Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen"

Transkript

1 Bilag 1 Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen Nedenfor følger interviewguide for interviewet om de forventede konsekvenser af kvalitetsrapportbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 162 af 22. februar 2007 om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen). Interviewguiden indeholder de centrale temaer og konkrete aktiviteter, som vi gerne vil drøfte i interviewet. Forventede konsekvenser af kvalitetsrapportbekendtgørelsen I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af kvalitetsrapportbekendtgørelsen har KREVI, efter drøftelser med ministeriet og KL, udvalgt de paragraffer i bekendtgørelsen, som vi forventer, vil have nye netto-konsekvenser for kommunerne. Nye netto-konsekvenser er de konsekvenser, der forventes at følge af kvalitetsrapportbekendtgørelsen (jf. 40 a i folkeskoleloven) og ikke konsekvenser af allerede eksisterende lovgivning på området, fx Folkeskolelovens 40 vedr. Kommunalbestyrelsens tilsynspligt i forhold til undervisningens kvalitet. Derudover har KREVI i aktivitetsoversigten nedenfor forsøgt at beskrive, hvad de nye netto-konsekvenser konkret kan bestå i. Vi vil gerne have din vurdering af de opstillede bud på nye netto-konsekvenser for kommuner og skoler. Vi vil bede dig om at forholde dig til de konsekvenser, der er opstillet i aktivitetsoversigten. Det drejer sig om: - er opdelt i omstillingskonsekvenser og driftskonsekvenser ved kommunens og skolernes implementering og løbende efterlevelse af lovgivningen. Omstillingskonsekvenser er de omkostninger, som kommunen og skolerne vil opleve på kort sigt, og som man kun vil opleve én gang. Driftskonsekvenser har derimod tilbagevendende karakter og kan være såvel negative som positive. - Konsekvenser for det kommunale selvstyre Ved konsekvenser for det kommunale selvstyre forstås kommunens (kommunalbestyrelsens) muligheder for at prioritere og tilrettelægge den kommunale administration og service, herunder mulighederne for at fastlægge serviceniveau og -standarder. Eksempler på selvstyremæssige konsekvenser er bindinger, der vedrører politisk organisering, administrativ organisering, tilrettelæggelse af beslutningsprocesser, krav til specifikke kompetencer, budgetsystemernes indretning, normering af servicestandarder og arbejdsprocesser I det omfang du mener, at de opstillede administrative konsekvenser (positive såvel som negative) vil blive aktuelle for din kommune, vil vi gerne have din vurdering af, hvor mange ressourcer din kommune vil skulle bruge eller kunne spare på de forskellige aktiviteter. Vi vil bede dig overveje: - Hvor megen intern tid (i timer) den enkelte aktivitet vil kræve/frigøre? - Om den enkelte aktivitet vil koste kommunen noget i anskaffelser og indkøb af ekstern bistand (i kroner), og i givet fald hvor meget? 1

2 Aktivitetsoversigt Bekendtgørelsestekst Forventede konsekvenser for kommunerne Forventet ressourceforbr ug: Type og omfang 2 Kommunalbestyrelsens beslutningskompetence Stk.1. Kommunalbestyrelsen træffer nærmere beslutning om indhold og udformning af kvalitetsrapporten samt om tilrettelæggelsen af arbejdet og kan i forbindelse hermed fastsætte rammer for de enkelte skolers bidrag hertil. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at rapporten med udgangspunkt i mål og rammer for folkeskolens undervisning, der følger af lovgivningen og af kommunal beslutning, giver en dækkende beskrivelse af status for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen. Stk. 2. Rapporten udarbejdes inden for rammerne af loven og de i denne og eventuelt særskilt bekendtgørelse, jf. 10, opstillede krav. 1. Læse bekendtgørelsen 2. Udvikle værktøjer og procedurer for udarbejdelse af den samlede rapport (fx interne procedurebeskrivelser og standarder/skabeloner for datas form, rapportens udformning, (ind)samling af oplysninger etc.) 3. Stillingtagen til hvad en dækkende beskrivelse af status er. Herunder forvaltningens mødeaktivitet med skolelederne for at opnå en fælles forståelse og definition. 4. Fastsætte rammer for de enkelte skolers bidrag til arbejdet 5. IT-tilpasninger (fx synkronisering af systemer til registrering og systematisering af data) 6. Tilpasning af arbejdsgange i forbindelse med dataindsamling og udarbejdelse af rapport. Herunder oprydning i det eksisterende arbejde, fx virksomhedsplaner. Dvs. passe det nye redskab ind i det eksisterende: Hvad kan bruges, hvad kan ikke bruges, og hvad skal evt. ændres? 7. Evt. andet? 8. Læse bekendtgørelsen 9. Intern forankring information til medarbejderne om tilrettelæggelse af og indhold i deres bidrag til arbejdet. 10. Udvikle procedurer for udarbejdelse af rapportdelene for den enkelte skole (fx interne procedurebeskrivelser for rapportens udformning, (ind)samling af oplysninger, systematisering af data). 11. Dialog mellem skoleledere og lærere på de enkelte skoler om hvad en dækkende beskrivelse af status er. 12. Evt. andet? 1. Udarbejde og fremlægge kvalitetsrapporten som politisk sag for kommunalbestyrelsen. 2. Løbende udvikling af værktøjer og procedurer under inddragelse af skolelederne. 3. Administrative aktiviteter i forbindelse med kommunikation med pædagogisk råd. 4. Evt. andet? 5. Løbende udvikling af værktøjer og procedurer under inddragelse af lærerne. 6. Administrative aktiviteter i forbindelse med høring af skolebestyrelse. 7. Evt. andet?, herunder fx mødeaktivitet, kompetenceudvikling, løbende information samt 2

3 3 Udarbejdelse af årlig kvalitetsrapport Stk. 1. Der udarbejdes en kvalitetsrapport for hvert skoleår på baggrund af oplysninger vedrørende det pågældende skoleår. Stk. 2. Oplysninger vedrørende tidligere skoleår inddrages, når det er nødvendigt til belysning af skolevæsenets udvikling. Stk. 4. Hvis det viser sig umuligt eller er uforholdsmæssigt vanskeligt at fremskaffe nøjagtige oplysninger om bestemte forhold, jf. 7-10, kan der i stedet foretage set begrundet skøn. 4 Kvalitetsrapportens indhold 1. Der er mange centralt fastsatte krav til rapporternes indhold, jf Derfor kan man spørge, om kommunalbestyrelsens beslutningskompetence vedr. indhold vil få nogen reel betydning. Set i lyset af bekendtgørelsens mange obligatoriske krav kan man næppe forestille sig, at kommunalbestyrelsen vil stille yderligere krav til skolerne. 2. En relateret begrænsning af selvstyret er, at ministeriet med de obligatoriske indholdskrav prioriterer kommunens og skolernes ressourcer på kvalitetsudviklingsområdet. De centralt fastsatte standarder og nøgletal kan begrænse den enkelte kommunes muligheder for at tilrettelægge kvalitetsarbejdet mest hensigtsmæssigt efter lokale forhold. 3. En positiv selvstyremæssig konsekvens er, at Kommunalbestyrelsen får bedre mulighed for at udføre deres tilsynsforpligtelse og dermed et bedre grundlag for at træffe beslutninger, der vil sikre kvaliteten i Folkeskolen. 4. Det kommunale selvstyre begrænses derved, at kommunalbestyrelsen ikke må uddelegere beslutningskompetence om kvalitetsrapporter og opfølgning herpå til skoleudvalget 5. Evt. andet, fx bindinger vedr. politisk organisering, administrativ organisering, 1. Det kræver megen tid og arbejde at foretage begrundet skøn som påkrævet i 3, stk. 4. Det kan blive mere tidskrævende at argumentere for sit skøn end at indsamle den nøjagtige information. Her kan man dog ikke systematisk opgøre det administrative tidsforbrug. 1. Den årlige afrapportering begrænser kommunens mulighed for at tilrettelægge arbejdet som den ønsker. I stedet kunne man udarbejde en rapport hvert andet år for at give mere tid og dermed sikre kvaliteten. 2. Andet? Herunder fx bindinger vedr. politisk organisering, administrativ organisering, 4, stk. 1 5 Kvalitetsrapporten skal indeholde en vurdering af det faglige niveau på hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen samt oplysning om, på hvilket grundlag vurderingen er foretaget, jf. 5. Sammenfattende helhedsvurdering af det faglige niveau Kvalitetsrapporten skal omfatte en sammenfattende helhedsvurdering af det faglige niveau på hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen med angivelse af styrker og områder, hvor der er behov for forbedringer. Stk. 2. Der skal indgå en særskilt vurdering af 1. Udvikle værktøjer og procedurer for vurderingen af det faglige niveau herunder definition og vægtning af forskellige kvalitetsindikatorer, rammebetingelser mv. Forvaltning og skoleledere vil bla. komme til at diskutere forståelsen af, hvad det faglige niveau 3

4 1) eventuelt særlige kommunalt besluttede indsatsområder, 2) den specialpædagogiske bistand og 3) undervisningen i dansk som andetsprog. Stk. 3. Rapporten skal omfatte en samlet redegørelse for, hvilken vægt der er lagt på de kvalitetsindikatorer i form af oplysninger om rammebetingelser, pædagogiske processer, resultater m.v., jf. 7-10, der indgår i grundlaget for vurderingen af det faglige niveau. Redegørelsen skal indeholde en vurdering af, i hvilket omfang de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende. indeholder. 2. Fastsætte rammer for de enkelte skolers bidrag til vurderingen af det faglige niveau. 3. Evt. andet? 4. Intern forankring og information til medarbejderne 5. Udvikle procedurer for udarbejdelse af rapportdelene for den enkelte folkeskole, herunder intern diskussion af forståelsen af fagligt niveau. 6. Evt. andet? Kommunen (for det samlede skolevæsen): 1. Udarbejde sammenfattende vurdering af det faglige niveau for kommunens skolevæsen 2. Særskilt vurdering af indsatsområder 3. Særskilt vurdering af specialpædagogisk bistand 4. Særskilt vurdering af undervisningen i dansk som andetsprog 5. Samlet redegørelse for vægtning af kvalitetsindikatorer og det øvrige grundlag for den faglige vurdering 6. Vurdering af, om oplysningerne er fyldestgørende 7. Evt. andet, herunder fx mødeaktivitet, kompetenceudvikling, løbende information samt 4, stk. 2 Rapporten skal indeholde oplysning om opfølgningen på den seneste kvalitetsrapport, jf Opfølgning på den seneste kvalitetsrapport Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de initiativer til forbedring af det faglige niveau, herunder handlingsplaner, der er Skolerne (for den enkelte skole): 8. Udarbejde sammenfattende vurdering af det faglige niveau på skolen 9. Særskilt vurdering af indsatsområder 10. Særskilt vurdering af specialpædagogisk bistand 11. Særskilt vurdering af undervisningen i dansk som andetsprog 12. Løbende intern information på de enkelte skoler 13. Evt. andet, herunder fx mødeaktivitet, kompetenceudvikling samt evaluering og tilpasning af værktøjer og procedurer. 1. Det er begrænsende for selvstyret, at der udstikkes lige præcis disse tre særskilte vurderinger (ad. 9., 10. og 11.). Det låser de kommunale ressourcer og begrænser kommunens mulighed for at vægte lokale hensyn. Det kan tage tid fra vurderinger af andre indsatsområder, der kunne være mere relevante for den enkelte kommune. Her kunne man give lidt mere rum til at vælge fokusområder for den enkelte skole eller kommune. 2. Evt. andet? Herunder fx bindinger vedr. politisk organisering, administrativ organisering, 1. Det er noget helt nyt med opfølgning. Der indføres højere grad af skriftlighed end tidligere. Skriftlighedskravet formaliserer opfølgningsinitiativerne. Det kan ses som en positiv konsekvens for det kommunale selvstyre, da kommunalbestyrelsen får et bedre beslutningsgrundlag. 4

5 4, stk. 3 iværksat som led i opfølgningen på den seneste kvalitetsrapport, og en vurdering af deres virkning. Hvis et initiativ endnu ikke har kunnet have virkning, skal det af rapporten fremgå, hvornår det påregnes, at virkningen af initiativet vil kunne vurderes. Rapporten skal derudover indeholde en samlet beskrivelse af kommunens skolevæsen, belyst ved bl.a. de i 7-10 nævnte oplysninger om rammebetingelser, pædagogiske processer, resultater m.v. 7 Rammebetingelser Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen, som kommunalbestyrelsen har fastsat, og som har betydning for undervisningen og dens kvalitet, herunder eventuelt særlige kommunalt besluttede indsatsområder. Stk. 2. Der skal indgå en angivelse af de af rapporten omhandlede skoler og i forhold til den enkelte skole af, 1) hvilke klassetrin skolen udbyder [indsamles allerede] 2) antal af spor pr. klassetrin [indsamles allerede] 3) antal af elever [indsamles allerede], herunder antal af elever, der modtager specialpædagogisk bistand i specialklasser 1. Afholde møde med de enkelte skoleledere ang. skolens faglige niveau, herunder træffe aftale om evt. opfølgning herpå. 2. Skriftlig redegørelse for aftalte opfølgningsinitiativer. 3. Vurdere evt. opfølgningsinitiativers virkning 4. Evt. vurdere, hvornår initiativet vil kunne vurderes 5. Samlet fremstilling af opfølgningsinitiativer i kommunens skolevæsen 6. Evt. andet? herunder fx mødeaktivitet, kompetenceudvikling, løbende information samt 7. Møde med forvaltningen om skolens faglige niveau, herunder træffe aftale om evt. opfølgning herpå. 8. Vurdere opfølgningsinitiativers virkning 9. Evt. vurdere, hvornår initiativet vil kunne vurderes 10. Evt. andet? herunder fx mødeaktivitet, kompetenceudvikling, løbende information samt Herunder fx bindinger vedr. politisk organisering, administrativ organisering, tilrettelæggelse af beslutningsprocesser, krav til specifikke kompetencer, budgetsystemernes indretning, normering af servicestandarder og arbejdsprocesser. 1. Lave samlet beskrivelse af skolevæsnet. Skriftlig fremstilling. 2. Evt. andet, fx mødeaktivitet, kompetenceudvikling, løbende information samt evaluering og tilpasning af værktøjer og procedurer. 1. Udvikle procedurer for udarbejdelse af rapportdelene om rammebetingelser for det samlede skolevæsen. Herunder bl.a. dialog mellem forvaltning og skoler om definition af de data, der nævnes i stk. 5, bl.a. hvilke kompetencer, der svarer til en linjefagsuddannelse. 2. Fastsætte rammer for de enkelte skolers bidrag til rapportdelene om rammebetingelser. 3. IT-tilpasninger udover UNI-Cs indberetningssystem, fx KMD-system til udtræk og fremstilling af data 4. Kompetenceudvikling mht. brug af it-systemer. 5. Evt. andet? 6. IT-tilpasninger 7. Udvikle procedurer for udarbejdelse af rapportdelene for den enkelte folkeskole 8. Evt. andet? 5

6 [indsamles allerede], og antal af elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog, og 4) andelen af elever i skolefritidsordning i forhold til det samlede antal elever på de klassetrin, hvor denne tilbydes. Stk. 3. Der skal for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen indgå en angivelse af de gennemsnitlige udgifter pr. elev. Herudover skal særskilt angives, hvilke ressourcer der i kommunen er afsat til henholdsvis 1) specialpædagogisk bistand og 2) undervisning i dansk som andetsprog. Stk. 4. Der skal indgå andre relevante oplysninger om rammebetingelser for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen, herunder oplysninger om 1) antal af elever pr. klasse [indsamles allerede], 2) antal af elever pr. lærer [indsamles allerede], 3) elevernes fravær på baggrund af skolernes fraværslister [indsamles allerede], 4) antal af elever pr. nyere computer (under fem år gamle) med internetopkobling, 5) afholdte udgifter til undervisningsmidler pr. elev, 6) andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning, og 7) planlagte timer, jf. lovens 16. Stk. 5. Der skal for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen indgå en redegørelse for følgende forhold og for, om disse i relation til bestemte fag har givet anledning til nærmere ledelsesmæssige dispositioner: 1) I hvilket omfang planlagte timer bliver gennemført. 2) I hvilket omfang undervisningen varetages af lærere med linjefagsuddannelse i faget eller kompetencer svarende til linjefagsuddannelse. 3) I hvilket omfang undervisningen af børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, varetages af lærere med linjefagsuddannelse i specialpædagogik eller kompetencer svarende til linjefagsuddannelse. (allerede indberetningspligtige oplysninger i kursiv) Kommunen (for det samlede skolevæsen): Samle og skriftligt fremstille de data, der nævnes i stk. 2: 1. Klassetrin 2. Antal spor 3. Antal elever i alt 4. Antal specialklasseelever 5. Antal elever i dansk som andetsprog 6. Andel elever i SFO på hvert klassetrin Samle og fremstille de data, der nævnes i stk. 3: 7. Gennemsnitlige udgifter pr. elev 8. Udgifter til specialpædagogisk bistand 9. Udgifter til undervisning i dansk som andetsprog Samle og fremstille de data, der nævnes i stk. 4: 10. Klassekvotient 11. Antal elever pr. lærer 12. Fravær 13. Antal elever pr. computer 14. Udgifter til undervisningsmidler pr. elev 15. Lærernes andel undervisningstid 16. Planlagte timer Samle og fremstille de data, der nævnes i stk. 5: 17. I hvilket omfang planlagte timer gennemføres 18. I hvilket omfang det er linjefagsuddannede lærere eller lærere med kompetencer svarende hertil, der underviser i almene fag 19. I hvilket omfang, det er linjefagsuddannede lærere eller lærere med kompetencer svarende hertil, der underviser i specialpædagogik 20. I hvilket omfang, det er linjefagsuddannede lærere eller lærere med kompetencer svarende hertil, der underviser i dansk som andetsprog 21. Midler anvendt til efteruddannelse eller kompetenceudvikling af lærerne Samle og redegøre for de data, der nævnes i stk. 6: 22. Antal elever i kommunen, der er henvist til undervisning i specialklasser eller på specialskoler inden for kommunens eget skolevæsen og i andre tilbud end den kommunale folkeskole. 23. Evt. andet? herunder fx mødeaktivitet, kompetenceudvikling, løbende information samt Skolerne (for hver enkelt skole): Skriftligt fremstille de data, der nævnes i stk. 2: 24. Klassetrin 6

7 4) I hvilket omfang undervisningen i dansk som andetsprog varetages af lærere med linjefagsuddannelse i dansk som andetsprog eller kompetencer svarende til linjefagsuddannelse 5) I hvilket omfang der er anvendt midler på efteruddannelse eller kompetenceudvikling i øvrigt af lærerne. Stk. 6. Det skal angives, hvor mange elever i kommunen, der er henvist til undervisning henholdsvis i specialklasser eller specialskoler inden for kommunens eget skolevæsen, specialklasser og specialskoler i andre kommuners skolevæsener, regionernes undervisningstilbud samt dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. 25. Antal spor 26. Antal elever i alt 27. Antal specialklasseelever 28. Antal elever i dansk som andetsprog 29. Andel elever i SFO på hvert klassetrin (Indsamle og) fremstille de data, der nævnes i stk. 3: 30. Gennemsnitlige udgifter pr. elev 31. Udgifter til specialpædagogisk bistand 32. Udgifter til undervisning i dansk som andetsprog (Indsamle og) fremstille de data, der nævnes i stk. 4: 33. Klassekvotient 34. Antal elever pr. lærer 35. Fravær 36. Antal elever pr. computer 37. Udgifter til undervisningsmidler pr. elev 38. Lærernes andel undervisningstid 39. Planlagte timer Indsamle, beregne og fremstille de data, der nævnes i stk. 5: 40. I hvilket omfang planlagte timer gennemføres 41. I hvilket omfang det er linjefagsuddannede lærere eller lærere med kompetencer svarende hertil, der underviser i almene fag 42. I hvilket omfang, det er linjefagsuddannede lærere eller lærere med kompetencer svarende hertil, der underviser i specialpædagogik 43. I hvilket omfang, det er linjefagsuddannede lærere eller lærere med kompetencer svarende hertil, der underviser i dansk som andetsprog 44. Midler anvendt til efteruddannelse eller kompetenceudvikling af lærerne (Indsamle og) fremstille de data, der nævnes i stk. 6: 45. Antal elever på skolen, der er henvist til undervisning i specialklasser eller på specialskoler inden for kommunens eget skolevæsen og i andre tilbud end den kommunale folkeskole. 46. Evt. andet? herunder fx mødeaktivitet, kompetenceudvikling, løbende information samt 1. Nogle nøgletal er irrelevante. Mange af tallene indberettes i forvejen, og det ligner derfor unødigt bureaukrati at indberette dem igen på en anden måde. Man kunne i stedet bruge ressourcerne til at fokusere på at øge validiteten af nogle få, udvalgte vigtige kvalitetsnøgletal. 2. Det er ikke muligt at tilpasse nøgletallene til lokale forhold. Fx er tal vedr. tosprogede elever mere relevante i nogle kommuner end i andre. Hvis en kommune med få tosprogede har problemer i matematikundervisningen, kunne man i stedet lægge kræfterne i at fokusere på matematikfaget. Bekendtgørelsen prioriterer arbejde i bredden i stedet for i dybden. 3. Evt. andet, herunder fx bindinger vedr. politisk organisering, administrativ organisering, 7

8 8 Pædagogiske processer mv. (den pædagogiske udvikling) Rapporten skal omfatte relevante oplysninger om eventuelt særlige kommunalt besluttede indsatsområder, andre aktuelle projekter m.v. til udvikling af undervisningen og dens kvalitet. Stk. 2. Kvalitetsrapporten skal omfatte relevante oplysninger om de pædagogiske processer på hver af kommunens folkeskoler og om principper herom fastsat af skolebestyrelsen, herunder en beskrivelse af tilrettelæggelsen af 1) den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen og elevernes inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse, 2) samarbejdet mellem skole og hjem, herunder beslutninger om anvendelsen af elevplaner, 3) den specialpædagogiske bistand, herunder holddannelse m.v. 4) undervisningen i dansk som andetsprog 8 er mest en skriftliggørelse af noget, der hidtil har stået i Folkeskoleloven og Lov om gennemsigtighed og åbenhed. De tungeste aktiviteter er omstillingen, der fordrer definitionsovervejelser og diskussioner af, hvilke pædagogiske processer, der er relevante at belyse. 1. Definere og udvikle fremgangsmåde for beskrivelse af pædagogiske processer præcisering af, hvilke pædagogiske processer, der skal belyses og hvordan. Dette sker i dialog med skolelederne. 2. Fastsætte rammer for de enkelte skolers bidrag til beskrivelse af pædagogiske processer 3. Evt. andet? 4. Diskussion på den enkelte skole af, hvilke pædagogiske processer, der virker hvor. 5. Fastsætte procedurer for udarbejdelse af rapportdelene om pædagogiske processer for den enkelte skole 6. Information og intern forankring af fælles beslutninger vedr. beskrivelse af pædagogiske processer. 7. Evt. andet? Kommunen (for det samlede skolevæsen): 1. Udarbejde samlet rapport vedr. skolernes indberetninger. 2. Samle og beskrive relevante oplysninger om evt. særlige kommunalt besluttede indsatsområder 3. Evt. andet? herunder fx mødeaktivitet, kompetenceudvikling, løbende information samt Skolerne (for hver enkelt skole): Skriftligt beskrive tilrettelæggelsen af: 4. Evaluering og inddragelse af eleverne 5. Samarbejdet mellem skole og hjem, herunder beslutninger om anvendelsen af elevplaner 6. Den specialpædagogiske bistand 7. Undervisningen i dansk som andetsprog 8. Oplysninger om evt. udviklingsprojekter 9. Evt. andet? herunder fx mødeaktivitet, kompetenceudvikling, løbende information samt 1. Herunder fx bindinger vedr. politisk organisering, administrativ organisering, tilrettelæggelse af beslutningsprocesser, krav til specifikke kompetencer, budgetsystemernes indretning, normering af servicestandarder og arbejdsprocesser. 8

9 9 Resultater mv. Kvalitetsrapporten skal omfatte relevante oplysninger for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen om resultater, herunder oplysninger om: 1) karaktergivning i folkeskolens afgangsprøver [indberettes allerede] 2) resultater af de i lovens 13, stk. 3, nævnte test i udvalgte fag og på bestemte klassetrin, jf. lovens 55 b, og 3) eventuelt resultater af andre typer af evalueringer, der anvendes bredt i det kommunale skolevæsen, f.eks. til belysning af elevernes kundskaber og færdigheder på områder (trinmål), der ikke er omfattet af de i nr. 2 nævnte test. Stk. 2. overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse [indberettes allerede]. Stk. 3. Der skal for hver af kommunens folkeskoler indgå oplysninger om, hvordan henholdsvis elever, der modtager specialpædagogisk bistand i specialklasser eller specialskoler, og elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog, klarer sig i forhold til eleverne set under ét. Stk. 4. Rapporten skal indeholde oplysninger om klager over kommunen til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning samt klager til kommunalbestyrelsen i henhold til lovens 51, stk Udvikle procedurer for samling og skriftlig fremstilling af data om og beskrivelse af resultater. 2. Dialog mellem forvaltning og skoler om, hvordan man redegør for testresultater. Opgaven vanskeliggøres af, at testresultater ikke må offentliggøres. Det er en svær balancegang at finde en formel for at beskrive noget, som man ikke må oplyse. 3. Fastsætte rammer for de enkelte skolers bidrag til resultatbeskrivelsen 4. Evt. andet? 5. Intern forankring og information 6. Udvikle procedurer for udarbejdelse af rapportdelene om resultatbeskrivelser for den enkelte folkeskole 7. Evt. andet? Kommunen (for det samlede skolevæsen): 1. Samle og beskrive resultater af obligatoriske test i udvalgte fag og på bestemte klassetrin 2. Samle og beskrive resultater af andre typer af evalueringer, der anvendes bredt i det kommunale skolevæsen 3. Afrapportere oplysninger om, hvordan elever, der modtager specialpædagogisk bistand, klarer sig i forhold til eleverne set under ét 4. Afrapportere oplysninger om, hvordan elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog, klarer sig i forhold til eleverne set under ét. 5. Samle og beskrive oplysninger om klager over kommunen til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning 6. Samle og beskrive oplysninger om klager til kommunalbestyrelsen over afgørelser truffet af de enkelte skoler. 7. Evt. andet? herunder fx mødeaktivitet, kompetenceudvikling, løbende information samt Skolerne (for den enkelte skole): 8. Indsamle og beskrive resultater af obligatoriske test i udvalgte fag og på bestemte klassetrin 9. Indsamle, beregne og beskrive resultater af andre typer af evalueringer, der anvendes bredt i det kommunale skolevæsen 10. Indsamle og beskrive oplysninger om, hvordan elever, der modtager specialpædagogisk bistand, klarer sig i forhold til eleverne set under ét 11. Indsamle og beskrive oplysninger om, hvordan elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog, klarer sig i forhold til eleverne set under ét 12. Evt. andet? herunder fx mødeaktivitet, kompetenceudvikling, løbende information samt Herunder fx bindinger vedr. politisk organisering, administrativ organisering, tilrettelæggelse af beslutningsprocesser, krav til specifikke kompetencer, budgetsystemernes indretning, normering 9

10 10 Yderligere midlertidige indholdskrav Undervisningsministeren kan ved særskilt bekendtgørelse fastsætte, at kvalitetsrapporter omfattende et eller flere skoleår skal indeholde bestemte oplysninger med henblik på belysning af særlige fokuspunkter. 11 Udformning af kvalitetsrapporter Kvalitetsrapporten skal udformes sådan, at det er nemt at finde de enkelte kategorier af oplysninger, der er nævnt i Stk. 2. Rapporten skal i videst muligt omfang udformes sådan, at det er muligt at følge udviklingen i konkrete kategorier af oplysninger over to eller flere år. Det skal af et særskilt afsnit i rapporten fremgå, hvis bestemte kategorier af oplysninger er opgjort eller i øvrigt præsenteret på en ny måde. Der skal indgå en begrundelse herfor. Stk. 3. Omtale i rapporten af oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt, herunder oplysninger om resultater af de i lovens 13, stk. 3, nævnte test, jf. 9, og lovens 55 b, skal foregå på en sådan måde, at det er muligt for offentligheden at læse og forstå rapporten, selvom de pågældende oplysninger ikke indgår ved offentliggørelsen af rapporten, jf. lovens 40 a, stk Tidsfrister for kvalitetsrapporter Kommunalbestyrelsen skal inden den 15. oktober i det kalenderår, hvor et skoleår afsluttes, drøfte og tage stilling til kvalitetsrapporten for det pågældende skoleår, jf. 3. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte en frist for, hvornår der skal foreligge en udtalelse fra skolebestyrelser om rapporten, jf. lovens 40 a, stk. 2, 2. pkt. Stk. 3. Når kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om rapporten på et møde, skal denne offentliggøres på internettet sammen med kommunalbestyrelsens beslutning samt udtalelser efter stk. 2, jf. lovens 40 a, stk. 4. Oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt, herunder oplysninger om resultater af de i af servicestandarder og arbejdsprocesser. 1. Hvis ministeren benytter sig af denne paragraf ofte, kan det tage pusten fra kommuner og skoler og dermed potentielt begrænse muligheden for at gå i dybden med noget valgfrit. Ministerens bemyndigelse er dog ikke ny, men findes allerede i kraft af Folkeskolelovens 40a, stk. 5 og 56 stk Evt. andet? Herunder fx bindinger vedr. politisk organisering, administrativ organisering, tilrettelæggelse af beslutningsprocesser, krav til specifikke kompetencer, budgetsystemernes indretning, normering af servicestandarder og arbejdsprocesser.? 1. Kvalitetsrapporten offentliggøres på kommunens hjemmeside 2. Evt. andet? 1. De centralt fastsatte tidsfrister kan begrænse den enkelte kommunes muligheder for at tilrettelægge kvalitetsarbejdet mest hensigtsmæssigt. Fx begrænses de lokale muligheder i forhold til dialogen om rapportens vurderinger og analyser. Den 15. oktober er et uhensigtsmæssigt tidspunkt i forhold til opfølgning, da man ikke i praksis ændrer noget midt i skoleåret. Desuden bygger kvalitetsvurderingen på karakterer, der først foreligger i juni. 2. Evt. andet, fx bindinger vedr. politisk organisering, administrativ organisering, 10

11 lovens 13, stk. 3, nævnte test, jf. 9, og lovens 55 b, må dog ikke offentliggøres. 13 Tidsfrister for handlingsplaner Kommunalbestyrelsen skal inden den 31. december vedtage nødvendige handlingsplaner, jf. lovens 40 a, stk. 3, som rapporten måtte give anledning til. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte en frist for, hvornår der skal foreligge en udtalelse fra skolebestyrelser om en eventuel handlingsplan, jf. lovens 40 a, stk. 3, 3. pkt. Stk. 3. Når kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om handlingsplanen på et møde, skal denne offentliggøres på internettet sammen med kommunalbestyrelsens beslutning samt udtalelser efter stk. 2, jf. lovens 40 a, stk. 4. Oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt, herunder oplysninger om resultater af de i lovens 13, stk. 3, nævnte test, jf. 9, og lovens 55 b, må dog ikke offentliggøres. 14 Ikrafttræden Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. marts Stk. 2. Den første kvalitetsrapport omfatter skoleåret 2006/07, jf. 3.? 1. Handlingsplanen offentliggøres på kommunens hjemmeside 2. Evt. andet? 1. De centralt fastsatte tidsfrister kan begrænse den enkelte kommunes muligheder for at tilrettelægge kvalitetsarbejdet mest hensigtsmæssigt. Fx begrænses de lokale muligheder i forhold til dialogen om rapportens vurderinger og analyser. 2. Evt. andet, fx bindinger vedr. politisk organisering, administrativ organisering, 1. Der levnes ikke megen tid til forankring og intern information om bekendtgørelsen. Omstillingstiden er stærkt begrænset, og dermed vil kvaliteten af (mindst) den første kvalitetsrapport formentlig være lavere end man kunne ønske. Man kan i den forbindelse frygte, at der pga. manglende planlægningstid bliver lagt en skæv linje for arbejdet med den første rapport, som man risikerer at fortsætte i det fremtidige arbejde. 2. Evt. andet, fx bindinger vedr. politisk organisering, administrativ organisering, Supplerende spørgsmål Hvilke af regelændringerne opfatter du som mest belastende? Har du forslag til ændringer i bekendtgørelsen, som kunne reducere de administrative omkostninger? Har du forslag til ændringer i bekendtgørelsen, som kunne styrke det kommunale selvstyre? Har du input til god praksis el. lign., som andre kommuner ville kunne lære af? Ser du i bekendtgørelsen nogle positive sidegevinster ift. Det administrative arbejde? Ser du i bekendtgørelsen nogle positive sidegevinster ift. det kommunale selvstyre? 11

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen I medfør af 40 a, stk. 5, i lov om folkeskolen,

Læs mere

Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen 40 a. Kommunalbestyrelsen skal årligt udarbejde en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal beskrive kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau, de foranstaltninger,

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007 Kvalitetsrapport Skoleåret 2006 2007 1 Forord... 3 Bekendtgørelse, folkeskolen... 5 Bekendtgørelse, kvalitetsrapport... 6 Rammebetingelser... 11 Pædagogiske processer... 97 Resultater... 175 Vurderinger...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER

KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER Med udgangspunkt i skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2006/2007 vil nedenstående redegøre for generelle oplysninger om og

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen]

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] Bilag 2 Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] [Kommune] [Byvåben, illustrationer mv.] Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv.

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1.0 02 stk. 2 Skolens prioritering af hovedindsatsen på Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er: 4. Skolens vurdering, af i hvor høj grad indsatsen på hovedområdet

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv.

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv. BEK nr 1000 af 26/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 123.713.021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 20 af

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016. Kvalitetstilsynet med folkeskolen

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016. Kvalitetstilsynet med folkeskolen Kvalitetstilsynet med folkeskolen Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen fra juni 2013, at det eksisterende kvalitetstilsyn udvikles, så det tager udgangspunkt i de nationalt fastsatte

Læs mere

Kommunale kvalitetsrapporter

Kommunale kvalitetsrapporter Kommunale kvalitetsrapporter Kortlægning af kvalitetsrapporternes struktur og indhold 2008 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kommunale kvalitetsrapporter 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport Skoleåret 2009/10 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere

Læs mere

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Notat Vedrørende: Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnavn: Ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnummer: 17.01.10-P00-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret 10 11 Hvad viser kvalitetsrapportens nøgletal kort fortalt Roskilde Kommune har benyttet sig af udfordringsretten i forhold til toårige kvalitetsrapporter.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen,lov om friskoler og private

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

10 kl. 2 0. 1 kl. 2 0 2 kl. 2 1 3 kl. 1 0 24 kl. 1 0 5 kl. 1 1 6 kl. 2 0 7 kl. 2 0 8 kl. 4 0 9 kl. 3 0

10 kl. 2 0. 1 kl. 2 0 2 kl. 2 1 3 kl. 1 0 24 kl. 1 0 5 kl. 1 1 6 kl. 2 0 7 kl. 2 0 8 kl. 4 0 9 kl. 3 0 Kvalitetsrapport 2007/08 rammebetingelser Kvalitetsrapport 2007/08 - Rammebetingelser Skole: Fårvang Skole Skolestruktur Klassetrin og spor (opsamles automatisk) Antal spor pr. klassetrin i 2007/08 Antal

Læs mere

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2007/2008

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2007/2008 TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2007/2008 Indholdsfortegnelse Kvalitetsrapportens udformning 1. Det fælles skolevæsen a. Mål og rammer for skolevæsnet b. Efter- og videreuddannelse 2007-2008

Læs mere

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning Projektoplæg forsøg med tolærerordninger 1. Indledning Danske kommuner står i de kommende år over for en stor udfordring i forhold til på den ene side at give flere børn og unge kompetencerne og motivationen

Læs mere

ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION

ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION Århus Kommune Børn og Unge ELEVPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Skoleåret 2006/2007 er et læreår for arbejdet med elevplaner, hvor skolen skal arbejde med at finde en model

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Kongslundskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten

Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten Datagrundlag for kvalitetsrapporten for Randers Kommunes skolevæsen Datalisten er opdelt i to specifikke datadele. Datalisten omfatter

Læs mere

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning)

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 103 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Januar 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med

Læs mere

Indstilling. Implementering af kvalitetsrapporter i Børn og Unge. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 3. maj 2007.

Indstilling. Implementering af kvalitetsrapporter i Børn og Unge. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 3. maj 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2007 1. Resume Indstillingen indeholder forslag til udvikling og implementering af et nyt unikt kvalitetsrapporteringskoncept gældende

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Brændkjærskolen ved Niels E. Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Med udgangspunkt i Skolepasset

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen Marts 2015 Side 1 af 61 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forandringsteori for implementering af læringsreformen i Hillerød Kommune... 5 1.2. Om data...

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Krogsbølle Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Håndbog for arbejdet med kvalitetsrapport på skoleområdet undervisningsdel og SFO skoleåret 2012-2013

Håndbog for arbejdet med kvalitetsrapport på skoleområdet undervisningsdel og SFO skoleåret 2012-2013 Håndbog for arbejdet med kvalitetsrapport på skoleområdet undervisningsdel og SFO skoleåret 2012-2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 De lovmæssige og politiske rammer... 3 Formål... 4 Hvordan

Læs mere

Høringssvar - 11 udkast til bekendtgørelser på folkeskoleområdet.

Høringssvar - 11 udkast til bekendtgørelser på folkeskoleområdet. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K 12/6 2014 Høringssvar - 11 udkast til bekendtgørelser på folkeskoleområdet. Skole og Forældre takker for det tilsendte

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

Ringsted Kommune. Virksomhedsrapport

Ringsted Kommune. Virksomhedsrapport Ringsted Kommune Virksomhedsrapport Kvalitetsrapport for skolevæsenet 2010/2011 og 2011/2012 1 Indholdsfortegnelse Side Forord, afgrænsning og metode 3 1.0 Skolernes procesplaner for mål og indsatser i

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012. Absalons Skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012. Absalons Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012 Absalons Skole 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Rammebetingelser 2.1. Lærere med liniefagsuddannelse samt kompetenceudvikling og efteruddannelse

Læs mere

Emne: Orientering om justering af kvalitetsrapporten på skoleområdet

Emne: Orientering om justering af kvalitetsrapporten på skoleområdet Notatark Emne: Orientering om justering af kvalitetsrapporten på skoleområdet 22. maj 2019 - Sagsnr. 19/13962 - Løbenr. 125981/19 Børne- Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen justerer i kommunens

Læs mere

Lokal kvalitetsrapport

Lokal kvalitetsrapport Periode: 26-27 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Beskrivelse

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014. 1 of 40

Kvalitetsrapport 2013-2014. 1 of 40 Kvalitetsrapport 2013-2014 1 of 40 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 6 3. Mål og resultatmål... 6 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 6 4. Folkeskolen

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2013. Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapporten 2013. Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen Kvalitetsrapporten 2013 Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen Indholdsfortegnelse BAGGRUND, INDHOLD MV... 2 OPFØLGNING PÅ KVALITETSRAPPORT 2012 OG TILHØRENDE HANDLEPLANER... 3 HELHEDSVURDERING AF DET FAGLIGE

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015-2016 Skoleåret 2014-2015. Fanø Kommune

Kvalitetsrapport 2015-2016 Skoleåret 2014-2015. Fanø Kommune Kvalitetsrapport 2015-2016 Skoleåret 2014-2015 Fanø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 4 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Kommunalpolitiker. Forvaltning. Skoleleder

Kommunalpolitiker. Forvaltning. Skoleleder Kvalitetsrapporten skal være et meningsfuldt dokument for kommuner og skoler. KL har anbefalinger til kommunernes arbejde med kvalitetsrapporten. Læs dem i denne publikation. FOLKESKOLEn Kvalitetsrapport

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 375 af 04/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 013.62S.391 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 13. maj 2014 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Budget 2015 3 2 Inklusion 4 4

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Sjølund-Hejls Skole ved skoleleder Jan Hjorth KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Læseindlæringen har

Læs mere

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler BEK nr 620 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål Lærere (http://ffm.emu.dk/) En årsplan er et planlægningsredskab

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen LBK nr 1534 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

Kvalitetsrapporter. Folkeskolelovens bestemmelser om kvalitetsrapporter. Almindelige bemærkninger til lovforslag der vedrører den nye kvalitetsrapport

Kvalitetsrapporter. Folkeskolelovens bestemmelser om kvalitetsrapporter. Almindelige bemærkninger til lovforslag der vedrører den nye kvalitetsrapport Kvalitetsrapporter Folkeskolelovens bestemmelser om kvalitetsrapporter 40 a. Kommunalbestyrelsen udarbejder en kvalitetsrapport hvert andet år. Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte

Læs mere

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport Datamateriale for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2012- September Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Antal elever i alt pr. skole 3 Elev-lærer ratio 3 Antal spor pr. klassetrin 4 Fraværsprocent

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER INSPIRATIONSHÆFTE

SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER INSPIRATIONSHÆFTE SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER INSPIRATIONSHÆFTE 2 SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER Den nye folkeskolelov åbner op for lokal fleksibilitet omkring valg og sammensætning af skolebestyrelserne.

Læs mere

[Skriv manchet eller klik og slet] SKOLEVÆSEN

[Skriv manchet eller klik og slet] SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT "(SKRIV INSTITUTIONSNAVN)" 2012/13 [SKRIV NORDFYNS OVERSKRIFT] KOMMUNES [Skriv manchet eller klik og slet] SKOLEVÆSEN Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund... 1 1.1 Formål med og

Læs mere

Kvalitetsrapport for Strandparkskolen

Kvalitetsrapport for Strandparkskolen Kvalitetsrapport for Strandparkskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 1 Indhold INDHOLD... 2 INDLEDNING... 3 KVALITETSRAPPORT FOR STRANDPARKSKOLEN... 3 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Haderup Skole Skolevænget 1 7540 Haderup Tlf: 96287920 E-mail: haderup.skole@herning.dk www.haderupskole.dk Kvalitetsrapport for Haderup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 21/211 Peder Syv Skolen 2632 Sagsnummer: 194 397 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 Kvalitetsrapport 2008/2009 Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Kapitel 1. Resumé med konklusioner. Side 4. Kapitel 2. Tal og tabeller Side 5. Kapitel 3 Fagligt niveau

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2007 Det kommunale skolevæsen

KVALITETSRAPPORT 2007 Det kommunale skolevæsen KVALITETSRAPPORT 2007 Det kommunale skolevæsen Udarbejdet 14. maj 17. september 2007 Forord Kvalitetsrapporten 2007, der dækker skoleåret 2006/07, skal give en status på kvaliteten i Rebild Kommunes skolevæsen

Læs mere

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN INDHOLDSFORTEGNELSE I. STYRELSEN AF KOMMUNENS SKOLEVÆSEN 1. Kommunalbestyrelsen...2 2. Skolebestyrelsen...3 3. Skolens leder...6 4.

Læs mere

Projektskabelon ved ansøgning om satspuljemidler til projekter på Undervisningsministeriets område 2010

Projektskabelon ved ansøgning om satspuljemidler til projekter på Undervisningsministeriets område 2010 Projektskabelon ved ansøgning om satspuljemidler til projekter på Undervisningsministeriets område 2010 Forslagets titel Forslagsstiller Tilskudsmodtager Faglig mentor Favrskov Kommune Favrskov Kommune

Læs mere

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2008-2009

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2008-2009 Datamateriale for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport - August Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 4 Antal elever i alt pr. skole 4 Elev-lærer ratio 4 Antal spor pr. klassetrin 5 Antal elever

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 204 Virksomhedsplan for Oddense Skole Oversigt A. Beskrivelse af skolen Side B. Indsatsområder Skoleåret 20-204 - Evaluering Fælleskommunale indsatsområder Fleksibilitet i undervisningen

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Minilex om kvalitetsrapporten. - ordforklaringer, inspiration og gode råd.

Minilex om kvalitetsrapporten. - ordforklaringer, inspiration og gode råd. Minilex om kvalitetsrapporten - ordforklaringer, inspiration og gode råd. Minilex.indd 1 19-04-2012 09:05:21 Introduktion " kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten er et redskab, der skal styrke kommunernes

Læs mere

Matematik på mellemtrinnet. Kort om evalueringen

Matematik på mellemtrinnet. Kort om evalueringen Matematik på mellemtrinnet Kort om evalueringen Kort om evalueringen Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har i en evaluering set på arbejdet med at udvikle elevernes matematikkompetencer på grundskolens

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Indhold. Kvalitetsrapport for Jammerbugt Kommunes Skolevæsen 2011 Side 2 af 186

Indhold. Kvalitetsrapport for Jammerbugt Kommunes Skolevæsen 2011 Side 2 af 186 Kvalitetsrapport for Jammerbugt Kommunes Skolevæsen 2011 Indhold Indledning... 8 Uddrag af Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 8 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner

Læs mere

Selvevaluering på (skolens navn)

Selvevaluering på (skolens navn) Selvevaluering på (skolens navn) Forældrekreds og bestyrelse har d. / 20 i fællesskab truffet beslutning om, at tilsynet med undervisningen, føres af skolen ved selvevaluering. Skolestyrelsen er underrettet

Læs mere

Muldbjergskolen Kvalitetsrapport for skoleområdet 2011

Muldbjergskolen Kvalitetsrapport for skoleområdet 2011 Muldbjergskolen Kvalitetsrapport for skoleområdet 2011 Indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapporten 2011 1.1 Indledning...............................................................................................

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007 TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007 1. Skolernes rammebetingelser KVALITETSRAPPORT FOR SKOLERNE I TØNDER KOMMUNE - DEL 1 SKOLERNES DEL o Skolerne arbejder i 06/07 efter de styrelsesvedtægter,

Læs mere

27-01-2014. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2014-0020938. Dokumentnr. 2014-0020938-1

27-01-2014. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2014-0020938. Dokumentnr. 2014-0020938-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Regler for holddannelse Reglerne for holddannelse er blevet justeret i den ny folkeskolelov. Dette

Læs mere

Kvalitetsrapport. Vestre Skole er en kommunal folkeskole. Skolens virksomhed bygger på Folkeskoleloven og det kommunale selvstyres vedtagelser.

Kvalitetsrapport. Vestre Skole er en kommunal folkeskole. Skolens virksomhed bygger på Folkeskoleloven og det kommunale selvstyres vedtagelser. Skolens navn: Vestre Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Vision for Vestre Skole Kvalitetsrapport Vestre Skole består af en Undervisningsafdeling og en Fritidsafdeling. Det er

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Bavnehøjskolen. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Bavnehøjskolen. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2014 Bavnehøjskolen Favrskov Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14. Version torsdag aften

Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14. Version torsdag aften Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14 Version torsdag aften Forslag til godkendelse i børne- og uddannelsesudvalget den 2. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

Høring vedr. lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske børn og unge

Høring vedr. lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske børn og unge Til Ministeriet for Børn, undervisning og Ligestilling DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 8.4.2016 Høring vedr. lov om kommunale særlige tilbud

Læs mere

5.08 Mejrup Skole Kvalitetsrapport for folkeskolen 2008

5.08 Mejrup Skole Kvalitetsrapport for folkeskolen 2008 5.08 Indhold 5.08.1 Forord ved skolelederen...2 5.08.2 Vurdering af skolens faglige niveau...2 5.08.2.1 Skolens arbejde med kommunale fokusområder...2 Ledelse...2 Evalueringskultur...3 Faglighed og inklusion

Læs mere

Moltrup Skole Kvalitetsrapport 2007 / 2008

Moltrup Skole Kvalitetsrapport 2007 / 2008 Moltrup Skole Kvalitetsrapport 2007 / 2008 Skolebestyrelsen juni 2008: Anna Grethe Smith, Formand Morten Finnemann, Næstformand Margit Jensen, Forældrerepræsentant Susanne Spindler, Forældrerepræsentant

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen DATO: 190508 (GJ) Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De resterende felter er udfyldt af forvaltningen på forhånd - eller beregnes

Læs mere

8. april 2014 Sags nr.: 104.53L.391. Vedrørende spørgsmål til Undervisningsministeriet og KL fra specialskoleledere

8. april 2014 Sags nr.: 104.53L.391. Vedrørende spørgsmål til Undervisningsministeriet og KL fra specialskoleledere Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vedrørende spørgsmål til Undervisningsministeriet

Læs mere

Vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte

Vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte Udkast, den 4. juli 2006 Vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte Indledning Som følge af de ændringer, der sker på folkeskoleområdet

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Kvalitetsrapport for Ramme Skole 2012/13. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Side 1 af 19. 02 stk. 2

Kvalitetsrapport for Ramme Skole 2012/13. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Side 1 af 19. 02 stk. 2 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 02 stk. 2 Skolens prioritering af hovedindsatsen på Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er: 4. Skolens vurdering, af i hvor høj grad indsatsen på hovedområdet

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2009/2010 Østervangsskolen Brevid: 919272 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen DETALJERET RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre

Læs mere

Vejledning til individuelle undervisningsplaner

Vejledning til individuelle undervisningsplaner Vejledning til individuelle undervisningsplaner Den individuelle undervisningsplans baggrund Den individuelle undervisningsplan tager sit juridiske udgangspunkt i folkeskoleloven og dens ultimative krav

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre 29 Skole - med rapport

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 203 Virksomhedsplan for Krabbeshus Heldagsskole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Krabbeshus Heldagsskole er Skive Kommunes specialskole for børn og unge med autisme

Læs mere