KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER"

Transkript

1 KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER Med udgangspunkt i skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2006/2007 vil nedenstående redegøre for generelle oplysninger om og vurderinger af det samlede skolevæsen i Tønder Kommune. De generelle oplysninger og konkrete vurderinger følges af de handleplaner, som analysen af kvalitetsrapporterne har medført. SKOLERNES RAMMEBETINGELSER: Udover Folkeskoleloven fungerer skolerne i Tønder Kommune under mål og rammer fastsat i Vedtægt for styrelse af Tønder Kommunes skolevæsen. Gennemsnitlig udgift pr. elev og udgift til undervisning i dansk som andetsprog: Skolevæsnets gennemsnitlige udgift pr. elev er kr. I udgiften indgår såvel elever i specialklasser som i normalklasser. I udgiften er ikke indregnet bygningsudgifter. Fra skoleåret 2007/2008 vil opgørelsen af elevudgiften ændres således, at normalklasseelever og specialklasseelever udregnes hver for sig. I tildelingsmodellen til de enkelte skoler indgår resurser til undervisning i dansk som andetsprog. Tildelingen i 2006/2007 bygger på 6 gamle kommuners beslutninger. For skoleåret 2007/2008 er områdets tildelingsmodel harmoniseret. Antal elever i specialklasser og i undervisning uden for kommunen: Tønder Kommune har 265 elever, der går i specialklasser og 40 elever, der undervises på skoler uden for kommunen. Antallet af planlagte timer i forhold til antallet af afholdte timer: For samtlige skoler er det gældende, at der er stor overensstemmelse mellem antallet af planlagte timer og antallet af afholdte timer. I gennemsnit aflyses under 1% af de planlagte timer. Aflysningerne rammer primært overbygningseleverne. Anvendelse af linjefagsuddannede lærere: For samtlige skoler er det gældende, at der primært anvendes linjefagsuddannede lærere eller lærere med tilsvarende kompetencer, hvor dette er muligt. Særligt i natur/teknik er det svært at besætte undervisningen med linjefagsuddannede lærere. Tønder Kommune har i skoleåret 2007/2008 oprettet eget linjefagshold i natur/teknik for at imødekomme behovet for linjefagsuddannede i faget. PÆDAGOGISK UDVIKLING: Skolernes pædagogiske indsatsområder: Alle skoler har vedtagne indsatsområder. Indsatsområderne, og måderne hvorpå de bearbejdes og implementeres, afspejler den enkelte skoles særlige kultur og udviklingsforløb. De enkelte skolers kvalitetsrapporter vidner om seriøs og målrettet pædagogisk udvikling. Løbende evaluering Alle skoler arbejder med løbende evaluering, således som Folkeskoleloven stiller krav om. I de enkelte skolers beskrivelse af den løbende evaluering fremgår det: o Arbejdet med løbende evaluering varierer meget fra skole til skole o Arbejdet og dermed kvaliteten af den løbende evaluering har udviklet sig over en lang periode

2 o Nogle skoler har vedtaget fast anvendelse af specifikke evalueringsformer. o Der er behov for synliggørelse af resultaterne af den løbende evaluering. Der udarbejdes handleplan for området for hele skolevæsnet. Skole-hjemsamarbejdet Alle skoler redegør detaljeret og grundigt for skole-hjemsamarbejdet. I skolernes beskrivelser fremgår det: o Skole-hjemsamarbejdet varierer meget fra skole til skole o Skole-hjemsamarbejdet bygger på den enkelte skoles kultur udviklet over en lang periode o Skole-hjemsamarbejdet foregår i rammer, der er både faste og fleksible o Skole-hjemsamarbejdet indeholder på alle skoler mundtlig information via møder og samtaler og skriftlig information via elevplaner og informationsbreve. RESULTATER: Karaktergennemsnit og nationale test: Kommunens samlede karaktergennemsnit opnået ved FSA og FS10 maj/juni 2007 ligger ca. 0,1 under landsgennemsnittet i samtlige fag. De samlede resultater ved de nationale test følger generelt det forventede resultat på landsplan. Resultaterne af de nationale test har medført, at alle skolelederne har udfærdiget en udtalelse om, hvilke tiltag den enkelte skole har iværksat på baggrund af de nationale test. Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelser: Den samlede overgangsfrekvens er ca. 92 %, hvilket er meget højt i forhold til landets samlede overgangsfrekvens. Kommunen arbejder fortsat på at øge overgangsfrekvensen. Den særlige udfordring i forhold til overgangsfrekvensen i Tønder Kommune er at fastholde de unge mennesker i ungdomsuddannelser. Klager: Kommunalbestyrelsen har ikke modtaget klager over skolevæsnet. Tønder Kommune har for skoleåret 2006/2007 haft 1 sag indstævnet for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning. Sagen er ikke afsluttet ved udgangen af skoleåret, HELHEDSVURDERING AF DET FAGLIGE NIVEAU: Vægtning af oplysningerne i kvalitetsrapporterne: I kvalitetsrapporten for 2006/2007 vægtes primært skolernes pædagogiske udvikling i helhedsvurderingen af det faglige niveau. I forbindelse med kommunesammenlægningen arbejdes der fortsat med at optimere administrative arbejdsgange, der inden for overskuelig tid vil gøre det muligt i højere grad at anvende rammebetingelserne som et parameter i helhedsvurderingen af det faglige niveau. I et skolevæsen bestående af skoler med klasse og 0.-9/10. klasse kan karaktergennemsnittet ikke alene være med til at udtrykke skolernes faglige niveau, da en del skoler ikke giver karakterer. De nationale test er med til at give et billede af alle skolers styrker og svagheder på de testede områder. I første år for både nationale test og kvalitetsrapporterne indgår resultaterne i de nationale test udelukkende som parameter for helhedsvurdering af det samlede skolevæsens faglige niveau. Oplysningernes anvendelighed i forhold til helhedsvurdering af det faglige niveau: Kvalitetsrapporternes oplysninger gør det muligt at vurdere specifikke områder fx klassekvotient, elevpc-ratio, resurser afsat til efteruddannelse etc. De specifikke oplysninger er ikke alene afgørende i forhold til en helhedsvurdering af det faglige niveau for en skole. Beskrivelserne af skolernes anvendelse af løbende evaluering gør det muligt at se på forskellige typer praksis. Disse beskrivelser er i sig selv ikke nok

3 til en helhedsvurdering af det faglige niveau på området. De oplysninger, der er kommet frem via kvalitetsrapporterne, giver et godt indblik i skolernes praksis, men oplysningerne er ikke nødvendigvis brugbare i forhold til en helhedsvurdering af den enkelte skoles faglige niveau. Oplysningerne er velegnede til at give et overblik over, hvilke indsatsområder det samlede skolevæsen med fordel kan have for at påvirke det faglige niveau i positiv retning. Vurdering af de enkelte skoler faglige niveau Den første kvalitetsrapport anvendes i Tønder Kommune primært til at give et billede af skolernes forskellige kulturer og præmisser for at drive undervisning. Det er vurderet, at det for det samlede skolevæsen vil være en forbedring, hvis der sættes fokus på undervisningen i dansk som andetsprog og på en synliggørelse af resultaterne af den løbende evaluering. Vurdering af den specialpædagogiske bistand I Tønder Kommune har 9 skoler specialklasser, mens alle skoler giver specialpædagogisk bistand i form af særlig tilrettelagt undervisning. Det samlede billede af den specialpædagogiske bistand i kommunen viser, at procedurerne for undervisningens udmøntning er velbeskrevede. Undervisernes faglige forudsætninger for at varetage undervisningen i specialklasser eller i specialundervisningen er meget forskellige. Undervisere i specialklasser er primært uddannede via særligt tilrettelagte kurser med fokus på specialklassers elevgruppe. Undervisere i specialundervisningen er primært lærere med meget store erfaringer på feltet eller særligt uddannede læsekoordinatorer. Vurdering af undervisning i dansk som andetsprog Undervisningen i dansk som andet sprog foregår på 10 af kommunens skoler med stor spredning i antallet af elever, der modtager undervisningen. For skoler med mange elever, der modtager undervisning i dansk som andet sprog, er der tydelige procedurer for undervisningen, ligesom personalet er særligt kvalificeret til at varetage undervisningen. Det påvirker det faglige niveau af undervisningen i dansk som andet sprog. På skoler med ganske få elever, der modtager undervisning i dansk som andet sprog, er det vanskeligt at skaffe og fastholde personale med særlige kvalifikationer inden for området. Det påvirker det faglige niveau i undervisningen i dansk som andet sprog. Der er behov for en samlet plan for undervisningen i dansk som andetsprog i kommunen. OPFØLGNING PÅ SENESTE KVALITETSRAPPORT Med udgangspunkt i kvalitetsrapporterne for skoleåret 2006/2007 er der udarbejdet handleplaner for følgende områder: o Synliggørelse af resultater af den løbende evaluering. Handleplanen implementeres o Ensartede procedurer for undervisning af elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog. Handleplanen implementeres pr. 1. august og evalueres første gang i kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/2009 Desuden forventes kommunesammenlægningen at slå helt igennem i skoleåret 2007/2008 og dermed give et mere ensartet billede af følgende områder: o Indberetning af elevfravær o Elev-pc-ratio o Lønsums- og kontraktstyring o Undervisningstimetal

4 Handleplan for elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog Baggrunden for udarbejdelse af handleplan for elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog: Kvalitetsrapporterne for Tønder Kommunes 21 skoler viser, at Tønder Kommune i skoleåret 2006/2007 har ca. 120 børn, der modtager undervisning i dansk som andet sprog. Disse 120 børn fordeler sig på 10 af kommunens skoler. De 6 af skolerne underviser til sammen 8 elever i dansk som andetsprog, mens de øvrige 4 skoler underviser den resterende del. Det fremgår endvidere af kvalitetsrapporterne, at 5 af skolerne har lærere med linjefag i dansk som andetsprog eller tilsvarende kompetencer. Kvalitetsrapporterne viser, at skoler, der underviser mange børn i dansk som andetsprog har meget tydelig procedurer for, hvordan eleverne sprogvurderes, undervises og løbende evalueres. Flere skoleledere i kommunen har peget på, at det er vanskeligt at finde kvalificerede undervisere i dansk som andetsprog. Dette gør sig særligt gældende for skoler med meget få elever, der skal have undervisning i dansk som andetsprog. Handleplanen skal medvirke til: o At skabe mere ensartede procedurer for Tønder Kommunes skolevæsens undervisningstilbud til 2- sprogede elever. o At give det enkelte barn den bedst mulige undervisning i dansk som andetsprog. o At udnytte lærernes faglige kompetencer i undervisningen i dansk som andetsprog. o At optimere udnyttelsen af resurserne anvendt til undervisning i dansk som andetsprog. I handleplanen indgår overvejelser og handlemuligheder for følgende områder: o Hvem kan deltage i og hvor placeres basisundervisningen i dansk som andetsprog (modtagerklasse) samt det forventede behov o Elementer i undervisningen af 2-sprogede elever o Udnyttelse af lærernes faglige kompetencer o Resursetildeling transport o Handleplanen i forhold til Vedtægt for styrelse af Tønder Kommunes skolevæsen o Tidsplan over handleplanens ikrafttræden Hvem kan deltage i og hvor placeres basisundervisning i dansk som andetsprog (modtagerklasse) samt det forventede behov. o Et barn kan henvises til undervisning i modtagerklasse på baggrund af manglende sprogkundskab/lille kendskab til dansk ikke på grund af manglende modenhed eller lignende o Det foreslås, at der fra skoleåret 2008/2009 oprettes modtagerklasser i kommunens nordlige og sydlige del. Konkret kan placeringen være Toftlund Skole og Holmeskolen. o Der foreslås en maksimal klassestørrelse på 6-8 elever pr klasse. o Integrationskontoret oplyser, at Tønder Kommune for skoleåret 08/09 kan forvente at modtage elever med behov for basisundervisning i modtagerklasser. Elementer i undervisningen af 2-sprogede elever: o Der skelnes mellem basisundervisning og supplerende undervisning: o Basisundervisning: gives til elever, der har manglende sprogkundskab/lille kendskab til dansk o Supplerende undervisning: gives til elever, der har sprogkundskaber, der gør det muligt at indgå i almindelig klasseundervisning, men fortsat har behov for særlig undervisning i begreber, abstraktioner og kulturelle sammenhænge/forskelle o Alle elever sprogvurderes inden basisundervisningen i dansk som andetsprog indledes (Screeningsmaterialet Vis, hvad du kan fra Undervisningsministeriet er velegnet)

5 o For elever, der modtager basisundervisning, afholdes der efter måneder mindre interne statusmøder og hver 6. måned større interne statusmøder, hvor den enkelte elevs sproglige fremskridt vurderes med fokus på behovet for fortsat basisundervisning eller udslusning til almindelig klasseundervisning med supplerende undervisning. o Elever, der modtager supplerende undervisning, evalueres 2-3 gange årligt med fokus på behov for fortsat supplerende undervisning eller fuldstændig udslusning til almindelig klasseundervisning (Screeningsmaterialet Vis, hvad du kan fra Undervisningsministeriet er velegnet) Udnyttelse af lærernes faglige kompetencer: o Undervisningen i modtagerklasser varetages af lærere med linjefag i dansk som andetsprog eller tilsvarende kompetencer o Toftlundskole og Holmeskolen har lærere med linjefag i dansk som andet sprog eller tilsvarende kompetencer. o Der laves systematisk overlevering af 2-sprogede elever mellem børnehaver og børnehaveklasser. Overleveringen sker i samarbejde med PPRs 2-sprogskonsulenter for 3-6 års området. Resursetildeling - transportudgifter o Resursetildeling til undervisningen af 2-sprogede følger normeringsmodellen vedtaget på Kommunalbestyrelsesmødet d. 31/ o Med oprettelse af modtagerklasser kan der efter 1/ kun tildeles akuttimer til nyankomne elever til skoler med modtagerklasser. o Med oprettelse af modtagerklasser kan der opstå etableringsudgifter på Holmeskolen og Toftlund skole o Med oprettelse af modtagerklasser kan der opstå transportbehov for nogle elever. Udgift til transport pr. elev vil maksimalt være svarende til et buskort til 2 zoner = ca kr. pr oktober 2007 Handleplanen i forhold til Vedtægt for styrelse af Tønder Kommunes skolevæsen Handleplan for elever, der modtager undervisning i dansk som andet sprog kan iværksættes i forhold til gældende vedtægt for styrelse af Tønder Kommunes skolevæsen godkendt af Kommunalbestyrelsen d 25. januar 2007 med en tilføjelse om, hvor i kommunen modtagerklasserne placeres jvf. bekendtgørelse nr. 31 af 10. januar Tidsplan for handleplanens ikrafttræden o December 2007: Forelægges for det politiske system o August 2008: Handleplanen gøres til særligt indsatsområde for folkeskolerne i Tønder Kommune o Juli 2009: Resultaterne af arbejdet med handleplanen fremgår af den enkelte skoles kvalitetsrapport Definition af 2-sprogede: Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, om som først ved kontakt med det omgivende samfund evt. gennem skolens undervisning lærer dansk. Når børnene er begyndt som elever i folkeskolen benytter de både dansk og deres modersmål i deres daglige tilværelse. I skolen møder eleverne ikke alene et nyt sprog, men ofte også et kulturmønster, som er forskelligt fra hjemmets. Elevernes opvækst er således både tosproget og tokulturel. Handleplanen bygger på bekendtgørelse nr. 31 af 10. januar 2006

6 Handleplan om folkeskolernes eksplicitering af resultater af løbende evaluering Baggrunden for udarbejdelse af handleplan for folkeskolernes eksplicitering af resultater af løbende evaluering: Kvalitetsrapporterne for Tønder Kommunes 21 skoler for skoleåret 2006/2007 viser, at der på alle skoler foretages løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen, således som Folkeskoleloven foreskriver. 75 % af kommunens skoler har truffet formelle beslutninger om løbende evaluering på særlige tidspunkter i skoleforløbet. Få skoler har truffet beslutninger om anvendelse af konkrete redskaber til brug i den løbende evaluering. I kvalitetsrapporterne synliggør 3 skoler resultaterne af den løbende evaluering og de pædagogiske beslutninger, der træffes på baggrund af den løbende evaluering. Handleplanen skal medvirke til: o At synliggøre resultaterne af den løbende evaluering o At synliggøre de pædagogiske beslutninger, der træffes på baggrund af den løbende evaluering o At gøre resultaterne af den løbende evaluering til et aktivt redskab i den daglige undervisning. I handleplanen indgår overvejelser over: o Hvilke typer resultater af den løbende evaluering, der ønskes synliggjort o Hvordan resultaterne af den løbende evaluering kan synliggøres. o Tidsplan for handleplanens ikrafttræden Hvilke typer resultater af den løbende evaluering ønskes synliggjort: o Eksempler på resultater med fokus på: o elevernes faglige udvikling o elevernes sociale udvikling o lærernes anvendelse af den løbende evaluering. Her tænkes fx på resultater af den løbende evaluering, der medfører særlige undervisningsforløb, særlige fokusfelter etc. o anvendelse af specifikke evalueringsredskaber. Her tænkes fx på overvejelser over udbyttet af brug af portfolio, logbog etc. o skolernes særlige indsatsområder Hvordan resultaterne af den løbende evaluering kan synliggøres: o Resultaterne kan fx synliggøres ved opsummering, eksemplificering, refleksion over og evt. dokumentation af ændring af praksis o Resultaterne kan være af både summativ og formativ karakter: o Summativ evaluering: har fokus på det konkrete resultat på fakta og færdigheder (evalueringsformer er fx test, prøve) o Formativ evaluering: har fokus på forløbets proces (evalueringsformer er fx logbog, portfolio) Tidsplan for handleplanens ikrafttræden o December 2007: Forelægges for det politiske system o Fra januar 2008: Handleplanen gøres til særligt indsatsområde for folkeskolerne i Tønder Kommune o Juli 2008: Resultaterne af arbejdet med handleplanen fremgår af skolernes kvalitetsrapport

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2007/2008

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2007/2008 TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2007/2008 Indholdsfortegnelse Kvalitetsrapportens udformning 1. Det fælles skolevæsen a. Mål og rammer for skolevæsnet b. Efter- og videreuddannelse 2007-2008

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen I medfør af 40 a, stk. 5, i lov om folkeskolen,

Læs mere

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007 TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007 1. Skolernes rammebetingelser KVALITETSRAPPORT FOR SKOLERNE I TØNDER KOMMUNE - DEL 1 SKOLERNES DEL o Skolerne arbejder i 06/07 efter de styrelsesvedtægter,

Læs mere

Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen

Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen Bilag 1 Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen Nedenfor følger interviewguide for interviewet om de forventede konsekvenser af kvalitetsrapportbekendtgørelsen

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Kvalitetsrapport. Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring

Kvalitetsrapport. Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring Skolens navn: Kjellerup Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning Kjellerup Skole - På vej... Kvalitetsrapport Vedtagne principper: Pædagogiske principper På Kjellerup

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport Skoleåret 2009/10 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Projektskabelon ved ansøgning om satspuljemidler til projekter på Undervisningsministeriets område 2010

Projektskabelon ved ansøgning om satspuljemidler til projekter på Undervisningsministeriets område 2010 Projektskabelon ved ansøgning om satspuljemidler til projekter på Undervisningsministeriets område 2010 Forslagets titel Forslagsstiller Tilskudsmodtager Faglig mentor Favrskov Kommune Favrskov Kommune

Læs mere

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv.

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1.0 02 stk. 2 Skolens prioritering af hovedindsatsen på Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er: 4. Skolens vurdering, af i hvor høj grad indsatsen på hovedområdet

Læs mere

Procedure for modtagelsesklasser 0. M, M1 og M2 i Hillerød Kommune

Procedure for modtagelsesklasser 0. M, M1 og M2 i Hillerød Kommune Procedure for modtagelsesklasser 0. M, M1 og M2 i Hillerød Kommune Faglig udvikling Læringsstrategier Løbende evaluering Statisk/dynamisk årsplan Basisundervisning i dansk som andetsprog Opbyggelse af

Læs mere

Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen 40 a. Kommunalbestyrelsen skal årligt udarbejde en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal beskrive kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau, de foranstaltninger,

Læs mere

Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten

Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten Datagrundlag for kvalitetsrapporten for Randers Kommunes skolevæsen Datalisten er opdelt i to specifikke datadele. Datalisten omfatter

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008-2009 Solvangskole

Kvalitetsrapport 2008-2009 Solvangskole Kvalitetsrapport 2008-2009 Solvangskole FORORD Ifølge 40a i Folkeskoleloven er kommunen forpligtet til at udarbejde en kvalitetsrapport. Formålet med rapporten er gennem tilvejebringelse af dokumentation

Læs mere

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse $ % & (( 2 1. Indledning ( $ % & ( * % * * $ % $ (, - * % $. ( * * / * ( 0 $ 1 3 1. Indledning - 2 - % ( ( ( % 33 ( 4 4 4 ( % & ( ( ( $, 1 %, 5 $$ %- /%4 $$&- 4

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012. Absalons Skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012. Absalons Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012 Absalons Skole 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Rammebetingelser 2.1. Lærere med liniefagsuddannelse samt kompetenceudvikling og efteruddannelse

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 13. maj 2014 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Budget 2015 3 2 Inklusion 4 4

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Skovboskolen

Kvalitetsrapport 2009. Skovboskolen Indhold 1. Indledning og opfølgning på sidste års kvalitetsrapport... 3 2. Udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Faglighed og inklusion... 4 Partnerskab om folkeskolen... 5 Trivsel og livsglæde... 5 Mål-

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Haderup Skole Skolevænget 1 7540 Haderup Tlf: 96287920 E-mail: haderup.skole@herning.dk www.haderupskole.dk Kvalitetsrapport for Haderup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge

Læs mere

ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION

ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION Århus Kommune Børn og Unge ELEVPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Skoleåret 2006/2007 er et læreår for arbejdet med elevplaner, hvor skolen skal arbejde med at finde en model

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Kongslundskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport Datamateriale for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2012- September Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Antal elever i alt pr. skole 3 Elev-lærer ratio 3 Antal spor pr. klassetrin 4 Fraværsprocent

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 204 Virksomhedsplan for Oddense Skole Oversigt A. Beskrivelse af skolen Side B. Indsatsområder Skoleåret 20-204 - Evaluering Fælleskommunale indsatsområder Fleksibilitet i undervisningen

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2013. Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapporten 2013. Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen Kvalitetsrapporten 2013 Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen Indholdsfortegnelse BAGGRUND, INDHOLD MV... 2 OPFØLGNING PÅ KVALITETSRAPPORT 2012 OG TILHØRENDE HANDLEPLANER... 3 HELHEDSVURDERING AF DET FAGLIGE

Læs mere

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler BEK nr 620 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen]

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] Bilag 2 Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] [Kommune] [Byvåben, illustrationer mv.] Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

5.08 Mejrup Skole Kvalitetsrapport for folkeskolen 2008

5.08 Mejrup Skole Kvalitetsrapport for folkeskolen 2008 5.08 Indhold 5.08.1 Forord ved skolelederen...2 5.08.2 Vurdering af skolens faglige niveau...2 5.08.2.1 Skolens arbejde med kommunale fokusområder...2 Ledelse...2 Evalueringskultur...3 Faglighed og inklusion

Læs mere

Dansk som andetsprog (DSA)

Dansk som andetsprog (DSA) Side 1 af 6 Dansk som andetsprog (DSA) Skolens navn: Dalumskolen Skoleår: 2007-2008 Undervisningstimer Dette skema omhandler ikke timer udlagt til undervisning i dansk som andetsprog i modtagelsesklasser

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Borup Skole

Kvalitetsrapport 2009. Borup Skole Indhold 1. Indledning... 3 2. Udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Faglighed og inklusion... 4 Partnerskab om folkeskolen... 5 Trivsel og livsglæde... 6 Mål- og indholdsbeskrivelser i SFO... 6 3. Særligt

Læs mere

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Notat Vedrørende: Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnavn: Ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnummer: 17.01.10-P00-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

Læseplan for sprog og læsning

Læseplan for sprog og læsning Læseplan for sprog og læsning OPSUMMERING AF SAMLET LÆSEPLAN i Ishøj Kommune DEL 1 Ishøj Kommune 1 1. INDLEDNING Ishøj Kommune sætter med Succes for alle også et særligt fokus på børns sproglige udvikling

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Parkskolen ved Gaby Juhl KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Parkskolens elever er alle visiteret gennem

Læs mere

10 kl. 2 0. 1 kl. 2 0 2 kl. 2 1 3 kl. 1 0 24 kl. 1 0 5 kl. 1 1 6 kl. 2 0 7 kl. 2 0 8 kl. 4 0 9 kl. 3 0

10 kl. 2 0. 1 kl. 2 0 2 kl. 2 1 3 kl. 1 0 24 kl. 1 0 5 kl. 1 1 6 kl. 2 0 7 kl. 2 0 8 kl. 4 0 9 kl. 3 0 Kvalitetsrapport 2007/08 rammebetingelser Kvalitetsrapport 2007/08 - Rammebetingelser Skole: Fårvang Skole Skolestruktur Klassetrin og spor (opsamles automatisk) Antal spor pr. klassetrin i 2007/08 Antal

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 Kvalitetsrapport 2008/2009 Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Kapitel 1. Resumé med konklusioner. Side 4. Kapitel 2. Tal og tabeller Side 5. Kapitel 3 Fagligt niveau

Læs mere

1. Kort sammenfattende vurdering af skolernes indsatser s. 1. 2. Rammebetingelser for kommunens samlede skolevæsen s. 2

1. Kort sammenfattende vurdering af skolernes indsatser s. 1. 2. Rammebetingelser for kommunens samlede skolevæsen s. 2 Kvalitetsrapport for Nordfyns Kommunes skolevæsen 2006/2007 Indholdsfortegnelse Forord 1. Kort sammenfattende vurdering af skolernes indsatser s. 1 2. Rammebetingelser for kommunens samlede skolevæsen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Timring Skole Fuglevænget 1 7480 Vildbjerg Tlf: 96287790 E-mail: timring.skole@herning.dk http://www.timring-skole.dk/ Kvalitetsrapport for Timring Skole - Herning Kommune, Børn

Læs mere

Kvalitetsrapport. Vestre Skole er en kommunal folkeskole. Skolens virksomhed bygger på Folkeskoleloven og det kommunale selvstyres vedtagelser.

Kvalitetsrapport. Vestre Skole er en kommunal folkeskole. Skolens virksomhed bygger på Folkeskoleloven og det kommunale selvstyres vedtagelser. Skolens navn: Vestre Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Vision for Vestre Skole Kvalitetsrapport Vestre Skole består af en Undervisningsafdeling og en Fritidsafdeling. Det er

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Matematik på mellemtrinnet. Kort om evalueringen

Matematik på mellemtrinnet. Kort om evalueringen Matematik på mellemtrinnet Kort om evalueringen Kort om evalueringen Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har i en evaluering set på arbejdet med at udvikle elevernes matematikkompetencer på grundskolens

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2007. Skovboskolen. Foto: Kim Rasmussen

Kvalitetsrapport 2007. Skovboskolen. Foto: Kim Rasmussen Kvalitetsrapport 2007 Skovboskolen Foto: Kim Rasmussen Indhold: 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 3. Rammebetingelser... 6 4. Pædagogiske processer... 8 4.1. Den løbende evaluering

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Herningvej 35 9210 Aalborg SØ Tlf: 99 82 45 70 Hjemmeside: http://herningvej-skole.skoleporten.dk/sp

Praktikstedsbeskrivelse. Herningvej 35 9210 Aalborg SØ Tlf: 99 82 45 70 Hjemmeside: http://herningvej-skole.skoleporten.dk/sp Praktikstedsbeskrivelse Praktiksted Institutionstype Herningvej Skole Herningvej 35 9210 Aalborg SØ Tlf: 99 82 45 70 Hjemmeside: http://herningvej-skole.skoleporten.dk/sp DUS (SFO) Børnegruppe Fysiske

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg er af kommunaludvalget blevet bedt om at svare på tre spørgsmål: Spørgsmål W om, hvorvidt der set i lyset af oplysninger fra EVA s seneste rapport om kommunernes

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Grundlag for udarbejdelse af kvalitetsrapport. - i Mariagerfjord kommune

Grundlag for udarbejdelse af kvalitetsrapport. - i Mariagerfjord kommune Grundlag for udarbejdelse af kvalitetsrapport - i Mariagerfjord kommune Organisation vedr. udarbejdelse af kvalitetsrapporten kommunalbestyrelsen Skolechef og skole-fagenheden kvalitetsgruppen Organisationen

Læs mere

Muldbjergskolen Kvalitetsrapport for skoleområdet 2011

Muldbjergskolen Kvalitetsrapport for skoleområdet 2011 Muldbjergskolen Kvalitetsrapport for skoleområdet 2011 Indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapporten 2011 1.1 Indledning...............................................................................................

Læs mere

Jammerbugt Kommunes skolepolitik. "Jammerbugt Kommunes skolepolitik" er Jammerbugt Kommunes første formulerede politik for folkeskolen.

Jammerbugt Kommunes skolepolitik. Jammerbugt Kommunes skolepolitik er Jammerbugt Kommunes første formulerede politik for folkeskolen. Version: 28.1.2008 "Jammerbugt Kommunes skolepolitik" er Jammerbugt Kommunes første formulerede politik for folkeskolen. Det er målet, at "Skolepolitik i Jammerbugt Kommune" vil bidrage til, at vi i Jammerbugt

Læs mere

Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14. Version torsdag aften

Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14. Version torsdag aften Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14 Version torsdag aften Forslag til godkendelse i børne- og uddannelsesudvalget den 2. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

Selvevaluering på (skolens navn)

Selvevaluering på (skolens navn) Selvevaluering på (skolens navn) Forældrekreds og bestyrelse har d. / 20 i fællesskab truffet beslutning om, at tilsynet med undervisningen, føres af skolen ved selvevaluering. Skolestyrelsen er underrettet

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Brændkjærskolen ved Niels E. Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Med udgangspunkt i Skolepasset

Læs mere

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 1 Nærum Skoles indsatsområder 2011-2012 er den mere præcise udmøntning af skolens 4-årige udviklingsplan. Indhold og opbygning af skolens 1-årige indsatsområder:

Læs mere

Skolen er en af Danmarks 22 katolske skoler. Skolens profil bygger på skolens målsætning: Link til profil og målsætning

Skolen er en af Danmarks 22 katolske skoler. Skolens profil bygger på skolens målsætning: Link til profil og målsætning Selvevaluering Indledning Skolens bestyrelse og forældrekreds har besluttet, at tilsynet på skolen skal ske ved selvevaluering. Vi følger Danmarks Privatskoleforenings manual, som er godkendt af Kvalitets-

Læs mere

Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen Marts 2015 Side 1 af 61 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forandringsteori for implementering af læringsreformen i Hillerød Kommune... 5 1.2. Om data...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Virksomhedsplan for Krabbeshus Heldagsskole Oversigt A. Beskrivelse af skolen Side 3 B. Indsatsområder Skoleåret 2013-2014 - Evaluering Fælleskommunale indsatsområder Fleksibilitet

Læs mere

B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning: alpædagogisk bistand, i det omfang der er behov 2000 Frederiksberg

B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning: alpædagogisk bistand, i det omfang der er behov 2000 Frederiksberg Afsnit 1: Oplysning om institutionen A. Navn på opholdssted/institution og overenskomstpart Behandlingshjemmet Solbjerg Søndre Fasanvej 16 2000 Frederiksberg B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk

Læs mere

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet 2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.1. Kvalitetsrapporten... 2 1.2. Rapportens opbygning... 2 Sammenfattende helhedsvurdering... 3 Mål

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11.

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11. Indledning Med denne information ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune at give et overblik over sprogstimulering til tosprogede småbørn, der ikke går i børnehave og som derfor deltager

Læs mere

Skoledata 2009 Fredensborg Kommune

Skoledata 2009 Fredensborg Kommune Skoledata 2009 Fredensborg Kommune 1 BØRN & KULTUR 2 Indhold Indledning... 4 Rammebetingelser... 5 Skolestruktur... 5 Skolernes IT... 9 Elevfravær... 9 Undervisning og pædagogisk personale... 10 Undervisning

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 203 Virksomhedsplan for Krabbeshus Heldagsskole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Krabbeshus Heldagsskole er Skive Kommunes specialskole for børn og unge med autisme

Læs mere

Helhedsvurdering af skoleområdet i Slagelse Kommune

Helhedsvurdering af skoleområdet i Slagelse Kommune 2012-2013 Kvalliitetsrapport Light-udgave af Hovedrapporten 2 Indledning Denne udgave er en forkortet version af Kvalitetsrapportens hovedrapport. Kvalitetsrapporten er inddelt i nogle overordnede temaer,

Læs mere

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Kontaktoplysninger Pilegårdsskolen Ole Klokkersvej 17 2770 Kastrup Tlf: 32507525 Skoleleder

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010-2011

Kvalitetsrapport 2010-2011 Vejle Kommune Kvalitetsrapport 2010-2011 Vejle kommunale skolevæsen 02-12-2011 Indhold Kvalitetsrapportens overordnede konklusioner 3 Indledning 3 Del 1 skolernes faglige niveau 4 - Eleverne 4 - Klassekvotienten

Læs mere

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret 10 11 Hvad viser kvalitetsrapportens nøgletal kort fortalt Roskilde Kommune har benyttet sig af udfordringsretten i forhold til toårige kvalitetsrapporter.

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2013/14

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2013/14 NUUSSUUP ATUARFIA Atuarfiup aqqa /skolens navn 36 64 00 / 32 71 33 / jakl@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Narsaviaq 12, Postboks 5329 Atuarfiup/skolens postadresse 3905

Læs mere

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2008-2009

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2008-2009 Datamateriale for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport - August Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 4 Antal elever i alt pr. skole 4 Elev-lærer ratio 4 Antal spor pr. klassetrin 5 Antal elever

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data, som jeg har indsamlet

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016. Kvalitetstilsynet med folkeskolen

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016. Kvalitetstilsynet med folkeskolen Kvalitetstilsynet med folkeskolen Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen fra juni 2013, at det eksisterende kvalitetstilsyn udvikles, så det tager udgangspunkt i de nationalt fastsatte

Læs mere

Modtagelse i praksis i Hillerød Kommune Multikulturelle Skoler workshop B mandag den 16. og tirsdag den 17. November 2015

Modtagelse i praksis i Hillerød Kommune Multikulturelle Skoler workshop B mandag den 16. og tirsdag den 17. November 2015 Modtagelse i praksis i Hillerød Kommune Multikulturelle Skoler workshop B mandag den 16. og tirsdag den 17. November 2015 16/17-11-2015 Modtagelse i praksis i Hillerød 1 Ny kommune samme overskrifter Hillerød

Læs mere

Slut-evaluering. Side 1 af 7. 1. Vision: Skolevæsenet skal have tilbud for alle elever og være i stadig udvikling

Slut-evaluering. Side 1 af 7. 1. Vision: Skolevæsenet skal have tilbud for alle elever og være i stadig udvikling Side 1 af 7 Skolekonsulenterne og Udgår pga. ny arbejdstidsaftale Kommentar Vision og konkret mål Midtvejsevaluering Slut-evaluering 1. Vision: Skolevæsenet skal have tilbud for alle elever og være i stadig

Læs mere

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning Ressourcecenteret hvem er vi? Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter er et fagligt team og forum bestående af skolens afdelings og ressourcecenterleder, specialundervisningslærere, dansk som andetsprogslærere,

Læs mere

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Småbørnsområdet Folkeskolen tilbyder specialpædagogisk bistand til børn der endnu ikke er påbegyndt folkeskolen jf. 4

Læs mere

Vejle Kommunale Skolevæsen. Kvalitetsrapport 2009

Vejle Kommunale Skolevæsen. Kvalitetsrapport 2009 Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Indledning For 4. gang skal Vejle kommune i henhold til folkeskolelovens 40 a udarbejde en kvalitetsrapport, der beskriver det kommunale skolevæsen, skolernes

Læs mere

Idræt i folkeskolen et spring fremad

Idræt i folkeskolen et spring fremad Idræt i folkeskolen et spring fremad Ideer til idrætslærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt er folkeskolens vigtigste bevægelsesfag, og idrætslærerne sætter fysisk aktivitet og glæden ved at lege og

Læs mere

Overenskomst om undervisning i dagbehandlingstilbud mellem Søstjerneskolen og Københavns kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen

Overenskomst om undervisning i dagbehandlingstilbud mellem Søstjerneskolen og Københavns kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen Overenskomst om undervisning i dagbehandlingstilbud mellem Søstjerneskolen og Københavns kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen 1 Parter og lovgivning Nærværende overenskomst er indgået mellem skole, Søstjerneskolen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014. 1 of 40

Kvalitetsrapport 2013-2014. 1 of 40 Kvalitetsrapport 2013-2014 1 of 40 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 6 3. Mål og resultatmål... 6 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 6 4. Folkeskolen

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Krogsbølle Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning

Evaluering af skolens samlede undervisning Evaluering af skolens samlede undervisning En fri grundskole skal regelmæssigt evaluere skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen I evalueringen indgår en vurdering

Læs mere

Vejledning til individuelle undervisningsplaner

Vejledning til individuelle undervisningsplaner Vejledning til individuelle undervisningsplaner Den individuelle undervisningsplans baggrund Den individuelle undervisningsplan tager sit juridiske udgangspunkt i folkeskoleloven og dens ultimative krav

Læs mere

Tilsyn med privatskoler

Tilsyn med privatskoler KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og ungeforvaltningen Område Nørrebro Griffeldtsgade 44, opg. 2, 2. Sal 2200 København N Tilsyn med privatskoler 1. Oplysninger om skolen A. Skolens navn og adresse: Iqra Privatskole

Læs mere

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Trivsel og inklusion: Arbejdet med LP-modellen er i god drift. Skolens lærerpersonale har gennemgået CL1 kursus

Læs mere

Bedre læring til Danmarks børn

Bedre læring til Danmarks børn Bedre læring til Danmarks børn 2 Bedre læring til Danmarks børn Hvis læringsresultaterne for børn i Danmark skal forbedres, kan det ikke nytte kun at se på forholdene i skolerne. Vi skal blive bedre til

Læs mere

Kvalitetsrapport for Ramme Skole 2012/13. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Side 1 af 19. 02 stk. 2

Kvalitetsrapport for Ramme Skole 2012/13. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Side 1 af 19. 02 stk. 2 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 02 stk. 2 Skolens prioritering af hovedindsatsen på Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er: 4. Skolens vurdering, af i hvor høj grad indsatsen på hovedområdet

Læs mere

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Projekttitel: Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Ansøgning om ressourcer til kompetenceudvikling inden for formativ evaluering i matematik undervisningen. Dette er en ansøgning

Læs mere

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Baggrund: Den vedtagne politik bygger på Mariagerfjord kommunes børnepolitik. Inklusionspolitikken skal ligeledes ses i sammenhæng anbefalingerne fra regeringens

Læs mere

Specialpædagogisk bistand...30

Specialpædagogisk bistand...30 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Præsentation...4 Dokumentationsgrundlag...4 Rammebetingelser...5 Fagligt niveau...25 Nationale test...28 Overgangsfrekvens...29 Specialpædagogisk bistand...30 Præsentation

Læs mere

Notat vedr. Brug af vikarer på skolerne i Faxe Kommune

Notat vedr. Brug af vikarer på skolerne i Faxe Kommune Center for Undervisning Notat udarbejdet af: Finn Sonne Holm Dato 26-05-2014 Notat vedr. Brug af vikarer på skolerne i Faxe Kommune Dette notat indeholder flg. afsnit: Analyse af tal fra kvalitetsrapporterne

Læs mere

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige er eller støtte NOTAT 19. september 2013 I forbindelse med arbejdet med inklusion i Frederikssund kommunes skoler, er det besluttet at der på alle kommunens

Læs mere