Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt"

Transkript

1 Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 13. oktober 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 494 (Alm. del) af 14. august 2017 stillet efter ønske fra Finansudvalget Spørgsmål Vil ministeren oplyse, hvilke grupper, der vil have en økonomisk fordel ved at fortsætte indbetalingen til efterlønsordningen for enten at gå på efterløn eller fortsætte på arbejdsmarkedet og hæve den skattefri præmie? Grupperne bedes opdelt på alder og pensionsopsparing/formue. Svar I forlængelse af Aftale om flere år på arbejdsmarkedet, bliver det i 1. halvår af 2018 muligt for personer i efterlønsordningen at ansøge om at få deres efterlønsbidrag tilbagebetalt skattefrit, mod at de melder sig ud af efterlønsordningen. Muligheden for skattefri tilbagebetaling gælder for personer, der på ansøgningstidspunktet endnu ikke har nået efterlønsalderen. Personer født i 196 er således den ældste årgang, der er omfattet af muligheden. I besvarelsen forudsættes det, at der spørges til følgende tre situationer: 1. Benytte sig af mulighed for skattefri udbetaling i Fortsætte i efterlønsordningen med henblik på at optjene skattefri præmie 3. Fortsætte i efterlønsordningen med henblik på at gå på efterløn Den økonomiske fordel af 1) at benytte sig af muligheden for skattefri udbetaling i 2018 frem for 2) at fortsætte i efterlønsordningen med henblik på at optjene skattefri præmie kan opgøres umiddelbart ved at sammenligne de opsparede efterlønsbidrag med den skattefri præmie. Den skattefri præmie optjenes i 12 portioner. Der optjenes 1 portion for hver 481 timers beskæftigelse i den 3-årige efterlønsperiode. Ved sammenligningen skal den skattefri præmie fratrækkes efter-skat værdien af efterlønsbidrag fra 2018 og frem til det tidspunkt, hvor man opnår ret til efterløn. Alternativt til at benytte tilbuddet om skattefri udbetaling af efterlønsbidrag i 2018 eller at optjene skattefri præmie kan personen vælge at gå på efterløn. For at kunne opgøre den økonomske gevinst ved 3) at gå på efterløn i forhold til de to første situationer, skal der tages højde for, at personen i situation 1 og 2 vil have lønindkomst i den periode, hvor han/hun er på efterløn i situation 3. Det er muligt at arbejde ved siden af efterlønnen (og der vil næsten altid være en økonomisk ge- Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E fm@fm.dk

2 Side 2 af 8 vinst ved dette). 1 Derfor skal situation 1 og 2 sammenlignes med situation 3 for ens arbejdstider. 2 Derudover skal der i situation 3 som i situation 2 tages højde for, at personen skal betale efterlønsbidrag frem til tidspunktet, hvor personen har optjent ret til efterløn. Hvis man melder sig ud af efterlønsordningen ved gældende regler, vil de indbetalte efterlønsbidrag som hovedregel blive opgjort i årets dagpengesats og indsat på en fradragsberettiget pensionsordning (i hvilket tilfælde de vil komme til beskatning ved udbetaling) eller på en aldersopsparing efter en afgift på 30 pct. Med muligheden for skattefri tilbagebetaling af efterlønsbidrag, kan bidrag indbetalt til og med 22. juni 2017 tilbagebetales kontant i 2018 (opgjort ved 2018-satsen) uden afgift eller skattepligt. Dermed øges værdien af det tilbagebetalte beløb ved frivillig udmeldelse med ca. 43 pct. i forhold til gældende regler. 3 Desuden tilbagebetales efterlønsbidrag kun i særlige situationer kontant ved gældende regler. Den midlertidige ordning i 2018 er et tilbud, som det står den enkelte frit for at vælge at benytte sig af eller lade være. Tilbuddet skal sikre gunstige vilkår for dem, som ønsker at melde sig ud af efterlønsordningen fx i lyset af tendensen til stigende levetid og bedre helbred. Økonomisk gevinst ved skattefri udmeldelse i forhold til skattefri præmie Siden 1999 har efterløn og skattefri præmie været betinget af indbetaling af efterlønsbidrag. Hvis det antages, at indbetaling af efterlønsbidrag påbegyndes ved 30- års-alderen vil årgange født før 1970 alle frem til medio 2017 have indbetalt, hvad der svarer til 17,8 års efterlønsbidrag, dvs. ca kr. i 2017-niveau, som kan komme til skattefri udbetaling i Personer født i 1970 og senere var ikke fyldt 30 år i 1999, og de har opsparet færre års bidrag, som kan udbetales skattefrit i Personer født i 1987 har i 2018 mindre end ét års indbetalinger, svarende til højst ca kr., som de kan få udbetalt skattefrit, hvis de vælger at tage imod tilbuddet og melder sig ud af ordningen, jf. søjlen (1) frivillig udmeldelse i tabel 1 nedenfor. Det er disse akkumulerede indbetalinger for hver person, som er udgangspunktet for sammenligning med værdien af den skattefrie præmie. En fuld skattefri præmie er på ca kr. i 2017-niveau for alle de betragtede årgange. 4 Betingelsen for at kunne optjene den skattefrie præmie er, at personen bliver i ordningen og fortsætter med at betale efterlønsbidrag indtil efterlønsalderen, eller indtil der er indbetalt i 30 år. For årgang 196 er der kun ét år til efterlønsalderen og dermed skal der kun trækkes ét år efterlønsbidrag fra præmien for af få værdien af den skattefri præmie, dvs kr. For denne årgang er det således ikke en økono- 1 Timemodregning i efterlønsydelsen er typisk mindre end timelønnen. Der kan dog være situationer, hvor det ikke kan betale sig at øge arbejdstiden marginalt, fx pga. reglen om, at der mindst kan udbetales efterløn for 14,8 timer pr. måned. 2 I sammenligningen forudsættes det, at det fremtidige beskæftigelsesomfang og den fremtidige lønindkomst er ens i de 3 situationer. Derved har beskæftigelse og løn ikke har betydning for sammenligningen af situation 1 og 2, bortset fra i det tilfælde hvor personen arbejder mindre end fuld tid og derved ikke optjener fuld skattefri præmie. 3 Dette er opgjort i forhold til, hvis bidragene fratrækkes en afgift på 30 pct. og indbetales på en aldersopsparing, da dette vil være mere attraktivt end at få beløbet indsat på en fradragsberettiget pensionsordning, hvor beløbet kommer til indkomstbeskatning ved udbetaling (og derudover eventuelt giver anledning til aftrapning af offentlige pensionsydelser). 4 I 2017 er den fulde skattefri præmie godt kr. For årgange omfattet af tilbuddet om skattefri udbetaling af efterlønsbidrag i 2018, er værdien opgjort i 2017-niveau dog lavere på grund af mindre-regulering frem mod 2023.

3 Side 3 af 8 misk gevinst at tage i mod tilbuddet om frivillig udmeldelse set i forhold til at blive i ordningen og optjene fuld skattefri præmie. Tabel 1 Økonomisk fordel i kr. ved frivillig udmeldelse i 2018 ved tilbud om skattefri udbetaling i forhold til skattefri præmie (inkl. korrektion for manglende efterlønsbidrag), 2017-niveau Årgang Alder i 2017 Efterlønsalder (1) Frivillig udmeldelse ved tilbud om skattefri udbetaling 12 ud af 12 mulige portioner (2) Skattefri præmie 11 ud af 12 mulige portioner Økonomisk gevinst ved udmeldelse i 2018 i forhold til 12 uf af ud af 12 portioner portioner skattefri skattefri præmie præmie år 62½ år år 63 år år 63 år år 63½ år år 64 år år 64 år år 64 år år 6 år år 6 år år 6 år år 6 år år 66 år år 66 år år 66 år år 66 år år 67 år år 67 år år 67 år år 67 år år 68 år år 68 år år 68 år år 68 år år 69 år år 69 år år 69 år år 69 år år 69½ år år 69½ år år 69½ år år 69½ år år 69½ år Anm.: Afrunding til nærmeste 100 kr. Alle beløb er opgjort i 2017-niveau og de relevante års skattesatser. De angivne beløb udbetales på forskellige tidspunkter, og der er ikke taget højde for diskontering ud over omregning til 2017-niveau. Da efterlønsydelsen, efterlønsbidraget og den skattefri præmie følger dagpengesatsen, mindrereguleres disse frem til 2023, hvilket reducerer værdien af disse opgjort i 2017-niveau. Efterlønsbidraget er opgjort for personer født 1. januar. Opgørelsen er foretaget pr. 22. juni 2017 ved antagelse om kvartalsvise indbetalinger. Det er forudsat, at personerne har bidraget fuld ud til efterlønsordningen alle år siden 1999, eller alle år siden de fyldte 30 år. Ved udbetaling som følge af frivillig udmeldelse, er det det antaget, at personer, der ønsker at melde sig ud i 2018, stoppede med at indbetale yderligere bidrag efter d. 22. juni Efterlønsbidraget udgjorde 3 gange den daglige dagpengesats i 1999, 6 gange dagpengesatsen i 2000, og 7 gange dagpengesatsen i de øvrige år. Efterlønsbidrag giver et ligningsmæssigt fradrag i den skattepligtige indkomst i indbetalingsåret. Den skattefri præmie er fratrukket efterskat-værdien af de manglende efterlønsbidrag. Fra årgang 1967 og frem er efterlønsalderen baseret på den forventede fremtidige levetidsindeksering. Kilde: Egne beregninger.

4 Side 4 af 8 For de senere årgange er der flere år, hvor der fortsat skal betales efterlønsbidrag, før betingelsen om 30 års indbetalinger eller indbetaling frem indtil efterlønsalderen er opfyldt. Derfor er gevinsten ved skattefri udbetaling her og nu i 2018 aftagende for årgangene, jf. søjlen (2) skattefri præmie i tabel 1 ovenfor. Da gevinsten ved frivillig udmelding er ens for alle årgangene født før 1970, betyder den aftagende gevinst ved den skattefrie præmie, at gevinsten ved udmeldelse overstiger gevinsten den skattefrie præmie fra årgang Fra årgang 1970 og frem begynder den skattefrie tilbagebetaling af efterlønsbidrag dog også at aftage, da årgangene har opsparet færre bidrag, og fra og med årgang 1973 er det igen økonomisk set mere fordelagtigt at forblive i ordningen og modtage fuld skattefri præmie. Samlet set er gevinsten ved tilbuddet om frivillig udmelding fra efterlønsordningen fremfor skattefri præmie senere i livet centreret omkring personer i alderen 4-3 år. Det bemærkes, at der ikke er knyttet noget beskæftigelseskrav til den skattefri udbetaling i 2018, mens optjening af fuld skattefri præmie er betinget på fuldtidsbeskæftigelse i efterlønsalderen. Hvis der arbejdes deltid og kun optjenes 11 ud af 12 portioner skattefri præmie, vil den økonomiske genvist ved udmeldelse i 2018 overstige værdien af skattefri præmie for personer i alderen 37- år, jf. tabel 1. Hvis der optjenes endnu færre præmieportioner vil den økonomiske fordel ved udmeldelse være større og positiv for flere aldersgrupper. Derudover bemærkes det, at den skattefri udbetaling vil ske i 2018, mens en eventuel udbetaling af skattefri præmie først vil ske ved folkepensionsalderen. I det omfang den enkelte foretrækker at få udbetalt et beløb i 2018 frem for et større beløb i flere år ude i fremtiden, trækker det i retning af, at den skattefri udbetaling i 2018 er mere fordelagtig end muligheden for på sigt at optjene skattefri præmie. Økonomisk gevinst ved skattefri udbetaling i forhold til efterløn Målt ved samlet disponibel indkomst, vil det for alle lønniveauer på det organiserede arbejdsmarked rent økonomisk være mere fordelagtigt at fortsætte i fuldtidsbeskæftigelse fremfor at gå på efterløn på fuld tid. Det gælder uanset, om der sker modregning i efterlønnen for pensionsformuer eller pensionsudbetalinger. Eventuel pensionsmodregning vil således blot gøre fuldtidsbeskæftigelse endnu mere økonomisk attraktivt i forhold til at gå på efterløn. Personer, der ønsker at forblive i ordningen med henblik på at gå på efterløn frem for at fortsætte som fuldtidsbeskæftiget, skal således ikke gøre det af økonomiske grunde. Ud fra en ren økonomisk betragtning vil det være optimalt at tage imod tilbuddet om skattefri tilbagebetaling af de indbetalte efterlønsbidrag og fortsætte i fuldtidsbeskæftigelse frem for at overgå til efterløn på fuld tid for de årgange, hvor den økonomiske gevinst ved dette er positiv, jf. tabel 1. Ud over de rent økonomiske forhold, er der imidlertid også andre forhold, som kan spille ind på beslutningen om at tage imod tilbuddet om skattefri tilbagebetaling af efterlønsbidrag, herunder hvilken værdi den enkelte sætter på mere fritid.

5 Side af 8 Fx er efterlønsordningen i modsætning til dagpenge og kontanthjælp en mulighed for at få et offentligt forsørgelsesgrundlag uden der stilles betingelser hertil. Mens den rent økonomiske fordel er entydigt positiv for personer, der alternativt til efterløn kan være fuldtidsbeskæftiget, er det ikke helt så simpelt for personer, der ikke forventer at kunne eller ikke ønsker at arbejde fuld tid i efterlønsalderen. Det skyldes, at arbejdstimer modregnes i efterlønsydelsen opgjort efter eventuel pensionsmodregning. Det er som udgangspunkt ikke muligt at optjene timer til skattefri præmie for beskæftigelse ved siden af efterlønnen, da der kun kan optjenes timer frem til det tidspunkt, hvor man overgår til efterløn. Dog kan der optjenes timer til skattefri præmie for beskæftigelse ved siden af efterløn, såfremt man udskyder sin efterlønsret to år fra bevisdatoen og i denne periode arbejder mindst timer, hvilket svarer til 30 timer i gennemsnit pr. uge det såkaldte 2-års krav. Det er således en individuel vurdering, hvorvidt det er økonomisk fordelagtigt at tage imod tilbuddet om skattefri præmie frem for at gå på efterløn med deltidsbeskæftigelse. Beregningen vil afhænge af flere forhold, herunder hvor længe man udskyder sin efterlønsret fra bevisdatoen, hvor mange timer man påtænker at arbejde i efterlønsalderen, ens timeløn, ens pensionsformue og hvorvidt disse pensioner udbetales i efterlønsalderen. Desuden afhænger beregningen af, hvor mange yderligere år man mangler at bidrage til efterlønsordningen, samt hvor mange bidrag man har opsparet, hvilket varierer på tværs af årgange, jf. tabel 1. For at illustrere effekten af disse forhold, er det beregnet for en given timeløn og pensionsformue, ved hvilken gennemsnitlig arbejdstid i efterlønsårene, at den økonomiske gevinst ved at melde sig ud af ordningen i 2018 overstiger gevinsten ved at blive i ordningen og arbejde deltid ved siden af efterlønnen. Den økonomiske gevinst er opgjort ved samlet disponibel indkomst af efterløn og arbejde over den 3-årige efterlønsperiode efter skat, udgifter til bolig, transport, a-kasse og fagforening, samt indbetalinger til pension. 6 Desuden tages der højde for højde for allerede foretagne og fremtidige efterlønsbidrag som i opgørelsen i tabel 1 ovenfor. Det er antaget, at personen der går på efterløn, er på efterløn i hele sin 3-årige efterlønsperiode. For personer i årgang er det forudsat, at de udskyder overgangen til efterløn til de sidste 3 år af deres 4½-3½-årige efterlønsperiode og derved opnår højeste efterlønssats i den periode, der betragtes. Da 2-års kravet er antaget ikke at være opfyldt, kan der ikke optjenes skattefri præmie, hvis personen vælger at udnytte sin efterlønsret. Der er taget udgangspunkt i en person, som er enlig uden børn i lejebolig og er fuldtidsforsikret medlem af efterlønsordningen. Det er forudsat, at personen har Efter mindreregulering er modregningssatsen i efterlønnen knap 110 kr. pr. arbejdstime i 2017-niveau for langt hovedparten af årgangene. Der gives lempeligere modregning for arbejdstimer, hvis timelønnen er mindre end 230 kr. pr. time. 6 Der er desuden taget højde for effekten af merpensionsopsparing på folkepensionstillæggene. Der er anvendt en gennemsnitlig værdi af pensionsopsparing på 43, pct. efter skat og modregning i offentlige ydelser.

6 Side 6 af 8 en timeløn på knap 183 kr., svarende til en årlig arbejdsindkomst ved fuldtidsbeskæftigelse på knap kr. i 2017-niveau. 7 For at tage højde for effekten af pensionsmodregning i efterlønsydelsen antages det, at personen betaler 12 pct. i pensionsbidrag og har indbetalt til arbejdsmarkedspension siden personen fyldte 2 år (eller siden 1993), samt at personen har haft samme årsløn i faste lønkroner over hele perioden. Der er med andre ord set bort fra anciennitetsstigninger. Indbetalingerne til arbejdsmarkedspensionerne betyder, at personer i yngre årgange alt andet lige vil have større pensionsformuer. Således har personen i årgang 196 ved efterlønsalderen en pensionsopsparing på ca kr. i 2017-niveau, mens en person i årgang 1987 ved efterlønsalderen har en pensionsopsparing på ca kr. Det antages, at pensionen ikke udbetales i efterlønsalderen. For en person, som ikke arbejder i efterlønsalderen eller kun arbejder i meget begrænset omfang, er den økonomiske gevinst størst ved at gå på efterløn. Men hvis den gennemsnitlige planlagte arbejdstid i efterlønsalderen overstiger et vist niveau, vil det bedre kunne betale sig at benytte sig af tilbuddet om skattefri udmeldelse i 2018 frem for at blive i ordningen. Det skyldes, at målt ved disponibel indkomst vil værdien af den skattefri udbetaling plus arbejdsindkomst overstige værdien af arbejdsindkomst plus efterløn (efter modregning for pensioner og arbejdstid samt korrektion for manglende bidrag). Der er således en nedre grænse, hvor det for arbejdstider over denne grænse bedre kan betale sig at benytte sig at tilbuddet om skattefri udmeldelse i 2018, jf. figur 1. Denne grænse aftager generelt over årgangene, da yngre årgange ventes at have større pensionsformuer, hvorved de får mindre efterlønsydelse. Desuden skal yngre årgange bidrage til ordningen i flere år, hvilket trækker i samme retning. Fra omkring årgang 1970 begynder grænsen dog at stige, da årgange født efter 1970 har opsparet færre bidrag, der kan udbetales skattefrit i Ved endnu højere planlagte gennemsnitlige arbejdstider er der et niveau af arbejdstid, hvor det bedre kan betale sig at blive i ordningen og optjene skattefripræmie uden at modtage efterløn frem for at melde sig ud i Det skyldes, at værdien af den skattefrie præmie (korrigeret for fremtidige bidrag) overstiger værdien af den skattefri udbetaling som vist i tabel 1. Der er således en øvre grænse, hvor det for arbejdstider over denne grænse bedre kan betale sig at blive i ordningen uden at overgå til efterløn med henblik på at optjene skattefri præmie, jf. figur 1. For personer i årgang 196 er denne grænse blot 27,8 timer pr. uge, da der ved denne arbejdstid optjenes præcis 9 portioner præmie, hvilket korrigeret for ½ års fortsatte bidragsindbetalinger er højere end den skattefri udbetaling. Grænsen stiger over de følgende årgange, da de skal betale flere års bidrag til ordningen for at opnå efterlønsbevis, hvorfor der kræves større optjent skattefri præmie for at gevinsten ved denne overstiger gevinsten ved skattefri udbetaling af efterløn i Grænsen stiger i spring, da skattefri præmie optjenes i hele portioner. For årgange født er der ikke noget niveau af arbejdsomfang, hvor den skattefri præmie (korrigeret for kravet om fortsatte bidragsindbetalinger) overstiger 7 Denne årsløn svarer til årslønnen i 2017-niveau for familietypen Enlig LO-arbejder uden børn, lejebolig fra Økonomiog Indenrigsministeriets familietypemodel.

7 Side 7 af 8 den skattefri udbetaling i 2018, dvs. at skattefri udbetaling i 2018 er absolut bedre end skattefri præmie for disse årgange. Det er afspejlet i tabel 1 ved, at den økonomiske gevinst ved udmeldelse i 2018 er større end fuld skattefri præmie. For årgange født er grænsen 37 timer pr. uge svarende til fuld skattefri præmie, mens grænsen for årgange født er 33,9 timer pr. uge svarende til 11 portioners skattefri præmie. Figur 1 Grænser for hvornår udmeldelse i 2018 giver en økonomisk fordel, opgjort ved gennemsnitlig ugentlig arbejdstid for årgang Figur 2 Illustration af, hvordan den nedre grænse afhænger af pensionsformuen ved 20 pct. højere hhv. 20 pct. lavere formuer end forudsat Timer Timer Timer Timer Blive i ordning og optjene skattefri præmie uden efterløn Blive i ordning og optjene skattefri præmie uden efterløn Forlade ordning og benytte tilbud om skattefri udmeldelse i Forlade ordning og benytte tilbud om skattefri udmeldelse i Blive i ordning og gå på efterløn uden at optjene skattefri præmie Nedre grænse Øvre grænse Blive i ordning og gå på efterløn uden at optjene skattefri præmie Nedre grænse Øvre grænse Nedre grænse (20 pct. lavere formue) Nedre grænse (20 pct. højere formue) 10 Anm.: Se anmærkning til tabel 1. Der er forudsat en timeløn på knap 183 kr., svarende til en årsindkomst ved fuldtidsbeskæftigelse (37 timer pr. uge) på knap kr. i 2017-niveau. Det antages, at der er 8.00 kr. i årlige transportomkostninger ved fuldtidsbeskæftigelse, samt at personen betaler til a-kasse samt fagforeningen (hvis personen er i beskæftigelse). Desuden er det antaget, at personen har udgifter til lejebolig for godt kr. årlig (som giver anledning til boligstøtte ved lave indkomster). Det er antaget, at personerne har opsparet pensioner fra knap 0,7 mio. kr. for årgang 196 stigende til knap 1,9 mio. kr. for årgang 1987, som modregnes den årlige efterlønsydelse (modregningsgrundlaget er pct. af depotet ved efterlønsalderen og modregningssatsen er 80 pct.). For personer der fortsætter i efterlønsordningen med henblik på at optjene skattefri præmie eller gå på efterløn, er den disponible indkomst korrigeret for at der fortsat skal betales efterlønsbidrag frem til efterlønsalderen eller 30-årsperioden er opfyldt. Kilde: Egne beregninger. Der er således et interval af arbejdsomfang, hvor skattefri udmeldelse af efterlønsordningen i 2018 er en økonomisk fordel set både i forhold til efterløn og skattefri præmie. Med den antagede årsløn og pensionsformuer er dette interval fx 24,8-27,8 timer for årgang 196, 22,2-33,9 timer for årgang 1960, 18,4+ timer for årgang 196, 16,4-37 timer for årgang 197 og 18,2-33,9 timer for årgang 198. Resultaterne afhænger af graden af pensionsmodregning. For personer med større pensionsformuer end forudsat, vil den nedre grænse være lavere, da efterlønsydelsen er mindre svarende til at der er et større interval af arbejdstimer, hvor udmeldelse i 2018 er en fordel. For personer med lavere pensionsformuer end forudsat vil den nedre grænse rykke op svarende til at der er et mindre interval af arbejdstimer, hvor udmeldelse i 2018 er en fordel. Dette er illustreret i figur 2, hvor det er beregnet, hvordan den nedre grænse ville rykke sig, hvis pensionsformuerne var 20 pct. højere hhv. 20 pct. lavere end forudsat. Den nedre grænse afhænger også af timelønnen (da personen med den forudsatte timeløn får en

8 Side 8 af 8 lempeligere timemodregning for beskæftigelse). For højere timeløn end forudsat er den nedre grænse lavere, mens den for lavere timeløn end forudsat er højere. Den øvre grænse er uafhængig af pensionsformue og timeløn og afhænger således kun af opsparede og fortsat udestående efterlønsbidrag. Med venlig hilsen Kristian Jensen Finansminister

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 8. august 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 416 (Alm. del) af 22. juni 2017

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018 Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018 Baggrund Fra 1. januar og frem til den 30. juni 2018 er det muligt at få udbetalt ens efterlønsopsparing skattefrit. Det vedtog Folketinget den 20. december

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 215 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 215 Offentligt Finansudvalget 56 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 4. september 6 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 5 (Alm. del) af 4. april 6 stillet efter

Læs mere

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet.

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet. Dokumentation vedr. HK s efterlønsberegner Notatet giver en beskrivelse af de forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne foretaget på HK s efterlønsberegner. HK s efterlønsberegner er udviklet

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

DEN NYE EFTERLØNSORDNING

DEN NYE EFTERLØNSORDNING HVIS DU VIL BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN HVIS DU OVERVEJER AT FÅ UDBETALT DIT EFTERLØNSBIDRAG UDBETALING AF EFTERLØNSBIDRAG I december 2011 blev efterlønsreformen vedtaget i Folketinget, og det kan have

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 29. september 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 495 (Alm. del) af 14. august

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Efterlønsbevis... Udskydelsesreglen... Overgang til efterløn... Seniorjob... Satser for efterløn... Fuldtid

Læs mere

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. juli 1956 31. dec. 1958 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. jan. 30. juni 1956 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens dagpenge-

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til under nye lofter typeeksempler 22. juni 2017 Tabel 1 opsummerer virkningen på den disponible indkomst som pensionist for stiliserede typeeksempler,

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterlønsbevis For at få et efterlønsbevis, skal du have ret til efterløn have ret til dagpenge (1924 timer inden for de sidste 3 år) være til rådighed for

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 A-kassen LH 3. udgave, januar 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterlønsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret? 3 2. OM EFTERLØNSBEVISET 4 2.1

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 414 (Alm. del) af 22. juni stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 414 (Alm. del) af 22. juni stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) Skatteudvalget 2017-18 L 16 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 414 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 30. juni 2017 Svar

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Faktaark Skattelempelser for familietyper

Faktaark Skattelempelser for familietyper Faktaark Skattelempelser for familietyper 6. februar 2018 Dette notat beskriver virkningerne af skattelempelser i Aftale om Lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger for

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. jan. 30. juni 1956 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens dagpenge-

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 386 (Alm. del) af 6. juni 2018 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 386 (Alm. del) af 6. juni 2018 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) Finansudvalget - FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 386 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 2. juli Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 386 (Alm. del) af 6. juni stillet efter ønske

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 Hej alle, hermed udsendes første nyhedsbrev i 2012. Brevet fortæller kort omkring den nye tilbagetrækningsreform, samt ikke mindst påvirkningerne af din pension. Den nye efterlønsreform

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, juli 2013 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det så

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 551 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 551 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 551 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 27. september 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 551 (Alm. del) af 4. september

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. juli - 31. dec. 1954 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 4. udgave, april 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret?

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 9. udgave, april 2017 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset 4 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? 4 2.2

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Den 31. oktober 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 344 af 9. juni 2016 stillet

Læs mere

Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke?

Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke? Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke? Dagens program 1. Den politiske baggrund 2. Hvad går jeg glip af, hvis jeg forlader efterlønsordningen? 3. Hvem kan få efterlønsbidraget udbetalt? 4. Hvordan

Læs mere

Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig?

Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig? Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig? Udbetaling af efterlønsbidrag Folketinget har ændret reglerne om efterløn, og det betyder, at du kan få udbetalt dit efterlønsbidrag skattefrit. Om det

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 250 (Alm. del) af 16. februar 2018 stillet efter

Læs mere

Guld eller sølv i 3. alder. v. Karen Aagaard, socialøkonom Heden & Fjorden

Guld eller sølv i 3. alder. v. Karen Aagaard, socialøkonom Heden & Fjorden Guld eller sølv i 3. alder v. Karen Aagaard, socialøkonom Heden & Fjorden EFTERLØN Efterlønsbevis og efterlønsalder ( se folder på bordene) Krav Ret Beregning af sats 2 års-regel Skattefri præmie Pensionsmodregning

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 7. september 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 496 (Alm. del) af 14. august

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 16. november 2017 Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 562 (Alm. del) af 30. august

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede I 1 i lov nr. XXX om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Fleksibel Efterløn. Lærernes a-kasse Janne Sandberg Tlf

Fleksibel Efterløn. Lærernes a-kasse Janne Sandberg Tlf Fleksibel Efterløn Lærernes a-kasse Janne Sandberg Tlf. 7010 0018 EFTERLØN Hvornår Hvordan Hvor meget Præmie Ferie og efterløn Arbejde og efterløn Gode valg træffes på et oplyst grundlag Hvornår er det

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og Udbetaling Danmarks vejledning

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og Udbetaling Danmarks vejledning Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og Udbetaling Danmarks vejledning I 1 i lov nr. XXX om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 385 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 385 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 385 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Den 5. februar 2018 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 385 (Alm. del) af 23. maj

Læs mere

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent (Ny) EFTERLØN Samira Ottosen Specialkonsulent Formålet med i dag. Overblik over de generelle efterlønsregler, herunder Ændringerne i hovedtræk Din efterlønsalder Pensionsmodregning Skattefri præmie Fravalg

Læs mere

Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder

Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder Centralforeningen for Stampersonale CS s a-kasse Fagligt fokus tæt samarbejde med de faglige organisationer

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Min A-Kasse Efterlønskompas Efterlønskompas Min A-Kasse 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Din efterlønsperiode... Efterlønsbevis... Betingelser for ret til efterlønsbevis/efterløn... Overgang til efterløn...

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

A-kasser advarer mod at hæve efterlønnen 1EFTERLØN

A-kasser advarer mod at hæve efterlønnen 1EFTERLØN A-kasser advarer mod at hæve efterlønnen Seniorer. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti åbner for en ny runde med udbetaling af efterlønsbidrag TEKST: JIM JÆGER ILLUSTRATION: COLOURBOX Skal skal

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Den 27. marts 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 201 (Alm. del) af 16. januar

Læs mere

Rundskrivelse nr. 81/03

Rundskrivelse nr. 81/03 Rundskrivelse nr. 81/03 27. november 2003 Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2004 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Satsreguleringsprocenten

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

HK Hovedstaden 18. juni Fleksydelse kl

HK Hovedstaden 18. juni Fleksydelse kl HK Hovedstaden 18. juni Fleksydelse kl. 16.30-19.00 Oplæg Hanne Rasmussen og Merete Hornecker LAFS, Landsforeningen af Fleks- og skånejobbere 1 Kort om LAFS LAFS er en frivillig humanitær organisation

Læs mere

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn SKR nr 9124 af 02/05/2011 Udskriftsdato: 26. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2011-0003032 Senere ændringer til forskriften VEJ

Læs mere

EFTERLØN. Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig so m er født 1. jan-30. juni 195 4 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens Efterløns-

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 204 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 204 Offentligt Finansudvalget 2017-18 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 204 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 16. marts 2018 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 204 (Alm. del) af 12. februar

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011).

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). Efterløn Vejledning om efterløn Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). December 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 13. oktober 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 600 (Alm. del) af 20. september

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 25-04-2018 SIDE: 2 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt Skatteudvalget 17-18 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt 9. maj 18 J.nr. 18-2723 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 35 af 11. april 18 (alm. del).

Læs mere

Aftale om senere tilbagetrækning

Aftale om senere tilbagetrækning 11-0518 - liss, - 16.05.2011 Kontakt: Lisbeth Sølvhøj - liss@ftf.dk, - Tlf: 33 36 88 00 Aftale om senere tilbagetrækning Regeringen indgik fredag den 13. maj en efterlønsaftale med Dansk Folkeparti og

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 2 af 22. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 2 af 22. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S). Skatteudvalget 2017-18 L 238 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt 21. maj 2018 J.nr. 2018-3316 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 238 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født og senere

Fleksibel efterløn For personer, der er født og senere Fleksibel efterløn For personer, der er født 01 01 1956 og senere Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født 01 01 1956 og senere Pjecen er ikke udtømmende.

Læs mere

Efterlønsordningen giver mulighed for at trække sig helt eller delvist ud af arbejdsmarkedet

Efterlønsordningen giver mulighed for at trække sig helt eller delvist ud af arbejdsmarkedet 54 54 Efterløn xx Efterløn Efterlønsordningen giver mulighed for at trække sig helt eller delvist ud af arbejdsmarkedet fra det 60. år. Nedenfor beskrives reglerne om fleksibel efterløn. Man skal være

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953 INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Seniormøde 2017 CS. Program. Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder.

Seniormøde 2017 CS. Program. Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder. Seniormøde 2017 CS Tina Aistrup Program Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder 1 FTF-A hvem er vi? Centralforeningen for Stampersonale- CS s

Læs mere

Velkommen til gå hjemmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg

Velkommen til gå hjemmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Velkommen til gå hjemmøde om EFTERLØN Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Dias fra efterlønsmøder foråret 2014 Mødets indhold Efterlønsreformen fra 2012 Efterlønsalderen Betingelser for

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 254 (Alm. del) af 11. december 2018

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 254 (Alm. del) af 11. december 2018 Finansudvalget 2018-19 FIU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 254 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 28. februar 2019 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 254 (Alm. del) af 11. december

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

EFTERLØN og Fremtidens Arbejdsmarked Reform Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019

EFTERLØN og Fremtidens Arbejdsmarked Reform Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019 EFTERLØN og Fremtidens Arbejdsmarked Reform 2018 - Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019 Notatet indeholder de delelementer, som væsentligt adskiller sig fra reglerne

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 21. september 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 487 (Alm. del) af 2. september

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg

Velkommen til fyraftensmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Velkommen til fyraftensmøde om EFTERLØN Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Mødets indhold Præsentation Lidt om efterlønshistorien Efterlønsalderen Betingelser for bevis og efterløn Efterlønsbidraget

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har konkrete

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Skattenedslag til 64-årige i arbejde

Skattenedslag til 64-årige i arbejde Skattenedslag til 64-årige i arbejde Med den gode beskæftigelsessituation er der brug for alle på arbejdsmarkedet. Ikke mindst de erfarne kræfter blandt seniorerne. Imidlertid vælger mange seniorer at

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 383 (Alm. del) af 6. juni 2018 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 383 (Alm. del) af 6. juni 2018 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) Finansudvalget 17-18 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 383 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg. juni 18 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 383 (Alm. del) af 6. juni 18 stillet efter

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire vigtigste betingelser 5 Indkomst- og beskæftigelseskrav 5 Efterlønsbidrag 5 Din efterlønsalder

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Efterløn For dig som er født efter Efterlønsbevis efterløn pensionsmodregning skattefri præmie mens du er på efterløn

Efterløn For dig som er født efter Efterlønsbevis efterløn pensionsmodregning skattefri præmie mens du er på efterløn Efterløn For dig som er født efter 1955 Efterlønsbevis efterløn pensionsmodregning skattefri præmie mens du er på efterløn Indholdsfortegnelse Betingelser for at gå på efterløn 4 Efterlønsbeviset 6 Udskydelsesreglen

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg

Velkommen til fyraftensmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Velkommen til fyraftensmøde om EFTERLØN Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Mødets indhold Præsentation Lidt om efterlønshistorien Efterlønsalderen Betingelser for bevis og efterløn Efterlønsbidraget

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere