Vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner"

Transkript

1 VEJ nr 9235 af 21/03/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 25. marts 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner (herunder ved kommunale akutpladser) 1. Indledning Med aftalen om finansloven for 2019 er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at sikre, at borgere ikke skal kunne opkræves egenbetaling for kost, linned, tøjvask o. lign. ved ophold på en kommunal akutplads. På den baggrund er regelgrundlaget for den kommunale hjemmesygepleje præciseret, så det fremgår, at kost, linned, tøjvask o. lign. indgår i det vederlagsfrie tilbud om hjemmesygepleje, når tilbuddet gives ved en kommunal akutfunktion, der er organiseret som en kommunal akutplads. Hensigten med denne vejledning er at bidrage til forståelsen af 1, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse om hjemmesygepleje. Navnlig i forhold til forståelse og afgrænsning af det vederlagsfrie tilbud om hjemmesygepleje, som bliver givet ved en kommunal akutfunktion, der er organiseret som en akutplads, i forhold til det vederlagsfrie tilbud om hjemmesygepleje, der bliver givet i eget hjem eller i tilknytning til andre kommunale tilbud. Nærværende vejledning er et supplement til vejledning nr. 102 af 11. december 2006 om hjemmesygepleje. 2. Baggrund Kommunerne har efter sundhedslovens 138, jf. lovbekendtgørelse nr af 2. november 2018, ansvar for at tilbyde vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen. Nærmere regler om hjemmesygepleje er fastsat i bekendtgørelse nr af 21. december 2007 om hjemmesygepleje og i bekendtgørelse nr. 165 af 26. februar 2019 om ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje. I det følgende omtales disse to bekendtgørelser samlet som bekendtgørelse om hjemmesygepleje. Hjemmesygepleje skal ydes til borgere i alle aldre med ophold i kommunen i tilfælde af akut eller kronisk sygdom, hvor sygeplejefaglig indsats er påkrævet. Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan man i kommunen vil organisere tilbuddet til de borgere, der har behov for sygeplejefaglige indsatser. Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at den kommunale hjemmesygepleje tilrettelægges således, at de behov for hjemmesygepleje der opstår i lokalsamfundet, kan imødekommes, uanset om kommunen yder hjemmesygepleje ved aftaler med private leverandører eller kommunen yder hjemmesygeplejen ved egne ansatte. Se hertil vejledning nr. 102 af 11. december 2006 om hjemmesygepleje. 1

2 For en yderligere beskrivelse af de gældende regler for hjemmesygepleje henvises til vejledning nr. 102 af 11. december 2006 om hjemmesygepleje. 3. Generelt om kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen Flere kommuner har gennem de seneste år etableret akutfunktioner i hjemmesygeplejen til varetagelse af særlige sygeplejefaglige opgaver, som ikke kan varetages af den øvrige kommunale hjemmesygepleje. Formålet med indsatsen i en kommunal akutfunktion kan dels være at forebygge forværring af akut opstået eller kendt sygdom gennem en tidlig, proaktiv indsats, dels at følge op på sygehusets pleje- og behandlingsindsats, hvis patienten efter udskrivelsen fortsat har komplekse pleje- og behandlingsbehov. Herigennem kan akutfunktionen levere en indsats tæt på borgerens hverdagsliv og lokalmiljø og samtidig medvirke til at nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser og/eller hjemtage patienter, der ikke længere har behov for en sygehusindlæggelse, men som fortsat har brug for en særlig sygeplejefaglig indsats. Indsatsen i en kommunal akutfunktion erstatter ikke en sygehusindlæggelse. Borgere, som på baggrund af en lægehenvisning modtager tilbud fra kommunen om en indsats ved den kommunale akutfunktion i hjemmesygeplejen, er således enten færdigbehandlet fra sygehuset, men har behov for en opfølgende kommunal pleje- og behandlingsindsats eller har behov for en forebyggende indsats for at undgå (gen)indlæggelse eller forhindre forværring af sygdom. 3.1 Organisering Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan man i kommunen vil organisere den kommunale akutfunktion. Kommunale akutfunktioner organiseres som udkørende teams til borgere i eget hjem, herunder i plejebolig samt ved midlertidigt ophold, hvor hjælpen udgår fra servicearealer, og der er tilknyttet fast personale, eller som midlertidigt døgnophold på særlige kommunale pladser det vil sige som en kommunal akutplads. En kommunal akutplads i regi af hjemmesygeplejen vil ofte være en plads på fx et rehabiliteringscenter, et plejecenter mv. i kommunen. Det bemærkes, at kommunale akutpladser kan være fleksible pladser i den forstand, at de også kan bruges til øvrige kommunale ophold, der visiteres eller tildeles efter andre regler end sundhedslovens 138, og hvor det primære formål med opholdet netop ikke er de særlige sygeplejefaglige opgaver, som en kommunal akutfunktion varetager. Pladsen kan også skifte karakter undervejs, fordi borgeren går fra primært at have behov for særlig sygeplejefaglig indsats til primært at have behov for hjælp efter serviceloven. Se nærmere herom under afsnit 4.3 om kommunale akutpladser og afsnit 5 om midlertidigt ophold efter anden lovgivning. 3.2 Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen De kommunale akutfunktioner skal fra 2018 leve op til Sundhedsstyrelsens Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen (2017) bl.a. i forhold til tilrettelæggelse, målgruppe, kompetencer, udstyr og indsats. Betegnelsen kommunal akutfunktion anvendes om tilbud i den kommunale hjemmesygepleje, der lever op til Sundhedsstyrelsens Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen. Det gælder uanset, om den kommunale akutfunktion er organiseret som udkørende teams eller som kommunale akutpladser. Og uanset, hvad kommunen har valgt at kalde tilbuddet. 2

3 For en yderligere beskrivelse af krav til indsatser, kompetencer, uddannelse og udstyr, der skal kunne varetages af en kommunal akutfunktion, henvises til Sundhedsstyrelsens Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen. 3.3 Målgruppe En kommunal akutfunktion i hjemmesygeplejen skal, jf. Sundhedsstyrelsens Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen, kunne varetage følgende målgrupper: lægehenviste patienter med akut opstået eller forværring af kendt sygdom med behov for observation, pleje og/eller behandling, men uden behov for sygehusindlæggelse, lægehenviste patienter, der efter udskrivning fra sygehus fortsat har komplekse pleje og/eller behandlingsbehov, der kræver de særlige sygeplejefaglige kompetencer, som er til stede i akutfunktionen, og patienter, henvist fra hjemmesygeplejen, hvor der er behov for sparring med akutfunktionens personale, med henblik på hjælp til vurdering eller indsats. For en mere detaljeret beskrivelse af målgrupper, tilgængelighed og kapacitet henvises til Sundhedsstyrelsens Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen. Det bemærkes, at det er kommunen, der på baggrund af fx en henvisning fra sygehus eller egen læge, visiterer til den kommunale akutfunktion. Det er i den forbindelse kommunalbestyrelsens ansvar, at akutfunktionen kan modtage relevante patienter døgnet rundt, dog under hensyntagen til kapacitet. 4. Gennemgang af bekendtgørelsens 1, stk. 2 og 3 Med 1, stk. 2, i bekendtgørelse om hjemmesygepleje beskrives, at den vederlagsfri hjemmesygepleje omfatter en række forskellige situationer, hvor en borger efter lægehenvisning modtager indsatser fra hjemmesygeplejen. Det kan være såvel almindelige hjemmesygeplejeydelser som særlige sygeplejefaglige indsatser, jf. Sundhedsstyrelsens Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen. Med 1, stk. 3, i bekendtgørelse om hjemmesygepleje beskrives, at den vederlagsfri kommunale hjemmesygepleje, der i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen, leveres ved en kommunal akutfunktion, som er organiseret som en kommunal akutplads, tillige omfatter kost, linned, tøjvask o. lign. 4.1 Almindelig hjemmesygepleje (bekendtgørelsens 1, stk. 2, nr. 1) Af bekendtgørelsens 1, stk. 2, nr. 1, fremgår, at den vederlagsfri hjemmesygepleje, jf. bekendtgørelsens 1, stk. 1, omfatter sygepleje, der leveres til borgere med ophold i kommunen, herunder i eget hjem samt ved midlertidigt ophold, hvor hjælpen udgår fra servicearealer og der er tilknyttet fast personale. Bestemmelsen omfatter de sygeplejefaglige opgaver, der håndteres af den almindelige kommunale hjemmesygepleje og som på baggrund af lægehenvisning leveres til borgere med ophold i kommunen. For en nærmere beskrivelse henvises til vejledning nr. 102 af 11. december 2006 om hjemmesygepleje. Ved eget hjem forstås også plejeboliger og friplejeboliger samt plejehjem efter 192 i lov om social service, hvor borgeren er bopælsregistreret. Ved midlertidigt ophold, hvor hjælpen udgår fra servicearealer, og der er tilknyttet fast personale forstås forskellige former for midlertidige ophold, som borgeren på baggrund af borgerens konkrete situation og behov er visiteret eller henvist til i henhold til anden lovgivning. Det kan eksempelvis være et ophold i en midlertidig aflastningsbolig efter almenboliglovens 56, jf. bekendtgørelse nr. 119 af 1. februar

4 af lov om almene boliger m.v., hvor borgeren kan modtage hjælp efter servicelovens 83, 84 og 86, jf. bekendtgørelse nr af 30. august 2018 af lov om social service. Hvorvidt borgeren vil kunne opkræves egenbetaling i disse tilfælde, skal afgøres efter de relevante regler herfor i den pågældende lovgivning. Se nærmere under afsnit 5 om midlertidigt ophold efter anden lovgivning. Eksempel: En borger, der modtager hjemmesygepleje i eget hjem, fx hjælp til dosering af medicin eller pleje af et sår, vil samtidig med denne indsats alt efter borgerens konkrete situation og behov kunne være visiteret til eksempelvis madservice efter serviceloven. Om der i denne situation kan opkræves egenbetaling for madservice eller for anden hjælp, som borgeren måtte være visiteret til, afhænger af de relevante regler i serviceloven med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger. Eksempel: En borger, der er visiteret til et ophold i en midlertidig aflastningsbolig, hvor borgeren modtager pleje og omsorg efter servicelovens 83, vil som en del af dette ophold ligeledes kunne modtage almindelig hjemmesygepleje. Ved almindelige hjemmesygeplejeydelser forstås fx hjælp til dosering af medicin. I sådanne tilfælde, vil der alt efter borgerens konkrete situation og behov og under forudsætning af, at borgeren er visiteret til de relevante ydelser i overensstemmelse med gældende regler herom i serviceloven med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger, i visse tilfælde kunne opkræves egenbetaling for kost, linned og tøjvask. 4.2 Udkørende funktion (bekendtgørelsens 1, stk. 2, nr. 2) Af bekendtgørelsens 1, stk. 2, nr. 2, fremgår, at den vederlagsfri hjemmesygepleje, jf. bekendtgørelsens 1, stk. 1, endvidere omfatter sygepleje, der i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen, leveres ved en kommunal akutfunktion, organiseret som en udkørende funktion, til borgere med ophold i kommunen, herunder i eget hjem samt ved midlertidigt ophold, hvor hjælpen udgår fra servicearealer og der er tilknyttet fast personale. For forståelse af eget hjem og midlertidigt ophold, hvorved hjælpen udgår fra servicearealer, og der er tilknyttet fast personale henvises til afsnit 4.1. Dette indebærer, at i tilfælde hvor den kommunale akutfunktion i hjemmesygeplejen er organiseret som en udkørende funktion, der lever op til kravene om målgruppe, indsatser, udstyr, kompetencer og uddannelse, jf. Sundhedsstyrelsens Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen, vil borgeren ved siden af den særlige hjemmesygepleje, der leveres af den udkørende funktion efter en konkret og individuel vurdering, kunne være visiteret til andre indsatser i henhold til anden lovgivning. Hvorvidt borgeren vil kunne opkræves egenbetaling i disse tilfælde, skal afgøres efter de relevante regler herfor i den pågældende lovgivning. Det gælder fx i tilfælde, hvor borgeren er visiteret til madservice efter serviceloven. Se nærmere under afsnit 5 om midlertidigt ophold efter anden lovgivning. Ligeledes vil borgeren på baggrund af borgerens øvrige situation kunne være visiteret til eksempelvis et aflastningsophold efter servicelovens 84, stk. 1, eller et midlertidigt ophold efter servicelovens 84, stk. 2. For sådanne ophold gælder, at der i visse tilfælde kan opkræves egenbetaling for opholdet. 4

5 Eksempel: Dette vil eksempelvis kunne være tilfældet, hvor en borger, der modtager særlige sygeplejeindsatser fra kommunens udkørende akutteam i eget hjem, for en periode er i et planlagt aflastningsophold efter servicelovens 84, stk. 1, fordi borgerens pårørende har behov for aflastning. Under borgerens aflastningsophold fortsætter det udkørende kommunale akutteam med at levere den særlige sygeplejeindsats hos borgeren. I det omfang, der i det enkelte tilfælde er hjemmel til at opkræve egenbetaling for den hjælp, som borgeren i øvrigt modtager under aflastningsopholdet, vil kommunen kunne opkræve betaling herfor. Egenbetalingen har i sådanne tilfælde ikke sammenhæng til de indsatser, der leveres af det udkørende kommunale akutteam. 4.3 Kommunal akutplads (bekendtgørelsens 1, stk. 2, nr. 3) Af bekendtgørelsens 1, stk. 2, nr. 3, fremgår, at den vederlagsfri hjemmesygepleje, jf. bekendtgørelsens 1, stk. 1, endvidere omfatter sygepleje, der i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen, leveres ved en kommunal akutfunktion, organiseret som en kommunal akutplads. I kommuner, der har organiseret den kommunale akutfunktion som et tilbud om kommunale akutpladser, vil borgere, der efter lægehenvisning har behov for hjemmesygepleje, som er omfattet af Sundhedsstyrelsens Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner, og som på grundlag af kommunens visitation modtager tilbud om sådanne indsatser på en kommunal akutplads, være omfattet af bestemmelsen i bekendtgørelsens 1, stk. 2, nr. 3. Dette indebærer, jf. bekendtgørelsens 1, stk. 3, at sygeplejen, der leveres på akutpladsen tillige omfatter kost, linned, tøjvask o. lign., og at der ikke kan opkræves egenbetaling herfor. Borgere med behov for indsatser fra hjemmesygeplejen, der i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen leveres på en kommunal akutplads, vil i den periode, hvor der er behov for en særlig sygeplejefaglig indsats fra den kommunale akutfunktion, opholde sig på den kommunale akutplads for at modtage tilbuddet. Eksempel på egenbetaling: En borger, der er færdigbehandlet på sygehus, henvises i forbindelse med udskrivningen til den kommunale hjemmesygepleje, da borgeren har et ustabilt og hurtigt omskifteligt sygdomsbillede, der i den konkrete situation bedst varetages af den kommunale akutfunktion, der tillige tilser borgerens inhalationsbehandling. Dette er opgaver, der i følge Sundhedsstyrelsens Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen, skal kunne varetages af den kommunale akutfunktion. Kommunen har organiseret den kommunale akutfunktion i hjemmesygeplejen som kommunale akutpladser. Borgeren modtager derfor tilbud om ophold ved en kommunal akutplads, hvor borgerne kan modtage de relevante sygeplejefaglige indsatser. Kost, linned, tøjvask o.lign. 5

6 indgår i det vederlagsfri tilbud om hjemmesygepleje på akutpladsen. Der kan derfor ikke opkræves egenbetaling. 4.4 Almindelig hjemmesygepleje, der leveres på en kommunal sygeplejeklinik Af bekendtgørelsens 1, stk. 2, nr. 4, fremgår endelig, at den vederlagsfri kommunale hjemmesygepleje, jf. bekendtgørelsens 1, stk. 1, endvidere omfatter sygepleje, der leveres på en kommunal sygeplejeklinik. Flere kommuner har gennem de senere år indrettet kommunale sygeplejeklinikker, hvor borgere med behov for almindelig hjemmesygepleje efter lægehenvisning kan modtage sygeplejefaglige indsatser. Tilbuddet indebærer, at borgeren kommer til sygeplejeklinikken for at modtage den relevante indsats fra hjemmesygeplejen frem for at modtage indsatsen i eget hjem. Et tilbud om at modtage indsatsen på en kommunal sygeplejeklinik vil typisk forudsætte, at borgeren selv er i stand til at komme til sygeplejeklinikken. Hensigten med bestemmelsen er at synliggøre, at den almindelige hjemmesygepleje også kan leveres i faciliteter, der er indrettet til formålet og hvor borgeren modsat den sygepleje, der foregår i borgerens hjem kommer til sygeplejersken for at modtage indsatsen. Det vil typisk være borgere, der selv er i stand til at komme til klinikken, der vil kunne benytte et sådant tilbud. Eksempel: En borger, der selv er i stand til selv at komme til sygeplejeklinikken, modtager hjemmesygeplejeindsatsen, fx hjælp til dosering af medicin eller sårpleje, på kommunens sygeplejeklinik. 4.5 Omfang af det vederlagsfri tilbud ved en kommunal akutplads Af bekendtgørelsens 1, stk. 3, fremgår, at den sygepleje, der i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen, leveres ved en kommunal akutfunktion, organiseret som en kommunal akutplads, jf. bekendtgørelsens 1, stk. 2, nr. 3, tillige omfatter kost, linned, tøjvask o. lign. Det indebærer, at borgere, der på grundlag af en lægehenvisning og kommunens visitation modtager sådanne særlige sygeplejefaglige indsatser, der er omfattet af Sundhedsstyrelsens Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen på en kommunal akutplads, ikke kan opkræves egenbetaling for opholdet. Dette fremgår nu udtrykkeligt af bekendtgørelsens 1, stk. 3, jf. stk. 2, nr. 3. Og uanset, hvad kommunen har valgt at kalde tilbuddet. For borgeren er det væsentligt, at der bliver taget stilling til opholdets karakter og retsgrundlag. Både når borgeren bliver tildelt en plads og hvis opholdet på pladsen eventuelt skifter karakter undervejs i et forløb, fordi borgeren går fra primært at have behov for særlig sygepleje ved den kommunale akutfunktion, der er organiseret som en akutplads, til primært at have behov for hjælp efter serviceloven. Eventuel overgang fra en type tilbud til et andet vil bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. 6

7 Fleksible fysiske rammer I det omfang en kommune benytter de fysiske rammer fleksibelt, eksempelsvis både som en kommunal akutplads og som en midlertidig plads efter serviceloven, opholder borgeren sig på en kommunal akutplads, så længe borgeren har behov for en særlig sygeplejefaglig indsats, der er omfattet af Sundhedsstyrelsens Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen, og der kan ikke opkræves egenbetaling. Når borgeren ikke længere har behov for den særlige sygeplejefaglige indsats, men eventuelt fortsat måtte have behov for pleje og omsorg, vil borgeren såfremt vedkommende visiteres hertil kunne modtage et andet tilbud fra kommunen om ophold på fx en rehabiliteringsplads, hvor der i visse tilfælde vil kunne opkræves egenbetaling, såfremt der er hjemmel hertil i den relevante lovgivning. 5. Midlertidigt ophold efter anden lovgivning Tilbud om ophold på en kommunal akutplads skal afgrænses i forhold til andre midlertidige ophold, som borgeren kan få tilbud om efter anden lovgivning. Andre midlertidige ophold kan eksempelvis være et aflastningsophold eller midlertidigt ophold efter servicelovens 84 i en almen plejebolig efter almenboliglovens 56 eller på en plejehjemsplads efter servicelovens 192 eller et midlertidigt botilbud efter servicelovens 107. Det er altid borgerens aktuelle behov for hjælp, som er afgørende for, hvilket midlertidigt ophold borgeren skal eller kan tilbydes. Om en borger skal visiteres til hjælp efter serviceloven afhænger af, om borgeren har behov for hjælp efter de enkelte bestemmelser i serviceloven. Der er med ændringen af bekendtgørelse om hjemmesygepleje ikke foretaget ændringer af gældende regler i anden lovgivning, herunder serviceloven. Ved vurdering af spørgsmål om, hvorvidt der kan opkræves egenbetaling i forbindelse med et midlertidigt ophold, er det vigtigt at skelne imellem hvilken type ophold, der er tale om og hvilken hjælp, der ydes i forbindelse med opholdet. Det er derfor væsentligt at være opmærksom på, hvilke lovgivningsmæssige rammer der gælder for det enkelte tilbud, da dette kan have betydning for, hvorvidt der kan opkræves egenbetaling for opholdet og den hjælp, der ydes under opholdet. Efter serviceloven kan kommunerne i visse tilfælde opkræve betaling for den hjælp, de yder. Eksempel på egenbetaling: For personlig og praktisk hjælp og madservice efter servicelovens 83 og afløsning og aflastning samt midlertidigt ophold efter servicelovens 84 gælder, at kommunen ikke kan opkræve mere i betaling for tilbuddet, end produktions- og leveringsomkostninger kan begrunde, dog maksimalt til de fastsatte prislofter. For personlig og praktisk hjælp efter servicelovens 83 kan der endvidere ikke opkræves betaling for omkostninger til personale. Kommunen kan også vælge at fastsætte betalingen til et lavere beløb end omkostningerne eller helt undlade at opkræve betaling. For hjælp, der ydes efter servicelovens 84, kan kommunen ikke opkræve en fast pris, der er ens for alle borgere, fordi muligheden for at opkræve egenbetaling afhænger af den enkelte borgers indkomst. Kommunen kan heller ikke opkræve betaling for boligen ved et midlertidigt ophold. Endelig skal betalingen fastsættes sådan, at borgerne fortsat 7

8 har mulighed for at dække udgifter til husleje og andre nødvendige omkostninger til borgerens hidtidige bolig. Efter bekendtgørelse nr af 27. december 2014 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens 79, 83 og 84. Der henvises i øvrigt til vejledning nr af 8. maj 2015 om hjælp og støtte efter serviceloven (vejledning nr. 2 til serviceloven) i forhold til hjælp efter servicelovens 83 og 84 og betaling for denne hjælp samt vejledning nr af 21. februar 2018 om botilbud m.v. til voksne i forhold til aflastningsboliger efter almenboligloven, plejehjem og botilbud efter servicelovens 107 og betaling for denne hjælp. 6. Kommunen skal oplyse borgeren Den enkelte kommune har altid ansvaret for at oplyse borgeren om, på hvilket lovgrundlag kommunen har tildelt eller visiteret borgeren til en plads og dermed også hvilken type plads, der er tale om. Kommunen har ligeledes pligt til at orientere borgeren om den lovgivning, der ligger til grund for eventuel opkrævning af egenbetaling i forbindelse med et ophold på en kommunal plads. Endelig skal kommunen vejlede borgeren om eventelle klagemuligheder efter relevant lovgivning. Sundheds- og Ældreministeriet, den 21. marts 2019 Katrine Ring / Louise Filt 8

UDKAST. Vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner (herunder kommunale akutpladser)

UDKAST. Vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner (herunder kommunale akutpladser) Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: AELSAM Sagsbeh.: SUMLFI Koordineret med: Sagsnr.: 1807168 Dok. nr.: 806992 Dato: 24-01-2019 UDKAST Vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner

Læs mere

Egenbetaling til kommunale akutpladser

Egenbetaling til kommunale akutpladser Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 B 13 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Egenbetaling til kommunale akutpladser Baggrund Kammeradvokaten har i notat af 16. november 2018 vurderet de lovgivningsmæssige

Læs mere

Egenbetaling ved forskellige opholdstyper

Egenbetaling ved forskellige opholdstyper Egenbetaling ved forskellige opholdstyper NOTAT 5. december 2018 Journal nr. Sagsbehandler SKRAS Baggrund Velfærdsudvalget har ønsket udarbejdet et notat, der forholder sig til Kammeradvokatens notat,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter...

Læs mere

Notat om egenbetaling ved ophold på de kommunale akutpladser

Notat om egenbetaling ved ophold på de kommunale akutpladser Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 B 13 Bilag 1 Offentligt 16. NOVEMBER 2018 4003313 LTC/mpj Notat om egenbetaling ved ophold på de kommunale akutpladser 1. INDLEDNING Sundhedsministeriet har på et møde

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Niels Gadegaard Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Niels Gadegaard Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner Niels Gadegaard Sundhedsstyrelsen Styrket indsats for ældre medicinske patienter National handlingsplan 206 Otte indsatsområder: tidligere

Læs mere

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne.

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne. Notat Juli 2017 Kommissorium udviklingen af akutområdet 2018 Indledning I udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen spiller akutområdet og udviklingen af indsatserne og samspillet med hospital, almen

Læs mere

Notat om midlertidige døgndækkede pladser i Skanderborg Kommune, ældreområdet

Notat om midlertidige døgndækkede pladser i Skanderborg Kommune, ældreområdet Notat om midlertidige døgndækkede pladser i Skanderborg Kommune, ældreområdet Skanderborg Kommune har 30 midlertidige døgndækkede pladser i ældreområdet, som er fordelt på seks plejecentre. I forbindelse

Læs mere

Godkendelse af Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune

Godkendelse af Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune Punkt 8. Godkendelse af Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune 2016-038037 Forvaltningsledelsen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget: at Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2 3.3 Levering af indsatsen...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen 18. JANUAR 2017 Styrket indsats for ældre medicinske patienter National handlingsplan

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af brugerbetaling ved ophold på kommunale akutpladser i stedet for sygehuse

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af brugerbetaling ved ophold på kommunale akutpladser i stedet for sygehuse Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2018-19 Fremsat den 4. oktober 2018 af Stine Brix (EL), Eva Flyvholm (EL), Finn Sørensen (EL) og Øjvind Vilsholm (EL) Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen Kort orientering om krav og anbefalinger til varetagelse af særlige sygeplejeindsatser. Sundhedsstyrelsen har udgivet kvalitetstandarder

Læs mere

Marts 2017 ÅRSBERETNING 2016 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune

Marts 2017 ÅRSBERETNING 2016 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune Marts 2017 ÅRSBERETNING 2016 AKUTTEAM KØGE Køge Kommune Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 BAGGRUND...3 1.2 AKUTTEAM KØGE...3 2. STYRINGSGRUNDLAG OG IMPLEMENTERING AF AKUTTEAM KØGE... 4 3. DOKUMENTATION...

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje Fanø Kommune

Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje Fanø Kommune [Skriv tekst] Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje Fanø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 3 2.0 Formål... 3 3.0 Hvordan søges om sygepleje?... 3 4.0 Målgruppe - Hvem kan modtage sygepleje?... 3 5.0 Indhold...

Læs mere

Kvalitetsstandard Midlertidigt ophold

Kvalitetsstandard Midlertidigt ophold Kvalitetsstandard Midlertidigt ophold Fanø Kommune Vedtaget i Fanø byråd den (dato) Indhold Forord...2 Kvalitetsstandard Midlertidigt ophold...2 1.0 Lovgrundlag...2 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje Center for Ældre og Omsorg 8 Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje Sundhedsloven 138. 2019 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der sygepleje efter sundhedsloven. Kvalitetsstandarderne skal sikre, at

Læs mere

Samarbejdsaftale - Rammer for samarbejdet mellem praktiserende læger, hospitaler og kommunale akutfunktioner. 8. maj 2019

Samarbejdsaftale - Rammer for samarbejdet mellem praktiserende læger, hospitaler og kommunale akutfunktioner. 8. maj 2019 Samarbejdsaftale - Rammer for samarbejdet mellem praktiserende læger, hospitaler og kommunale akutfunktioner 8. maj 2019 1. Indledning og formål Praksisplanudvalget ønsker, at rammerne for samarbejdet

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg. 8 Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje

Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg. 8 Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 8 Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje 2018 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der sygepleje efter sundhedsloven. Kvalitetsstandarderne skal sikre, at der er sammenhæng

Læs mere

Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune

Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune 1. AKUTFUNKTIONEN OG DET GODE AKUTFORLØB FOR PATIENTEN... 2 2. MÅLGRUPPE FOR AKUTOMRÅDET... 2 3. TILBUD OG INDSATSER TIL MÅLGRUPPEN... 3 3.1 DØGNTILBUD

Læs mere

Opgavebeskrivelse for samarbejdet

Opgavebeskrivelse for samarbejdet Opgavebeskrivelse for samarbejdet - mellem praktiserende læger og akutsygeplejeteam i Holbæk Kommune Indledning Udviklingen af det nære sundhedsvæsen, omlægningen af aktiviteten i sygehusvæsenet med nye

Læs mere

Frikommunenetværk Bilag 2.

Frikommunenetværk Bilag 2. Frikommunenetværk Bilag 2 Kvalitetsstandard for tværkommunal akutfunktion i Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal Kommuner 2018-2021 Version 190118 Indledning Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal Kommuner har etableret

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx Kvalitetsstandard Akutpladser Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelse En intensiv og målrettet sygepleje- og omsorgsindsats til borgere, der har brug for en skærpet og forhøjet indsats i forhold

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune. Formålet med sygeplejefaglig

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje

Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje [Skriv tekst] Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje Fanø Kommune Vedtaget i Fanø byråd den (dato) Indhold 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om sygepleje?...4 4.0 Målgruppe - Hvem kan modtage

Læs mere

3. november 2015. Notat vedr. kommunale akutfunktioner

3. november 2015. Notat vedr. kommunale akutfunktioner 3. november 2015 Notat vedr. kommunale akutfunktioner Dette notat er godkendt i Temagruppen for behandling, pleje, træning og rehabilitering 3/11/15 som en 1. version. Der pågår arbejde med en 2. version

Læs mere

Fælles drift af rehabiliterings- og akutpladser

Fælles drift af rehabiliterings- og akutpladser Fælles drift af rehabiliterings- og akutpladser Afrapportering til chefgruppe 23. juni 2017 Rebild Kommune driver et Rehabiliteringscenter med 8 pladser på Mastruplundvej 2L i Støvring. Belægningen på

Læs mere

SYGEPLEJEN/JOB OG VELFÆRD. Sygepleje. Kvalitetsstandard

SYGEPLEJEN/JOB OG VELFÆRD. Sygepleje. Kvalitetsstandard SYGEPLEJEN/JOB OG VELFÆRD Sygepleje Kvalitetsstandard Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om sygepleje til borgere, som bor i eget hjem, på plejecenter eller på korttidsplads.

Læs mere

Definition af akutfunktioner

Definition af akutfunktioner Definition af akutfunktioner KKR-Hovedstaden 2016 KKR HOVEDSTADEN Hvad er en akutfunktion? Alle kommuner i hovedstadsregionen kan inden udgangen af 2017 tilbyde relevante borgere adgang til en akutfuntion.

Læs mere

Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner

Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner I forbindelse med implementeringen af sundhedsaftalen 2015-18 og udarbejdelsen af praksisplan for almen praksis er der

Læs mere

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Kvalitetsstandard Sygepleje Skanderborg Kommune Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - sygepleje... 4 2 Forord Denne kvalitetsstandard skal give borgerne

Læs mere

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje 2015 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune Formålet med den sygeplejefaglige

Læs mere

Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser. Formål, opgaver og personalekompetencer.

Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser. Formål, opgaver og personalekompetencer. Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser Formål, opgaver og personalekompetencer. Der er tale om 4 akutpladser i tilknytning til de 16 midlertidige pladser, der er beliggende på områdecentret Kristianslyst.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rehabiliteringsafdelingen 2019

Kvalitetsstandard for Rehabiliteringsafdelingen 2019 Kvalitetsstandard for Rehabiliteringsafdelingen 2019 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Formålet med et rehabiliteringsophold...3 Lovgrundlag...3 Hvem kan visiteres til et rehabiliteringsophold i Albertslund

Læs mere

Ældre- og Omsorgsudvalget_ Referat. Mødedato: 29. april Mødetidspunkt: 21:00. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger:

Ældre- og Omsorgsudvalget_ Referat. Mødedato: 29. april Mødetidspunkt: 21:00. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Referat Mødetidspunkt: 21:00 Mødested: Udvalgsværelse Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Sidetal: 4 46. Revision af kvalitetsstandarder på ældreområdet 2019

Læs mere

Side 1 af 6 20 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv ydelse Generel definition: tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet

Læs mere

ydelse befordring behandling dagaflastning 1 af :49 Artikler 20 artikler. Dansk:

ydelse befordring behandling dagaflastning 1 af :49 Artikler 20 artikler. Dansk: 1 af 6 15-01-2015 13:49 Artikler 20 artikler. ydelse tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet kan i visse tilfælde også bestå af et tvangsmæssigt tiltag, som

Læs mere

10 Kvalitetsstandard for aflastning for voksne

10 Kvalitetsstandard for aflastning for voksne 10 Kvalitetsstandard for aflastning for voksne Vedtaget af byrådet den XX Side 1 af 9 Kvalitetsstandard for aflastning for voksne: Hvordan læser jeg denne kvalitetsstandard? På de første sider i kvalitetsstandarden

Læs mere

Serviceinformation. Sygepleje

Serviceinformation. Sygepleje Serviceinformation Sygepleje Lolland Kommunes overordnede kvalitetsmål At borgeren oplever en helhedsorienteret, målrettet og faglig kvalificeret indsats ved kontakt til henholdsvis Center for Støtte og

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

ydelse befordring behandling dagaflastning kommunal sygepleje sygepleje sygeplejeordning 1 af :09 Artikler 20 artikler.

ydelse befordring behandling dagaflastning kommunal sygepleje sygepleje sygeplejeordning 1 af :09 Artikler 20 artikler. 1 af 5 17-01-2013 11:09 Artikler 20 artikler. ydelse Generel definition: tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet kan i visse tilfælde også bestå af et tvangsmæssigt

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning

Kvalitetsstandarder for genoptræning Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundhedsafdelingen Kvalitetsstandarder for genoptræning November 2006 Indledning Fra 2007 er genoptræning efter sygehusophold en opgave som Gladsaxe Kommune

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER - ET REDSKAB TIL AT ARBEJDE MED DET KOMMUNALE SERVICENIVEAU. Kvalitetsstandarder 2018 DANSKE ÆLDRERÅD

KVALITETSSTANDARDER - ET REDSKAB TIL AT ARBEJDE MED DET KOMMUNALE SERVICENIVEAU. Kvalitetsstandarder 2018 DANSKE ÆLDRERÅD KVALITETSSTANDARDER KVALITETSSTANDARDER - ET REDSKAB TIL AT ARBEJDE MED DET KOMMUNALE SERVICENIVEAU HER FINDES LOVE OG REGLER OM KVALITETSSTANDARDER Serviceloven 92, 93, stk. 3 og 139 ( lov nr. 150 af

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Oversigt over kommunale akut- og subakutte tilbud (notat af 19. juni 2013)

Oversigt over kommunale akut- og subakutte tilbud (notat af 19. juni 2013) Oversigt over kommunale akut- og subakutte tilbud (notat af 19. juni 2013) Notatet giver et overblik over kommunale akutte- og subakutte tilbud, der skal styrke sygeplejen, rehabiliteringen og forebygge

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, 6. januar 2014 Administrativt revideret februar 2016

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Kvalitetsstandard. Midlertidige boliger Efter lov om social service 84, stk. 2. Revideret februar 2016

Kvalitetsstandard. Midlertidige boliger Efter lov om social service 84, stk. 2. Revideret februar 2016 Kvalitetsstandard Midlertidige boliger Efter lov om social service 84, stk. 2 Indholdsfortegnelse Side: Midlertidige boliger efter 84, stk. 2 i Lov om social service 1. Lovgrundlag... 3 2. Midlertidige

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

Akutfunktionen Center Pleje og Omsorg, 2018

Akutfunktionen Center Pleje og Omsorg, 2018 Akutfunktionen Center Pleje og Omsorg, 2018 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1. Formål og baggrund for etablering af akutfunktionen 3 1.1. Tilrettelæggelse af kommunale akutfunktioner 3 1.2. Målgruppe

Læs mere

Marts 2018 ÅRSBERETNING 2017 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune

Marts 2018 ÅRSBERETNING 2017 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune Marts 2018 ÅRSBERETNING 2017 AKUTTEAM KØGE Køge Kommune Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 BAGGRUND... 3 1.2 AKUTTEAM KØGE... 4 1.3 DET MOBILE LABORATORIUM... 4 2. STYRINGSGRUNDLAG OG IMPLEMENTERING

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 13 Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og

Læs mere

kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder 2018 DANSKE ÆLDRERÅD

kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder 2018 DANSKE ÆLDRERÅD kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder - et redskab til at arbejde med det kommunale serviceniveau Her findes love og regler om kvalitetsstandarder Serviceloven 92, 93, stk. 3 og 139 ( lov nr. 150 af

Læs mere

Hjemmesygepleje i Ærø Kommune

Hjemmesygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE Hjemmesygepleje i Ærø Kommune Sygepleje Den sygeplejefaglige indsats skal medvirke til, at du bliver i stand til at klare dig i dagligdagen bedst muligt. Sygeplejen tager udgangspunkt i det,

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2

KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2 KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2 LOVGRUNDLAG Serviceloven: 192. Regionsrådet og kommunalbestyrelsen driver de bestående plejehjem

Læs mere

Kvalitetsstandard Rehabiliteringscentret Lillevang Furesø Kommune

Kvalitetsstandard Rehabiliteringscentret Lillevang Furesø Kommune Kvalitetsstandard Rehabiliteringscentret Lillevang Furesø Kommune 1 Indhold Hvad er formålet med rehabiliteringscentret?... 3 Fire forskellige rehabiliteringsforløb... 3 Hvordan henvises borgere?... 4

Læs mere

Kvalitetsstandard for kommunale akutfunktioner. Krav og anbefalinger til varetagelse af særlige sygeplejeindsatser

Kvalitetsstandard for kommunale akutfunktioner. Krav og anbefalinger til varetagelse af særlige sygeplejeindsatser Kvalitetsstandard for kommunale akutfunktioner Krav og anbefalinger til varetagelse af særlige sygeplejeindsatser Formål Understøtte ensartet og høj kvalitet i de kommunale akutfunktiner på tværs af landet.

Læs mere

Tilbudsoversigt Sundhedsfremme og forebyggelse

Tilbudsoversigt Sundhedsfremme og forebyggelse soversigt Sundhedsfremme og forebyggelse Forord Det er Byrådets ønske at sikre, at borgerne i Horsens Kommune lever så sunde og aktive liv som muligt. Velfærd og Sundhed har ansvaret for en bred vifte

Læs mere

INDSATSER PÅ AKUTOMRÅDET

INDSATSER PÅ AKUTOMRÅDET 16-03-2015 INDSATSER PÅ AKUTOMRÅDET UDFORDRINGER OG MILEPÆLE Et inspirationsoplæg til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse 27. marts 2015 om akutområdet 1. Indledning Dette notat skal ses som inspirationsoplæg

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Juni 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og

Læs mere

Det sammenhængende sundhedsvæsen og de ældre patienter

Det sammenhængende sundhedsvæsen og de ældre patienter Det sammenhængende sundhedsvæsen og de ældre patienter Ældre Sagen D.4 11. November 2018 Rikke Sølvsten Sørensen Nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet Fremskudt visitation Udskrivningskoordination Ambulant

Læs mere

Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune

Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE Køge Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 STYRINGSGRUNDLAG... 4 Dokumentation..4 METODE...4 BORGEREN - KARAKTERISTIKA...5 HENVISNINGER...6 HENVISNINGSÅRSAGER...7

Læs mere

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formål med afdelingsprofilen side 1 2. Organisering af hjemmesygeplejen side 1-2 a. Organisation b. Lovgrundlag c. Vejledning om hjemmesygepleje 3. Værdigrundlag side 2-3 4. Hjemmesygeplejens

Læs mere

Botilbud. Kvalitetsstandarder. Handicap og Psykiatri

Botilbud. Kvalitetsstandarder. Handicap og Psykiatri Botilbud Kvalitetsstandarder Handicap og Psykiatri Denne kvalitetsstandard gælder for botilbud inden for Handicap og Psykiatri i Favrskov Kommune. Den indeholder information til dig som borger om de tilbud

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015. Hvad er indsatsens lovgrundlag?

KVALITETSSTANDARD. Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015. Hvad er indsatsens lovgrundlag? KVALITETSSTANDARD 2016 Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Sundhedsloven 138, 139. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier

Læs mere

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation marts 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund

Læs mere

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden.

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 3.1.4 MIDLERTIDIGE AFLASTNINGSPLADSER Tildeling Hvem kan få hjælp Borgere der er fysisk og psykisk svækkede og har brug for

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser N O TAT Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser Som led i KL s opfølgning på sundhedsudspillet og økonomiaftalen for 2013 er der i regi af bl.a. KKR planlagt

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem 2 Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem Formålet med hjælpen Forsorgshjem er et midlertidigt botilbud, hvor du kan bo og

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2019

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2019 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2019 Hvad er hjemmesygepleje: Hjemmesygepleje er for eksempel Fokus på sundhedsfremme og forebyggelse med henblik på at bevare og styrke borgernes sundhed. Undersøgelse

Læs mere

Hvor meget kan det nære sundhedsvæsen bære? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Aalborg Universitet

Hvor meget kan det nære sundhedsvæsen bære? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Aalborg Universitet VingstedCenteret 15. november 2018 Hvor meget kan det nære sundhedsvæsen bære? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Aalborg Universitet kmp@sam.sdu.dk Hovedpunkter 1. Hvad kan en sundhedsreform evt.

Læs mere

Akutfunktionen II tre mulige lokationer

Akutfunktionen II tre mulige lokationer Akutfunktionen II tre mulige lokationer Center Pleje og Omsorg, 2018 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1. Organisering af akutfunktionen og mulige modeller 3 1.1 Belægningsprocent på plejeboliger,

Læs mere

Akuttilbud Aalborg. - en del af Aalborg Kommunes akutfunktion

Akuttilbud Aalborg. - en del af Aalborg Kommunes akutfunktion Akuttilbud Aalborg - en del af Aalborg Kommunes akutfunktion Indhold Målgruppe & Akuttilbud Aalborg Akutbesøg Kompetenceudvikling i hele akutfunktionen TOBS & handlingsalgoritme Udviklingsprocessen Målgruppe

Læs mere

KOMMUNENS SUNDHEDSFAGLIGE OPGAVER V/OMRÅDECHEF FOR SOCIAL & SUNDHED I

KOMMUNENS SUNDHEDSFAGLIGE OPGAVER V/OMRÅDECHEF FOR SOCIAL & SUNDHED I KOMMUNENS SUNDHEDSFAGLIGE OPGAVER V/OMRÅDECHEF FOR SOCIAL & SUNDHED I UDFORDRINGER PÅ ÆLDREOMRÅDET Stigning i antallet af ældre borgere Stigning i antallet af borgere med kroniske sygdomme Færre i den

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017 NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Marts 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik

Læs mere

Godkendelse af National handlingsplan 2016 "Styrket indsats for den ældre medicinske patient"

Godkendelse af National handlingsplan 2016 Styrket indsats for den ældre medicinske patient Punkt 6. Godkendelse af National handlingsplan 2016 "Styrket indsats for den ældre medicinske patient" 2016-038037 Anbefales.Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget At

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

Møde 26. februar 2018 kl. 13:00 i Mødelokale 6 - bag kantinen

Møde 26. februar 2018 kl. 13:00 i Mødelokale 6 - bag kantinen Ældrerådet Referat Møde 26. februar 2018 kl. 13:00 i Mødelokale 6 - bag kantinen Pkt. Tekst Side 10 Godkendelse af referat fra møde den 30. januar 2018 1 11 Retningslinjer for udbetaling af diæter m.v.

Læs mere

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD: AKUTTEAMET ET ALTERNATIV TIL SYGEHUSET... 3 1..KØGE KOMMUNES AKUTTEAM... 4 FORMÅL... 4 MÅLGRUPPE... 5 OPGAVER OG ARBEJDSGANGE...

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Hjemmel: Lov om Social Service 192, BEK nr af 16/

Hjemmel: Lov om Social Service 192, BEK nr af 16/ Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192, BEK nr. 1324 af 16/12 2014 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering. Betalingen

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold 2016 1 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder midlertidigt ophold til borgere med særlige behov. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune Plejevederlag

Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune Plejevederlag Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune 2015 Plejevederlag Indsatsområde Udbetaling af plejevederlag til personer, der passer en nærtstående plejekrævende person med kort levetid.

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

TILBUD TIL ÆLDRE (30) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER 2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 2 of 5 Lovgrundlag Kommunal genoptræning ydes henholdsvis efter Lov om Social Service, 86 og Sundhedslovens

Læs mere

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation august 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund

Læs mere

Afløsning og aflastning

Afløsning og aflastning Ydelsestype Ydelsens ydelsen Pårørende til brugere, som ikke kan være alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pårørende bor sammen med og passer brugeren. For de konkrete kriterier til delydelserne

Læs mere

Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen Sundhedsstyrelsen Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen KL takker for muligheden for at afgive høringssvar på Sundhedsstyrelsens faglige

Læs mere

Specialiserede aflastningspladser i Faxe Kommune

Specialiserede aflastningspladser i Faxe Kommune Formål Formålet med at etablere specialiserede aflastningspladser er At forebygge og reducere antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser At sikre, at der stilles en aflastningsplads til

Læs mere

Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage

Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage Center for Sundhed & Pleje Færdigbehandlede dage Når en borger er færdigbehandlet på sygehus, men ikke kan udskrives til eget hjem, er det kommunens opgave

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om egenbetaling - midlertidigt botilbud - integreret del af botilbuddet

Ankestyrelsens principafgørelse om egenbetaling - midlertidigt botilbud - integreret del af botilbuddet KEN nr 10332 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-2126-01628 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere