Privatansattes arbejdstid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Privatansattes arbejdstid"

Transkript

1 Privatansattes arbejdstid

2 Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej Frederiksberg Telefon: Telefax: Redaktion: Faglig konsulent Liselotte Jespersen Grafisk tilrettelæggelse: Kis Olsen Tryk: Omslag: Datagraf Auning AS Pjece: Stephan Thomsen 1. oplag eks.

3 Indhold 4 Indledning 5 Arbejdstid 6 Overarbejde 8 Arbejdsdirektivet 9 Flekstid 10 Tilkalde- og rådighedsvagtordninger 11 Forskudt tid/skiftehold 13 Forslag til aftale om tilrettelæggelse af arbejdstiden 15 Forslag til aftale om flekstid 16 Forslag til aftale om forskudt tid 18 Forslag til aftale om skiftehold 20 Forslag til aftale om overarbejde 21 Forslag til aftale om tilkald 22 Forslag til aftale om vagtordning 23 Forslag til aftale om rejseregler 24 Nyttige adresser 3

4 Indledning Den daglige, ugentlige eller årlige arbejdstid er ikke fastsat i lovgivning, men fastlægges ved aftale enten i individuelle kontrakter mellem den enkelte arbejdsgiver og ansatte, i husaftaler eller i kollektive overenskomster. Der er en tradition for, at magistre har et selvstændigt arbejde og selv tilrettelægger deres arbejdstid - og dermed til en vis grad også selv er herrer over arbejdets omfang. Magistre har et engagerende og spændende arbejde og stiller høje kvalitetskrav, som ofte ikke kan rummes inden for normal arbejdstid. De fleste magistre har en meget fleksibel arbejdstid - uanset hvor de arbejder. Set fra arbejdsgivers synspunkt er fleksibiliteten en fordel. Det er ikke nødvendig i normeringen at tage hensyn til spidsbelastninger eller pludseligt opståede arbejdsopgaver. Arbejdsgiver behøver heller ikke med mindre det er aftalt at betale ekstra for arbejde på skæve tidspunkter uden for den normale arbejdsdag. Også de ansatte kan have fordel af en fleksibel arbejdstid. De kan selv i vid udstrækning tilrettelægge udførslen af arbejdsopgaverne og overskydende tid kan bruges til private formål. Problemet er blot, at arbejdsopgavernes omfang, tidsfrister, kontortider og møder ofte sætter snævre grænser for fleksibiliteten. Derfor er det nødvendigt, at lave aftaler om arbejdstidens længde og placering og hvordan arbejdstid udover det normale skal honoreres. Denne pjece er et redskab til inspiration både for den enkelte magister, som står over for at indgå en aftale om arbejdstid, mer- og overarbejde m.v. i en individuel kontrakt og for klubberne i deres løbende forhandlinger om husaftaler eller overenskomster. Pjecen er bygget op således, at der til hvert enkelt emne er et forslag til en aftale om det pågældende emne. Ønsker du i øvrigt råd og vejledning i forbindelse med arbejdstiden, er du altid velkommen til at kontakte Dansk Magisterforening. Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej Frederiksberg Telefon

5 Arbejdstid Arbejdstiden er ikke lovbestemt, så derfor skal aftaler om den normale ugentlige arbejdstid med i enten en individuel kontrakt eller i en kollektiv aftale. Inden for den private sektor findes der ingen generelle regler, men i den offentlige sektor og langt de fleste steder i det private, hvor der er en overenskomst er den normale eller gennemsnitlige ugentlige arbejdstid p.t. på 37 timer. Funktionærloven indeholder ingen regler om arbejdstid. Der er dog visse begrænsninger for, hvor meget man kan arbejde. I Arbejdsmiljøloven er det bestemt, at der inden for hvert døgn, regnet fra normal arbejdstids begyndelse, skal være en sammenhængende hvileperiode på 11 timer (11-timers reglen), og at der inden for hver periode på 7 døgn skal være mindst et fridøgn. I EU's direktiv om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, som skulle være implementeret i de danske overenskomster senest den 23. november 1996, er det desuden fastlagt, at den gennemsnitlige arbejdsperiode inden for en periode på højst 4 måneder ikke må overstige et gennemsnit på 48 timer ugentligt. Endelig skal man være opmærksom på, at Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet fastsætter, at arbejdsgiveren i ansættelseskontrakten skal oplyse, hvad der er normal daglig eller ugentlig arbejdstid. En aftale om den konkrete ugentlige arbejdstid vil være en afgørende forudsætning for at indgå en aftale om honorering af merog overarbejde, så den normale arbejdstid kan begrænses til det rimelige. Når der indgås aftaler om arbejdstidens længde er det også vigtigt at aftale, hvad arbejdstiden indeholder, f.eks. om den er med eller uden betalt frokostpause. Udover frihed på søgne- og helligdage kan der selvfølgelig forhandles om andre fridage. Det kunne være frihed på fredag efter Kristi Himmelfartsdag, 1. maj, Grundlovsdag, juleaftensdag, nytårsaftensdag eller fri mellem jul og nytår. Det kunne også være aftaler om ekstra feriefridage udover de 5 ugers ret til ferie, som Ferieloven p.t. giver ret til. 5

6 Overarbejde Alt for mange magistre arbejder alt for meget over. Mer- og overarbejde giver mindre tid til familie og venner, mindre tid til at dyrke fritidsinteresser, mindre tid til rekreation - med deraf følgende risiko for nedslidning og helbredsskader. Merarbejde er uøkonomisk. Der kommer færre i arbejde, arbejdsløsheden bliver større og fordelingen af det nødvendige arbejde i samfundet bliver skæv. Merarbejde skyldes mange forskellige forhold: - arbejdsopgaverne er ikke jævnt fordelt - spidsbelastninger forekommer hyppigt - arbejdsopgaverne er sæsonbetonet opgavernes omfang og sammensætning varierer over året - bemandingen på arbejdspladsen er generelt fastsat på et niveau, der er for lavt i forhold til arbejdspladsens reelle opgaver og mål - der er afsat for lidt tid til opgaverne eller der pålægges for mange opgaver - der tages ikke i normeringen hensyn til sygdom, barsel, ferie eller andet fravær eksempelvis ledige stillinger, nyansatte kolleger, TR-arbejde - det ligger i kulturen på arbejdspladsen Der kan være årsager til unødigt mer- og overarbejde, som både er knyttet til den enkelte medarbejder og til arbejdspladsen som helhed. Hvordan problemet skal gribes an, afhænger af hvilken type arbejdsplads der er tale om, hvordan arbejdet tilrettelægges, og hvilke muligheder den enkelte eller klubben har på arbejdsfordeling og arbejdstilrettelæggelse i virksomheden. Men arbejdet bør søges tilrettelagt og planlagt, så det kan klares i et passende tempo inden for den normale arbejdstid. For at udelukke eventuelle økonomiske incitamenter til at pålægge/påtage sig merarbejde/overarbejde, skal der aftales regler for overarbejdets omfang og honorering. En aftale om afspadsering vil give den bedste kompensation og er det bedste virkemiddel mod overarbejde. På side 20 er vist forskellige forslag til, hvorledes en aftale om merarbejde/overarbejde i forbindelse med flekstid kan udformes. I en kollektiv aftale om overarbejde er det først og fremmest vigtigt at få en bestemmelse om, at overarbejde så vidt muligt bør undgås. Dernæst at såfremt overarbejde finder sted, skal dette afspadseres eller honoreres, og endelig skal der 6

7 gives et vist varsel forud for varsling af overarbejde. Hvis ikke der er aftalte regler om overarbejde, og det heller ikke er sædvane, at virksomheden honorerer overarbejde, må den enkelte magister i rimeligt omfang påtage sig at arbejde over, når overarbejdet er sagligt begrundet. Det er primært arbejdsgiveren, som vurderer rimelighed og saglighed, og pligten til at påtage sig overarbejde er proportional med stillingens indhold. Selvom magistre som udgangspunkt har pligt til at arbejde over, giver dette ikke umiddelbart en ret til særskilt honorering af overarbejde. Afspadsering eller ekstra betaling forudsætter en aftale herom. Er der ikke en aftale, er man ansat på bruttoløn", det vil sige, at honorering for overarbejde er indeholdt i lønnen. Det er derfor også vigtigt i forbindelse med indgåelsen af den individuelle kontrakt at forsøge at få en aftale om honorering af overarbejde, hvis en sådan ikke allerede findes i virksomheden. Også her kan der hentes inspiration i forslagene til aftaler om overarbejde på side 20. 7

8 Arbejdstidsdirektivet EF's ministerråd vedtog i 1993 et direktiv om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden. Udgangspunktet for direktivet er lønmodtagernes sikkerhed og sundhed, hvilket i Danmark allerede er delvist reguleret i Arbejdsmiljølovens bestemmelser om hviletid og fridøgn. I direktivet om tilrettelæggelse af arbejdstiden er bl.a. fastsat, at den gennemsnitlige arbejdstid i løbet af en syv dages periode ikke må overstige 48 timer inklusive overarbejde, dog kan referenceperioden, det vil sige den gennemsnitlige opgørelse af timetallet, udgøre op til 4 måneder. Med andre ord: Inden for en 4 måneders periode må den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke overstige 48 timer pr. uge. Dette direktiv skulle være implementeret så vidt muligt i kollektive overenskomster og ellers ved lovgivning senest den 23. november Dette er dog ikke sket, idet arbejdsgiverorganisationerne ikke har ønsket at indgå kollektive aftaler med Akademikernes Centralorganisation, men af hensyn til den danske model har regeringen heller ikke hidtil villet gribe til lovgivning om direktivet. Arbejdstidsdirektivet er et minimumsdirektiv. Der kan derfor lokalt indgås aftaler, som er bedre, end det direktivet foreskriver. Direktivet indeholder endvidere bestemmelser om bl.a. daglig hvileperiode, pauser og natarbejdere. Selve direktivet kan naturligvis rekvireres i Dansk Magisterforening. Klubberne opfordres til at indgå lokale aftaler i forlængelse af arbejdstidsdirektivet, således at der opnås en direkte indflydelse herpå. På side 13 er vist et forslag til, hvorledes en sådan aftale eventuelt kan udformes. 8

9 Flekstid Formålet med indførelse af flekstid er at give arbejdsgiver og ansatte mulighed for individuel tilrettelæggelse af arbejdstiden. Erfaringerne viser, at det er i begges interesse at indføre fleksible arbejdstider, og at magistrenes arbejdsopgaver almindeligvis kan indpasses i en sådan ordning. Det er dog en væsentlig forudsætning, at der indgås en aftale herom med klare retningslinier for, hvornår der arbejdes/afspadseres på flekstid, og hvornår der udføres merarbejde /overarbejde eller arbejdes på forskudt tid. Indførelse af flekstid betyder, at magistre inden for et dagligt tidsrum, f.eks. fra kl til kl , selv fastsætter møde- og gå-tidspunktet. Dog aftales der almindeligvis enfikstid, det vil sige et kortere tidsrum, inden for hvilket man er forpligtet til at være på arbejde. Fikstiden afhænger naturligvis af virksomhedens arbejdsopgaver, men i almindelighed er der fikstid mellem kl og kl Det bør endvidere være en ufravigelig regel, at det er de ansatte og kun disse, der må regulere på møde- og gå-tidspunktet udenfor fikstidspunktet. På side 15 er vist et forslag til en aftale om flekstid. 9

10 Tilkalde- og rådighedsvagtordninger Dette forekommer bl.a. inden for kraft- og varmesektoren, på miljøområder og i IT-branchen. En tilkaldeordning betyder, at en medarbejder uvarslet efter arbejdstids ophør igen må møde på arbejde, men der er ikke her nogen pligt til at opholde sig i hjemmet. Det indebærer en vagtordning derimod. Her er medarbejderen efter anmodning forpligtet til at opholde sig hjemme, således at den pågældende kan træffes der. Vagtordningen medfører, at man med meget kort varsel skal kunne indfinde sig på arbejdspladsen, hos en kunde eller telefonisk kan yde rådgivning til kunder eller kolleger. For at begrænse ulemperne mest muligt og for at nå en rimelig kompensation for henholdsvis en tilkaldeordning og en vagtordning, skal der indgås aftaler herom. På side 21 og 22 er vist, hvordan sådanne aftaler kan udformes. 10

11 Forskudt tid/skiftehold Arbejde på forskudt tid eller skiftehold har længe været kendt på LO-området. Hidtil har kun få magistre været berørt af sådanne ordninger. Indførelse af IT-styrede produktioner har dog ført til, at indgåelse af aftaler for magistre om forskudt tid/skiftehold er blevet relevant på flere virksomheder. Arbejde uden for sædvanlig arbejdstid giver ofte problemer, f.eks. med afhentning af børn fra daginstitutioner, anvendelse af offentlige transportmidler, indkøb, døgnrytme og familielivet. Derfor bør arbejde på forskudt tid/skiftehold så vidt muligt undgås. En henvendelse fra ledelsen om forskudt tid/skiftehold bør altid tages op i klubben eller drøftes med kollegerne. På side 16 og 18 er der forslag til, hvorledes en aftale om henholdsvis forskudt tid/skiftehold kan udformes herunder hvilke aftalelementer, der bør indgå i en sådan aftale. 11

12 Rejseregler Rejsetid er den tid, der bruges til transport, fra det øjeblik en medarbejder forlader sin sædvanlige arbejdsplads eller bopæl, og til vedkommende når frem til bestemmelsesstedet samt den tid, der bruges ved rejsen tilbage til arbejdspladsen eller bopælen. Rejsetid skal betragtes som arbejdstid, og de almindelige regler om overarbejde bør også være gældende under rejser. Det er almindeligt, at der rejses efter regning, således at alle udgifter refunderes. Det gælder f.eks. udgifter til transport, hotel, fortæring og telefon. Selvom der anvendes kreditkort, skal man altid sikre sig et rejseforskud til dækning af rejseudgifterne, hvilket man ifølge Funktionærloven har krav på. Herved undgår man selv at måtte betale for tjenesterejser i tilfælde af virksomhedens manglende betalingsevne. Ved kørsel i egen bil skal det sikres, at der som minimum betales efter statens højeste sats, p.t. kr. 2,76 pr. kilometer. Udover de direkte udgifter kan det anbefales, at der ydes et særligt rejsetillæg som kompensation for ulempen ved at være væk hjemmefra. Rejsetillægget kan eksempelvis være kr. 500 pr. døgn. Det skal endvidere sikres, at arbejdsgiveren har tegnet en betryggende forsikring, når man rejser. Der kan også træffes aftale om ægtefælle/samlevers deltagelse i rejsen. Hvis der er tale om medarbejdere, der rejser meget, bør det aftales, at virksomheden betaler omkostningerne. Der sondres mellem rejser og udstationering. Ophold betragtes som udstationering, hvis opholdet forventes at vare mere end 3 måneder. I disse tilfælde bør der indgås en speciel kontrakt, som kan variere efter opholdsstedet og andre omstændigheder. Dansk Magisterforening har udgivet en pjece om ansættelse i udlandet, som kan fås ved at kontakte Dansk Magisterforening. På side 23 er beskrevet de vilkår, der bør medtages i en aftale om rejsetid. 12

13 Forslag til aftale om tilrettelæggelse af arbejdstiden Under henvisning til EF s ministerråds direktiv 93/104/Ef af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden aftales følgende: 1. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt fordelt på den 5 dages arbejdsuge fra mandag til fredag. I arbejdstiden er inkluderet en daglig frokostpause på ½ time. 2 Medarbejderen sikres en daglig hvileperiode på minimum 11 sammenhængende timer inden for hver 24 timers periode regnet fra arbejdstids begyndelse. 3 Den ugentlige arbejdstid tilrettelægges og begrænses i overensstemmelse med hensynet til medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid kan pr. kvartal ikke overstige 48 timer incl. overtid. 4 Tilrettelægges arbejde efter een bestemt rytme, tages hensyn til det generelle princip om, at arbejdet skal tilpasses mennesket, navnlig med henblik på at afbøde virkningen af monotont arbejde og arbejde i fast rytme, og alt efter arbejdets art, til kravene vedrørende sikkerhed og sundhed, særlig for så vidt angår pauser i arbejdstiden. En natarbejder er en medarbejder, der normalt udfører mindst 3 timers natarbejde (arbejde i tidsrummet ) dagligt eller mindst 100 timers natarbejde inden for 12 måneder. En skifteholdsarbejder er en medarbejder, der deltager i skifteholdsarbejde, hvor medarbejderne, under arbejde på forskellige tidspunkter over en given periode af dage eller uger, afløser hinanden efter en bestemt tidsplan - kontinuerligt eller diskontinuerligt. 5. Den normale arbejdstid for en natarbejder må i gennemsnit pr. kvartal ikke overstige 8 timer pr. 24 timers periode. 13

14 I øvrigt må natarbejdere med særligt risikofyldt eller betydeligt fysisk eller psykisk belastende arbejde ikke arbejde mere end 8 timer i løbet af en periode på 24 timer. Forud for beskæftigelsen som natarbejder, har medarbejderen ret til, uden udgift for medarbejderen, at få foretaget en helbredskontrol og herefter én gang årligt. Natarbejdere, der som følge af natarbejdet lider af helbredsproblemer, kan til enhver tid kræve overførsel til dagarbejde, når det er muligt. om, at arbejdet skal tilpasses mennesket, navnlig med henblik på at afbøde virkningen af monotont arbejde og arbejde i fast rytme, og alt efter arbejdets art, til kravene vedrørende sikkerhed og sundhed, særligt for så vidt angår pauser i arbejdstiden. 8. Arbejde der foregår fra en hjemmearbejdsplads følger denne aftale. 6. Natarbejdere sikres et beskyttelsesniveau for sikkerhed og sundhed, som svarer til arten af det arbejde, de udfører. For natarbejdere sikres passende beskyttelses- og forebyggelsestjenester og -faciliteter vedrørende sikkerhed og sundhed, som svarer til den, der gælder for de øvrige medarbejdere. Tilsvarende gælder for skifteholdsarbejdere. 7. Tilrettelægges arbejdet efter én bestemt rytme, tages hensyn til det generelle princip 14

15 Forslag til aftale om flekstid 1. Flekstids indebærer, at den enkelte medarbejder inden for visse rammer frit kan placere arbejdstiden den enkelte dag. Det er herved forudsat, at de nødvendige medarbejdere er til stede. 2. Flekstiden - den tid i hvilken medarbejderen frit kan vælge sin arbejdstid - fastsættes til tiden mellem kl kl og kl kl fra mandag til fredag. 5. En medarbejder må ved lønperiodens udløb højst overføre 7.4 timers minustid til næste lønperiode. 6. Ved fratrædelse skal eventuel over- eller underskud af timer være udlignet inden fratrædelsen. 7. Arbejde der foregår fra en hjemmearbejdsplads følger denne aftale. 3. Fikstiden - den tid i hvilken samtlige medarbejdere skal være til stede - fastsættes til tiden mellem kl kl fra mandag til fredag. 4. En medarbejder må ved en lønperiodes udgang højst overføre 37 opsparede timer til næste lønperiode. Såfremt det ikke er muligt at afspadsere timer udover de 37 timer, skal medarbejderen aftale med den nærmeste foresatte, hvornår disse timer kan afspadseres, eller hvorvidt der skal udbetales løn for timerne. I sidstnævnte tilfælde honoreres timerne med et overarbejdstillæg på timelønnen x 1.5 eller timelønnen x

16 Forslag til aftale om forskudt tid 1. Parterne er enige om, at arbejde på forskudt tid så vidt muligt bør undgås. Såfremt det ikke kan undgås, skal arbejdstiden tilrettelægges på en måde, som tilgodeser arbejdsmiljøet på bedst muligt måde. ikke til udbetaling ved overarbejdsgodtgørelse. 6. Arbejde på ikke-fast forskudt tid skal varsles med 4 uger. 2. For magistre ansat i... kan der frivilligt og individuelt aftales arbejde på forskudt tid efter følgende regler. 3. Forskudt arbejdstid foreligger, når medarbejderens ugentlige timetal er forud fastlagt med et dagligt timetal, hvis placering delvis afviger fra en normal daglig arbejdstid fra kl til kl eller fra den for virksomheden normale placering af arbejdstiden. Der arbejdes med samme arbejdstid fra uge til uge. 4. Den ugentlige arbejdstid på forskudt tid er 35 timer incl. frokost. For hver 35 timers arbejde på forskudt tid ydes en godtgørelse svarende til 3 timers frihed. 5. For arbejde på fast forskudt tid ydes et tillæg på 20 % af lønnen. Tillægget kommer En plan over medarbejdernes arbejdsperioder skal offentliggøres 4 uger før dennes ikrafttræden, og planen skal dække en periode på minimum 8 uger. Hvis ovenstående varslingsregler ikke overholdes, betragtes arbejde på forskudt tid som overarbejde. Det betragtes ligeledes som overarbejde, hvis den ugentlige arbejdstid overstiger 35 timer. 7. Hvis arbejdet på forskudt tid påbegyndes kl eller senere, skal vagterne være ens over en periode på minimum 2 uger. 8. Virksomheden sørger for transportfaciliteter, hvis begyndelses- og sluttidspunktet for vagten ligger uden for de offentlige transportmidlers køretid. 16

17 9. Virksomheden stiller børnepasningsordning til rådighed for medarbejdere, der p.g.a. arbejde på forskudt tid, ikke har mulighed for at få børn passet i daginstitutioner eller yder en godtgørelse for ekstraomkostninger ved børnepasning. 10. Virksomheden stiller kantine/madfaciliteter til rådighed under arbejde på forskudt tid. 11. Den enkelte medarbejder, som har indgået en individuel aftale, kan framelde sig ordningen med 1 måneds varsel. Virksomheden kan opsige den enkeltes deltagelse i ordningen med Funktionærlovens opsigelsesvarsel. 12. Arbejde der foregår fra en hjemmearbejdsplads følger denne aftale. 17

18 Forslag til aftale om skiftehold 1. Parterne er enige om, at skifteholdsarbejde så vidt muligt bør undgås. Såfremt det ikke kan undgås, skal arbejdstiden i størst muligt omfang tilrettelægges i forlængelse af den normale arbejdstid (forskudttid) og på den arbejdsmiljømæssigt bedste måde. 2. For magistre ansat i... kan der individuelt og frivilligt aftales skifteholdsarbejde efter følgende regler. 3. Skifteholdsarbejde defineres som arbejdstid, der påbegyndes efter kl og afsluttes senest kl. 8.00, som ikke kan betragtes som overarbejde. Arbejdstiden fastlægges regelmæssigt over mindst 12 timer i døgnet. 4. Den ugentlige arbejdstid på skiftehold er 32.5 timer incl. frokost. 5. For skifteholdsarbejde ydes, ud over normallønnen, et tillæg på 25% af lønnen. For skifteholdsarbejde på lørdage, søndage og/eller helligdage ydes et tillæg på 50% af lønnen. Det nævnte tillæg kan ydes som afspadsering. Det bør i størst muligt omfang tilstræbes, at afspadsering finder sted. 6. Skifteholdsarbejde skal varsles med 4 uger. En plan over medarbejdernes arbejdsperioder skal offentliggøres 4 uger før dennes ikrafttræden, og planen skal dække en periode på minimum 8 uger. Hvis ovenstående varslingsregler ikke overholdes, betragtes skifteholdsarbejdet som overarbejde. Det betragtes ligeledes som overarbejde, hvis den ugentlige arbejdstid overstiger 32.5 timer. 7. Under kurser, sygdom og ferier ydes der normalt skifteholdstillæg. 8. Hvis skifteholdsarbejdet påbegyndes kl eller senere, skal vagterne være ens over en periode på minimum 2 uger. 9. Virksomheden sørger for transportfaciliteter, hvis begyndelses- og sluttidspunktet for 18

19 vagten ligger uden for de offentlige transportmidlers køretid. 10. Virksomheden stiller børnepasningsordning til rådighed for medarbejdere, der p.g.a. skiftehold, ikke har mulighed for at få børn passet i daginstitutioner eller yder en godtgørelse for ekstraomkostninger ved børnepasning. 11. Virksomheden stiller kantinefaciliteter til rådighed under skifteholdsarbejde. 12. Den enkelte medarbejder, som har indgået en individuel aftale, kan framelde sig ordningen med 1 måneds varsel. Virksomheden kan opsige den enkeltes deltagelse i ordningen med 3 måneders varsel. 19

20 Forslag til aftale om overarbejde 1. Parterne er enige om, at overarbejde i videst muligt omfang bør undgås. 2. Ved overarbejde forstås beordret arbejde ud over normal fuldtidsansættelse. For medarbejdere på flekstid beregnes overarbejde efter en daglig arbejdstid på 7 timer og 15 minutter. For medarbejdere med fast arbejdstid, forskudt arbejdstid eller på skiftehold anses det for overarbejde, når den aftalte faste daglige arbejdstid beordres overskredet. 3. Merarbejde for deltidsansatte, det vil sige arbejdstid ud over den fast aftalte, men inden for ialt 6 timer dagligt, afregnes med normal timeløn. Overarbejde for deltidsansatte, det vil sige arbejdstid ud over den fast aftalte og tillige ud over i alt 6 timer dagligt, beregnes efter punkterne 5 og Overarbejde skal så vidt muligt afspadseres, og afspadseringen skal som hovedregel finde sted inden for 4 måneder efter optjeningen. Afspadsering beregnes efter følgende regler: Overarbejde i forlængelse af normal arbejdstid i tidsrummet kl på hverdage afspadseres i forholdet 1:1,5. For overarbejde herudover på hverdage ( efter kl og før kl. 8.00) samt for overarbejde på lørdage, søn- og helligdage afspadseres i forholdet 1:2. 5. Hvis afspadsering undtagelsesvis ikke kan finde sted, kan løn for overarbejdstimerne udbetales. Lønnen beregnes for overarbejde i tidsrummet kl på hverdage som timelønnen x 1,5. For overarbejde før kl og efter kl på hverdage samt på lørdage samt søn- og helligdage beregnes lønnen som timelønnen x Overarbejde skal så vidt muligt varsles senest et døgn før, overarbejdet skal finde sted. Såfremt varslet er kortere end 1 døgn, honoreres samtlige overarbejdstimer i forholdet 1:2. 7. Arbejde der foregår fra en hjemmearbejdsplads følger denne aftale. 20

21 Forslag til aftale om tilkald 1. Ved tilkald forstås, at en medarbejder uvarslet efter arbejdstids ophør igen må møde på arbejde. 2. I tilfælde af tilkald eller ved opkald i hjemmet efter arbejdstids ophør ydes afspadsering for timerne i forholdet 1:2. Hvis afspadsering undtagelsesvis ikke kan finde sted ydes betaling for timerne med timelønnen x Afspadsering/betaling ydes pr. påbegyndt time og for minimum 4 timer pr. tilkald. 4. Ved tilkald ydes herudover et honorar pr. arbejdsperiode på 400 kr. 5. Virksomheden yder ved tilkald transportgodtgørelse ved kørsel i egen bil svarende til statens højeste takster eller dækker udgifterne ved benyttelse af offentlige transportmidler. Hvis begyndelses- og sluttidspunktet for tilkaldet ligger uden for de offentlige transportmidlers køretid dækkes eventuelle nødvendige udgifter til taxakørsel. 21

22 Forslag til aftale om vagtordning 1. Ved rådighedsvagt forstås, at medarbejderen efter anmodning er forpligtet til at opholde sig hjemme, således at den pågældende kan træffes der. 2. Der kan eventuelt tilkaldes ved mobiltelefon, personsøger m.v., hvis dette kan ske uden at svækkes rådighedsvagtens effektivitet sammenholdt med pligten til at opholde sig i hjemmet. 3. Det skal sikres, at antallet af personer, som indgår i vagtordningen er tilstrækkeligt til at sikre, at den enkelte ikke bliver urimeligt belastet. 4. Der skal løbende udarbejdes vagtplaner, som skal varsles med minimum en måneds varsel. 6. Såfremt rådighedsvagten medfører tilkald, så medarbejderen skal forlade bopælen, ydes afspadsering for arbejdstimerne i forholdet 1:2. Hvis afspadsering undtagelsesvis ikke kan finde sted ydes betaling for arbejdstimerne med timelønnen x Afspadsering/betaling ydes pr. påbegyndt time og for minimum 4 timer pr. tilkald. 8. Virksomheden yder ved tilkald, som medfører, at medarbejderen skal forlade bopælen, en transportgodtgørelse ved kørsel i egen bil svarende til statens højeste takster eller dækker udgifterne ved benyttelse af offentlige transportmidler. Hvis begyndelses- og sluttidspunktet for tilkald ligger uden for de offentlige transportmidlers køretid dækkes eventuelle nødvendige udgifter til taxakørsel. 5. Ved deltagelse i rådighedsvagtordningen ydes medarbejderen et fast månedligt beløb på kr Herudover ydes 15 minutters afspadsering pr. vagttime eller et tillæg på kr. 200 pr. vagttime. 9. Virksomheden betaler telefonabonnement for medarbejdere, som indgår i vagtordningen. Virksomheden kan evt. stille en mobiltelefon til rådighed. 22

23 Forslag til aftale om rejseregler 1. Rejsetid regnes fra det tidspunkt, medarbejderen forlader virksomheden eller sin bopæl og når frem til bestemmelsesstedet samt den tid, der bruges til rejsen tilbage til virksomheden eller bopælen. 2. Ved opgørelse af arbejdstid under tjenesterejser medregnes rejsetiden fuldt ud, dog ikke mellem kl og kl. 8.00, hvis der stilles overnatningsmulighed til rådighed. Arbejdsfri ophold uden for hjemstedet på indtil 4 timer medregnes fuldt ud. 3. Udgifter til transport, logi, forplejning samt øvrige nødvendige udgifter i forbindelse med tjenesterejser refunderes efter regning. Der udbetales rejseforskud til dækning af de forventede udgifter. Ved tjenesterejser i egen bil ydes kørselsgodtgørelse i henhold til Ligningsrådets satser for transport i egen bil. 4. Ved tjenesterejser over 4 timers varighed ydes et tillæg på kr. 300 pr. dag. 23

24 Nyttige adresser Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej Frederiksberg Tlf: Fax: Magistrenes Arbejdsløshedskasse Mimersgade København N Tlf: Magistrenes Jobservice Mimersgade København N Tlf: Magistrenes Pensionskasse Lyngbyvej København Ø Tlf: Fax:

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

VELKOMMEN Medlemsmøde om arbejdstidsregler gældende fra

VELKOMMEN Medlemsmøde om arbejdstidsregler gældende fra VELKOMMEN Medlemsmøde om arbejdstidsregler gældende fra 01.04.2016 Præsentation og forventninger Hvem er vi? Hvilke forventninger har I til i dag?? Konkrete spørgsmål?? Hvilke aftaler gælder? Arbejdsmiljøloven

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer,

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid.

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. KØBENHAVNS UNIVERSITET Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. Omfatter ikke: AC-ansatte, undervisere og dyrepassere ( Lager & Handel ) er p.t. uafklaret,

Læs mere

Side 1. A F T A L E om etablering af samt betaling for rådighedsvagt i hjemmet

Side 1. A F T A L E om etablering af samt betaling for rådighedsvagt i hjemmet AMTSRÅDSFORENINGEN 33.01.3.1 Side 1 AKADEMIKERNES CENTRALORGANISATION A F T A L E om etablering af samt betaling for rådighedsvagt i hjemmet 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ETABLERING AF RÅDIGHEDSVAGT...

Læs mere

Organisationsaftale om implementering af EU-Arbejdstidsdirektiv

Organisationsaftale om implementering af EU-Arbejdstidsdirektiv Bilag 10 Organisationsaftale om implementering af EUArbejdstidsdirektiv Grundlaget for denne organisationsaftale er EUdirektiv nr. 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA 01.04.2016 PRÆSENTATION Faglig sagsbehandler Gitte Rahbek FORVENTNINGER Hvad forventninger har i til i dag?? Konkrete spørgsmål?? Hvor gælder aftalen?? Vigtigt

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

10.4 Særligt om arbejdstid

10.4 Særligt om arbejdstid HR Jura Forlaget Andersen 10.4 Særligt om arbejdstid Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Indledning 2. Begrænsninger i arbejdstiden

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for rengøringsassistenter overført fra kommuner) 2007 Cirkulære af 2. marts 2007 Perst. nr. 026-07 PKAT nr. 148 J.nr. 07-348-138

Læs mere

Lokalaftalen har virkning fra den 1. august 2013, og kan med 3 måneders varsel opsiges til en 31. juli, dog tidligst til den 31. juli 2014.

Lokalaftalen har virkning fra den 1. august 2013, og kan med 3 måneders varsel opsiges til en 31. juli, dog tidligst til den 31. juli 2014. Administrationsgrundlag arbejdstidsaftale for skolepædagoger, Randers Kommune 1 Indledning Randers Kommune og BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, Østjylland har indgået en lokal arbejdstidsaftale

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

**NYT** pr. dato = Nyt efter overenskomstens/aftalens ikrafttræden

**NYT** pr. dato = Nyt efter overenskomstens/aftalens ikrafttræden Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

EU-direktiv om arbejdstid. Overenskomstparterne forstår ved: Artikel nr. og titel

EU-direktiv om arbejdstid. Overenskomstparterne forstår ved: Artikel nr. og titel not defined. EU-direktiv om arbejdstid Grundlaget for dette protokollat er EU-direktiv nr. 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden samt dansk

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

> OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2018 OVERENSKOMST STUDERENDE I KL

> OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2018 OVERENSKOMST STUDERENDE I KL > OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2018 OVERENSKOMST STUDERENDE I KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2018 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn...

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Ansættelseskontrakt for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Mellem Arbejdsgivers navn og adresse: og Medarbejders navn og adresse: Indgås

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal September 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens anvendelse... 3 2. Ansættelse...

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

elever i kommuner eller amter

elever i kommuner eller amter Aftaler om løn- og arbejdsforhold for elever i kommuner eller amter Praktikgrundlaget... 3 Aflønning... 4 Aflønning i skoleperioder... 5 Arbejdstid m.v.... 6 Arbejde i forskudt tid m.v.... 7 Overarbejde...

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed SE eller CVR-nr: Ansætter herved Navn: Cpr. nr.: Adresse: Postnr. og by: 2. Som (titel/stilling/funktion): 3. Arbejdssted Adresse: Andet: Hjemmearbejdssted

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bek. Nr. 1509 af 15. december 2010 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning. Sammenskrivningen

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Indhold Tjenesteplan /mødeplan... 2 Den daglige arbejdstid... 2 Pauser... 3 Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid (normtimer)

Læs mere

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent 2... 26. oktober 2012 Disposition Ansættelsesbevislov/kontrakter Arbejdstid Erstatningsferie under

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. Dansk Metal 2017 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. 0 2017 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Arbejdstid på offentlige arbejdspladser

Arbejdstid på offentlige arbejdspladser Arbejdstid på offentlige arbejdspladser Hvordan er reglerne? Tænk længere Arbejdstid på offentlige arbejdspladser // 3 Arbejdstid på offentlige arbejdspladser hvordan er reglerne? På mange offentlige arbejdspladser

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Ansættelseskontrakt. Funktionærer. Side 1 DKF

Ansættelseskontrakt. Funktionærer. Side 1 DKF Ansættelseskontrakt Funktionærer Side 1 Ansættelsesbevis for funktionærer Det bekræftes hermed, at Navn CPR-nr. Adresse Postnr Tlf. nr. By E-mail Er ansat som Stilling Med reference til Med følgende jobbeskrivelse:

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) 2006 Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 059-06 PKAT nr. J.nr. 06-348-57 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. Bilag 13 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1,

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 ÅRSNORM - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 Indledning...3 Før vi arbejder med planlægning af årsnormen...3 Hvor mange timer består årsnormen af...3 Hvad skal afskrives årsnormen og hvordan

Læs mere

Præambel I denne skabelon opereres der med begreberne flekstid, fikstid, overskudstimer, underskudstimer og over/merarbejde.

Præambel I denne skabelon opereres der med begreberne flekstid, fikstid, overskudstimer, underskudstimer og over/merarbejde. AARHUS UNIVERSITET SKABELON FOR FLEKSTIDSAFTALE PÅ AARHUS UNIVERSITET Præambel I denne skabelon opereres der med begreberne flekstid, fikstid, overskudstimer, underskudstimer og over/merarbejde. Fikstid

Læs mere

Folkeskolen, ny 14 og 15 i Arbejdstid. Lærernes Centralorganisation, 14. marts 2013

Folkeskolen, ny 14 og 15 i Arbejdstid. Lærernes Centralorganisation, 14. marts 2013 Folkeskolen, ny 14 og 15 i 50.01 Under hensyntagen til arbejdstilrettelæggelsen i skolevæsenet kan kommunalbestyrelsen fastsætte arbejdstiden for lærere i folkeskolen i overensstemmelse med nedenstående

Læs mere

BASISKONTRAKT FAST LØN

BASISKONTRAKT FAST LØN Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. overført fra kommuner i det tidligere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. overført fra kommuner i det tidligere Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for køkkenmedhjælpere overført fra kommuner i det tidligere FKKA-område, der hører under KL s forhandlingsområde samt Københavns

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Protokollat. om virksomhedsspecifikke særaftaler. for. Privathospitalet Mølholm A/S

Protokollat. om virksomhedsspecifikke særaftaler. for. Privathospitalet Mølholm A/S Protokollat om virksomhedsspecifikke særaftaler for Privathospitalet Mølholm A/S 2017-2020 Kapitel 1 Løn og pension... 3 1 Løn... 3 2 Pension... 4 Kapitel 2 Deltidsansatte og timelønnede... 4 3 Deltidsansatte...

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. overført fra kommuner i det tidligere FKKAområde, samt Københavns og Frederiksberg kommuner)

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. overført fra kommuner i det tidligere FKKAområde, samt Københavns og Frederiksberg kommuner) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for sanitører overført fra kommuner i det tidligere FKKAområde, der hører under KL s forhandlingsområde samt Københavns og Frederiksberg

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Standardkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne ansættelseskontrakt, der er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening, kan anvendes indenfor såvel det private, offentlige som maritime område,

Læs mere

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 TR-kursus I A OK-15 Arbejdstid - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 31. august 2015 Arbejdstidsregler 1/8-2015 Organisationsaftalen for VUC (Finansministeriets cir. af 30. juni 2015) - nye paragraffering

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (ejendomsfunktionærer m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8. februar

Læs mere

BASISKONTRAKT PROVISION

BASISKONTRAKT PROVISION Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...3 2. Arbejdstid...4 3. Løn...4 4. Grundløn...4 5. Lønudbetaling...4

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (skolebetjente m.fl. fra Københavns Kommune)) 2007 Cirkulære af 25. juni 2007 Perst.

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7.

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Forslag Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Vodskov 1. Formål Formålet med decentralarbejdstid er, at kunne tilgodese brugerne

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Vejledning. Om merarbejde og frihed for ansatte med ukontrollabel tjeneste

Vejledning. Om merarbejde og frihed for ansatte med ukontrollabel tjeneste Vejledning Om merarbejde og frihed for ansatte med ukontrollabel tjeneste 1. Hvornår er man ukontrollabel 2. Tidsregistrering 3. Anvendelse af konto 9001 og 9002: Mertid og frihed 4. Muligheder for merarbejdsgodtgørelse

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for tjenestemandsansatte

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for tjenestemandsansatte Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for tjenestemandsansatte betjente mv.) 2007 Cirkulære af 21. februar 2007 Perst. nr. 020-07 PKAT nr. 225 J.nr. 07-348-115 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område DANSKE SLAGTERMESTRE For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Vejledning til TR om lokalaftaler

Vejledning til TR om lokalaftaler Vejledning til TR om lokalaftaler 1 Side 2 af 9 KOMMUNER Indledning... 3 Kompetence... 3 Lokalaftalens indhold... 4 Hjemmel... 4 Opgørelsesperiode... 4 Daglig arbejdstid... 4 Arbejdstidsbestemte ydelser...

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer Overenskomst mellem og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010-2012 1 Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst omfatter lærervikarer, der engageres af et vikarbureau, der er medlem

Læs mere