Ansøgningsskema Tilskud til innovations-, udviklings-, og forskningsprojekter Innovationsloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema Tilskud til innovations-, udviklings-, og forskningsprojekter Innovationsloven"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Journal nr. Ansøgningsskema Tilskud til innovations-, udviklings-, og forskningsprojekter Innovationsloven I henhold til lov nr. 421 af 31. maj 2000 om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren, senest ændret ved lov nr. 381 af 3. maj 2006 om ændring af innovationsloven. Alle relevante felter skal udfyldes. Læs venligst vejledningen, inden ansøgningsskemaet udfyldes. A. Projekttitel: Fokus - udvikling af food service kravspecifikationer for pålæg, fjerkræ, grønt B. Kort beskrivelse af projektets formål og indhold (max. 5 linjer): Formålet er at udarbejde unikke elektronisk kravspecifikationer og samle aktuelle produktoplysninger for pålæg, fjerkræ, frugt, grøntsager og kartoffelprodukter. Specifikationer og oplysninger samles i en database, hvorfra det vil være muligt at indhente al tilgængelig information om produkterne samt udarbejde udbudslister. Derved kan Fokus blive et unikt værktøj til indkøb (udbud/leverance), produktudvikling og kommunikation omkring kvalitetsfødevarer i food service sektoren. C. Projektperiode: Påbegyndes: 1 / 10 / 2007 Afsluttes: 1 / 6 / 2009 dag/måned/år dag/måned/år D. Oplysninger om ansøger: Landbrugsraadet Navn: Projektleder: Susanne Kofoed Adresse: Axelborg, Axeltorv 3 Post nr.: 1609 By: København V Kommune: København Tlf.: Fax: Tlf.: CPR/CVR: Ejerform*: brancheorganisation *A/S, ApS, I/S, Amba, personligt ejet, forening/fond, brancheorganisation, selvejende institution, offentlig institution eller andet. Sendes til: Direktoratet for FødevareErhverv Tlf.: Udviklings- og Forskningskontoret Fax: Nyropsgade København V Hjemmeside:

2 Hovedskema Side 2 E. Ansøgerkategori (den projektansvarlige): Jordbrugsbedrift (landbrugsbedrift, gartneri og/eller frugtavl) Erhvervsfiskefartøj (vedlæg kopi af Fiskeridirektoratets godkendelse som erhvervsfisker) Dambrug Små og mellemstore virksomheder Stor virksomhed Forsknings- eller forsøgsinstitution Anden offentlig institution, selvejende offentlig institution Forening, fond, brancheorganisation eller anden interessesammenslutning, selvejende institution F. Oplysning om virksomhedens størrelse ved seneste regnskabsafslutning. Udfyldes ved private virksomheder (Husk at vedlægge de seneste 3 årsregnskaber som bilag) Antal medarbejdere Årets resultat før skat Samlet balance på årsregnskab Ejer en stor virksomhed mere end 25 pct. af virksomheden Ja Nej G. Samarbejdsprojekt. Er der mere end én projektdeltager? Nej Ja - Hvis ja, udfyldes felt P, og der skal udfyldes et særligt deltagerskema for hver deltager, også den projektansvarlige. H. Ansøgningen vedrører: Særlige økologiprojekter: Det primære jordbrug Det primære fiskeri samt dambrug Forarbejdning og forædling af jordbrugsog fiskeriprodukter m.v. Økologisk informationsprojekt Græsrodsforskning Økologiske markforsøg Grønne indkøb, institutioner Økologi Ja nej I. Projekttype: Forprojekt Udviklingsprojekt Anvendelsesorienteret forskningsprojekt Grundlagsskabende forskningsprojekt Testmarkedsføring Generisk kampagne J. Indeholder projektet aktiviteter vedr. opbygning af innovationskompetence? Ja Nej Hvis ja, udfyldes budgetskemaets punkt 5. Beskriv aktiviteterne og specificer de budgetterede omkostninger i pkt. S.

3 Hovedskema Side 3 K. Hvilke(t) af innovationslovens indsatsområder vedrører projektet? (Sæt maks. 3 krydser) Nye produkter og produktionsprocesser Eksport Innovationskompetence incl. Udd. af kvalificeret arbejdskraft Spisekvalitet, sporbarhed og kvalitetssikring Fødevare- og ernæringssikkerhed Fødevaredokumentation Arbejdsmiljø Sikring af miljø, natur og ressourcegrundlag Økologi Dyrevelfærd Non-food Anvendelsesorienteret forskning Bemærk: hvis projektet vedrører opbygning af innovationskompetencer, skal projektet også mindst vedrøre ét af de øvrige indsatsområder.

4 Hovedskema Side 4 L. Budget og finansiering: Samlet budget for hele projektet ekskl. moms. (Ved samarbejdsprojekter skal der udfyldes et budget for hver deltager også den projektansvarlige, se særligt deltagerskema) Interne lønomkostninger (direkte løn) I alt ,00 (Antal timer og timesats skal angives) Lønkategori 1 (projektleder) 1100 timer à 325,00 I alt ,00 Lønkategori 2 (medarbejdere med særlige kvalifikationer) timer à I alt 0,00 Lønkategori 3 (andre medarbejdere) timer à I alt 0,00 Ekstern bistand I alt ,00 Konsulent 3290 timer à 550,00 I alt ,00 Eneretsbeskyttelse Afprøvning, analyser m.v. Anden ekspertbistand ,00 Materialer m.v. I alt ,00 Materialer ,00 Underleverandørydelser Nødvendigt udstyr (jf. afskrivningslovens bestemmelser) I alt 0,00 Køb af udstyr Køb af EDB-udstyr Leje eller leasing af udstyr 5 Opbygning af innovationskompetence Markedsudvikling I alt Andre omkostninger I alt ,00 Rejser for medarbejdere ,00 Revision ,00 Leje af lokaler Overhead (forsknings- og forsøgsinst.) Andet ,00 Fradrag for indtægter fra projektet I alt 0,00 Salg af prøveproduktion Nedskrevet værdi. Værdi af indkøbt udstyr ved projektets afslutning Andre indtægter 9 Tilskudsgrundlag I alt ,00

5 Hovedskema Side 5 Specifikation af art og beløb for alle udgifterne i budgettet: (Specifikation for art og beløb for alle større budgetposter for hver deltager skal under pkt. T. Aktiviteter vedr. opbygning af innovationskompetence skal altid udspecificeres og beskrives for hver deltager i projektbeskrivelsen under pkt. S). M. Budget og tidsforbrug (periode) fordelt på projektets primære arbejdspakker: Primære arbejdspakker i projektet: Periode: Budget i : 1. Fokus - udvikling af kravspecifikationer 1/ / N. Finansiering af projektet: Projektets samlede omkostninger pct. Tilskud der søges om pct. Andre offentlige tilskud, ansøgt tildelt pct. Tilskud under EU-ordning ansøgt tildelt pct. Andre tilskud (private, fonde, branchetilskud el. lign.) ansøgt tildelt pct. Eget bidrag pct. Uddybende oplysninger om de øvrige tilskud samt hvilke ordninger, de er knyttet til: O. Har ansøger tidligere modtaget tilskud under innovationsloven eller tilskudsordninger under landdistriktsprogrammer? Ja Nej Hvis ja, angiv journalnummer: mere end 10 år siden!?

6 Hovedskema Side 6 P. Ved samarbejdsprojekter angives hver projektdeltagers budget og ansøgte tilskud: (Udfyldes kun ved samarbejdsprojekter). Ansøgt tilskud i Projektparter (anfør navn) Budget i I alt: 0,00 0,00 Ansøgt tilskud i pct. Q. Undertegnede erklærer hermed, at oplysningerne i ansøgningsskemaet er rigtige: / / Dag/måned/år Underskrift (den økonomisk ansvarlige) Navn gentages med maskinskrift/blokbogstaver

7 Hovedskema Side 7 R. Projektbeskrivelse: (skal indeholde følgende punkter) R.1 Projekttitel: R.2 Formålet med projektet (maks. 15 linjer): R.3 Baggrunden for projektet (maks. 2 sider): R.4 Projektets nyhedsværdi og innovationsindhold (maks. 1 side): R.5 Projektets indhold (maks. 5 sider, forskningsprojekter dog maks. 10 sider): (For hver arbejdspakke beskrives formål, indhold og forventede resultater) R.6 Forventede resultater af projektet (maks. 2 sider): R.7 Planer for eneretsbeskyttelse/patentansøgning, evt. offentliggørelse af forskningsresultater (maks. 1 side): R.8 Beskriv hvordan projektet vedrører lovens indsatsområder jf. pkt. K R.9 Eventuelle yderligere oplysninger (maks. 1 side): S. Opbygning af innovationskompetence S.1. Beskriv aktiviteterne vedrørende opbygning af innovationskompetence (For hver deltager skal anføres hvilke aktiviteter der skal gennemføres, og hvem der deltager mv..) S. 2 Specifikation af budgetposten opbygning af innovationskompetencer fra budgetskemaet pkt. 5 (De budgetterede meromkostninger skal udspecificeres i intern løn, ekstern bistand, materialer mv.) T. Specifikation af art og beløb af øvrige budgetposter:

8 Deltagerskema Side 8 Deltagerskema (Udfyldes kun ved samarbejdsprojekter) A. Projekttitel: D. Oplysninger om deltager: Deltagernummer: (jf. pkt. P) Navn: Adresse: Kontaktperson: Post nr.: By: Kommune: Tlf.: Fax: Tlf.: CPR/CVR: Ejerform*: * A/S, ApS, I/S, Amba, personligt ejet, forening/fond, brancheorganisation, selvejende institution, offentlig institution eller andet. E. Ansøgerkategori: (sæt kun et kryds) Jordbrugsbedrift (landbrugsbedrift, gartneri og/eller frugtavl) Erhvervsfiskefartøj Dambrug Små og mellemstore virksomheder Stor virksomhed Forsknings- og/eller forsøgsinstitution Anden offentlig institution, selvejende offentlig institution Forening, fond, brancheorganisation eller anden interessesammenslutning, selvejende institution J. Indeholder projektet aktiviteter vedr. opbygning af innovationskompetence? Ja Nej Hvis ja, udfyld budgetskemaet punkt 5. Beskriv aktiviteterne i pkt. S.1 og specificer budgettet for aktiviteterne i pkt. S.2. F. Oplysning om virksomhedens størrelse ved seneste regnskabsafslutning (udfyldes for private virksomheder). Antal medarbejdere Årets resultat før skat Samlet balance på årsregnskab Ejer en stor virksomhed mere end 25 pct. af virksomheden Ja Nej Sendes til: Direktoratet for FødevareErhverv Tlf.: Udviklings- og Forskningskontoret Fax: Nyropsgade København V Hjemmeside:

9 Deltagerskema Side 9 M. Budget og tidsforbrug (periode) fordelt på projektets primære arbejdspakker. Primære arbejdspakker i projektet: Periode: Budget i : S. Har deltageren tidligere modtaget tilskud under innovationsloven eller tilskudsordninger under landdistriktsprogrammer? Ja Nej Hvis ja, angiv journalnummer: Q. Undertegnede erklærer hermed, at oplysningerne i ansøgningsskemaet er rigtige: / / Dag/måned/år Underskrift (den økonomisk ansvarlige) Navn gentages med maskinskrift/blokbogstaver

10 Deltagerskema Side 10 Deltagerskema (Udfyldes kun ved samarbejdsprojekter) Deltagernavn og -nummer: (jf. pkt. P) L. Budget og finansiering: Samlet budget for hele projektet ekskl. moms. (Ved samarbejdsprojekter skal der udfyldes et budget for hver deltager også den projektansvarlige, se særligt deltagerskema). 1 Interne lønomkostninger (direkte løn) (Antal timer og timesats skal angives) Lønkategori 1 (projektleder) timer à I alt 0,00 Lønkategori 2 (medarbejdere med særlige kvalifikationer) timer à I alt Lønkategori 3 (andre medarbejdere) 0,00 timer à I alt 0,00 I alt 0,00 2 Ekstern bistand I alt 0,00 Konsulent timer à I alt 0,00 Eneretsbeskyttelse Afprøvning, analyser m.v. Anden ekspertbistand 3 Materialer m.v. I alt 0,00 Materialer Underleverandørydelser 4 Nødvendigt udstyr (jf. afskrivningslovens bestemmelser) I alt 0,00 Køb af udstyr Køb af EDB-udstyr Leje eller leasing af udstyr 5 Opbygning af innovationskompetence I alt 6 Markedsudvikling I alt 7 Andre omkostninger I alt 0,00 Rejser for medarbejdere Revision Leje af lokaler Overhead (forsknings- og forsøgsinst.) Andet 8 Fradrag for indtægter fra projektet I alt - 0,00 Salg af prøveproduktion Nedskrevet værdi. Værdi af indkøbt udstyr ved projektets afslutning Andre indtægter 9 Tilskudsgrundlag I alt 0,00

Tilskudsmuligheder under Innovationsloven

Tilskudsmuligheder under Innovationsloven Tilskudsmuligheder under Innovationsloven Lene Vejbæk og Anne Svendsen Udviklingsstøttekontoret FødevareErhverv Januar 2009 Indhold 1. Hvem kan få tilskud? 2. Hvor meget kan man få i tilskud? 3. Hvad kan

Læs mere

Økologiske informationsprojekter

Økologiske informationsprojekter Innovationsloven Økologiske informationsprojekter Direktoratet for FødevareErhverv Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Idégrundlag Har I et ønske om at medvirke til at udbrede kendskabet til

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden 1. Projektets titel Der skal tilstræbes en kort men samtidig dækkende titel for projektet 2. Projektets hovedformål (max. 5 linier) Der skal her anføres

Læs mere

Har du en ny, god idé

Har du en ny, god idé Innovationsloven Landbrug, gartneri, frugt og bær Har du en ny, god idé så har vi penge Direktoratet for FødevareErhverv Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Har du en ny, god idé så har vi penge

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012 fra Pelsdyrafgiftsfonden

Ansøgning om tilskud i 2012 fra Pelsdyrafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2012 fra Pelsdyrafgiftsfonden 1. Projektets titel Der skal tilstræbes en kort men samtidig dækkende titel for projektet 2. Projektets hovedformål (max. 5 linier) Der skal her anføres

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

HUSK - læs venligst det relevante råds ansøgningsvejledning, før skemaet udfyldes. Start: dag md. år. Slut: dag md. år

HUSK - læs venligst det relevante råds ansøgningsvejledning, før skemaet udfyldes. Start: dag md. år. Slut: dag md. år SKEMA 1 Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Ansøgning om støtte fra råd/program: (anfør navn) Dato: HUSK - læs venligst det relevante råds ansøgningsvejledning, før skemaet

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om tilskud under innovationsloven

Vejledning om tilskud under innovationsloven Innovationsloven Vejledning om tilskud under innovationsloven Direktoratet for FødevareErhverv Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udgivet af: Direktoratet for FødevareErhverv Udviklings- og

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Vejledning. Ansøgning om tilskud i 2018

Vejledning. Ansøgning om tilskud i 2018 Vejledning August 2017 Ansøgning om tilskud i 2018 A. Projektets titel Titlen skal være kort og samtidig sigende for projektets indhold B. Projektejer/ansøger Navn Adresse Hjemmeside Telefon og mail CVR-nummer

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling i fødevare-, jordbrugsog fiskerisektoren

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling i fødevare-, jordbrugsog fiskerisektoren Innovationsloven Vejledning om tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling i fødevare-, jordbrugsog fiskerisektoren Direktoratet for FødevareErhverv Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA (SKEMA A) og BUDGETSKEMA (SKEMA B)

VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA (SKEMA A) og BUDGETSKEMA (SKEMA B) VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA (SKEMA A) og BUDGETSKEMA (SKEMA B) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema for tilskud til projekter inden for bevaringsarbejdet med danske husdyr- og

Læs mere

Landbrug & Fødevarer, Kvæg Forskningssekretariatet

Landbrug & Fødevarer, Kvæg Forskningssekretariatet Landbrug & Fødevarer, Kvæg Forskningssekretariatet 15. november 2011 Vejledning vedrørende skabelon for Projektbeskrivelse for 2013 projekt Der bedes udfyldt og indsendt en skabelon for hvert projekt.

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Elektronisk system til udtagning af kødsaftprøver 4. Hovedformål

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Juni 2014 1. Generelt om Svineafgiftsfonden Svineafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. april

Læs mere

LUDVIG & SARA ELSASS FOND

LUDVIG & SARA ELSASS FOND SKEMA 2A Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter LUDVIG & SARA ELSASS FOND LEGATANSØGNING ADMINISTRATION: Elsass Fonden Holmegårdsvej 28, DK-2920 Charlottenlund Tlf.: 39 90 95 65 1. Ansøgers CPR-nr./

Læs mere

Har du en ny, god idé

Har du en ny, god idé Innovationsloven Økologisk græsrodsforskning Har du en ny, god idé så har vi penge Direktoratet for FødevareErhverv Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Har du en ny, god idé så har vi penge

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Ansøgninger indsendes via et elektronisk ansøgningsskema, som findes på www.friluftsrådet.dk/tilskud. Dér kan du også læse om, hvad

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Kvægafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Kvægafgiftsfonden... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2 Kvægafgiftsfondens formål og strategi... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD EFTER LOV OM OFFERFONDEN

ANSØGNING OM TILSKUD EFTER LOV OM OFFERFONDEN ANSØGNING OM TILSKUD EFTER LOV OM OFFERFONDEN Oplysningerne som angives i ansøgningsskemaet lægges til grund ved uddelingen af Offerfondens midler. Det er derfor vigtigt at præsentere projektet/aktiviteten

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING

VEJLEDNING TIL ANSØGNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING Her findes en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet, samt til de bilag, som ansøger som minimum skal indsende sammen med ansøgningen. Hvis ansøgningen om tilskud ikke

Læs mere

VEJLEDNING I AT UDFYLDE ANSØGNINGS- SKEMA. (Puljen til lokale projekter)

VEJLEDNING I AT UDFYLDE ANSØGNINGS- SKEMA. (Puljen til lokale projekter) VEJLEDNING I AT UDFYLDE ANSØGNINGS- SKEMA (Puljen til lokale projekter) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (Puljen til lokale projekter) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du

Læs mere

Har du en ny, god idé

Har du en ny, god idé Innovationsloven Økologisk græsrodsforskning Har du en ny, god idé så har vi penge Direktoratet for FødevareErhverv Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Har du en ny, god idé så har vi penge

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Adgang til det elektroniske ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ANSØGNINGSSKEMA Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige Ansøgningen sendes til: Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

Redegørelse om innovationsloven 2002

Redegørelse om innovationsloven 2002 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Redegørelse om innovationsloven 2002 Udviklings- og Forskningskontoret Marts 2003 REDEGØRELSE OM INNOVATIONSLOVEN 2002 SAMMENFATNING...3

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Fjerkræafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Fjerkræafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Fjerkræafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Fjerkræafgiftsfonden...1 2 Fjerkræafgiftsfondens formål og strategi...1 3 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...1

Læs mere

UDKAST. Forslag. til Lov om ændring af innovationsloven

UDKAST. Forslag. til Lov om ændring af innovationsloven Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 62 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

Vejledning i ansøgningsmaterialet for klimaforskningsindsats i landbruget Frist den 26. april 2019 kl

Vejledning i ansøgningsmaterialet for klimaforskningsindsats i landbruget Frist den 26. april 2019 kl Vejledning i ansøgningsmaterialet for klimaforskningsindsats i landbruget 2019-2021. Frist den 26. april 2019 kl. 12.00 Kolofon Landbrugsstyrelsen Vejledning om ansøgningsmaterialet for klimaforskningsindsatsen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen REALISERING Ansøgning om tilskud til kommunalt Vådområdeprojekt Oktober 2013 jf. Miljøministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2019 Særpulje: Viden og kompetencer

Ansøgning om tilskud i 2019 Særpulje: Viden og kompetencer Ansøgning om tilskud i 2019 Særpulje: Viden og kompetencer ID Udfyldes af sekretariat Fonden for økologisk landbrug-viden og kompetencer 2019 A. Projektets titel Titlen skal være kort og samtidig sigende

Læs mere

Vejledning om tilskud under Innovationsloven

Vejledning om tilskud under Innovationsloven Vejledning om tilskud under Innovationsloven August 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om tilskud under innovationsloven Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. PROJEKTSKEMA B GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. PROJEKTSKEMA B GENERELLE OPLYSNINGER Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) 30. juni 2015 Indkaldelse af ansøgninger til: Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Til udviklings- og demonstrationsprojekter, samt netværk Ansøgningsfrist er den 2. september 2015 kl. 12:00

Læs mere

Baggrund om landbrugsfondene

Baggrund om landbrugsfondene Baggrund om landbrugsfondene Kort om fondene Landbrugsfondene har til formål at sikre fælles finansiering af aktiviteter inden for forskning (fx foderudnyttelse, miljøforbedringer eller markforsøg), markedsføring

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72

Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72 Ansøgningsfristen er den 10. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren BEK nr 772 af 15/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., sagsnr. 4818 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ansøgning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Ansøgning om tilskud til natur- og miljøprojekter Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgning om tilskud til natur- og miljøprojekter Jf. bekendtgørelse nr. 930 af 16. juli 2010 om tilskud til natur- og miljøprojekter Det

Læs mere

Hvis indsamlingen er regional (geografisk afgrænset), angives, hvor indsamlingen skal foregå:

Hvis indsamlingen er regional (geografisk afgrænset), angives, hvor indsamlingen skal foregå: ANSØGNING OM HUS- ELLER GADEINDSAMLING 1. Dato og evt. titel på indsamlingen Dato: Titel: 2. Ansøger Organisation: CVR-nr.: Adresse: Kontaktpersons navn: Tlf.nr.: Kontaktpersons e-mail: 3. Hvad søges der

Læs mere

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6 OPSLAG EU-DK-Hjemtag 2016 Side 1/6 1.1 EU-DK-Hjemtag formål Formålet med EU-DK-Hjemtag er at styrke dansk forskning og innovation ved at fremme deltagelse i og øge dansk hjemtag fra Horizon 2020 jf. finansloven

Læs mere

Retningslinjer for Regional Key Account 2015

Retningslinjer for Regional Key Account 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Sagnsnummer Kontor 2015-38674 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for Regional

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Ansøgningspuljens målgruppe...

Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Ansøgningspuljens målgruppe... Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker (PUF-puljen) 15.13.15.10. Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen I medfør af tekstanmærkning nr. 106 ad 24.21.02 til 24 på finansloven for finansåret 2019 fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelse

Læs mere

Ansøgning om tilskud i vejledning

Ansøgning om tilskud i vejledning Ansøgning om tilskud i 2019 - vejledning Juni 2018 Ansøgningsskemaet er inddelt i fire afsnit. I oversigten nedenfor fremgår, hvad der er indeholdt i de enkelte afsnit. A H: Kapitel 1 Kapitel 2 Projektets

Læs mere

2 TILBUDSBLANKET RETTET

2 TILBUDSBLANKET RETTET 2 TILBUDSBLANKET RETTET Side 1 af 4 Tilbudsblanketten skal suppleres med skriftlig besvarelse på øvrige punkter i udbudsmaterialet. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 15/4 2015,

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION ANSØGNINGSSKEMA TIL PULJEN:. 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn og institution (kommune, AF, virksomhed, forening mv.): SE-nummer/CVR/CPR: Adresse:

Læs mere

Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram

Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram Projekttitel: Virksomhed: CVR nr.: Journal nummer: Velkommen til undersøgelsen om MUDP-programmet og din deltagelse heri. I det følgende vil du blive

Læs mere

Fredag den 28. august 2009

Fredag den 28. august 2009 Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Til alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Har I en ny, god idé. Store virksomheder, forsknings- og forsøgsinstitutioner samarbejdsprojekter. så har vi penge

Har I en ny, god idé. Store virksomheder, forsknings- og forsøgsinstitutioner samarbejdsprojekter. så har vi penge Innovationsloven Store virksomheder, forsknings- og forsøgsinstitutioner samarbejdsprojekter Har I en ny, god idé så har vi penge Direktoratet for FødevareErhverv Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Registrering af forskningsprojekter

Registrering af forskningsprojekter Projektnummer: (udfyldes af Økonomi & Plan) Registrering af forskningsprojekter Registreringen skal omfatte alt arbejde, der er foretaget på et systematisk grundlag for at øge den eksisterende viden, samt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren (innovationsloven)

Bekendtgørelse af lov om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren (innovationsloven) LBK nr 22 af 04/01/2017 Udskriftsdato: 11. april 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000025 Senere ændringer til

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter 2015

Ansøgning om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter 2015 Ansøgning om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter 2015 Bekendtgørelse nr. 1208 af 27. oktober 2015 om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IVarter. Det udfyldte ansøgningsskema

Læs mere

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: postmus@kulturarv.dk Vejledning

Læs mere

Redegørelse om Innovationsloven

Redegørelse om Innovationsloven Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Udviklings- og Forskningskontoret Redegørelse om Innovationsloven maj 2001 til juni 2002 Juli 2002 2 REDEGØRELSE OM INNOVATIONSLOVEN

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Ansøgningsskema vedrørende støtte til frivilligt socialt arbejde i Glostrup Kommune (iht. Servicelovens 18)

Ansøgningsskema vedrørende støtte til frivilligt socialt arbejde i Glostrup Kommune (iht. Servicelovens 18) Ansøgningsskema vedrørende støtte til frivilligt socialt arbejde i Glostrup Kommune (iht. Servicelovens 18) Læs vejledning på side 4, før udfyldelse af skemaet. 1. Foreningens navn, kontakt- og kontoinformationer

Læs mere

Vejledning i "Søg en sats"

Vejledning i Søg en sats Vejledning i "Søg en sats" Find satser for restitution (tilskud) ved eksport af landbrugsvarer på dffe.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Denne vejledning

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD EFTER LOV OM OFFERFONDEN

ANSØGNING OM TILSKUD EFTER LOV OM OFFERFONDEN ANSØGNING OM TILSKUD EFTER LOV OM OFFERFONDEN Oplysningerne som angives i ansøgningsskemaet lægges til grund ved uddelingen af Offerfondens midler. Det er derfor vigtigt at præsentere projektet/aktiviteten

Læs mere

Projekt: Uddybning af sejlrenden i Nymindestrømmen, Ringkøbing fjord

Projekt: Uddybning af sejlrenden i Nymindestrømmen, Ringkøbing fjord Projekt: Uddybning af sejlrenden i Nymindestrømmen, Ringkøbing fjord 1.1. Hvilken fond ansøger du under? FLAG - Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) 1.2. Hvilken LAG ansøger du under? LAG Lemvig,

Læs mere

Ansøgning om lån til finansiering af investering. Indsendes af Pengeinstituttet

Ansøgning om lån til finansiering af investering. Indsendes af Pengeinstituttet Ansøgning om lån til finansiering af investering Indsendes af Pengeinstituttet Ansøgningsskemaet udfyldes af pengeinstituttet i samarbejde med ansøger. Ansøgning om lån til finansiering af investeringer

Læs mere

Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde

Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde I dette bilag præsenteres en række tilskudsordninger for medfinansiering af projekter vedrørende husdyrgenetisk bevaringsarbejde.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 15.75.30.94. Ansøgningsfrist d. 13. maj 2013

Vejledning om ansøgning til puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 15.75.30.94. Ansøgningsfrist d. 13. maj 2013 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 15.75.30.94 Ansøgningsfrist d. 13. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Praksisnære forsøg

Ansøgning om tilskud til Praksisnære forsøg P2 Ansøgning om tilskud til Praksisnære forsøg Modtaget: Journalnr.: Sendes til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø sammen med fællesskema F1. Oplysninger om ansøger og ejendom påføres

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker Udbudsbrev annoncering Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Stine Sandermann Justesen 15. juni 2016 Indhold Indledning...

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende den fællesregionale pulje til forskning i forebyggelse

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende den fællesregionale pulje til forskning i forebyggelse Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende den fællesregionale pulje til forskning i forebyggelse Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan

Læs mere

Fundraising kursus d Velkommen! (igen)

Fundraising kursus d Velkommen! (igen) Velkommen! (igen) Planen for i aften Projektbudget Gode råd Typiske fejl Typiske projektposter Eksempler på typiske budgetposter Budget / Regnskab Budget og Regnskab Er projektbeskrivelsen i tal Er projektets

Læs mere

Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug

Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug ØKOLOGIKONTROL & GØDNING, CENTER FOR KONTROL Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug Kopi sendes til NaturErhvervstyrelsen, Økologikontrol & Gødning på email jordbrugskontrol@naturerhverv.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13.

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Ansøgningsfrist d. 9. maj 2016 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter Fonden for faglig udvikling i speciallægepraksis

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter Fonden for faglig udvikling i speciallægepraksis Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter Fonden for faglig udvikling i speciallægepraksis Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt.

Læs mere

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr.

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr. Ansøgningsskema til Bypuljen 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn CPR-/SE-nummer Adresse Postnr. Tlf.nr. By Fax-nr. E-mail Policenr.. på ansvarsforsikring 2. Navn på den tegningsberettigede for institutionen/virksomheden

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Bagerst i ansøgningsskemaet finder du en vejledning til udfyldelse af skemaet.

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Ansøgningsskema. Beskrivelserne i ansøgningsskemaet skal være korte, og skemaet må maksimalt fylde 8 sider. Bilag kan vedlægges.

Ansøgningsskema. Beskrivelserne i ansøgningsskemaet skal være korte, og skemaet må maksimalt fylde 8 sider. Bilag kan vedlægges. Tilskud til udarbejdelse af ansøgninger om godkendelse af mindre belastende biocidprodukter eller godkendelse af et aktivstof på biocidforordningens bilag I Ansøgningsskema Udfyldt ansøgningsskema med

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

Præsentation af tilskudsordninger under Grøn Vækst 2011 Netværk og kvalitetsfødevarer - økologi

Præsentation af tilskudsordninger under Grøn Vækst 2011 Netværk og kvalitetsfødevarer - økologi Præsentation af tilskudsordninger under Grøn Vækst 2011 Netværk og kvalitetsfødevarer - økologi Netværksordningen Kvalitetsfødevarer - økologi Titel 2 Netværksordningen Har ansøgningsfrist 24.juni Pulje

Læs mere

Vejledning til særlige rettigheder

Vejledning til særlige rettigheder Vejledning til særlige rettigheder Overdragelse Marts 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning til særlige rettigheder Overdragelse Denne

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema. om tilskud til gennemførelse af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema. om tilskud til gennemførelse af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Ansøgningsskema om tilskud til gennemførelse af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

07.18.19.20. Ansøgningsfrist den 14. april 2016 kl. 12.00. 1 Indledning... 2

07.18.19.20. Ansøgningsfrist den 14. april 2016 kl. 12.00. 1 Indledning... 2 Socialstyrelsen Vejledning om ansøgning til Tips- og lottopuljen for handicaporganisationer og foreninger (LOTDSI) for medlemsorganisationer under Danske Handicaporganisationer. 07.18.19.20 Ansøgningsfrist

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2018

Ansøgning om tilskud i 2018 Hesteafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2018 1. juni 2017 Ansøgningsskemaet er inddelt i fire afsnit. I oversigten nedenfor fremgår, hvad der er indeholdt i de enkelte afsnit. A H: Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016)

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016) Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016) Finanslovens 15.75.21.20 Ansøgningsfrist d. 30. oktober 2015

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

Vejledning til ansøgning for pulje vedr. sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre

Vejledning til ansøgning for pulje vedr. sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre Vejledning til ansøgning for pulje vedr. sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre Generelt Ansøgningsskemaet indeholder 5 delskemaer: Skema 1: Generelle oplysninger om projektet Skema

Læs mere