltrør Min. B Max LOGSTOR A/S Tel

23 Løft af TwinPipes Baggrund TwinPipes skal håndteres forsigtigt ved løft, da edierørene relativt er indre end ved enkeltrør, så de er ere udsatte for overbelastning. Dette er specielt vigtigt, når rørene kruer okring den stærke akse for at sikre, at der ikke sker foldning i rørvæggen. For at undgå foldning i rørvæggen på TwinPipes, når de f.eks løftes eller håndteres, så skal det altid sikres, at røret ikke får en kruningsradius < 500 x H, se tabel. Specielt ved løft af rørene ned i graven skal der planlægges løft over længere strækninger for at sikre, at iniu radius ikke overskrides. Det betyder f.eks., at TwinPipes kræver håndtering over ½ gang længere strækning end enkeltrør. H d Min tilladelige radius ved løft 26, , , , , , , , , , ,1 242 LOGSTOR A/S Tel Projektering ed LOGSTOR TwinPipes

System information. Permafleet Korrosionsbeskyttende Konstruktioner indenfor Storvognsproduktion

System information. Permafleet Korrosionsbeskyttende Konstruktioner indenfor Storvognsproduktion Syste inforation. Perafleet Korrosionsbeskyttende Konstruktioner indenfor Storvognsproduktion Kun til erhvervsæssigt brug. LKW-datablad nr. DK / SYS 110.0 / 00 An Axalta Coating Systes Brand 1 / 09.09.2015

Læs mere

Rørføring. PREMANT fjernvarmerør

Rørføring. PREMANT fjernvarmerør MNT fjernvarmerør 6.230 Rørføring Der stilles ikke specielle krav til rørføringen for MNT fjernvarmerør, og røret bør overvejende udvælges på basis af ekspansionsevnen. I en normal rørføring vælges først

Læs mere

PIPES FOR LIFE PIPELIFE DRÆNRØR. Drænrør. Drænrør

PIPES FOR LIFE PIPELIFE DRÆNRØR. Drænrør. Drænrør PIPES FOR LIFE PIPELIFE DRÆNRØR Drænrør Drænrør PIPES FOR LIFE PIPELIFE Pipelife drænrör I en tid, hvor konkurrencen bliver stadig hårdere, kræver en fortsat god økonoi, at landbrugets produktionsressourcer

Læs mere

Stålrør - dobbelt - lægningsregler 7.1

Stålrør - dobbelt - lægningsregler 7.1 Stålrør - dobbelt - lægningsregler 7.1 Generelt Lægningsmetoder I praksis anvendes nedlægningsmetoderne 1, 2 og 4 ved nedlægning af dobbeltrør, se katalogafsnit Stålrør enkelt - projektering. Nedlægningsmetode

Læs mere

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2, 5, 3 Brugervejledning Version 757665g Dansk Tillykke ed dit køb af en Leica Lino. Sikkerhedsanvisningerne findes i afsnittet o betjening af dette instruent. ør opstart af

Læs mere

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik.

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik. 0 Anlægning af land baserede - Dambrug Kar og rør installationer. Henvendelse BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280 Mail tanke@bsteknik.com Web. www.bsteknik.com Stålkar med PE Inder liner. Størrelse tilpasset

Læs mere

Støjredegørelse vedr. støj fra virksomheden ASA-TOR i nyt lokalplanområde, lokalplanforslag 263.

Støjredegørelse vedr. støj fra virksomheden ASA-TOR i nyt lokalplanområde, lokalplanforslag 263. NOTAT Projekt Lokalplanforslag 263, Birkende Støjredegørelse vedr. støj fra eksisterende virksohed i nyt lokalplanoråde Kunde Kerteinde Koune Notat nr. 01 21-04-2015 Til Fra Kopi til Mikkel Aagaard Rasussen,

Læs mere

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2G+, L2, 5, 3 Brugervejledning Version 757665i Dansk Tillykke ed dit køb af en Leica Lino. Sikkerhedsanvisningerne findes i afsnittet o betjening af dette instruent. ør opstart

Læs mere

Pålidelig Når pligten kalder

Pålidelig Når pligten kalder EN DK Pålidelig Når pligten kalder Tria TM Den prisvenlige frontlæsser til deltidslandanden. P P 4P 6P 8P ÅLIDEL Tria: PÅLIDELIG OG SÆRDELES KONKURRENCEDYGTIG. En virkelig pålidelig, produktiv og enkel

Læs mere

Vi holder hvad vi lover!

Vi holder hvad vi lover! Præisolerede Flexrør Vi holder hvad vi lover! Side 1 INTRODUKTION 3E-Flex er et rørsystem for varme og kolde medier til primært fjernvarme, men kan med fordel også anvendes til brugsvand eller køling.

Læs mere

Horisontalbelastet pæl

Horisontalbelastet pæl Horisontalbelastet pæl Anvendelsesområde Programmet beregner bæreevnen for enkeltpæle i lagdelt jord. Både vertikal og horisontal belastning af pælen er tilladt. Desuden kan en eventuel overbygnings stivhed

Læs mere

2. Kravspecifikation. 2.1 Generelt. 2.1.1 Papirsække. 2.2 Fejl og mangler

2. Kravspecifikation. 2.1 Generelt. 2.1.1 Papirsække. 2.2 Fejl og mangler 2. Kravspecifikation 2.1 Generelt Sække til dagrenovation (herunder såkaldte ekstrasække) skal kunne holde til opsamling og transport af dagrenovation både fra fritstående stativer og fra nedfaldsskakte.

Læs mere

Øvelsesvejledning: δ 15 N og δ 13 C for negle.

Øvelsesvejledning: δ 15 N og δ 13 C for negle. AMS 4C Daterings Laboratoriet Institut for Fysik og Astronoi Øvelsesvejledning: δ 5 N og δ 3 C for negle. Under besøget skal I udføre tre eksperientelle øvelser : Teltronrør - afbøjning af ladede partikler

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17 UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17 Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17 06 2010 5013 Uponor Gulvvarmesystem 17 Det ideelle gulvvarmesystem til nye trægulve Installation af vandbåren gulvvarme er den moderne

Læs mere

Dykpumpe til slam. Dan 50 Hz

Dykpumpe til slam. Dan 50 Hz Dykpupe til sla Dan Hz Pupex letvægts slapuper til krævende iljøer Ne af flytte - ne at placere Støbte otordele i letvægts aluiniuslegering så pupen er let og ne at flytte. Heavy duty pup ed stor slidstyrke

Læs mere

2. ordens differentialligninger. Svingninger.

2. ordens differentialligninger. Svingninger. arts 011, LC. ordens differentialligninger. Svingninger. Fjederkonstant k = 50 kg/s s X S 80 kg F1 F S er forlængelsen af fjederen, når loddets vægt belaster fjederen. X er den påtvungne forlængelse af

Læs mere

Strategiplan 2013-2018 Birkerød TK

Strategiplan 2013-2018 Birkerød TK Strategiplan 2013-2018 Birkerød TK Mission At udvikle Birkerød TK` s status so en af Danarks est attraktive tennisklubber ed et internationalt perspektiv forankret i vedtægternes forål so overordnet er

Læs mere

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B?

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1 Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen 13. august 2007 Bjarne Chr. Jensen Side 2 Introduktion Nærværende lille notat er blevet til på initiativ af direktør

Læs mere

1.0.0.1 Generelt Oversigt

1.0.0.1 Generelt Oversigt 1.0.0.1 Generelt Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan man: - opnår optimal udnyttelse af rørsystemer - løser ekspansionsproblemer - nedlægger rørsystemer Rørdimensionering,

Læs mere

Diffusionsspærre TwinPipe systemer Lavenergifjernvarme til lavenergibyggeri

Diffusionsspærre TwinPipe systemer Lavenergifjernvarme til lavenergibyggeri Reduktion af energitab fra rørsystemer Bjarne K. Jepsen 1 Agenda Diffusionsspærre TwinPipe systemer Lavenergifjernvarme til lavenergibyggeri 2 Varmetab λværdier 1 Varmetab Hvad har indflydelse på varmetabet

Læs mere

Bjælkeoptimering. Opgave #1. Afleveret: 2005.10.03 Version: 2 Revideret: 2005.11.07. 11968 Optimering, ressourcer og miljø. Anders Løvschal, s022365

Bjælkeoptimering. Opgave #1. Afleveret: 2005.10.03 Version: 2 Revideret: 2005.11.07. 11968 Optimering, ressourcer og miljø. Anders Løvschal, s022365 Bjælkeoptimering Opgave # Titel: Bjælkeoptimering Afleveret: 005.0.0 Version: Revideret: 005..07 DTU-kursus: Underviser: Studerende: 968 Optimering, ressourcer og miljø Niels-Jørgen Aagaard Teddy Olsen,

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

Kanalsystem gulv/væg. lindab villaventilation

Kanalsystem gulv/væg. lindab villaventilation Kanalsyste gulv/væg lindab villaventilation Indhold Fordelerbokse Gulv/væg bokse MCU... MRU... MLU... MHU... MHSU... PGFU... 0 PGWU... Dette syste er velegnet til indbygning i gulve, vægge eller lofter.

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af beplantet filteranlæg med udledning af renset spildevand

Ansøgning om tilladelse til etablering af beplantet filteranlæg med udledning af renset spildevand Journal nr. BBiillaagg 11 Modtaget, dato: Ansøgning o tilladelse til etablering af beplantet filteranlæg ed udledning af renset spildevand Beplantet filteranlæg opbygget so anført i "Retningslinier for

Læs mere

STÆRKE, FLEKSIBLE FORBINDELSER

STÆRKE, FLEKSIBLE FORBINDELSER STÆRKE, FLEKSIBLE FORBINDELSER HNC Group har et hjælpemiddel til vore kunder som arbejder med kompensatorer. En regnestok som på en nem og overskuelig måde kan vise længdeudvidelse af en given rørstreng

Læs mere

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade Montagevejledning HODY EFTEX ApS - HI-PARK 411-7400 HERNING - Tlf 86 66 20 00 - Fax 86 66 23 96 - WWW.EFTEX.DK Indholdsfortegnelse Side 2 Fordele ved HODY pladen HODY Tekniske data Side 3 Lagring af HODY

Læs mere

08.10.07. Indholdsfortegnelse. Produktbeskrivelse. Tekniske specifikationer. Montage. Vinklede og buede radiatorer. Tilbehør

08.10.07. Indholdsfortegnelse. Produktbeskrivelse. Tekniske specifikationer. Montage. Vinklede og buede radiatorer. Tilbehør Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Produktbeskrivelse 08.10.07 Tekniske specifikationer Montage Vinklede og buede radiatorer Tilbehør Standard specifikationsklausuler Vedligeholdelse www.hudevad.com

Læs mere

Institut for Matematik, DTU: Gymnasieopgave. Appetitvækker : Togdynamik.

Institut for Matematik, DTU: Gymnasieopgave. Appetitvækker : Togdynamik. Togaik side 1 Institut for Mateatik, DTU: Gynasieopgave Appetitvækker : Togaik. Teori: Erik Øhlenschlæger, Grundlæggende Fysik 1 For Adgangskursus og HTX, Gyldendal 1993,. udgave, siderne 73-75, 94-95

Læs mere

B. Bestemmelse af laster

B. Bestemmelse af laster Besteelse af laster B. Besteelse af laster I dette afsnit fastlægges de laster, der forudsættes at virke på konstruktionen. Lasterne opdeles i egenlast, nyttelast, snelast, vindlast, vandret asselast og

Læs mere

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste.

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. 1 Indhold 1 Sikkerhedsregler ved brug af centralstøvsugeren...............

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1.

Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. 1. Indholdsfortegnelse 2. Salling Plast AS 3. Ordliste 4. Muffer 4.1. Lige muffer 4.1.1. Krympemuffe 4.1.2. Svejsemuffe 4.1.3. Oval krympemuffe 4.1.4. Skydemuffe 4.2. Reduktionsmuffer

Læs mere

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende Lægning af ledninger For både stive og fleksible rør gælder, at rørene har: tilstrækkelig styrke til at tåle de påførte laster (trafik, jord osv.) tilstrækkelig modstandsdygtighed overfor mekaniske, kemiske,

Læs mere

ACO VVS. ACO ShowerDrain. Design & funktion. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. www.aco.dk. Gældende for Januar 2016

ACO VVS. ACO ShowerDrain. Design & funktion. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. www.aco.dk. Gældende for Januar 2016 ACO VVS ACO ShowerDrain Gældende for Januar 06 Design & funktion ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure www.aco.dk ACO ShowerDrain Design & funktion... I vores enkle design har vi fokus

Læs mere

Tørretumblerens tilslutningsmuligheder. Indhold. Anvisninger om installation

Tørretumblerens tilslutningsmuligheder. Indhold. Anvisninger om installation Indhold Tørretumblerens tilslutningsmuligheder Anvisninger om installation Installationsmuligheder Sikkerhedsanvisninger...1 Tørretumblerens tilslutningsmuligheder... 2 Anvisninger om installation... 3

Læs mere

Referenceblad for vingeforsøg

Referenceblad for vingeforsøg Referenceblad for vingeforsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité Revision August 999. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af vingeforsøg i kohæsionsjord. Ved vingeforsøg

Læs mere

Prolac MSHCP. Centrifugalpumpe. Anvendelse. Beskrivelse. Mekanisk akseltætning

Prolac MSHCP. Centrifugalpumpe. Anvendelse. Beskrivelse. Mekanisk akseltætning Prolac MSHCP Anvendelse På grund af valget af aterialer og konstruktion, er PROLAC HCP velegnet til anvendelser, der kræver en høj grad af hygiejne, skånso håndtering af produktet og høj virkningsgrad.

Læs mere

Vedr.: OML-beregninger Akafa

Vedr.: OML-beregninger Akafa Loos Scandinavia A/S Østergårdsvej 4 6372 Bylderup-Bov Att.: Kjeld P. Callesen sottrup@tdcadsl.dk Vor ref. HAP WH sag nr. 07057 Dato: Skanderborg, den 29. august 2007 Vedr.: OML-beregninger Akafa Der er

Læs mere

Caspar Thrane Leth, COWI A/S

Caspar Thrane Leth, COWI A/S DGF-møde 24-09-2015 Direkte fundering på kalk Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) Caspar Thrane Leth, COWI A/S 1 Indhold Organisation Introduktion til projektet Forventet geologi og tilgængelig viden

Læs mere

Kanalsystem gulv/væg. lindab villaventilation

Kanalsystem gulv/væg. lindab villaventilation Kanalsyste gulv/væg lindab villaventilation Indhold Fordelerbokse Gulv/væg bokser MCU... MRU... MLU... PGFU... Dette syste er velegnet til indbygning i gulve, vægge eller lofter. Alle cirkulære tilslutninger

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

A7 5 Måling af densitet, porøsitet og fugtparametre - Gravimetri. Prøvningsmetode 1. Densitet, porøsitet og vandindhold

A7 5 Måling af densitet, porøsitet og fugtparametre - Gravimetri. Prøvningsmetode 1. Densitet, porøsitet og vandindhold A7 5 Måling af densitet, porøsitet og fgtparaetre - Gravietri Kildeæssig baggrnd Teksten til etoderne er darbejdet so vejledning til øvelser i bygningsaterialelære på BYG- DTU af lektor Krt Kielsgaard

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

Stål. Brandpåvirkning og bæreevnebestemmelse. Eksempler september 2015/LC

Stål. Brandpåvirkning og bæreevnebestemmelse. Eksempler september 2015/LC Stål. Brandpåvirkning og bæreevnebestemmelse. Eksempler september 2015/LC Stål og Brand. 1) Optegn standardbrandkurven. 2) Fastlæg ståltemperaturer for 3 uisolerede profiler efter 30 min. standardbrand:

Læs mere

Enkel konstruktion Simpel installation Hurtig montage BOLTEDE SØJLESAMLINGER

Enkel konstruktion Simpel installation Hurtig montage BOLTEDE SØJLESAMLINGER Enkel konstruktion Sipel installation Hurtig ontage BOLTEDE SØJLESAMLINGER ALLE INDSTØBNINGSDELE TIL SAMLING AF BETONRAMMER HVAD ER EN BOLTET SØJLESAMLING? SØJLE TIL SØJLE SØJLESKO ANKERBOLT BJÆLKE TIL

Læs mere

2 Purus Line et design der ses

2 Purus Line et design der ses 3. UDGAVE Purus Line & Purus Corner Et design der ses Funktioner du kan stole på Frihed i indretningen Største vandtæthed ved montering Nu også ekstra lav byggehøjde 2 Purus Line et design der ses PURUS

Læs mere

Juni 2014. R-sign Allplan og RX. Specielt udviklet. for. Sundhedssektoren. www.radiatordesign.dk 1

Juni 2014. R-sign Allplan og RX. Specielt udviklet. for. Sundhedssektoren. www.radiatordesign.dk 1 Juni 2014 Specielt udviklet for Sundhedssektoren 1 Kvalitet Hygiejne 2 Tidløst design - Et væld af muligheder 3 4 RadiatorDesign Egegårdsvej 80 DK-2610 Rødovre... specielle løsninger er vores standard

Læs mere

Skinnesystem MS-L (Let)

Skinnesystem MS-L (Let) 18 MS-L (Let) Et komplet skinnesystem for skinner MS-L MS 27/18, MS 28/30 Side 20 rørledninger af enhver art elektriske installationer, fx kabelbakker ventilations- og klimaanlæg Konsoller ALK Side 22

Læs mere

Indivo. løfteenheder til det komfortable køkken

Indivo. løfteenheder til det komfortable køkken Indivo løfteenheder til det komfortable køkken 2 Det fleksible køkken Er køkkenet nyt eller et, man har haft glæde af i flere år, kræver det få ændringer at gøre det fleksibelt og tilgængeligt for alle.

Læs mere

Udstyr: Håndhjul til hyppig betjening Ventileret hætte til sjælden betjening Forlænget spindel til montering i isolerede systemer

Udstyr: Håndhjul til hyppig betjening Ventileret hætte til sjælden betjening Forlænget spindel til montering i isolerede systemer Datablad topventiler type VA 3-40 Introduktion VA er vinkel- og ligeløbsstopventiler. Ventilerne har indvendig spindeltætningsfunktion, der gør det muligt at udskifte pakdåsen, mens ventilen stadig er

Læs mere

Egenlast: Tagkonstruktionen + stål i tag - renskrevet

Egenlast: Tagkonstruktionen + stål i tag - renskrevet Egenlast: Tagkonstruktionen + stål i tag - renskrevet Tagets langsider udregnes: 6.708203934 $12.5 $2 167.7050984 2 Tagets antages at være elletungt (http://www.ringstedspaer.dk/konstruktioner.ht) og derved

Læs mere

NeoPres Alu presfittings og rør

NeoPres Alu presfittings og rør NeoPres Alu presfittings og rør Teknisk information Stærkere og mere formfuldendt installation i alt fra vand- til varmeinstallationer NeoPres Alu Presfittings & rør - stærkt, holdbart og fleksibelt pex-installationssystem

Læs mere

Båndsavsklingens tandformer Båndsavsklingens tandformer begrænses i hovedsagen inden for maskinsnedkeriet

Båndsavsklingens tandformer Båndsavsklingens tandformer begrænses i hovedsagen inden for maskinsnedkeriet Båndsavsklingens tandformer Båndsavsklingens tandformer begrænses i hovedsagen inden for maskinsnedkeriet til to typer: Hvertandsklinge til almindelig skæring Fig. 50a Hvertandsklinge Hverandentandsklinge

Læs mere

3.6.0.1 Afslutninger med FlexPipe Generelt

3.6.0.1 Afslutninger med FlexPipe Generelt 3.6.0.1 Generelt Afslutningsmuligheder. Beskrivelse Hvor FlexPipe skal føres ind i bygninger findes der principielt 4 løsningsmuligheder: - Lige sokkelgennemføring - Skrå, boret, sokkelgennemføring - 90

Læs mere

Hvis du leder efter et billigt haveskur,

Hvis du leder efter et billigt haveskur, Den overdækkede hyggekrog giver skuret en ekstra dimension. Med plads til alle havens redskaber og en hyggekrog oven i købet overgår dette solide haveskur langt de skure, du kan købe dig til. Den solide

Læs mere

Gipspladers lydisolerende egenskaber

Gipspladers lydisolerende egenskaber Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen

Læs mere

Lodret belastet muret væg efter EC6

Lodret belastet muret væg efter EC6 Notat Lodret belastet muret væg efter EC6 EC6 er den europæiske murværksnorm også benævnt DS/EN 1996-1-1:006 Programmodulet "Lodret belastet muret væg efter EC6" kan beregne en bærende væg som enten kan

Læs mere

Skiverod, hjerterod eller pælerod

Skiverod, hjerterod eller pælerod Træernes skjulte halvdel III Skiverod, hjerterod eller pælerod Den genetiske styring af rodsystemernes struktur er meget stærk. Dog modificeres rodarkitekturen ofte stærkt af miljøet hvor især jordbund

Læs mere

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner)

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Førspændt/efterspændt beton Statisk virkning af spændarmeringen Beregning i anvendelsesgrænsetilstanden Beregning i brudgrænsetilstanden Kabelkrafttab

Læs mere

Davidsen stålcarport

Davidsen stålcarport Davidsen stålcarport 1 Denne vejledning er gældende for følgende produkter: (April 2016) - Carport - enkelt: Davidsen varenummer: 9136396 - Carport - dobbelt: Davidsen varenummer: 9136397 Ovennævnte produkter

Læs mere

Temperaturen i det objekt, som skal fjernes, skal ligge på mellem 0 og +20 C.

Temperaturen i det objekt, som skal fjernes, skal ligge på mellem 0 og +20 C. BRUGSANVISNING TROLLKRAFT Cement til sprængning af fjeld og beton. Beskrivelse og egenskaber TROLLKRAFT er en specialcement, som efter opblanding med vand udvikler et enormt ekspansionstryk - op til 8000

Læs mere

Dansk Fjernvarme Seminar Test Teknologisk Institut 2015. Peter Jorsal Produktchef

Dansk Fjernvarme Seminar Test Teknologisk Institut 2015. Peter Jorsal Produktchef Dansk Fjernvarme Seminar Test Teknologisk Institut 2015 Peter Jorsal Produktchef Agenda Fokus på totalomkostninger Diffusionstæt system Varmetabsberegningen Produkter og design Diffusionsspærrens betydning

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

GASS dækunderstøtning. Brochure og monterings anvisning

GASS dækunderstøtning. Brochure og monterings anvisning GASS dækunderstøtning Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Indholdsfortegnelse Side: 4 Systembeskrivelse 6 Højdekombinationer 8 Breddekombinationer 10 Placering af rammer 12 Montage vha. montagedæk

Læs mere

Installation System M

Installation System M Installation System M max 40 mm max 200 mm til væg 200 mm 00 mm Montagesystemet System M er et skjult skinnesystem, som anvendes til montage af Sonar plader med kant M. System M fastgøres enten direkte

Læs mere

Dysearmatur. Dimensioner

Dysearmatur. Dimensioner Dysearmatur GTI Dimensioner Montage Ød Beskrivelse GTI er en fleksibel indblæsningsdyse som er velegnet til ventilering af større lokaler. Dysen kan benyttes til såvel over- som undertempereret luft og

Læs mere

Installationsplan / Installation plan G 7882

Installationsplan / Installation plan G 7882 Installationsplan / Installation plan Installatietekening Plano de instalación sennusohje Plan d`installation Plano de instalação Installasjonsplan Pianta di installazione Σχέδιο εγκατάστασης Installationsplan

Læs mere

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t.

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t. 210/HR21 Servicemanual til kæde i n f o @ n i f t y l i f t. c o m.com M50286/02 Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England www.niftylift.com e-mail: info@niftylift.com Tel:

Læs mere

Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB

Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB 1 Ventilhus 2 Ventilhusende 3 Øverste spindel 4 Kugle 5 Nederste bærende spindel 7 Aktuatorflange 8 Øverste bøsning 10 Nederste

Læs mere

Elektrisk styrede ekspansionsventiler, type AKV 10, AKV 15 og AKV 20 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk brochure

Elektrisk styrede ekspansionsventiler, type AKV 10, AKV 15 og AKV 20 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk brochure Elektrisk styrede ekspansionsventiler, type AKV 10, AKV 15 og AKV 20 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Teknisk brochure Indhold Side Introduktion.......................................................................................

Læs mere

Multifunktionelt rørophæng - et fremskridt i kondenskontrol

Multifunktionelt rørophæng - et fremskridt i kondenskontrol Multifunktionelt rørophæng - et fremskridt i kondenskontrol Pålidelig kondenskontrol Dobbelt selvlukkende Solid inderkerne med optimal varmeydeevne Forbedret systemsikkerhed λ 0 C 0.034 W/(m K) Støv- og

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Vejledning

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Vejledning Bilag 1 Journal nr.: Modtaget, dato: Ansøgning o tilladelse til etablering af ini-biologisk renseanlæg Ejendoens atr. nr.: Ejendoens adresse: Ejers navn og adresse: Ejers tlf.nr.: Vejledning o udfyldelse

Læs mere

Grusasfaltbeton. Anvendelsesfordele: Anvendelsesområder: Anvendelsesbegrænsninger:

Grusasfaltbeton. Anvendelsesfordele: Anvendelsesområder: Anvendelsesbegrænsninger: Afsnit 2.1 Side 1 af 5 1. marts 2009 Grusasfaltbeton Grusasfaltbeton (GAB) er fællesbetegnelsen for en serie varmblandede bituminøse bærelagsmaterialer beregnet til nyanlæg og forstærkning af færdselsarealer.

Læs mere

Gevind Svejsning Flange Hårdlodning. Stålrør, DIN 2394. Cu, hårde, DS 2110 X X U. Cu, bløde, DS 2110 X X U. PEX-rør

Gevind Svejsning Flange Hårdlodning. Stålrør, DIN 2394. Cu, hårde, DS 2110 X X U. Cu, bløde, DS 2110 X X U. PEX-rør 2.0 Rørmaterialer 2. Typiske rørmaterialer 2.2 Varmenormen og krav til materialer 2.3 Udskiftelige rør 2.4 Ikke udskiftelige rør 2.5 Data for rørmaterialer Redigering: Jørgen Lange Nielsen (IHA) Forfatter:

Læs mere

Stabilisering af drivveje til køer. Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Husdyrbrug nr.

Stabilisering af drivveje til køer. Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Husdyrbrug nr. Husdyrbrug nr. 25 Maj 2002 Stabilisering af drivveje til køer Kaj Hansen, Jan S. Strøm & Morten Levring, Afdeling for Jordbrugsteknik Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Din husinstallation skal være korrekt for at du kan få det bedste udbytte af dit TV signal og for at du ikke generer andre på netværket med støj

Din husinstallation skal være korrekt for at du kan få det bedste udbytte af dit TV signal og for at du ikke generer andre på netværket med støj Din husinstallation skal være korrekt for at du kan få det bedste udbytte af dit TV signal og for at du ikke generer andre på netværket med støj Støjkilder: Fejlkilde Fejl Løsning F-connector F-connector

Læs mere

Isoleret sektion. Skorstenen kan tilføjes kondens-pakning, så løsningen bliver vand- og tryktæt.

Isoleret sektion. Skorstenen kan tilføjes kondens-pakning, så løsningen bliver vand- og tryktæt. Sektionsskorsten anvendes til alle former for kedler og fastbrændselfyr. Konstruktionen sikrer et professionelt resultat, der holder mange år fremover. Skorstenen kan tilføjes kondens-pakning, så løsningen

Læs mere

Lastkombinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ

Lastkombinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ Lastkobinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ Nu er henholdsvis den karakteristiske egenlast, last, vindlast, snelast nyttelast bestet for bygningens tre dele,, eedækkene kælderen. Derfor opstilles der

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

DS Montagevejledning DS Sigma stålåse Oktober 2013

DS Montagevejledning DS Sigma stålåse Oktober 2013 DS Montagevejledning DS Sigma stålåse Oktober 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Oktober 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Modtagelse og kontrol s. 3 DS Produktoversigt s. 4 DS Transport

Læs mere

Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1

Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1 Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1 Typiske effekter - stålrør - enkelt v/100 Pa/m (10 mm VS/m) og medie temp. på 80 C Medierør Hastighed Masseflow Effekt v/ t=30 C Effekt v/ t=40 C Effekt v/ t=50

Læs mere

~d41ajnqjt~ ~JTrLt~&~ YC~ niirnwn~y~ L~aJrL~ ~ ~, U~øc& ~ap, y~1, i. ?77å1 1:25.000. ~a~vu.

~d41ajnqjt~ ~JTrLt~&~ YC~ niirnwn~y~ L~aJrL~ ~ ~, U~øc& ~ap, y~1, i. ?77å1 1:25.000. ~a~vu. d41ajnqjt JTrLt& avu YC niirnwny LaJrL, Uøc& ap, y1, i?77å1 1:25000 Ullerslev Koune - Lokalpian nr 31 for en flugtskydebane i Kissendrup REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Redegørelse side 1 Lokalpianens baggrund

Læs mere

Vi får tingene til at hænge sammen...

Vi får tingene til at hænge sammen... Vi får tingene til at hænge sammen... lfotech er mere end blot en leverandør. Vi deler vores viden og erfaring med dig. Vi udvikler specifikke løsninger i tilfælde af driftssituationer der ikke dækkes

Læs mere

1. INTRODUKTION... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. ANVENDELSE... 3 4. TEKNISKE DATA FLEXIBASIC... 4

1. INTRODUKTION... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. ANVENDELSE... 3 4. TEKNISKE DATA FLEXIBASIC... 4 FlexiBasic Brugermanual 30-63XXX-7 Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5996 / 01.01.2010 PA 2004 00634 Indholdsfortegnelse: 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED

Læs mere

Kantpresser opbygning

Kantpresser opbygning CNC-kantpresser Kantpresser opbygning CNC kantpresser opbygning Overbro Cylinder CNC-styremodul Bord CNC kantpresser opbygning Udligningsarm CNC-kantpresser opbygning Start /afbryder/funktions kontakter

Læs mere

12.5 Rør, brønde og bygværker

12.5 Rør, brønde og bygværker 12.5 Rør, brønde og bygværker Af Steffen Birk Hvorslev, SBH-Consult A/S Betonrør og -brønde bruges til at anlægge gravitations- og tryksystemer til transport af spildevand og regnvand, samt til at etablere

Læs mere

VAFOS Målerbrønde og armaturer

VAFOS Målerbrønde og armaturer plug and play versioner og armaturer Et montagevenligt kvalitetsprodukt Ulefos producerer to typer målerbrønde, én udført i korrugeret PE/PP anlægsrør og én fuldisoleret i helstøbt PU. Fælles for de to

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 FLERFAMILIEHUSE Oplyst forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 BYGNINGSDELE 03 Temperaturfaktor "b faktor" 03

Læs mere

Vekolux. Integrerede radiatorventiler Dobbelt tilslutningsarmatur med aftapsmulighed til radiatorer med integreret radiatorventil

Vekolux. Integrerede radiatorventiler Dobbelt tilslutningsarmatur med aftapsmulighed til radiatorer med integreret radiatorventil Vekolux Integrerede radiatorventiler Dobbelt tilslutningsarmatur med aftapsmulighed til radiatorer med integreret radiatorventil IMI HEIMEIER / Termostater og radiatorventiler / Vekolux Vekolux Vekolux

Læs mere

AKRALUX ONDA. Gennemsigtige isolerende bølgeplader af Polycarbonat

AKRALUX ONDA. Gennemsigtige isolerende bølgeplader af Polycarbonat AKRALUX ONDA OVENLYS Gennemsigtige isolerende bølgeplader af Polycarbonat Havnepladsen 12 DK-9900 Frederikshavn Tlf. (+45) 98 43 02 44 Fax (+45) 98 43 82 44 info@lumex.dk www.lumex.dk AKRALUX ONDA Bølgede

Læs mere

Produktark for KS 10x0 - Alcon PICO Stokerkedel. Ydelse. 12 kw kw

Produktark for KS 10x0 - Alcon PICO Stokerkedel. Ydelse. 12 kw kw MØD FAMILIEN ALCON Produktark for KS 10x0 - Alcon PICO Stokerkedel Alcon PICO er en unik stokerkedel, i et smart og tidsløst design, til dig der har brug for en lille og kompakt kedel. Kedlen er født med

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

Naturhov Kort tilpasnings manual Swiss Boot

Naturhov Kort tilpasnings manual Swiss Boot Naturhov Kort tilpasnings manual Swiss Boot Den Schweiziske hovstøvle er meget slidstærk og giver god støddæmpning. Den holder i gennemsnit 4 6 gange længere end jernsko, i nogle tilfælde mere end et år.

Læs mere

Elektromagnetisme 10 Side 1 af 12 Magnetisme. Magnetisering

Elektromagnetisme 10 Side 1 af 12 Magnetisme. Magnetisering Elektroagnetise 10 Side 1 af 12 Magnetisering Magnetfelter skabes af ladninger i bevægelse, altså af elektriske strøe. I den forbindelse skelnes elle to typer af agnetfeltskabende strøe: Frie strøe, der

Læs mere

Murerviden.dk René Eriksen. Fri brug af materialet. Materialet må ikke videresælges. Side 1

Murerviden.dk René Eriksen. Fri brug af materialet. Materialet må ikke videresælges. Side 1 Side 1 Det færdige resultat: Spændevide / åbning = 972 mm Stikhøjde = 108 mm Side 2 Hent og åbn en passende skabelon(bueøvelse hf4.020 halvcirkelbue.dwg). Tegn / indsæt højdemål. Tegn overkant halvcirkelbue

Læs mere

SDE - Røgspjæld (RS) til runde kanaler SDE. Røgspjæld (RS) til runde kanaler

SDE - Røgspjæld (RS) til runde kanaler SDE. Røgspjæld (RS) til runde kanaler SDE Røgspjæld (RS) til runde kanaler Opfylder kravene til et RS-spjæld jævnfør DS 428, 2009 ( = E 60 (ve,ho, io) S) Opfylder også brandklasse E 90 (ve,ho, io) S, EI 5 (ve,ho, io) S og E 20 (ve,ho,

Læs mere

Side 0 Ajourført 2002-10-10. Anneks E: Kriterier for visuel bedømmelse af svejste plastrør

Side 0 Ajourført 2002-10-10. Anneks E: Kriterier for visuel bedømmelse af svejste plastrør Side 0 Ajourført 20021010 : Kriterier for visuel bedømmelse af svejste plastrør Dette anneks har samme status som SBC 23. This anneks forms an integral part of SBC 23. Forord Kriterier for visuel bedømmelse

Læs mere

Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering

Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering Datablad Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering Beskrivelse AVQM anvendes sammen med Danfoss elektriske motorer: - AMV 150 1) - AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20

Læs mere

Forhandler: www.persiennegruppen.dk. Ret til ændringer forbeholdes

Forhandler: www.persiennegruppen.dk. Ret til ændringer forbeholdes TEKNISKE INFORMATIONER / LAMELGARDINER Forhandler: www.persiennegruppen.dk Ret til ændringer forbeholdes TEKNISK INFORMATION FABER LAMELGARDINER OPMÅLING & BESTILLING Du kan bestille Faber lamelgardiner

Læs mere

Den elektrodynamiske højttaler

Den elektrodynamiske højttaler Den elektrodynaiske højttaler Ideel højttaler: arbejder i stepelorådet (stift stepel) kun translatoriske bevægelser dynaiske bevægelser foregår lineært Højttalerebranen betragtes so et sipelt svingende

Læs mere