Beskæftigelsesplan 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2014"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan udkast 7. oktober 2013

2 Indledning Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan Jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Planen sammenkæder de beskæftigelsespolitiske udfordringer med Jobcentrets mål og strategier. Beskæftigelsesplanen indgår i en fast årlig cyklus, hvor der som opfølgning på planen, bliver udarbejdet en resultatrevision for det foregående år. Resultatrevisionen er en årsberetning for den beskæftigelsesrettede indsats i kommunen og danner en del af baggrundsmaterialet for kommunens beskæftigelsesplan. Opbygningen af beskæftigelsesplanen følger en skabelon fra Beskæftigelsesregionen. Beskæftigelsesplanen er opbygget således, at Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen og det overordnede kommunale mål indledningsvist præsenteres. Herefter følger et afsnit om den lokale arbejdsmarkedssituation og beskæftigelsesudfordringer. Med udgangspunkt i ministerens og kommunens overordnede mål, den lokale arbejdsmarkedssituation, de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer og erfaringer fra foregående års indsatser, beskrives indsatsområderne for den fremadrettede indsats. Herunder beskrives hvilke aktiviteter og tiltag, der kan og vil blive iværksat inden for de forskellige mål. 2

3 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Overordnede beskæftigelsespolitiske mål Beskæftigelsesministerens mål og kommunens overordnede mål for Overordnede mål og resultatkrav for beskæftigelsesindsatsen i Helsingør... 4 Kap. 2 De beskæftigelsespolitiske udfordringer Arbejdsmarkedssituationen Hovedudfordringerne for Helsingør kommune... 6 Kap. 3 Strategi og mål for den borgerrettede indsats Forstærket og udvidet ungeindsats med øget fokus på kompetencegivende uddannelse Øget indsats over for borgere på kanten af arbejdsmarkedet Styrket indsats over for borgere med lang ledighed Kap. 4 Den virksomhedsrettede indsats Den generelle indsats Et styrket samarbejde og tættere dialog med de lokale virksomheder Kap. 5 Budget for beskæftigelsesindsatsen Tillæg 1 til Beskæftigelsesplanen Tillæg 2 til Beskæftigelsesplanen

4 Kap. 1. Overordnede beskæftigelsespolitiske mål 1.1 Beskæftigelsesministerens mål og kommunens overordnede mål for 2014 Beskæftigelsesministeren har i beskæftigelsesplan 2014 valgt at sætte fokus på de samme indsatsområder som i 2013: unge uden uddannelse på offentlig forsørgelse det stigende antal personer på førtidspension langtidsledigheden en tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Målene for 2014 er blandt andet formuleret ud fra et ønske om, at der skal føres en aktiv beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige med at finde et job, og hjælper de ledige, der har brug for opkvalificering med at få de rigtige og relevante uddannelsestilbud. Jobcentret skal sikre, at ledige, der er klar til job, uddannelse eller tilbud, kommer i gang med det samme. Det er helt centralt, at johcentret kender virksomhedernes jobåbninger og jobmuligheder, så den aktive indsats kan målrettes, herunder også uddannelsesindsatsen. Ministerens mål vil indgå i beskæftigelsesplanen og beskrives nærmere under den borgerrettede indsats i kapitel 3 og i den virksomhedsrettede indsats i kapitel 4. Her vil det fremgå mere konkret, hvordan den beskæftigelsesfremmende indsats i Helsingør kommune vil understøtte opfyldelsen af ministerens mål. Ministerens fire mål er: Mål 1. Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse Mål 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Mål 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt Mål 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen 1.2 Overordnede mål og resultatkrav for beskæftigelsesindsatsen i Helsingør Det overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen i Helsingør Kommune er: 4

5 At fastholde borgere i arbejde og hjælpe borgere med at vende tilbage til beskæftigelse. Resultatkrav for det overordnede mål Helsingørs overordnede resultatkrav er fastsat på baggrund af udviklingen i antallet af borgere på forsørgelsesydelser i Helsingør Kommune i 2012 og 2013 i forhold til udviklingen i gennemsnittet i klyngen og forventningerne til igangværende og kommende beskæftigelsesindsatser i kommunen: Resultatkrav: Udviklingen i antal fuldtidspersoner mellem år på offentlig forsørgelse skal være den samme eller bedre end gennemsnittet for klyngen (vores sammenligningskommuner). Kap. 2 De beskæftigelsespolitiske udfordringer 2.1 Arbejdsmarkedssituationen Beskæftigelsesregionens ledighedsfremskrivning bygger overordnet set på Økonomiog Indenrigsministeriets ledighedsskøn fra Økonomisk Redegørelse. Fremskrivning af bruttoledigheden på kommuneniveau i Østdanmark er konkret fastsat på baggrund af henholdsvis Økonomisk Redegørelse maj 2013 og december Økonomi- og Indenrigsministeriet offentliggjorde i maj 2013 et nyt ledighedsskøn, der medfører, at kommunerne samlet set får et kraftigere fald i ledigheden end forventet i ledighedsfremskrivningen fra december 2012 For Helsingør Kommune forventer Beskæftigelsesregionen, at bruttoledigheden falder 11,9 procent fra 4. kvartal 2012 til 4. kvartal I fremskrivningen af ledigheden i Helsingør er der lagt vægt på følgende: 1. Det seneste år har Helsingør skiftevis haft større eller mindre ledighedsstigninger end Østdanmark. Der er således ingen klar tendens i ledighedsandelen, men de seneste måneder er ledigheden steget lidt kraftigere i Helsingør end i Østdanmark - dvs. kommunen har haft en stigende andel af ledigheden i Østdanmark. 2. Helsingør har haft en stigende ledighed på trods af, at befolkningen i den erhvervsaktive alder har været faldende. Dette skyldes, at beskæftigelsen for personer med bopæl i Helsingør også er faldet i perioden. 3. Danmarks Statistik forventer, at befolkningen i den erhvervsaktive alder i Helsingør vil fortsætte med at falde frem mod 4.kvt På denne baggrund vurderes Helsingør kun at få en marginal stigning i ledighedsandelen frem mod 4.kvt Dermed vurderes kommunen at få et marginalt mindre procentvis fald i ledigheden frem mod 4.kvt

6 2. 2 Hovedudfordringerne for Helsingør kommune 1 Beskrivelsen, af Helsingør Kommunes udfordringer på beskæftigelsesområdet, tager blandt andet udgangspunkt i resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Helsingør i 2. kvartal Resultaterne peger fremadrettet på følgende tværgående fokusområder: 1. I forhold til mål 1 har Helsingør en særlig udfordring i 2014 med at få vendt udviklingen, dels så færre unge kommer på offentlig forsørgelse og i stedet bliver ledt over i en kompetencegivende uddannelse dels så flere unge kommer ud af offentlig forsørgelse og over i kompetencegivende uddannelse eller i job, hvis den unge allerede har en uddannelse 2. Fortsat fokus på indsatsen over for nydanskere på overførelsesindkomst 3. Tilbud til indsatsklare kontanthjælpsmodtagere 4. En styrket indsats for at modvirke stigningen i langtidsledigheden for jobklare kontanthjælpsmodtagere 5. At sikre at flere ledige kommer ud i selvforsørgelse efter virksomhedsrettede forløb 6. At intensivere indsatsen overfor forsikrede ledige, der står til at miste dagpengeretten I nedenstående følger, hvilke udfordringer der mere specifikt er inden for ovenstående 6 fokusområder. I forlængelse af konkretiseringen vil jobcentres indsats kort beskrives. Herudover beskrives den konkrete indsats under indsatserne på ministerens mål, for den borgerrettede indsats i kapitel 3 og den virksomhedsrettede indsats i kapitel 4. Ad 1. Med en uddannelsesgrad på 15,3 pct. i perioden fra januar 2012 til december 2012 placerer Helsingør sig lavest i gruppen af sammenlignelige kommuner, ligesom niveauet i Helsingør er noget lavere end i Østdanmark (18,8 pct.). I samme periode i 2011 (jan. dec.) var uddannelsesgraden i Helsingør 18,3 pct. På årsbasis har der således været et fald i uddannelsesgraden på 3 pct. point. I Helsingør Kommune var der i 2012 (jan. dec.) 831 unge modtagere af henholdsvis a-dagpenge og kontanthjælp, som ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det er 16,5 pct. flere end i samme periode året før. Ad 2. Nydanskere udgør en stor andel af befolkningen med ikke-vestlig baggrund i Helsingør Kommune. Det er særligt andelen af førtidspensionister med ikke-vestlig baggrund, som trækker niveauet op. I lyset af stigningen i antallet af ikke-vestlige indsatsklare kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister er det vigtigt, at jobcentret fortsat har fokus på indsatsen over for nydanskere på overførelsesindkomst. Jobcentret vil øge anvendelsen af virksomhedspraktik og løntilskud for ikke-vestlige kontanthjælpsmodtagere. Forskning viser, at denne gruppe i særlig grad profiterer af virksomhedspraktik og løntilskudsjob. Ad 3. Andelen af længerevarende kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 i Helsingør (61,1 pct.) er på niveau med klyngen, men der har været en stigning i antallet af længerevarende kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 på 9,6 pct., hvor der har været en lidt mindre stigning i klyngen på 8,6 pct. Jobcentret vil øge anvendelsen af ansættelse med løntilskud, herunder offentlig ansættelse med løntilskud, som har vist sig at have særlig god effekt for borgere, der har været ledige i mere end 12 måneder. Ligeledes vil jobcentret styrke anvendelsen af virksomhedscentre, som har vist sig at være særligt velegnede til at understøtte svagere lediges sociale og psykiske behov. 1 Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Helsingør, 2. status Beskæftigelsesregionen Hovedstaden og Sjælland. 6

7 Ad 4. Udviklingen for de jobklare kontanthjælpsmodtagere giver anledning til øget fokus på denne gruppe. Ledigheden for de jobklare kontanthjælpsmodtagere er steget med 11,7 pct. Jobcentret har fokus på det virksomhedsopsøgende arbejde, da en god kontakt til virksomhederne kan gøre det muligt at etablere flere af de forløb, som virker bedst for jobklare kontanthjælpsmodtagere. Ad 5. Helsingørs beskæftigelsesindsats er i overvejende grad virksomhedsrettet. Jobcentret har integreret virksomhedsrettede forløb i stor set alle de forløb, som jobcentret selv sammensætter eller anvender hos eksterne aktører. Den udprægede brug af virksomhedsrettede forløb skyldes, at alle undersøgelser viser, at det er den virksomhedsrettede indsats, der har de bedste effekter i forhold til at få ledige videre i ordinære jobs. Den effekt ses imidlertid ikke i Helsingør Kommune, idet en relativ lille andel af de ledige, der har været i virksomhedsrettede forløb bliver selvforsørgende. Selvforsørgelsesgraden efter privat ansættelse med løntilskud og efter deltagelse i virksomhedspraktik, ligger under niveauet i sammenligelige kommuner og Østdanmark. Jobcentret vil i 2014 generelt have større fokus på mere systematisk at samarbejde med virksomheder især i de forløb, hvor ledige er i praktikker eller løntilskud. Jobcentret vil i højere grad være fysisk til stede på virksomheden for at følge op, forebygge misforståelser, og sikre at der sker en reel opkvalificering af den ledige og ikke mindst for at bistå virksomheden i forhold til blanketter og råd og vejledning. Ad 6. Selvom dagpengeperioden er ændret vil mange borgere fortsat miste sin ret til offentlig forsørgelse. Jobcentret vil fortsat i 2014 have fokus på en særlig intensiv indsats for at hjælpe denne gruppe borgere tilbage til det ordinære arbejdsmarked eller i uddannelse. Kap. 3 Strategi og mål for den borgerrettede indsats For at understøtte Beskæftigelsesministerens mål for 2014 og kommunens overordnede mål, har jobcentret 3 fokusområder for borgerindsatsen i Fokusområderne er: 1. Forstærket og udvidet ungeindsats med øget fokus på kompetencegivende uddannelse 2. Øget indsats over for borgere på kanten af arbejdsmarkedet 3. Styrket indsats over for borgere med lang ledighed Der vil på disse indsatsområder blive formuleret konkrete resultatkrav til Jobcentrets indsats i 2014, senest 31. januar Jobcenter Helsingør tager i sin fastlæggelse af niveauet for resultatkravene overordnet udgangspunkt i Beskæftigelsesregionens tekniske fremskrivninger af ministerens mål, som bygger på Økonomi- og Indenrigsministeriets seneste prognose og de seneste måneders faktiske udvikling i ledigheden. Herudover inddrages den politiske udmelding om at begrænse eller øge antallet af per- 7

8 soner inden for de enkelte resultatkrav og sidst men ikke mindst jobcentrets egen vurdering af, at den konkrete beskæftigelsesindsats skal skabe resultater og bygge på tidligere gode erfaringer. 3.1 Forstærket og udvidet ungeindsats med øget fokus på kompetencegivende uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Resultatkrav 1: Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2014 (år til dato) være på x pct., svarende til en stigning på x procentpoint fra december 2012 til december Resultatkrav 2: Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2014 (år til dato) være den samme eller bedre end gennemsnittet for klyngen (vores sammenligningskommuner) Resultatkrav 1 vil blive fastsat ud fra følgende overvejelser: Helsingør Kommune har tidligere og vil fortsat prioritere indsatsen over for de unge under 30 år. Det er højt prioriteret, at jobcentret i tråd med tidligere år, også i 2014 kan gøre en ekstra indsats for at flere unge kommer i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse og ikke går passive på overførelsesindkomst. Specielt er det vigtigt, at flere unge får en kompetencegivende uddannelse. Der er et stort potentiale i, at flere unge ledige gennemfører en uddannelse. Det vil være med til at sikre den enkelte en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet på både kort og lang sigt. I fastsættelsen af resultatkravet vil jobcentret primært tage udgangspunkt i egen indsats og samarbejdet med eksterne aktører, herunder UU og Erhvervsskolen. Forventningerne til den fremadrettede indsats er stor, og de igangsatte initiativer i 1. kvartal 2013 har indtil nu båret frugt med fald i antal ledige unge. Resultatkrav 2 er fastsat ud fra en forventning om, at Helsingør mindst skal klare sig lige så godt som gennemsnittet i klyngen og helst bedre. Samarbejde omkring ungdomsuddannelser mellem UU, Erhvervsskolen og Jobcentret. Jobcentret vil i 2014 have stor fokus på samarbejdet med Erhvervsskolen, herunder på frafaldsproblematikken. Alt for mange unge falder ud af uddannelserne og ender i ledighed. Et tæt samarbejde skal sikre, at de unge vælger den rigtige uddannelse, sikres en god opstart på uddannelsen, og får en bedre og hurtigere resultatorienteret opfølgning med fokus på en anden erhvervskompetencegivende uddannelse, hvis de falder fra uddannelsen. 8

9 Jobcenter Helsingør har i mange år haft et godt og udviklende samarbejde med UU Øresund blandt andet om uddannelsespålæg. Samarbejdet fortsætter i 2014, hvor samarbejdet løbende skal optimeres og tilpasses nye tiltag på ungeområdet. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU) er uddannelser for unge, der ikke har kompetencer til at tage en ordinær uddannelse. Jobcentret og UU vil styrke samarbejdet omkring de unge, der skal indstilles til STU eller EGU. STU eleverne skal afklares og opkvalificeres i videre omfang end i dag under uddannelsen, således at den unges videre forløb, efter endt STU, kan afklares, f.eks. til uddannelse, ordinært job eller fleksjob. For EGU eleverne vil der i 2014 være fokus på et øget virksomhedsrettet samarbejde mellem jobcentret, UUs og EGU vejledere og virksomhederne, så der i højere grad sikres uddannelsespladser til de unge i virksomhederne. Jobcentret deltager i et KL-projekt sammen med Gribskov og Fredensborg i samarbejde med erhvervsskoler om at mindske frafald. I projektet indgås bl.a. aftaler om procedurer i forbindelse med snitflader, Mentorroller mv. Samarbejdet fortsætter ind i 2014 og herefter skal der arbejdes videre med at forankre de indgåede aftaler hos parterne. Jobcentret vil i øget omfang anvende Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) for de unge, der ikke kan gennemføre en erhvervsuddannelse. Jobcentret vil anvende produktionsskoletilbud for unge med henblik på at motivere dem til kompetencegivende uddannelse. Jobcentret vil etablere virksomhedspraktikker med uddannelsesperspektiv for de unge. Optimering af vejledning og afklaring ift. erhvervskompetencegivende uddannelsesvalg. Jobcentret ønsker at etablere et tættere samarbejde med Studievalg vejledere om videregående uddannelser, for at forankre mere viden i Jobcentret om vejledningsindsatsen, og afklare hvordan Jobcentret kan sikre de unge bedst mulig rådgivning i forbindelse med valg af uddannelse. Endvidere har Jobcentret et budgetønske om at få ansat en erhvervsvejleder i Jobcentret. Jobcentret ønsker sammen med uddannelsesinstitutionerne omkring de unge at etablere brobygningsforløb, hvor den unge starter på en uddannelsesinstitution i et forløb, der tager højde for individuelle behov, og hvor der introduceres til forskellige uddannelsesmuligheder. Den unge skal derefter videre fra brobygningsforløbet i en kompetencegivende uddannelse. Indsatsen i 2014 i kommunen vil i højere grad være helhedsorienteret og koordineret på tværs af centre, så den rummer de tilbud m.m., som den unge har brug for. Udvikling af nye metoder Jobcentret har i 2013 etableret et samarbejde med Marselisborg om udvikling af fælles metoder med dels screening af eksisterende tilbud, dels tilpasning/udvikling af nye. Formålet er få mere fokus på den nuværende ret lave selvforsørgelsesgrad af de eksisterende tilbud med henblik på at 9

10 øge effekterne. Marselisborgprojektet, der kører hele efteråret 2013, omfatter også kompetenceudvikling af medarbejdere. Implementeringen af resultaterne af samarbejdet vil fortsætte i 2014 Jobrotation Jobcentret kører aktivt med jobrotationsprojekter i samarbejde med nærliggende kommuner. Især COOP og øvrig detailhandel har flere pladser med vikariater, som med fordel kan anvendes af unge ledige. Nytteindsats. I 2012 igangsattes et nytteaktiveringsprojekt i Helsingør Kommune, der i form og indhold er inspireret af resultater og erfaringer fra andre kommuner. De unge aktiveres tidligt i deres ledighedsperiode i særlige tilrettelagte projekter, som løser praktiske opgaver. Projektet er udmøntet i Ren By. Som følge af Kontanthjælpsreformen skal unge uddannelsesparate arbejde for deres ydelse indtil deres uddannelse starter og i disse situationer, vil de unge blive tilknyttet Ren By samtidig med krav om at være aktiv jobsøgende. Udvidet brug af mentor. Mentorordninger skal i tråd med kontanthjælpsreformens ordlyd i videre omfang anvendes i ungeindsatsen for at fastholde unge i uddannelse og bringe unge tilbage til det ordinære arbejdsmarked. Jobcenter vil oprette et internt mentorkorps. Samarbejde med Kommunens frivilligcenter og boligforeninger Jobcentret samarbejder med kommunens Frivillighedscenter om rådgivning af de unge om blandt andet økonomi. Jobcentret har et godt samarbejde med boligforeninger, hvor der etableres individuelt tilrettelagte forløb med f.eks. virksomhedspraktik, løntilskud mv. til unge med særlige behov. 10

11 3.2 Øget indsats over for borgere på kanten af arbejdsmarkedet Mål: Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Resultatkrav 1: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til x personer i december 2014 (rullende år), svarende til fald på x pct. fra december 2012 til december Resultatkrav 2: Tilgangen af personer til førtidspension skal være den samme eller bedre end gennemsnittet for klyngen (vores sammenligningskommuner) Tilgangen af personer til førtidspension kan komme fra alle ikke-jobklare ydelsesgrupper, fleksjob, ledighedsydelse og selvforsørgelse. Helsingør Kommune vil overordnet set øge indsatsen for at få udsatte ledige og langtidssygemeldte tilbage i job og samtidig sikre jobåbninger for personer uden arbejdserfaring og personer med nedsat arbejdsevne. Herudover vil Helsingør have fokus på den forebyggende indsats og sikre, at personer, som er i risiko for at blive permanent udstødt af arbejdsmarkedet får en tidlig håndholdt indsats for at genvinde eller bevare kontakten til arbejdsmarkedet. Det er særligt andelen af førtidspensionister med ikke-vestlig baggrund, som senest har medført en stigning i antallet af førtidspensionister i Helsingør Kommune. Jobcentret vil i forhold til ikkevestlige kontanthjælpsmodtagere øge anvendelsen af virksomhedspraktik og løntilskud, da erfaringer viser, at denne gruppe i særlig grad profiterer af virksomhedspraktik og løntilskudsjob. Som følge af det tværfaglige samarbejde i projekt Brug for Alle har jobcentrets medarbejdere fået viden om kommunens forskellige tilbud, som især har været relevant for kvinder med ikke-vestlig baggrund. En fremrykket indsats over for sygemeldte borgere skal sikre, at der ikke kommer flere borgere på permanent offentlig forsørgelse i form af fleksjob og førtidspension. Jobkonsulenten vil i et sygedagpengeforløb forholde sig til sagen allerede i uge 39, som om den var i uge 50. Jobklub for fleksjobbere. En ny udvidet jobklub i 2014 vil omfatte borgere på ledighedsydelse. Formålet med jobklubforløb er at sikre, at den enkelte ledige borger bevarer motivationen for at komme i fleksjob, og samtidig får øget fokus på nye jobmuligheder/ - åbninger. FVU og GVU forløb Ledige screenes for læse-stave-vanskeligheder hurtigt, ligesom der er fokus på at bruge GVU aktivt i indsatsen. Forebyggende indsats for at undgå langtidssygemelding Helsingør Kommune er ved at udvikle en ny metode, hvor der tidligt i forløbet igangsættes en afklaring og struktureret træning af helbredsmæssige begrænsninger, mens der sideløbende sker en 11

12 afklaring af de fremtidige muligheder for tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Der etableres konkret et samarbejde mellem Helsingør Kommune og et genoptræningscenter, som stiller den fornødne sundhedsfaglige ekspertise til rådighed i form af fysio- og ergoterapeuter. Etablering af fleksjob Jobcenter Helsingør vil i forbindelse med forankring af Reformen af førtidspension og fleksjob have et øget fokus på etableringen af fleksjob. Der er bl.a. ansat 2 fleksjobambassadører, hvis primære formål er at være opsøgende i forhold til lokalområdets virksomheder med henblik på etablering af fleksjob. Tidlig indsats over for forsikrede ledige der sygemeldes. Jobcentret ønsker at videreføre en intensiv indsats overfor forsikrede ledige, som har haft en ledighedsperiode på mere end et år, og som sygemeldes. Med indsatsen har jobcenteret forventninger om, at den enkelte borger undgår at blive fastlåst i sygerollen og i stedet bevarer fokus på tilbagevendelse til arbejdsmarkedet. Herudover ønsker jobcenteret at kunne tilbyde en tidlig indsats for forsikrede ledige, som sygemeldes flere gange i sin ledighedsperiode. Delvise raskmeldinger. Delvise raskmeldinger vil også i 2014 være et stort fokusområde i Jobcentret. Den nuværende indsats har medført en stigning i brugen af delvise raskmeldinger, hvilket har resulteret i en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet for den enkelte borger. Indsatsen har og vil fortsat være en tidlig indsat overfor den enkelte borger og dennes arbejdsplads. Yderligere fokus på stressramte. Jobcentret oplever en stigning i antallet at sygemeldinger, hvor diagnosen er arbejdsrelateret stress/depression. Jobcentret har omorganiseret og målrettet indsatsen over for denne gruppe og inddrager arbejdsgiveren på et tidligere tidspunkt i forløbet. Det medfører, at der nu tidligere kan lægges en realistisk plan for den sygemeldtes tilbagevenden til arbejdspladsen evt. med en delvis raskmelding. Jobcentret skal have fokus på, om det er de samme arbejdspladser, hvorfra medarbejderne bliver sygemeldte. Styrket fokus på fastholdelse. Jobcentret vil i 2014 som i 2013 prioritere at have fuldtidsansat en arbejdsfastholdelseskonsulent hvis opgave er at fastholde borgere med risiko for at miste sit arbejde af fysiske eller psykiske årsager, på arbejdspladsen. 3.3 Styrket indsats over for borgere med lang ledighed Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt 12

13 Resultatkrav 1: Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til x personer (antal personer) i december 2014, svarende til et fald på x pct. fra december 2012 til december Resultatkrav 2: Den procentvise udvikling i antallet af langtidsledige skal være bedre end gennemsnittet i klyngen (vores sammenligningskommuner) Helsingør Kommune vil også i 2014 have fokus på at gøre en ekstra aktiv indsats for de ledige, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, herunder de dagpengemodtagere, der er i slutningen af dagpengeperioden. Indsatsen omfatter alle a-dagpengemodtagere samt arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der har været ledige/aktiverede minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger. Den fremadrettede indsats Tidlig indsats for a-dagpengemodtagere. Jobcentrets konkrete indsats for at nedbringe arbejdskraftreserven for a-dagpengemodtagere er blandt andet at fokusere på den fremrykkede indsats, der betyder, at borgerne indkaldes til jobsamtaler efter 4, 8 og 12 ugers ledighed, frem for tidligere efter 3 måneders ledighed, som er rettidig indsats ifølge loven. Særlig indsats for a-dagpengemodtagere sidst i dagpengeperioden. Helsingør har gennem 2013 udviklet et godt og tæt samarbejde med alle a-kasserne. Den personlige jobformidler (fra Akutpakken) bruges især til ledige med uddannelse. I forlængelse heraf har Helsingør lavet et system, så de langtidsledige får et 10-turs-klippekort til brug hos kommunens forskellige leverandører til coaching mv. Udvidet jobklub. Etablering af en udvidet fleksibel jobklub for alle ydelsesgrupper med hurtigere fokus på jobsøgning, virksomhedsrettede aktiviteter og jobåbninger. Flere seniorer i job. Jobcenter Helsingør ønsker at fortsætte sin seniorindsats i 2014 med særlig fokus på at få seniorer i ordinært arbejde og mindske antallet af potentelle personer i seniorjob i Helsingør kommune. Rette indsats til rette tid skal sikre at jobcentret allerede ved første møde med ny ledige i Jobbutikken skal planlægge en differentieret indsats i samarbejde med den ledige. Denne tidlige afklaring skal forebygge tilgangen til langtidsledighed. Indsats for ledighedsydelsesmodtagere. For at mindske tilgangen af ledige fleksjobbere har Jobcenteret indgået aftale med anden aktør, hvor formålet er, at ny-ledige og ny-visiterede ledighedsydelsesmodtagere deltager i et forløb, hvor de bringes tættere på arbejdsmarkedet. Særlig indsats for borgere, der har modtaget ledighedsydelse over 18 mdr. Indsatsen over for borgere, der har modtaget ledighedsydelse over 18 måneder, vil være en tæt og hyppig kontakt med borgerne koblet med opsøgende virksomhedsarbejde og håndholdt indsats ved matchning af borger og virksomhed. Derudover vil der være en tidlig indsats overfor borgere, der har modtaget 13

14 ledighedsydelse mellem 12 og 18 måneder for at begrænse tilgangen af borgere, der har modtaget ledighedsydelse over 18 måneder. Jobrotation Jobcentret har siden august 2013 arbejdet fokuseret med jobrotation og indsatsen fortsætter i 2014 og Formålet med indsatsen er at udbrede kendskabet til jobrotation som en god mulighed for at efteruddanne medarbejdere og samtidig øge adgangen til job for ledige borgere og især ledige borgere med lang ledighed. AC indsats Jobcentret samarbejder med Københavns Kommune om akademikerindsatsen. Helt konkret vil Helsingør udvide samarbejdet i 2014 med Erhvervsservice i København med henblik på en målrettet indsats under Puljen Vækstakademiker indsatsen. Kap. 4 Den virksomhedsrettede indsats 4.1 Den generelle indsats Virksomhedsindsatsen er og vil fortsat blive højt prioriteret i kommunen. Kommunens forventning er, at den tættere kontakt mellem kommunens virksomhedskonsulenter og erhvervslivet også i 2014 vil skabe et styrket gensidigt forpligtende samarbejde med områdets virksomheder og deres interesseorganisationer. Dette samarbejde skal bidrage til, at virksomhederne og jobcentret får den viden, der er nødvendig for blandt andet at ansætte flere ledige i forskellige typer jobs, ligesom virksomhederne skal motiveres til at ansætte borgere i ordinære jobs. 4.2 Et styrket samarbejde og tættere dialog med de lokale virksomheder Mål: Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Resultatkrav 1: Samarbejdsgraden (andelen af virksomhedskontakter i kommunen) skal i december 2014 (år til dato) være på x pct., svarende til en stigning på x procentpoint fra december 2012 til december Resultatkrav 2: Samarbejdsgraden skal i december 2014 (år til dato)være den samme eller bedre end gennemsnittet i klyngen (vores sammenligningskommuner) Jobcentrene skal som noget nyt opstille et kvantitativt niveaumål for virksomhedskontakten i deres beskæftigelsesplaner for 2014 kaldt samarbejdsgraden. Der udarbejdes en kvantitativ måling på som jobcentret kan opstille et konkrete niveaumål for. Jobcentret vil senest januar 2014 have udarbejdet kvantitative niveaumål for indsatsen. 14

15 Ved målfastsættelse i forhold til samarbejdsgraden med virksomhederne vil det være kvaliteten og effekten af samarbejdet, der skal være det bærende og ikke mængden hellere få samarbejder med gode effekter fremfor et stort antal samarbejder uden effekt. Den fremadrettede indsats Jobcentret har iværksat og vil iværksætte en række tiltag for at styrke virksomhedskontakten: 24 timers virksomhedsservice skal sikre, at alle henvendelser fra virksomheder bliver behandlet hurtigt og effektivt. Virksomhedskonsulenterne vil være mere udgående, arbejde mere salgsorienteret og professionelt og arbejde systematisk med, at ledige bliver henvist til stillinger opslået på Jobnet. Virksomheder skal kende jobcentret og have langt større tillid til, at vi henviser arbejdskraft til ledige stillinger hurtigt og effektivt. Den interne blanket gang gøres langt mere smidig og digitalt, og Jobcentret tilbyder at varetage sagsarbejdet for virksomhederne. Mere synlighed og opfølgning på virksomhederne i forbindelse med praktikker og løntilskud. Virksomhedskonsulenterne skal i højere grad være til stede på virksomhederne for dels at yde råd og vejledning, sikre et godt forløb for både virksomheden og den ledige og planlægge det videre forløb, så den ledige efter endt forløb har en aktiv plan, der skal øge mulighederne for selvforsørgelse. Jobcentret implementerer i 4. kvartal 2013 et nyt virksomhedssystem, der skal sikre bedre overblik over virksomhedsindsatsen, herunder hvilke virksomheder der er besøgt, hvilke behov virksomhedernes har, og hvilke medarbejdere der er i kontakt med virksomheden. On-line målinger i forhold til virksomhedernes tilfredshed med Jobcentrets service vil blive gennemført 1 2 gange i VINSA er et virksomhedsnetværk for social ansvarlighed, som jobcentret blev medlem af i Jobcentret er en del af en ERFA gruppe, hvor fokus er samarbejde med virksomheder i Helsingør. Jobcentret ønsker fortsat at indgå i dette samarbejde. Jobcentret vil i samarbejde med arbejdsmarkedets parter sikre sig et løbende overblik over de kvalifikationer, der efterspørges i virksomhederne og de kvalifikationer, de ledige har. Denne viden fås blandet andet fra arbejdsmarkedets parter i det regionale og Lokale Beskæftigelses Råd (LBR). Jobcentret vil udvikle samarbejdet med de omkringliggende jobcentre og sætte fokus på formidling af jobs på tværs af kommuner og regionsgrænser. Ved at skabe et større integreret arbejdsmarked skabes en større mulighed for at matche udbud og efterspørgsel. Med Helsingør Kommunes beliggenhed er det oplagt at fokusere på Øresundsregionen som et samlet arbejdsmarked. Kommunen vil fortsætte sit engagement i øresundssamarbejdet primært i forhold til HH-samarbejdet og arbejde for et mere integreret arbejdsmarked i Øresundsregionen. Jobcentret vil fortsætte sit samarbejde med Vækst & Viden ved bl.a. at deltage i relevante informationsmøder og sikre hurtig og effektiv opfølgning ved virksomheders behov for hjælp til rekruttering mv. 15

16 Kap. 5 Budget for beskæftigelsesindsatsen Budget for

17 Tillæg 1 til Beskæftigelsesplanen En samlet liste over mål og resultatkrav Det overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen i Helsingør er: At fastholde borgere i arbejde og hjælpe borgere med at vende tilbage til beskæftigelse. Mål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Resultatkrav 1: Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2014 (år til dato) være på X pct, svt. en stigning på X procentpoint fra december 2012 til december Resultatkrav 2: Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2014 (år til dato) være den samme eller bedre end gennemsnittet for klyngen (vores sammenligningskommuner) Mål: Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Resultatkrav 1: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til X personer i december 2014 (rullende år), svt. et fald på X pct. fra december 2012 til december Resultatkrav 2: Tilgangen af personer til førtidspension skal være den samme eller bedre end gennemsnittet for klyngen (vores sammenligningskommuner). Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt Resultatkrav 1: Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til X personer (antal personer) i december 201 4, svt. et fald på X pct. fra december 2012 til december Resultatkrav 2: Den procentvise udvikling i antallet af langtidsledige skal være bedre end gennemsnittet i klyngen (vores sammenligningskommuner) 17

18 Mål: Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Resultatkrav 1: Samarbejdsgraden (andelen af virksomhedskontakter i kommunen) skal i december 2014 (år til dato) være på x pct., svarende til en stigning på x procentpoint fra december 2012 til december Resultatkrav 2: Samarbejdsgraden skal i december 2014 (år til dato)være den samme eller bedre end gennemsnittet i klyngen (vores sammenligningskommuner) 18

19 Tillæg 2 til Beskæftigelsesplanen Det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede initiativer Det lokale beskæftigelses råds virksomhedsplan vedlægges som bilag. Planen forventes færdig i 4. kvartal

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2. udgave 26. maj 2014 Indledning Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan Jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Planen

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Endelig udgave. Beskæftigelsesplan 2013

Endelig udgave. Beskæftigelsesplan 2013 Endelig udgave Beskæftigelsesplan 2013 Indledning Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan Jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Planen sammenkæder

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 4. udgave 1. juli 2014 Indledning Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan Jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Planen

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2012... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 6

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune

Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune Maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Allerød... 2 2. Udviklingen i jobcenterets målgrupper... 3 3. Ministerens

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Ministermål nr. 1 2013

Ministermål nr. 1 2013 Ministermål nr. 1 2013 type: Fagområde Flere unge skal have en uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. lavt uddannelsesniveau

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune 1/7 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Om LBR Side 3 Ministerens fire overordnede mål Side 4 Anvendelse af puljemidler Side

Læs mere

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Målgruppen Ikke en klar definition /

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Side 2 af 43 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Høringsversion

Beskæftigelsesplan 2012 Høringsversion Beskæftigelsesplan 2012 Høringsversion Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1... 3 1.1. Indledning...3 1.2. Særlige lokale mål...4 Kapitel 2... 5 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Center for Job og Uddannelse December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De overordnede rammer... 3 Trin i den nye refusionsmodel... 3 Mål og indsatser overfor borgere og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 212 Jobcenter Sorø 1 Lokale udfordringer Langtidsledigheden skal bekæmpes Der har været en kraftigt stigning gennem 29 og ind i 211 Langtidsledige opgøres, som ledige der har modtaget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa April 2014 1. Indledning... 2 2. Resultatoversigt... 2 Udviklingen i ministerens mål... 4 Udviklingen i forsørgelsesgrupper... 9 Udvikling i indsatsen aktiveringsgrad...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Jobcenter Odder 2012

Beskæftigelsesplan. Jobcenter Odder 2012 Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder 2012 Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 1. Ministerens 4 mål for beskæftigelsesindsatsen 2012 side 3 2. De centrale beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012 side

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 27. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministeriets mål for 2014... 5 3. Arbejdsmarkedet i Egedal... 7 4. De vigtigste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Godkendt: Af kommunalbestyrelsen ved møde 20. november 2014

Beskæftigelsesplan 2015. Godkendt: Af kommunalbestyrelsen ved møde 20. november 2014 Beskæftigelsesplan 2015 Godkendt: Af kommunalbestyrelsen ved møde 20. november 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015... 3 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015...

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 20. april 2010 Mødetidspunkt klokken 16.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Mødet hævet kl.: xx.xx Til stede Fraværende Hans Toft (Gentofte Kommune)

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 for Jobcenter Vallensbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning og denne plans rammer... 2 2. Udviklingen på arbejdsmarkedet... 3 3. Unge... 4 4. Beskæftigelsesrettet

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. 18.00 Medlemmer:

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan, 4. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referat af RBR-møde den 23. september 2013. Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referat af RBR-møde den 23. september 2013. Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 1. Godkendelse af dagsorden Det indstilles, at dagsorden godkendes. Beslutning Formanden gav indledningsvist ordet til regionsdirektør Kasper Kyed, der stopper pr. 1. januar 2014 for at varetage opgaven

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune

Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2014 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Resume... 1 2 Indledning... 4 2.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøg... 5 2.2 Metode til indkredsning

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2015 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplan 2016 er i sin form og i sit indhold reduceret i forhold til tidligere år. I planen fokuseres der i år alene på 3 udvalgte indsatsområder, som Jobcentret

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Furesø

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Furesø Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Furesø Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Mål for 2014... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål... 3 2.2 Lokale mål... 4 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer...

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning januar 2015

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning januar 2015 Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan 2014 Opfølgning januar 2015 1 Politik og handlingsplan Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitiske handlingsplan udmønter kommunens fireårige arbejdsmarkedspolitik, som Køge

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Vejen ver.final

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Vejen ver.final Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vejen ver.final Jobcenter Vejen Vejen Kommune 2013 Indhold INDHOLD... 2 INDLEDNING... 3 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS INDSATSOMRÅDER OG MÅL FOR 2014... 4 RESULTATMÅL BESKÆFTIGELSESMINISTERENS

Læs mere

Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i 2012 Solrød Kommune

Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i 2012 Solrød Kommune Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 17. januar J.nr.: KJP/ Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i Kommune Økonomi- og Indenrigsministeriet offentliggjorde

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 Jobcenter Brøndby Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 2.1. Økonomi og reformforslag... 4 2.2. Ungeområdet... 5 2.3.

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - december

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - december Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan 2014 - december 1 Politik og handlingsplan Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitiske handlingsplan udmønter kommunens fireårige arbejdsmarkedspolitik, som Køge Byråd godkendte

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold

Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere