Beskæftigelsesplan 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2016"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2016 Center for Job og Uddannelse December 2015

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De overordnede rammer... 3 Trin i den nye refusionsmodel... 3 Mål og indsatser overfor borgere og virksomheder Flygtninge- og integrationsindsatsen Den virksomhedsrettede indsats Investeringsstrategi Metodisk tilgang Den øvrige indsats set i lyset af refusionsreformen... 8 De samlede (kvantificérbare) mål for beskæftigelsesindsatsen

3 Indledning De overordnede rammer Beskæftigelsesplan 2016 udgør den overordnede ramme for, hvordan Fredensborg Kommune vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Beskæftigelsesplanen skal sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. I Fredensborg Kommune fastlægges der for hver byrådsperiode en beskæftigelsespolitik, der indeholder de overordnede lokalpolitiske mål og rammer for beskæftigelsesindsatsen. Grundet de mange reformer på området er beskæftigelsespolitikken under revision. I forlængelse af beskæftigelsespolitikken udarbejdes beskæftigelsesplanen. Beskæftigelsesplanen indeholder mål fra Beskæftigelsesministeren, et overodnet lokalpolitisk mål, og særligt prioriterede fokusområder i Beskæftigelsesplanen indeholder derudover en række konkrete mål. I Fredensborg Kommune er det overordnede lokalpolitiske mål, at ungeledigheden skal være den laveste på landsplan. De fire udmeldte ministermål for 2016 er: 1. Flere unge skal have en uddannelse 2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes 4. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes. Fra 1. januar 2016 sker der en refusionsomlægning, der har økonomisk betydning for beskæftigelsesindsatsen. Omlægningen er et paradigmeskift i beskæftigelsesindsatsen, idet fokus ændres fra den rettidige indsats til en indsats, der fokuserer på at reducere borgenes varighed på offentlig forsørgelse. Omlægningen indebærer ændrede og forenklede refusionssatser, som medfører den samme refusionsprocent uafhængigt af ydelsestypen, og hvor refusionsprocenten kun bestemmes ud fra varighed på offentlig forsørgelse. Der gælder her følgende fire trin: Trin i den nye refusionsmodel Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Refusionssats 80 pct. 3

4 Trin 2: uge Trin 3: uge Trin 4: Over 52 uger 40 pct. 30 pct. 20 pct. Det overordnede formål med beskæftigelsesindsatsen er at støtte kommunens borgere i at få eller bevare tilknytning til arbejdsmarkedet og medvirke til, at virksomhederne kan få den efterspurgte arbejdskraft. De borgere der kommer i kontakt med Center for Job og Uddannelse, skal opleve at de har modtaget en god service, med klare gensidige forventningsafstemninger i forhold til målet med deres forløb på vej tilbage til arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesindsatsen vil have særligt fokus på unge, langtidsledige, ledige borgere med anden etnisk baggrund end dansk og indsatsen i forhold til flygtninge. Endvidere vil det være et centralt fokusområde, at indsatsen skal bygge på en så høj grad af virksomhedsrettede tilbud som muligt. Dette skal ske i et tæt og udviklet samarbejde med de lokale virksomheder. Desuden er der fokus på metodisk at arbejde gennem en tværfaglig og sammenhængende indsats. Det er målet at samtlige medarbejdere, har samme metodiske tilgang i forhold til sagsbehandling og borgerkontakt. I Center for Job og Uddannelse bruges den empowermentbaserede tilgang til borgeren som styringsparadigme i indsatsen. Denne tilgang går kort fortalt ud på, at borgeren bliver inddraget i beslutninger vedrørende deres egen sag. Dette samspil skal medvirke til, at der hos borgeren skabes større motivation i processen på vej mod job. Der er således en grundtanke om, at det er borgeren, der er ekspert i eget liv. Center for Job og Uddannelse har gennem 2015 uddannet en del af medarbejderne til den empowermentbaserede tilgang, og denne uddannelse vil fortsætte i Sammenfattende bliver følgende områder særligt prioriteret i beskæftigelsesindsatsen i Flygtninge skal hurtigere i job eller i virksomhedsrettet aktivering, og integration er særligt i fokus Et styrket samarbejde med lokale og regionale virksomheder skal understøtte et velfungerende arbejdsmarked og bidrage til opkvalificering af ledige Investeringsstrategi i forhold til de forsikrede ledige, med fokus på at nedbringe varigheden på offentlig forsørgelse Samme metodiske tilgang i forhold til sagsbehandling og borgerkontakt. Hertil kommer de fire ministermål, og det overordnede lokalpolitiske mål om at nedbringe ungeledigheden. 4

5 Mål og indsatser overfor borgere og virksomheder De områder der er særligt prioriteret i beskæftigelsesindsatsen bliver uddybet nedenfor. 1. Flygtninge- og integrationsindsatsen Center for Job og Uddannelse har koordinationsansvaret af flygtninge- og integrationsindsatsen på tværs i kommunen. Hertil kommer den beskæftigelsesrettede indsats, samt indsatsen i forhold til boligplacering, sprogskole mv. I 2015 modtog kommunen 43 flygtninge, og i 2016 skal kommunen modtage 88 flygtninge. Det forventes at en række af disse vil søge om familiesammenføring, hvorfor det reelle antal vil være højere. Med det øgede antal flygtninge er der behov for en tydelig og målrettet indsats, således at der sker en vellykket integration for de borgere, der skal bo i kommunen. I Center for Job og Uddannelse vil følgende elementer være centrale i arbejdet med at få flygtninge integreret i kommunen: Der vil være fokus på at få flygtningene i en virksomhedsvendt aktivitet så hurtigt som muligt med henblik på at komme i job. Konkret afdækker Center for Job og Uddannelse, flygtningenes sociale og faglige kompetencer allerede inden ankomst i kommunen. Målet med den tidlige afdækning er, at flygtningene kan påbegynde arbejdsmarkedsrettede tilbud umiddelbart efter ankomst i kommunen. Ydermere arbejdes der på at etablere aftaler med både private og offentlige virksomheder. Formålet er at få stillet praktikpladser til rådighed, så flygtningene kan få kendskab til det danske arbejdsmarked, herunder ligeledes dansk arbejdspladskultur. Den øvrige integrationsindsats skal støtte op om dette fokusmål, hvilket eksempelvis betyder at sprogundervisning mv. tilrettelægges så den kan pågå sideløbende med arbejde. Der iværksættes en koordineret og tværfaglig indsats, så det sikres, at flygtningene får de bedste betingelser for at komme i job eller uddannelse. Center for Job og Uddannelse vil sikre, at flygtninge der ankommer til kommunen, alle modtager den støtte og vejledning, der er med til at sikre den bedst mulige integration. Der er derfor udarbejdet særlige mentorpakker med fokus på boligsituation mv. Mentorens primære opgave er at yde vejledning og hjælp i forståelsesmæssige- og praktiske anliggender, hvilket skaber tryghed for de nyankommne flygtninge ved ankomst til Fredensborg Kommune. For at sikre, at mentorfunktionen er ensartet og lever op til kommunens servicemål, er der udarbejdet mentorpakker i forhold til følgende: Ved ankomst og indkvartering i midlertidig bolig Ved overgang til permanent bolig Ved overgang til permanent delebolig. Yderligere individuelle mentortilbud gives efter en socialfaglig vurdering. 5

6 Lokalsamfundene inddrages så de nye borgere kan blive en del af de sociale netværk. Der vil også i 2016 være et godt samarbejde med de frivillige m.fl. Som led i budgetforliget er det vedtaget at der i 2016 igangsættes en helhedsorienteret og intensiveret indsats for familier, hvor begge forældre har været på langvarig offentlig forsørgelse. Den helhedsorienterede- og tværfaglige indsats handler om, at der skal arbejdes målrettet med familien og det omgivende netværk. Det overordne formål med indsatsen er at bringe modtagere af offentlig hjælp i job eller uddannelse samt at generere læring og viden om, hvorledes resultatet af en sådan indsats optimeres. Denne viden vil efterfølgende blive anvendt i arbejdet med hele kommunens målgruppe. 2. Den virksomhedsrettede indsats Med implementering af beskæftigelsesreformen i 2015 blev der styrket fokus på Center for Job og Uddannelses samarbejde med virksomhederne indenfor tre servicespor: Rekrutteringsservice, Opkvalificerings- og uddannelsesservice samt Fastholdelsesservice af sygemeldte medarbejdere på virksomhederne. Reformens sigte er at tage udgangspunkt i virksomhedernes behov. Rekrutteringsservice I forhold til rekruttering vil den virksomhedsrettede indsats også i 2016 være opsøgende og afdækkende i forhold til virksomhedernes behov, bl.a. ved virksomhedsbesøg, telefonisk screening, viden om nye lokale virksomheder, virksomheder på områder med enten mangel på arbejdskraft eller gode jobmuligheder, samt virksomheder der opsiger medarbejdere. Herudover vil der fortsat være fokus på, at der eksisterer en hotline som virksomhederne kan bruge, når de har behov for kontakt med en virksomhedskonsulent. Der vil i 2016 være et øget fokus på, om virksomhederne er tilfredse med Center for Job og Uddannelses rekrutteringsservice. Fredensborg Kommune deltager ligeledes i Nordsjællands Rekrutteringssamarbejde (NRS), der er et samarbejde mellem ni nordsjællandske kommuner i forhold til: Indgåelse af rekrutteringsaftaler med virksomheder inden for udvalgte brancher, hvor der er rekrutteringsudfordringer: Styregruppen for NRS udpeger hvert år to brancher med rekrutteringsudfordringer. Inden for disse to brancher indgås skriftlige rekrutteringsaftaler Koordineret og opsøgende indsats i forhold til virksomheder med et vist rekrutteringsbehov og tværgående samarbejde om besættelse af de ledige jobs Dagligt samarbejde om besættelse af ledige jobs i virksomhederne, når det enkelte jobcenter har svært ved at levere den ønskede arbejdskraft. 6

7 Opkvalificering og uddannelse Center for Job og Uddannelse vil tilbyde kommunens virksomheder information og vejledning i forhold til at oprette målrettede opkvalificerings- og uddannelsesforløb til nyansatte medarbejdere, der kommer fra ledighed. Der vil fortsat være fokus på brug af voksenlærlingeordningen samt jobrotation, der begge er ordninger, som sikrer opkvalificerede medarbejdere. Fastholdelse Der vil på sygedagpengeområdet blive arbejdet med fastholdelse i job, selvom personen en tid er sygemeldt. Dette skal ske ved fortsat og stigende anvendelse af delvis raskmelding, som skal sikre, at borgeren kan vende ordentlig tilbage til sit job eller et tilpasset job med grundlag i borgerens muligheder og udfordringer. Endvidere er der fokus på Fast Track, hvor virksomhederne og deres medarbejdere hjælpes langt tidligere end før ved sygemeldinger. Center for Job og Uddannelse kan rådgive i forhold til indretning af arbejdsplads, og der kan ligeledes i nogle tilfælde bevilges hjælpemidler og personlig assistance, således at medarbejderne kan fastholdes på arbejdspladserne. 3. Investeringsstrategi Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget har godkendt, at der igangsættes et pilotprojekt med et hyppigere antal personlige og motiverende samtaleforløb for en gruppe langtidsledige, med det formål at reducere deres ledighedsperiode. Pilotprojektet løber i Pilotprojektet omfatter langtidsledige forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Formålet med et hyppigere kontaktforløb er, at langtidsledige i gennemsnit får reduceret deres ledighedsperiode med 2,6 uger. Kontaktforløbet vil være organiseret omkring en hyppig kontakt på minimum en samtale hver anden uge. Indsatsen kan suppleres med virksomhedspraktik og løntilskud i private virksomheder, men det bærende element vil være sparring med den ledige. Dette skal ske via hyppig kontakt og jobsøgning samt understøttelse i troen på egne ressourcer. 4. Metodisk tilgang Internt vil der være fokus på metodisk at arbejde gennem en tværfaglig og sammenhængende indsats. Det er et mål at samtlige medarbejdere, har samme metodiske tilgang i forhold til sagsbehandling og borgerkontakt. I Center for Job og Uddannelse bruges den empowermentbaserede tilgang til borgeren som metode i indsatsen. Det vil sige, at borgernes egne mål, ambitioner og ansvar for job og uddannelse er et centrale pejlemærker for indsatsen. Centeret har gennem 2015 uddannet en del af medarbejderne i den empowermentbaserede tilgang og metoder. Uddannelse af de resterende medarbejdere vil ske i 2016, ligesom løbende træning skal sikre en bred forankring af den empowermentbaserede tilgang og metoder i Center for Job og Uddannelse. I 2016 vil der blive arbejdet med systematisk kompetenceafdækning blandt medarbejderne, for at sikre en fortsat udvikling af medarbejdernes kompetencer. Målet er et ensartet og højt serviceniveau i forhold til borgerne. 7

8 5. Den øvrige indsats set i lyset af refusionsreformen Varighed fokus på kortest mulige ledighedsforløb Med den ny refusionsreform vil der blive et naturligt fokus på resultater og effekter af den beskæftigelsesrettede indsats. De pågældende indsatser skal påviseligt medvirke til at varigheden på offentlig forsørgelse forkortes. I Fredensborg Kommune vil der være fokus på en større brug af virksomhedsrettede tilbud, herunder virksomhedspraktik og nyttejob, offentlig og privat løntilskud mv. Center for Job og Uddannelse vil arbejde på at etablere såkaldte virksomhedscentre på virksomhederne, hvor virksomhederne stiller pladser til rådighed, og en af virksomhedens ansatte uddannes til mentor. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Udgangspunktet for Center for Job og Uddannelses møde med de aktivitetsparate borgere er en tro på, at borgeren er i stand til at træffe afgørende beslutning om deres eget arbejdsliv. Det er centerets opgave at understøtte borgen til at kvalificere disse valg inden for lovgivningens rammer med de deraf følgende rettigheder og pligter. Antalsmæssigt er gruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere den næststørste målgruppe, og samtidig er de aktivitetsparate den absolut mindst konjunkturfølsomme målgruppe. En stor del af de aktivitetsparate ledige har komplekse problemstillinger, hvilket betyder, at en tværfaglig indsats ofte vil være nødvendig. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har en koordinerende sagsbehandler der sikrer, at indsatsen bliver koordineret på tværs af de relevante kommunale forvaltninger og andre myndigheder. Indsatsen overfor aktivitetsparate er tværfagligt tilrettelagt og koordineret, så det sikres, at indsatsen bedst muligt imødekommer den aktivitetsparates behov. Den aktivitetsparate borger modtager eksempelvis et tilbud om opkvalificering af arbejdsevnen, mens der sideløbende modtages et tilbud om misbrugs- eller psykiatrisk behandling i et andet regi. Ud fra en aktiv, jobrettet og helhedsorienteret linje tilbydes aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere hurtigst muligt efter første henvendelse ét eller flere af følgende beskæftigelsesrettede tilbud: Virksomhedspraktik Løntilskud Vejledning og opkvalificering Mentorstøtte Fokus på uddannelse Unge uden uddannelse skal i uddannelse og Center for Job og Uddannelse arbejder med tre mål i den forbindelse: 1. at flere unge skal gøres uddannelsesparate 8

9 2. at flere unge skal træffe valg om og starte i uddannelse, og 3. at flere unge skal fastholde deres uddannelse. Alle unge mødes som uddannelsesparate og først efter en grundig visitation bliver de unge, som har flere og komplekse problemer vurderet aktivitetsparate. De unge vil indenfor den første uge deltage i et informationsmøde, som efterfølges af et møde med UU-vejleder og Center for Job og Uddannelse. Her får den unge et uddannelsespålæg, og der laves en uddannelsesplan, som målretter og rammesætter samarbejdet med Center for Job og Uddannelse. I så fald de unge er afklaret og har kompetencerne til at starte i uddannelse bliver de vurderet Åbentlyst uddannelsesparate og bliver visiteret i nyttejob. Center for Job og Uddannelse har fokus på, at styrke de uddannelsesunderstøttende indsatser bl.a. brobygningsforløb på Erhvervsskolen, FVU på VUC og job med uddannelsesperspektiver. Uddannelse for forsikrede voksne med ingen, korte eller forældede kvalifikationer får tilbud om reelt kompetenceløft og mere jobrettet uddannelse, så de i højere grad besidder de kompetencer som virksomhederne efterspørger. I Fredensborg Kommune har perioden indgået et forpligtende samarbejde med fem andre kommuner og Erhvervsskolen Nordsjælland om køb af uddannelse afgrænset til struktør og chauffør uddannelserne. Dette skal sikre de ledige kompetencer indenfor bygge og anlægsområderne, hvor der forventes mangel på arbejdskraft. Senere vil modellen kunne udvides med andre områder med efterspørgsel efter arbejdskraft. I samspil med borgerne Det er målet at borgerne i 2016 vil opfatte Center for Job og Uddannelse som et serviceorgan. De borgere der kommer i kontakt med den beskæftigelsesrettede indsats, skal opleve, at de har modtaget en god service, med klare gensidige forventningsafstemninger i forhold til målet med deres forløb på vej tilbage til arbejdsmarkedet. Borgere skal opleve at håndteringen af deres sag, sker i et samspil med centerets medarbejdere, med fokus på effekt og den indsats der virker. De samlede (kvantificérbare) mål for beskæftigelsesindsatsen De samlede mål for beskæftigelsesindsatsen i 2016 Lokal udmøntning af ministermål Mål 1: Antallet af unge på uddannelseshjælp skal begrænses til højst 166 fuldtidspersoner i december 2016, svarende til et fald på 19,4 pct. i forhold til december 2014 (206 fuldtidspersoner). Mål 2: Antallet af langtidsforsørgede kontanthjælpsmodtagere (sammenhængende offentlig forsørgelse i mindst 3 år) skal begrænses til 280 personer i december 2016, svarende til et fald på 4 pct. i forhold til december

10 Mål 3: Antallet af langtidsledige, dvs. ledige der har været ledige i mindst 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger, skal begrænses til højst 160 personer i december 2016, svarende til et fald på 24 pct. i forhold til december 2014 (210 personer). Mål 4: Samarbejdsgraden mellem Center for Job og Uddannelse og kommunens virksomheder skal øges til at udgøre minimum 30 pct. af kommunens virksomheder i december 2016 mod 16,9 i december Ungemål Lokalt mål 5: I Fredensborg Kommune er det overordnede lokalpolitiske mål, at ungeledigheden skal være den laveste på landsplan. Flygtningemål Lokalt mål 6: Andelen af kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, der modtager tilbud, skal øges fra 48 pct. i 2015 til 60 pct. i Virksomhedsservicemål Lokalt mål 7: Antallet af private løntilskudspladser skal øges til 180 forløb i december 2016, svarende til en stigning på 12,5 pct. i forhold til december Investeringsstrategi Lokalt mål 8: Ledighedsperioden blandt de ca. 100 pilotprojektdeltagere (langtidsledige) til det hyppigere kontaktforløb skal gennemsnitligt reduceres med 2,6 uger i forhold til kontrolgruppens gennemsnitlige ledighedsperiode. Mål for god service (i forhold til borgere) Lokalt mål 9: Der skal i 2016 gennemføres 2 undersøgelser (surveys, fokusgruppeinterviews eller lignende) af borgernes oplevelse af servicen ved mødet med Center for Job og Uddannelses medarbejdere. Første undersøgelse gennemføres i første kvartal, og de opmærksomhedspunkter, som bliver påvist, skal danne grundlag for en positiv udvikling af den gode service. I fjerde kvartal gennemføres en tilsvarende undersøgelse hvor de positive udviklinger skal kunne måles. Sagsbehandlingstid på sygedagpengeområdet overfor virksomhederne 10

11 Lokalt mål 10: Fredensborg Kommune var i Dansk Industris lokale erhvervsklimamåling for 2015 placeret som nr. 75 i tilfredsheden med den kommunale indsats for kompetent og hurtig sagsbehandling i sygedagpengesager. I 2016 vil kommunen arbejde på som minimum at få en placering som nr. 60 i forhold til hurtighed i sagsbehandlingstid på sygedagpengeområdet overfor virksomhederne. 11

12 12

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 AABENRAA KOMMUNE I Aabenraa Kommune er arbejdsstyrken faldet siden 1994, og antallet af beskæftigede med bopæl i kommunen er faldet med mere end 3.000 siden 2008. Nu, hvor der igen

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplan 2016 er i sin form og i sit indhold reduceret i forhold til tidligere år. I planen fokuseres der i år alene på 3 udvalgte indsatsområder, som Jobcentret

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Revideret marts 2016

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Revideret marts 2016 Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune Revideret marts 2016 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Nordfyns Kommune Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Forord... 2 Udfordringer... 3 Mål 2016... 4 Strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats...

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018 Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget Evaluering af Udviklingsmål 2018 januar 2019 Indhold Arbejdsmarkedsudvalget...3 AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne...3

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Indslusning af flygtninge/indvandrere på det danske arbejdsmarked Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Dok ID: 68376 Kort fortalt Der er i dag en række indslusningsordninger

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Formål: Fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har til formål at styrke fokus på den fælles virksomhedsrettede

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 for Jobcenter Vallensbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning og denne plans rammer... 2 2. Udviklingen på arbejdsmarkedet... 3 3. Unge... 4 4. Beskæftigelsesrettet

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune Indledning Beskæftigelsesplan 2016 beskriver Odense Kommunes målsætninger og indsatser på beskæftigelsesområdet i 2016. Beskæftigelses-

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2019. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Unge godt på vej 4 1.2 Vækst og jobskabelse 4 1.3 Den brede beskæftigelsesindsats 4 1.4 Ministermål 5 2. Prioriteringer for beskæftigelsesindsatsen 2016

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN

BESKÆFTIGELSESPLAN 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere i job

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses alt for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi

Beskæftigelsesstrategi Beskæftigelsesstrategi Sønderborg Kommune 2016-2018 0 Forord Ingen kan være i tvivl om, at beskæftigelsesområdet er og har været præget af store forandringer og skift særligt gennem de seneste år. Der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Målgruppen Ikke en klar definition /

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge 27. august 2015 Jakob Jensen, COK og Lone Englund Stjer, KL 27-08-2015 1 Hvad snakker vi om Udfordringen hvad siger analysen Det økonomiske potentiale i en effektiv forebyggende

Læs mere

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Udkast til Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere flygtninge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Integration af flygtninge DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Dok ID: 71561 Kort fortalt DA har 67 markante anbefalinger til ændring af integrationsindsatsen, som regeringen

Læs mere

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Virksomhedsinklusion Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Refusionsomlægningen fordrer styring af virksomehdsindsatsen Med refusionsomlægningen får vi startskuddet på en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2016 side 6

Indholdsfortegnelse. Kapitel 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2016 side 6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Baggrund for Beskæftigelsesplanen 2016 side 3 Beskæftigelsessituationen lige nu Beskæftigelsesmæssige udfordringer Kerneopgaven Beskæftigelse Jobcenter Hedensteds lokale

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2015 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune November 2017 Indledning Nyborg Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, der tager udgangspunkt i, hvad der er særligt fokus på i Nyborg Kommunes beskæftigelsesrettede

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN

BESKÆFTIGELSESPLAN 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere i job

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere

De 17 jobcentre i Region Sjælland ønsker at styrke samarbejdet om at bistå virksomhederne med ledig arbejdskraft på tværs af kommunerne.

De 17 jobcentre i Region Sjælland ønsker at styrke samarbejdet om at bistå virksomhederne med ledig arbejdskraft på tværs af kommunerne. Proces i forb. med rekrutteringssamarbejdet på Sjælland På baggrund af politisk fokus i KKR samt RAR på Sjælland om fælleskommunalt samarbejde om rekruttering til virksomheder blev alle 17 jobcenterchefer

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Indledning... 2. Opsamling... 4. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7

Indledning... 2. Opsamling... 4. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 Indledning... 2 Opsamling... 4 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats... 8 Strategi og indsatser for de unge... 10 Strategi og Indsats

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Rødovre Jobcenter 26-10-2015 Rødovre Kommune Indhold Beskæftigelsesplan 2016 for Rødovre Kommune... 2 Arbejdsmarkedet... 3 Nye retninger i beskæftigelsesindsatsen.... 3 Prioriterede

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune 1/7 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Om LBR Side 3 Ministerens fire overordnede mål Side 4 Anvendelse af puljemidler Side

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2012... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 6

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - september

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - september Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan 2016 - september 1 Politik og handlingsplan Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitiske handlingsplan udmønter kommunens fireårige arbejdsmarkedspolitik, som Køge Byråd godkendte

Læs mere

Beskæftigelsesplanen er årlig og skal fremsendes til Beskæftigelsesregionen/Arbejdsmarkedsstyrelsen

Beskæftigelsesplanen er årlig og skal fremsendes til Beskæftigelsesregionen/Arbejdsmarkedsstyrelsen Postadresse Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. december 2011 Sagsbehandler Birgit Søtrup Telefon direkte 76 16 73 22 Sagsid 2011-22236 Notat om Beskæftigelsespolitikken i Esbjerg

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Her er alle muligheder åbne. Herning

Beskæftigelsesplan 2016. Her er alle muligheder åbne. Herning Beskæftigelsesplan 2016 Her er alle muligheder åbne Herning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 5 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats. 2. Budgetmål i 2016 Afsnittet er en samlet beskrivelse af målsætningerne for beskæftigelsesområdet og dækker derfor også indsatsområder under bevillingsområde 3.2 og 3.3. Randers kommunes beskæftigelsesmål

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018 Opfølgning på resultater 2. kvt. 2018

Beskæftigelsesplan 2018 Opfølgning på resultater 2. kvt. 2018 Beskæftigelsesplan 2018 Opfølgning på resultater 2. kvt. 2018 Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Resultatmål 1a: Den gennemsnitlige

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - November

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - November Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan 2017 Opfølgning - November 1 Politik og handlingsplan Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitiske handlingsplan udmønter kommunens fireårige arbejdsmarkedspolitik, som Køge

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Halsnæs Kommune Job og arbejdsmarked

Beskæftigelsesplan 2015 Halsnæs Kommune Job og arbejdsmarked Beskæftigelsesplan 2015 Halsnæs Kommune Job og arbejdsmarked 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Opbygning af Beskæftigelsesplan 2015... 3 Vision... 3 2. Ministermål 1: Flere unge skal i uddannelse

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Beskæftigelsesregionerne Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark samt Hovedstaden & Sjælland 24. februar 2011 Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Aktivering på en virksomhed er den bedste

Læs mere

Varde Kommunes aktiveringsstrategi.

Varde Kommunes aktiveringsstrategi. Varde Kommunes aktiveringsstrategi. Baggrund og formål. Den nye refusionsreform som træder i kraft 1. januar 2016, samt det fælles fokus på varighed, der har været gennem de seneste 4 reformer på diverse

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Randers Kommune 1 1. Beskæftigelsespolitikken 2016 1.1 Reformer og indsats Målsætningen i den nationale beskæftigelsespolitik er, at der skal være færre på offentlig forsørgelse

Læs mere

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Arbejdsmarkedskontor Øst 25.oktober 2015 Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Jobcentrene i Nordsjælland styrker

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. For Rødovre Jobcenter

Beskæftigelsesplan 2015. For Rødovre Jobcenter Beskæftigelsesplan 2015 For Rødovre Jobcenter Maj 2014 Indhold Indledning... 2 Udviklingen på arbejdsmarkedet.... 2 Mål i Beskæftigelsesplanen for 2015.... 3 Strategi i beskæftigelsesindsatsen for ministerens

Læs mere

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Hvorfor virksomhedskontakt? Synliggøre job

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune

Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune Maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Allerød... 2 2. Udviklingen i jobcenterets målgrupper... 3 3. Ministerens

Læs mere

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 13. august 2015 Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent I Halsnæs Kommune

Læs mere

Velfærdsforvaltningen. Referat. til mødet i. Jobudvalget. 16. august 2012 i Jobcentret, mødelokale 1.34 B

Velfærdsforvaltningen. Referat. til mødet i. Jobudvalget. 16. august 2012 i Jobcentret, mødelokale 1.34 B Velfærdsforvaltningen Referat til mødet i Jobudvalget 16. august 2012 i Jobcentret, mødelokale 1.34 B Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 89 "Vejle-loven" på beskæftigelsesområdet 181 181 00.22.00-P08-2-11

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Mors

Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Mors Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Mål og strategi for den borgerrettede indsats... 5 4. Mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats... 6 5. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Jobcenter Aalborg Ministermål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes

Jobcenter Aalborg Ministermål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere skal falde med mindst 10 % fra ultimo 2015 til ultimo 2016. Andelen af langtidsforsørgede (offentlig forsørgelse i mindst 3 år) med virksomhedsrettet tilbud i de

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen Punkt 3. Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen 2014-33589 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenindstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender At kontaktforløbet afvikles i henhold til

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere