Samlet overenskomstgrundlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet overenskomstgrundlag"

Transkript

1 Samlet overenskomstgrundlag For Ciconia Aarhus Privathospital

2 INDHOLD Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser Overenskomstens område Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede Ansættelse Særlig opsparing Tjenestedragt Gaver Efteruddannelse Tjenestefrihed Arbejdstid Befordringsgodtgørelse/uden-landsrejse Sikkerhedsudvalg Kapitel 2 Månedslønnede sygeplejersker Løn Tillæg Lønudbetaling Pension Kapitel 3 Deltidsansatte og timelønnede

3 16 Deltidsansatte Timelønnede Ferie og feriefridage Sygdom og barns 1. sygedag Graviditet, barsel, adoption m.v Omsorgsfravær Opsigelse Kapitel 4 Øvrige vilkår Funktionærloven Tillidsrepræsentant- og samarbejdsbestemmelser Hovedaftale i Landsoverenskomsten Procedure for interessetvister Fortolkningstvivl Opsigelse af overenskomst Oversigt over bilag og protokollater Bilag 1 Arbejdstid Tjenestens placering Ugentlig arbejdstid Normaltjeneste Pauser

4 5 - Overarbejde Merarbejde Frivilligt ekstra arbejde Betaling eller afspadsering Hviletid og fridøgn Andre frihedsperioder Aftenarbejde Weekendtjeneste Søgnehelligdage Opkald

5 Kapitel 1 Fælles bestemmelser 1 Overenskomstens område = 1 i Landsoverenskomsten Stk. 1. Overenskomsten omfatter alle timelønnede og månedslønnede sygeplejersker og radiografer (herefter kaldet medarbejdere), der ansættes på privathospitaler eller tilsvarende klinikker (herefter virksomheden), der er medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og som har tiltrådt overenskomsten i henhold til nedenstående stk Stk. 2. Nuværende medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver, der ikke har overenskomst, kan tiltræde overenskomsten. Stk. 3. Nuværende medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver, der i forvejen har overenskomst med DSR, kan tiltræde overenskomsten. Eventuelle forskelle mellem det eksisterende overenskomstgrundlag på virksomheden og nærværende overenskomst videreføres i virksomhedsspecifikke særaftaler, medmindre der ved tilpasningsfor- 5

6 handlinger kan opnås enighed om andet. De virksomhedsspecifikke særaftaler knytter sig til overenskomsten og kan alene opsiges til samme tidspunkt og med samme varsel som landsoverenskomsten. Stk. 4. Nyoptagne medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver, der ikke har overenskomst, kan tiltræde overenskomsten. Stk. 5. Nyoptagne medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver, der i forvejen har overenskomst med DSR, kan tiltræde overenskomsten. Eventuelle forskelle mellem det eksisterende overenskomstgrundlag på virksomheden og nærværende overenskomst videreføres i virksomhedsspecifikke særaftaler, medmindre der ved tilpasningsforhandlinger kan opnås enighed om andet. Det betyder, at allerede indgåede overenskomster fortsætter således at Landsoverenskomsten bliver gældende i sammenhæng med en virksomhedsspecifik særaftale om løn, pension, arbejdstid m.v. såfremt disse vilkår ikke er identisk med landsoverenskomstens bestemmelser. 6

7 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede = 2 i Landsoverenskomsten Stk. 1. Ved månedslønnede forstås medarbejdere med mere end gennemsnitlig 8 timers beskæftigelse pr. uge. Gennemsnittet beregnes over 1 måned, dog kan der indgås en konkret og individuel aftale med medarbejderen om en længere periode, dog maksimalt 3 kalendermåneder. Stk. 2. Ved timelønnede forstås medarbejdere med maksimalt 8 timers beskæftigelse i gennemsnit pr. uge. Gennemsnittet beregnes over 1 måned, dog kan der indgås en konkret og individuel aftale med medarbejderen om en længere periode, dog maksimalt 3 kalendermåneder. Timegrænsen betyder at du skal ansættes på månedsløn med ret til pension, løn under sygdom, opsigelsesvarsel m.v. hvis du har 8 timers ansættelse i gennemsnit om ugen (eller derover). Den konkrete undtagelse på 3 mdr. kan ikke forlænges. 7

8 3 Ansættelse = 3 i Landsoverenskomsten Stk. 1. Ansættelse sker ved en virksomhed. Lov nr. 392 af 22. juni 1993 med senere ændringer vedrørende arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet er gældende. Parterne er enige om, at det i alle situationer tilstræbes, at medarbejderen modtager ansættelsesbrevet senest ved tiltrædelsen. Ansættelsesbrevet skal i alle tilfælde være medarbejderen i hænde senest en måned efter ansættelsesaftalens indgåelse. På DSR s hjemmeside kan du finde en vejledning om ansættelsesbeviser, herunder om lovens krav til oplysninger der skal fremgå af ansættelsesbrevet. Stk. 2. Såfremt virksomheden ikke har udfærdiget et ansættelsesbrev inden for den frist, der er nævnt i stk. 1, kan medarbejderen eller dennes repræsentant skriftligt fremsætte ønske herom over for virksomheden. Du skal altså selv bede om et ansættelsesbrev, hvis du ikke har modtaget den indenfor en mdr. efter du tiltrådte stillingen. Stk. 3. Svarer virksomheden ikke inden for en frist på 15 dage fra modtagelsen af ovennævnte meddelelse, kan sagen rejses fagligt. Får du alligevel ikke et ansættelsesbrev skal du rette henvendelse til din TR eller kredskontoret. Stk. 4. Parterne er enige om, at proceduren foreskrevet i stk. 2 og stk. 3 føl- Det punkt gælder kun hvis du blev ansat 8

9 ges, dersom der opstår strid om, hvorvidt indholdet af et ansættelsesbrev udstedt efter aftalens ikrafttræden er i overensstemmelse med aftalen. før 1. marts 2007 og ikke har fået et ansættelsesbrev. Stk. 5. Ved fratræden har medarbejderen efter anmodning krav på skriftlig bekræftelse af ansættelsesforholdet, herunder stillingsbetegnelse samt perioden for ansættelsen. En bekræftelse af ansættelsesforholdet bidrager til dokumentation af din samlede sygeplejerskeerfaring og dermed indplacering i løntrinsforløb ved anden ansættelse. 9

10 4 Særlig opsparing ( 4 i Landsoverenskomsten) Medarbejderen opsparer 1,3 % af den ferieberettigede løn som særlig opsparing. Pr. 1. marts 2015 opsparer medarbejderen i alt 1, 7 pct. af den ferieberettigede løn som særlig opsparing. Pr. 1. marts 2016 opsparer medarbejderen i alt 2,0 pct. af den ferieberettigede løn som særlig opsparing. I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse, ferietillæg og evt. feriefridagsopsparing. Ved udgangen af juni måned og ved kalenderårets udløb samt ved fratræden opgøres saldoen og beløbet udbetales. To gange om året får du udbetalt 1,3 % af den løn du har optjent i de 6 forudgående måneder. Opsparing trækkes ikke af den aftalte løn, men udredes af arbejdsgiveren på samme måde som feriegodtgørelsen på 1,5 %. Procentsatsen stiger til 1,7 den 1. marts 2015 og til 2 % den 1. marts Tjenestedragt ( 5 i Landsoverenskomsten) Udbetalingstidspunkterne kan fraviges ved aftale mellem tillidsrepræsentanten/dsr og virksomheden.. Der ydes de ansatte fri tjenestedragt inklusiv vask. 6 Gaver ( 6 i Landsoverenskomsten) Det er for den enkelte medarbejder ikke tilladt at modtage gaver m.m. fra patienter samt disses pårørende. Gaver fra klinikkens leverandører eller potentielle leverandører kan kun accepteres, hvis der foreligger accept fra virksomhedens ledelse. Der skal ikke være tvivl om, at ansatte yder samme service til alle patienter. Fælles kaffe, chokolade og lignende er det tilladt at modtage. 10

11 7 Efteruddannelse ( 7 i Landsoverenskomsten) Der kan ydes tjenestefrihed med løn til deltagelse i videre- og efteruddannelse, der af virksomheden og den enkelte medarbejder skønnes relevant for de forskellige arbejdsområder på virksomheden. Uddannelsesplanlægning indgår som en del af virksomhedens overordnede planlægning, og virksomheden forpligter sig til at give medarbejderen mulighed for relevant efteruddannelse. Det er en kan bestemmelsen, der skal forstås sammen med de følgende bestemmelser. Pålagt undervisning uden for normal arbejdstid honoreres som almindeligt dagarbejde. Honoreringen kan udbetales eller afspadseres. Medarbejderen har pligt til 2 dages efteruddannelse pr. år med henblik på opkvalificering af sygeplejefaglige kompetencer. Det betyder at du ikke har krav på honorering efter overarbejdsbestemmelsen. Suppleres med 7 i det virksomhedsspecifikke protokollat Bemærkning: Vedr. fortolkning af pligten til efteruddannelse henvises til protokollat desangående (bilag 2). Landsoverenskomstens 7 suppleres med følgende: Deltager medarbejderen i sin fritid i efter- og videreuddannelse, betaler Privathospitalet eventuelle deltagergebyrer og undervisningsmaterialer, såfremt aktiviteten på forhånd er aftalt med Privathospitalet. Arbejdsgiveren kan pålægge dig undervisning/efteruddannelse, men du har krav på sædvanlig løn på dagene. Såfremt medarbejderen ønsker det, attesterer Privathospitalet for deltagelse i blandt andet interne kurser og anden kvalificerende aktivitet, 11

12 for eksempel sidemandsoplæring mv. Bilag 2 omfatter kun timelønnede. 8 Tjenestefrihed ( 8 i Landsoverenskomsten) Der kan gives adgang til tjenestefrihed med og uden løn i tilfælde, hvor det er foreneligt med tjenestens tarv. En kan-bestemmelse. 9 Arbejdstid Det virksomhedsspecifikke protokollat er vedlagt som bilag 1 10 Befordringsgodtgørelse/udenlandsrejse ( 10 i Landsoverenskomsten) Stk. 1. Ved tjenesterejser yder virksomheden rejsegodtgørelse. Under tjenesterejser i egen bil ydes kilometergodtgørelse i henhold til statens godtgørelsessatser. Du får altså refunderet rejseudgifterne, ligesom du jf. stk. 2 er dækket mod ulykker mv. under tjenesterejser. Stk. 2. I forbindelse med rejseaktivitet i ind- og udland tegner virksomheden forsikringsmæssig dækning i anerkendt forsikringsselskab med dæk- 12

13 ningsomfang som følger: Indland Ulykkesforsikring Rejseforsikring Udland Ulykkesforsikring Rejseforsikring Syge- og hjemtransportforsikring Forsikringssummerne for de enkelte forsikringskategorier fastlægges med vejledende udgangspunkt i reglerne for statsansattes tjenesterejser i udlandet, men detaljeres i de for virksomheden gældende administrative bestemmelser. Rejser tilrettelægges ved virksomhedens foranstaltning og transport, ophold- og fortæringsudgifter refunderes i henhold til bilagsmæssig afregning. 13

14 11 Sikkerhedsudvalg ( 11 i Landsoverenskomsten) Sikkerhedsudvalgets arbejde er omfattet af lov om arbejdsmiljø. Lovens bestemmelser gælder og der er ikke aftalt særskilt vilkår for sikkerhedsarbejdet i virksomheden. Kapitel 2 Månedslønnede sygeplejersker Det virksomhedsspecifikke protokollat er indarbejdet i stedet for Landsoverenskomstens bestemmelser. 12 Løn ( 1 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Medarbejdere aflønnes pr med: Bruttoårsløn Bruttomånedsløn Timeløn Bruttotimeløn Trin , ,26 204,61 Bruttoårsløn + tillæg 1924 Udd. Tillæg 6.035,04 502,92 3,14 I alt , ,18 207,75 Trin , ,04 219,89 Bruttoårsløn + tillæg 1924 Udd. Tillæg 6.035,04 502,92 3,14 14

15 I alt , ,96 223,03 Medarbejdere aflønnes pr med: Bruttoårsløn Bruttomånedsløn Timeløn Bruttotimeløn Trin , ,73 207,27 Bruttoårsløn + tillæg 1924 Udd. Tillæg 6.113,52 509,46 3,18 I alt , ,19 210,45 Trin , ,36 222,74 Bruttoårsløn + tillæg 1924 Udd. tillæg 6.113,52 509,46 3,18 I alt , ,82 225,92 15

16 Medarbejdere aflønnes pr med: Bruttoårsløn Bruttomånedsløn Timeløn Bruttotimeløn Trin , ,59 210,27 Bruttoårsløn + tillæg 1924 Udd. Tillæg 6.202,20 516,85 3,22 I alt , ,44 213,49 Trin , ,20 225,97 Bruttoårsløn + tillæg 1924 Udd. Tillæg 6.202,20 516,85 3,22 I alt , ,05 229,19 Som kompensation for pligten til efter-/videreuddannelse jf. Landsoverenskomstens 7, 3. afsnit ydes et efteruddannelsestillæg som nævnt ovenfor. Beløbet indgår i pensionsberegningsgrundlaget og ved beregning af ulempetillæg. Bruttoårsløn er inklusiv medarbejderens pensionsbidrag. Medarbejdere aflønnes efter trin 1 ved ansættelsen. Efter 3 måneders ansættelse rykkes til trin 2. Personlige tillæg givet før overenskomstens ikrafttræden fastholdes. For deltidsansatte beregnes lønnen forholdsmæssigt. 16

17 Stk. 2. Parterne er enige i, at såfremt virksomheden/hospitalet godkendes af Sundhedsstyrelsen til specialuddannelse i anæstesiologisk og intensiv sygepleje, jf. bekendtgørelserne herom, eller øvrige specialuddannelsesstillinger, optages drøftelser mellem Dansk Erhverv/privathospitalet og Dansk Sygeplejeråd om stillingens løn- og øvrige vilkår. 13 Tillæg ( 2 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Stk. 1. Der kan mellem Privathospitalet og medarbejderen forhandles personlige tillæg. Forhandling finder sted hvert år pr. 1. april. Stk. 2. Der ydes tillæg for varetagelse af funktioner, der er knyttet til et job som medarbejderen varetager. Funktionsløn gives bl.a. for særlige arbejdsopgaver eller ansvar, der ligger ud over de funktioner, der forudsættes varetaget for medarbejderens grundløn. Der kan herudover aftales kvalifikationstillæg. Kvalifikationstillæg er personlige og baseres på den enkelte medarbejders kvalifikationer erhvervet før og under ansættelsen. Funktions- og kvalifikationstillæg er pensionsgivende. Der kan være tale om særlige arbejds- og ansvarsområder, f.eks. kontakt til eksterne leverandører, sikkerheds- eller tillidsrepræsentant, IT ansvarlig, tjenesteplanlægning mv. DSR har kun kendskab til ganske får aftaler om bonus- og resultatløn. 17

18 Aftalte kvalifikationstillæg er varige, mens aftalte funktionstillæg kan opsiges med Funktionærlovens varsel, hvis den særlige funktion bortfalder. 18

19 14 - Lønudbetaling ( 3 i det virksomhedsspecifikke protokollat) 15 Pension ( 4 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Lønnen udbetales månedsvis bagud, således at lønnen er til disposition den sidste bankdag i måneden, og der tilstilles medarbejderen en specificeret oversigt over det udbetalte beløb. Samtidig med udbetaling af lønnen indbetaler Privathospitalet pensionsbidrag i henhold til 15. Privathospitalet tilbageholder i medarbejderens løn 6 % af bruttolønnen. Herudover betaler Privathospitalet 12 % af bruttolønnen. Pensionsbidragene indbetales af Privathospitalet til Pensionskassen for Sygeplejersker. Virksomheden kan godt beslutte at udbetale pengene før, men du har ikke krav på, at de gør det. 15 = 4 i det virksomhedsspecifikke protokollat. Grundlønnen, som fremgår af 12, indeholder dit eget pensionsbidrag. Arbejdsgiveren lægger det dobbelte bidrag oveni og overfører beløbet til PKA. Kapitel 3 Deltidsansatte og timelønnede Det virksomhedsspecifikke protokollat er indarbejdet. 16 Deltidsansatte ( 5 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Stk. 1. Ifølge EU-direktiv 97/18/EF om deltidsansættelse gælder tilsvarende bestemmelser som for en sammenlignelig fuldtidsansat for deltidsansatte, der har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 8 timer og derover. Rettigheder udmøntes i forhold til arbejdstiden. 19

20 Stk. 2. Privathospitalet yder 12,5 % i feriegodtgørelse af merarbejde 17 Timelønnede ( 6 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Stk. 1. Medarbejdere, der ansættes med under 8 timers ugentlig beskæftigelse, kan ansættes på timeløn, således at timelønnen beregnes med 1/1924 af bruttoårslønnen inklusive eventuelt tillæg. Der kan mellem Privathospitalet og den timelønnede aftales funktions- og kvalifikationstillæg. Stk. 2. Timelønnede har ret til ugentlig afregning. Der tilstilles medarbejderen en specificeret oversigt over det udbetalte beløb. Generelt anvendes 14. dages aflønning. 20

21 Stk. 3. Med hensyn til: Bilag 1: 3 normaltjeneste 4 pauser 5 overarbejde 11 aftenarbejde 12 weekendtjeneste 13 søgnehelligdage 14 opkald overenskomstens 5, tjenestedragt overenskomstens 7, 3. afsnit + 2 sidste afsnit, efteruddannelse overenskomstens 4, særlig opsparing gælder samme bestemmelser som for månedslønnede sygeplejersker, dog således at eventuelle arbejdstidsbestemte tillæg m.v. udbetales ved den følgende lønudbetaling. Stk. 4. Såfremt en aftalt tjeneste for en timelønnet ikke kan udnyttes af Privathospitalet, og såfremt der ikke kan anvises den pågældende anden tjeneste, har medarbejderen, med mindre tjenesten annulleres med et varsel på 4 timer forud for tjenestens påbegyndelse, ret til løn for det antal timer, der var aftalt for den pågældende dag. Følgende bestemmelser er konsekvensrettet I f.t. det virksomhedsspecifikke protokollat 3 = 11 4 = 12 5 = = = = = 22 Stk. 5. I forbindelse med sygdom er timelønnede berettiget til timeløn for de Det gælder også, hvis den timelønnede op- 21

22 planlagte tjenester. siges. Stk. 6. Timelønnede har ret (og pligt) til et fridøgn uden betaling for hver periode på 6 arbejdsdage, dog kan fridøgnene i enkelte tilfælde forskydes af hensyn til tjenesten, f.eks. under aften og nattjeneste. Stk. 7. Der ydes timelønnede ferie efter Ferieloven. 18 Ferie og feriefridage ( 16 i Landsoverenskomsten) Stk. 1. Medarbejderen er omfattet af den til enhver tid gældende ferielov. Stk. 2. Medarbejderen holder ferie med løn, og der ydes en særlig feriegodtgørelse på 1½ %. Den særlige feriegodtgørelse træder i stedet for ferielovens ferietillæg på 1 %. Ferieloven indeholder ikke bestemmelser om feriefridage/6. ferieuge. Stk. 3. Medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder, er berettiget til 5 feriefridage pr. ferieår. Der er tale om en særlig ordning, der fraviger de offentlige bestemmelser om feriefri- 22

23 Feriefridage omregnes til og afvikles som timer inden for ferieåret og placeres efter samme regler som restferie, jf. ferieloven. dage/6. ferieuge. Der er udarbejdet en særlig vejledning, som findes på hjemmesiden. Holdes feriefridagene ikke inden ferieårets udløb, kan medarbejderen inden tre uger efter ferieårets udløb rejse krav om kompensation svarende til løn under sygdom for hver feriefridag, der ikke er blevet afholdt. Kompensationen udbetales sammen med den næstfølgende lønudbetaling. Feriefridagene fortabes, hvis den ansatte ikke rejser kravet. Der kan ikke ske overførelse til følgende ferieår. Ved fratræden afvikles resterende feriefridage eller udbetales med sædvanlig timeløn. Ved fratræden gælder tre ugers kravet ikke. Stk. 4. Til deltidsbeskæftigede, som ud over den faste arbejdstid udfører tjeneste, der ikke betragtes som overarbejde, ydes der for denne tjeneste alene feriegodtgørelse med 12,5 %. Jf. protokollat til OE

24 19 Sygdom og barns 1. sygedag ( 17 i Landsoverenskomsten) Stk. 1. Medarbejderne oppebærer sædvanlig løn under sygdom. Parterne er enige om, at der ved opsigelse på grund af sygdom skal tages individuelle hensyn, med henblik på om muligt, under hensyntagen til virksomhedens drift, at finde andre løsninger. Stk. 2. Der kan gives helt eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af sygt barn på dettes første sygedag, hvis: 1. barnet er under 18 år, og 2. har ophold hos den ansatte, og 3. fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, og 4. det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet. Der er ikke tale om en ret, men om en mulighed på samme måde som i offentlig ansættelse Der udbetales sædvanlig løn under fraværet. 20 Graviditet, barsel, adoption m.v. ( 18 i Landsoverenskom- Stk. 1 Graviditetsorlov. Moderen er berettiget til fravær fra arbejdet på grund af graviditet fra 8 uger før forventet fødsel. Virksomheden betaler sædvanlig løn i perioden. 4 af de 8 uger kan efter aftale mellem medarbejderen og virksomhe- Mor 8 (4) uger før fødslen + 14 uger efter fødslen Far 4 uger efter fødslen Fælles/deles 12 uger i forlængelse af de 14 uger. 24

25 sten) den rykkes til afholdelse i forlængelse af forældreorloven efter 18, stk. 4. Der er tale om en valgmulighed for moderen. Stk. 2 Barselsorlov. Moderen er berettiget til fravær i 14 uger efter fødslen. Virksomheden betaler sædvanlig løn i perioden. Stk. 3 Fædreorlov. Faderen har ret til fravær i 4 uger i forbindelse med fødslen, eller efter aftale med virksomheden inden for de første 14 uger. Der ydes i perioden sædvanlig løn. Stk. 4 Forældreorlov. Virksomheden yder i forlængelse af de 14 ugers barselsorlov sædvanlig løn under fraværet i indtil 10 uger. Denne betaling kan ydes til en af forældrene til barnet eller til en af adoptanterne. Til medarbejdere med børn, for hvilke der påbegyndes forældreorlov den 1. juli 2014 eller senere yder virksomheden i forlængelse af de 14 ugers barselsorlov sædvanlig løn under fravær i indtil 12 uger. Denne betaling kan ydes til en af forældrene til barnet eller adoptanterne. Orlovsperioden udvides med 2 uger Stk. 5. Virksomhedens betaling af sædvanlig løn i orlovsperioder, jf. stk. 1-4, 25

26 er betinget af, at medarbejderen er dagpengeberettiget, samt at virksomheden modtager fuld dagpengerefusion. Såfremt dagpengerefusionen måtte være mindre end den maksimale dagpengesats, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Betingelsen om fuld dagpengerefusion gælder dog ikke for så vidt angår graviditetsorlov i perioden fra 8 uger før forventet fødsel til 4 uger før forventet fødsel. Betingelsen om fuld dagpengerefusion gælder dog ikke for så vidt angår 2 af de 4 ugers fædreorlov, så længe disse ikke er dagpengeberettiget. Det præciseres, at såfremt dagpengesatsen nedsættes, reguleres den udbetalte løn tilsvarende. Stk. 6. Bilag 6 fremstiller skematisk oversigt over de gældende bestemmelser for graviditetes-, barsels- og adoptionsorlov. Med hensyn til andet fravær af familiemæssige årsager henvises til bilag 7. Stk. 7. Medarbejderen har ved adoption ret til orlov med sædvanlig løn i 24 uger efter modtagelsen af barnet. 26

27 Ved fravær til afhentning af barnet i udlandet har medarbejderen ret til fravær med sædvanlig løn i indtil 8 uger, når afgiverlandets myndigheder stiller krav om ophold i afgiverlandet før modtagelsen af barnet. Dette fravær er ikke omfattet af reglerne i stk. 5. Stk. 8. I bilag 6 og 7 er i punktform beskrevet de vilkår, såvel overenskomstmæssige som lovmæssige, der gælder for fravær i forbindelse med graviditet, barsel, adoption mv. samt andet fravær af familiemæssige årsager. Når der i bilagene henvises til lovregler, henvises der til disse reglers indhold pr. 3. juli Lovreglerne er ikke hermed gjort til en del af overenskomsten. Der er ikke aftalt indbetaling af pension i de uger, hvor der ikke ydes løn Omsorgsfravær ( 8 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Stk. 1. Efter fødslen eller barnets modtagelse ved adoption, har medarbejderen ret til fravær med sædvanlig løn fra arbejdet i 2 dage pr. kalenderår pr. barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år, med henblik på omsorg for barnet. Stk. 2. Omsorgsfravær kan afholdes som hele eller halve dage. Fraværet kan afvikles uafhængigt af den anden forælders eventuelle orlov. 27

28 Omsorgsfraværet skal varsles tidligst muligt. Ved afvikling af en omsorgsdag tages hensyn til forholdene på tjenestestedet Der er ret til fuld og påregnelig løn under omsorgsfravær. Stk. 3. Ikke afholdte omsorgsdage bortfalder ved kalenderårets udløb. Der er dog mulighed for at overføre ikke afholdte omsorgsdage fra det kalenderår, hvor barnet er født/modtaget, til det efterfølgende år. Stk. 4. Ved fratrædelse afvikles resterende omsorgsdage så vidt muligt inden fratrædelse. Såfremt dette ikke er muligt, udbetales de resterende omsorgsdage i henhold til nettotimelønnen. 28

29 22 Opsigelse ( 19 i Landsoverenskomsten) Stk. 1. Den til enhver tid gældende funktionærlovs opsigelsesvarsler anvendes, når en medarbejder opsiges eller siger sin stilling op. Medarbejderen skal sige sin stilling om med en kalendermåneds varsel og stillingen fratrædes ved månedens udgang. Arbejdsgiverens varsel er 1 6 mdr. afhængig af ansættelsesanciennitet. (link til ful 2A) Stk. 2. Opsigelse fra virksomhedens side sker skriftligt og begrundet efter forudgående orientering af tillidsrepræsentanten og med kopi til samme. Stk. 3. Samtidig med fremsendelse af meddelelsen til medarbejderen om afsked vedlægges kopi til brug ved Dansk Sygeplejeråds eventuelle inddragelse i sagen. Medarbejderen inddrager selv organisationen, hvis hun/han ønsker det. Stk. 4. Meddelelse om uansøgt afskedigelse skal være skriftlig og indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af af- 29

30 skedigelsen er til stede. Tilbageholder virksomheden sådanne oplysninger, skal Dansk Sygeplejeråd orienteres om, at medarbejderen har fået kopi af meddelelsen om afsked med henblik på en eventuel udlevering til Dansk Sygeplejeråd. Stk. 5. Dansk Sygeplejeråd kan kræve sagen forhandlet med virksomheden. Dansk Sygeplejeråd kan kræve forhandlingen afholdt inden for en frist af 1 måned efter afsendelsen af den i stk. 3 nævnte meddelelse. Stk. 6. Hvis en opsagt medarbejder ved sin fratræden har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i mindst 11 mdr., kan Dansk Sygeplejeråd kræve sagen indbragt for et afskedigelsesnævn, hvis der ikke opnås enighed ved forhandling efter stk. 5. Et sådant krav skal fremsættes over for Dansk Erhverv Arbejdsgiver inden for en måned efter forhandlingen. Stk. 7. Et afskedigelsesnævn består af 4 medlemmer og en opmand. 2 medlemmer udpeges af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 2 medlemmer 30

31 udpeges af Dansk Sygeplejeråd. De 4 medlemmer udpeger i fællesskab en opmand. Hvis de 4 medlemmer ikke kan enes om at udpege en opmand, anmoder de Arbejdsrettens formand om at foretage udpegningen. Stk. 8. Afskedigelsesnævnet fastsætter selv sin forretningsorden. Nævnet kan afhøre parter og vidner. Nævnet afsiger en motiveret kendelse. Hvis nævnet finder, at opsigelsen ikke er rimelig begrundet i medarbejderens eller virksomhedens forhold, kan det pålægges virksomheden at afbøde virkningerne af opsigelsen. Hvis ikke både medarbejderen og virksomheden ønsker ansættelsesforholdet opretholdt, kan nævnet bestemme, at virksomheden skal betale medarbejderen en godtgørelse. Størrelsen af godtgørelsen bestemmes af nævnet, som skal tage hensyn til sagens omstændigheder og til, hvor længe ansættelsesforholdet har varet. Nævnets omkostninger i forbindelse med sagen fastsættes af nævnet. Omkostningerne fordeles mellem parterne eller pålægges den tabende part. 31

32 Kapitel 4 Øvrige vilkår 23 Funktionærloven ( 23 i Landsoverenskomsten) Funktionærloven finder anvendelse for medarbejdere, der beskæftiges gennemsnitligt mere end 8 timer pr. uge. Såfremt en virksomhed udvider til mere end én arbejdsplads, henvises til funktionærlovens regler om væsentlige stillingsændringer. Det betyder at timelønnede, der arbejder mindre end 8 timer om ugen, ikke er omfattet af funktionærloven Tillidsrepræsentant- og samarbejdsbestemmelser ( 24 i Landsoverenskomsten) 25 Hovedaftale 25 i Landsoverenskom- Stk. 1. På det tidspunkt, hvor der er ansat 5 organiserede sygeplejersker på arbejdspladsen, træder tillidsrepræsentantreglerne jf. bilag 3 i kraft. Stk. 2. På det tidspunkt, hvor der er ansat mere end 35 heltidsbeskæftigede i virksomheden, træder samarbejdsbestemmelserne, jf. bilag 4 i kraft. Hovedaftale indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Sygeplejeråd er gældende, jf. bilag 5. Det er et krav, at der er tale om 5 medlemmer af DSR, før TR reglerne kan træde i kraft. Det er et krav, at der i alt er ansat 35 medarbejdere før SU reglerne træder i kraft. 32

33 sten 26 Procedure for interessetvister ( 26 i Landsoverenskomsten) Proceduren for interessetvister er følgende: a) Såfremt der opstår en interessetvist, føres der hurtigst muligt mellem virksomhedens leder og tillidsrepræsentanten en forhandling med henblik på at bilægge tvisten. b) Bilægges interessetvisten ikke lokalt, oversendes sagen inden for en frist af 14 dage efter den lokale forhandling til forhandling mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Sygeplejeråd. Denne forhandling kan kræves afholdt senest 3 uger efter modtagelsen af forhandlingsbegæringen. c) Bilægges interessetvisten ikke ved forhandlingen mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Sygeplejeråd, kan tvisten ikke videreføres. 27 Fortolkningstvivl ( 27 i Landsoverenskomsten) Uoverensstemmelser vedrørende fortolkning af nærværende landsoverenskomst eller de tilhørende virksomhedsspecifikke aftaler skal søges løst ved lokal forhandling i virksomheden. Opnås der ikke ved denne forhandling enighed henvises til Hovedaf- 33

34 talens Opsigelse af overenskomst ( 28 i Landsoverenskomsten) Stk. 1. Nærværende overenskomst træder i kraft med virkning fra 1. marts Overenskomsten kan tidligst opsiges til ophør den 28. februar 2017 med 3 måneders varsel, med mindre andet er aftalt mellem parterne. Stk. 2. Fra det tidspunkt at regne, da en opsigelse af overenskomsten får gyldighed, og indtil ny overenskomst indgås, sker aflønning af medarbejder på grundlag af de på overenskomstens sidste gyldighedsdag gældende aftaler. 34

35 Oversigt over bilag og protokollater Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Protokollat 1 Protokollat 2 Protokollat 3 Arbejdstid Protokollat vedrørende uddannelsestillæg til timelønnede sygeplejersker på privathospitaler Tillidsrepræsentantregler Samarbejdsaftale Hovedaftale Oversigt over barsels- og adoptionsbestemmelser Oversigt over andet fravær af familiemæssige årsager Implementering af direktiv om forældreorlov Implementer af direktiv om deltidsarbejde Implementering af direktiv om tidsbegrænset ansættelse 35

36 Bilag 1 Arbejdstid Hovedområde Overenskomstbestemmelsen DSR-Bemærkning 1 - Tjenestens placering ( 9 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Tjenestelisten bekendtgøres således, at de ansatte til stadighed er orienteret om tjenestens beliggenhed og ugentlige fridøgns placering mindst 4 uger forud. Der kan lokalt mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten/dansk Sygeplejeråd aftales en fravigelse af ovennævnte bestemmelse. 2 Ugentlig arbejdstid ( 10 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Stk. 1. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstidsnorm, inden for en normperiode på 4 uger, er 37 timer. Stk. 2. Ved ansættelse af deltidsbeskæftigede aftales i hvert enkelt tilfælde beskæftigelsesgraden/ansættelseskvoten, og lønnen reduceres svarende til den nedsatte arbejdstid. OBS normperioden er 4 uger, mens EU direktiv om maksimal ugentlig arbejdstid er 8 uger. 36

37 Hovedområde Overenskomstbestemmelsen DSR-Bemærkning Stk. 3. Ændring af beskæftigelsesgraden/ansættelseskvoten samt omlægning af tjenesten kan kun ske med Funktionærlovens varsel. Ved fast merarbejde ud over 1 måned har medarbejderen ret til ændring af ansættelseskvoten. Der er tale om en betydelig strammere bestemmelse end sædvanligt, og vedrører også omlægning af tjenesten. 3 - Normaltjeneste ( 11 i det virksomhedsspecifikke protokollat) 4 Pauser ( 12 i det virksomhedsspecifikke proto- Stk. 4. Ifølge EU-direktiv 93/104/EF om tilrettelæggelse af arbejdstiden, må den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid inden for normperiode ikke overstige 48 timer inkl. overarbejde. Gennemsnittet beregnes over en 8 ugers periode. Den daglige arbejdstidsnorm er mellem 6 og 12 timer. Der kan lokalt mellem Privathospitalet og tillidsrepræsentanten/dansk Sygeplejeråd aftales en udvidelse af den planlagte daglige arbejdstid. Den ugentlige arbejdstid fordeles ligeligt på ugens 5 arbejdsdage, med mindre der lokalt er aftalt andet. Ifølge EU-direktiv 93/104/EF skal det sikres, at en ansat kan holde pause, hvis den daglige arbejdstid overstiger 6 timer. Pausen skal placeres inden for arbejdsdagen således, at formålet med pausen tilgodeses. Bestemmelsen angiver en øvre grænse og er en sikring af den ansattes sundhed og sikkerhed. Den planlagte daglige arbejdstid kan maksimalt udgøre 13 timer, idet der skal tages højde for 11 timers hviletid i hvert døgn/24 timers periode. Planlægningen tager afsæt i, at der planlægges med et langt fridøgn hver uge. EU direktivet sikrer blot, at den ansatte har ret til en pause, hvis den daglige arbejdstid er mere end 6 timer. Den ansatte har ret til 37

38 Hovedområde Overenskomstbestemmelsen DSR-Bemærkning kollat) Pause af mindre end ½ times varighed, hvorunder medarbejderen står til rådighed og ikke kan forlade Privathospitalet, medregnes i arbejdstiden. en betalt spisepause af under ½ times varighed, hvor arbejdsstedet ikke må forlades og den ansatte skal stå til rådighed for arbejdsgiveren. 38

39 Hovedområde Overenskomstbestemmelsen DSR-Bemærkning 5 - Overarbejde ( 13 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Stk. 1. Overarbejde skal så vidt muligt undgås. Stk. 2. For fuldtidsansatte er tjeneste ud over den daglige og/eller ugentlige arbejdstidsnorm overarbejde. Deltidsansattes arbejde ud over den daglige arbejdstidsnorm betragtes som overarbejde. Der er to slags overarbejde. For det første det traditionelle, der ligger i forlængelse af den planlagte tjeneste. Dernæst de timer, der er planlagt, men som er udover 37 timer i gennemsnit opgjort over 3 mdr. - forekommer f.eks. hvis der planlægges med vagter af mere end 7,4 times varighed uden at der ydes frihed udover de overenskomstfastlagte fridøgn. Stk. 3. Medarbejderen, der pålægges at udføre overarbejde, skal orienteres i arbejdstiden senest dagen forud. For manglende varsel af overarbejde ud over 1 time ydes et tillæg på 25 % af bruttotimelønnen. Stk. 4. Overarbejde søges godtgjort med frihed, der skal være af samme varighed som det præsterede overarbejde med tillæg af 50 % rundet opad til 39

40 Hovedområde Overenskomstbestemmelsen DSR-Bemærkning hele timer. Overarbejde opgøres pr. måned. Såfremt erstatningsfrihed ikke er givet inden udgangen af den 5. måned, der følger efter den, hvori overarbejdet er præsteret, udbetales disse med 1,5 bruttotimeløn pr. times overarbejde. Overarbejde opgøres i påbegyndte hele timer. Bemærkning: I henhold til Arbejdsmiljølovens regler om hviletid og fridøgn skal der mellem to døgns tjenester være 11 timers hviletid. Hviletiden efter arbejdsmiljøloven kan for den enkelte medarbejder nedsættes til 8 timer i begrænset omfang. Vær opmærksom på, at overarbejdet opgøres pr. påbegyndt hele time. Når overholdelse af arbejdsmiljølovens hviletidsbestemmelser gør det nødvendigt at suspendere efterfølgende planlagt tjeneste, betragtes perioden hvori medarbejderen skulle have udført tjeneste som tjenestefrihed med løn. 40

41 Hovedområde Overenskomstbestemmelsen DSR-Bemærkning 6 Merarbejde ( 14 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Stk. 1. Ved deltidsansattes merarbejde forstås arbejde ud over det nedsatte gennemsnitlige ugentlige timetal, som gælder ifølge vedkommendes ansættelseskontrakt, men inden for den gennemsnitlige arbejdstidsnorm for fuldtidsansatte. Deltidsansattes arbejde ud over den daglige arbejdstidsnorm betragtes dog som overarbejde. Stk. 2. Deltidsansattes merarbejde betales med normal bruttotimeløn. Deltidsansattes merarbejde er pensionsgivende. Merarbejdet opgøres i påbegyndte hele timer pr. dag. Deltidsansatte, der pålægges at udføre merarbejde, skal orienteres i arbejdstiden senest dagen forud. For manglende varsel af merarbejde ud over 1 time gives et tillæg på 25 % af bruttotimelønnen. Vær opmærksom på, at merarbejdet opgøres pr. påbegyndt hele time. Stk. 3. Der foretages ændring af den aftalte lønkvote, hvis der aftales fast merarbejde ud over en fuld kalendermåned. En ændring af ansættelsesbrevet medfører højere pensionsindbetaling og at der ydes løn under sygdom på en "merarbejdsdag". 41

42 Hovedområde Overenskomstbestemmelsen DSR-Bemærkning 7 Frivilligt ekstra arbejde = 15 i det virksomhedsspecifikke protokollat Mellem privathospitalet og medarbejderen kan der aftales frivilligt, ekstra arbejde, også ud over gennemsnitlig 37 timer pr. uge. Vilkårene for frivilligt, ekstra arbejde, herunder honorering, aftales mellem privathospitalet og medarbejderen. Det er altså dig selv, der skal aftale vilkårene med din arbejdsgiver, hvis du gerne frivilligt vil arbejde ekstra. Du skal aftale timeløn, ulempetillæg, pension af lønnen, ferietillæg af lønnen og vilkårene, hvis vagten bliver aflyst eller du bliver syg. Frivilligt ekstra arbejde kan i sagens natur ikke blive pålagt. 8 - Betaling eller afspadsering ( 16 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Der kan lokalt mellem medarbejderen og Privathospitalet indgås aftale om hvorvidt honorering for weekendtjeneste, arbejde på søgnehelligdage samt over- og merarbejde skal afspadseres eller udbetales. Hvis der ikke indgås lokal aftale, gælder bestemmelserne i overenskomsten. Afspadsering skal så vidt muligt placeres i overensstemmelse med medarbejderens ønsker. 42

43 Hovedområde Overenskomstbestemmelsen DSR-Bemærkning 9 Hviletid og fridøgn ( 17 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Stk. 1. Arbejdsugen består af 5 arbejdsdage og 2 sammenhængende fridøgn, af mindst 55 timers varighed. En lang fridøgnsperiode kan opdeles i 2 korte fridøgnsperioder på mindst 35 timer. Det betyder, at udgangspunktet er, at der holdes en lang frihedsperiode hver uge (af timers varighed). Det betyder, at den lange frihedsperiode kan deles i to frihedsperioder. De skal så blot have en længde af 35 timer. Det korte fridøgn kan ikke nedsættes til 32 timer, idet der ikke er hjemmel til nedsættelse af hviletiden (fra 11 til 8 timer). Stk. 2. Sker der indgreb i en fridøgnsperiode opgøres tjenesten i påbegyndte hele timer og afregnes som overarbejde, dog mindst for 6 timers tjeneste. Det mistede fridøgn erstattes af et andet fridøgn inden udgangen af den måned, der følger efter den måned, hvori tjenesten er præsteret. I modsat fald forfalder ydelsen til betaling. 50 % tillægget udbetales, med mindre andet er aftalt lokalt. Tilkaldes man i fx to timer på et fridøgn, skal man honoreres for 6 timer + 50 %. Arbejder man i 8 timer, ydes honorering for 8 timer + 50 %. 43

44 Hovedområde Overenskomstbestemmelsen DSR-Bemærkning Stk. 3. For fridøgnsperioder, der inddrages med et kortere varsel end 14 døgn, betales et tillæg på 200 % af bruttotimelønnen. Stk. 4. Hviletiden efter arbejdsmiljøloven kan for den enkelte medarbejder nedsættes til 8 timer i begrænset omfang. Tilsvarende kompenserende hviletid skal placeres snarest muligt Andre frihedsperioder ( 18 i det virksomhedsspecifikke protokollat) 11 - Aftenarbejde ( 19 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Sker der for fuldtidsansatte indgreb i en frihedsperiode på 24 timer eller mere med et kortere varsel end 4 uger, opgøres tjenesten i påbegyndte hele timer og afregnes som overarbejde, dog mindst for 6 timers tjeneste. For arbejde, der ikke er IVF arbejde, mellem kl og ydes et tillæg på 50 % af timelønnen pr. time. Tillægget beregnes pr. påbegyndt time. En anden frihedsperiode for en fuldtidsansat kan være en fridag udover de ugentlige fridøgn. Fx hvis den daglige arbejdstid er mere end 7,4 timer. Bemærk, at tillægget ydes pr. påbegyndt hele time Weekend- For tjeneste i tidsrummet fra fredag kl til mandag kl ydes weekendgodtgørelse på 50 % af bruttotimelønnen. Godtgørelsen bereg- Bemærk, at tillægget ydes pr. påbegyndt hele time. 44

45 Hovedområde Overenskomstbestemmelsen DSR-Bemærkning tjeneste ( 20 i det virksomhedsspecifikke protokollat) nes pr. påbegyndt hele time Søgnehelligdage ( 21 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Stk. 1. Medarbejderen har ret til frihed på søgnehelligdage. Den og betragtes som søgnehelligdage. Grundlovsdag og 1. maj betragtes som søgnehelligdage fra kl Der er indført en 4 ugers normperiode, men ikke aftalt at normtimerne nedskrives, når der forekommer en SH dag. Fortolkningen er uklar for ansatte, der har en tjenesteplanlagt fridag på SH dagen, og der er ikke tekstoverensstemmelse med Landsoverenskomstens arbejdstidsbestemmelser, hvoraf fremgår, at der ydes en ekstra fridag. Stk. 2. Såfremt medarbejderen pålægges tjeneste på en af de ovennævnte dage, har medarbejderen ret til frihed af samme varighed som det præsterede arbejde, samt udbetalt tillæg på 50 % af bruttotimelønnen i de præsterede timer. Såfremt erstatningsfrihed ikke er givet ved udgangen af den 3. måned, der følger efter den, hvori tjenesten er præsteret, udbetales timeløn for de præsterede timer med tillæg på 100 % af bruttotimelønnen. Her taler vi om planlagt tjeneste på SH dagen. Planlagt tjeneste skal udgøre mellem 6 og 12 timer. OBS grænsen på 3 mdr. for afvikling af en erstatnings-sh dag Opkald Til medarbejdere, der opkaldes til tjeneste uden for den normale arbejdstid, ydes betaling som for overarbejde, dog for mindst 3 timer. Bestemmelsen handler om tilkald mellem to normaltjenester, på søgnehelligdage eller på 45

46 Hovedområde Overenskomstbestemmelsen DSR-Bemærkning ( 22 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Der kan for flere opkald inden for 3 timer kun ydes overarbejdsbetaling for 3 timer. For arbejde ud over 3 timer ydes overarbejdsbetaling pr. påbegyndt hele time. en deltidsansats arbejdsfridag. Honoreringen er mindst 3 timer + 50 %. Honoreringen udbetales. 46

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Viborg Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 - Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 7

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Danmark 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017 Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 4 1 Overenskomstens område... 4 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 6 3 Ansættelse...

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Protokollat. om virksomhedsspecifikke særaftaler. for. Privathospitalet Mølholm A/S

Protokollat. om virksomhedsspecifikke særaftaler. for. Privathospitalet Mølholm A/S Protokollat om virksomhedsspecifikke særaftaler for Privathospitalet Mølholm A/S 2017-2020 Kapitel 1 Løn og pension... 3 1 Løn... 3 2 Pension... 4 Kapitel 2 Deltidsansatte og timelønnede... 4 3 Deltidsansatte...

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner KØBENHAVNS KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE RLTN Arbejdstidsaftaler for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område 2013 DEN OFFENTLIGE GRUPPE Forord Den offentlige gruppe i 3F har valgt at trykke disse 2

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Teres Hospitalet Aarhus 2014-2017 INDHOLD Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 6

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL DL PATIENT ADMINISTRATI- ON KOMMUNIKATION ARBEJDSTIDSAFTALE 2011 **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Bilag 1 Arbejdstid Indhold

Bilag 1 Arbejdstid Indhold Bilag 1 Arbejdstid Indhold 1 - Tjenesteliste... 2 2 - Ugentlig arbejdstid... 4 3 - Daglig arbejdstid... 5 4 - Pauser... 5 5 Hviletid, fridøgn og anden frihed... 6 6 - Søgnehelligdage og andre særlige fridage...

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Kollund 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA 1) Overenskomst mellem PLR og JA 2) Bilag med lønskalaer for landskabsarkitekter 2008 2011 3) Bilag A Arkitekters ansættelse under Overenskomsten 4) Bilag B

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Socialrådgivervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID... 4 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet H.C. Andersen Klinikken 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede

Læs mere

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen.

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen. Lokal aftale om løn og arbejdstid indgået i henhold til aftale om lokal løndannelse og aftale om decentrale arbejdstidsaftaler mellem Sygehus Syd, Næstved Sygehus og Jordemoderforeningen. 1 Aftalens dækningsområde

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST MELLEM. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Dansk Sygeplejeråd ANSÆTTELSESVILKÅR FOR SYGEPLEJERSKER OG RADIOGRAFER

LANDSOVERENSKOMST MELLEM. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Dansk Sygeplejeråd ANSÆTTELSESVILKÅR FOR SYGEPLEJERSKER OG RADIOGRAFER LANDSOVERENSKOMST MELLEM Dansk Erhverv Arbejdsgiver OG Dansk Sygeplejeråd OM ANSÆTTELSESVILKÅR FOR SYGEPLEJERSKER OG RADIOGRAFER 2014-2017 Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 4 1 Overenskomstens område...

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

Kommenteret overenskomst. mellem. Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) Dansk Sygeplejeråd 2012

Kommenteret overenskomst. mellem. Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) Dansk Sygeplejeråd 2012 Kommenteret overenskomst mellem Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) og Dansk Sygeplejeråd 2012 1 Indhold 1 Overenskomstens område... 3 2 Personafgrænsning... 3 3 Ansættelsesbrev... 3 4 Løn...

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2014 2017

Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794649 Indhold Kapitel 1... 4 1. Overenskomstens område... 4 2. Ansættelsesbeviser...

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere 2 Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

BASISKONTRAKT FAST LØN

BASISKONTRAKT FAST LØN Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 2.4.13 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For HjerteCenter Varde A/S 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-Arbejdsgiverforeningen, Nordjylland) og 3F, Aalborg 2010 2012 2010-2012 Overenskomst mellem DI Overenskomst II

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2012-2014 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 3 Indholdsfortegnelse Ansættelsesforhold:...6 Arbejdstid:...6

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) 2006 Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 059-06 PKAT nr. J.nr. 06-348-57 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST MELLEM. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Dansk Sygeplejeråd ANSÆTTELSESVILKÅR FOR SYGEPLEJERSKER OG RADIOGRAFER

LANDSOVERENSKOMST MELLEM. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Dansk Sygeplejeråd ANSÆTTELSESVILKÅR FOR SYGEPLEJERSKER OG RADIOGRAFER LANDSOVERENSKOMST MELLEM Dansk Erhverv Arbejdsgiver OG Dansk Sygeplejeråd OM ANSÆTTELSESVILKÅR FOR SYGEPLEJERSKER OG RADIOGRAFER 2017-2020 Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område...

Læs mere

OFFENTLIGE ANSATTE O V E R E N S K O M S T. for. tekniske arbejdsledere. ansat i. Frederiksberg Kommune

OFFENTLIGE ANSATTE O V E R E N S K O M S T. for. tekniske arbejdsledere. ansat i. Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGE ANSATTE O V E R E N S K O M S T for tekniske arbejdsledere ansat i Frederiksberg Kommune 1999 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Overenskomstens område...3

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Valdemar 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Bilagt. Protokollat. for. Privathospitalet Danmark A/S

Bilagt. Protokollat. for. Privathospitalet Danmark A/S Bilagt Protokollat om 'drksomhedsspecifikke særaftaler for Privathospitalet Danmark A/S 2017-2020 $ $ $ $ $ $ INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel l -- løn og pension S l Løn... Kapitel 2 ø\rlige \vilkår S 2 Peitsort...fp.øpøøpov-ø'ene.pe

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7.

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Forslag Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Vodskov 1. Formål Formålet med decentralarbejdstid er, at kunne tilgodese brugerne

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Afsnit I.

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Afsnit I. Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider.

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. 1. Normaltjeneste...3 2. Delt tjeneste...3 3. Omlagt normaltjeneste...4 4. Ekstratimer for deltidsansatte...5 Manglende varsel... 5 5.

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Mølholm I/S 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE 1. RAMMEAFTALENS FORMÅL OG OMRÅDE 1.01 Formålet med rammeaftalen er at sikre ansatte og A-lønnede og

Læs mere

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte Overenskomst Indgået mellem Water and Wellness Holding ApS ("WWH") og FOA - Fag og Arbejde og HK Privat 2015-2017 Overenskomstens område 1 Område Stk. 1. Overenskomsten gælder for: Tekniske servicemedarbejdere,

Læs mere

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at:

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 20/2010 Løn- og arbejdsforhold 23. april 2010 Overenskomstfornyelse 2010 - Budoverenskomsten for Provinsen Den 9. marts 2010 blev der mellem Fagligt

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Indhold Tjenesteplan /mødeplan... 2 Den daglige arbejdstid... 2 Pauser... 3 Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid (normtimer)

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1.

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. april 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S Maritimt vikar- og

Læs mere

Arbejdstidsaftale. Danske Regioner

Arbejdstidsaftale. Danske Regioner Arbejdstidsaftale 11 Danske Regioner for sygeplejersker og radiografer bioanalytikere ergoterapeuter fysioterapeuter jordmødre kost- og ernæringsfagligt personale farmakonomer tandplejere Arbejdstidsaftale

Læs mere

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening HK/Privat og Dansk Tandlægeforening Obligatorisk ansættelseskontrakt for tandklinikassistenter i privat praksis 1 af 5 ANSÆTTELSESBREV Mellem klinikassistent Adresse Cpr-nr. og Tandlæge Arbejdsstedet adresse

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Ansættelse 1. Som klinisk lektor kan ansættes overlæger, afdelingslæger

Læs mere

Samlet Overenskomstgrundlag. For Ortopædisk Hospital, Aarhus (OPA)

Samlet Overenskomstgrundlag. For Ortopædisk Hospital, Aarhus (OPA) Samlet Overenskomstgrundlag For Ortopædisk Hospital, Aarhus (OPA) 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? pau-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2017-2020 Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 7 3 Ansættelse...

Læs mere

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Aleris-Hamlet Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

BASISKONTRAKT PROVISION

BASISKONTRAKT PROVISION Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere