SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2012

2 Indhold 1. Indledning Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Mål og strategi for den borgerrettede indsats Arbejdskraftreserven Unge på offentlig forsørgelse Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Personer på permanente forsørgelsesordninger Mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats Tillæg 1: Samlet oversigt over målene i Beskæftigelsesplan Tillæg 2: Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede initiativer

3 1. Indledning Beskæftigelsesplan 2012 er Solrød Kommunes plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Beskæftigelsesplanen sikrer sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer og de politiske mål og prioriteringer i indsatsen. Beskæftigelsesplanen indeholder en beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer. Den indeholder beskæftigelsesministerens og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjællands mål for beskæftigelsesindsatsen samt en lokal strategi for henholdsvis den borgerrettede og den virksomhedsrettede indsats. Jobcenter Solrød arbejder målrettet på at levere en kompetent og relevant service til både borgere og virksomheder. Det er Jobcenterets ambition at være en kompetent rekrutteringspartner for virksomheder i Solrød Kommune og omegn. Derudover er det Jobcenterets ambition at være et dynamisk springbræt for de borgere, som ikke selv kan finde ordinært arbejde. Jobcenteret varetager beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til forsikrede ledige, kontant- og starthjælpsmodtagere, modtagere af introduktions- og ledighedsydelse, revalidender, borgere i fleks- og skånejob, sygedagpengemodtagere samt beskæftigelsesrettede opgaver i forbindelse med integration af flygtninge og indvandrere. Tilsvarende varetager Jobcenteret alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, herunder rådgivning og vejledning, etablering af løntilskudsjob, virksomhedspraktik, voksenlærlingeaftaler, fleksjob og skånejob samt arbejdsfastholdelse og støtte til rekruttering af arbejdskraft. Det overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Solrød er fortsat at øge arbejdsudbuddet og begrænse andelen af borgere på offentlig forsørgelse. Beskæftigelsesindsatsen fokuserer på at få personer på offentlig forsørgelse hurtigst muligt i job og unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse hurtigst muligt i ordinær uddannelse. Det beskæftigelsespolitiske udgangspunkt for Jobcenter Solrød er: - Fokus på ordinær beskæftigelse og uddannelse for kommunens borgere - Fokus på en aktiv og virksomhedsvendt linje i beskæftigelsesindsatsen for alle målgrupper - Fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft - Fokus på at få langtidsledige i job - Fokus på at få unge i job eller uddannelse - Fokus på at få sygemeldte tilbage i job - Fokus på det rummelige arbejdsmarked 2

4 Jobcenteret vil i 2012 ikke have et eksplicit mål for sygedagpengeområdet. Sygedagpengeområdet indgår implicit i de af ministerens mål, som omhandler personer på offentlig forsørgelse generelt. Sygedagpengeområdet er dog fortsat et fokusområdet for Jobcenter Solrød. Anden aktør vil i 2012 alene blive benyttet til borgere med længerevarende uddannelser. Solrød Kommune har tværgående aftaler i kommunesamarbejdet København Syd om brugen af anden aktør. 3

5 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2012 Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år et begrænset antal beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for alle jobcentre. Beskæftigelsesministeren har for 2012 udmeldt fire beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har uddybet disse fire målsætninger med regionale resultatkrav. Indsatsområde: Ledige skal hurtigt tilbage i job Langtidsledigheden skal bekæmpes. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Regionalt resultatkrav: Antallet af personer i arbejdskraftreserven begrænses til et fald på 11,4 % fra december 2010 til december Indsatsområde: Unge skal i uddannelse eller job. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Regionalt resultatkrav: Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses til et fald på 7,0 % fra december 2010 til december

6 Indsatsområde: Flere indvandrere og efterkommere skal i job. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Regionalt resultatkrav: Antallet af ikke-vestlige nydanskere på offentlig forsørgelse begrænses til et fald på 4,8 % fra december 2010 til december Indsatsområde: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse. Mål: Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. Regionalt resultatkrav: Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til et fald på 20,0 % fra december 2010 til december Beskæftigelsesministerens mål ligger til grund for Solrød Kommunes tilrettelæggelse af beskæftigelsesindsatsen for

7 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012 Beskæftigelsesplan 2012 tager afsæt i ministerens mål, den generelle udvikling på arbejdsmarkedet, Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjællands tekniske fremskrivninger inden for ministermålene samt Solrød Kommunes Resultatrevision Resultatrevision 2010 viste i lighed med i Danmark generelt en stigning i arbejdskraftreserven (ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse) og i ungeledigheden i Solrød Kommune i 2010, mens antallet af sygedagpengeforløb i kommunen faldt i forhold til året før var en meget usikker periode på arbejdsmarkedet, hvilket gjorde det vanskeligt at planlægge indsatsen. Alligevel lå Jobcenter Solrøds resultater i størstedelen af 2010 helt i top blandt de 44 jobcentre i Østdanmark. Efter en periode fra 2003 med et konstant fald i antallet af personer på offentlig forsørgelse har den økonomiske krise siden efteråret 2008 medført, at en stigende andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder modtager offentlig forsørgelse. Offentlig forsørgelse omfatter midlertidige ydelser som a-dagpenge, kontant- og starthjælp, sygedagpenge og revalidering såvel som de permanente ydelser i form af førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse. Stigningen i andelen af befolkningen på offentlig forsørgelse skyldes især en stigning i antallet af a-dagpengemodtagere og jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere (matchgruppe 1). Det er således primært de konjunkturafhængige grupper, der er påvirket af krisen. Det betyder dog samtidig, at der kan forventes et fald i først og fremmest antallet af personer på a-dagpenge samt jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere, når konjunkturerne vender. Den stigende andel af personer på offentlig forsørgelse har i 2009 og 2010 været en væsentlig udfordring i beskæftigelsesindsatsen. I 2011 spores en begyndende optimisme blandt virksomhederne, og afmatningen på arbejdsmarkedet med stigende ledighed forventes at flade ud i løbet af Det er dog vanskeligt at forudse, hvornår konjunkturerne for alvor vender, og der er mange modsatrettede tendenser på arbejdsmarkedet, hvilket udgør en usikkerhedsfaktor i fastsættelsen af de konkrete mål for Solrød Kommunes forventninger til udviklingen inden for ministermålene er umiddelbart mere modererede end de prognoser, som ligger til grund for Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjællands tekniske fremskrivninger. De aktuelle udfordringer som følge af den store andel af personer på offentlig forsørgelse ændrer ikke ved, at den væsentligste langsigtede udfordring er at sikre et øget arbejdsudbud. Det skyldes hovedsagelig den demografiske udvikling med store årgange, der går på pension, og som afløses af mindre årgange. Dette gør det svært 6

8 at sikre en arbejdsstyrke af tilstrækkelig størrelse. Samtidig er det vigtigt, at arbejdsstyrken har de kvalifikationer, som virksomhederne eftersørger. Beskæftigelsesindsatsen skal derfor fortsat fokusere på at få personer på midlertidig overførselsindkomst hurtigst muligt i job og unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse i ordinær uddannelse. Herudover skal tilgangen til permanente forsørgelsesordninger begrænses mest muligt. For at opnå disse mål skal den aktive linje i beskæftigelsesindsatsen fastholdes. Ledige skal fortsat tilskyndes til at søge de job, der er på arbejdsmarkedet, og unge skal tilskyndes til at påbegynde og gennemføre en ordinær uddannelse, så fremtidens arbejdsstyrke bedre kan imødekomme virksomhedernes kompetencekrav. Den aktive indsats skal rettes mod områder med gode beskæftigelsesmuligheder, herunder områder med stor jobomsætning. Samtidig skal indsatsen favne både de nyledige og personer med længerevarende ledighed, således at tilgangen til arbejdskraftreserven (antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse) kan begrænses, og antallet af langtidsledige reduceres. Her spiller især den virksomhedsrettede indsats en stor rolle som et effektivt redskab. Solrød Kommune har i 2012 to særligt store udfordringer: Ungeledigheden og langtidsledigheden. Særligt disse to områder vil have fast fokus i Jobcenter Solrød i årene frem. 7

9 4. Mål og strategi for den borgerrettede indsats Det er Jobcenterets opgave at hjælpe borgerne tilbage på det ordinære arbejdsmarked eller i ordinær uddannelse ved hjælp af information og vejledning, formidling af arbejde og uddannelse, iværksættelse af aktive tilbud, udarbejdelse af jobplaner og individuelle planer samt opfølgning på disse. Det er Jobcenterets strategi, at alle, der henvender sig i Jobcenteret, mødes med en indsats, der har fokus på ordinær beskæftigelse og uddannelse Arbejdskraftreserven Ministerens mål for arbejdskraftreserven omfatter a-dagpengemodtagere og jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse. Et stort fokus på arbejdskraftreserven er nødvendigt for at forebygge langtidsledighed og dermed på sigt permanent udstødelse fra arbejdsmarkedet. I den økonomiske lavkonjunktur, som har præget Danmark siden sensommeren 2008, er arbejdskraftreserven steget markant mere for a-dagpengemodtagerne end for kontant- og starthjælpsmodtagerne. Jobcenter Solrød vil derfor i 2012 fortsat have et særligt fokus på at reducere arbejdskraftreserven for a-dagpengemodtagerne. Mål: Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal reduceres til max. 299 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til et fald på 14,5 % fra december 2010 til december På baggrund af de modstridende tendenser i ledighedsudviklingen ser Jobcenter Solrød det som et ambitiøst mål at reducere arbejdskraftreserven med 14,5 %. Jobcenterets strategi på området består af følgende initiativer (for indsatsen målrettet mod unge under 30 år, se afsnit 4.2): Tidlig kontakt for at begrænse tilgangen til arbejdskraftreserven Jobcenter Solrød er meget opmærksom på vigtigheden i, at nyledige hurtigt skal tilbage i job, således at de undgår at blive en del af arbejdskraftreserven. Jobcenteret vil gennemføre et intensivt kontaktforløb for alle a- dagpengemodtagere i første del af deres ledighedsperiode. Nyledige a- dagpengemodtagere vil blive indkaldt til et informationsmøde hurtigst muligt i starten af ledighedsforløbet. Dernæst vil de nyledige a-dagpengemodtagere blive indkaldt til hyppige kontaktsamtaler minimum en gang om måneden i første del af deres ledighedsperiode. Hertil kommer, at Jobcenteret vil 8

10 straksaktivere udvalgte grupper af kontant- og starthjælpsmodtagere. Straksaktiveringen vil bl.a. foregå på Solrød Kommunes eget 8 ugers afklarings- og jobsøgningskursus Ny stil nyt job, som kombinerer afklaring og jobsøgning med virksomhedspraktik og løntilskud på private og offentlige arbejdspladser. Fokus på dimittenders tilknytning til arbejdsmarkedet Jobcenteret vil have særligt fokus på at styrke dimittenders tilknytning til arbejdsmarkedet, f.eks. gennem hjælp til jobsøgning og gennem en virksomhedsrettet indsats. Særligt fokus på langtidsledige Jobcenter Solrød har særligt fokus på udviklingen i langtidsledigheden, herunder særligt fokus på de borgere, der er i risiko for at miste dagpengeretten. Jobcenteret vil tage udgangspunkt i den enkelte langtidslediges behov og ud fra disse lave en individuel indsats, idet gruppen af langtidsledige er uhomogen. Nogle langtidsledige vil have behov for kortere opkvalificering (f.eks. på grund af forældet uddannelse), andre vil have behov for længere opkvalificering (f.eks. på grund af manglende uddannelse), mens andre igen vil have behov for en længerevarende, virksomhedsvendt aktivering. Synliggørelse af ledige job I en tid med høj ledighed er det særligt vigtigt at synliggøre ledige job. Jobcenteret vil fortsat integrere disse ledige job i arbejdet med de ledige borgere. Jobcenteret vil fortsat synliggøre aktuelle jobopslag samt informere om disse opslag ved dets informationsmøder og kontaktsamtaler med de ledige. Jobcenteret vil fastholde sit fokus på at vurdere de lediges jobsøgning og inspirere til fortsat jobsøgning. Fokus på virksomhedsrettet indsats målrettet mod ordinære job på arbejdsmarkedet Den virksomhedsrettede indsats har fortsat højeste prioritet i Jobcenter Solrøds aktiveringsindsats. Denne aktivering sker i form af virksomhedspraktik og løntilskud og er målrettet mod ordinære job efter endt aktivering. Aktiveringen sker enten gennem Jobcenterets partnerskabsaftaler med private virksomheder eller gennem andre private eller offentlige virksomheder (se kapitel 5). Fokus på opkvalificering af de ledige i relation til det ordinære arbejdsmarked 9

11 Jobcenter Solrød har stort fokus på nødvendigheden i at opkvalificere de ledige til områder med gode beskæftigelsesmuligheder, herunder områder med stor jobomsætning. Jobcenteret tilstræber, at virksomhedsrettet indsats indgår i alle vejledningsog opkvalificeringsforløb, således at tilknytningen til arbejdsmarkedet fastholdes i alle forløb. Også i Solrød Kommunes egne beskæftigelsesprojekter vil virksomhedsvendt aktivering indgå i alle forløb. Fortsat dialog med kommunens afdelinger og institutioner om kommunens egen rolle i beskæftigelsesindsatsen Jobcenteret vil fortsat være i regelmæssig dialog med kommunens afdelinger og institutioner for at integrere disse i den samlede beskæftigelsesindsats. Formålet er at øge antallet af virksomhedspraktik- og løntilskudspladser i kommunens afdelinger og institutioner Unge på offentlig forsørgelse Ministerens mål for unge på offentlig forsørgelse omfatter alle ydelsesgrupper, dvs. modtagere af a-dagpenge, kontant- og starthjælp, introduktionsydelse, ledighedsydelse, sygedagpenge, førtidspensionister, personer i revalidering og personer i fleksjob. Unge under 30 år har været særligt hårdt ramt af krisen. Den gunstige udvikling for unge på arbejdsmarkedet før krisen indtrådte, er nu næsten helt opslugt af en tilsvarende stigning. Unge a-dagpenge- og kontant- og starthjælpsmodtagere udgør to store grupper af det samlede antal unge på offentlig forsørgelse, og derfor har Jobcenter Solrød særligt fokus på disse to målgrupper. Ligesom for arbejdskraftreserven gælder det, at især ledigheden blandt unge a-dagpengemodtagere er steget markant. Unge uden uddannelse er blevet hårdere ramt af den stigende ledighed end unge med uddannelse. Unge mænd tager i langt mindre grad end de unge kvinder en uddannelse, og således har de unge mænd generelt et uddannelsesefterslæb, som har resulteret i en større stigning i ledigheden blandt unge mænd end blandt unge kvinder. Med en uddannelse styrker de unge således deres muligheder på arbejdsmarkedet, da virksomhederne i stigende grad efterspørger uddannet arbejdskraft. Uddannelse er forudsætningen for en varig og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed til selvforsørgelse. 10

12 Mål: Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse skal reduceres til max. 188 fuldtidspersoner (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til et fald på 10,9 % fra december 2010 til december På baggrund af de senere års stigning i ungeledigheden anser Jobcenter Solrød en reduktion i ungeledigheden på 10,9 % for et meget ambitiøst mål. Jobcenter Solrøds overordnede strategi på ungeområdet er: - Unge, der er uddannelsesparate, men som ikke har en uddannelse, skal hjælpes i gang med og igennem en uddannelse - Unge, der ikke er uddannelsesparate, skal bringes tættere på arbejdsmarkedet og/eller en uddannelse gennem en hurtig virksomhedsrettet indsats kombineret med afklaring og supplerende undervisning - Unge, der har en uddannelse, skal i job hurtigst muligt Jobcenterets indsats på dette område består af følgende initiativer: Strakstilbud til unge ledige mellem 18 og 19 år Jobcenteret ønsker at straksaktivere unge årige for at bringe de unge hurtigst muligt tættere på uddannelse eller job. Straksaktiveringen skal som udgangspunkt bestå af uddannelsespålæg, afklaring af uddannelsesparathed, virksomhedspraktik (se kapitel 5) eller jobsøgning. Tidlig indsats for unge ledige mellem 19 og 29 år Jobcenteret vil yde en tidlig og målrettet indsats først i ledighedsforløbet, herunder afholde det første informationsmøde for unge a-dagpengemodtagere hurtigst muligt i starten af ledighedsforløbet (se også afsnit 4.1.). Den tidlige indsats vil have fokus på screening af alle unge ledige med henblik på deres uddannelsesparathed, beskæftigelsesmuligheder og almene kompetencer. Fokus på ordinær uddannelse til uddannelsesparate unge ledige Jobcenteret vil hurtigst muligt efter første henvendelse i Jobcenteret i henhold til lovgivningen give unge ledige under 25 år uden forsørgerpligt og uden kompetencegivende uddannelse et uddannelsespålæg, når Jobcenteret vurderer, at den unge kan gennemføre en ordinær uddannelse. Jobcenteret vil derudover motivere de unge ledige årige til at påbegynde og gennemføre en ordinær uddannelse. Her vil Jobcenteret lægge vægt på at orientere de unge ledige om voksenlærlingeordningen for ledige over 25 år. 11

13 Jobcenteret vil opfordre alle uddannelsesegnede unge til at tage en uddannelse inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder og områder med stor jobomsætning, således at de unges mulighed for at opnå en varig tilknytning til arbejdsmarkedet øges. Afklaring af måske-uddannelsesparate unge ledige Jobcenter Solrød har i samarbejde med de øvrige jobcentre i kommunesamarbejdet København Syd (Greve, Køge og Stevns) og Ungdommens UddannelsesVejledning (UUV) udviklet et afklaringsforløb for unge måske-uddannelsesparate. Dette afklaringsforløb benyttes i de tilfælde, hvor Jobcenteret er i tvivl om en ung ledigs udannelsesparathed. Derudover vil Jobcenteret undersøge, om der er behov for yderligere afklaringsforløb. Styrkelse af svage unges basale skolekundskaber Jobcenteret vil sætte fokus på en styrkelse af svage unges basale skolekundskaber, således at de unge på sigt kan påbegynde og gennemføre en kompetencegivende uddannelse. Her vil Jobcenteret især gøre brug af opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser. Virksomhedsrettet indsats over for ikke-uddannelsesparate unge ledige mellem 18 og 29 år Virksomhedsvendt aktivering forøger de unges chancer for at opnå en varig tilknytning til arbejdsmarkedet på trods af, at de ikke har en uddannelse. Dermed kan de undgå at ende på permanent offentlig forsørgelse. Jobcenteret vil have fokus på at sende ikke-uddannelsesparate unge i længerevarende, virksomhedsvendt aktivering målrettet mod ordinære job på arbejdsmarkedet inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Den virksomhedsrettede indsats kan ske gennem Jobcenterets samarbejde med udvalgte virksomheder gennem indgåede partnerskabsaftaler, virksomhedscentre eller gennem øvrige private og offentlige virksomheder (se kapitel 5). Øget brug af mentorer Jobcenter Solrød ønsker at styrke brugen af mentorer. Tilknytningen af en mentor skal ske i de tilfælde, hvor en ung har brug for støtte til overgangen fra ledighed til uddannelse og/eller til gennemførelsen af en uddannelse. Det vil her være mentorens hovedopgave at sikre, at den unge gennemfører sin uddannelse. For ikke-uddannelsesparate unge vil brugen af mentorer være målrettet mod den unges gennemførelse af en virksomhedsaktivering, herunder hjælp til at 12

14 indgå på en arbejdsplads og i dennes sociale spilleregler, hjælp til at møde til tiden og lignende. Jobcenter Solrød har modtaget en bevilling fra Den Nationale Ungeenhed til udvikling af mentornetværk på tværs af mentorfunktioner. Denne udvikling påbegyndes i 2011 og fortsætter i Fortsat dialog med kommunens afdelinger og institutioner om kommunens egen rolle i beskæftigelsesindsatsen Jobcenteret vil fortsætte den regelmæssige dialog med kommunens afdelinger og institutioner for at integrere disse i den samlede beskæftigelsesindsats (se afsnit 4.1.). Understøttelse af unge med en kompetencegivende uddannelse For unge ledige med en kompetencegivende uddannelse er målet hurtigst muligt at få dem i job, så de undgår at få forældede kvalifikationer gennem lang tids ledighed. Den virksomhedsrettede indsats over for de unge med en kompetencegivende uddannelse skal hovedsagelig ske i form af løntilskud og virksomhedspraktik (se kapitel 5). Fokus på sygedagpengemodtagere under 30 år Tilgangen til de permanente forsørgelsesordninger (fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension, se afsnit 4.4.) kommer især fra gruppen af sygedagpengemodtagere. For at undgå, at unge sygedagpengemodtagere under 30 år ender på disse permanente forsørgelsesordninger, har Jobcenteret generelt stort fokus på at bevare de unges tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette sker gennem målrettet arbejdsprøvning, revalidering og delvise raskmeldinger. Tværfagligt samarbejde om de årige En del unge, der søger kontanthjælp første gang, har gået passive i en årrække, inden de fylder 18 år. Disse unge har typisk allerede en række problemer såsom sociale dysfunktioner, psykiske problemer, misbrug, kriminel adfærd og lignende, som gør det vanskeligt for dem at vende tilbage til uddannelsessystemet eller komme ud på arbejdsmarkedet. Jobcenteret har i 2010 i samarbejde med Ungdomsskolen i Solrød, Ungdommens UddannelsesVejledning (UUV), Børn og Unge Rådgivningen (BUR), Solrød Produktionsskole, 10. klasse skolen i Solrød og Solrød Gymnasium gennemført en kortlægning af, hvor i uddannelsessystemet der er huller, som de unge kan falde ned i og dermed blive tabt af uddannelsessystemet. 13

15 Derudover har Jobcenteret indgået et formelt samarbejde med disse institutioner om at yde en intensiv og aktiv indsats over for de årige, som dropper ud af uddannelsessystemet. En del af dette samarbejde er den såkaldte Ungebase, som skal gribe ind over for disse unge og igangsætte en række foranstaltninger såsom f.eks. udarbejdelse af individuelt tilrettelagte kombinationer af skole- og praktikforløb, tildeling af en mentor og lignende. Dette samarbejde igangsættes i 2011 og videreføres i Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Ministerens mål for ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere på offentlig forsørgelse omfatter alle ydelsesgrupper, dvs. modtagere af a-dagpenge, kontant- og starthjælp, introduktionsydelse, ledighedsydelse, sygedagpenge, førtidspensionister, personer i revalidering og personer i fleksjob. Borgere med ikke-vestlig baggrund udgør et vigtigt arbejdskraftpotentiale. Borgere med ikke-vestlig baggrund har klaret sig relativt godt på arbejdsmarkedet de senere år, og de har således haft lavere ledighedsstigninger end borgere med dansk oprindelse. Jobcenter Solrød har således relativt få borgere med ikke-vestlig baggrund i forhold til hele Østdanmark. Jobcenter Solrød skelner på den ene side ikke mellem borgere med dansk oprindelse og borgere med anden oprindelse og fokuserer derfor så vidt muligt på fuld integration af alle ledige. På den anden side tager Jobcenteret individuelle hensyn og vurderer, om der er brug for særlige tilbud til borgere med anden oprindelse. Her er der især tale om sprogundervisning. Mål: Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal reduceres til max. 132 fuldtidspersoner (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til et fald på 6,2 % fra december 2010 til december Solrød Kommune vil i de kommende år modtage en større andel flygtninge end de senere år. I den betragtning er målet om et fald på 6,2 % fra december 2010 til december 2012 ambitiøst. Jobcenter Solrød skelner som nævnt generelt ikke mellem borgere med dansk oprindelse og borgere med anden oprindelse. Jobcenteret har således samme strategi over for borgere med ikke-vestlig baggrund som over for borgere med dansk baggrund (for indsatsen målrettet mod unge ikke-vestlige indvandrere under 30 år, se afsnit 4.2.). Nedenfor beskrives de indsatsområder, som adskiller sig fra arbejdskraftreserven og ungemålet: 14

16 Sprogundervisning til borgere med ikke-vestlig baggrund, som ikke kan dansk Jobcenteret prioriterer at sikre, at borgere med et andet modersmål end dansk får styrket deres danskkundskaber. Det at kunne dansk øger muligheden for at få en varig tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Fokuseret indsats over for ikke-jobklare ledige Jobcenteret laver en fokuseret indsats over for alle ikke-jobklare ledige, herunder ikke-jobklare ledige med ikke-vestlig baggrund. Jobcenterets indsats har det formål at bringe de ledige tættere på arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, således at de ledige undgår at ende på permanent offentlig forsørgelse. Indsatsen foregår i to trin: Først afklares den ledige med henblik på at synliggøre den lediges arbejdsmarkedspotentiale samt almene kompetencer. Dernæst søger Jobcenteret at sende den ledige i længerevarende, virksomhedsvendt aktivering målrettet mod ordinære job på arbejdsmarkedet inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Aktiveringen kan ske gennem Jobcenterets samarbejde med udvalgte virksomheder gennem partnerskabsaftaler og virksomhedscentre eller gennem øvrige private og offentlige virksomheder (se kapitel 5). Det er Jobcenterets mål, at alle afklaringsforløb indeholder et virksomhedsvendt forløb. Øget brug af mentorer Jobcenter Solrød ønsker at styrke brugen af mentorer (se også afsnit 4.2.). Dette gælder også over for borgere med ikke-vestlig baggrund. Det vil være mentorens hovedopgave at sikre, at den ledige får en styrket tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet Personer på permanente forsørgelsesordninger Ministerens mål for personer på permanente offentlige forsørgelsesordninger omfatter personer i fleksjob, på ledighedsydelse og på førtidspension. Tilgangen af personer til permanente offentlige forsørgelsesordninger kommer fra alle ikke-jobklare ydelsesgrupper. Jobcenter Solrød er tilbageholdende med at bevilge både fleksjob/ledighedsydelse og førtidspension, og således er andelen af personer i alle tre målgrupper i forhold til arbejdsstyrken lavere i Solrød Kommune end i Østdanmark. Jobcenteret sikrer, at alle kriterier er opfyldt, og at alle muligheder er udtømte, før en varig ydelse tilkendes. Jobcenteret vil fortsætte denne praksis og sikre, at alle sager er gennemlyste. 15

17 Da Jobcenteret er tilbageholdende med at bevilge fleksjob/ledighedsydelse, forventer Jobcenteret ikke at kunne reducere antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger. Mål: Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til max. 47 personer i december 2012, svarende til samme antal som i december Jobcenteret har ét overordnet fokus i forbindelse med de permanente forsørgelsesordninger: - Alle, der er i stand til at have en tilknytning til arbejdsmarkedet, skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet. Jobcenter Solrød prioriterer en særlig og forebyggende indsats for, at borgerne bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet og dermed undgår at overgå til permanent offentlig forsørgelse. Jobcenterets strategi på området består af følgende initiativer (for indsatsen målrettet mod unge under 30 år, se afsnit 4.2.): Fortsat fokus på en aktiv indsats over for ikke-jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere Jobcenter Solrøds indsats har altid det mål at bringe borgerne tættere på arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, således at borgerne undgår at komme på permanent offentlig forsørgelse. Indsatsen foregår i to trin (se også afsnit 4.3.): Først afklares borgeren hurtigst muligt med henblik på at synliggøre borgerens arbejdsmarkedspotentiale samt almene kompetencer. Her fokuserer Jobcenteret målrettet på borgerens muligheder frem for begrænsninger. Dernæst søger Jobcenteret at sende den ledige i længerevarende, virksomhedsvendt aktivering målrettet mod ordinære job på arbejdsmarkedet inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder (se kapitel 5). Øget brug af virksomhedsvendt aktivering over for indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere samt for sygedagpengemodtagere Det er Jobcenterets mål, at alle opkvalificerings- og afklaringsforløb indeholder et virksomhedsvendt forløb. Derfor er det Jobcenteret mål at øge sin brug af virksomhedsvendt aktivering over for de svage målgrupper i

18 Fortsat fokus på parallelindsats Jobcenter Solrød har tradition for at yde parallelindsats over for borgere med sammensatte problemstillinger. Sådanne parallelindsatser vil Jobcenteret også yde fremover. Fortsat fokuseret indsats over for sygedagpengemodtagere Jobcenterets indsats over for sygedagpengemodtagerne er særlig vigtig i forbindelse med begrænsningen af antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger. Her er især delvise raskmeldinger, målrettet arbejdsprøvning og brug af revalideringsordningen samt samarbejdet med de praktiserende læger fokusområder for Jobcenter Solrød. Øget brug af mentorer Jobcenter Solrød ønsker at styrke brugen af mentorer (se også afsnit 4.2.). Mentorens hovedopgave er at sikre, at den ledige får en styrket tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Fortsat målrettet arbejdsprøvning Ved tvivl om behov for skånehensyn i forbindelse med borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet vil Jobcenteret fortsat målrettet anvende arbejdsprøvning som afklaringsmetode. Revalidering Jobcenteret vil fortsat anvende revalidering som middel til, at den enkelte borger kan bevare sin tilknytning til arbejdsmarkedet. Derudover vil Jobcenteret undersøge behovet for at øge brugen af revalideringsordningen, således at flere borgere på denne måde kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Fortsat dialog med kommunens afdelinger og institutioner om kommunens egen rolle i beskæftigelsesindsatsen Jobcenteret vil fortsætte den regelmæssige dialog med kommunens afdelinger og institutioner for at integrere disse i den samlede beskæftigelsesindsats (se afsnit 4.1.). Formålet er ud over virksomhedspraktik- og løntilskudspladser at øge antallet pladser til afklaring. 5. Mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats Jobcenter Solrød lægger vægt på at give virksomhederne en kompetent og professionel rådgivning om rekrutteringsmuligheder og de tilbud og serviceydelser, som Jobcenteret kan tilbyde virksomhederne. Virksomhederne skal let og hurtigt kunne komme i kontakt med Jobcenteret, og Jobcenteret tilpasser sin service til den enkelte virksomheds behov. Derudover har Jobcenteret fokus på orientering om og 17

19 brugen af Jobnet som et hjælpemiddel til at sikre rekruttering af arbejdskraft og til synliggørelse af ledige job. Derudover er virksomhedsindsatsen helt afgørende for opfyldelsen af ovenstående mål for den borgerrettede indsats. Jobcenterets virksomhedsindsats har således to overordnede fokuspunkter i forhold til den borgerrettede indsats: Mål: - Fokus på ordinære job - Fokus på virksomhedsvendt aktivering 140 borgere er i virksomhedsvendt aktivering i december Målet om 140 borgere i virksomhedsvendt aktivering i december 2012 omfatter alle målgrupper. Jobcenterets strategi på området består af følgende initiativer: Styrket fokus på ordinære ansættelser Jobcenterets virksomhedsindsats har ordinære ansættelser som mål. Jobcenteret ønsker at styrke dette fokus på ordinære ansættelser og vil gå i yderligere dialog med virksomhederne omkring dette i forbindelse med etablering af løntilskuds- og virksomhedspraktikpladser. Således vil Jobcenteret indgå i en dialog med virksomhederne omkring effekten af praktik- og løntilskudsforløb. Fortsat synliggørelse af ledige job Jobcenteret vil fortsat synliggøre ledige job, dels ved at have aktuelle jobopslag liggende tilgængeligt (se afsnit 4.1.) og dels ved at finde egnede kandidater til udvalgte job. Fortsat høj prioritering af virksomhedsvendt aktivering Jobcenter Solrød prioriterer virksomhedsvendt aktivering højt, da virksomhedsvendt aktivering øger mulighederne for efterfølgende ordinære ansættelser. Jobcenteret vil især anvende virksomhedsvendt aktivering inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder, herunder områder med stor jobomsætning. Derudover er det Jobcenterets mål, at alle opkvalificerings- og vejledningsforløb indeholder en virksomhedsrettet indsats, således at relationen til arbejdsmarkedet fastholdes i alle forløb. Også i Solrød Kommunes egne beskæftigelsesprojekter vil virksomhedsvendt aktivering indgå i alle forløb. 18

20 Øget dialog med virksomhederne Jobcenteret har fokus på tæt og løbende kontakt til virksomhederne i kommunen og omegnen med henblik på at afdække nye jobåbninger og med henblik på at fremskaffe det nødvendige antal løntilskuds- og virksomhedspraktikpladser til den borgerrettede indsats. Hertil kommer, at Jobcenteret i højere grad vil indgå i en dialog med virksomhederne omkring fremtidigt behov for arbejdskraft, herunder virksomhedernes behov for opkvalificering af ledige med henblik på efterfølgende ansættelse. Videreudvikling af virksomhedsnetværk Jobcenteret har fokus på tæt og løbende kontakt med virksomhederne i kommunen og omegnen. Jobcenteret har en opsøgende indsats over for virksomhederne både over for nye virksomheder og over for virksomheder, som Jobcenteret allerede samarbejder med. Jobcenteret vil videreudvikle sine virksomhedsnetværk ved både at inddrage nye virksomheder i netværket og styrke den gode kontakt til de virksomheder, som Jobcenteret i forvejen samarbejder med. Assistance til virksomheder ved rekruttering Jobcenter Solrød vil styrke den lokale synlighed, herunder fokusere yderligere på synliggørelsen af Jobcenterets samlede palet af tilbud og serviceydelser til virksomhederne. Derudover vil Jobcenteret fortsat rådgive virksomhederne omkring situationen på arbejdsmarkedet, herunder mulighederne inden for voksenlærlingeordningen. Hertil kommer, at Jobcenteret fortsat vil rådgive virksomhederne i forbindelse med brugen af Jobnet. Tæt København Syd-samarbejde omkring virksomhedsindsatsen Jobcenter Solrød vil indgå i et tæt samarbejde med de øvrige jobcentre i kommunesamarbejdet København Syd (Greve, Køge og Stevns) omkring virksomhedssamarbejdet. Dette skal ske for at øge servicen over for virksomhederne, sikre rekruttering af egnet arbejdskraft og samtidig sikre en bedre udnyttelse af virksomhedspraktik- og løntilskudspladser. 19

21 Tillæg 1: Samlet oversigt over målene i Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Solrød har for 2012 følgende mål: 1. Borgerrettet indsats A. Arbejdskraftreserve Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til max. 299 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til et fald på 14,5 % fra december 2010 til december B. Unge på offentlig forsørgelse Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse skal begrænses til max. 188 fuldtidspersoner (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til et fald på 10,9 % fra december 2010 til december C. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til max. 132 fuldtidspersoner (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til et fald på 6,2 % fra december 2010 til december D. Personer på permanente forsørgelsesordninger Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til max. 47 personer i december 2012, svarende til samme antal som i december Virksomhedsrettet indsats 140 borgere er i virksomhedsvendt aktivering i december

22 Tillæg 2: Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede initiativer Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede initiativer i 2012 Staten udmelder hvert år et øremærket beløb til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Solrød Kommune. Beløbet for 2012 er endnu ikke udmeldt, men er kr. for Midlerne skal anvendes til: 1. efter lokale forhold at udvikle og underbygge virksomhedernes medvirken i virksomhedsrettede tilbud, 2. efter lokale forhold at udvikle nye tilbud og nye jobtyper til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, eller som i øvrigt har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, 3. opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere som led i aktiviteter eller initiativer, 4. evaluering og formidling som led i aktiviteter eller initiativer. I forhold til den årlige bevilling til de lokale beskæftigelsesråd har ministeren udmeldt følgende indsatsområder for 2012: At de lokale beskæftigelsesråd understøtter indsatser over for de udsatte grupper på arbejdsmarkedet, hvor den hidtidige indsats ikke har været tilstrækkelig til at fastholde eller finde veje til beskæftigelse, herunder at de lokale beskæftigelsesråd understøtter en forstærket indsats over for de udsatte unge, som har svært ved at finde job og starte i uddannelse. Danmark har siden sensommeren 2008 været præget af en generel økonomisk afmatning. Udviklingen på beskæftigelsesområdet er kendetegnet ved især to faktorer: stigende ledighed på kort sigt og risiko for mangel på arbejdskraft på lang sigt. LBR vil i 2012 have fokus på at understøtte Solrød Kommunes beskæftigelsesplan og vil i den forbindelse have særlig opmærksomhed på følgende områder: Unge på offentlig forsørgelse Unge under 30 år har været særligt hårdt ramt af krisen. Unge uden uddannelse er blevet hårdere ramt af den stigende ledighed end unge med uddannelse. Med en uddannelse styrker de unge deres muligheder på arbejdsmarkedet, da virksomhederne i stigende grad efterspørger uddannet arbejdskraft. Uddannelse er således forudsætningen for en varig og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed til selvforsørgelse. 21

23 Det er et fokusområde for LBR at understøtte initiativer, der bidrager til at begrænse antallet af unge på offentlig forsørgelse mest muligt. Sådanne initiativer er eksempelvis tidlig indsats for unge, fokus på ordinær uddannelse til uddannelsesparate unge ledige, afklaring af måske-uddannelsesparate unge ledige, virksomhedsrettet indsats over for ikke-uddannelsesparate unge ledige, øget brug af mentorer og tværfagligt, forebyggende samarbejde om de årige unge, hvor alle relevante samarbejdspartnere inddrages, det vil sige Ungdommens UddannelsesVejledning, Børn og Unge Rådgivningen, Solrød Ungdomsskole, Solrød Produktionsskole, 10. klasse skolen mm. Arbejdskraftreserven, herunder langtidsledige LBR i Solrød har fokus på at understøtte initiativer, der bidrager til at begrænse arbejdskraftreserven mest muligt, og som har fokus på varig beskæftigelse. Strategier for dette er eksempelvis tidlig kontakt for at begrænse tilgangen til arbejdskraftreserven, fokus på dimittenders tilknytning til arbejdsmarkedet, særligt fokus på langtidsledige og fokus på virksomhedsrettet indsats målrettet mod ordinære job på arbejdsmarkedet. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse LBR i Solrød har ligeledes fokus på at understøtte initiativer, der bidrager til at begrænse antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse mest muligt. Jobcenter Solrød skelner generelt ikke mellem borgere med dansk oprindelse og borgere med anden etnisk oprindelse. Jobcenteret har således som udgangspunkt samme strategi over for borgere med ikke-vestlig baggrund som over for borgere med dansk baggrund. Hertil kommer, at der laves særlige strategier for ikke-vestlige indvandrere, når dette skønnes nødvendigt. Sådanne strategier kan eksempelvis være sprogundervisning til borgere, som ikke kan dansk, og øget brug af mentorer. Personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) Det er et fokusområde for LBR i Solrød at understøtte initiativer, som bidrager til at begrænse tilgangen af personer til permanente offentlige forsørgelsesordninger mest muligt. Sådanne strategier er eksempelvis fortsat fokus på en forebyggende indsats over for ikke-jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere, øget brug af virksomhedsvendt aktivering over for indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere samt sygedagpengemodtagere, øget brug af mentorer og fortsat målrettet arbejdsprøvning. Synlig og offensiv virksomhedsstrategi Den økonomiske afmatning har medført behovet for en synlig og offensiv virksomhedsstrategi. Mulige strategier for en sådan virksomhedsstrategi er styrket 22

24 fokus på ordinære ansættelser, fortsat høj prioritering af virksomhedsvendt aktivering, øget dialog med virksomhederne om fremtidige behov og videreudvikling af virksomhedsnetværk. LBR vil prioritere projekter, som kombinerer ovennævnte områder med ministerens udmelding om indsatsområder for de lokale beskæftigelsesråd. 23

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2011

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2011 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2011... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2011... 6

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 NB. Dette er en kommenteret udgave af høringsversionnen af udkast til beskæftigelsesplan 2014 for Solrød Kommune. Tekst & noter skrevet med rødt

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2013 Indhold 0. Resumé... 2 1. Indledning... 4 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2013... 6 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Målgruppen Ikke en klar definition /

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Side 2 af 43 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Høringsversion

Beskæftigelsesplan 2012 Høringsversion Beskæftigelsesplan 2012 Høringsversion Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1... 3 1.1. Indledning...3 1.2. Særlige lokale mål...4 Kapitel 2... 5 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune

Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune Maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Allerød... 2 2. Udviklingen i jobcenterets målgrupper... 3 3. Ministerens

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold

Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 212 Jobcenter Sorø 1 Lokale udfordringer Langtidsledigheden skal bekæmpes Der har været en kraftigt stigning gennem 29 og ind i 211 Langtidsledige opgøres, som ledige der har modtaget

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 6. udkast 7. oktober 2013 Indledning Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan Jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Planen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2010 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2010... 3 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2010... 4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Center for Job og Uddannelse December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De overordnede rammer... 3 Trin i den nye refusionsmodel... 3 Mål og indsatser overfor borgere og

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

Ministermål nr. 1 2013

Ministermål nr. 1 2013 Ministermål nr. 1 2013 type: Fagområde Flere unge skal have en uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. lavt uddannelsesniveau

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2010

BESKÆFTIGELSESPLAN 2010 BESKÆFTIGELSESPLAN 2010 Beskæftigelsesplan 2010, Jobcenter Frederikssund side 1 FORORD... 4 1: CENTRALT UDMELDTE KRAV TIL DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2010... 6 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland På kanten af arbejdsmarkedet - Konference 2. december 2009 1 Overordnede udfordringer Horsens

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Beskæftigelsesplan. 3. udgave

Beskæftigelsesplan. 3. udgave Beskæftigelsesplan 2012 3. udgave INDLEDNING... 3 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS INDSATSOMRÅDER OG MÅL I 2012... 6 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 7 Den demografiske udvikling lokalt og regionalt...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011 Hvidovre Kommune

Beskæftigelsesplan 2011 Hvidovre Kommune Beskæftigelsesplan 2011 Hvidovre Kommune 1. INDLEDNING OM BESKÆFTIGELSESPLANEN FOR 2011 2 2. KRAV TIL INDHOLDET I BESKÆFTIGELSESPLAN 2011 3 2.1 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2011 4 2.2 DE VIGTIGSTE

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Jobcenter Odder 2011

Beskæftigelsesplan. Jobcenter Odder 2011 Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 1. Ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen 2011 side 3 2. De centrale beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2011 side

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Jobcenter Odder 2012

Beskæftigelsesplan. Jobcenter Odder 2012 Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder 2012 Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 1. Ministerens 4 mål for beskæftigelsesindsatsen 2012 side 3 2. De centrale beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012 side

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Randers Kommune 1 1. Beskæftigelsespolitikken 2016 1.1 Reformer og indsats Målsætningen i den nationale beskæftigelsespolitik er, at der skal være færre på offentlig forsørgelse

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 Jobcenter Brøndby Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 2.1. Økonomi og reformforslag... 4 2.2. Ungeområdet... 5 2.3.

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Vejen ver.final

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Vejen ver.final Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vejen ver.final Jobcenter Vejen Vejen Kommune 2013 Indhold INDHOLD... 2 INDLEDNING... 3 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS INDSATSOMRÅDER OG MÅL FOR 2014... 4 RESULTATMÅL BESKÆFTIGELSESMINISTERENS

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Drift 763,8 758,9 744,1 738,1 737,8 737,6 Arbejdsmarked ramme

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011 Holbæk Kommune

Beskæftigelsesplan 2011 Holbæk Kommune Beskæftigelsesplan 2011 Holbæk Kommune Side 1 af 47 udgave af 12-01-2011 kl. 13:36:14 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Analyse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 2.1 Arbejdskraftreserven

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune 1/7 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Om LBR Side 3 Ministerens fire overordnede mål Side 4 Anvendelse af puljemidler Side

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011 for Jobcenter Assens

Beskæftigelsesplan 2011 for Jobcenter Assens Beskæftigelsesplan 2011 for Jobcenter Assens Udkast 1. juni 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel: 1. Indledning til Beskæftigelsesplan for Jobcenter Assens 2011 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer

Læs mere

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008 Beskæftigelsesrådet i Midtjylland Rådets temakatalog September 2008 Beskæftigelsesregion Midtjylland. Søren Frichs Vej 38K, stuen. 8230 Åbyhøj. Tlf. 7222 3700. Mail: brmidt@ams.dk Rådets temakatalog 1.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Middelfart. Beskæftigelsesplan. Side 1 af 19

Beskæftigelsesplan 2009. Middelfart. Beskæftigelsesplan. Side 1 af 19 Beskæftigelsesplan 2009 Side 1 af 19 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministeriets mål for 2009... 4 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3.1 Status og udfordringer

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009

Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009 Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009 Data opdateret den 12-03-2009 Besparelsespotentiale - Norddjurs Forsørgelsesydelse 1. kvartal 2008-4. kvartal 2008 Potentiel

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Kønnede udfordringer for. beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland

Kønnede udfordringer for. beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland Kønnede udfordringer for beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesregion Specialfunktionen for ligestilling Oktober 2010 1 "Kønnede" udfordringer for beskæftigelsespolitikken i Beskæftigelsesregion Indledning...3

Læs mere

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats. 2. Budgetmål i 2016 Afsnittet er en samlet beskrivelse af målsætningerne for beskæftigelsesområdet og dækker derfor også indsatsområder under bevillingsområde 3.2 og 3.3. Randers kommunes beskæftigelsesmål

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011. for. Jobcenter Tønder

Beskæftigelsesplan 2011. for. Jobcenter Tønder Beskæftigelsesplan 2011 for Jobcenter Tønder 31. maj 2010 Tønder s. 1/33 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Beskæftigelsesministerens mål og rammer... 4 2.1 Lokale mål... 4 3 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere