B. Bestemmelse af laster

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B. Bestemmelse af laster"

Transkript

1 Besteelse af laster B. Besteelse af laster I dette afsnit fastlægges de laster, der forudsættes at virke på konstruktionen. Lasterne opdeles i egenlast, nyttelast, snelast, vindlast, vandret asselast og ulykkeslast, og beregnes iht. DS 410. Afslutningsvis fastlægges de lodrette karakteristiske enhedslaster på hver enkelt etage. B.1 Egenlast Egenlasten på konstruktionen ofatter tyngden af alle konstruktioner og andre bygningsdele, so forventes at være til stede og virke i hele konstruktionens levetid. De karakteristiske værdier af egenlasten, der er bestet på grundlag af aterialernes specifikke tyngder, der er fundet ud fra DS 410 sat ud fra oplysninger fra producenten af det enkelte produkt, er angivet i Tabel B.1. Tabel B.1: Specifikke tyngder for de benyttede aterialer. Eleent Specifik tyngde Dækeleent (0 huldæk) [ 3, kn/ Afretningslag (ceentørtel) [DS 410, s. 109] 0 kn/ 3 Gulvbelægning [DS 410, s. 111] 0,15 kn/ Ydervægge (uden vinduer) [SHT Tegl] 5,65 kn/ Indervægge af beton [DS 410, s. 109] 5 kn/ 3 Lette indervægge (4 gipsplader og 100 isolering) [DS 410 s. 11] 4,1 kn/ 3 Tagbeklædning (ståltrapetzplade, tagpap sat isolering) [DS 410] 0,5 kn/ Vinduer 0,6 kn/ Ydervægge teknikru 0,5 kn/ Tagdæk over teknikru 0,4 kn/ Såfret en del af egenlasten virker til gunst for konstruktionen, å den kun edregnes, såfret den ed sikkerhed kan påregnes at optræde. Denne last benævnes den bundne last. Andre laster, der ikke er bundne, benævnes frie laster [BærKon, s. ]. I det følgende opdeles lasterne i bundne og frie laster, og deres størrelse fastlægges ud fra de enkelte aterialers specifikke tyngder og konstruktionsdelenes geoetriske diensioner, jf. Tabel B.1. Egenlasten fra dækeleent, ydervægge og bærende indervægge skal regnes so bundne laster, ens egenlasten fra ikke-bærende vægge og gulvbelægning ed afretningslag 1

2 Besteelse af laster betragtes so fri last. Endvidere kan lette ikke-bærende skillevægge, so kan tænkes at blive flyttet eller fjernet, regnes so en lodret virkende ækvivalent fladelast [DS 410, s.10]. B. Nyttelast Nyttelasten er en variabel last, der ofatter tyngden af personer, øbler, inventar, askiner.. Der regnes ed følgende nyttelaster: En lodret jævnt fordelt fladelast q En lodret punktlast Q, der regnes fordelt over et areal på højst 0,1 x 0,1 Fladelasten og punktlasten å i henhold til DS 410 ikke regnes at virke satidigt. I henhold til DS 410 anvendes nyttelasterne og lastkobinationsfaktorerne angivet i Tabel B.. Tabel B.: Nyttelasterne er fastlagt ud fra DS 410. Nyttelasten for teknikruet er sidestillet ed let erhverv. Rutype Fladelast q [kn/²] ψ Punktlast Q [kn] ψ Værelser Café Trapper Teknikru (let erhverv),0 0,5,0 0 Halvdelen af lasten kan regnes so bunden last ens den resterende del skal regnes so fri last. 3,0 1,0 4,0 0 Det hele skal regnes so fri last. 3,0 0,5 3,0 0 Det hele skal regnes so fri last 3,0 0,5,0 0 Halvdelen af lasten kan regnes so bunden last ens den resterende del skal regnes so fri last. B.3 Snelast Snelasten regnes so en bunden variabel last, hvor lastkobinationsfaktoren er Ψ = 0,5. Lasten forudsættes at virke lodret og henføres til vandret projektion af tagarealet. Den karakteristiske snelast, s, på taget udregnes efter følgende udtryk [DS 410, s.79]: s = c C C c s (B.1) i e t års k,0 Hvor: c i Forfaktor for snelast afhængig af taghældning, (c 1 ) [-] C e Beliggenhedsfaktor, sættes på den sikre side til 1,0 [-] C t Terisk faktor, sættes ved noral isolering på den sikre side til 1,0 [-] c års Årstidsfaktor for sneens terrænværdi, sættes på den sikre side til 1,0 [-]

3 Besteelse af laster s k,0 Grundværdi for sneens terrænværdi, sættes til 0,9 kn/ Forfaktoren c 1 bestees ud fra taghældningen, og er lig 0,8, da taghældningen er indre end 15 [DS 410, s.81]. Idet der på taget er placeret et teknikru til installationer, jf. afsnit 1.1, vil der kunne ske en sneophobning langs væggene af dette ru. Snedriven vil forøge lasten på dele af taget, og skal derfor tages i regning. Idet vinden kan koe fra flere retninger, regnes sneophobningen at virke satidig på begge sidder af ruet, hvis dette er til ugunst for konstruktionen. Længden af snedriven, l s, beregnes ved følgende forel, ed begrænsningen 5 l s 15 [DS 410, s.87]: l s = h Hvor: h Højden af den lægivende del. h = 3,18, jf. Figur B.1. Da længden af snedriven bliver l s = 6,36, er forudsætningen for brug af beregningsudtrykket opfyldt. Sneens forfaktorer er ved sneophobning trekantsfordelt, jf. Figur B.1. Forfaktoren, c i, ved teknikruet, hvor sneophobningen er størst, sættes til: c = c + c + c i 1 s n Hvor: c 1 Forfaktoren for snelast svarende til taget uden lægiver, c 1 = 0,8 [-] c n Forfaktoren for snelast forårsaget af nedskridning fra teknikruet. For taghældning 15 sættes c n = 0 [-]? h c s Forfaktoren for sneophobning, cs = 1, [-] s Hvor: γ Sneens specifikke tyngde [kn/ 3 ] k,0 Sneens specifikke tyngde fastsættes til γ = kn/ 3 forfaktoren for sneophobning: c = 3,18 kn 3 s = kn 0,9 7,1 [DS 410, s.86]. Dered bliver 3

4 Besteelse af laster Da c s er større end 1, sættes denne til 1,. Sneens forfaktor, hvor sneophobning er størst, bliver dered følgende: c i = 0,8 + 1, =,0 Forfaktorernes variation so følge af sneophobningen er vist på Figur B.1. c1 c1 cs Teknikru cs c Figur B.1: Forfaktorer 6360 for sne. Mål i Snelast på taget uden sneophobning bestees jf. forel (B.1) til: s = kn in = 0,8 1,0 1,0 1,0 0,9 0, 7 kn Den aksiale snelast på taget ed sneophobning bestees jf. forel (B.1) til: s = kn ax =,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1, 8 B.4 Vindlast kn Ved udregning af vindlastens størrelse er taghældningen negligeret, dvs. taget betragtes so fladt tag, da denne antagelse ingen betydning får på vindlastens størrelse. Vindlasten regnes so en bunden variabel last ed lastkobinationsfaktoren Ψ = 0,5. Konstruktionen opfylder ikke kravene for kvasistatisk respons, da konstruktionen er højere end 15. For fleretagers bygninger kan vindlasten dog regnes kvasistatisk, hvis højde og bredde af konstruktionen svarer til punkter under den fuldt optrukne arkerede kurve for beton vist på Figur B.. Da højden af bygningen er,8 inklusiv teknikru, og bredden er 14,63, ligger det tilhørende punkt under kurven, og der kan derfor regnes ed kvasistatisk respons ved besteelse af vindlasten. Kravene o at konstruktionen ikke er særlig vindudsat, og at konstruktionen er relativt stiv, er deriod opfyldt [DS 410, s.31]. 4

5 Besteelse af laster Figur B.: Grundlag for kvasistatisk beregning for fleretagers bygning [DS 410, s. 45]. Den karakteristiske kvasistatiske udvendige vindlast, F w, beregnes af følgende udtryk: Fw = qax cpe, 10 A Hvor: q ax Karakteristisk aksial hastighedstryk [N/ ] c pe,10 Forfaktor [-] A Areal af den pågældende flade [ ] Ved besteelse af den udvendige vindlasts størrelse, følges beregningsgangen i tabel V6 i DS 410. B (1) Basisvindhastigheden: Hvor: c års v b,0 v = b = cårs v b,0 = 1 4 s 4 s Årstidsfaktor for vindhastighed. c års = 1 for peranente bygninger Grundværdi for basisvindhastigheden. v b,0 = 4 /s B.4.1. () Basishastighedstrykket: q = kg b = 0,5 ρ v b = 0,5 1,5 3 (4 ) 360 s Hvor: ρ Luftens densitet ved 10 C. ρ = 1,5 kg/ 3 N 5

6 Besteelse af laster B (3) Referencehøjde: Referencehøjden, z, sættes til konstruktionens højde over terræn, svarende til afstanden fra terræn og til toppen af teknikruet, dvs.,8, jf. tegning K.. B (4) Terrænkategori, terrænfaktor, ruhedslængde og iniushøjde: Idet der er tale o tæt byæssig bebyggelse, anvendes terrænkategori IV, og derved fås følgende: Terrænfaktor: k t = 0, 4 Ruhedslængde: z 0 = 1,0 Miniushøjde: z in = 16 B (5) Ruhedsfaktor: z,8 c r = k t ln 0,4 ln = 0,751 z = 0 1,0 B (6) 10-inutters iddelhastighedstrykket: q = N N = c r q b = 0, , 8 B (7) Turbulensintensiteten: I 1 = z ln z 0 1 =,8 ln 1,0 v = 0,30 B (8) Karakteristisk aksialt hastighedstryk: q = N ax = (1 + 7 I v) q = ( ,30) 0,8 657, 1 N B (9) Forfaktoren c pe,10 og arealet A: Forfaktoren c pe,10 er en faktor, der afhænger af konstruktionens geoetri. Den skal både beregnes for ydervæggene sat for det vandrette tag. Arealet, A, er arealet af den vindbelastede flade. Forfaktorerne for ydervæggene, repræsenterer de største værdier inden for + vindretningssektorer på 45 fra den noinelle vindretning vinkelret på en af konstruktionens lodrette ydervægge. Størrelsen af forfaktorerne sat arealbeliggenheden på ydervæggene er anskueliggjort i Figur B.3 og Figur B.4 [DS 410, s.47]. 6

7 Besteelse af laster ,7 (A1) 0,9 (A) 0,9 (A) ,3 (A0) Figur B.3: Forfaktorer c pe,10 for ydervægge vist på grundplan ved indfaldsvinkel på 0. Nurene i parentes er anført i Tabel B.3. Mål i. B ,9 (A5) 0,5 (A4) 0,3 (A3) 0,7 (A6) ,5 (A4) 0,9 (A5) Figur B.4: Forfaktorer c pe,10 for ydervægge vist på grundplan ved indfaldsvinkel på 90. Nurene i parentes er anført i Tabel B.3. Mål i. Arealerne af de vindbelastede flader, A 0 -A 6, er udregnet på baggrund af Figur B.3 og Figur B.4, jf. Tabel B.3. Da teknikruet kun udgør en lille andel af taget, er der so bygningens højde ved arealberegningen benyttet en gennesnitsværdi på 0,9 for facaden, ens der for gavlen regnes ed,8, da teknikruet er lige så bred so selve konstruktionen. Tabel B.3: Arealer af de vindbelastede flader. Oråde A 0 A 1 A A 3 A 4 A 5 A 6 Areal [ ] 1407,0 1407,0 333,9 333,9 1110, 96,8 333,9 Forfaktorerne for vindlast på taget findes ed kendskab til orådeinddelingen af det vandrette tag, hvilket er anskueliggjort i Figur B.5 [DS 410, s.54]. 7

8 Besteelse af laster F G F 4564 H F 3658 I H G F 3658 Figur B.5: Orådeinddeling af taget. Arealer og forfaktorer for oråderne er anført i Tabel B.4. Tabel B.4: Arealer af oråder sat aksiale og iniale værdier af forfaktorer for det vandrette tag. Oråde F G H I Areal (0 ) [ ] 5,1 1,4 698,1 - Areal (90 ) [ ] 5,4 10,7 85,6 907,6 Max c pe, , Min c pe,10-1,8-1,3-0,7-0,5 B (10) Kvasistatisk karakteristisk vindlast: Fw = qax cpe, 10 A Med kendskab til det karakteristiske aksiale hastighedstryk, forfaktorene c pe,10, sat de tilhørende arealer, kan den kvasistatiske vindlast beregnes de anførte steder på konstruktionen, jf. Tabel B.5 til Tabel B.8: Tabel B.5: Kvasistatisk karakteristisk vindlast, ed indfaldsvinkel 0, jf. Figur B.3. Oråde F w [kn] p [kn/ ] A 0-77,4-0,0 A 1 647, 0,46 A -175,5-0,53 8

9 Besteelse af laster Tabel B.6: Kvasistatisk karakteristisk vindlast, ed indfaldsvinkel 90, jf. Figur B.4. Oråde F w [kn] p [kn/ ] A 3-58,5-0,18 A 4-364,8-0,33 A 5-175,5-0,59 A 6 136,5 0,41 Tabel B.7: Kvasistatisk karakteristisk vindlast på det vandrette tag, ed indfaldsvinkel 0, jf. Figur B.5. Oråde F w [kn] p [kn/ ] in. ax. in. ax. F -61,6 0-1,18 0 G -181,4 0-0,85 0 H -31,1 0-0,46 0 I Tabel B.8: Kvasistatisk karakteristisk vindlast på det vandrette tag, ed indfaldsvinkel 90, jf. Figur B.5. Oråde F w [kn] p [kn/ ] in. ax. in. ax. F -6,4 0,0-1,18 0,00 G -9,1 0,0-0,85 0,00 H -39,4 0,0-0,46 0,00 I -98, 119,3-0,33 0,13 Vinden forårsager ligeledes en indvendig vindlast i konstruktionen. Denne vindlast kan virke so både over- og undertryk og udregnes på sae vis so vindlasten på yderkonstruktionen. Ved indvendig vindlast anvendes en forfaktor c pi, der bl.a. afhænger af det udvendige tryk sat antal og størrelse af åbninger od det fri. c pi er aflæst til 0,7 for indvendig overtryk og til 0,5 for indvendig undertryk, og dered fås den indvendige vindlast til [DS 410, s. 55]: g g overtryk undertryk = q = q ax ax c pi c pi = 657,1 = 657,1 N N 0,7 = 0,46 kn kn ( 0,5) = 0,33 Dette er på den sikre side, da de benyttede forfaktorer er fundet ved yderlighederne for åbningsforholdene. B.5 Vandret asselast Vandret asselast er den last, so den lodrette last kan give anledning til på en konstruktionsdel, so er excentrisk placeret eller ude af lod. 9

10 Besteelse af laster Den vandrette asselast er den indste vandrette last, so en konstruktion skal regnes påvirket af. Den har angrebspunkt i tyngdepunkterne for de tilhørende lodrette laster, og den regnes at kunne virke i vilkårlig vandret retning. Den forskrevne værdi af den vandrette asselast er 1,5 % af den regningsæssige værdi af den lodrette last, so asselasten hidrører fra. [DS 410, s. 91] Vandret asselast er en bunden last, og den regnes kun at kunne optræde satidig ed den tilhørende lodrette last, dvs. at den ikke kan regnes satidig ed den vandrette vindlast. [DS 410, s.91]. Det skal derfor undersøges, o den vandrette asselast virker til ere ugunst på konstruktionen end vindlasten. Ved udarbejdelsen af dette projekt er denne last ikke taget i betragtning. Begrundelsen for dette valg beskrives kort ved at betragte konstruktionen, når den påvirkes på henholdsvis gavlene og facaderne. Ved vindlast på facaden virker vindlasten på så stort et areal, at størrelsen af lasten bliver betydeligt større end den vandrette asselast, hvilket er begrundelsen for, at der er set bort fra den i denne situation. Ved vindlast på gavlen kan den vandrette asselast blive diensionsgivende. Det vurderes dog, at konstruktionen vil kunne optage den vandrette asselast, idet de enkelte eleenter er diensioneret således, at bæreevnekapaciteten er en del større end nødvendigt. Satidig ed dette bidrager dækeleenterne til stabiliteten af byggeriet, idet disse er understøttede på den langsgående væg sat på facaderne. Der er ved projekteringen tillige ikke taget højde for den langsgående væg i byggeriet, der kan optage en del af lasten. Begrundelsen for at undlade den vandrette asselast anses således for rielig. B.6 Lodrette karakteristiske enhedslaster for hver etageplan De enkelte etagers konstruktionseleenter skal i brudgrænsetilstanden diensioneres for den est ugunstige af lastkobinationerne.1,.,.3 og.4. For at bestee hvilke laster, der skal edregnes i de enkelte lastkobinationer, er de lodrette karakteristiske enhedslaster for hver etageplan salet i Tabel B.9 og Tabel B.10. De karakteristiske egenlaster fra de enkelte konstruktionsdele er salet i Tabel B.9, og de karakteristiske nyttelaster sat snelaster er angivet i Tabel B.10. Før lasten på en konstruktionsdel kan bestees, skal det først vurderes, hvilke andre bygningseleenter konstruktionsdelen skal bære. Derefter skal det fladeareal af gulvet, væggene eller taget, so den enkelte konstruktionsdel skal bære, ultipliceres ed de tilsvarende tal i tabellerne, hvorefter konstruktionsdelens karakteristiske enhedslaster kan bestees. Ved undersøgelse af brudbæreevne og stabilitet anvendes disse karakteristiske enhedslaster i en passende lastkobination ed de tilhørende partialkoefficienter. Beærk at 10

11 Besteelse af laster der i Tabel B.9 er angivet to forskellige egenlaster for indervæggene ved henholdsvis odul E, jf. tegning K.1, og de resterende indervægge, dette skyldes, at væggene har to forskellige tykkelser. Indervæggen, so går på langs af bygningen i odul E, har en tykkelse på 0, og de resterende indervægge har en tykkelse på 150. Egenlasten fra elevatorerne sat deres tilhørende hejsesyste belaster kun de bærende vægge i elevatorskaktene jf. Figur B.6. Det antages, at hver elevator vejer 1000 kg, dvs. lasten fra hver elevator er på 9,8 kn. De bærende vægge rundt o vareelevatoren har en salet længde på 8,3, og derved påføres de en last på 1, kn/. De bærende vægge rundt o de to personelevatorer idt i bygningen har en salet længde på 11,5, og derved påføres de en last på 1,7 kn/. De bærende vægge er illustreret på Figur B.6. Personelevatorer Hovedtrappe Linnedru Vareelevator Figur B.6: Placering af de vægge, so bærer elevatorerne. Væggene er vist ed sort. 11

12 Besteelse af laster 1

13 Besteelse af laster 13

14 Tabel B.9: Karakteristiske egenlaster (G). G ydervæg G indervæg G dæk G skillevæg G tagbeklædning G teknikru G trappe Væg Vinduer Modul E Øvrige [kn/ [kn/ [kn/ [kn/ [kn/ [kn/ [kn/ [kn/ gulv] [kn/ ] Etageplan væg] vindue] væg] væg] gulv] tag] gulv] Tag Dækeleent 3,0 0,50 80,64 6 sal 5,65 0,6 5,50 3,75 4,35 Dækeleent 4,35 0,65 5 sal 5,65 0,6 5,50 3,75 4,35 Dækeleent 4,35 0,65 4 sal 5,65 0,6 5,50 3,75 4,35 Dækeleent 4,35 0,65 3 sal 5,65 0,6 5,50 3,75 4,35 Dækeleent 4,35 0,65 sal 5,65 0,6 5,50 3,75 4,35 Dækeleent 4,35 0,74 1 sal 5,65 0,6 5,50 3,75 4,35 Dækeleent 4,35 0,8 Kælder etage 4,35 14

15 Besteelse af laster Tabel B.10: Karakteristiske nyttelaster (N) og snelaster(s). Etageplan N værelser N cafe N trappe N teknikru S sne Bundet Fri Bundet Fri Bundet Fri Bundet Fri Min Max [kn/ gulv] [kn/ gulv] [kn/ gulv] [kn/ gulv] [kn/ gulv] [kn/ gulv] [kn/ tag] [kn/ ] [kn/ ] [kn/ ] Tag 0,0 3,0 0,7 1,8 Dækeleent 0,0 3,0 6 sal Dækeleent 1,0 1,0 0,0 3,0 5 sal Dækeleent 1,0 1,0 0,0 3,0 4 sal Dækeleent 1,0 1,0 0,0 3,0 3 sal Dækeleent 1,0 1,0 0,0 3,0 sal Dækeleent 1,0 1,0 0,0 3,0 0,0 3,0 1 sal Dækeleent 1,0 1,0 0,0 3,0 Kælder etage 15

16

17 Besteelse af laster B.7 1

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster Bilag A Laster Følgende er en gennemgang af de laster, som konstruktionen påvirkes af. Disse bestemmes i henhold til DS 410: Norm for last på konstruktioner, hvor de konkrete laster er: Nyttelast (N) Snelast

Læs mere

Entreprise 8. Lastanalyse

Entreprise 8. Lastanalyse Entreprise Lastanalyse Denne del dækker over analysen af de lodrette og vandrette laster på tårnet. Herunder egenlast, nyttelast, snelast, vindlast og vandret asselast. Dette danner grundlag for diensioneringen

Læs mere

Bilag A: Beregning af lodret last

Bilag A: Beregning af lodret last Bilag : Beregning af lodret last dette bilag vil de lodrette laster, der virker på de respektive etagers bærende vægge, blive bestemt. De lodrette laster hidrører fra etagedækkernes egenvægt, de bærende

Læs mere

Lastkombinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ

Lastkombinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ Lastkobinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ Nu er henholdsvis den karakteristiske egenlast, last, vindlast, snelast nyttelast bestet for bygningens tre dele,, eedækkene kælderen. Derfor opstilles der

Læs mere

Egenlast: Tagkonstruktionen + stål i tag - renskrevet

Egenlast: Tagkonstruktionen + stål i tag - renskrevet Egenlast: Tagkonstruktionen + stål i tag - renskrevet Tagets langsider udregnes: 6.708203934 $12.5 $2 167.7050984 2 Tagets antages at være elletungt (http://www.ringstedspaer.dk/konstruktioner.ht) og derved

Læs mere

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Dokumentationsrapport Lastfastsættelse B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg Lastfastsættelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. B - Trappeskakt... 93 B.1 Dimensionering af væg... 95 B.2 Brand... 105 B.3 Samlinger... 113

Indholdsfortegnelse. B - Trappeskakt... 93 B.1 Dimensionering af væg... 95 B.2 Brand... 105 B.3 Samlinger... 113 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse A - Hovedkonstruktionen... 3 A.1 Laster... 5 A. Betonetagedæk i skitseopbygning... 31 A.3 Lastfordeling og spændinger... 33 A.4 Ændring af opbygning... 51 A.5 Detailstabilitet

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Bilag K-Indholdsfortegnelse

Bilag K-Indholdsfortegnelse 0 Bilag K-Indholdsfortegnelse Bilag K-Indholdsfortegnelse BILAG K-1 LASTER K- 1.1 Elementer i byggeriet K- 1. Forudsætninger for lastoptagelse K-7 1.3 Egenlast K-9 1.4 Vindlast K-15 1.5 Snelast K-5 1.6

Læs mere

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System 2012, Grontmij BrS2001112 ISOVER Plus System Indholdsfortegnelse Side 1 Ansvarsforhold... 2 2 Forudsætninger... 2 3 Vandrette laster... 3 3.1 Fastlæggelse af vindlast... 3 3.2 Vindtryk på overflader...

Læs mere

A. BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER FOR KONSTRUKTION... A.1 A.1 Normgrundlag... A.1 A.2 Styrkeparametre... A.2 A.2.1 Beton... A.2 A.2.2 Stål... A.

A. BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER FOR KONSTRUKTION... A.1 A.1 Normgrundlag... A.1 A.2 Styrkeparametre... A.2 A.2.1 Beton... A.2 A.2.2 Stål... A. Indholdsfortegnelse A. BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER FOR KONSTRUKTION... A. A. Normgrundlag... A. A. Styrkeparametre... A. A.. Beton... A. A.. Stål... A. B. SKITSEPROJEKTERING AF BÆRENDE SYSTEM...B. B. Udformning

Læs mere

EN 1991-1-4 DK NA:2007

EN 1991-1-4 DK NA:2007 EN 1991-1-4 DK NA:007 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygærker Del 1-4: Generelle laster - Vindlast Forord I forbindelse ed ipleenteringen af Eurocodes i dansk byggelogining til erstatning for

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

Kennedy Arkaden. - Bilagsrapport AALBORG UNIVERSITET

Kennedy Arkaden. - Bilagsrapport AALBORG UNIVERSITET Kennedy Arkaden - Bilagsrapport AALBORG UNIVERSITET Det Teknisk-Naturvidenskablige Fakultet Byggeri & Anlæg B6-Rapport, gruppe C103 Maj 2004 Indholdsfortegnelse A Lastanalyse 1 A.1 Egenlast....................................

Læs mere

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 BESKRIVELSE AF DET STATISKE SYSTEM... 2 LODRETTE LASTER:... 2 VANDRETTE LASTER:... 2 OMFANG AF STATISKE BEREGNINGER:... 2 KRÆFTERNES GENNEMGANG IGENNEM BYGGERIET...

Læs mere

DS/EN DK NA:2012

DS/EN DK NA:2012 DS/EN 1991-1-3 DK NA:2012 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA 2010-05 og erstatter

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

Bilags og Appendiksrapport

Bilags og Appendiksrapport Bilags og Appendiksrapport B-sektor 5. semester Gruppe C-104 Afleveringsdato: 22. december 2003 Indhold BILAG I Konstruktion K.A Lastanalyse 1 K.A.1 Egenlast....................................... 2 K.A.2

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1 DOKUMENTATION Side 1 Lastberegning Forudsætninger Generelt En beregning med modulet dækker én væg i alle etager. I modsætning til version 1 og 2 beregner programmodulet også vind- og snelast på taget.

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Forskrifter fur last på konstruktioner

Forskrifter fur last på konstruktioner Forskrifter fur last på konstruktioner Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Sanaartortitsinermut Aqutsisoqarfik Bygge- og Anlægsstyrelsen 9 Forskrifter for Last på konstruktioner udarbejdet

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus Sag nr: 16.11.205 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 09/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ A.1 PROJEKTGRUNDLAG Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ Nærværende projektgrundlag omfatter kun bærende konstruktioner i stueplan. Konstruktioner for kælder og fundamenter er projekteret af Stokvad

Læs mere

Eftervisning af trapezplader

Eftervisning af trapezplader Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Deklarerede styrkeparametre: Enkelte producenter har deklareret styrkeparametre for bestemte kombinationer af sten og mørtel. Disse

Læs mere

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Side 1 af 7 Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Sagsnr.: 17-526 Sagsadresse: Brønshøj Kirkevej 22, 2700 Brønshøj Bygherre: Jens Vestergaard Projekt er udarbejdet af: Projekt er kontrolleret af:

Læs mere

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDARBEJDET AF: SINE VILLEMOS DATO: 29. OKTOBER 2008 Sag: 888 Gyvelvej 7, Nordborg Emne: Udvalgte beregninger, enfamiliehus Sign: SV Dato: 29.0.08

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16 Indholdsfortegnelse A1. Projektgrundlag... 3 Bygværket... 3 Grundlag... 3 Normer mv.... 3 Litteratur... 3 Andet... 3 Forundersøgelser... 4 Konstruktioner... 5 Det bærende system... 5 Det afstivende system...

Læs mere

DS/EN DK NA:2015 Version 2

DS/EN DK NA:2015 Version 2 DS/EN 1991-1-3 DK NA:2015 Version 2 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA:2015

Læs mere

K.I.I Forudsætning for kvasistatisk respons

K.I.I Forudsætning for kvasistatisk respons Kontrol af forudsætning for kvasistatisk vindlast K.I Kontrol af forudsætning for kvasistatisk vindlast I det følgende er det eftervist, at forudsætningen, om at regne med kvasistatisk vindlast på bygningen,

Læs mere

Eksempel på inddatering i Dæk.

Eksempel på inddatering i Dæk. Brugervejledning til programmerne Dæk&Bjælker samt Stabilitet Nærværende brugervejledning er udarbejdet i forbindelse med et konkret projekt, og gennemgår således ikke alle muligheder i programmerne; men

Læs mere

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2 4 HOVEDSTABILITET 4 HOVEDSTABILITET 1 4.1 Generelt 2 4.2 Vandret lastfordeling 4 4.2.1.1 Eksempel - Hal efter kassesystemet 7 4.2.2 Lokale vindkræfter 10 4.2.2.1 Eksempel Hal efter skeletsystemet 11 4.2.2.2

Læs mere

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009 Froland kommune Froland Idrettspark Statisk projektgrundlag Februar 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Froland kommune Froland Idrettspark

Læs mere

Syd facade. Nord facade

Syd facade. Nord facade Syd facade Nord facade Facade Nord og Syd Stud. nr.: s123261 og s123844 Tegningsnr. 1+2 1:100 Dato: 23-04-2013 Opstalt, Øst Jonathan Dahl Jørgensen Tegningsnr. 3 Målforhold: 1:100 Stud. nr.: s123163 Dato:

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen SBi, Aalborg Universitet Sammenfatning 1 Revurdering af tidligere prøvning af betonstyrken i de primære konstruktioner viser

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Version.0 Dokumentationsrapport 009-03-0 Teknikerbyen 34 830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 7 89 16 www.alectia.com U D V

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Hytte projekt. 14bk2a. Gruppe 5 OLE RUBIN, STEFFEN SINDING, ERNEERAQ BENJAMINSEN OG ANDREAS JØHNKE

Hytte projekt. 14bk2a. Gruppe 5 OLE RUBIN, STEFFEN SINDING, ERNEERAQ BENJAMINSEN OG ANDREAS JØHNKE OLE RUBIN, STEFFEN SINDING, ERNEERAQ BENJAMINSEN OG ANDREAS JØHNKE Hytte projekt 14bk2a Gruppe 5 2014 A A R H U S T E C H - H A L M S T A D G A D E 6, 8 2 0 0 A A R H U S N. Indholdsfortegnelse Beskrivelse:

Læs mere

Implementering af det digitale byggeri

Implementering af det digitale byggeri Implementering af det digitale byggeri Proces THT Revit Plug-in KS KS Pro Stabilitet Rumgitter Robot Komponenter KS Sigma Prisberegning Solibri MS Project Tidsplan ArchiCad Database Rapport MagiCad BMF

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION A1 A2 A3 Projektgrundlag Statiske beregninger Konstruktionsskitser Sagsnavn Sorrentovej 28, 2300 Klient Adresse Søs Petterson Sorrentovej 28 2300 København

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

Sandergraven. Vejle Bygning 10

Sandergraven. Vejle Bygning 10 Sandergraven. Vejle Bygning 10 Side : 1 af 52 Indhold Indhold for tabeller 2 Indhold for figur 3 A2.1 Statiske beregninger bygværk Længe 1 4 1. Beregning af kvasistatisk vindlast. 4 1.1 Forudsætninger:

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

DS/EN DK NA:2015

DS/EN DK NA:2015 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA:2012 og erstatter dette fra 2015-03-01. Der er

Læs mere

Lodret belastet muret væg efter EC6

Lodret belastet muret væg efter EC6 Notat Lodret belastet muret væg efter EC6 EC6 er den europæiske murværksnorm også benævnt DS/EN 1996-1-1:006 Programmodulet "Lodret belastet muret væg efter EC6" kan beregne en bærende væg som enten kan

Læs mere

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3.1 Lodrette laster 3.1.1 Nyttelast 6 3.1. Sne- og vindlast 6 3.1.3 Brand og ulykke 6 3. Lastkombinationer 7 3..1 Vedvarende eller midlertidige dimensioneringstilfælde

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 3-1: Tårne, master og skorstene Tårne og master Forord Dette nationale

Læs mere

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

Statik rapport. Bygningskonstruktøruddanelsen

Statik rapport. Bygningskonstruktøruddanelsen Statik rapport Erhvervsakademiet, Aarhus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Myndighedsprojekt Klasse: 13BK1B Gruppe nr.: 11 Thomas Hagelquist, Jonas Madsen, Mikkel Busk, Martin Skrydstrup

Læs mere

Opgave 1. Spørgsmål 4. Bestem reaktionerne i A og B. Bestem bøjningsmomentet i B og C. Bestem hvor forskydningskraften i bjælken er 0.

Opgave 1. Spørgsmål 4. Bestem reaktionerne i A og B. Bestem bøjningsmomentet i B og C. Bestem hvor forskydningskraften i bjælken er 0. alborg Universitet Esbjerg Side 1 af 4 sider Skriftlig røve den 6. juni 2011 Kursus navn: Grundlæggende Statik og Styrkelære, 2. semester Tilladte hjælemidler: lle Vægtning : lle ogaver vægter som udgangsunkt

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Bilag. 1 Titelblad. B4-1-f09 Projekt: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N Bilag Bygherre: KH Smede- og Maskinfabrik A/S

Bilag. 1 Titelblad. B4-1-f09 Projekt: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N Bilag Bygherre: KH Smede- og Maskinfabrik A/S Bilag Bilag 1 Titelblad Side 1 af 126 Bilag 2 Indholdsfortegnelse 1 Titelblad... 1 2 Indholdsfortegnelse... 2 3 Forord... 4 4 Indledning... 4 5 Problemformulering... 10 6 Områdebeskrivelse... 10 7 Tegninger...

Læs mere

Rossi Danmark ApS s nye lager- og kontorbygning 7. semester afgangsprojekt

Rossi Danmark ApS s nye lager- og kontorbygning 7. semester afgangsprojekt ApS s nye lager- og kontorbygning afgangsprojekt 06-01-2014 Allan Vind Dato: 06/01-2014 1 Allan Vind Aalborg Universitet Esbjerg Byggeri & Anlægskonstruktion Projekttitel: s ApS s nye lager- og kontorbygning

Læs mere

Design of a concrete element construction - Trianglen

Design of a concrete element construction - Trianglen Design of a concrete element construction - Trianglen Appendiksmappen Sandy S. Bato Bygge- og Anlægskonstruktioner Aalborg Universitet Esbjerg Bachelorprojekt Appendiksmappen Side: 2 af 32 Titelblad Titel:

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1999-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

A. Eftervisning af bygningens stabilitet

A. Eftervisning af bygningens stabilitet A. Eftervisning af bygningens stabilitet For at eftervise bygningens rulige stabilitet eftervises det, at alle bygningsdele i den bærende konstruktion er i stabil ligevægt satidig ed, at deforationer og

Læs mere

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen 1 Titelblad Titel: Tema: Hovedvejleder: Fagvejledere: Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology En kompliceret bygning Jens Hagelskjær Henning Andersen Sven Krabbenhøft Jakob Nielsen Projektperiode:

Læs mere

U-værdiberegning i henhold til DS 418 Konstruktion: Terrændæk kælder Konstruktionstype: Gulv mod jord ( > 0.5m under terræn)

U-værdiberegning i henhold til DS 418 Konstruktion: Terrændæk kælder Konstruktionstype: Gulv mod jord ( > 0.5m under terræn) Konstruktion: Terrændæk kælder Konstruktionstype: Gulv mod jord ( > 0.5m under terræn) UDE si 0,17 1 Generisk materiale Beton, medium densitet 1800 kg/m3 0,100 1,200 A 0,08 2 Generisk materiale Polystyren,

Læs mere

Etagebyggeri i porebeton - stabilitet

Etagebyggeri i porebeton - stabilitet 07-01-2015 Etagebyggeri i porebeton - stabilitet Danmarksgade 28, 6700 Esbjerg Appendix- og bilagsmappe Dennis Friis Baun AALBORG UNIVERSITET ESBJERG OLAV KRISTENSEN APS DIPLOMPROJEKT 1 af 62 Etagebyggeri

Læs mere

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006 Notat Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 006 Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen, SBi, 007-01-1 Formål Dette notat beskriver og sammenligner normkravene til betonkonstruktioner

Læs mere

Danske normregler for snelast 1916-2010

Danske normregler for snelast 1916-2010 ISBN 978-87-90856-28-1 9 788790 856281 Rapporten gennemgår udviklingen af reglerne for snelast i danske normer fra 1916 til i dag. Udviklinge en af normreglerne er dels beskrevet i hovedtræk og dels ved

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Scalabygningen. Vurdering af bærende konstruktioner. Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Scalabygningen. Vurdering af bærende konstruktioner. Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Scalabygningen Vurdering af bærende konstruktioner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Sagsnr

Læs mere

Bilag A: Jordarbejde ( ) Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Jordbunden i byggegruben er som angivet i Tabel A.1 [boreprofil].

Bilag A: Jordarbejde ( ) Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Jordbunden i byggegruben er som angivet i Tabel A.1 [boreprofil]. Bilag A: Jordarbejde Jordbunden i byggegruben er so angivet i Tabel A.1 [boreprofil]. Jordlag Mægtighed Densitet Rufang, V F Udvidelsesfaktor Rufang, V L Kg/ Sand, fyld 0, 1700 52,4 1,12 58,7 Ler, sandet,

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold Indhold INDLEDNING... 2 BYGNINGSBESKRIVELSE... 2 BRANDSEKTIONER... 4 BRANDCELLEVÆGGE... 4 BYGNINGENS INDRETNING... 4 BYGNINGSDEL KLASSER... 4 BYGNINGENS

Læs mere

Konstruktion. Brohuset

Konstruktion. Brohuset Brohuset Konstruktion Dette bilag består af beregninger, der er udført i forbindelse ed projektering af bærende konstruktioner til Brohuset. I beregninger i forbindelse ed skitseprojektering er forålet

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

Ber egningstabel Juni 2017

Ber egningstabel Juni 2017 Beregningstabel Juni 2017 Beregningstabeller Alle tabeller er vejledende overslagsdimensionering uden ansvar og kan ikke anvendes som evt. myndighedsberegninger, som dog kan tilkøbes. Beregningsforudsætninger:

Læs mere

DS/EN DK NA:

DS/EN DK NA: DS/EN 1991-1-3 DK NA:2010-05 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle laster - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af en tidligere udgave. Tidligere udgaver,

Læs mere

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Betonelementer udnyttet til grænsen Kaare K.B. Dahl Agenda Nøgletal og generel opbygning Hovedstatikken for lodret last Stål eller beton? Lidt om beregningerne Stabilitet

Læs mere

KMD Stuhrs Brygge. Bilagsrapport. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet B-sektoren. 6. semester, 2006 Gruppe C115

KMD Stuhrs Brygge. Bilagsrapport. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet B-sektoren. 6. semester, 2006 Gruppe C115 KMD Stuhrs Brygge Bilagsrapport Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet B-sektoren 6. seester, 006 Gruppe C115 1 Indhold 1 Indhold 1 INDHOLD... PROJEKTERINGSGRUNDLAG... 9.1 DIMENSIONERINGSFORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Kældervægge i bloksten

Kældervægge i bloksten Kældervægge i bloksten Fundament - kælder Stribefundamenter under kældervægge udføres som en fundamentsklods af beton støbt på stedet. Klodsen bør have mindst samme bredde som væggen og være symmetrisk

Læs mere

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC DOKUMENTATION Side 1

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC DOKUMENTATION Side 1 DOKUMENTATION Side 1 Modulet Kombinationsvægge Indledning Modulet arbejder på et vægfelt uden åbninger, og modulets opgave er At fordele vandret last samt topmomenter mellem bagvæg og formur At bestemme

Læs mere

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 2015-03-09 2002051 EUDP. Efterisolering af murede huse pdc/aek/sol ver 5 BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 1. Indledning Teknologisk Institut, Murværk har i forbindelse med EUDP-projektet Efterisolering af murede

Læs mere

Notat vedr. Indlejret energi

Notat vedr. Indlejret energi Notat vedr. Indlejret energi......... 17.059 - Dansk Beton den 25. oktober 2017 Indledende bemærkninger er blevet bestilt af Dansk Beton til at lave en sammenligning af CO2 udledningen for råhuset til

Læs mere

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP,

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP, Schöck Isokorb type, P, +, P+P, Schöck Isokorb type 10 Armeret armeret Indhold Side Eksempler på elementplacering/tværsnit 60 Produktbeskrivelse/bæreevnetabeller og tværsnit type 61 Planvisninger type

Læs mere

NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST

NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST pdc/sol NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning I dette notat

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald Sag nr: 17.01.011 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 13/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

LÆNGE LEVE KALKMØRTLEN

LÆNGE LEVE KALKMØRTLEN Tekst og illustrationer: Tekst og illustrationer: Lars Zenke Hansen, Civilingeniør Ph.d., ALECTIA A/S 3 LÆNGE LEVE KALKMØRTLEN I årets to første udgaver af Tegl beskrives luftkalkmørtlers mange gode udførelses-

Læs mere

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP,

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP, Schöck Isokorb type, P, +, P+P, Schöck Isokorb type Indhold Side Eksempler på elementplacering/tværsnit 60 Produktbeskrivelse/bæreevnetabeller og tværsnit type 61 Planvisninger type 62-63 Beregningseksempel

Læs mere

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002 Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet 1. udgave, 2002 Titel Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2002 Forfattere Mogens Buhelt og Jørgen Munch-Andersen

Læs mere

ILLUVIK/det gode hus til familie og venner

ILLUVIK/det gode hus til familie og venner ILLUVIK/det gode hus til familie og venner 2 x modul med 2 2 værelseslejlighed = 4 lejligheder 1 x modul med 2 x 2 værelseslejlighed 2 x modul med 3 værelseslejlighed =4 lejligheder 1 x modul med 2 x 2

Læs mere

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL FORUDSÆTNINGER Dette eksempel er tilrettet fra et kursus afholdt i 2014: Fra arkitekten fås: Plantegning, opstalt, snit (og detaljer). Tegninger fra HusCompagniet anvendes

Læs mere

Montage af Ytong Dækelementer

Montage af Ytong Dækelementer Montage af Ytong Dækelementer Generelt Aflæsning af elementer Ytong Dækelementer leveres med lastbil uden kran. Bygherren skal sikre gode tilkørselsforhold på fast vej. Elementerne leveres på paller, der

Læs mere

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong kældervægge af ytong - projektering og udførelse I dette hæfte beskrives vigtige parametre for projektering af kældervægge med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en sammenskrivning af EN 1993-1-1 DK NA:2007 og

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade KONSTRUKTIONER Bærende konstruktioner Byggeblad om dimensionering af træåse som gerberdragere Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-18 Udgivet Januar 1989 Revideret 19.08.2015 Side

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

Danske normregler for snelast fra 1916 til 2010

Danske normregler for snelast fra 1916 til 2010 Danske normregler for snelast fra 1916 til 2010 Foreløbig udgave Danske normregler for snelast fra 1916 til 2010 Indhold Indledning...2 Normudvikling...3 Før 1988...3 1988-2009...3 Fra 2009...4 Typiske

Læs mere