Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 551 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 551 Offentligt"

Transkript

1 Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 551 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 27. september 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 551 (Alm. del) af 4. september 2017 stillet efter ønske fra Pelle Dragsted (EL) Spørgsmål Vil ministeren oversende en korrigeret udgave af oplysningerne i familietypeberegningerne (boks2.2) med følgende ændringer: Den procentvise skattelettelse skal sat i relation til den disponible Virkningerne af afskaffelsen af skat på arbejdsgivebetalt telefon skal indgår Virkningerne af ændringerne af registreringsafgiften skal indgår HK eren antages at have en indtægt på kr. om måneden Der tages udgangspunkt i familietyper hvor både personer over og under 50 indgår? Svar I regeringens udspil er det bl.a. valgt at vise skattenedsættelsen for forskellige familietyper i pct. af rådighedsbeløbet efter boligudgift. I overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets familietypemodel er selve rådighedsbeløbet beregnet som den disponible (dvs. en efter direkte skatter) fratrukket udgifter til henholdsvis A-kasse, efterløns- og fagforeningskontingent, jf. boks 1. Når skattenedsættelsen som der spørges til i stedet måles i pct. af den disponible er disse faste udgifter samt udgifter til bolig således ikke fratrukket 1. I besvarelse lægges det til grund, at der spørges til familietypeberegninger for personer, der har hhv. over 15 år til folkepensionsalderen, mellem 6 og 15 år til folkepensionsalderen, og personer der har fem år eller mindre til folkepensionsalderen, fremfor personer der er henholdsvis over og under 50 år, da det er førstnævnte aldersintervaller, der har betydning for beregningerne af ændringen i den disponible. Det efterspurgte familietypeeksempel for en enlige HK er med en månedsløn på kr. er ikke en standardfamilietype i Økonomi- og Indenrigsministeriets familietypemodel. Det er derfor nødvendigt at foretage en række beregningstekniske for- 1 I typeberegningerne i udspillet Sådan forlænger vi opsvinget (boks 2.2) er det desuden beregningsteknisk antaget, at indbetalinger til aldersopsparing behandles på samme måde som anden beskattet opsparing, og dermed beregningsteknisk indgår i rådighedsbeløbet. Normalt medtages pensionsindbetalinger imidlertid ikke i opgørelser og rådighedsbeløbet, og indbetalinger til aldersopsparing er derfor ikke medregnet i den disponible i denne opgørelse. Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E fm@fm.dk

2 Side 2 af 8 udsætninger vedrørende bl.a. familietypens familie- og bolig forhold samt størrelsen på pensionsindbetalinger. Boks 1 Afgrænsninger af de forskellige rådighedsbegreber Disponibel : Den disponible er givet ved den enkeltes brutto (arbejds, nettokapital, offentlige overførsels, private pensionsudbetalinger mv.) fratrukket direkte skatter. Bruttoen er opgjort ekskl. (fradragsberettigede) pensionsindbetalinger. Rådighedsbeløb før boligudgifter: I Økonomi- og Indenrigsministeriets familietypemodel opgøres rådighedsbeløbet før boligudgifter som den disponible fratrukket faste udgifter til A-kasse- og fagforeningskontingens samt udgifter til efterlønsordningen Rådighedsbeløb efter boligudgifter Rådighedsbeløbet efter boligudgifter opgøres i familietypemodellen som rådighedsbeløbet før boligudgifter fratrukket boligudgifter I familietypeeksemplerne i udspillet Sådan forlænger vi opsvinget er skattelettelsen opgjort i pct. af rådighedsbeløbet efter boligudgift. Det er her beregningsteknisk antaget at de forudsatte indbetalinger til aldersopsparing er behandlet som anden beskattet opsparing, og dermed indgår i rådighedsbeløbet. I nedenstående beregninger er det forudsat, at den enlige HK er med en månedsløn på kr. alene afviger med hensyn til løn, og de deraf afledte pensionsindbetalinger, fra familietypeeksemplet for en enlig HK er på mindsteløn fra udspillet til Jobreformens fase II. Den efterspurgte enlige HK er med en månedsløn på kr. har en årlig løn på kr., mens sidstnævnte har en årlig løn på kr. (ekskl. pension). Når skattenedsættelsen for personer uden fri telefon opgøres i pct. er det den enlige direktør, der oplever den største skattenedsættelse med 4,8 pct. ved fuld indfasning af udspillet i 2023 for personer, der har over 15 år til folkepensionsalderen, jf. tabel 1. Til sammenligning udgør skattenedsættelsen 3,0 pct. for en enlig HK er med en månedsløn på kr. Det bemærkes, at skattenedsættelsen er 100 kr. større for en enlig HK er med en månedsløn på kr. end for den enlige HK er på mindsteløn, der er vist i udspillet. Det afspejler, at førstnævnte har tilstrækkelige pensionsindbetalinger til at få del i skattefradraget ved indbetalinger til pension, og samtidig får øget sit beskæftigelsesfradrag som følge af udvidelsen af grundlaget for beskæftigelsesfradraget med pensionsindbetalinger. For yderligere beskrivelser af disse initiativer fra udspillet til Jobreformens fase II henvises til besvarelsen af Skatteudvalgets spørgsmål nr. 569 af den 31. august.

3 Side 3 af 8 Tabel 1 Ændring i den disponible ved fuld indfasning af udspillet til Jobreformens fase II i 2023 givet familietyperne har over 15 år til folkepensionsalderen. Ændring i den disponible ekskl. fri telefoni Fri telefoni Ændring inkl. fri telefoni Enlig HK er fra udspillet til JRII , ,9 Enlig HK'er (månedsløn på kr.) , ,7 Enlig LO er , ,2 Enlig funktionær , ,2 Enlig direktør , ,0 Anm.: Ændringerne i den disponible ekskl. og inkl. fri telefoni er opgjort i 2018-niveauer. Det antages at alle typeeksemplerne bortset fra direktøren beskattes af pensionsindbetalinger svarende til, at der kan indbetales det maksimale beløb på kr. på en aldersopsparing efter skat. Som følge af forslaget om et skattefradrag for pensionsindbetalinger, får personer, der har over 15 år til folkepensionsalderen, et fradrag på 15 pct. af deres pensionsindbetalinger i intervallet kr. til kr. Det bemærkes, at den procentvise ændring i ovenstående tabel er sat i forhold til den disponible. Det adskiller sig fra de tal (fra Finansministeriet) som DR offentliggjorde d. 30. august 2017, hvor skattelettelsen var opgjort i pct. af rådighedsbeløbet før boligudgifter (inkl. beregningsteknisk antagelse om indregning af indbetalinger til aldersopsparing), jf. boks 1. Kilde: Egne beregninger på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets familietypemodel. En lønmodtager, der får stillet fri telefon til rådighed af sin arbejdsgiver, skal efter gældende regler betale skat af kr. i Skattemæssigt kan fri telefoni således sidestilles med almindelig løn, hvorfor forslaget om afskaffelsen af beskatning af fri telefoni medfører en ændring beskatningen, og påvirker derfor den disponible. Beregninger af ændringen i den disponible som følge af forslaget kræver forudsætninger om, hvorvidt den enkelte familietype får stillet fri telefon til rådighed af sin arbejdsgiver. For hver familietype er ændringen i den disponible derfor både beregnet under forudsætning af, at familietypen ikke har fri telefoni til rådighed, og at familietypen har fri telefoni til rådighed. Det bemærkes, at det kun er ganske få procent af de fuldtidsbeskæftigede med et arbejdsmarkedsgrundlag omkring den enlige HK er, der har fri telefon, mens mere end 75 pct. af de fuldtidsbeskæftigede med et arbejdsmarkedsgrundlag i intervallet omkring den enlige direktør, der i dag bliver beskattet af fri telefon, jf. tabel Danmarks Statistik har efter offentliggørelsen af udspillet til Jobreformens fase II netop vist, at der er en positiv sammenhæng mellem løn og udbredelsen af fri telefoni

4 Side 4 af 8 Tabel 2 Andel med fri telefon og den gennemsnitlige beskatningsgrundlag af fri telefon fordelt på intervallerne for de fire efterspurgte familietyper HK er (månedsløn på kr.) LO er Funktionær Direktør Arbejdsmarkedsgrundlag Andel med fri telefon i pct. 4,0 6,4 28,7 76,6 Gennemsnitlige beskatningsgrundlag af fri telefon Anm.: Arbejdsmarkedsgrundlaget og det gennemsnitlige beskatningsgrundlag af fri telefon er opgjort i 2018-niveau. Familietypernes interval er er givet ved typens arbejdsmarkedsgrundlag +/ kr. Opgørelsen indeholder alene fuldtidsbeskæftigede personer i Kilde: Egne bereginger på lovmodellens datagrundlag for Personer med ens marginalbeskatning, der får stillet fri telefon til rådighed, vil få den samme forøgelse i deres disponibel som følge af forslaget om fjernelse af skat på fri telefon. HK erne og den enlige funktionær, der alle er bundskatteydere, vil hver især få øget deres disponible med kr., jf. tabel 1. Da den enlige LO er ligger i aftrapningsintervallet for det foreslåede jobfradrag, har denne imidlertid en lidt højere marginalbeskatning end HK erne og funktionæren, og vil derfor få øget sin disponible med kr. som følge af forslaget. Den enlige direktør er eneste topskatteyder af de viste typeeksempler, og får derfor øget sin disponible med kr. Den enlige direktør med fri telefon opnår således en skattenedsættelse på samlet set kr. som følge af udspillet svarende til 5,1 pct. (ekskl. virkning af lavere registreringsafgift). I typeeksemplerne ovenfor er det som nævnt forudsat, at typepersonerne har mere end 15 år til folkepensionsalderen. Hvis det alternativ forudsættes, at typeeksemplerne har 6 til 15 år til folkepensionsalderen, er ændringen i den disponible ved fuld indfasning af udspillet i stedet givet ved tabel 3. Det bemærkes, at den beregningstekniske forudsætning, at familietyperne har over fem år til folkepensionsalderen, medfører at familietyperne maksimalt kan indbetale kr. til aldersopsparing. Forslaget om et skattefradrag for pensionsindbetalinger medfører at fradraget for personer, der har 15 år eller mindre til folkepensionsalderen, udgør 30 pct. af pensionsindbetalingerne i intervallet kr. til kr. mod 15 pct. for yngre personer. De pågældende familietyper, der har mellem 6 og 15 år til folkepensionsalderen, har derfor en dobbelt så stor gevinst ved forslaget som familietyperne med over

5 Side 5 af 8 15 år til folkepensionsalderen. Gevinsten ved de øvrige forslag i udspillet til Jobreformens fase II er uændret i forhold til familietyperne med over 15 år til folkepensionsalderen. Da den enlige HK er på mindsteløn fra udspillet til Jobreformens fase II ikke har store nok pensionsindbetalinger til at få del i fradraget, er ændringen i dennes disponible den samme, som hvis denne familietype havde over 15 år til folkepensionsalderen. Tabel 3 Ændringer i de disponible er ved fuld indfasning af udspillet til Jobreformens fase II givet familietyperne har mellem 6 og 15 år til folkepensionsalderen. Ændring i den disponible ekskl. fri telefoni Fri telefoni Ændring inkl. fri telefoni Enlig HK er fra udspillet til JRII , ,9 Enlig HK'er (månedsløn på kr.) , ,8 Enlig LO er , ,5 Enlig funktionær , ,9 Enlig direktør , ,5 Anm.: Ændringerne i den disponible ekskl. og inkl. fri telefoni er opgjort i 2018-niveauer. Det antages at alle typeeksemplerne bortset fra direktøren beskattes af pensionsindbetalinger svarende til, at der kan indbetales det maksimale beløb på kr. på en aldersopsparing efter skat. Som følge af forslaget om et skattefradrag for pensionsindbetalinger, får personer, der har 15 år eller mindre til folkepensionsalderen, et fradrag på 30 pct. af deres pensionsindbetalinger i intervallet kr. til kr. Kilde: Egne beregninger på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets familietypemodel. Personer, der har mindre end 5 år til folkepensionsalderen kan indbetale op til kr. på en aldersopsparing. Det antages at de typeeksempler, der ikke betaler topskat indbetaler så meget som muligt af pensionsindbetalingerne (efter skat) på en aldersopsparing, for derved at undgå modregning af offentlige pensionsydelser ved udbetaling. Da den enlige funktionær har en personlig, der ligger tæt på topskattegrænsen, er det beregningsteknisk forudsat, at denne familietype indbetaler til aldersopsparing, indtil topskattegrænsen efter gældende regler nås. Den enlige direktør forudsættes fortsat ikke at indbetale til aldersopsparing, fordi den personlige er over topskattegrænsen. Forudsætningerne vedrørende indbetalinger til aldersopsparing medfører, at hverken den enlige LO er eller HK erne har tilstrækkeligt store pensionsindbetalinger til at udnytte det foreslåede fradrag for pensionsindbetalinger. Da den enlige funktionær også i større omfang indbetaler til aldersopsparing, udnytter denne familietype også i mindre omfang fradraget for pensionsindbetalinger. De nævnte familietyper, der har fem år eller mindre til folkepensionsalderen, får derfor en mindre

6 Side 6 af 8 stigning i deres disponible end de tilsvarende familietyper, der har mellem 6 og 15 år til folkepensionsalderen, jf. tabel 4. Dette følger som nævnt af de beregningstekniske forudsætninger vedrørende familietypernes pensionsindbetalinger til aldersopsparing. Hvis det alternativt blev forudsat, at hele arbejdsmarkedspensionen blev indbetalt på en fradragsberettiget pensionsordning, ville skattelettelsen blive større for de pågældende familietyper. Da den enlige direktør ikke indbetaler til aldersopsparing, er ændringen i dennes disponible den samme som i tabel 3. Tabel 4 Ændringer i de disponible er ved fuld indfasning af udspillet til Jobreformens fase II givet familietyperne har 5 år eller mindre til folkepensionsalderen. Ændring i den disponible ekskl. fri telefoni Fri telefoni Ændring inkl. fri telefoni Enlig HK er fra udspillet til JRII , ,6 Enlig HK'er (månedsløn på kr.) , ,4 Enlig LO er , ,9 Enlig funktionær , ,3 Enlig direktør , ,5 Anm.: Ændringerne i den disponible ekskl. og inkl. fri telefoni er opgjort i 2018-niveauer. Som følge af forslaget om et skattefradrag for pensionsindbetalinger, får personer, der har 15 år eller mindre til folkepensionsalderen, et fradrag på 30 pct. af deres pensionsindbetalinger i intervallet kr. til kr. Personer, der er bundskatteydere, er beregningsteknisk forudsat at indbetale op til loftet for indbetalinger til aldersopsparing, der i 2023 udgør kr. i 2018-niveau Kilde: Egne beregninger på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets familietypemodel. Virkning af lavere registreringsafgift I regeringens udspil til Jobreformens fase II er det for typeeksemplerne i boks 2.2 valgt at vise skattenedsættelsen eksklusivt virkningen af lavere registreringsafgift. Det skyldes, at virkningen af lavere registreringsafgift i sagens natur afhænger af hvilken bil, de enkelte typeeksempler (evt.) antages at købe. Desuden vil der være behov for at foretage en række beregningstekniske antagelser, hvis virkningen skal medregnes. For det første betales registreringsafgiften alene første gang køretøjet indregistreres i Danmark, og der vil derfor være behov for antagelser om bilens levetid for at beregne de årlige udgifter til bilkøb. Da registreringsafgiften afhænger af en lang række parametre, herunder salgspris, brændstoføkonomi samt køretøjs- og brændstoftype, er det endvidere nødvendigt, at forudsætte præcist hvilken model familietypen køber for at beregne deres besparelse af denne. Da beregningerne af familietypernes gevinst ved lavere registreringsafgift vil blive meget antagelsestunge, henvises der i stedet til bilag 1, der viser den forventede besparelse som følge af de foreslåede ændringer af registreringsafgiften for de 20 mest solgte biler i Danmark.

7 Side 7 af 8 Det bemærkes, at der i figur 2.8 fra udspillet Sådan forlænger vi opsvinget er vist repræsentative beregninger over virkningen af udspillet blandt fuldtidsbeskæftigede i forskellige grupper, hvori lempelsen af registreringsafgiften er indregnet. Endeligt bemærkes det, at der den 21. september 2017 blev der indgået en aftale om Omlægning af bilafgifter. Med venlig hilsen Kristian Jensen Finansminister

8 Side 8 af 8 Bilag 1 Den mest solgte bilmodel i Danmark det seneste år er en Peugeot 208. Med regeringens forslag om at sænke registreringsafgiften, skønnes en Peugeot 208 at blive ca kr. billigere, jf. tabel B1. Tabel B1 Forventet prisændring for de 20 mest solgte biler som følge af udspillet til Jobreforms fase II Nr. Segment Mærke og model Antal solgte Nuværende pris Pris med forslag Lempelse, kr. Lempelse, pct. 1 Lille Peugeot ,2 2 Mikro Volkswagen UP! ,9 3 Lille Volkswagen Polo ,8 4 SUV Nissan Qashqai ,9 5 Lille Toyota Yaris ,0 Volkswagen 6 Mellem Golf ,8 7 Mellem Opel Astra ,7 8 Lille Renault Ny Clio ,6 9 Stor Volkswagen Passat ,1 10 Mikro Citroën C ,9 11 Mikro Toyota Aygo ,1 12 Mellem Peugeot ,9 13 Lille Ford Fiesta ,7 Skoda 14 Mellem Octavia ,0 15 Mikro Opel Karl ,9 16 Mikro Hyundai I ,0 17 Mikro Skoda Citigo ,9 18 Lille Citroën C ,1 19 Lille Kia Rio ,8 20 Mikro Kia Picanto ,0 Anm. Bilerne er nyregistreret i perioden 1. august 2016 til og med den 31. juli Listepriserne samt oplysninger om brændstofforbrug er indhentet fra bilselskabernes hjemmesider. Listepriserne varierer mellem forskellige varianter inden for de enkelte modeller. Priserne er derfor udvalgt som den midterste listepris for den mest populære varianttype. Priser er afrundet til nærmeste tusinde kr. Kilde: Egne beregninger.

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 16. november 2017 Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 562 (Alm. del) af 30. august

Læs mere

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål AØ og AZ den 28. september 2017.

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål AØ og AZ den 28. september 2017. Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 669 Offentligt 1. Talepapir 24. september 2017 Samrådsspørgsmål AØ og AZ Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål AØ og AZ den 28. september

Læs mere

Faktaark Skattelempelser for familietyper

Faktaark Skattelempelser for familietyper Faktaark Skattelempelser for familietyper 6. februar 2018 Dette notat beskriver virkningerne af skattelempelser i Aftale om Lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger for

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 29. september 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 495 (Alm. del) af 14. august

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 414 (Alm. del) af 22. juni stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 414 (Alm. del) af 22. juni stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) Skatteudvalget 2017-18 L 16 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 414 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 30. juni 2017 Svar

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 204 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 204 Offentligt Finansudvalget 2017-18 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 204 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 16. marts 2018 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 204 (Alm. del) af 12. februar

Læs mere

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til under nye lofter typeeksempler 22. juni 2017 Tabel 1 opsummerer virkningen på den disponible indkomst som pensionist for stiliserede typeeksempler,

Læs mere

Resume. CEPOS Landgreven 3, København K

Resume. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Skattelettelser siden valget i 2015: Gevinst på 12.000 kr. for en LO-familie 22-10-2018 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (2123 7952) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resume Siden valget

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 8. august 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 416 (Alm. del) af 22. juni 2017

Læs mere

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Ved fremlæggelsen af VLAK-regeringens skatteforslag blev der præsenteret en familietypeberegning af en lavtlønnet HK er. Af den specifikke fremsatte

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 250 (Alm. del) af 16. februar 2018 stillet efter

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt Skatteudvalget 17-18 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt 9. maj 18 J.nr. 18-2723 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 35 af 11. april 18 (alm. del).

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 13. oktober 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 600 (Alm. del) af 20. september

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 385 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 385 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 385 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Den 5. februar 2018 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 385 (Alm. del) af 23. maj

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 21. september 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 487 (Alm. del) af 2. september

Læs mere

Regeringens skatteudspil rammer skævt

Regeringens skatteudspil rammer skævt Regeringens skatteudspil rammer skævt Regeringen har fremlagt sit udspil til skattelettelser i jobreform fase. Skattelettelserne herfra vil give den største gevinst til de højestlønnede både opgjort i

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 115 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 115 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 115 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 19. december 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 115 (Alm. del) af 18. november

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 13. oktober 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 494 (Alm. del) af 14. august

Læs mere

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 557 af 30. august 2017 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 557 af 30. august 2017 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL). Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 610 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 557 Offentligt 3. oktober 2017 J.nr. 2017-5448 Til Folketinget

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 254 (Alm. del) af 11. december 2018

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 254 (Alm. del) af 11. december 2018 Finansudvalget 2018-19 FIU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 254 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 28. februar 2019 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 254 (Alm. del) af 11. december

Læs mere

Karsten Lauritzen / Peter Bach-Mortensen

Karsten Lauritzen / Peter Bach-Mortensen Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 219 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 446 Offentligt 20. december 2018 J.nr. 2018-5088. Til Folketinget

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 2 af 22. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 2 af 22. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S). Skatteudvalget 2017-18 L 238 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt 21. maj 2018 J.nr. 2018-3316 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 238 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 7. september 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 496 (Alm. del) af 14. august

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 21. september 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 488 (Alm. del) af 2. september

Læs mere

VLAK-skattelettelser giver over kr. til de allerrigeste

VLAK-skattelettelser giver over kr. til de allerrigeste VLAK-skattelettelser giver over 200.000 kr. til de allerrigeste Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til lønmodtagere med de højeste lønninger. Den rigeste procent får

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 215 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 215 Offentligt Finansudvalget 56 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 4. september 6 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 5 (Alm. del) af 4. april 6 stillet efter

Læs mere

Sådan forlænger vi opsvinget

Sådan forlænger vi opsvinget Sådan forlænger vi opsvinget Jobreformens fase II Finansministeriet AUGUST 217 Sådan forlænger vi opsvinget Jobreformens fase II Finansministeriet AUGUST 217 1. Sådan forlænger vi opsvinget Nyt kapitel

Læs mere

Skatteudspil: 300 kr. til de fattigste og til de rigeste

Skatteudspil: 300 kr. til de fattigste og til de rigeste Skatteudspil: 3 kr. til de fattigste og 1. til de rigeste Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til de rigeste. De ti pct. med lavest indkomster får i gennemsnit omkring

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K Notat: jobfradrag og pensionsbonus har lav jobeffekt og løser ikke pensionsudfordringen 29-09-2016 Af Mads Lundby Hansen (21 23 79 52), Jørgen Sloth Bjerre Hansen og Carl-Christian Heiberg Dette notat

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 386 (Alm. del) af 6. juni 2018 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 386 (Alm. del) af 6. juni 2018 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) Finansudvalget - FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 386 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 2. juli Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 386 (Alm. del) af 6. juni stillet efter ønske

Læs mere

Finansudvalget L 201 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Finansudvalget L 201 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Finansudvalget 2013-14 L 201 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 4. november 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 38 (L 201) af 25.

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 166 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 166 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 166 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 31. maj 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 166 (Alm. del) af 23. februar 2016

Læs mere

Karsten Lauritzen / Peter Bach-Mortensen

Karsten Lauritzen / Peter Bach-Mortensen Skatteudvalget 2018-19 SAU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 63 Offentligt 28. november 2018 J.nr. 2018-7789. Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes revideret svar på spørgsmål nr. 63 af 29. oktober

Læs mere

Totalmarkedet: Der blev indregistreret nye biler i oktober. Det er ca.10 pct. lavere sammenlignet med oktober måned sidste år.

Totalmarkedet: Der blev indregistreret nye biler i oktober. Det er ca.10 pct. lavere sammenlignet med oktober måned sidste år. Udgave: Nyregistreringer til og med måned 2018 er opdateret. Anvendelse: I Bilbranchens markedsoverblik kan du måned for måned følge med i, hvordan dine bilmærker og -modeller klarer sig i forhold dine

Læs mere

Bilbranchens markedsoverblik Juni 2018

Bilbranchens markedsoverblik Juni 2018 Bilbranchens markedsoverblik Juni 2018 Anvendelse: I Bilbranchens markedsoverblik kan du måned for måned følge med i, hvordan dine bilmærker og -modeller klarer sig i forhold dine konkurrenter landsplan

Læs mere

Der blev indregistreret nye biler i januar i år. Det er eller 7 pct. flere nye biler i forhold til januar sidste år.

Der blev indregistreret nye biler i januar i år. Det er eller 7 pct. flere nye biler i forhold til januar sidste år. Udgave: Nyregistrerede personbiler til og med Januar måned 2019 er opdateret. Anvendelse: I Bilbranchens markedsoverblik kan du måned for måned følge med i, hvordan dine bilmærker og -modeller klarer sig

Læs mere

Nissan Qashqai røg helt ud af top 10. Det samme gælder Renault Clio, som også tidligere har ligget højt på salgslisterne i 2018.

Nissan Qashqai røg helt ud af top 10. Det samme gælder Renault Clio, som også tidligere har ligget højt på salgslisterne i 2018. Udgave: Nyregistreringer til og med måned 2018 er opdateret. Anvendelse: I Bilbranchens markedsoverblik kan du måned for måned følge med i, hvordan dine bilmærker og -modeller klarer sig i forhold dine

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 503 af 7. august 2018 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 503 af 7. august 2018 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL). Skatteudvalget 201718 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 503 Offentligt 4. september 2018 J.nr. 20185105 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 503 af 7. august 2018 (alm.

Læs mere

Der blev indregistreret lidt over nye biler i december i år. Det svarer til et fald på ca. 16 pct. i forhold til december sidste år.

Der blev indregistreret lidt over nye biler i december i år. Det svarer til et fald på ca. 16 pct. i forhold til december sidste år. Udgave: Nyregistrerede personbiler til og med måned 2018 er opdateret. Anvendelse: I Bilbranchens markedsoverblik kan du måned for måned følge med i, hvordan dine bilmærker og -modeller klarer sig i forhold

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 7. februar /John Fuhrmann

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 7. februar /John Fuhrmann Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 193 Offentligt J.nr. 2006-518-0170 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 193-196 af 7. februar 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Bilbranchens markedsoverblik Januar 2018

Bilbranchens markedsoverblik Januar 2018 Bilbranchens markedsoverblik Januar 2018 Anvendelse: I Bilbranchens markedsoverblik kan du måned for måned følge med i, hvordan dine bilmærker og -modeller klarer sig i forhold dine konkurrenter landsplan

Læs mere

Øvrige ,93% ,94% ,49% ,98% TOTAL

Øvrige ,93% ,94% ,49% ,98% TOTAL Bilbranchens markedsoverblik Marts 2018 Anvendelse: I Bilbranchens markedsoverblik kan du måned for måned følge med i, hvordan dine bilmærker og -modeller klarer sig i forhold dine konkurrenter landsplan

Læs mere

Bilbranchens markedsoverblik Aug 2018

Bilbranchens markedsoverblik Aug 2018 Bilbranchens markedsoverblik Aug 2018 Anvendelse: I Bilbranchens markedsoverblik kan du måned for måned følge med i, hvordan dine bilmærker og -modeller klarer sig i forhold dine konkurrenter landsplan

Læs mere

Der blev indregistreret nye biler i februar i år. Det er knap eller 8 pct. flere nye biler i forhold til februar sidste år.

Der blev indregistreret nye biler i februar i år. Det er knap eller 8 pct. flere nye biler i forhold til februar sidste år. Udgave: Nyregistrerede personbiler til og med måned 2019 er opdateret. Anvendelse: I Bilbranchens markedsoverblik kan du måned for måned følge med i, hvordan dine bilmærker og -modeller klarer sig i forhold

Læs mere

Bilbranchens markedsoverblik Maj 2018

Bilbranchens markedsoverblik Maj 2018 Bilbranchens markedsoverblik Maj 2018 Anvendelse: I Bilbranchens markedsoverblik kan du måned for måned følge med i, hvordan dine bilmærker og -modeller klarer sig i forhold dine konkurrenter landsplan

Læs mere

Bilbranchens markedsoverblik April 2018

Bilbranchens markedsoverblik April 2018 Bilbranchens markedsoverblik April 2018 Anvendelse: I Bilbranchens markedsoverblik kan du måned for måned følge med i, hvordan dine bilmærker og -modeller klarer sig i forhold dine konkurrenter landsplan

Læs mere

Bilbranchens markedsoverblik December 2017

Bilbranchens markedsoverblik December 2017 Bilbranchens markedsoverblik December 2017 Anvendelse: I Bilbranchens markedsoverblik kan du måned for måned følge med i, hvordan dine bilmærker og -modeller klarer sig i forhold dine konkurrenter landsplan

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 233 af 30. april. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 233 af 30. april. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 233 Offentligt J.nr. 2008-518-004040 Dato: 29. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 233 af 30. april.

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 580 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 580 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 580 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 9. oktober 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 580 (Alm. del) af 18. september

Læs mere

Øvrige ,30% ,17% ,10% ,25% TOTAL

Øvrige ,30% ,17% ,10% ,25% TOTAL Bilbranchens markedsoverblik Februar 2018 Anvendelse: I Bilbranchens markedsoverblik kan du måned for måned følge med i, hvordan dine bilmærker og -modeller klarer sig i forhold dine konkurrenter landsplan

Læs mere

Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 244 af 4. marts 2009 (Alm. del).

Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 244 af 4. marts 2009 (Alm. del). Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 244 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg Finansministeren 7. april 2009 Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 244 af 4. marts 2009 (Alm. del).

Læs mere

År-til-dato er antallet af nye biler indregistreret faldet med 0,3 pct. Tilbagegangen er 1,6 pct. målt som en løbende 12 måneder s periode.

År-til-dato er antallet af nye biler indregistreret faldet med 0,3 pct. Tilbagegangen er 1,6 pct. målt som en løbende 12 måneder s periode. Udgave: Nyregistrerede personbiler til og med måned 2018 er opdateret. Anvendelse: I Bilbranchens markedsoverblik kan du måned for måned følge med i, hvordan dine bilmærker og -modeller klarer sig i forhold

Læs mere

Notat. Personer med begrænset økonomisk gevinst ved at være i beskæftigelse er især koncentreret i provinsen. 29. oktober 2017

Notat. Personer med begrænset økonomisk gevinst ved at være i beskæftigelse er især koncentreret i provinsen. 29. oktober 2017 Under 2. 2.-3. 3.-6. 6.-9. 9.-12. 12.-15. 15.-18. 18..21. 21.-24. Over 24. Notat 29. oktober 217 Personer med begrænset økonomisk gevinst ved at være i beskæftigelse er især koncentreret i provinsen For

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 4. april 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 10 (Alm. del) af 7. oktober 2016

Læs mere

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE 10. november 2008 af Mie Dalskov specialkonsulent direkte tlf. 33557720 / mobil tlf. 42429018 KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE Der er stor forskel på hvor mange penge danske børnefamilier

Læs mere

Tabere og vindere ved regeringens skatteforslag i 2025-planen

Tabere og vindere ved regeringens skatteforslag i 2025-planen Tabere og vindere ved regeringens skatteforslag i 2025-planen AE har regnet på økonomien af regeringens 2025-plan vedr. skatteforslagene mv. for forskellige familietyper. Almindelige lønmodtagere står

Læs mere

Bilbranchens markedsoverblik Juli 2018

Bilbranchens markedsoverblik Juli 2018 Bilbranchens markedsoverblik Juli 2018 Anvendelse: I Bilbranchens markedsoverblik kan du måned for måned følge med i, hvordan dine bilmærker og -modeller klarer sig i forhold dine konkurrenter landsplan

Læs mere

Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Skattereformen øger rådighedsbeløbet en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 150(Alm. del) af 6. februar 2014

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 150(Alm. del) af 6. februar 2014 Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 150 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 29. april 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 150(Alm. del)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 93 Offentligt J.nr. 2006-518-0200 Dato: 19. December 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. (Alm.

Læs mere

FORDELINGSEFFEKTER AF REGERINGENS SKATTEUDSPIL

FORDELINGSEFFEKTER AF REGERINGENS SKATTEUDSPIL 27. februar 2009 Resumé: FORDELINGSEFFEKTER AF REGERINGENS SKATTEUDSPIL I det følgende er fordelingseffekterne af regeringens skatteudspil beregnet. Udover den finansiering, der direkte påhviler husholdningerne,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). J.nr. 2010-318-0233 Dato: 4. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). (Alm. del). Troels

Læs mere

B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig

B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig Skatteudvalget B 91 - på Spørgsmål 3 Offentligt J.nr. 2007-511-0087 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig bilbeskatning. Hermed

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Den 27. marts 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 201 (Alm. del) af 16. januar

Læs mere

Udgave: Nyregistrerede personbiler til og med marts måned 2019 er opdateret. Markedsoverblik udarbejdes på baggrund af tal fra Bilstatistik.

Udgave: Nyregistrerede personbiler til og med marts måned 2019 er opdateret. Markedsoverblik udarbejdes på baggrund af tal fra Bilstatistik. Udgave: Nyregistrerede personbiler til og med måned 2019 er opdateret. Markedsoverblik udarbejdes på baggrund af tal fra Bilstatistik.dk Anvendelse: I Bilbranchens markedsoverblik kan du måned for måned

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Fradragsjunglen er vokset og vokset Af cheføkonom Mads Lundby Hansen ( ) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen

Fradragsjunglen er vokset og vokset Af cheføkonom Mads Lundby Hansen ( ) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Notat: 23-10-2018 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Denne analyse viser, at fradragene og kompleksiteten i skattesystemet er steget markant siden

Læs mere

Siden krisen: Fem gode år for direktørerne

Siden krisen: Fem gode år for direktørerne Analyse 5. oktober 215 Siden krisen: Fem gode år for direktørerne I perioden siden finanskrisen er lønnen på direktionsgangene steget mere end på byggepladserne. Således er den gennemsnitlige direkte månedsløn

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. marts 2006.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. marts 2006. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 273 Offentligt J.nr. 2006-318-0508 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 273-278 af 31. marts 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Socialudvalget B 63 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Socialudvalget B 63 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Socialudvalget - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 9. marts 2007 Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 20.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

Karsten Lauritzen / Søren Schou

Karsten Lauritzen / Søren Schou Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 463 Offentligt 10. september 2018 J.nr. 2018-4214 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 463 af 12. juni

Læs mere

Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats

Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats Hvis man ønsker at lette topskatten, kan det enten ske ved at hæve grænsen for, hvornår der skal betales topskat eller ved at sænke topskattesatsen.

Læs mere

Fordelingseffekter af S-SF skatteudspil

Fordelingseffekter af S-SF skatteudspil Fordelingseffekter af S-SF skatteudspil I analysen korrigeres Finansministeriets fordelingsberegninger af S-SF s skatteudspil Fair Forandring på de områder, hvor der er væsentlige forskelle mellem AE s

Læs mere

Analyse 6. februar 2012

Analyse 6. februar 2012 6. februar 2012 De konkrete målsætninger for skattereformen kræver reelt en markant nedsættelse af topskatten I Kraka sidder vi og tænker lidt over skattereformen. Den første udfordring man støder på er

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Den 31. oktober 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 344 af 9. juni 2016 stillet

Læs mere

Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit

Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit Faktaark Dato: 9. januar 15 Sekretariatet Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit Den 9. januar 15 offentliggjorde Pensionskommissionen publikationen Det

Læs mere

Kontanthjælpsloftet sætter tryk på fattigdomsudviklingen

Kontanthjælpsloftet sætter tryk på fattigdomsudviklingen Kontanthjælpsloftet sætter tryk på fattigdomsudviklingen Kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen vil kraftigt øge antallet af fattige i Danmark og vil næsten fordoble antallet af fattige børn. Det skyldes,

Læs mere

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde).

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde). Skatteudvalget L 220 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt J.nr. 2007-311-0004 Dato: 28. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven,

Læs mere

Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste

Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste I 2010 bliver der givet over 50 mia. kr. i skattelettelser, som følge af de skattepakker regeringen har gennemført i perioden fra

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 383 (Alm. del) af 6. juni 2018 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 383 (Alm. del) af 6. juni 2018 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) Finansudvalget 17-18 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 383 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg. juni 18 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 383 (Alm. del) af 6. juni 18 stillet efter

Læs mere

Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp

Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp I debatten om, hvorvidt det betaler sig at arbejde, har det været fremhævet, at det for visse grupper ikke kan betale sig at tage et arbejde frem for at

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem ÆLDRE I TAL 2018 Folkepensionister med samspilsproblem - 2016 Ældre Sagen Oktober 2018 Hvor mange folkepensionister har et samspilsproblem? Pensionister med samspilsproblem defineres her som pensionister,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 71 af 17. november /Birgitte Christensen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 71 af 17. november /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 71 Offentligt J.nr. 2006-318-0571 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 71 af 17. november 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 193 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 193 Offentligt Finansudvalget 256 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 93 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 3. juni 26 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 93 (Alm. del) af. marts 26 stillet efter

Læs mere

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde).

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde). Skatteudvalget L 220 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt J.nr. 2007-311-0004 Dato: 28. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 72 af 17. november /Birgitte Christensen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 72 af 17. november /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 72 Offentligt J.nr. 2006-318-0571 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 72 af 17. november 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 5. oktober 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 559 (Alm. del) af 21. september

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem ÆLDRE I TAL 2017 Folkepensionister med samspilsproblem - 2015 Ældre Sagen November 2017 Hvor mange folkepensionister har et samspilsproblem? Pensionister med samspilsproblem defineres her som pensionister,

Læs mere

Tabel 1 Virkning i kroner på årlige udvidede forbrugsmuligheder for en LO-familie med to børn ved hidtidige metode og revideret metode

Tabel 1 Virkning i kroner på årlige udvidede forbrugsmuligheder for en LO-familie med to børn ved hidtidige metode og revideret metode Notat 23. september 2014 Oplysning om revideret metode til beregning af fordelingsvirkninger af ændringer i offentligt forbrug Finansministeriet har konstateret, at de hidtidige beregninger af fordelingsvirkninger

Læs mere

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 28 Offentligt 10. oktober 2016 J.nr. 16-1458020 Politik, Lovmodel og Økonomi MLN Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 624 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 624 Offentligt Skatteudvalget 016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 64 Offentligt 1. oktober 017 J.nr. 017-649 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 64 14. september 017 (alm. del).

Læs mere

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010 Bilag 1 10. september 2010 Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger 1. Indledning Med Forårspakke 2.0 blev der indført et loft over ratepensionsindbetalinger på 100.000 kr. om året. Loftet betyder,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 550 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 550 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 550 Offentligt 12. oktober 2016 J.nr. 16-0846323 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 550 af 4. juli 2016 (alm.

Læs mere

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler REGISTRERINGSAFGIFT: Registreringsafgiften vil falde, i takt med at brændstoføkonomien bliver bedre. Det er konklusionen på en analyse af

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 198 af 28. februar 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 198 af 28. februar 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 198 Offentligt J.nr. 2007-318-0591 Dato: 28. marts 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 198 af 28. februar 2007. (Alm.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 323 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 323 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 323 Offentligt 19. januar 2015 J.nr. 14-5325303 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 323 af 22. december 2014

Læs mere

Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0

Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0 7. marts 2009 af chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf. 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Resumé: Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0 Mænd får i gennemsnit knap 2.000 kr. mere i gevinst

Læs mere

Stigning i det maksimale jobfradrag går til de højestlønnede

Stigning i det maksimale jobfradrag går til de højestlønnede Stigning i det maksimale jobfradrag går til de højestlønnede En stigning i beskæftigelsesfradraget har været nævnt flere gange som et muligt element i det kommende skatteudspil. Indføres dette ved at den

Læs mere

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg (81 75 83 34) 11. April 2014 PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Dette notat belyser den reale sammensatte marginale skat

Læs mere